Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program"

Transkript

1 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i en forsknings- och innovationsagenda etablera och genomföra program med insatser för ett strategiskt innovationsområde. 1 Sammanfattning Regeringen föreslår i forsknings- och innovationspropositionen 2012 (Forskning och innovation, Prop. 2012/13:30), samt propositionen Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (2012/13:31), att VINNOVA, Energimyndigheten och Formas får ansvar för att samverka kring urval och uppföljning av strategiska innovationsområden (SIO). Denna utlysning för att etablera och genomföra program för strategiska innovationsområden, SIO-program, är den första i en serie utlysningar. Formas har medel för strategiska innovationsområden först fr.o.m. 2014, varför endast Energimyndigheten och VINNOVA deltar med medel i aktuell utlysning. Syftet med strategiska innovationsområden är att genom nationell och internationell samverkan, kraftsamling och förnyelse skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Utlysningen möjliggör för de sökande aktörerna att etablera och genomföra ett program för att stärka ett strategiskt innovationsområde, ett SIO-program, genom: finansiering för etablering och drift av en organisation för ett SIO-program reserverad budget för insatser inom ett SIO-program 1 1 För finansiering från Energimyndigheten gäller detta under förutsättning att Energiutvecklingsnämnden fattar beslut om reservation av medel. VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 För att möjliggöra för beviljade SIO-program att snabbt komma igång, kommer VINNOVA och Energimyndigheten att redan under 2013 finansiera projekt och aktiviteter inom beviljade SIO-program. Myndigheternas budget för projekt och aktiviteter som kan starta 2013 är upp till 150 MSEK. Skisser för dessa projekt och aktiviteter tas in i samband med denna utlysning. SIO-programs längd definieras av de sökande och är den tid som krävs för att uppnå forsknings- och innovationsagendans mål. SIO-program kan sträcka sig längre än till 2016, dock finns ingen garanti för finansiering efter Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på utlysningens webbsida på under Utlysningar. 2 Vilka utlysningen riktar sig till Utlysningen riktar sig till nationella grupper som vid ansökningstillfället har: en nationellt förankrad forsknings- och innovationsagenda 2 en konkret plan för ett SIO-program fått förtroendet att nationellt representera innovationsområdets viktiga grupperingar, såsom stora företag, små och medelstora företag (SMF), offentlig sektor, universitet/högskolor och forskningsinstitut 3 Beskrivning av utlysningen VINNOVA och Energimyndigheten genomför gemensamt denna utlysning i samråd med Formas som en del av regeringens prioriterade satsning på strategiska innovationsområden. 3.1 Bakgrund och motiv I forsknings- och innovationspropositionen 2012 (Forskning och innovation, Prop. 2012/13:30), samt propositionen Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (2012/13:31) presenterar regeringen satsningar på strategiska innovationsområden för att stödja en nationell kraftsamling och stärkt samverkan mellan akademin, samhälle och näringsliv inom området. Regeringen föreslår ökade anslag till VINNOVA, Formas och Energimyndigheten för att i samverkan etablera strategiska innovationsområden av strategisk vikt för Sverige. För att stärka internationell konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar krävs förnyelse, nationell samverkan 2 En forsknings- och innovationsagenda behöver inte vara framtagen inom för ramen VINNOVAs utlysning Forsknings- och Innovationsagendor.

