EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för kultur och utbildning 2008/2099(INI)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för kultur och utbildning 2008/2099(INI)"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning /2099(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-35 Cornelis Visser (PE v01-00) Maximal nytta av den digitala utdelningen i Europa: ett gemensamt sätt att hantera det spektrum som frigörs i samband med övergången till digitala sändningar (2008/2099(INI)) AM\ doc PE v01-00

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /19 AM\ doc

3 1 Katerina Batzeli Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet betonar att det i samband med övergången till den digitala tekniken är mycket viktigt att fullt ut respektera konsumenternas rättigheter och öka mångfalden av de tjänster som erbjuds och att förbättra deras kvalitet. Parlamentet poängterar att förvaltningen av den digitala utdelningen måste säkra en stabil och högkvalitativ audiovisuell mottagning utan störningar. Parlamentet påpekar att det i detta sammanhang även bör finnas tilläggstjänster såsom exempelvis okodade sändningar. Or. el 2 Ignasi Guardans Cambó Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet betonar att storleken på den digitala utdelningen kommer att variera länderna emellan på grund av nationella omständigheter och till följd av nationell politik för medier och audiovisuella medier. Parlamentet är därför övertygat om att det är svårt att harmonisera användningen av den digitala utdelningen på gemenskapsnivå. AM\ doc 3/19 PE v01-00

4 3 Helga Trüpel Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet betonar att storleken på den digitala utdelningen kommer att variera länderna emellan på grund av nationella omständigheter och till följd av nationell politik för medier och audiovisuella medier. 4 Ruth Hieronymi Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet betonar att storleken på den digitala utdelningen kommer att variera länderna emellan på grund av nationella omständigheter och till följd av nationell politik för medier och audiovisuella medier. 5 Katerina Batzeli Punkt 1b (ny) 1b. Europaparlamentet understryker att det är svårt att harmonisera användningen av den digitala utdelningen PE v /19 AM\ doc

5 på europeisk nivå eftersom spektrumens bredd varierar från medlemsstat till medlemsstat alltefter de nationella särdragen i samband med topografi, grannländernas spektrumanvändning, den använda tekniken och andra faktorer som rör den nationella politiken på AV-området. Or. el 6 Helga Trüpel Punkt 1b (ny) 1b. Europaparlamentet är därför övertygat om att det är svårt att harmonisera användningen av den digitala utdelningen på gemenskapsnivå. Varje sådant steg bör ske efterhand, vara frivilligt och ledas av medlemsstaterna. 7 Ruth Hieronymi Punkt 1b (ny) 1b. Europaparlamentet är därför övertygat om att det är svårt att harmonisera användningen av den digitala utdelningen på gemenskapsnivå. Varje sådant steg bör ske efterhand, vara frivilligt och ledas av medlemsstaterna. AM\ doc 5/19 PE v01-00

6 8 Katerina Batzeli Punkt 1c (ny) 1c. Europaparlamentet anser därför att förvaltningen av den digitala utdelningen i princip bör falla inom medlemsstaternas behörighetsområde, vilket idag är fallet för spektrumförvaltningen. Parlamentet betonar att alla framtida försök att harmonisera förvaltningen av den digitala utdelningen måste ske successivt i nära samarbete med medlemsstaterna och tillsynsmyndigheterna och i överensstämmelse med ett fullständigt demokratiskt förfarande. Or. el 9 Katerina Batzeli Punkt 2 2. Europaparlamentet understryker dock att den digitala utdelningen också är ett viktigt att den på ett effektivt sätt kan främja och skydda yttrandefrihet och mediemångfald. 2. Europaparlamentet understryker dock att den digitala utdelningen också är ett viktigt att den på ett effektivt sätt kan främja och bidra till att skydda yttrandefrihet och mediemångfald samt kulturell och språklig mångfald. Or. el PE v /19 AM\ doc

