Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre"

Transkript

1 Bilaga Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som gäller för kommunal vård och omsorg om äldre den 18 maj Sammanställning kan användas när en kommun tar fram ett förfrågningsunderlag i samband med upphandling enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2008:962) om valfrihetssystem. Den kan också användas av enskilda verksamheter som vill få en överblick över vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd som kan vara aktuella inom kommunal vård och omsorg om äldre. Då föreskrifter och allmänna råd ändras behöver kommuner och enskilda verksamheter fortlöpande kontrollera att det inte skett förändringar. Aktuella föreskrifter och allmänna råd finns på Socialstyrelsens hemsida med adress: under rubriken Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS). Socialtjänsten 1 SOSFS 2008:10 Föreskrifter och allmänna råd om tillämpningen av 14 kap. 2 SoL Tillämplig i kommunal och i tillämpliga delar i enskild verksamhet. Föreskrifterna i 6 kap. ska endast tillämpas i enskild verksamhet. 2007:17 Allmänna råd om personalens kompetens vid handläggning Tillämplig i kommunal verksamhet 2007:10 Föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Tillämplig i kommunal verksamhet. Enligt 1 AR bör föreskrift och allmänna råd tillämpas i relevanta delar om ett landsting eller en kommun genom avtal med någon annan överlåtit uppgifter som de har ansvar för. 2007:6 Föreskrifter om socialnämndernas skyldighet att lämna uppgifter för statistiska ändamål Tillämplig i kommunal verksamhet 2006:11 Föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 1 I listan nedan anges endast grundförfattningens SOSFS-nummer och titel. I de fall föreskriften är ändrad finns ändringsföreskrift/-er på Socialstyrelsens webbplats med adress: 63

2 Tillämplig i kommunal verksamhet. Efter avtal kan vissa delar vara tilllämpliga i enskild verksamhet, se föreskriften 3 kap :5 Föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL LVU, LVM och LSS. Tillämplig i kommunal verksamhet och i tillämpliga delar i enskild verksamhet. (Se föreskriften 1 kap. 3 ) 2005:27 Föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård 2002:8 Allmänna råd om avgifter inom äldre- och handikappomsorg Tillämplig i kommunal verksamhet Hälso- och sjukvården 2009:6 Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård 2008:21 Föreskrifter om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen 2008:14 Föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården 2008:1 Föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården 2007:19 Föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. 2007:8 Socialstyrelsens föreskrifter om uppgiftsskyldighet till register över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården Tillämplig i kommunal verksamhet 2005:29 Föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. 2005:28 Föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria 2005:26 Föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälsooch sjukvården 64

3 2005:23 Föreskrifter och allmänna råd om smittspårning 2005:12 Föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården 2005:10 Föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död 2004:11 Föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården och tandvården m.m. 2004:12 Föreskrifter om anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som inte kan utföra sitt yrke tillfredsställande p.g.a. sjukdom m.m. 2000:1 Föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården 2001:16 Föreskrifter om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av läkemedel Tillämplig i kommunal verksamhet 1997:14 Föreskrifter och allmänna råd om delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård 1997:10 Allmänna råd om medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård 1997:8 Allmänna råd om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården 1996:29 Föreskrifter och allmänna råd om vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall 65

4 Bilaga 7 Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva verksamhet i enskild regi inom vård och omsorg av äldre. Som utförare är det ditt eget ansvar att ta reda på vilka författningar som gäller för din verksamhet och att uppfylla kraven i dessa författningar. I Sverige finns författningar på tre olika nivåer. Den högsta nivån är lagar och dessa beslutas av riksdagen. Nästa nivå är förordningar som beslutas av regeringen. Aktuella versioner av lagar och förordningar finns på regeringens hemsida, Den tredje nivån är föreskrifter som beslutas av myndigheter. Myndigheter kan också ge ut allmänna råd. Vilken myndighet som får besluta om föreskrifter och allmänna råd beror på vilket område det handlar om. Inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område är det Socialstyrelsen som har denna befogenhet. Lagar, förordningar och föreskrifter är bindande regler som inte kan avtalas bort. Som utförare måste du alltså följa dessa regler om de gäller inom din verksamhet. Allmänna råd är rekommendationer om hur en lag, förordning eller föreskrift bör eller kan tillämpas. Dessa är inte bindande regler och du får själv avgöra om du kan uppnå kraven på andra sätt. För att underlätta för dig som utförare har Socialstyrelsen gjort en lista över de föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som vid tidpunkten för författandet av denna rapport gäller inom olika delar av vården och omsorgen om äldre. Ditt ansvar som utförare att beakta bestämmelserna kan följa antingen direkt av föreskriften eller via förfrågningsunderlaget/avtalet med kommunen. Observera att det i listan även finns föreskrifter och allmänna råd angivna som endast gäller för verksamhet i kommunens regi, men som ändå kan vara bra för dig som utförare att känna till. Syftet med listan är att ge dig en första introduktion och överblick över respektive författning. Beskrivningen är fokuserad på huvuddragen i respektive föreskrift och allmänt råd. Du som utförare måste alltså själv sätta dig in i vad som gäller för din verksamhet genom att gå igenom föreskrifterna och de allmänna råden i fulltext. Aktuella versioner av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd i fulltext kan du ladda ned via direktlänk i skriften eller på Observera att förändringar av författningssamlingen sker löpande och att aktuell lydelse alltid måste eftersökas. Beskrivningarna/sammanfattningarna har först grupperats efter om författningarna avser socialtjänst eller hälso- och sjukvård. Inom respektive verksamhetsområde är de ordnade så att föreskrifter och allmänna råd med mer generell räckvidd kommer före sådana som är mer specialinriktade. 66