3 3 och internationell positionering. När näringslivet, offentlig sektor och akademin samverkar för gemensamma prioriteringar av investeringar i forskning, utveckling och innovation så förstärker de varandra. Detta skapar en stark bas för ett konkurrenskraftigt näringsliv, en effektiv offentlig sektor och en konkurrenskraftig akademi med hög attraktionskraft. Utgångspunkten för ett SIO-program ska alltid vara att genom samverkan skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Målet för samverkan bör vara att uppnå ett eller flera av motiven: förnya svenska styrkeområden stimulera framtida styrkeområden genom utvecklingen av nya och förändring av befintliga värdekedjor stärka branschöverskridande kompetens, kunskap, teknik- och tjänsteutveckling 3.2 Syfte Syftet med strategiska innovationsområden är att genom nationell och internationell samverkan, kraftsamling och förnyelse skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Denna utlysning är den första av flera för att stödja utvecklingen av strategiska innovationsområden genom att ge ekonomiskt stöd för etablering och genomförande av SIO-program. Syftet är att i konkurrens utse de innovationsområden som bedöms ha störst potential att utvecklas som nationella strategiska innovationsområden genom framgångsrik implementering av sina forsknings- och innovationsagendor. Utlysningen möjliggör för de sökande aktörerna att etablera och genomföra ett program för att stärka ett strategiskt innovationsområde, ett SIO-program, genom: finansiering för etablering och drift av en organisation för ett SIO-program reserverad budget för insatser inom ett SIO-program 3 SIO-programs längd definieras av de sökande och är den tid som krävs för att uppnå forsknings- och innovationsagendans mål. SIO-program kan sträcka sig längre än till 2016, dock finns ingen garanti för finansiering efter För finansiering från Energimyndigheten gäller detta under förutsättning att Energiutvecklingsnämnden fattar beslut om reservation av medel

4 4 3.3 Innehåll och genomförande Ett SIO-program ska sträva efter att uppnå vision och adresserade mål ur en eller flera forsknings- och innovationsagendor. Programbeskrivningen för SIOprogrammet ska tydligt beskriva de insatser som behövs och hur de ska följas upp för att uppnå de adresserade målen i forsknings- och innovationsagendan/-orna. Ett SIO-program ska ha en plan för koordinering och hur SIO-programmet ska styras. SIO-programmets koordinerande funktion har ansvar för att skapa mötesplatser och driva, genomföra och följa upp insatser inom SIO-programmet för att målen ska uppfyllas. Hur detta ska göras är upp till de sökande, men typiskt handlar det om att: upprätthålla en dialog kring mål, vision och strategi skapa förutsättningar för de projekt som löper inom SIO-programmet att bli framgångsrika skapa mötesplatser som kopplar ihop aktörer med gemensamma intressen och behov tydliggöra och förenkla åtkomst till den finansiering som finns nationellt och internationellt utveckla kompletterande finansieringsinsatser, t ex initiera utlysningar, där det saknas idag mål- och resultatuppföljning av insatser SIO-programmets ledning ansvarar för koordinering och för att initiera insatser. De finansierande myndigheternas engagemang ska säkerställa öppenhet, oberoende och effektivitet i insatsplaner och genomförande. För att möjliggöra för beviljade SIO-program att snabbt komma igång, kommer VINNOVA och Energimyndigheten att redan under 2013 finansiera projekt och aktiviteter inom beviljade SIO-program. Myndigheternas budget för projekt och aktiviteter som kan starta 2013 är upp till 150 MSEK. 3.4 Resultat- och effektmål De förväntade sammantagna effektmålen för hela satsningen på strategiska innovationsområden beskrivs i bilden nedan. Förutsättningarna för att bidra till dessa effektmål är en väl utarbetad forsknings- och innovationsagenda inom ett innovationsområde med potential, nationell samverkan och kraftsamling kring gemensamma mål och visioner samt en förankrad strategi och ledarskap.