7 10 Henri Weber Punkt 2 2. Europaparlamentet understryker dock att den digitala utdelningen också är ett viktigt att den på ett effektivt sätt kan främja och skydda yttrandefrihet och mediemångfald. 2. Europaparlamentet understryker dock att spektrumen inte bara är viktiga av ekonomiska skäl utan att de även är en offentlig resurs med ett socialt, kulturellt och ekonomiskt värde. Den digitala utdelningen, vars omfattning för närvarande är okänd, är också ett viktigt den kan på ett effektivt sätt främja och skydda yttrandefrihet och mediemångfald när övergången väl har genomförts. Or. fr 11 Maria Badia i Cutchet Punkt 2 2. Europaparlamentet understryker dock att den digitala utdelningen också är ett viktigt att den på ett effektivt sätt kan främja och skydda yttrandefrihet och mediemångfald. 2. Europaparlamentet understryker dock att den digitala utdelningen också är ett viktigt att den på ett effektivt sätt bör främja och bidra till att skydda yttrandefrihet och mediemångfald samt minderårigas rättigheter. Or. es AM\ doc 7/19 PE v01-00

8 12 Ignasi Guardans Cambó Punkt 2 2. Europaparlamentet understryker dock att den digitala utdelningen också är ett viktigt att den på ett effektivt sätt kan främja och skydda yttrandefrihet och mediemångfald. 2. Europaparlamentet understryker att den digitala utdelningen är ett viktigt att den bör användas för att på ett effektivt sätt främja och skydda yttrandefrihet, mediemångfald och kulturell och språklig mångfald. 13 Helga Trüpel Punkt 2 2. Europaparlamentet understryker dock att den digitala utdelningen också är ett viktigt att den på ett effektivt sätt kan främja och skydda yttrandefrihet och mediemångfald. 2. Europaparlamentet understryker att den digitala utdelningen är ett viktigt att den bör användas för att på ett effektivt sätt främja och skydda yttrandefrihet, mediemångfald och kulturell och språklig mångfald. 14 Ruth Hieronymi Punkt 2 2. Europaparlamentet understryker dock att 2. Europaparlamentet understryker att den PE v /19 AM\ doc

9 den digitala utdelningen också är ett viktigt att den på ett effektivt sätt kan främja och skydda yttrandefrihet och mediemångfald. digitala utdelningen är ett viktigt att den bör användas för att på ett effektivt sätt främja och skydda yttrandefrihet, mediemångfald och kulturell och språklig mångfald. 15 Henri Weber Punkt 2a (ny) 2a. Europaparlamentet påminner om de nationella skillnaderna och anser att ett initiativ på europeisk nivå måste respektera varje enskilts lands särskilda situation och behov. Or. fr 16 Ignasi Guardans Cambó Punkt 2a (ny) 2a. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten på de fördelar som den digitala utdelningen kan ge samhället när det gäller fler och mer diversifierade tjänster inom audiovisuella medier, bland annat tjänster som erbjuder mobil mottagning och högupplösningskvalitet. AM\ doc 9/19 PE v01-00

10 17 Helga Trüpel Punkt 2a (ny) 2a. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten på de fördelar som den digitala utdelningen kan ge samhället när det gäller fler och mer diversifierade tjänster inom audiovisuella medier, bland annat tjänster som erbjuder mobil mottagning och högupplösningskvalitet. 18 Ruth Hieronymi Punkt 2a (ny) 2a. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten på de fördelar som den digitala utdelningen kan ge samhället när det gäller fler och mer diversifierade tjänster inom audiovisuella medier, bland annat tjänster som erbjuder mobil mottagning och högupplösningskvalitet. 19 Maria Badia i Cutchet Punkt 3 3. Europaparlamentet anser därför att 3. Europaparlamentet anser därför att PE v /19 AM\ doc

11 beslut om organisation, fördelning och tilldelning av den digitala utdelningen inte enbart ska drivas i syfte att maximera vinsterna utan även för att skydda nuvarande användare av audiovisuella medietjänster och för att spegla kulturell och språklig mångfald. beslut om organisation, fördelning och tilldelning av den digitala utdelningen inte enbart ska drivas i syfte att maximera vinsterna utan även för att skydda de rättigheter som tillkommer nuvarande användare av audiovisuella medietjänster och för att spegla kulturell och språklig mångfald. Or. es 20 Henri Weber Punkt 4 4. Europaparlamentet framhåller att frekvenser bör tilldelas på ett transparent sätt och med hänsyn till alla tänkbara användningsområden för det nya spektrumet och deras nytta för samhället. 4. Europaparlamentet framhåller därför att frekvenser bör tilldelas på ett transparent sätt och med hänsyn till alla tänkbara användningsområden för det nya spektrumet och deras nytta för samhället. Or. fr 21 Maria Badia i Cutchet Punkt 4 4. Europaparlamentet framhåller att frekvenser bör tilldelas på ett transparent sätt och med hänsyn till alla tänkbara användningsområden för det nya spektrumet och deras nytta för samhället. 4. Europaparlamentet framhåller att frekvenser bör tilldelas på ett transparent sätt och med hänsyn till alla tänkbara användningsområden för det nya spektrumet och deras potentiella nytta för samhället som helhet. Or. es AM\ doc 11/19 PE v01-00

