Överlåtelsebesiktning Steg 2

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Överlåtelsebesiktning Steg 2"

Transkript

1 Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Maskrosen 1 Adress Drottning Margaretas väg Kalmar Besiktningsuppgifter Uppdragsnummer J2147 Besiktningsdatum Besiktningsföretag OBM Kalmarsund AB Besiktningsförrättare Richard Andersson Närvarande Fastighetsägarna & mäklaren Giltig till och med Mäklare Företagsnamn Rydman Langå Fastighetsmäkleri Namn på mäklare Hanna Eriksson Väder vid besiktningsdagen Vädertyp Temperatur Klart Ca +5 OBM GRUPPEN Generatorgatan Arlanda Stad eller

2 Byggnadsinformation Byggnadsbeskrivning Byggnadsår 1 3/4-planshus med källare 1921 Till eller ombyggnad - Huset var möblerat vid besiktningen. Endast bostadshuset omfattas av besiktningsuppdraget, ej garage/altan. Övrigt Byggnadsdel Tak: Fasad: Fönster: Stomme: Grund: Installationer Värme: Ventilation: Vatten: Avlopp: Tegelpannor på läkt, underlagspapp & råspont Puts/revetering 2-glas kopplade bågar, enstaka isolerglas Trä Källare Pellets, vattenburet system. Kompletterande eldstad. Självdrag Kommunalt Kommunalt Frågor till säljaren Uppgifter från ägare eller representant Nuvarande ägare sedan Fasaden tilläggsisolerades och putsades om år Oljepanna byttes till pellets 2005, ny pelletsbrännare V/A byttes från våtrum ner till källaren i samband med våtrumsrenoveringar. Nytt kök med öppning mot glasveranda Fönster bytta i matsalsdelen Keddy installerades Fönstermålning och underhåll av vindskivor kontinuerligt, senast Källaren renoverades 2021, målad med silikatfärg i övrigt oinredd. Det har förekommit inläckage av vatten, orsakat av brister i det kommunala nätet som uppges ha åtgärdats. Löpande underhåll gällande ytskikt för väggar, golv och tak. Säljarna känner inte till några brister med byggnaden. Tak: Våtutrymme: Utvändig grund: Takomläggning utfördes av fackman 2005; tegelpannor, läkt och underlagspapp. Våtrum på entréplan renoverades Våtrum på övre plan renoverades 2022, kvalitétsintyg finns. Utförda av fackman. Originalutförande gällande ev. dränering, dagvatten etc. Har radonhalt i boendemiljön kontrollerats? Ja Se separat protokoll Energideklaration Ja Se separat protokoll Regelbunden sotning? Ja Har brandskyddskontroll utförts? Ja J Maskrosen 1 Sida 2 (av 10)

3 Allmän reflektion Villa i ett och ett halvt plan med s k råkällare, byggt under 1920-talet. Det allmänna intrycket är att huset varit väl omhändertaget och löpande underhåll har utförts. Bl a takomläggning, fönstermålning, renovering av våtrum samt fasad. Husets grundkonstruktion är en stenkällare. Det sker naturlig fuktpåverkan av väggar och golv i denna typ av källare men då man har valt att undvika golv/väggar av t ex trämaterial (organiska material) är risken för skador och luktavvikelser minimal, då konstruktionen bedöms tåla viss fuktbelastning. Värme/avfuktning är enkla medel för att hålla nere luftfuktigheten. När taket renoverades lämnades ursprungliga plåtar runt t ex skorstenar kvar, vilket medför vissa otätheter. Läs mer i protokollet. Som köpare är det viktigt att man tar del av hela protokollet inklusive villkoren. Närvarade man inte vid besiktningen rekommenderas en köpargenomgång via telefon. Det går även bra att ringa vid enstaka frågor. Richard Andersson tel Besiktningsresultat Bedömningsskala: 1 = Utan anmärkning, 2 = Påpekande, 3 = Bör åtgärdas, 4 = Ej besiktningsbart Byggnadsdel Anmärkning UTVÄNDIGT Tak Takavvattning Vind Taket är omlagt under 00-talet, generell genomsnittsålder för dessa tak nämns ofta med ca år. Plåtar runt skorstenar och andra genomföringar är dock ej utbytta och således noterades bristfällig passform vilket kan föranleda ökad fuktbelastning av underlagstaket vid otjänlig väderlek. Vid takkupor noterades att en blyplåt kommit ur position mot framsidan. Stuprör från framsidans veranda rekommenderas att kontrollerat leda ner till marken och bort från huset. -Enstaka uttorkade fuktspår noterades, främst intill genomföringar. Flera bedöms kunna härledas till tid innan takomläggning, men då äldre plåtar förekommer på taket går lokal uppfuktning inte att utesluta vid otjänlig väderlek. Se bilaga 1 för fuktmätning. -Tilläggsisolerad vind vilket ändrar klimatet i utrymmet och ställer högre krav på god allmänventilation i bostaden, för att undvika kondensskador. Fasad Fönster/Dörrar Enstaka äldre fönster med tenderande underhållsbehov. Sockel/Mark Växtlighet finns intill husgrund/fasad, rekommenderas generellt att avlägsna. INVÄNDIGT Övre plan Hall/ar+garderob Allrum Sovrum 1+klädkammare Sovrum 2+klädkammare Sovrum 3 (F d kök, pluggat vatten/avlopp) Dusch/Wc Fuktindikering utförd i utrymmet utan avvikelser, i övrigt inget att notera. INVÄNDIGT Entréplan Entréhall/hall J Maskrosen 1 Sida 3 (av 10)

4 Besiktningsresultat Bedömningsskala: 1 = Utan anmärkning, 2 = Påpekande, 3 = Bör åtgärdas, 4 = Ej besiktningsbart Byggnadsdel Anmärkning Badrum/Wc Kakel/klinkers i utrymmet, ev. underliggande tätskiktsfunktion går således naturligt inte att kontrollera. Okulärt noterades släpp/sprickor i fogar på golvet i utrymmet. Fuktindikering utförd i utrymmet samt på väggar och golv i angränsande rum utan avvikelser. Kök Fukt-/droppskydd rekommenderas att montera på golv under kyl/frys. Fuktindikering utförd i utrymmet utan avvikelser. Matsal Rum Vardagsrum INVÄNDIGT Källarplan Allmänt Äldre källare, fri från s k riskkonstruktioner, men utvändig dränering/fuktskydd som är ålderstigen, se kommentar/riskanalys. -Enstaka uttorkade fuktspår i innertak i källaren, bedöms som äldre. Kommentarer och riskanalys Källare Byggnaden är uppförd över en källare som överlag är fri från skadebenägna material/konstruktioner mot väggar och golv (s k riskkonstruktioner) vilket bedöms positivt och fuktmätning utgår därmed. Upplysningsvis bör det nämnas att äldre källare av detta slag naturligt utsätts för fuktpåverkan från omgivande mark, vilket noteras genom bl a fuktgenomslag/missfärgningar i nederkanter av väggar. Täta skikt (t ex plastmatta, tapet) samt konstruktioner av organiska material (t ex trä, textil) bör således även fortsatt undvikas mot golv- och väggytor för att minska risken för fuktskador. Till följd av byggnadens ålder kan man inte räkna med att ett fullgott utvändigt fuktskydd och dränering finns, vilket vid extrem väderlek skulle kunna föranleda inläckage av vatten. Växter intill byggnader kan medföra ökad fuktpåverkan, liksom marklutning mot densamma, avvikelser i dagvattenavledning, motgjutna trappor etc. Resonemang kring renovering av dränering/fuktskydd kan ske mot bakgrund av hur källaren skall brukas, likt den används idag ställs inte lika höga krav på funktion för dessa delar. Med fördel värms källaren under vinterhalvåret samt avfuktas under sommarhalvåret för att på så sätt sörja för ett torrare klimat i dess rum. Datum Richard Andersson Besiktningsförrättare J Maskrosen 1 Sida 4 (av 10)