5 5 Bild 1: Förutsättningar för ett enskilt SIO-program och förväntade effektmål av den sammantagna satsningen på strategiska innovationsområden. Insatser inom SIOprogram förväntas leda till resultat och effekter som bidrar till att ett eller flera av att effektmålen uppnås. Bild 1 visualiserar förutsättningar för ett enskilt SIO-program och förväntade effektmål av den sammantagna satsningen på strategiska innovationsområden. Inom SIO-programmen utförs insatser, som förväntas leda till resultat och effekter som bidrar till att ett eller flera av effektmålen uppnås. Varje SIO-program ska själva definiera vilka specifika resultat och effekter de förväntas uppnå, genom de föreslagna insatserna, och hur de bidrar till programmets övergripande effektmål. För att underlätta framtida uppföljning och utvärdering, bör dessa resultat och effekter vara formulerade som relevanta, tydliga och mätbara resultat- och effektmål. 4 Utlysningens budget Denna utlysning är den första av flera utlysningar inom satsningen Strategiska innovationsområden. Detta innebär att ett begränsat antal SIO-program i konkurrens kommer att beviljas finansiering Beslutet för ett beviljat SIO-program kommer att innehålla en reserverad budget för insatser inom det beviljade SIO-programmet fram till och med SIOprogrammet kan dock stäcka sig längre än 2016, dock finns ingen beslutad budget för finansiering efter Det offentliga stödet till ett enskilt SIO-program kan ligga mellan MSEK per år. Finansieringen för koordinering av programmet bör vara i proportion till SIO-programmets insatsbudget. För programmet som helhet, inklusive

6 6 koordinering, ska finansiering och engagemang från såväl behovsägare i näringsliv som offentlig sektor vara betydande. För projekt och aktiviteter 2013 finns en tillgänglig budget på upp till 150 MSEK 2013 att fördela i konkurrens till tidiga projekt och aktiviteter av hög relevans för utlysningens beviljade SIO-program. Av dessa medel avses 25 MSEK användas för projekt med hög relevans för området Gruv-, mineral- och stål och 30 MSEK för projekt och aktiviteter med hög energirelevans. 5 Tidplan Följande tider gäller för utlysningen. Observera att tiderna är preliminära och att ändringar kan göras även efter det att utlysningen stängt. För aktuella uppgifter, se utlysningens webbsida. Ansökningsomgång våren 2013 Utlysningen öppnar: 1 mars 2013 Sista ansökningsdag: 16 april 2013, kl Eventuella kompletterande intervjuer med sökande: 28 maj-5 juni 2013 Preliminärt datum för beslut om finansiering för SIO-program som finansieras av VINNOVA: 4 juli 2013 Preliminärt datum för beslut om finansiering för SIO-program som finansieras av Energimyndigheten och VINNOVA gemensamt: 1 oktober 2013 Informationsträff: 5 mars 2012, Informationsträffar och intervjuer sker i VINNOVAs lokaler på Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm. De samverkande myndigheterna har för avsikt att öppna ytterligare en utlysning för att etablera och genomföra SIO-program i slutet av Krav på ansökan För att komma ifråga för bedömning enligt kriterierna angivna i 7.2 ska följande krav vara uppfyllda: Ansökan ska ligga i linje med utlysningens inriktning, syfte och mål

7 7 Ansökan ska baseras på en eller flera forsknings- och innovationsagendor 4 Sökande ska vara juridisk person verksam i Sverige Ansökan skall innehålla alla obligatoriska bilagor Programbeskrivningen ska beakta samtliga rubriker i mallen (se 8.2.1) Bifogade avsiktsförklaringar ska styrka förankring och åtagande hos aktiva aktörer inom SIO-programmets koordinering och styrning Ansökan ska styrka finansiering och engagemang från såväl behovsägare i näringsliv som offentlig sektor för programmet som helhet, inklusive koordinering 7 Bedömning 7.1 Bedömningsprocessen Ansökningarna utvärderas av internationell och nationell expertis tillsammans med VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Beslut om finansiering i denna utlysning fattas av VINNOVA och Energimyndigheten. Endast ansökningar som uppfyller kraven under rubrik 6 och ligger inom utlysningens intentioner kan komma i fråga för finansiering. Ansökningarna kommer att bedömas i konkurrens utifrån bedömningskriterierna nedan. 7.2 Bedömningskriterier SIO-program Följande kriterier kommer att tillämpas vid bedömning av ansökningarna. Potential: Innovationsområdets tillväxtpotential, samhällsrelevans, position 5 och tillgångar 6 SIO-programmets potential till förnyelse SIO-programmets potential att bidra till de övergripande effektmålen Genomförande: Angreppssätt och metodik Resursutnyttjande Kunskaps- och kompetensspridning Nyttiggörande 4 En forsknings- och innovationsagenda behöver inte vara framtagen inom ramen för VINNOVAs utlysning Forsknings- och Innovationsagendor. 5 Position syftar både till marknadsmässig och vetenskaplig position, för näringsliv och forskargrupper i Sverige. 6 Tillgångar syftar till den innovationsinfrastruktur och andra tillgångar som idag ger Sverige en konkurrensfördel, såsom forskningsintensiva företag, struktur i offentlig verksamhet, forskningsinfrastruktur, intellektuella tillgångar,...