12 22 Katerina Batzeli Punkt 5 demokratiska principer och att de möjligheter som den digitala utdelningen för med sig bör göra det möjligt för offentliga och privata programföretag, vilka i princip skulle kunna dra fördel av lägre spektrumavgifter, att erbjuda program som ligger i linje med målsättningarna för de allmännyttiga tjänsterna. demokratiska principer och att de möjligheter som den digitala utdelningen för med sig bör göra det möjligt för offentliga och privata programföretag, vilka i princip skulle kunna dra fördel av lägre spektrumavgifter och tillgång till frekvenser som uteslutande avsetts för överföring av audiovisuellt innehåll, att erbjuda program som ligger i linje med målsättningarna för de allmännyttiga tjänsterna. Or. el 23 Henri Weber Punkt 5 demokratiska principer och att de möjligheter som den digitala utdelningen för med sig bör göra det möjligt för offentliga och privata programföretag, vilka i princip skulle kunna dra fördel av lägre spektrumavgifter, att erbjuda program som ligger i linje med målsättningarna för de allmännyttiga demokratiska principer och hoppas innerligt att de möjligheter som den digitala utdelningen för med sig gör det möjligt för offentliga och privata programföretag att erbjuda många fler program som ligger i linje med målsättningarna för de tjänster av allmänt intresse som fastställs i den nationella PE v /19 AM\ doc

13 tjänsterna. lagstiftningen, såsom exempelvis främjande av kulturell och språklig mångfald. Or. fr 24 Maria Badia i Cutchet Punkt 5 demokratiska principer och att de möjligheter som den digitala utdelningen för med sig bör göra det möjligt för offentliga och privata programföretag, vilka i princip skulle kunna dra fördel av lägre spektrumavgifter, att erbjuda program som ligger i linje med målsättningarna för de allmännyttiga tjänsterna. demokratiska principer och att de möjligheter som den digitala utdelningen för med sig bör göra det möjligt för offentliga och privata programföretag, vilka i princip skulle kunna dra fördel av lägre spektrumavgifter, att erbjuda program som ligger i linje med målsättningarna för de allmännyttiga tjänsterna och som beaktar allmänintresset. Or. es 25 Ignasi Guardans Cambó Punkt 5 demokratiska principer och att de möjligheter som den digitala utdelningen för med sig bör göra det möjligt för offentliga och privata programföretag, demokratiska principer och att de möjligheter som den digitala utdelningen för med sig bör göra det möjligt för offentliga och privata programföretag att AM\ doc 13/19 PE v01-00

14 vilka i princip skulle kunna dra fördel av lägre spektrumavgifter, att erbjuda program som ligger i linje med målsättningarna för de allmännyttiga tjänsterna. erbjuda program som ligger i linje med mål av allmänt intresse. 26 Helga Trüpel Punkt 5 demokratiska principer och att de möjligheter som den digitala utdelningen för med sig bör göra det möjligt för offentliga och privata programföretag, vilka i princip skulle kunna dra fördel av lägre spektrumavgifter, att erbjuda program som ligger i linje med målsättningarna för de allmännyttiga tjänsterna. demokratiska principer och anser definitivt att de möjligheter som den digitala utdelningen erbjuder bör göra det möjligt för offentliga och privata programföretag att erbjuda program som ligger i linje med mål av allmänt intresse. 27 Ruth Hieronymi Punkt 5 demokratiska principer och att de möjligheter som den digitala utdelningen demokratiska principer och anser definitivt att de möjligheter som den digitala PE v /19 AM\ doc

