Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program"

Transkript

1 1 (16) UTLYSNING Datum Reviderad Version Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i en forsknings- och innovationsagenda etablera och genomföra program med insatser för ett strategiskt innovationsområde. 1 Sammanfattning Regeringen föreslår i forsknings- och innovationspropositionen 2012 (Forskning och innovation, Prop. 2012/13:30), samt propositionen Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (2012/13:21), att VINNOVA, Energimyndigheten och Formas får ansvar för att samverka kring urval och uppföljning av strategiska innovationsområden (SIO). Denna utlysning för att etablera och genomföra program för strategiska innovationsområden, SIO-program, är den första i en serie utlysningar under perioden Formas har medel för strategiska innovationsområden först fr.o.m. 2014, varför endast Energimyndigheten och VINNOVA deltar med medel i den aktuella utlysningen. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Detta sker genom ny, långsiktig och fördjupad nationell och internationell samverkan, kraftsamling och förnyelse. Utlysningen möjliggör för de sökande aktörerna att etablera och genomföra ett program för att stärka ett strategiskt innovationsområde, ett SIO-program, genom: finansiering för att etablera och driva en organisation som ska leda SIOprogrammet VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 en reserverad budget för insatser inom SIO-programmet 1 För att möjliggöra för SIO-program att snabbt komma igång, kommer VINNOVA och Energimyndigheten redan under 2013 finansiera projekt och aktiviteter inom beviljade SIO-program. Myndigheternas budget för projekt och aktiviteter som kan starta 2013 är upp till 150 miljoner kronor. Sammanfattande projektbeskrivningar för dessa projekt och aktiviteter tas in i samtidigt med ansökan om att etablera program. Ett SIO-programs längd definieras av den sökande och är den tid som krävs för att uppnå de mål som beskrivs i den forsknings- och innovationsagenda som ska bifogas ansökan. Ett SIO-program kan sträcka sig längre än till 2016, dock finns ingen garanti för finansiering efter Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på utlysningens webbsida på under Utlysningar. 2 Vilka utlysningen riktar sig till Utlysningen riktar sig till grupper som vid ansökningstillfället har: en nationellt förankrad forsknings- och innovationsagenda 2 en konkret plan för ett SIO-program fått förtroendet att nationellt representera innovationsområdets viktiga grupperingar, såsom stora företag, små och medelstora företag (SMF), offentlig sektor, universitet/högskolor och forskningsinstitut 3 Beskrivning av utlysningen VINNOVA och Energimyndigheten genomför gemensamt denna utlysning i samråd med Formas som en del av regeringens prioriterade satsning på strategiska innovationsområden. 3.1 Bakgrund och motiv I forsknings- och innovationspropositionen 2012 (Forskning och innovation, Prop. 2012/13:30), samt propositionen Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (2012/13:21) presenterar regeringen satsningar på strategiska innovationsområden för att stödja nationell kraftsamling och stärkt samverkan mellan akademi, samhälle och näringsliv inom området. Regeringen föreslår ökade anslag till VINNOVA, Formas och Energimyndigheten för att i samverkan identifiera strategiska innovationsområden av vikt för Sverige. 1 För finansiering från Energimyndigheten gäller detta under förutsättning att Energiutvecklingsnämnden fattar beslut om reservation av medel. 2 En forsknings- och innovationsagenda behöver inte vara framtagen inom för ramen VINNOVAs utlysning Forsknings- och Innovationsagendor.