8 8 Aktörer: Förankring och åtagande för SIO-programmet hos innovationsområdets viktiga grupperingar Legitimitet och kompetens hos SIO-programmets koordinering och ledning SIO-program och insatser som kan komma att finansieras av Energimyndigheten bedöms även utifrån energirelevans och utveckling av energisystemet, d.v.s. finns potential till minskad miljö- och klimatpåverkan, energieffektivisering och/eller ökad försörjningstrygghet. 7.3 Bedömningskriterier projekt och aktiviteter 2013 Följande kriterier kommer att tillämpas vid bedömning av ansökningarna för projekt och aktiviteter som kan starta 2013: Potential: Hur projektet/aktiviteten bidrar till SIO-programmets resultat- och effektmål Innovationshöjd och nyhetsvärde Genomförande: Angreppssätt och metodik Resursutnyttjande Kunskaps- och kompetensspridning Nyttiggörande av projektets resultat Aktörer: Förankring och åtagande hos medverkande aktörer Projektledningens och projektgruppens kompetens och sammansättning Projekt och aktiviteter som kan komma att finansieras av Energimyndigheten bedöms även utifrån energirelevans och utveckling av energisystemet, d.v.s. finns potential till minskad miljö- och klimatpåverkan, energieffektivisering och/eller ökad försörjningstrygghet. 8 Ansökan 8.1 Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats.

9 9 För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar eftersom det är organisationen som blir sökande. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till VINNOVA. Då kan inte heller kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad. 8.2 Ansökans innehåll Ansökan består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas följande bilagor: programbeskrivning för SIO-program tillhörande FoI-agenda/agendor avsiktsförklaringar från aktörer som stöttar utvecklingen av SIOprogrammet CV-bilaga Om finansiering önskas för några projekt och aktiviteter inom SIO-programmet som kan starta redan 2013 bör även skisser för dessa projekt och aktiviteter bifogas ansökan. Skisserna ska vara samlade i en gemensam bilaga med titeln: projektbeskrivning för projekt och aktiviteter 2013 Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid ansökan. Bilagorna ska vara i PDFformat. Det är önskvärt att ansökan och de bifogade bilagorna skrivs på engelska då bedömningen bland annat görs av internationella experter Programbeskrivning för SIO-programmet Bedömningen av SIO-programmets potential och av SIO-programmets genomförande, baseras primärt på programbeskrivningen. I de fall som programbeskrivning och agendor inte förmedlar samma bild så kommer det som står i programbeskrivningen att utgöra underlag för bedömningen. Programbeskrivingen ska vara utformad enligt mall som kan hämtas från utlysningens hemsida. Beskrivningen ska maximalt omfatta motsvarande 30 A4- sidor med 12 punkters text. Den ska hålla sig till de rubriker som finns i mallen.