5 Bilaga 1 för kontroll av valda konstruktioner Konstruktion Byggnadsdel Konstruktionsdel Konstruktionsuppbyggnad Vind Yttertakspanel Kallvind Kommentar Vid besiktningen utfördes fuktkvotsmätning i yttertakspanel på vinden, både i trärena ytor samt fuktfläckar. Fuktkvoten uppmättes generellt till ca % vilket ses som torrt. Det kritiska gränsvärdet för mikrobiell tillväxt brukar anges till ca 17 % fuktkvot (FK). Fuktkvoten varierar under året med kritisk period för en vind under vinterhalvåret. Sammanfattning Generellt bör tak & vind regelbundet kontrolleras. Vid ev. framtida avvikelser på taket bör de åtgärdas för minskad risk att inläckage uppstår. Det är även viktigt att säkerställa god luftväxling i bostadsmiljön för att uppnå en väl fungerande allmänventilation samt för att undvika fuktskador på vinden. J Maskrosen 1 Sida 5 (av 10)

6 Allmänna villkor 1. Besiktningens omfattning Uppdragetomfattarenöverlåtelsebesiktningvarvidbesiktningsförrättarengenomförenbyggnadstekniskundersökningavfastighetens bostadsbyggnadvidbesiktningstillfället.besiktningenkanavseävenandrabyggnaderpåfastighetenomdettasärskiltöverenskommits. Besiktningenskermedutgångspunktfrånfastighetensålderochskick. Tillgrundförbesiktningenliggerdehandlingarsombesiktningsförrättarentillhandahållitsochsomantecknatsibesiktningsutlåtandet.Igranskningen liggerinteattkontrolleralämnadeuppgifter,såvidainteenuppgiftbedömssomfelaktig. Medokulärbesiktningavsesenbesiktningavsynligaytorisamtligatillgängligautrymmensamtfasaderochmark.Tillgängligautrymmenärsådana somkannåsgenomöppningar,dörrarochinspektionsluckorochvilkamedgerenbesiktningavhelaellerstörredelaravutrymmetochsom åtminstoneärkrypbara. Ejbesiktigadeutrymmenskallibesiktningsutlåtandetantecknasliksomanledningentilldetta.Lösöreochannatsomförsvårarbesiktningenflyttasej avbesiktningsförrättaren. Yttertakmedtakbeklädnadsombesiktningsmannenbedömersomolämpligellerriskabelattbeträdabesiktigasej. Ibesiktningsutlåtandetskallbesiktningsförrättarennoterasådanaavvikelsersomenköparemedfoginteharattförväntasigvidköpet.Skavankeroch andrabyggnadsteknisktobetydligauppgifternoterasej. Besiktningenfullgörendastendelavköparensundersökningspliktochbeställarenskalltaaktivdelibesiktningsutlåtandetochavgörahuruvida rekommendationerfrånbesiktningsmannengällandeåtgärderellerfördjupadeundersökningarskallgenomförasellerinte.detliggernormalti köparenstotalaundersökningspliktattpåannatsättundersökautrymmenellerytorsomintevaritfysisktmöjligtattbesiktigavid överlåtelsebesiktningen,t.ex.ejbesiktningsbarakrypgrunderochvindar. Säljarenskallpåbesiktningsförrättarensbegäranlämnauppgifteromförekomstenavdeavvikelseribyggnadenfrånvadenköparemedfoghaft anledningräknamedochsomsäljarenkännertill.säljarenkanintebliansvarigföravvikelsersomhanupplystköparenom.omupplysningarej lämnatsavsäljarenantecknasdettaiutlåtandet. 2. Riskanalys Besiktningsförrättarenlämnarutlåtandeombyggnadensskickutifrånsinaiakttagelsersamtegnaochallmäntkändaerfarenheteromsärskildarisker förknippademedjämförligabyggnader. Synligafuktfläckar,nedböjningarellerandrateckenkanpåverkabedömningen.Allmänkunskapomområdetellersärskildkunskapomviss byggnadsteknikkanocksåpåverkabedömningen. Detärviktigtattobserveraattriskanalysenintekanomfattamuntligaupplysningarsombesiktningsförrättarenintefåttdelav.Ibesiktningsutlåtandet redovisarbesiktningsförrättarensinbedömning.besiktningsmannenkanomenkonstruktionellerbyggnadsdelintesäkertkanbedömasvid besiktningenväljamellanattupprättaenriskanalysellerattrekommenderaenfortsatttekniskundersökning. 3. Fortsatt teknisk utredning Finnerbesiktningsförrättarenattbehovföreliggeravfortsatttekniskutredningskalldettaantecknasiutlåtandet.Omkonstruktionriskanalyseratseller rekommenderatsfortsatttekniskundersökningkananspråkp.g.a.skadoridensammaejställasmotbesiktningsförrättaren.fortsatttekniskutredning ingårinteibesiktningsuppdraget. 4. Undantag Besiktningavbefintligmaskinellutrustning,värmeanläggningar,eldstäderel,vvssamtrökgångaringårinteiuppdraget. Undersökninginnehållandeingrepp,mätning,provtryckningetc.ingårejibesiktningsuppdragundantagetvissfuktmätningis.k.riskkonstruktioner. Inomramenfördettauppdraglämnasejförslagtillavhjälpandeavfel.Skadorellerolägenheterorsakadeavhusdjuringårejattbedömaidetta uppdrag. 5. Ansvarsbegränsningar Besiktningsföretagetansvarar,mednedanangivnabegränsningar,förskadasomhanförorsakargenomvårdslöshetellerförsummelserviduppdragets utförande. Besiktningsföretagetssammanlagdaskadeståndsskyldighetförettochsammauppdragbegränsastill15basbelopp. Besiktningsföretagetersätterinteskadebeloppupptilletthalvtbasbelopp.Kravgentemotbesiktningsföretagetskallanmälastilldenneinomskäligtid efterdetattskadanmärktsellerbortmärkas(reklamation).reklamationfårdockinteskesenareäntvåårefteruppdragetsavslutande.skerinte reklamationinomdetidersomangivitsidennapunkt,förlorardenskadelidanderättenattåberopaskadan.utövervadsomangivitsi ansvarsbegränsningenharbesiktningsföretagetingetansvarpgauppdragetochdessutförande.besiktningsföretagethartecknat konsultansvarsförsäkringfördennatypavuppdrag. Detåliggeralltiddenskadedrabbadeattihändelseavskadabegränsadennaochdessföljdverkningar.Skadorellerföljdverkningardäravsomberorpå underlåtenhetersättsej. Vidberäkningavev.skadebeloppnedsättsbeloppetisamtligafallförålderochnormalförslitnings.k.åldersavdrag. Undertecknaduppdragsgivarehartagitdelavbesiktningensomfattningochallmännavillkor. OrtochdatumUppdragsgivarensnamnunderskrift J Maskrosen 1 Sida 6 (av 10)