3 3 För att stärka internationell konkurrenskraft och skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar krävs förnyelse, nationell samverkan och internationell positionering. När näringsliv, offentlig sektor och akademi samverkar för gemensamma prioriteringar av investeringar i forskning, utveckling och innovation så förstärker de varandra. Detta skapar en stark bas för ett konkurrenskraftigt näringsliv, en effektiv offentlig sektor och en konkurrenskraftig akademi med hög attraktionskraft. Utgångspunkten för ett SIO-program ska alltid vara att genom samverkan skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Målet för samverkan bör vara att uppnå ett eller flera av motiven: Förnyelse av svenska styrkeområden Stimulans av framtida styrkeområden genom utveckling av nya och förändring av befintliga värdekedjor Stärkt branschöverskridande kompetens, kunskap, teknik- och tjänsteutveckling 3.2 Syfte Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Detta bör ske genom ny, långsiktig och fördjupad nationell och internationell samverkan, kraftsamling och förnyelse. Denna utlysning är den första av flera för att stödja utvecklingen av strategiska innovationsområden genom att ge ekonomiskt stöd för etablering och genomförande av SIO-program. Syftet är att i konkurrens utse de innovationsområden som bedöms ha störst potential att utvecklas som nationella strategiska innovationsområden genom framgångsrik implementering av sina forsknings- och innovationsagendor. Utlysningen möjliggör för de sökande aktörerna att etablera och genomföra ett program för att stärka ett strategiskt innovationsområde, ett SIO-program, genom: finansiering för att etablera och driva en organisation som ska leda SIOprogrammet en reserverad budget för insatser inom SIO-programmet 3 Ett SIO-programs längd definieras av den sökande och är den tid som krävs för att uppnå de mål som beskrivs i den forsknings- och innovationsagenda som ska bifogas ansökan. Ett SIO-program kan sträcka sig längre än till 2016, dock finns ingen garanti för finansiering efter För finansiering från Energimyndigheten gäller detta under förutsättning att Energiutvecklingsnämnden fattar beslut om reservation av medel.

4 4 3.3 Innehåll och genomförande Ett SIO-program ska baseras på en nationell forsknings- och innovationsagenda 4. Ett SIO-program ska sträva efter att uppnå visionen och målen i forsknings- och innovationsagendan. Programbeskrivningen för SIOprogrammet ska tydligt beskriva de insatser som behövs för att uppnå målen i forsknings- och innovationsagendan. Programbeskrivningen ska även ange hur insatserna ska följas upp. Ett SIO-program ska ha en tydlig ledning, en plan för koordinering och för hur programmet ska styras. Den koordinerande funktionen har ansvar för att skapa mötesplatser och driva, genomföra och följa upp insatserna inom programmet. Hur detta ska göras är upp till de sökande, men typiskt handlar det om att: upprätthålla en dialog med innovationsområdets aktörer kring mål, vision och strategi skapa förutsättningar för de projekt som löper inom SIO-programmet att bli framgångsrika skapa mötesplatser som kopplar ihop aktörer med gemensamma intressen och behov tydliggöra finansiering som finns nationellt och internationellt utveckla kompletterande insatser, t ex initiera utlysningar, där det saknas idag följa upp mål och resultat av insatser SIO-programmets ledning ansvarar för koordinering och för att initiera insatser. De finansierande myndigheternas engagemang ska säkerställa öppenhet, oberoende och effektivitet i insatsplaner och genomförande. För att möjliggöra för SIO-program att snabbt komma igång, kommer VINNOVA och Energimyndigheten att redan under 2013 finansiera projekt och aktiviteter inom beviljade SIO-program. Myndigheternas budget för projekt och aktiviteter som kan starta 2013 är upp till 150 miljoner kronor. 3.4 Resultat- och effektmål De sammantagna effektmålen för hela satsningen på strategiska innovationsområden beskrivs i bilden nedan. Förutsättningarna för att bidra till dessa effektmål är en väl utarbetad forsknings- och innovationsagenda inom ett innovationsområde med potential; en nationell samverkan och kraftsamling kring gemensamma mål och visioner samt en förankrad strategi och ledarskap. 4 En forsknings- och innovationsagenda behöver inte vara framtagen inom för ramen VINNOVAs utlysning Forsknings- och Innovationsagendor.