10 10 Det är önskvärt att programbeskrivningen bifogas på engelska då bedömningen bland annat görs av internationella experter. Rubrikerna omfattar följande: Beskrivning av Innovationsområdet Potential för innovationsområdet o Innovationsområdets position idag o Samhällsrelevans o Energirelevans o Tillväxtpotential i Sverige SIO-programmet o Mål och syfte med SIO-programmet o SIO-Programmets förväntade resultat och effekter SIO-programmutformning o Aktörskonstellation o Ledning av SIO-programmet o Projektplan för etablering och genomförande av SIO-programmet o Budget för koordinering av SIO-programmet o Insatser inom SIO-programmet FoI-agenda Det är önskvärt att FoI-agendan/agendorna bifogas på engelska då bedömningen bland annat görs av internationella experter. Formatet för agendan är upp till sökande. En forsknings- och innovationsagenda kan vara framtagen inom ramen för VINNOVAs utlysning Forsknings- och Innovationsagendor eller på annat sätt Avsiktsförklaringar De bifogade avsiktsförklaringar har två syften. De ska styrka åtagandet från de organisationer och individer som är aktiva i SIO-programmets koordinering och styrning. De utgör underlag för bedömning av förankringen av SIO-programmet och förtroende för SIO-programmets koordinering och styrning hos områdets övriga viktiga grupperingar. Avsiktsförklaringarna ska för näringsliv, offentlig sektor och institut vara signerad av behörig firmatecknare och för universitet och högskolor vara signerade av rektor. De ska vara på max 1 A4-sida med 12 punkters text. Avsiktsförklaringarna ska tydligöra: varför SIO-programmet är viktigt för aktuell organisation vad organisationen förväntas få ut av programmet vad organisationen avser att bidra med till programmet

11 CV-bilagan CV-bilagan ska innehålla: ett försättsblad med alla relevanta nyckelpersoner, med namn, organisation, titel, ålder, kön, funktion i programmet och omfattning av medverkan fullständig CV för alla relevanta nyckelpersoner. Varje CV ska vara på max 2 A4-sidor med 12 punkters text Projekt och aktiviteter 2013 Skisser till projektbeskrivningar för projekt och aktiviteter som kan starta redan 2013 ska samlas i en gemensam bilaga, utformad enligt mall som kan hämtas från utlysningens hemsida. Det är önskvärt att skisserna till projektbeskrivningarna bifogas på engelska då bedömningen bland annat görs av internationella experter. Bilagan ska innehålla en prioriterad lista på projekt och aktiviteter som löper under 6 månader till max 3 år och som kan finansieras och startas redan under Varje projektbeskrivning ska omfatta följande: projektnamn projektbeskrivning (målgrupp, bakgrund och syfte, förväntade resultat och effekter) projektorganisation projektplan och genomförande plan för nyttiggörande, kunskaps- och kompetensspridning budget och finansiering Det totala antalet sidor för en skiss till projektbeskrivning bör inte vara mer än 6 A4-sidor/projekt med 12 punkters text. Hänvisningar till annat material beaktas inte vid bedömning. För de SIO-program som beviljas kommer fullständiga projektansökningar att begäras in efter beslut för de projekt och aktiviteter 2013 som VINNOVA och Energimyndigheterna bedömer kan finansieras med start Formella beslut om projektstart tas löpande efter att projektansökan inkommit. 9 Förutsättningar Arbets- och ansvarsfördelningen mellan finansierande myndigheter och SIOprogram, för koordinering av SIO-programmet och utlysningar för insatser, fastställs efter beslut om finansiering. Finansieringen av SIO-programmets koordinering kommer att beviljas enligt en milstolpebaserad modell. Särskilda villkor för varje milstolpe kommer att fastställas utifrån SIO-programmets angivna mål och resultat och tas fram i

12 12 samförstånd mellan de finansierande myndigheterna och SIO-programmet efter beslut om finansiering. Sökande avgör vem/vilka individer och organisationer, från näringsliv, institut, offentliga aktörer eller akademi, som är bäst lämpade som framtida koordinator av SIO-programmet. 10 Villkor För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag Villkoren innehåller regler om rapportering, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Villkoren hittas under Villkor och regler till vänster på utlysningens webbsida. Där hittas även Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader respektive Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt. Ytterligare särskilda villkor kan komma att beslutas för enskilda SIO-program. För alla insatser, d.v.s. utlysningar, projektfinansiering och aktiviteter, inom ett SIO-program gäller att de måste följa finansierande myndigheters gällande lagar och förordningar tillämpligt för respektive insatstyp. För VINNOVA gäller: Förordning (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Se För Energimyndigheten gäller: Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet och Förordning (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning Se 11 Sekretessfrågor VINNOVA administrerar registrering och beslut av alla ansökningar. Då den aktuella utlysningen är gemensam mellan VINNOVA och Energimyndigheten så kommer dock alla ansökningshandlingar att delas mellan de olika myndigheterna. Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även myndigheternas beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar.