15 för med sig bör göra det möjligt för offentliga och privata programföretag, vilka i princip skulle kunna dra fördel av lägre spektrumavgifter, att erbjuda program som ligger i linje med målsättningarna för de allmännyttiga tjänsterna. utdelningen erbjuder bör göra det möjligt för offentliga och privata programföretag att erbjuda program som ligger i linje med mål av allmänt intresse. 28 Henri Weber Punkt 6 6. Europaparlamentet upprepar att det är i EU-medborgarnas intresse att den digitala utvecklingen styrs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för att undvika konflikter med högkvalitativa digitala tvprogram till ett ökat antal medborgare och för att skydda dessa medborgare från snabba övergångar till ny teknik. 6. Europaparlamentet upprepar att det är i EU-medborgarnas intresse att alla initiativ på nationell nivå och gemenskapsnivå har ett långsiktigt perspektiv. Parlamentet anser att det är viktigt att allokera tillräckligt med frekvenser för sändning och/eller för inrättande av tv- eller radiokanaler och att samtidigt slå vakt om den nödvändiga flexibiliteten i samband med den tekniska utvecklingen. Parlamentet anser att särskild uppmärksamhet bör ägnas åt att upprätthålla mottagningskvaliteten (störningar mellan tjänster bör undvikas osv.) utan ytterligare kostnader för användarna. Det är också angeläget att underlätta tillgången till så många audiovisuella tjänster som möjligt, så att man överbrygger den digitala klyftan mellan olika socialgrupper och/eller geografiska grupper. Or. fr AM\ doc 15/19 PE v01-00

16 29 Ignasi Guardans Cambó Punkt 6 6. Europaparlamentet upprepar att det är i EU-medborgarnas intresse att den digitala utvecklingen styrs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för att undvika konflikter med högkvalitativa digitala tvprogram till ett ökat antal medborgare och för att skydda dessa medborgare från snabba övergångar till ny teknik. 6. Europaparlamentet upprepar att det är i EU-medborgarnas intresse att den digitala utvecklingen styrs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för att undvika konflikter med högkvalitativa digitala tvprogram till ett ökat antal medborgare och för att respektera konsumenternas rättigheter och intressen och deras investeringar i utrustning. 30 Helga Trüpel Punkt 6 6. Europaparlamentet upprepar att det är i EU-medborgarnas intresse att den digitala utvecklingen styrs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för att undvika konflikter med högkvalitativa digitala tvprogram till ett ökat antal medborgare och för att skydda dessa medborgare från snabba övergångar till ny teknik. 6. Europaparlamentet upprepar att det är i EU-medborgarnas intresse att den digitala utvecklingen styrs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för att undvika konflikter med högkvalitativa digitala tvprogram till ett ökat antal medborgare och för att respektera konsumenternas rättigheter och intressen och deras investeringar i utrustning. PE v /19 AM\ doc

17 31 Ruth Hieronymi Punkt 6 6. Europaparlamentet upprepar att det är i EU-medborgarnas intresse att den digitala utvecklingen styrs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för att undvika konflikter med högkvalitativa digitala tvprogram till ett ökat antal medborgare och för att skydda dessa medborgare från snabba övergångar till ny teknik. 6. Europaparlamentet upprepar att det är i EU-medborgarnas intresse att den digitala utvecklingen styrs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt för att undvika konflikter med högkvalitativa digitala tvprogram till ett ökat antal medborgare och för att respektera konsumenternas rättigheter och intressen och deras investeringar i utrustning. 32 Katerina Batzeli Punkt 6a (ny) 6a. Europaparlamentet betonar att politiken för att förvalta den digitala utdelningen och den generella spektrumpolitiken måste vara tillräckligt dynamisk och säkerställa adekvata möjligheter för leverantörerna av audiovisuella tjänster. Dessa leverantörer bör nämligen ges bättre tillgång till ny teknik och uppmuntras att utveckla nya innovativa tjänster av allmänt intresse. Or. el AM\ doc 17/19 PE v01-00

18 33 Ignasi Guardans Cambó Punkt 6a (ny) 6a. Europaparlamentet betonar att spektrumpolitiken måste vara dynamisk och att den bör låta programföretagen använda framtida ny teknik och utveckla nya tjänster som kommer att ge dem möjlighet att fortsätta spela en viktig roll för att bidra till att säkra kulturell mångfald och mediemångfald och därmed leva upp till allmänhetens framväxande förväntningar. 34 Helga Trüpel Punkt 6a (ny) 6a. Europaparlamentet betonar att spektrumpolitiken måste vara dynamisk och att den bör låta programföretagen använda framtida ny teknik och utveckla nya tjänster som kommer att ge dem möjlighet att fortsätta spela en viktig roll för att bidra till att säkra kulturell mångfald och mediemångfald och därmed leva upp till allmänhetens framväxande förväntningar. PE v /19 AM\ doc