5 Föreskrifter och allmänna råd inom socialtjänstens område Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:11) om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Gäller för verksamhet i enskild regi om det framgår av förfrågningsunderlaget/avtalet. Insatserna inom både den offentliga och enskilda socialtjänsten ska vara av god kvalitet. Kvaliteten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår vilka krav som kan eller bör ställas för att utveckla och säkra kvaliteten i socialtjänstens verksamheter enligt berörda lagar (SoL, LVU, LVM och LSS). Den eller de nämnder som ansvarar för socialtjänsten ansvarar för att inrätta ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet. Områden som omfattas av föreskriften och allmänna rådet är kvalitetssäkring av sociala tjänster; tillgänglighet; samverkan och samarbete; handläggning och dokumentation; fel och brister i verksamheten; synpunkter och klagomål på verksamheten; personal- och kompetensförsörjning; försörjning av varor och tjänster samt uppföljning och utvärdering av verksamheten. Nämnden ska försäkra sig om att det bedrivs ett systematiskt kvalitetsarbete i enskilda verksamheter till vilka nämnden överlåter att fullgöra uppgifter. Tips. Du kan läsa mer i Socialstyrelsens handledning God kvalitet i socialtjänsten om ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS (länk). Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2006:5) om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS Personal inom socialtjänstens område är skyldiga att dokumentera handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om stödinsatser, vård och behandling. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår hur dokumentationen ska eller bör föras i verksamhet som bedrivs enligt SoL, LVU, LVM och LSS. Särskilda bestämmelser ska eller bör beaktas vid dokumentation i samband förhandsbedömning, handläggning av ärende samt i genomförande av insatser. Det framgår bland annat att handläggningen av ett ärende och genomförande av ett beslut om insats ska dokumenteras fortlöpande. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. Handlingarna ska förvaras på ett säkert sätt. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:10) om tillämpningen av 14 kap. 2 SoL (lex Sarah) Alla som arbetar med omsorg av äldre eller personer med funktionsnedsättning enligt socialtjänstlagen är skyldiga att vaka över att enskilda får god omvårdnad och anmäla allvarliga missförhållanden till socialnämnden respektive den som är ansvarig för en enskild verksamhet. Denna regel kallas lex Sarah. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår hur lex Sarah ska eller bör tillämpas inom såväl kommunal som enskild verksamhet. Den som driver enskild verksamhet ska fastställa och dokumentera rutiner för hur allvarliga missförhållanden ska hanteras. Personalen ska informeras om innebörden av anmälningsskyldigheten och om rutinerna för hantering av sådana anmälningar. Ett allvarligt missförhållande ska utredas och dokumenteras samt avhjälpas utan dröjsmål. Den enskilda verksamheten ska informera berörd nämnd dels när en anmälan tagits emot, dels när utredningen har avslutats. Om det allvarliga missförhållandet inte har avhjälpts utan dröjsmål ska den som ansvarig för verksamheten anmäla det till Socialstyrelsen. 67

6 Tips. Du kan läsa mer i Socialstyrelsens handbok Lex Sarah tillämpning av 14 kap. 2 SoL och 24 a LSS. (länk) Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Gäller för verksamhet i enskild regi om det framgår av avtalet. En person som har långvariga behov av olika insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver ofta hjälp med planering och samordning av dessa insatser. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår vilka krav som ska eller bör ställas på rutiner för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område. Ansvariga för dessa insatser är ytterst kommuner och landsting men vissa uppgifter kan genom avtal ha överlåtits till enskilda utförare. Föreskriften och allmänna rådet kan då i relevanta delar tillämpas av enskilda utförare. Kommuner och landsting ska gemensamt arbeta fram rutiner för samordning av insatserna. Det innebär bland annat att utse personal som ska vara ansvarig vid samordningen och ge personalen förutsättningar att genomföra detta uppdrag. Samordning får endast göras om den enskilde har lämnat samtycke. Planeringen ska genomföras i samråd med den enskilde och med respekt för hans eller hennes självbestämmande och integritet. Tips. Du kan läsa mer i Socialstyrelsens vägledning Samverkan i re/habilitering (länk). Föreskrifter och allmänna råd inom hälso- och sjukvårdens område Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:10) medicinskt ansvarig sjuksköterska i kommunernas hälso- och sjukvård I kommunernas hälso- och sjukvård ingår inte sådan vård som meddelas av läkare. Det medicinska ansvaret i verksamheten har en medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). I Socialstyrelsens allmänna råd beskrivs närmare MAS funktion och förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag. Vårdgivaren beslutar vilka verksamheter som ska hållas samman under en MAS. I de fall de båda uppdragen inte är förenade, är MAS underställd verksamhetschefen. Vissa särskilt reglerade uppgifter är dock undandragna verksamhetschefens ledning. Dessa uppgifter innebär att MAS har ansvar för att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet, att patienten får den vård och behandling som en läkare har ordinerat samt att det finns rutiner att nödvändig kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal. MAS har vidare ansvar för att rutinerna för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande, att journaler förs enligt patientdatalagen samt att delegeringar av arbetsuppgifter är patientsäkra. MAS ansvarar också för att en så kallad Lex Maria-anmälan görs om patienten i samband med vård eller behandling drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom. Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 1997:8) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvård Inom hälso- och sjukvården ska det finnas en verksamhetschef som svarar för verksamheten och som har det samlade ledningsansvaret. I Socialstyrelsens allmänna råd beskrivs närmare verksamhetschefens roll, kompetens och ansvar. Vårdgivaren bestämmer vilka verksamheter som ska hållas samman under en chef och 68

7 vilken kompetens denne ska ha. Verksamhetschefen behöver inte ha hälso- och sjukvårdsutbildning. Han eller hon får dock endast bestämma över diagnostik eller vård och behandling av enskilda patienter om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet av detta. I vissa fall och för vissa uppgifter, exempelvis inom psykiatrisk tvångsvård, finns det krav på att verksamhetschefens uppgifter ska utövas av en läkare med specialistkompetens (chefsöverläkare). Verksamhetschefens ansvar framgår av de bestämmelser som reglerar verksamheten och av vad som överenskommits med vårdgivaren. En grundläggande uppgift är att se till att verksamheten tillgodoser kraven på hög patientsäkerhet och god vård. Verksamhetschefen samlade ledningsansvar kan inte överlåtas till annan befattningshavare. Vissa enskilda ledningsuppgifter kan dock överlåtas till annan som har tillräcklig kompetens och erfarenhet. SOSFS 2005:12. Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Gäller för verksamhet i såväl offentlig som privat regi. Hälso- och sjukvården och tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kraven på god vård, vilket bland annat innebär att den ska vara av god kvalitet. Kvaliteten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras. Där det bedrivs hälso- och sjukvård respektive tandvård ska det finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges. I Socialstyrelsens föreskrifter tydliggörs vårdgivarens, verksamhetschefens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet. Vårdgivaren är skyldig att inrätta ett ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet. Vårdgivarens ska vidare fastställa verksamhetens övergripande mål för kvalitet och patientsäkerhet samt kontinuerligt följa upp och utvärdera målen. Verksamhetschefen är skyldig att inom ramen för vårdgivarens ledningssystem ta fram, fastställa och dokumentera rutiner för systematiskt kvalitetsarbete. Verksamhetschefen ansvarar också för att mål för verksamheten formuleras och för att dessa nås samt för uppföljning och analys av verksamheten. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska inom ramen för verksamhetens ledningssystem medverka i det systematiska kvalitetsarbetet genom att bland annat delta i risk- och avvikelsehantering. Områden som omfattas av föreskriften är bemötande av patienter; metoder för diagnostik, vård och behandling; kompetens; samverkan och samarbete; riskhantering; avvikelsehantering; försörjning av tjänster, produkter och teknik samt spårbarhet. Tips. Du kan läsa mer i Socialstyrelsens handledning God vård - om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården (länk). SOSFS 2005:28. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälningsskyldighet enligt Lex Maria Händelser där en patient drabbats av en allvarlig skada eller utsatts för allvarliga risker i hälso- och sjukvården ska anmälas till Socialstyrelsen. Denna regel kallas lex Maria. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår hur anmälningsskyldigheten enligt lex Maria ska eller bör tillämpas. Sådan anmälan ska ses som en del i avvikelsehanteringen inom verksamheten. Vid en negativ händelse eller ett tillbud ska därför en bedömning snarast göras om det inträffade också ska anmälas till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Sådan anmälan ska göras vid allvarlig skada eller sjukdom som en patient drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av. Vårdgivaren ska utse en särskild person som ansvarar för att skicka anmälningar enligt lex Maria till Socialstyrelsen. Patienten eller i vissa fall närstående ska informe- 69