7 Bilaga till besiktningsprotokoll med förklaringar till bedömningssätt vid överlåtelsebesiktning Bedömningsgrunder OBMGruppenharvaltattredovisabesiktningsresultatetikolumnerdärstegen, utananmärkning, påpekande och böråtgärdas ärdevarianter somförekommer.dettasystemanvändsförattdensomläserprotokolletskallförståviktenavdenanmärkningsomförekommer.anmärkningunder kolumnenpåpekandenkandockbetydaolikasakerberoendepåvadsomanmärkts.oftafinnsenkommentar,riskanalysellerliknandesom kompletterarpåpekandetlängstnerpåsidan3underrubrikenkommentar/riskanalys.detärdärförmycketviktigtattdentextsomstårunder kommentar/riskanalys läsesmycketnoggranteftersomdetärdärbesiktningsförrättarenoftautvecklarsinabedömningar.detärocksåviktigtattinse attbesiktningsmannenskallavgöraomfelsomev.förekommerkanansesvaranormaltellerintemedtankepåhusetsålderochskick.denfjärde kolumnenanvändsförattinformerauppdragsgivarenomattutrymmetellerbyggnadsdelenintevarittillgängligförbesiktningvidbesiktningstillfället. Information till säljare OmsäljarenärmedvidbesiktningenellertillgängligpåannatsättsågårOBM sbesiktningsteknikerigenomvadsomskagörasunderbesiktningen ochställerfrågorombyggnaden.ombesiktningsmannenerhållermuntligaupplysningarombyggnadensåantecknasdessaibesiktningsprotokollet. Teknikernkontrollerarinteriktighetenilämnadehandlingaroch/ellerupplysningar. ErsättningtillOBMfördennabesiktningkaningåipremiesomfakturerasuppdragsgivarenisambandmedtecknandeavförsäkring.Om uppdragsgivarenväljerattintetecknaförsäkringefterutfördbesiktningellerattupphävamäklarensförsäljningsuppdragsåharobmrättattfakturera uppdragsgivarenförbesiktningeneftergällandeprislista. Information om köpargenomgång Ombesiktningenharutförtsmedsäljarensomuppdragsgivaresårekommenderarviattköparenövervägerattlåtautföraens.k.köpargenomgång.Vid enköpargenomgånggårmanigenomhusetpåplatsochinformeraromdetsomnoteratsiprotokollet.dettaförattökaförståelsenochminskarisken förmissförstånd.närmanärpåplatsärdetocksålättareförbesiktningsmannenattbesvarafrågorochfunderingarpåettpedagogisktsätt. Köpargenomgångenkanävengenomförasviatelefonmendetmedförenriskattbesiktningsmannenev.intekanbesvaraallafrågorpåsammasätt. Allmän information Vad är fukt? Fuktärennaturligdelavvårmiljöochlivsnödvändigförossalla.Iblandkandockfuktställatillmedbekymmerivårabostäderochbyggnader.Ivåra husfortgårhelatidenfuktvandringarsåvälinifrånsomutifrån.inifrångenombrukarnafrånt.ex.matlagning,duschning,mm.ochutifrångenomt.ex. regnvatten,snö,ytvatten,fuktfrånmarken,etc.ivissafallmedfördessafuktvandringarskadorpåfuktkänsligtmaterialochskaparsekundärskador såsommikrobiellaskador,kemiskaemissionerellert.ex.formförändringarmenävenestetiskaskador. Radon i luft Radonärengassomuppkommernärradioaktivtmaterialsönderfaller.Radonärenlättflyktiggasutanluktellerannanegenskapvinormaltsettkan uppleva. Socialstyrelsenharlagtutriktlinjermedmålsättningenattsamtligabostäderskallhaenradongashaltsomunderstiger200Bq/m3före2020.Vid besiktningarangerdärförgenerelltsettvårabesiktningsmänattradonförekomstenbörkontrollerasomintemätprotokollfinnstillgängligt.detta behöverintealltidinnebäraattmätningbehöverskeutanattkontaktmedkommunensmiljöförvaltningkangevägledningidennafråga. Radonkanhärrörabådeurbyggnadsmaterialochurmarklagrenunderbyggnaden. Radon i vatten Vissahusharegenbrunnfördricksvattenellertarvattenviagemensamvattenbrunn. Radonhaltenivattenbörejöverstiga1000Bq/lvatten. Vattenkvalité Vattentagnauregnabrunnarellergemensammabrunnarbörkontrollerasmedjämnamellanrumförattvarasäkerpåattvatten-kvaliténär tillfredsställande.rådgörmedkommunensmiljöförvaltningförvägledning. Besiktning av oljetankar Den1juli2000träddeennyföreskriftikraftsominnebärattallaoljetankarmellanenochtiokubikmetermåstebesiktigasregelbundet.Föroljetankar utomhusskaenförstabesiktningvaragenomfördsenastden1juli2004,ochföroljetankarinomhussenastden1juli2006.enkorrosionsskyddad cistern(vanligastutomhus)skabesiktigasmedtolvårsintervallochenstålcistern(vanligastinomhus)skabesiktigasmedsexårsintervall. Energideklaration Villortillförsäljningskall,enligtnylag,efterden1ajanuari2009varaenergideklarerade.Villorsomärenergideklareradeskallsedanalltidhaen energideklarationsominteäräldreän10årvidförsäljning. Nyproduceradebyggnaderskahaendeklarationisambandmedfärdigställandet. Avloppssystem Besiktningenomfattarinteegnaellergemensammaavlopps-anläggningar.Rådgörmedkommunensmiljöförvaltningförvägledningomdenaktuella fastighetenavloppssystem. Provtryckning av rökgångar Besiktningenomfattarinteundersökningavrökgångarochdesstäthetetc.Vårgenerellainställningärattkontaktaskorstensfejarenomdenmurade skorstensstockenintekontrolleratsdesista5-6åren.eldstädersominteanvändserhållernormaltsettautomatiskteldningsförbud. Brandskyddskontroll Föreskrifterochallmännarådomrengöring(sotning)ochbrandskyddskontrollMSBFS2014:6angervilkakravsomföreliggerpåeldstäder. J Maskrosen 1 Sida 7 (av 10)