13 13 VINNOVA och Energimyndigheten är dock skyldiga att sekretessbelägga alla uppgifter om enskildas affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på berörd myndighet som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 12 Kontakt Svar på frågor av administrativ karaktär lämnas av: Birgitta Lonne Tel e-post: Lena Dalsmyr Tel e-post: Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är: VINNOVAs IT-support, tel , Kontaktpersoner för utlysningen är: VINNOVA: Marie Wall Tel e-post: Vilgot Claesson Tel e-post: Peter Åslund Tel e-post:

14 14 Annika Zika-Viktorsson Tel: e-post: Energimyndigheten: Susanne Karlsson Tel: e-post: Peter Viklund Tel: e-post:

15 15 Bilaga 1: ORDLISTA Strategiskt innovationsområde Strategisk forskningsoch innovationsagenda SIO-program Insatser Ett innovationsområde som har stark påverkan på Sveriges hållbara tillväxt, samhällsnytta och internationell konkurrenskraft. Ett strategidokument, framtaget gemensamt av innovationsområdets viktiga aktörer, som beskriver en gemensam vision för innovationsområdet och en plan för hur visionen ska realiseras. De program som utvecklats för att koordinera aktörernas samverkan och definiera och driva de stödjande insatser som krävs för att uppnå målen och visionen i en FoI-agenda. Insatser i ett SIO-program kan finansieras av flera olika myndigheter i samverkan. Alla olika verktyg, såsom utlysningar, finansiering av enskilda projekt eller samverkansaktiviteter, inom ramen för SIO-programmet, som syftar till att stimulera och stötta aktörer inom området att bidra till SIO-programmets resultat och mål.

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (16) UTLYSNING Datum 2013-02-28 Reviderad Version Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i en forsknings- och innovationsagenda

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2014-06-03 Version Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA,

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2013-10-02 Reviderad Version Strategiska innovationsområden hösten 2013 - utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA, Energimyndigheten

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2013-02-28 2012-02001 Reviderad 2013-02-22 Utlysning Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer 2013 Projektform B: Genomförande av internationella

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet 1 1. Sammanfattning Vinnova, Energimyndigheten och Formas utlyser stöd för att etablera och genomföra

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor

Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor 2015-01-07 2015-05-27 Beslutsdatum 2014-12-15 2 (11) Innehåll

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Testbäddar inom miljöteknikområdet UTLYSNING Datum Diarienummer [2013-03-01] [2014-00086] Reviderad [2014-02-18] Testbäddar inom miljöteknikområdet 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-04-23 2014-00985 Reviderad Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 2 (13) 1 Finansiärerna

Läs mer

Expertkompetens för innovation 15 steg 1

Expertkompetens för innovation 15 steg 1 Sida 1 (9) UTLYSNING Expertkompetens för innovation 15 steg 1 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av utveckling av näringslivsinriktade utbildningar

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 30 januari 2014 2014-00621 Reviderad Processindustriell IT och Automation En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2019-04-19 2017-02398 Reviderad 2017-09-12 Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Följeforskning i programmet Innovatörer

Följeforskning i programmet Innovatörer UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-09-28 2017-04712 Reviderad Följeforskning i programmet Innovatörer En satsning knuten till programmet Innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-03-10 2015-00045 Reviderad 2015-04-08 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 1 Sammanfattning VINNOVA inbjuder forskningsorganisationer i samverkan