8 ras om händelsen som medfört lex Maria-anmälan om det inte finns sekretesshinder. Patienten eller närstående ska då ges möjlighet att beskriva sin upplevelse av händelsen. Anmälan ska göras på en särskild blankett som finns som en bilaga till föreskriften och allmänna rådet. Tips. Du kan läsa mer i Riskanalys och händelseanalys Handbok för patientsäkerhetsarbete. SOSFS 2008:14. Socialstyrelsens föreskrifter om informationshantering och journalföring i hälso- och sjukvården Informationshantering och journalföring inom hälso- och sjukvården måste vara utformad så att kraven på god kvalitet och hög patientsäkerhet tillgodoses. I Socialstyrelsens föreskrifter tydliggörs vårdgivarens, verksamhetschefens, hälso- och sjukvårdspersonalens och andra befattningshavares ansvar när det gäller informationshantering och journalföring. Vårdgivaren ansvarar för att det i ledningssystemet för kvalitet och patientsäkerhet finns en dokumenterad informationssäkerhetspolicy och ska också säkerställa att det finns rutiner för bland annat hur patientuppgifter ska dokumenteras i patientjournaler. Verksamhetschefens ansvar är att inom ramen för ledningssystemet ta fram, fastställa och dokumentera rutinerna. Hälso- och sjukvårdspersonalen och andra befattningshavare har ett eget ansvar för att de hanterar patientuppgifter på ett säkert sätt. I föreskriften utvecklas också vad rutinerna ska innehålla när det gäller journalföring, patientjournalens innehåll och hantering av patientuppgifter samt vad som gäller när en enskild verksamhet upphör med sin verksamhet. Tips. Du kan läsa mer i Socialstyrelsens handbok till SOSFS 2008:14, informationshantering och journalföring (länk). SOSFS 2004:11. Socialstyrelsens föreskrifter om ansvar för remisser för patienter inom hälso- och sjukvården, tandvården m.m. Gäller för verksamhet i såväl offentlig som privat regi. En remiss för en patient är en handling som utgör beställning av tjänst eller begäran om övertagande av vårdansvar. I Socialstyrelsens föreskrifter tydliggörs vårdgivarens och verksamhetschefens ansvar för hantering av remisser och remissvar inom hälso- och sjukvården och tandvården. Vårdgivarens ansvar är att ge skriftliga direktiv och säkerställa att det finns rutiner för hur remisser ska utformas och hanteras. Verksamhetschefens ansvar är att fastställa sådana rutiner. SOSFS 2005:29. Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m. Gäller direkt för verksamhet i enskild regi i tillämpliga delar. Inom hälso- och sjukvården utfärdas intyg för många olika ändamål. Den som utfärdar intyget kan vara skyldig att göra det enligt olika författningar eller göra det frivilligt. Av Socialstyrelsens föreskrifter framgår vilka krav som ska uppfyllas när intyg utfärdas om någons vård eller grundas på en bedömning av någons hälsotillstånd, behov, förmåga eller annat förhållande orsakat av hälsotillståndet. Vårdgivaren och verksamhetschefen ska aktivt verka för att hälso- och sjukvårdspersonal kan uppfylla de krav och skyldigheter som anges i olika författningar genom att ge direktiv och införa ändamålsenliga rutiner. Hälso- och sjukvårdspersonal som utfärdar intyg ska iaktta sina skyldigheter och bland annat överväga om han eller hon har tillräcklig kompetens och erfarenhet för uppgiften, är opartisk, kan vara objektiv vid utredningen, kan utforma intyget med noggrannhet och omsorg samt har tillräcklig 70

9 kännedom om de förhållanden som han eller hon uttalar sig om. Intyget ska utfärdas med respekt för intygspersonens självbestämmande, integritet och värdighet. I många fall krävs det dels särskild kompetens för att få utfärda ett intyg, dels att intygsblanketter används som har fastställts av Socialstyrelsen eller någon annan myndighet. Tips. På Socialstyrelsens webbplats, finns intygsblanketter som Socialstyrelsen har fastställt för olika ändamål. (länk) SOSFS 2007:19. Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien inom hälso- och sjukvården m.m. I basala hygienrutiner ingår regler för personalens handhygien och skydd av arbetskläder i situationer där det finns risk för smittspridning. Av Socialstyrelsens föreskrifter framgår de krav som ställs på verksamhetens lokala basala hygienrutiner i samband med hälso- och sjukvårdspersonalens undersökning, vård och behandling eller annan direktkontakt med patienter. SOSFS 2000:1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården Verksamheter inom hälso- och sjukvården och personalen som hanterar läkemedel ska följa vissa bestämmelser om exempelvis ansvarsfördelning samt hur läkemedel får ordineras, kontrolleras och förvaras. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår vilka krav som ska eller bör ställas på vårdgivaren, verksamhetschefen och hälso- och sjukvårdspersonalen vid läkemedelshantering. Vårdgivaren ska ge skriftliga direktiv och säkerställa att kvalitetssystemen innehåller rutiner för läkemedelshanteringen. Detta är speciellt viktigt om det gäller narkotiska läkemedel. Rutinerna och ansvarsfördelningen ska dokumenteras i en lokal instruktion för läkemedelshantering. Verksamhetschefen ska fortlöpande följa upp läkemedelshantering i verksamheten och säkerställa att rutinerna och ansvarsfördelningen tillgodoser kvaliteten och säkerheten i vården. Läkemedel får endast förskrivas av hälso- och sjukvårdspersonal med särskild behörighet. Särskilda regler ska beaktas vid ordination, iordningsställande och administrering, rekvisition och kontroll samt förvaring av läkemedel. SOSFS 2009:6. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Gäller för verksamhet i såväl offentlig som privat regi. Med egenvård avses hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient själv kan utföra. I Socialstyrelsens föreskrifter tydliggörs vad som gäller vid bedömningar om egenvård. Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Vidare framgår av föreskriften hur bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård ska göras av den behandlande legitimerade yrkesutövaren. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar för planeringen. SOSFS 2005:27. Socialstyrelsens föreskrifter om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Gäller för verksamhet i enskild regi om det framgår av förfrågningsunderlaget/avtalet. 71