19 35 Ruth Hieronymi Punkt 6a (ny) 6a. Europaparlamentet betonar att spektrumpolitiken måste vara dynamisk och att den bör låta programföretagen använda framtida ny teknik och utveckla nya tjänster inom audiovisuella medier som kommer att ge dem möjlighet att fortsätta spela en viktig roll för att bidra till att säkra kulturell mångfald och mediemångfald och därmed leva upp till allmänhetens framväxande förväntningar. AM\ doc 19/19 PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44. Utskottet för kultur och utbildning 2008/0258(COD) 17.3.2009 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/0258(COD) 17.3.2009 ÄNDRINGSFÖRSLAG 35-44 Förslag till betänkande Ruth Hieronymi (PE420.136v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 december 2009 (14.12) (OR. en) 17113/09 TELECOM 263 AUDIO 59 MI 459 COMPET 513 NOT från: Coreper till: Rådet Föreg. dok. nr: 16642/09 TELECOM 254 AUDIO 55 MI 449 COMPET

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för kultur och utbildning EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2007/0174(COD) 20.12.2007 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 22.3.2011 2011/2025(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Seán Kelly (PE458.791v01-00) Ett samlat grepp på skyddet av personuppgifter i Europeiska unionen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-39. Utskottet för kultur och utbildning 2008/2226(INI) 28.1.2009

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-39. Utskottet för kultur och utbildning 2008/2226(INI) 28.1.2009 EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/2226(INI) 28.1.2009 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-39 Förslag till betänkande Maria Badia i Cutchet (PE414.950v01-00) om konststudier inom Europeiska

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 28.2.2013 2012/2101(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 (PE504.091v01) Bättre möjligheter till rättslig prövning: rättshjälp i gränsöverskridande

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2008/2006(INI) 16.4.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-29 András Gyürk (PE404.466v01-00) Mot en europeisk stadga om energikonsumenters

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2246(INI)

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2246(INI) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2246(INI) 11.11.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 (PE414.938v01-00) Genomförandet av direktiv 2002/14/EG om inrättande av en allmän ram för

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 19.12.2012 2012/2102(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Corina Creţu (PE500.541v01-00) The situation of women in North Africa (2012/2102(INI)) AM\922839.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning. till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning. till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/2173(INI) 9.12.2008 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd över

Läs mer

Offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet

Offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet P7_TA(2010)0438 Offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet Europaparlamentets resolution av den 25 november 2010 om offentligägd radio och TV i den digitala

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-19

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-19 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 2013/2077(INI) 2.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-19 Förslag till betänkande Sajjad Karim (PE514.600v01-00) EU-lagstiftningens ändamålsenlighet, subsidiaritet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI)

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI) EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för sysselsättning och sociala frågors 2007/2238(INI) 8.5.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 Harald Ettl (PE404.730v01-00) Hedgefonder och private equity (2007/2238(INI)) AM\722912.doc

Läs mer

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET, KOMMISSIONEN OCH EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTEN

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET, KOMMISSIONEN OCH EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTEN EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utrikesfrågor 4.12.2013 2013/2187(INI) FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET, KOMMISSIONEN OCH EUROPEISKA UTRIKESTJÄNSTEN om användning av radio och tv som ett

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för konstitutionella frågor 31.10.2011 2011/2182(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-34 Zita Gurmai (PE472.270v01-00) om rapporten om EU-medborgarskapet 2010: Att undanröja hindren

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG

ÄNDRINGSFÖRSLAG EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 9.12.2014 2014/0000(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 162-181 Förslag till betänkande Ildikó Gáll-Pelcz (PE541.454v01-00) Styrning av

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för internationell handel 2016/0031(COD) 24.6.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för internationell handel till utskottet för industrifrågor, forskning och

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 8.10.2012 2011/2246(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om EU-stadgan: standarder för mediefrihet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 9 april 2002 PE 312.511/1-16 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-16 Förslag till yttrande (PE 312.511) Christopher J.P. Beazley

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-19

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-19 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 12.5.2015 2015/2074(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-19 Ildikó Gáll-Pelcz (PE554.943v02-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 9.12.2014 2014/2155(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) Årsrapport

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-26

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-26 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 28.11.2013 2013/2184(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-26 Rosa Estaràs Ferragut (PE522.800v01-00) Hantering av