5 5 Bild 1: Förutsättningar för ett enskilt SIO-program och effektmål av den sammantagna satsningen på strategiska innovationsområden. Insatser inom SIO-program ska leda till resultat och effekter som bidrar till att ett eller flera av att effektmålen uppnås. Bild 1 visar förutsättningar för ett enskilt SIO-program samt effektmål av den sammantagna satsningen på strategiska innovationsområden. Inom SIOprogrammen genomförs insatser som ska leda till resultat och effekter som bidrar till att ett eller flera av effektmålen uppnås. Varje enskilt SIO-program ska själv definiera vilka specifika resultat och effekter de förväntas uppnå, genom de föreslagna insatserna, och hur de bidrar till de övergripande effektmålen. För att underlätta framtida uppföljning och utvärdering, bör resultat och effekter vara formulerade som relevanta, tydliga och mätbara mål. 4 Utlysningens budget Denna utlysning är den första av flera utlysningar inom satsningen Strategiska innovationsområden. Detta innebär att ett begränsat antal SIO-program i konkurrens kommer att beviljas finansiering Beslutet för ett beviljat SIO-program kommer att innehålla en reserverad budget för insatser fram till och med SIO-programmet kan dock sträcka sig längre än 2016, dock finns ingen beslutad budget för finansiering efter Det offentliga stödet till ett enskilt SIO-program kan ligga mellan 10 och 50 miljoner kronor per år. Finansieringen för koordinering av programmet kommer att vara proportion till SIO-programmets insatsbudget. För programmet som helhet, inklusive koordinering, ska finansiering och engagemang från såväl behovsägare i näringsliv som offentlig sektor vara betydande. Programbeskrivningen ska innefatta en portföljstrategi, där beskrivs SIO-

6 6 programmets strategi för att nå målen bl.a. genom att beskriva balansen mellan olika insatser, tänkt projektportfölj, total finansiering och utnyttjande av befintliga tillgångar. För projekt och aktiviteter 2013 finns en tillgänglig budget på upp till 150 miljoner kronor. Denna kommer att, i konkurrens, fördelas till tidiga projekt och aktiviteter som har hög relevans för de beviljade SIO-programmen. Av dessa medel ska 25 miljoner kronor användas för projekt med hög relevans för områdena gruv-, mineral- och stål och 30 miljoner kronor för projekt och aktiviteter med hög energirelevans. 5 Tidplan Följande tider gäller för utlysningen. Observera att tiderna är preliminära och att ändringar kan göras även efter det att utlysningen stängt. För aktuella uppgifter, se utlysningens webbsida. Ansökningsomgång våren 2013 Utlysningen öppnar: 1 mars 2013 Sista ansökningsdag: 16 april 2013, kl Eventuella kompletterande intervjuer med sökande: 28 maj-5 juni 2013 Preliminärt datum för beslut om finansiering för SIO-program som finansieras av VINNOVA: 4 juli 2013 Preliminärt datum för beslut om finansiering för SIO-program som finansieras av Energimyndigheten och VINNOVA gemensamt: 1 oktober 2013 Informationsträff: 5 mars 2012, Intervjuer sker i VINNOVAs lokaler på Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm. De samverkande myndigheterna har för avsikt att öppna ytterligare en utlysning för att etablera och genomföra SIO-program i slutet av Krav på ansökan För att komma ifråga för bedömning enligt kriterierna angivna i 7.2 ska följande krav vara uppfyllda: Ansökan ska ligga i linje med utlysningens inriktning, syfte och mål.

7 7 Ansökan ska baseras på en forsknings- och innovationsagenda 5. Sökande ska vara en eller flera juridiska personer verksamma i Sverige Ansökan ska innehålla alla obligatoriska bilagor. Programbeskrivningen ska beakta samtliga rubriker i mallen (se avsnitt 8.2.1). Bifogade avsiktsförklaringar ska styrka förankring och åtaganden, finansiellt och egna insatser, hos aktiva aktörer inom SIO-programmets koordinering och styrning. Avsiktsförklaringarna ska för universitet och högskolor vara signerade av rektor. För näringsliv, offentlig sektor och institut ska de vara signerade av behörig firmatecknare eller annan person som har rätt att teckna åtaganden, i linje med avsiktsförklaringen, för organisationen. Ansökan ska styrka finansiering och engagemang från behovsägare i näringsliv och/eller offentlig sektor. Detta gäller för programmet som helhet, inklusive koordinering. 7 Bedömning 7.1 Bedömningsprocessen Ansökningarna utvärderas av internationell och nationell expertis tillsammans med VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Beslut om finansiering i denna utlysning fattas av VINNOVA och Energimyndigheten. Endast ansökningar som uppfyller kraven (se avsnitt 6) och ligger inom utlysningens intentioner kan komma i fråga för finansiering. Ansökningarna kommer att bedömas i konkurrens utifrån bedömningskriterierna nedan. 7.2 Bedömningskriterier SIO-program Följande kriterier kommer att tillämpas vid bedömning av ansökningarna. Potential: Innovationsområdets tillväxtpotential, samhällsrelevans och tillgångar 6 samt aktörernas marknadsmässiga position och vetenskapliga kvalitet SIO-programmets potential till förnyelse av det strategiska innovationsområdet. SIO-programmets potential att bidra till de övergripande effektmålen. 5 En forsknings- och innovationsagenda behöver inte vara framtagen inom ramen för VINNOVAs utlysning Strategiskaforsknings- och innovationsagendor. 6 Tillgångar syftar på den innovationsinfrastruktur och andra tillgångar som idag ger Sverige en konkurrensfördel, såsom forskningsintensiva företag, struktur i offentlig verksamhet, forskningsinfrastruktur, intellektuella tillgångar el dyl.