10 Vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård är kommuner och landsting skyldiga att samverka och gemensamt upprätta en vårdplan. Av Socialstyrelsens föreskrifter framgår vilka krav som ställs på landstingen och kommunerna att samverka vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Landstingen och kommunerna ska i samråd utarbeta rutiner inför utskrivning av patienter och för överföring av information. Rutinerna ska dokumenteras och vara enhetligt utformade. Vidare framgår hur en vårdplanering ska genomföras, vem som ska delta i planeringen och vilka uppgifter den ska innehålla. Det ställs bland annat krav att det av vårdplanen tydligt framgår vilka insatser som behövs efter utskrivningen för att en hälso- och sjukvård och socialtjänst av god kvalitet ska uppnås. Vid in- och utskrivning ska information om patientens behov av insatser från hälso- och sjukvården och socialtjänsten överföras mellan berörda enheter om det inte finns några sekretesshinder. SOSFS 2007:10 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Gäller för verksamhet i enskild regi om det framgår av avtalet. En person som har långvariga behov av olika insatser från både hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver ofta hjälp med planering och samordning av dessa insatser. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår vilka krav som ska eller bör ställas på rutiner för samordning av insatser för habilitering och rehabilitering inom hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens område. Ansvariga för dessa insatser är ytterst kommuner och landsting men vissa uppgifter kan genom avtal ha överlåtits till enskilda utförare. Föreskriften och allmänna rådet kan då i relevanta delar tillämpas av enskilda utförare. Kommuner och landsting ska gemensamt arbeta fram rutiner för samordning av insatserna. Det innebär bland annat att utse personal som ska vara ansvarig vid samordningen och ge personalen förutsättningar att genomföra detta uppdrag. Samordning får endast göras om den enskilde har lämnat samtycke. Planeringen ska genomföras i samråd med den enskilde och med respekt för hans eller hennes självbestämmande och integritet. Tips. Du kan läsa mer i Socialstyrelsens vägledning Samverkan i re/habilitering (länk). SOSFS 2008:1. Socialstyrelsens föreskrifter om användning av medicintekniska produkter i hälso- och sjukvården Gäller för verksamhet i såväl offentlig som privat regi. Verksamheter inom hälso- och sjukvården och tandvården som använder medicintekniska produkter är bland annat skyldiga att se till att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga produkter används. I Socialstyrelsens föreskrifter tydliggörs vårdgivarens, verksamhetschefens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar när det gäller användningen av medicintekniska produkter. Vårdgivaren ansvarar för att det finns rutiner som möjliggör en säker användning och hantering av sådana produkter. Verksamhetschefen ansvarar, efter vårdgivarens uppdrag, bl.a. för att endast säkra och medicinskt ändamålsenliga produkter används, förskrivs, utlämnas och tillförs till patienterna. Föreskrifterna innehåller även bestämmelser om hälso- och sjukvårdspersonalens kompetens och ansvar samt behörighet att förskriva vissa förbrukningsartiklar. Vidare innehåller föreskriften bestämmelser om krav på egentillverkade medicintekniska produkter samt särskilda bestämmelser om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter. 72

11 SOSFS 2005:26. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården Inom hälso- och sjukvården och liknande verksamheter uppstår olika typer av avfall. Beroende på hur avfallet klassas gäller olika bestämmelser för hanteringen av det. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår hur man ska eller bör hantera, förvara, märka och transportera smittförande avfall. Smittförande avfall från hälso- och sjukvården omfattar allt skärande och stickande avfall som har varit i kontakt med kroppsvätskor. Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det finns rutiner för hantering och märkning av smittförande avfall. Verksamhetschefen ansvarar bland annat för att fastställa rutinerna och fördela ansvaret. SOSFS 2005:23. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om smittspårning Smittspåring är en viktig del i bekämpningen av smittsamma sjukdomar. Det bidrar till att stoppa smittspridning och att hitta personer som kan ha blivit smittade. I Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd beskrivs olika regler som ska eller bör följas vid smittspåring samt när den ska avslutas. Det finns bland annat regler om smittspåring som utförs av annan än den behandlande läkaren, kontakter med smittskyddsläkare samt hur utredningen ska eller bör utföras. Föreskriften och allmänna rådet beskriver också bruket av smittspåringshandlingar, vad de ska innehålla och hur de ska kopplas till patientens journal. SOSFS 2005:10. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om kriterier för bestämmande av människans död En människa anses död när samtliga funktioner totalt och oåterkalleligt har fallit bort i hjärnans alla delar. Fastställandet görs av en läkare i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd framgår hur en människas död ska eller bör fastställas med hjälp av indirekta eller direkta kriterier. Fastställandet ska göras av legitimerad läkare eller av dem som har ett särskilt förordnande att utöva läkaryrket. Fastställande av en människas död genom indirekta kriterier ska göras genom en klinisk undersökning. Fastställande genom direkta kriterier ska göras genom minst två kliniska neurologiska undersökningar. Vid fastställande av en människas död med hjälp av direkta kriterier bör användas ett särskilt protokoll som finns i en bilaga till föreskriften och allmänna rådet. SOSFS 2004:12. Socialstyrelsens föreskrifter om anmälan av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som inte kan utföra sitt yrke tillfredsställande p.g.a. sjukdom m.m. Gäller för verksamhet i såväl offentlig som privat regi. För att patienten ska kunna erbjudas en god hälso- och sjukvård och tandvård är det bland annat viktigt att hälso- och sjukvårdspersonal utför sitt yrke tillfredsställande. Av föreskrifterna framgår att vårdgivaren är skyldig att omedelbart anmäla till Socialstyrelsen om det hos vårdgivaren arbetar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som inte bedöms kunna utöva sitt yrke tillfredsställande på grund av sjukdom eller missbruk av alkohol, narkotika eller andra droger. 73