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 23.1.2009 2008/0170(CNS) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6 Hiltrud Breyer (PE418.117v01-00) Ingående från Europeiska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 17 oktober 2002 PE 319.363/15-41 ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-41 Förslag till betänkande (PE 319.363) Jules Maaten Förebyggande av rökning

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Budgetutskottet 16.2.2015 2015/2017(BUD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-14 Förslag till betänkande Liadh Ní Riada (PE546.865v02-00) Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 14.2.2011 2010/0252(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd till utskottet för

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-26

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-26 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling 2007/2285(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-26 Czesław Adam Siekierski (PE400.688v01-00) Vitboken om en EU-strategi för hälsofrågor

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2010/2028(INI) 3.6.2010 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om offentligägd radio och TV i den digitala tidsåldern: framtiden för det dubbla systemet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\712026.doc

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd 22.6.2011 2011/2117(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för inre marknaden och konsumentskydd avsett för utskottet för

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2014/2228(INI) från utskottet för kultur och utbildning. till utskottet för internationell handel

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2014/2228(INI) från utskottet för kultur och utbildning. till utskottet för internationell handel EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för kultur och utbildning 17.4.2015 2014/2228(INI) YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för internationell handel över rekommendationerna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för kultur och utbildning 14.3.2005 ARBETSDOKUMENT om tillämpningen av artiklarna 4 och 5 i direktiv 89/552/EEG Television utan gränser, ändrat genom direktiv

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV. Ändringsförslag. Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV. Ändringsförslag. Isabella Adinolfi för EFDD-gruppen 6.9.2018 A8-0245/170 170 Skäl 3 (3) Den snabba tekniska utvecklingen fortsätter att förändra det sätt på vilket verk och andra skyddade alster skapas, produceras, distribueras och används. Nya affärsmodeller

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning. från utskottet för kultur och utbildning

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning. från utskottet för kultur och utbildning EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2008/0047(COD) 10.9.2008 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning till utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2171(INI) 27.10.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2171(INI) 27.10.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2171(INI) 27.10.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 Jorgo Chatzimarkakis (PE412.301v01-00) Handel och ekonomiska förbindelser med Kina (2008/2171(INI))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 4 februari 2004 PE 312.590/1-36 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-36 Förslag till betänkande (PE 312.590) Vasco Graça Moura

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 27 maj 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 27 maj 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 27 maj 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0151 (COD) 9479/16 ADD 2 FÖLJENOT från: inkom den: 26 maj 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: AUDIO 68 DIGIT 55

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur och utbildning FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för kultur och utbildning 2009 2007/2253(INI) 7.3.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om mediernas koncentration och mångfald i Europeiska unionen (2007/2253(INI)) Utskottet för

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 5-23

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 5-23 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0143(CNS) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 5-23 Förslag till betänkande Ieke van den Burg (PE416.275v01-00) Förslag till rådets direktiv

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2013/2061(INI) 5.9.2013 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om handlingsplanen för e-hälsa 2012 2020 Innovativ hälsovård för det 21:a

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för utrikesfrågor 2008/2212(INI)

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG Utskottet för utrikesfrågor 2008/2212(INI) EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för utrikesfrågor 2009 2008/2212(INI) 12.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-16 Justas Vincas Paleckis (PE414.203v01-00) Åtgärder för att bemöta de stigande oljepriserna (2008/2212(INI))

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 10.4.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2015 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329.

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 14 oktober 2003 PE 329. EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 14 oktober 2003 PE 329.884/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Förslag till betänkande (PE 329.884)

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 21.6.2013 2013/2063(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 GEMENSAMMA PARLAMENTARISKA AVS EU-FÖRSAMLINGEN Utskottet för politiska frågor AP101.544/AA1-25 12.02.2014 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-25 Förslag till betänkande Medföredragande: Moses Kollie (Liberia) och Zita Gurmai

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 25.9.2012 2012/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 Mariya Gabriel (PE494.844v01-00) Årsrapporten om mänskliga

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.6.2013 2013/0023(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

Budgetkontrollutskottet ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6

Budgetkontrollutskottet ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetkontrollutskottet 2011/2231(DEC) 7.3.2012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-6 Förslag till betänkande (PE473.979v01-00) om ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten för Europeiska byrån