Läs mer

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Dokumentet uppdateras löpande. Generella frågor om utlysningen Q: Varför är utlysningen avgränsad till samhällsutmaningar

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Fjärrsyn. Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens

Läs mer

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen av din ansökan och en anvisning när du skriver ansökan till programmet

Läs mer

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen av din ansökan och en anvisning när du skriver ansökan till programmet Industrins energianvändning

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-06-16 2017-03113 Reviderad Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

Strategiska forskningsoch innovationsagendor

Strategiska forskningsoch innovationsagendor 1 2012-04-27 Strategiska forskningsoch innovationsagendor Utlysning av bidrag för att ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt EM4000 W-4.0, 2010-11-17 2016-04-26 1 (7) Utlysning: Medfinansiering EU-projekt Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor för medfinansiering EUprojekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering

Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering RE:Source Utlysning 1, 2016: Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008-01-29 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2018-03-26 2018-01786 Reviderad [Datum för revidering] Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 10 september 2015 2014-04033 Reviderad [Datum för revidering] Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet Utlysning Hösten 2015 1 Sammanfattning Det strategiska

Läs mer

Stöd till innovatörer 2018

Stöd till innovatörer 2018 UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-11-21 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer 2018 En utlysning för organisationer som kan stödja enskilda innovatörer och uppfinnare VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation 1(10) Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation 1. Parter Detta avtal ("Programavtal/-et") ingås mellan nedan angivna parter, tillsammans benämnda "Parterna" och enskilt

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

HÖG 16 - Forskningsprojekt

HÖG 16 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 16 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-03-15 2016-00068 Reviderad 2017-11-01 Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 5 3 Vem riktar

Läs mer

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office KK höstlansering 2015 Grants and Innovation Office Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft KK-stiftelsens medel syftar till att bygga ihop forskningsuppbyggnad och kompetensutvecklingsprogram för att sträva

Läs mer

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL Programdirektiv - Användardelen 1 2013-03-28 Dnr 59/13 FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL STÖD TILL ÖKAD ANVÄNDNING AV TEKNIK OCH METODER INOM DET NATIONELLA FJÄRRANALYSPROGRAMMET PERIODEN 2014-01-01 TILL

Läs mer

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS)

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2018-06-14 2018-02535 Reviderad 2018-08-28 Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) Lösningar på stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH Bidrag för utbyte mellan industri och akademi 2 Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap,

Läs mer

Resebidrag för internationellt konsortiebyggande

Resebidrag för internationellt konsortiebyggande UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2017-01-31 2017-05261 Reviderad [Datum för revidering] Resebidrag för internationellt konsortiebyggande En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan VERKET FÖR

Läs mer

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING Framtidens drönare Drönare för individer och samhälle Quadrotor drone in blue ski av Игоревич under CC-BY-SA Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 3 3 Vem

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2013-12-19] Forska&Va x 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Katarina Duca. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/3000/FIN. Pappersoriginal insändes med post.

Katarina Duca. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/3000/FIN. Pappersoriginal insändes med post. Katarina Duca Från: VINNOVA Skickat: den 27 juni 2014 09:35 Till: 'n.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: N2011/3000/FIN, Slutrapport av regeringsuppdrag att genomföra en satsning med syfte att utveckla

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2016-10-14 2016-04157 Reviderad Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion Vinnovas satsning, Innovate Passion 1, är ett nytt koncept för att utveckla

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING Datum [2018-01-16] Diarienummer 2017-02398 Reviderad [2018-12-21] Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet 2 (8) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill

Läs mer

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET

BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET STRATEGISK AGENDA 2015 2018 1 2 HÄLSAAR BETSLIVVÄLFÄRD HÄLSAARBET IVVÄLFÄRDHÄ VHÄLSAVÄ BETS S Vision och strategier för Fortes verksamhet inom hälsa, arbets liv och välfärd 2015 2018 Forte arbetar på uppdrag

Läs mer

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Enheten för inriktning av forskning Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap Inledning

Läs mer