12 SOSFS 2008:21. Socialstyrelsens föreskrifter om anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen För innehav av skjutvapen krävs i regel tillstånd av polisen. En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen är skyldig att omedelbart anmäla detta till polisen. Av Socialstyrelsens föreskrifter framgår vad som gäller vid läkarens anmälan av patienter som av medicinska skäl är olämpliga att inneha skjutvapen. Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det i verksamheten finns rutiner för sådan anmälan. Verksamhetschefen ska fastställa och regelbundet följa upp dessa rutiner. En läkare som vet eller misstänker att en patient innehar skjutvapen och bedömer att han eller hon är olämplig att inneha skjutvapen av medicinska skäl, ska omedelbart göra en anmäla till polisen. Läkaren ska dokumentera anmälan och skälen för denna i patientens journal. Anmälan ska göras på en särskild blankett som finns i en bilaga till föreskriften. 74

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre 2010-06-15 Bilaga 2 Sammanställning av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för kommunal vård och omsorg om äldre I detta dokument redovisas vilka av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre

Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Sammanfattningar av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS) som har relevans för utförare inom kommunal vård och omsorg om äldre Inledning Denna skrift riktar sig till dig som vill driva

Läs mer

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR

LAGAR OCH FÖRFATTNINGAR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE ANSVARSFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH MAS/MAR LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN NÄMND (VÅRDGIVARE), LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE

Läs mer

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND

SAMVERKANSRUTINER. (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND SAMVERKANSRUTINER (enligt SOSFS 2009:6) FÖR HANTERING AV EGENVÅRD I SÖRMLAND Egenvård ska erbjuda möjligheter till ökad livskvalitet och ökat välbefinnande genom självbestämmande, ökad frihetskänsla och

Läs mer

Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun

Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun Riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun Ett normerande dokument som Omsorgsnämnden fattade beslut om 30 augusti 2018, och som Äldrenämnden fattade beslut om 27 september 2018 Dokumentnamn Fastställd

Läs mer

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård

Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-12-06 Kommunens ansvar för hälso- och sjukvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSANSVAR Enligt hälso- och sjukvårdslagen (SFS 1982:763) och

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Meddelandeblad. Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor,

Meddelandeblad. Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, Meddelandeblad Mottagare: Nämnder och verksamheter i kommuner med ansvar för vård och omsorg, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvariga för rehabilitering, huvudmän i enskild verksamhet

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 )

Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) 1(7) Ansvarsfördelning mellan verksamhetschef (HSL 29 ) och medicinskt ansvarig sjuksköterska respektive medicinskt ansvarig för rehabilitering (HSL 24 ) Grunden till ansvarsfördelningen finns i nedan

Läs mer

Maria Åling. Vårdens regelverk

Maria Åling. Vårdens regelverk 2016-01 19 Maria Åling Vårdens regelverk Föreskrift, En föreskrift är bindande REGLER som skapats genom ett beslut i något offentligt organ. En föreskrift meddelas genom LAG eller FÖRORDNING eller, på

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9

LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 Socialnämnden LEDNINGSSYSTEM FÖR SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE, SOSFS 2011:9 DEL 1 Handläggare: Befattning: Mikael Daxberg Verksamhetsutvecklare Upprättad: 2014-02-14 Version: 1 Antagen av socialnämnden:

Läs mer

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering

Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Bilaga 9, SN 84, 2016-09-07 Kvalitetssäkring genom avvikelsehantering Dokumenttyp: Reviderad riktlinje Diarienummer: 119/2016 Beslutande: Socialnämnden Antagen: 2016-09-07 Gäller fr.o.m.: 2016-10-05 Reviderad:

Läs mer

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar

Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar Rutin för samverkan i samband med egenvård mellan Region Kronoberg och länets social- och skolförvaltningar 2013 2015 1 1. Inledning Socialstyrelsen har gett ut föreskriften Bedömning av om en hälso- och

Läs mer

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2007:10 (M och S) Föreskrifter och al männa råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2007:10 (M och S) och allmänna råd Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Rutiner för f r samverkan

Rutiner för f r samverkan Rutiner för f r samverkan Huvudmännen för hälso- och sjukvården och socialtjänsten ska tillsammans säkerställa att övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård utarbetas. Rutinerna ska tas

Läs mer

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel.

Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lagstiftning Obs listan är inte komplett, utan visas som exempel. Lag Förordning Föreskrifter & allm. råd Regeringsformen Tryckfrihetsförordning (1949:105) Äktenskapsbalken (1987:230) Föräldrabalken (1949:381)

Läs mer

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter. Läkemedelshantering

Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter. Läkemedelshantering Riktlinjer för hälso- och sjukvård inom Stockholms stads särskilda boenden, dagverksamheter och dagliga verksamheter Sida 0 (5) 2019 Läkemedelshantering UPPRÄTTAD AV MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTERSKOR

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:12 (M) Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS (M) frfattningssam lingföreskrifter Ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvården Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Hur ska bra vård vara?

Hur ska bra vård vara? Hur ska bra vård vara? God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk värdegrund med vårdtagaren i centrum Hålla sig uppdaterad vad som händer

Läs mer

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning

Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning 1 Rekommendationer från MAS/MAR-nätverket i Dalarna gällande ansvarsfördelning LAGAR OCH AR SOM STYR KOMMUNERNAS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD, AVSEENDE SFÖRHÅLLANDEN MELLAN VÅRDGIVARE (NÄMND), VERKSAMHETSCHEF OCH

Läs mer

Riktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Riktlinje. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Ingrid Fagerström ingrid.fagerstrom@harnosand.se Riktlinje Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Riktlinje Ledningssystem för

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan landstinget och kommunerna angående bedömning av egenvård Samverkansrutin i Östra Östergötland Del 1 Den överenskomna processen Del 2 Flödesschema Del 3 Författningen

Läs mer

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län

Egenvård, samverkan kommun och landsting i Uppsala län ViS - Vård i samverkan kommun - landsting Godkänt den: 2016-07-27 Ansvarig: Monica Jonsson Kommun(er): Länets samtliga kommuner Landstingsförvaltning(ar): Alla Fastställt av: Beredningsgrupp (TLK) Egenvård,