8 Konstruktions- och detaljbedömning Tak och vindar 1. Plana/låglutande tak Ettplantellerlåglutandetakkräveriregelmerunderhållochärsvårareattkontrolleraänt.ex.ettvanligtsadeltakmedinspekterbarvind.Skadorna somuppträderefterläckageellert.ex.kondensationäroftamissfärgadeinnertak,rötskadadråspontetc. Eftersomtakkonstruktionernairegelintemedgerbesiktnings-möjligheteravtakkonstruktionenisigfinnsytterstbegränsademöjligheterför besiktningsmannenattbedömadesskonditionochfunktion. Taketsfunktionpåverkasiförstahandavångspärrenstäthet,menocksåavbl.a.isoleringstjocklek,ivissafallavtaketsventilationetc.Eftersomdet ocksåoftastkrävsrelativtomfattandeförstörandehåltagningförattsäkertundersökatakkonstruktionernasesdennakonstruktiondärförsomens.k. doldkonstruktion.detärdockalltidytterstupptillköparenattbedömavilkaundersökningarsomskallvidtagasochvilkariskermanaccepterar. Takbeklädnaderavpappkräverregelbundenkontrollochunderhåll.Takpappharenförväntadlivslängdomca20årmedantakdukharca30åreller mer,vilketävengällerbeklädnaderavplåt. 2. Äldre takpannor av tegel eller betong samt gammal underlagspapp på yttertak Detföreliggerpåtagligriskförfuktgenomslagigenomgamlatakpannor.Orsakenäratttakpannornafuktarigenomvilketmedförskadorpåläktoch underlagspappochev.underliggandekonstruktion.takpannorfårmedårenfrostsprängningarvilketinnebärökadriskförläckage.äldre underliggandetakpappharävenenbristandeförmågaattfungeratillfredsställandepågrundavatttätskiktettorkatutochvattenkanläckaigenomoch skadaunderliggandekonstruktioner. Mosspåväxtochlitenöverlappningpåtakpannorna,litentaklutningochutsattlägemedförocksåökadrisk. Normalunderhållsintervallförunderlagspappochtakpannorärca30-40år. 3. Vind med mikrobiella skador Envindsomharmikrobiellaskadorpåyttertaketsinsidaochdärläckagegenomyttertaketkanuteslutasbörundersökasnoggrant.Orsakenkanvaraatt varminneluftträngerupppåvindenpågrundavotätheterivindsbjälklaget.denvarmaluftensombefuktatsiinomhusmiljönkankondenseraeller skapaenhögfuktighetidetkallareyttertaket.omdettainträffarärdetavstörstaviktattävenundersökabyggnadensallmänventilation,vindens isoleringstjocklek,ångspärr,ventilationsspalterm.m. Fasader 4. Tegelfasader med missfärgning saltutfällningar, med utsatt läge m.m. Högfuktinträngningitegelfasaderlederoftatillattbakomvarandekonstruktionererhållermikrobiellaskador.Orsakenkanvaraundermåligluftspalt bakomskalmuren,undermåligvattenavledningidessnederkantellerbrukspillsomlederinfukteniväggkonstruktionen.ävens.k.sommarkondens kaninträffanärvarmsolinstrålningträffardenfuktigaväggenochmedförfuktvandringiniväggkonstruktionen. 5. Enstegsfasader Nyarehusmeds.k.tunnputsdärputsensitterdirektpåvägg-isoleringsskivankallasenstegsfasad. Dessaytterväggarsaknarventilationsspaltiväggkonstruktionernaochriskförfuktinträngningiväggföreligger.Skadornaiväggarnaförblirofta osynligabådeinvändigtochutvändigtiinledningsskedet. Entekniskundersökningavensådanfasadmedförrelativtomfattandehåltagning. Källare 6. Källarväggar Omkällarytterväggarnasutvändigafuktisoleringbeståravtjärstrykninghardennaenbegränsadlivslängd(oftaca15-25år).Dettainnebäratt utvändigaåtgärderimångafallskallsessomnaturligtochnödvändigefterdennatidsperiod.omdenutvändigafuktisoleringenförlorarsintäthetkan detmedföraskadorpåytterväggarnasinsida,seävenutregladeväggarnedan. 7. Utregling på källarväggarnas insida Omutreglingförekommerpåkällarytterväggarnasinsidakanfukt-ochmikrobiellaskadoruppstå,främstidessnederdel.Träreglar,syllaroch väggskivorriskerarattutsättasförhögfuktighetmedmikrobiellaskadorsomföljd. Ävenkondensutfällningkanförekommaiväggarnavidförväggarnaogynnsammatemperaturer. Golvkonstruktioner 8. Flytande golv på betongplatta Flytandegolvbetraktasoftasomenriskkonstruktiondåkonstruktionengenerelltsettharfleramöjligafuktrelateradebrister.Organisktmaterialunder golvetsångspärrellercellplastexponerasoftaförenhögfuktighetfrånbetongplattanochmikroorganismererhållerenacceptabellivsmiljö.dettakan påsiktmedföralukterellerannanoangenämluftkvalitéinomhus. Ytter-ochinnerväggssyllarsaknarimångafallfuktspärr,underdessundersida,vilketkangesammatypavskadorsomigolvet. 9. Uppreglade golv på betongplatta Detuppregladegolvetsriskerliggergenerelltsettiföljande,organisktmaterialsåsomträreglar,spånresterm.m.liggerikontaktmeddenbetongplattan somomdenärfuktiggerupphovtillmikrobiellaskador. Denöverliggandeisoleringengerentemperaturskillnadsomskaparenhögrerelativfuktighetunderdensamma.Detärdessutominteovanligtatt betongplattanharingjutnareglarmedstorriskförmikrobiellaskadorsomföljd.ytter-ochinnerväggssyllarnasaknarimångafallfuktspärr,under dessundersida,vilketkangesammatypavskadorsomigolvet. J Maskrosen 1 Sida 8 (av 10)