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 6.12.2018 2018/2180(DEC) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-11 Romeo Franz (PE630.586v01-00) Ansvarsfrihet

Läs mer

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 2009/2002(BUD) 8.9.2009 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-5 Jutta Haug (PE427.267v01-00) Förslag till Europeiska unionens allmänna budget

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 27 juni 2001 PE 304.701/1-19 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-19 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Christopher Huhne (PE 304.701) MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 5-19

ÄNDRINGSFÖRSLAG 5-19 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5.2.2015 2014/0202(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 5-19 Förslag till betänkande Cecilia Wikström (PE544.476v01-00)

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-25

ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-25 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 18.3.2015 2014/0185(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 7-25 Förslag till yttrande Jeroen Lenaers (PE544.268v01

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 2011/2082(INI) 1.9.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-23 Markus Ferber (PE469.769v01-00) Mervärdesskattens framtid (2011/2082(INI)) AM\875980.doc PE469.988v02-00

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A8-0366/3. Ändringsförslag. Pál Csáky för PPE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A8-0366/3. Ändringsförslag. Pál Csáky för PPE-gruppen 7.12.2016 A8-0366/3 3 Skäl D D. Under 2015 förklarades 483 framställningar otillåtliga, och det råder fortfarande stor förvirring kring EU:s verksamhetsområden, vilket framgår av det höga antalet mottagna

Läs mer

12671/17 hg/abr/ab 1 DGD 2C

12671/17 hg/abr/ab 1 DGD 2C Europeiska unionens råd Bryssel den 29 september 2017 (OR. en) 12671/17 NOT från: till: Ordförandeskapet Föreg. dok. nr: 12112/17 Ärende: FREMP 99 JAI 847 COHOM 103 POLGEN 125 AUDIO 103 DIGIT 196 Ständiga

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Budgetutskottet 2013/0084(COD) 3.6.2013 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från budgetutskottet till utskottet för sysselsättning och sociala frågor över förslaget till Europaparlamentets

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 27.1.2011 2010/2206(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60 Jürgen Creutzmann (PE454.711v01-00) Europa, världens främsta resmål en ny politisk

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2007/2290(INI) 1.7.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-10 Ieke van den Burg (PE404.676v01-00) Framtiden för socialförsäkringssystemen och pensionerna:

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2171(INI) 8.4.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-27 (PE439.256v01-00) Minskning av fattigdomen och skapande av arbetstillfällen i utvecklingsländerna:

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 25.9.2013 2013/2174(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om försäkring mot naturkatastrofer och katastrofer som orsakats av människor (2013/2174(INI))

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 19 september 2001 PE 305.713/1-21 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-21 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Mauro Nobilia (PE 305.713) KOMMISSIONENS MEDDELANDE

Läs mer

SV Förenade i mångfalden SV A8-0361/1. Ändringsförslag. Julia Reda för Verts/ALE-gruppen

SV Förenade i mångfalden SV A8-0361/1. Ändringsförslag. Julia Reda för Verts/ALE-gruppen 13.1.2016 A8-0361/1 1 Skäl E E. Under 2014 avslutades 1 887 framställningar, av vilka 1 070 framställningar var otillåtliga. Detta motsvarar en ökning med nästan 10 procent jämfört med siffran för 2013,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för utveckling EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för utveckling 2009 3.2.2006 PE 369.874v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-42 Förslag till betänkande Margrietus van den Berg Effektivt bistånd och korruption i utvecklingsländer

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott PRELIMINÄR VERSION 2003/2033(INI) 5 maj 2003 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om tillämpningen av direktiv 89/552/EEG

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2014/2155 (INI) från utskottet för regional utveckling. till budgetkontrollutskottet

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2014/2155 (INI) från utskottet för regional utveckling. till budgetkontrollutskottet EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för regional utveckling 5.12.2014 2014/2155 (INI). YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till budgetkontrollutskottet över årsrapporten för 2013 om skyddet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.3.2005 PE 355.745v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 14-32 Förslag till yttrande Jerzy Buzek Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet?

Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Radiospektrum hur funkar det? Vad händer med 700-bandet? Jonas Wessel Post- och telestyrelsen Spektrum är en ändlig resurs Utmaningar Räcka till nuvarande och traditionella behov Räcka till nya behov Störningsfrihet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Europaparlamentet 2014-2019 Budgetutskottet 2015/2210(INI) 10.9.2015 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Jean Arthuis (PE565.141v01-00) Europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken: genomförande

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2016/0278(COD) 5.12.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för rättsliga

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kultur, ungdomsfrågor, utbildning, medier och idrott 13 maj 2002 PE 312.516/1-33 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 Förslag till betänkande (PE 312.516) Cristina Gutiérrez Cortines

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 13.7.2005 PE 360.241v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi. 13.7.2005 PE 360.241v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 13.7.2005 PE 360.241v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-23 Förslag till yttrande (PE 357.833v01-00) Catherine Trautmann

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 14 januari 2003 PE 323.524/1-16 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-16 Förslag till yttrande (PE 323.524) Elena Valenciano Martínez-Orozco

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-203

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-203 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 25.2.2010 2009/2225(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-203 Förslag till betänkande Pilar del Castillo Vera (PE438.178v01-00) Fastställandet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 21.6.2012 2012/0074(NLE) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-6. SV Förenade i mångfalden SV 2011/0417(COD) Förslag till yttrande Dimitar Stoyanov (PE485.

ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-6. SV Förenade i mångfalden SV 2011/0417(COD) Förslag till yttrande Dimitar Stoyanov (PE485. EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 30.3.2012 2011/0417(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 2-6 Förslag till yttrande Dimitar Stoyanov (PE485.839v01-00) Europeiska riskkapitalfonder (COM(2011)0860

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 10.12.2013 2013/0309(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden

Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Förslag till förordningar om makars förmögenhetsförhållanden SAMMANFATTNING

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 29 augusti 2002 PE 315.521/1-9 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-9 Förslag till yttrande (PE 315.521) Thomas Mann Bedömning av de

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2010/2027(INI) 9.6.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-30 Ashley Fox (PE441.298v02-00) Den demografiska utmaningen och solidariteten mellan generationerna

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 11.10.2013 2013/2147(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 Barbara Matera (PE519.533v01-00) över Saudiarabien,

Läs mer

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-4

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-4 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 31.1.2012 2011/2230(DEC) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-4 Véronique Mathieu (PE478.345v01-00) Ansvarsfrihet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34

ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 12.4.2010 2008/0192(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 15-34 Förslag till andrabehandlingsrekommendation Astrid

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 11.11.2013 2013/0242(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om Europeiska

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-55

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-55 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2015 2014/2145(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-55 Ildikó Gáll-Pelcz (PE546.596v01-00) om översynen av ramen för den ekonomiska

Läs mer

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 6.12.2013 2013/2183(INI) YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 15.5.2012 B7- /2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B7- /2012 i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen om sysselsättningsaspekter

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för rättsliga frågor 2009 2007/2210(INI) 28.2.2008 YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet om organdonation

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor 10 december 2001 PE 305.716/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Ioannis Koukiadis (PE 305.716) ARBETSTIDENS FÖRLÄGGNING

Läs mer

KREATIVA EUROPA DELPROGRAMMET MEDIA. tillgängligheten av medlen efter antagandet av budgeten för 2017 som budgetmyndigheten,

KREATIVA EUROPA DELPROGRAMMET MEDIA. tillgängligheten av medlen efter antagandet av budgeten för 2017 som budgetmyndigheten, KREATIVA EUROPA DELPROGRAMMET MEDIA INBJUDAN ATT LÄMNA PROJEKTFÖRSLAG EACEA/17/2016: STÖD TILL MARKNADSTILLTRÄDE VARNING: Denna inbjudan att lämna förslag är beroende av att tillgängligheten av medlen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor PE v01-00

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor PE v01-00 EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 4.4.2005 PE 355.773v01-00 ÄNDRINGSFÖRSLAG 3 19 Förslag till betänkande (PE 347.305v01-00) Dariusz Rosati Förslag till rådets

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 24.9.2013 2013/2116(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om tillämpningen av direktiv 2005/29/EG om otillbörliga affärsmetoder (2013/2116(INI))

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-79

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-79 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för konstitutionella frågor 8.5.2013 0000/2013(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-79 Förslag till betänkande Andrew Duff (PE508.212v01-00) Att förbättra organisationen av valet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008

EUROPAPARLAMENTET ARBETSDOKUMENT. Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 11.2.2008 ARBETSDOKUMENT om förbättrad konsumentutbildning och höjd medvetenhet när det gäller kredit och finans Utskottet

Läs mer