Läs mer

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård

Blekinge landsting och kommuner Antagen av LSVO Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Tillämpning Blekingerutiner- Egenvård/Hälso- och sjukvård Blekingerutin för samverkan i samband med möjlighet till egenvård. Socialstyrelsen gav 2009 ut en föreskrift om bedömningen av om en hälso- och

Läs mer

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård

Senaste version av SOSFS 2008:18. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatriskvård Detta är den senaste internetversionen av författningen. Här presenteras föreskrifter och allmänna råd i konsoliderad form, det vill säga med alla gällande bestämmelser och rekommendationer från grundförfattningen

Läs mer

SOSFS 2011:9 ersätter

SOSFS 2011:9 ersätter SOSFS 2011:9 trädde i kraft den 1 januari 2012 tillämpliga inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst och verksamhet enligt LSS oavsett om det är i privat eller offentlig regi vid myndighetsutövning

Läs mer

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD

RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV STÅTRÄNING GÄLLANDE DELEGERAD OCH ORDINERAD INSATS ELLER EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin

Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin Medicinsk ansvarsfördelning i elevhälsan Nils Lundin barn o ungdomshälsovårdsöverläkare för BoU i skolåldern, Helsingborg skolläkare, Malmö Systematiskt kvalitetsarbete för hälso- o sjukvården i elevhälsan

Läs mer

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

VERSION Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOCIALSTYRELSENS FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord SOSFS 2011:XX (M) Utkom från trycket den månad Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om livsuppehållande

Läs mer

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård

Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård BURLÖVS KOMMUN Socialförvaltningen 2014-11-19 Beslutad av 1(6) Ninette Hansson MAS Gunilla Ahlstrand Enhetschef IFO Riktlinjer och rutin för hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS om Egenvård Denna

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2010-10-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Rutinen är gemensam för Västra Götalandsregionen och alla kommuner

Läs mer

Riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvårds avvikelser och riskhantering inom LSS

Riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvårds avvikelser och riskhantering inom LSS Riktlinje 2/ Avvikelser LSS Rev. 2017-06-22 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Riktlinjer och rutiner för Hälso- och sjukvårds avvikelser och riskhantering inom LSS Författningar

Läs mer

Ansvar och kompetens för hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsförvaltningen

Ansvar och kompetens för hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsförvaltningen RIKTLINJER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (8) Ansvar och kompetens för hälso- och sjukvård inom vård- och omsorgsförvaltningen Övergripande styrdokument Hälso- och (2017:30) Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)

Läs mer

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson

Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Upprättad av Ansvarig Fastställd datum Reviderad datum Sökväg Monica Rask- Carlsson Monica Rask- Carlsson, MAS 2011-04-11 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbetet 2011-04-11 Övergripande rutin

Läs mer

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria

Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria RUTINER HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sid 1 (5) Rutin för rapportering och anmälan enligt lex Maria Begrepp För att öka kännedom om den kommunala hälso- och ens ansvarförhållanden i samband med lex Maria-anmälningar,

Läs mer

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter. Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2005:27 (M och S) Föreskrifter Samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten vård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. 2013-01-08 Samverkansrutin för tillämpning av SOSFS 2009:6, bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Samverkansrutinen är uppdaterad enligt gällande lag och föreskrifter.

Läs mer

Utredning av vårdskador Rapportering av avvikelser, utredning av händelser och anmälan enligt lex Maria

Utredning av vårdskador Rapportering av avvikelser, utredning av händelser och anmälan enligt lex Maria Riktlinjer för hälso- och sjukvård Sida 0 (8) 2018 Utredning av vårdskador Rapportering av avvikelser, utredning av händelser och anmälan enligt lex Maria UPPRÄTTAD AV MEDICINSKT ANSVARIGA SJUKSKÖTERSKOR

Läs mer

Reviderad övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun

Reviderad övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun OMSORGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Evelyn Widenfalk Ehlin Monica Hansson Datum 2018-07-20 Diarienummer OSN-2018-0418 omsorgsnämnden Reviderad övergripande riktlinje för hälso- och sjukvård i Uppsala kommun

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR

Riktlinje gällande egenvård. Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Riktlinje gällande egenvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck, MAS Margareta Oswald, MAR Utgåva nr 2 Datum 090924 sida

Läs mer

Malmö stad Medicinskt ansvariga

Malmö stad Medicinskt ansvariga Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

Vad skall man göra, vad bör man göra, vad får man göra och vad kan man låta bli att göra? Lars-Olof Tobiasson Skånevård Kryh

Vad skall man göra, vad bör man göra, vad får man göra och vad kan man låta bli att göra? Lars-Olof Tobiasson Skånevård Kryh Vad skall man göra, vad bör man göra, vad får man göra och vad kan man låta bli att göra? Lars-Olof Tobiasson Skånevård Kryh Legitimation Undantag från grundlagsfästa principen om närings-och yrkesfrihet

Läs mer

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard?

Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Vad styr tandvården? Vad innebär en god hygienisk standard? Lagar som styr tandvården Tandvårdslagen SFS 1985:125 Patientsäkerhetslagen SFS 2010:658 Smittskyddslagen SFS 2004:168 Patientdatalagen SFS

Läs mer

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering

2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering 1(7) 2. Ledningssystem Handbok för läkemedelshantering Innehåll 2.1 Ledningssystem... 1 2.2 Vårdgivarens ansvar... 2 2.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar... 3 Legitimerad läkares/tandläkare ansvar

Läs mer

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen

Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag. Styrdokument Socialförvaltningen Kommunalt hälso- och sjukvårdsuppdrag Styrdokument Socialförvaltningen Sammanfattning Detta styrdokument beskriver uppdrag och ansvarsfördelning gällande hälso- och sjukvård inom socialnämndens ansvarsområde.