9 Torpargrunder och krypgrunder 10. Torpargrund/krypgrund Densjälvdragsventileradekrypgrundenbetraktasideflestafallsomenriskkonstruktion.Orsakenärbl.a.denförhöjdafuktighetenigrundernaunder sommarhalvåretsomoftakanledatillmikrobiellaskador.avsaknadavfuktspärrmedhögtfukttillskottfrånmarkentillgrundenkanocksåvaraen orsakliksomkylandebergidagenigrundenm.m.vianserdetvaramycketviktigtattalltidtauppenluckaochinspekteragrundenomdetta rekommenderasibesiktningsprotokollet.omgrundenintebedömsvarafysisktbesiktningsbarkandetvaranödvändigtmedhåltagningibjälklagetför kontrollavdessstatus. 11. Fönster Fönstermedisolerkassetteroch3glasfönsterkanmedtidentappasintäthetochgeupphovtillmissfärgningarmellanfönsterrutorna. Dettaärihuvudsakenskadaavestetisktnaturdåfönstretsisolerings-förmågabaramarginelltpåverkats.Fönsteravaktuelltypansesgenerelltsettha enlivslängdpåca25-30årävenomnyarefönstertyperanseshaenlängrelivslängdändeäldrefrånslutetav1970-taletochbörjanav1980-talet. Fönsteravtypentvåglasfönsterochfönstermedträkarmaranseshaenliknandeteknisklivslängd(25-30år)somovannämndafönstertyperävenom skadornaiställetärorsakadeavfukt-ochrötskador. 12. Äldre badrum Äldrebadrummedkakelochellerklinkersharoftasvaghetergällandebakomvarandetätskiktochgolvbrunnensanslutningtilltätskiktet.Golvbrunnen ochrörenäroftagjordaavgjutjärnochkanvararostangripna.riskenförfuktskadorbedömsdärförvarahögre. 13. Klinkers på träbjälklag Klinkerspåträbjälklagärimångafallenolämpligkonstruktiondåmindrerörelseralltiduppståriträkonstruktionerdelsberoendepå årstidsförändringarmenävenpågrundavbelastningar.dettakanledatillsprickoriklinkers,klinkerfogaroch/elleriunderliggandetätskikt.om underliggandetätskiktskadasivåtutrymmenriskerasattfuktskadoruppståromgolvetexponerasförvatten. 14. Golvbrunnar GolvbrunnarärisiginstallationersominteingåribesiktningeneftersomdehanterasunderVVSinstallationerochärundantagnaibesiktningens omfattning.golvbrunnensanslutningtillgolvytskiktetäravstörstaviktförvåtrumsgolvetsfunktion.detfinnsdärförenbranschrekommendationsom sägerattomvåtutrymmetrenoveradesefter1990såbörgolvbrunnenbytasochefter2007såskalldenbytas.gjutjärnsbrunnarskalldockalltidbytas. Omgolvbrunnenärsmutsigvidbesiktningenkaninteanslutningentillomgivandetätskiktellerytskiktbedömas,vilketdånoterasiprotokollet. Riskanalys och fortsatt teknisk undersökning Detärimångafallsvårtelleromöjligtattfastställavissabyggnadskonstruktionerskonditionochfunktionvidöverlåtelsebesiktningenutanhåltagning ochanvändandeavtekniskahjälpmedelsåsomt.ex.fukt-ochtemperaturgivare. Riskanalysenochrekommendationenomfortsatttekniskundersökninggerdärförbesiktningsförrättarenmöjlighetattvarnaförriskeroch rekommenderaundersökningarsominteingårienöverlåtelsebesiktning.oftakanförrättarenintebedömaomföreliggandekonstruktionerfungerar tillfredsställandeellerinte. Mångakonstruktionerfungerarförträffligttrotsattdessarentgenerelltbetraktassomriskkonstruktionermedanandralikadanakonstruktionerintealls fungerartillfredsställande. Förenbeställareavenöverlåtelsebesiktningärdetdärförviktigtatttaaktivdelavbesiktningsprotokolletochavgöraomt.ex.denfortsattatekniska undersökningenskallutföras,ellerommansombeställarekantänkasigatttaföreligganderiskerochläggaindessaidentotalakalkylenav fastighetsköpet. Bilaga för konstruktionskontroll Bilaganförkonstruktionskontrollutförsförattutgöraunderlagtilldenförsäkringsomsäljarenkanteckna. Kontrolleninnehållerenundersökningavvaldakonstruktionengenomattteknikernmäterfukteniprovhålsomtasuppivissakänsligakonstruktioner. Teknikernmäterrelativfuktighet(RF%)och/ellerFuktkvot(FK%).Närdenrelativafuktighetenmätsiprovhålenkontrollerashurmycketfuktluften innehållervidenvisstemperatur.detfinnsgodkännedomomvidvilkenrelativfuktighett.ex.mikrobiellaskadoruppträderochdettakallasdärförför kritisktgränsvärde. Detkritiskagränsvärdetbrukarangestill75%RF(iluft,t.ex.imineralull)ochförfuktkvot17%(avseroftastträmaterial). Provhålgörspåplatserdärdelaravstommenkanvaraexponeradförskadligfukt. Iregelborrasettstörrehålochettmindreidevaldakonstruktionerna. Håltagningutföresibyggnadermedplattapåmark,källareellersouterrängvåning.Dennahåltagningutförsunderförutsättningattdetfinns uppregladegolv,flytandegolv,utregladeväggaretc.ianslutningtillgrundkonstruktionen. Harbyggnadenkrypgrundgörshåltagningeniregelunderifrånochombyggnadenhartorpargrundborrasstickprovshålenovanifrån.Ivissafallkan detvaranödvändigtatttauppeninspektionsluckatillgrundenomsådansaknasellerattuppdragsgivarenutförnågonannanåtgärdförattmöjliggöra enrelevantprovtagning. Observeraattmätvärdenunderdekritiskagränsvärdenainteärnågongarantiförattkonstruktionenärfelfri.Ivissakonstruktionsfallkanfuktvärdena varieraöverårstidernaochiandrafallkanhögrefuktvärdenfinnaspåandrahålikonstruktionen. J Maskrosen 1 Sida 9 (av 10)

10 Avskrivningstider för olika material och installationer J Maskrosen 1 Sida 10 (av 10)

Överlåtelsebesiktning Steg1

Överlåtelsebesiktning Steg1 Överlåtelsebesiktning Steg1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Uttersberg 1:9 (7 A) Adress Uttersbergsvägen 7A 618 32 Kolmården Norrköping Uppdragsgivare NTA Produktion AB Stubbhagsvägen 6 192 51

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg1

Överlåtelsebesiktning Steg1 Överlåtelsebesiktning Steg1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Viksjö 9:267 Adress Apelsinvägen 38 175 57 Järfälla Järfälla Uppdragsgivare Ingalill Chatzopolus dbo Apelsinvägen 38 175 57 Järfälla

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Uttran 1:355 Adress Crusebjörns Väg 24 147 63 Uttran Uppdragsgivare Peo Kylmänen Crusebjörns Väg 24 147 63 Uttran Fastighetsägare

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Kärret 13 Abborregatan 6, 392 47 Kalmar Kalmar 2016-05-17 Richard Andersson Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 070-27 55 292 Säte Kalmar

Läs mer

Stadsledningskontoret

Stadsledningskontoret Sid 1 (6) Besiktningsnr: ÖS6015-0046 Fastighetsbeteckning: Del av stadsliden Fastighetens adress: Uttervägen 1 Fastighetsägare, namn: Uppdragsgivare, namn: Uppdragsgivare, adress: Umeå kommun Umeå kommun

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Råseglet 2 Namn: André Roos Gatuadress: Radargatan 18 Postadress: Radargatan 18 Ort: Norrköping Postnr: 603 61 Kommun: Norrköping

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Rosenborg 1:1 Namn: Rune Sjögren Gatuadress: Gryta Rosenborg 12 Postadress: Gryta Rosenborg 12 Ort: Örsundsbro Postnr:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Studentsången 10 Namn: Angelica Diehn Gatuadress: Murgrönsvägen 2 Postadress: Murgrönsvägen 2 Ort: Älvsjö Postnr: 12555 Kommun:

Läs mer

köpargenomgång: Vädertyp Temp. Snödjup Snö på tak Klart Ca +20 Grader Cº dm Nej

köpargenomgång: Vädertyp Temp. Snödjup Snö på tak Klart Ca +20 Grader Cº dm Nej A8465 Enskiftet 57 Enskiftesvägen 14 Norsborg Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning : Uppdragsgivare Enskiftet 57 Namn: Milad Josef Gatuadress: Enskiftesvägen 14 Postadress:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 C844 Tillinge-Hummelsta 12 4 Rådjursvägen 4 Enköping Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Tillinge-Hummelsta 12:4 Namn: Tonny Falk Gatuadress: Rådjursvägen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning U11304 Fullerö 32 28 Vintergatsvägen 14 Storvreta Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Fullerö 32:28 Namn: Marie Andresson & Johan Rosen Gatuadress: Vintergatsvägen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 B16- Skärkinds-Öna 2 1 Klinttorp Skärkind 5 Norsholm Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Skärkinds-Öna 2:1 Namn: Otto Gustavsson Gatuadress: Klinttorp

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 G3945 Växjö Cirkeln 7 Liljedalsvägen 21 Växjö Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Växjö Cirkeln 7 Namn: Mats H dbo c/o Familjens Jurist Gatuadress: Liljedalsvägen

Läs mer

Capellavägen 26 Järfälla

Capellavägen 26 Järfälla SKÄLBY 3:1238 Capellavägen 26 Järfälla Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-05-21 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation

Byggnadsår: Sadeltak med takpannor Plåttak över entré. Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund. Mekanisk frånluftsventilation Byggnadsår: 1979 Hustyp: Tak: 1,5-planshus Sadeltak med takpannor Plåttak över entré Grundkonstruktion: Mindre källare/krypgrund Stomme: Ventilation: Värmesystem: Trä Mekanisk frånluftsventilation Pelletspanna

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus B14- Kostern 39 Bråviksvägen 29 A Norrköping Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Kostern 39 Namn: Niclas Ritsle Gatuadress: Bråviksvägen 29 A Postadress:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 T1859 Nora Hackspetten 11 Stentorpsgränd 7 Nora Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Nora Hackspetten 11 Namn: Martin & Åsa Wallin Gatuadress: Stentorpsgränd

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren, del av besiktningstiden Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren. Petter Bäckgren, del av besiktningstiden Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Bergshöjden 4, Gamla Kyrkvägen 10, Berga, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Petter Bäckgren Uppdragsgivare Petter Bäckgren Närvarande vid besiktningen Petter Bäckgren, del

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Uttern 9 Broslättsgatan 17, 392 44 Kalmar Kalmar 2015-07-22 Richard Andersson Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 070-27 55 292 Säte Kalmar

Läs mer

B L E N D A 12. Traktörsgatan 33 Helsingborg. Överlåtelsebesiktning för Säljare E-post

B L E N D A 12. Traktörsgatan 33 Helsingborg. Överlåtelsebesiktning för Säljare E-post B L E N D A 12 Traktörsgatan 33 Helsingborg Överlåtelsebesiktning för Säljare 2017-01-20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3 3. RISKANALYS...6

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Nynäs 1:7, Hus 2 Namn: Irene Tunudds dbo Gatuadress: Nynäs 45 Postadress: Ort: Björklinge Postnr: Kommun: Uppsala Ort:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 A3223 Bålsta 3 275 Spovvägen 26 Bålsta Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Bålsta 3:275 Namn: Henrik Karlsson Gatuadress: Spovvägen 26 Postadress: Spovvägen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Trollbacken 1 Trollbacken, 393 52 Kalmar Kalmar 2015-07-26 Richard Andersson Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 070-27 55 292 Säte Kalmar

Läs mer

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro

K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro K ALV S V I K 11:444 Mjölnartäppan 43 Jordbro Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Eric Gellerstedts dödsbo. Eric Gellerstedts dödsbo

BESIKTNINGSOBJEKTET. Eric Gellerstedts dödsbo. Eric Gellerstedts dödsbo 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Skuld 18, Norevägen 17, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Eric Gellerstedts dödsbo Uppdragsgivare Eric Gellerstedts dödsbo Närvarande vid besiktningen Christina

Läs mer

Doktorsvägen 23 Farsta

Doktorsvägen 23 Farsta VIDJA 1:38 Doktorsvägen 23 Farsta Överlåtelsebesiktning för säljare 2014-09-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Dörby 8:58 Rosenlundsvägen 12, 394 77 Rinkabyholm Kalmar 2016-06-18 Gustaf Björkman Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 073-32 20 625 Säte

Läs mer

B R E D S Ä T R A 59 S Ä T R A G Å R D S V Ä G E N 123

B R E D S Ä T R A 59 S Ä T R A G Å R D S V Ä G E N 123 B R E D S Ä T R A 59 S Ä T R A G Å R D S V Ä G E N 123 Ö V E R L Å T E L S E B E S I K T N I N G F Ö R S Ä L J A R E 2013-06- 19 Sotholmsvägen 24 Telefon: 0729-05 05 50 Org nr: 556883-4211 12248 Enskede

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Heby 4:46 Namn: Tommy Svalin Gatuadress: Åvägen 4 Postadress: Åvägen 4 Ort: Heby Postnr: 744 32 Kommun: Heby Ort: Heby

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Gasellen 10 Dackegatan 22, 392 44 Kalmar Kalmar 2016-05-03 Richard Andersson Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 070-27 55 292 Säte Kalmar

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Plus

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Plus Överlåtelsebesiktning Steg 2 Plus Fastighetsuppgifter 13124 TRÖDJE 8 18 TRÖDJEFJÄRDSVÄGEN 85 GÄVLE Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Trödje 8:18 Namn: Joakim Engberg Gatuadress: Trödjefjärdsvägen 85

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Richard och Catharina Jansson. Catharina Jansson. Catharina Jansson Anders Tjärnvall, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Germania 15, Skandiavägen 4 D, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Richard och Catharina Jansson Uppdragsgivare Catharina Jansson Närvarande vid besiktningen Catharina

Läs mer

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G HÅRSTORP 3:335 Vallmovägen 11, Finspång

Kneippbadens Konsultbyrå. F I N S P Å N G HÅRSTORP 3:335 Vallmovägen 11, Finspång Kneippbadens Konsultbyrå F I N S P Å N G HÅRSTORP 3:335 Vallmovägen 11, 612 46 Finspång Överlåtelsebesiktning för säljare Oktober 2014 V. Husby Fridtuna 614 94 Söderköping Tel. 011-128687 Mob. 0705-128687

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Blåsippan 6 Kalmarsundsparken 33, 392 47 Kalmar Kalmar 2014-10-09 Richard Andersson Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 070-27 55 292 Säte

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 U8973 PLUTO 15 FREJAGATAN 9.docm Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare U8973 PLUTO 15 FREJAGATAN 9.docm Fastighetsbeteckning: Pluto 15 Namn: Hans o Kerstin Andersson Gatuadress:

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun. Inga-Lill Hallberg

BESIKTNINGSOBJEKTET. Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun. Inga-Lill Hallberg 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lahäll 5:26, Tibblevägen 27, Lahäll, Täby kommun Lagfaren ägare Bo Hallberg Inga-Lill Hallberg Uppdragsgivare Bo Hallberg Närvarande vid besiktningen Bo Hallberg Inga-Lill

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gunvor Margareta Andersson. Gunvor Margareta Anderssons dödsbo

BESIKTNINGSOBJEKTET. Gunvor Margareta Andersson. Gunvor Margareta Anderssons dödsbo 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Lisselby 1:12, Färentunavägen 270, Färentuna, Ekerö Kommun Lagfaren ägare Gunvor Margareta Andersson Uppdragsgivare Gunvor Margareta Anderssons dödsbo Närvarande vid besiktningen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Plus

Överlåtelsebesiktning Steg 2 Plus U10956 Lytta 1 43 Tallvägen 8 Uppsala Överlåtelsebesiktning Steg 2 Plus Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Lytta 1:43 Namn: Jenni Berlin Gatuadress: Tallvägen 8 Postadress: Tallvägen

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun. Annelie Liljegren, del av tiden Anders Tjärnvall, del av tiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Tule 31, Ynglingavägen 14, Djursholm, Danderyds kommun Lagfaren ägare Annelie Liljegren Uppdragsgivare Annelie Liljegren Närvarande vid besiktningen Annelie Liljegren, del

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Josefin Stålvant och Andreas Kindahl. Josefin Stålvant. Olof Stålvant Desirée Stålvant Per Lundman, del av besiktningstiden

BESIKTNINGSOBJEKTET. Josefin Stålvant och Andreas Kindahl. Josefin Stålvant. Olof Stålvant Desirée Stålvant Per Lundman, del av besiktningstiden 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Idegranen 2, Ringvägen 3, Enebyberg, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Josefin Stålvant och Andreas Kindahl Uppdragsgivare Josefin Stålvant Närvarande vid besiktningen Olof

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus B15-1056 Linden 11 Storängsgatan 17 B Söderköping Överlåtelsebesiktning Steg 1 Plus Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Linden 11 Namn: Mikael Nilsson & Anneli Hellström Gatuadress:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 W9403 Anemonen 6 Södra Tvillinggatan 3 Säter Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Anemonen 6 Namn: Karin Åberg Gatuadress: Södra Tvillinggatan 3 Postadress:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A11052 Tömmen 6 Russvägen 3 Södertälje Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Tömmen 6 Namn: Mats Gau Gatuadress: Russvägen 3 Postadress: Russvägen 3 Ort:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Skällinge 1:78 Namn: Rickard Johansson Gatuadress: Vädursvägen 14 Postadress: Vädursvägen 14 Ort: Skällinge Postnr: 432 99