Läs mer

Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (8)

Kopia utskriftsdatum: Sid 1 (8) Förvaltning Ägare Reviderat datum Ann-Louise Gustafsson 2018-10-30 Verksamhet Välfärd och folkhälsa Slutgranskare Ingmar Ångman Diarienr Dokumentkategori Fastställare Giltigt datum fr o m Överenskommelser

Läs mer

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering

Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald Medicinskt ansvarig rehabilitering Riktlinje Utgåva nr 3 sida 1 (6) Dokumentets namn Riktlinje gällande egenvård, bedömning, planering och samverkan Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Margareta Oswald

Läs mer

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

Information om Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) Meddelandeblad Mottagare: Kommuner: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och LSS, Landsting: nämnder med ansvar för verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

PATIENTSÄKERHET RIKTLINJE FÖR PATIENTSÄKERHET

PATIENTSÄKERHET RIKTLINJE FÖR PATIENTSÄKERHET PATIENTSÄKERHET RIKTLINJE FÖR PATIENTSÄKERHET KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Uppdaterad: 2016-07-01 POLICY Uttrycker

Läs mer

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 7321 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Antagen av socialnämnden 2017-09-21, 3 Riktlinje för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt SoL och LSS inom socialnämndens ansvarsområde 1 Inledning Den här riktlinjen kompletterar

Läs mer

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel

Kommunal hälso- och sjukvård Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel Kommunal hälso- och sjukvård 2012-09-25 Medicinskt ansvarig sjuksköterska Lena Lindberg Schlegel God och säker vård ur ett MAS perspektiv Se det etiska perspektivet som överordnat Utgå från en humanistisk

Läs mer

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6 LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Hälso- och sjukvårdsstaben Eva Eriksson 2011-09-28 LK/100553 Övergripande rutin i samband med vård under eget ansvar - Egenvård för barn över sju år och vuxna enligt SOSFS 2009:6

Läs mer

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument

1(8) Avvikelse- och riskhantering inom SoL, LSS och HSL. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-03-10, 51 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad 3(8) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 6: Krav på innehåll - angelägenheter

Nationell Informationsstruktur 2015:1. Bilaga 6: Krav på innehåll - angelägenheter Nationell Informationsstruktur 2015:1 Bilaga 6: Krav på innehåll - angelägenheter Angelägenheter inom perspektivet Dokumentationskrav enligt författning Typ SFS/SOSFS nummer Namn Lag SFS 1964:167 Lag med

Läs mer

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum

Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum Socialförvaltningen Dokumentnamn Lex Maria; riktlinjer Fastställt av Socialnämnden Regelverk Verksamhet SoL, LSS Socialförvaltningen Utarbetad av P. Ludvigson Skapat datum 130829 Gäller fr.o.m. 130901

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) Ledningssystem för skolpsykologverksamheten/skolpsykolog. Bilaga 3

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) Ledningssystem för skolpsykologverksamheten/skolpsykolog. Bilaga 3 UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) 2010-03-01 Bilaga 3 Ledningssystem för skolpsykologverksamheten/skolpsykolog (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso-

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer xxxxxxxx Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Herman Pettersson Inspektör / Jurist. Karin Dahlberg Inspektör / Nationell ämnessamordnare för elevhälsa på IVO

Herman Pettersson Inspektör / Jurist. Karin Dahlberg Inspektör / Nationell ämnessamordnare för elevhälsa på IVO Herman Pettersson Inspektör / Jurist Karin Dahlberg Inspektör / Nationell ämnessamordnare för elevhälsa på IVO De viktigaste lagarna som berör medicinska insatsen Det går inte att välja vilka lagar som

Läs mer

Kvalitetsmanual för Socialtjänsten

Kvalitetsmanual för Socialtjänsten Socialtjänsten 1(8) Ansvarig Utfärdad av Berörda verksamheter Version Kvalitetssamordnare Eva Sjöstedt Samtliga inom Socialtjänsten 160523 Filnamn Hantering av utgången rutin Kvalitetsmanual Sparas 10

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Regionen Östergötland och kommunerna i Östergötland gällande egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan Regionen Östergötland och kommunerna i Östergötland gällande egenvård Dok-nr 23893 Författare Camilla Salomonsson, verksamhetsutvecklare, Verksamhetsutveckling vård och hälsa Version 1 Godkänd av Giltigt fr o m Rolf Östlund, närsjukvårdsdirektör, Gemensam stab NSC 2018-04-17

Läs mer

Bedömning av egenvård, riktlinjer för region Jämtland / Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län

Bedömning av egenvård, riktlinjer för region Jämtland / Härjedalen och kommunerna i Jämtlands län för region Jämtland / Härjedalen Version: 4 Ansvarig: 2(12) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. 2014-12-11 2. 2015-01-12 redigering 3 2015-02-06 4 2015-03-30 Nyutgåva baserad

Läs mer

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik

Ellinor Englund. Avdelningen för juridik Cirkulärnr: 09:71 Diarienr: 09/5292 Handläggare: Avdelning: Ellinor Englund Datum: 2009-11-18 Mottagare: Rubrik: Bilagor: Avdelningen för juridik Kommundirektör Landstings-/regiondirektör Äldreomsorg Handikappomsorg

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2018-07-03 Socialkontoret Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (2010: 659)

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten

MAS Bjurholm 7/13. Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1 2013-12-10 Dnr VLL 1757-2013 Reviderade rutiner, hösten 2013, för bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård i Västerbotten 1. Bakgrund Länssamordningsgruppen, LSG, beslutade

Läs mer

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen

Informationshantering och journalföring. Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen Informationshantering och journalföring Maria Jacobsson, Hälso- och sjukvårdsavdelningen 1. Målet för hälso- och sjukvården 2 HSL Målet för hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor

Läs mer

EGENVÅRD. Regel för hälso- och sjukvård Sida 0 (4)

EGENVÅRD. Regel för hälso- och sjukvård Sida 0 (4) Sida 0 (4) 2015-03-02 MAS/MAR stadsdelsförvaltningarna Kungsholmen, Norrmalm, Södermalm och Östermalm. www.stockholm.se/masmarinnerstaden Sida 1 (4) Innehåll Egenvård... 2 Definitioner... 2 Ansvar... 2

Läs mer

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar.

Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Malmö stad Medicinskt ansvariga Syftet med egenvårdsrutinen är att tydliggöra vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården vid egenvårdsbedömningar. Rutinen beskriver processen vid egenvårdsbedömning

Läs mer

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd. Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:9 (M och S) Föreskrifter och allmänna råd Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

Läs mer

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA Region Stockholm Innerstad Sida 1 (5) 2014-05-05 Sjuksköterskor REGEL FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRD I SÄRSKILT BOENDE OCH DAGLIG VERKSAMHET ENLIGT LSS. AVVIKELSERAPPORTERING I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN OCH LEX MARIA

Läs mer

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin

Version Datum Utfärdat av Godkänt Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen. Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2010-05-05 Ulrika Ström, Eva Franzen Förvaltningsledningen 4 2014-06-24 Ulrika Ström, Ingrid Olausson, David Lidin Förvaltningsledningen 5 2015-01-05 Ingrid Olausson,

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9 SID 1 (5) Ansvarig för rutin Medicinskt ansvarig sjuksköterska Cecilia Linde cecilia.linde@solna.se Gäller från 2018-07-02 Reviderad senast 2020-07-02 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete 2011:9

Läs mer

Rutin för anmälan enl. Lex Maria

Rutin för anmälan enl. Lex Maria Dokumentnamn Lex Maria Kapitel Häls-och sjv DNR 2012/16 Ersätter DNR Utgåva 1 Utfärdad 2011-02-04 Datum för senaste ändring Utfärdare Christina Olsson Granskare Carola Svantesson Godkännare Christina Sandhal

Läs mer

Riktlinje för bedömning av egenvård

Riktlinje för bedömning av egenvård SOCIALFÖRVALTNINGEN Annika Nilsson, 0554-191 56 annika.nilsson@kil.se 2013-10-23 Riktlinje för bedömning av egenvård BAKGRUND Enligt SOSFS 2009:6 är det den behandlande yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens författningssamling. Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS SOSFS 2006:11 (S) och allmänna råd Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets

Läs mer

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD

EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD EGENVÅRD RIKTLINJE FÖR BEDÖMNING AV EGENVÅRD KARLSTADS KOMMUN Beslutad i: Vård- och omsorgsförvaltningen Ansvarig samt giltighetstid: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Medicinskt ansvarig för rehabilitering

Läs mer

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. Gemensamma författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2016-2-3 Utgivare: Rättschef Pär Ödman, Socialstyrelsen Socialstyrelsens

Läs mer

Vårdgivarens utseende av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom barn- och skolnämndens ansvarsområde

Vårdgivarens utseende av verksamhetschef för den medicinska och psykologiska delen av elevhälsan inom barn- och skolnämndens ansvarsområde Barn- och skolförvaltningen Tjänsteskrivelse 1 (7) Kvalitet- och myndighetsavdelningen Anna Palm 046-359 61 94 anna.palm@lund.se Barn- och skolnämnden Vårdgivarens utseende av verksamhetschef för den medicinska

Läs mer

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg

SIKTA- Skånes missbruks- och beroendevård i utveckling Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Alla dessa planerbegreppsförklaring SIKTA- Skånes missbruks- och Projektledare: Anna von Reis Peter Hagberg Vård och omsorgsplaner Vård och omsorgsplanering Kan resultera i Vård och omsorgsplan Dokumenteras

Läs mer

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård

Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Rutin vid avvikelsehantering gällande hälso- och sjukvård Skapad av: MAS MAR Beslutad av: Gäller från: 2004-04-04 Reviderad den: 2011-11-30 Diarienummer: Inledning Hälso- och sjukvårdslagen ställer krav

Läs mer

Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011

Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011 Konferens om tandtekniska arbeten den 26 januari 2011 Pål Resare Socialstyrelsen 1 3 TL Krav på tandvården 3 Tandvården ska bedrivas så att den uppfyller kravet på en god tandvård. Detta innebär att den

Läs mer

Rutin fö r samverkan i samband med egenva rd mellan Regiön Krönöberg öch la nets söcial- öch skölfö rvaltningar

Rutin fö r samverkan i samband med egenva rd mellan Regiön Krönöberg öch la nets söcial- öch skölfö rvaltningar Rutin fö r samverkan i samband med egenva rd mellan Regiön Krönöberg öch la nets söcial- öch skölfö rvaltningar 2017-2019 Alvesta kommun Lessebo kommun Ljungby kommun Markaryd kommun Tingsryd kommun Uppvidinge

Läs mer

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår?

Hur ska man förhindra att allvarliga missförhållanden uppstår? 2009-09-28 Dnr SON 97/2009-79 1 (5) Rutin för anmälan och handläggning av allvarliga missförhållanden enligt 14 kap. 2 SoL (Lex Sarah) Inledning Som huvudman för socialtjänsten har Täby kommun, socialnämnden,

Läs mer

1(11) Egenvård. Styrdokument

1(11) Egenvård. Styrdokument 1(11) Styrdokument 2(11) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-09-08 148 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska/alb Reviderad 3(11) Innehållsförteckning 1 Bakgrund...4

Läs mer

HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

HKF 7531 HUDDINGE KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) Antaget av äldreomsorgsnämnden 2016-10-25, 4, med ändring i vård- och omsorgsnämnden 2019-04-08, 9 Riktlinjer för ledning, utförande och uppföljning av verksamhet enligt socialtjänstlagen (SoL) och

Läs mer

Bedömning av egenvård - riktlinje

Bedömning av egenvård - riktlinje Bedömning av egenvård - riktlinje Bakgrund Socialstyrelsen tydliggör i föreskriften Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård vilka krav som ställs på hälso- och sjukvården

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård

Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård Överenskommelse om samverkan mellan Landstinget och kommunerna i Jönköpings län angående bedömning av egenvård Antagen av Läns Lako 2014-02-14 Bakgrund I föreskriften Bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd

Läs mer

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete

Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Plan Ledningssystem för kvalitetsarbete Arbetslivsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Sociala omsorgsnämnden och Vård- och äldrenämnden Borås Stads

Läs mer

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska

Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN SID 1 (7) 2010-03-01 Bilaga 2 Ledningssystem för skolhälsovård/skolläkare, skolsköterska (Socialstyrelsens föreskrifter om ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso-

Läs mer

SOSFS 2011:7 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Livsuppehållande behandling. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2011:7 (M) Föreskrifter och allmänna råd. Livsuppehållande behandling. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2011:7 (M) Föreskrifter och allmänna råd Livsuppehållande behandling Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: landsting och kommuner (hälso- och sjukvårdshuvudmän), vårdgivare, samverkansnämnder, sjukhus i Sverige, medicinskt ansvariga sjuksköterskor, medicinskt ansvarig för rehabilitering,

Läs mer

Användning av medicintekniska produkter inom Hälsooch sjukvården på Gotland

Användning av medicintekniska produkter inom Hälsooch sjukvården på Gotland (6) produkter inom Hälsooch sjukvården Med medicinteknisk produkt avses en produkt som enligt tillverkarens uppgift skall användas för att hos människor enbart eller i huvudsak. påvisa, förebygga, övervaka,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar

Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar i ideella föreningar HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL SOM ARBETAR I IDEELLA FÖRENINGAR 1 Har din förening vårdpersonal som arbetar ideellt? Det är vanligt att ideella

Läs mer