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Gräslöken 9 Namn: Inger Bergkvist Gatuadress: Wennerbergsgatan 36 Postadress: Wennerbergsgatan 36 Ort: Mölndal Postnr:

Läs mer

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14

KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 KNIVSTA GREDELBY 2:103 KAVELDUNSVÄGEN 14 Överlåtelsebesiktning Adress Hyvelgatan 53 74171 Knivsta Telefon 0707-911491 Org nr 556866-0095 E-post E-post info@besiktningsmaninfocus.se info@ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

LINKÖPING BANKEBERG 4:19

LINKÖPING BANKEBERG 4:19 IDUNGATAN 4 B LINKÖPING BANKEBERG 4:19 Överlåtelsebesiktning för säljare April 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 581 11 Linköping 0730-793686 556832-7273

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A12192 Hölö-Lida 5 17 Hammarvägen 14 Hölö Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Hölö-Lida 5:17 Namn: Göran & Lotta Edin Gatuadress: Hammarvägen 14 Postadress:

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2014-06-24 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Berg Hackås-Gärde 1:9 Gärde 650, 830 23 Hackås Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2016-11-04 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Åre Forsa 2:145 Kvarnbacken 12, 830 15 Duved Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

LINKÖPING ISBERGET 17

LINKÖPING ISBERGET 17 PLÖJAREGATAN 46 LINKÖPING ISBERGET 17 Överlåtelsebesiktning för säljare September 2014 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Box 1105 581 11 Linköping 0730-793686 556832-7273

Läs mer

JAKOBSBERG 2:1305 Galoppvägen 6

JAKOBSBERG 2:1305 Galoppvägen 6 JAKOBSBERG 2:1305 Galoppvägen 6 Överlåtelsebesiktning för säljare 2011-08-23 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Blåbärsstigen 7, Mariehamn Mariehamn kommun

Blåbärsstigen 7, Mariehamn Mariehamn kommun sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Blåbärsstigen 7, 221 00 Mariehamn Mariehamn kommun Nybyggnadsår: 1994 Energideklarations-ID: 257 Energiprestanda: 109 kwh/m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1

U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 U PPSALA K LOCKARÄNGARNA 2:2 Klockarängarna 1 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Besiktning nr 14927 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Sida 1 av 9 UTLÅTANDE ÖVER ÖVERLÅTELSEBESIKTNING ÖVERLÅTELSE AV FAST EGENDOM ENLIGT JORDABALKEN För detta utlåtande gäller uppdragsbekräftelse upprättad

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Dungen 10 Bisterfeldsvägen 19, 392 47 Kalmar Kalmar 2016-06-23 Richard Andersson Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 070-27 55 292 Säte

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Linköping Gunnarstorp 3:114 Sobelstigen 27, 590 72 LJUNGSBRO Uppdragsnummer: 6683 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 RM631 Stora Väring 10 64 Skolgatan 1 Väring Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Stora Väring 10:64 Namn: Terese Ljungqvist Gatuadress: Skolgatan 1 Postadress:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Polstjärnan 1 Skogsliden 18, 393 51 Kalmar Kalmar 2016-01-26 Richard Andersson Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 070-27 55 292 Säte Kalmar

Läs mer

Storängsvägen 86 Vendelsö

Storängsvägen 86 Vendelsö VENDELSÖ 3:1421 Storängsvägen 86 Vendelsö Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-07 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

I Besiktningar in Focus I

I Besiktningar in Focus I I Besiktningar in Focus I U P P S AL A NÅNTUNA 25:18 Spetsvägen 36 Överlåtelsebesiktning för säljare April 2012 Adress Telefon Org nr E-post E-post Hyvelgatan 53 74171 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se

Läs mer

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala

KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala www.sandelinab.se KARLSKRONA G ÄNGLETORP 14:7 Brudbäcksvägen 3, 373 02 Ramdala Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-06-01 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post

Läs mer

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson

TAL L E N 9. Vikingavägen 3 Borgholm. Överlåtelsebesiktning för Säljare HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson HMP Karlsson s AB Besiktningsman Rune Karlsson TAL L E N 9 Vikingavägen 3 Borgholm Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-09-27 Besiktningsman Rune Karlsson Uppdragsnr 2016-136 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad

BESIKTNINGSOBJEKTET. Tisdag 2014-10-14 / 2014-0210. Ca 9 º C, solsken. Beskrivning Huvudbyggnad 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Fjalar 60, Frejavägen 18 A, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Agneta Blom Uppdragsgivare Agneta Blom Närvarande vid besiktningen Agneta Blom Lennart Blom Eva-Karin

Läs mer

BESIKTNINGSOBJEKTET. Edvardas och Solveig Varnauskas. Edvardas och Solveig Varnauskas dödsbo. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0130. Ca 11 16 º C, solsken

BESIKTNINGSOBJEKTET. Edvardas och Solveig Varnauskas. Edvardas och Solveig Varnauskas dödsbo. Torsdag 2015-05-28 / 2015-0130. Ca 11 16 º C, solsken 5 BESIKTNINGSOBJEKTET Fastighet Idun 12, Lokevägen 20, Djursholm, Danderyds Kommun Lagfaren ägare Edvardas och Solveig Varnauskas Uppdragsgivare Edvardas och Solveig Varnauskas dödsbo Närvarande vid besiktningen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Penseln 9 Namn: Sara Ingvarsson Gatuadress: Frölundagatan 72 Postadress: Frölundagatan 72 Ort: Mölndal Postnr: 431

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 2

Överlåtelsebesiktning Steg 2 A3349 Sunnersta 89 26 Dalbovägen 34 B Uppsala Överlåtelsebesiktning Steg 2 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Sunnersta 89:26 Namn: Kia Bergquist Gatuadress: Dalbovägen 34 B Postadress:

Läs mer

U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16

U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16 U PPSALA S UNNERSTA 99:5 Rosenvägen 16 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A10930 Spindeln 1 Myrstigen 12 Järna Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Spindeln 1 Namn: Erika Wilhelmsson Gatuadress: Myrstigen 12 Postadress: Myrstigen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Vinbäret 2 Namn: Håkan& Carina Bark Gatuadress: Augustendalsvägen 7 Postadress: Augustendalsvägen 7 Ort: Trosa Postnr:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04

Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INÄGNAN 2 Hökbursvägen 8 Tumba Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-04 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR BESIKTNING...3

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Skäppslandet 7 Lispundsvägen 13, 393 54 Kalmar Kalmar 2015-11-06 Richard Andersson Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 070-27 55 292 Säte

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A9975 Väsby 1 61 Slandövägen 8 Enhörna Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Väsby 1:61 Namn: Thomas Pettersson Gatuadress: Slandövägen 8 Postadress: Slandövägen

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Norrköping Vimpeln 17

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Norrköping Vimpeln 17 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Norrköping Vimpeln 17 Storsvängen 64, 602 44 NORRKÖPING Uppdragsnummer: 9055 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

ENKÖPING FRIBERG 4:10 Kulla Friberg 15

ENKÖPING FRIBERG 4:10 Kulla Friberg 15 ENKÖPING FRIBERG 4:10 Kulla Friberg 15 Adress c/o Ring Södervägen 11C 741 43 Knivsta Telefon 0707-91 14 91 Org nr 556866-0095 E-post info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A8779 Skillebylund 4 39 Nyhagen 4 Järna Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning : Uppdragsgivare Skillebylund 4:39 Namn: Stefan & Frida Elmblad Gatuadress: Nyhagen 4 Postadress:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Begonian 3 Namn: Sofia & Mikael Ivarsson Gatuadress: Dalängsvägen 6 Postadress: Dalängsvägen 6 Ort: Södertälje Postnr:

Läs mer

B ORGHOLM A R B E L U N D A 2:2

B ORGHOLM A R B E L U N D A 2:2 www.sandelinab.se B ORGHOLM A R B E L U N D A 2:2 Arbelundagatan 61, 387 96 Köpingsvik Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-08-23 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen 5 070-556817-6738 www.sandelinab.se

Läs mer

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby

R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby www.sandelinab.se R ONNEBY Ä NGSKNARREN 4 Södra Höggatan 2, 372 36 Ronneby Överlåtelsebesiktning för säljare 2015-01-13 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr Internet E-post Nissestigen

Läs mer

Utlåtande överlåtelsebesiktning Uppdragsnummer Motala kommun Långskogen 235 Fastighetsbeteckning: Varv 7:5 Datum

Utlåtande överlåtelsebesiktning Uppdragsnummer Motala kommun Långskogen 235 Fastighetsbeteckning: Varv 7:5 Datum 1(6) Utlåtande överlåtelsebesiktning Uppdragsnummer 11112 Motala kommun Långskogen 235 Fastighetsbeteckning: Varv 7:5 Datum 2011-07-07 2(6) Överlåtelsebesiktning Överlåtelse av fast egendom enligt Jordabalken

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Sävenäs 21:10 Namn: Jing Hua Gatuadress: Skördevägen 1 Postadress: Sagogången 54 Ort: Göteborg Postnr: 422 45 Kommun:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Gösbäck 2:76 Hökabergsvägen 8, 393 65 Kalmar Kalmar 2016-10-25 Roger Klaesén Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 072-322 28 46 Säte Kalmar

Läs mer

H EMSE GAN N ARV E 7:22

H EMSE GAN N ARV E 7:22 Sida 1 av 11 H EMSE GAN N ARV E 7:22 Hemse Gannarve 920 623 50 Hemse Överlåtelsebesiktning för Säljare 2016-06-01 Sida 2 av 11 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN SÄLJARE...

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 Överlåtelsebesiktning Steg 1 SSMHLH19-004 Faktorigatan 11 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Rännan 10 Namn: Bo Hjalmarsson Gatuadress: Faktorigatan 11 Postadress: Faktorigatan 11

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A4145 Cikadan 8 Björkliden 13 Täby Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Cikadan 8 Namn: Fredrik o Cecilia Brehmer Gatuadress: Björkliden 13 Postadress:

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2

BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 2 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: GÄLLSTAÖ 1:180 Fastighetens adress: RULLEUDDSVÄGEN 1 178 51 EKERÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 A9943 Gråstenen 2 Glimmervägen 16 Huddinge Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Gråstenen 2 Namn: Elzbieta Juter Gatuadress: Glimmervägen 16 Postadress:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 RM666 Brandbilen 4 Pumpvägen 7 Skövde Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Brandbilen 4 Namn: Christian och Lena Leijon Gatuadress: Pumpvägen 7 Postadress:

Läs mer

Byggnadsbeskrivning BESIKTNINGSPROTOKOLL. Varudeklarerat. Byggnadsår/ ombyggnadsår: Hustyp/antal våningar: Taktyp, takbeläggning: Grundkonstruktion:

Byggnadsbeskrivning BESIKTNINGSPROTOKOLL. Varudeklarerat. Byggnadsår/ ombyggnadsår: Hustyp/antal våningar: Taktyp, takbeläggning: Grundkonstruktion: Byggnadsbeskrivning Byggnadsår/ ombyggnadsår: 1956 / Hustyp/antal våningar: 1 ½-plans hus Taktyp, takbeläggning: Sadeltak klätt med cement pannor Grundkonstruktion: Källare/Krypgrund Stomme, material:

Läs mer

BESIKTNINGSPROTOKOLL

BESIKTNINGSPROTOKOLL BESIKTNINGSPROTOKOLL Anticimex Överlåtelsebesiktning av småhus nivå 1 Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning: BÄRGNINGSBILEN 18 Fastighetens adress: HELGARÖGRÄND 8 125 42 ÄLVSJÖ Personuppgifter Fastighetsägare:

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 O8971 Brottkärr 523 16 Ugglegården 63 Hovås Överlåtelsebesiktning Steg 1 Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Brottkärr 523:16 Namn: Joel Wickman Gatuadress: Ugglegården 63 Postadress:

Läs mer

U PPSALA V ÄSTERÅKERS-BJÖRK 4:9 Västeråkers-Björk 88

U PPSALA V ÄSTERÅKERS-BJÖRK 4:9 Västeråkers-Björk 88 U PPSALA V ÄSTERÅKERS-BJÖRK 4:9 Västeråkers-Björk 88 Överlåtelsebesiktning Adress Telefon Org nr E-post E-post Forsbyv 1 74140 Knivsta 0707-911491 556866-0095 info@besiktningsmaninfocus.se INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Finspång Laxen 4 Mörtvägen 6, 612 37 FINSPÅNG Uppdragsnummer: 7353 Östgöta Husbesiktning AB Biskop Henriks Väg 3, 610 21 NORSHOLM Tel: 011-533 00 Organisationsnummer: 556639-4671,

Läs mer

Ombesiktning / Komplettering

Ombesiktning / Komplettering SE-QE-SD-720 728 Besiktningsprotokoll VD Ombes/ Kompl B12 Utg.4 2013-03-11 2010 Anticimex Ombesiktning / Komplettering Varudeklarerat är ett samarbete mellan Svensk Fastighetsförmedling och Anticimex Försäkringar

Läs mer

Överlåtelsebesiktning Steg 1

Överlåtelsebesiktning Steg 1 E795 STENSÄTTER 1 38 EKÄNGSVÄGEN 40 582 75 LINKÖPING Överlåtelsebesiktning Steg 1 E795 STENSÄTTER 1 38 EKÄNGSVÄGEN 40 582 75 LINKÖPING Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Stensätter

Läs mer

LINKÖPING KNIVINGE 1:8

LINKÖPING KNIVINGE 1:8 KNIVINGE SOLGLÄNTAN LINKÖPING KNIVINGE 1:8 Överlåtelsebesiktning för säljare Januari 2015 2010 SBR Byggingenjörerna Version 2010:1 Adress Telefon Org nr E-post Finnögatan 5 C 58278 Linköping 0730-793686

Läs mer

Överlåtelsebesiktning FB Steg 2 Plus

Överlåtelsebesiktning FB Steg 2 Plus A12377 Smörkniven 5 Sleipners Väg 9 Nykvarn Överlåtelsebesiktning FB Steg 2 Plus Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Smörkniven 5 Namn: Frida Andersson Gatuadress: Sleipners Väg 9

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Tandraden 10 Fjärilsvägen 52 Linköping Överlåtelsebesiktning Fastighetsuppgifter Uppdragsgivare Fastighetsbeteckning: Tandraden 10 Namn: Saad Muhallab Gatuadress: Fjärilsvägen 52 Postadress: Fjärilsvägen

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Pegasus 8 Siriusvägen 30, 393 51 Kalmar Denna besiktning är utförd på uppdrag av säljaren. Observera att Du som köpare har en egen långtgående undersökningsplikt! För att uppfylla

Läs mer