8 8 Genomförande: Gränsöverskridande och effektivitet i angreppssätt och metodik Resursutnyttjande Kunskaps- och kompetensspridning Nyttiggörande Aktörer: Förankring och åtaganden för SIO-programmet hos innovationsområdets viktiga grupperingar Legitimitet och kompetens hos SIO-programmets koordinering och ledning Förnyelse, tvärvetenskaplighet och gränsöverskridande hos SIOprogrammets aktörer SIO-program och insatser som kan komma att finansieras av Energimyndigheten bedöms även utifrån energirelevans och utveckling av energisystemet, dvs. om det finns potential till minskad miljö- och klimatpåverkan, energieffektivisering och/eller ökad försörjningstrygghet. 7.3 Bedömningskriterier projekt och aktiviteter 2013 Följande kriterier kommer att tillämpas vid bedömning av projekt och aktiviteter som kan starta 2013: Potential: Hur projektet/aktiviteten bidrar till SIO-programmets resultat- och effektmål Innovationshöjd och nyhetsvärde Förnyelse och flervetenskaplighet Genomförande: Angreppssätt och metodik Resursutnyttjande Kunskaps- och kompetensspridning Nyttiggörande av projektets resultat Aktörer: Förankring och åtagande hos medverkande aktörer Projektledningens och projektgruppens marknadsmässiga och vetenskapliga kompetens Flervetenskaplighet och gränsöverskridande i projektgruppens sammansättning Projekt och aktiviteter som kan komma att finansieras av Energimyndigheten bedöms även utifrån energirelevans och utveckling av energisystemet, dvs. om det

9 9 finns potential till minskad miljö- och klimatpåverkan, energieffektivisering och/eller ökad försörjningstrygghet. 8 Ansökan 8.1 Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar eftersom det är organisationen som blir sökande. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till VINNOVA. Då kan inte heller kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad. 8.2 Ansökans innehåll Ansökan består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas följande bilagor: programbeskrivning för SIO-program tillhörande forsknings- och innovationsagenda avsiktsförklaringar från aktörer som stöttar utvecklingen av SIOprogrammet CV-bilaga Om finansiering önskas för några projekt och aktiviteter inom SIO-programmet som kan starta redan 2013 ska projektbeskrivningar för dessa projekt och aktiviteter bifogas ansökan. Projektbeskrivningarna ska vara samlade i en gemensam bilaga med titeln: projektbeskrivning för projekt och aktiviteter 2013

10 10 Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid ansökan. Bilagorna ska vara i pdfformat. Det är önskvärt att ansökan och de bifogade bilagorna skrivs på engelska då bedömningen bland annat görs av internationella experter Programbeskrivning för SIO-programmet Programbeskrivningen ska vara utformad enligt mall som kan hämtas från utlysningens webbsida. Beskrivningen ska maximalt omfatta motsvarande 30 A4- sidor med 12 punkters text. Den ska hålla sig till de rubriker som finns i mallen. Det är önskvärt att programbeskrivningen skrivs på engelska eftersom bedömningen bland annat görs av internationella experter. Rubrikerna omfattar följande: Beskrivning av Innovationsområdet Potential för innovationsområdet o Innovationsområdets nuvarande position o Innovationsområdet konkurrenskrafts- och tillväxtpotential o Samhällsnytta o Energirelevans SIO-programmet o Mål och vision för SIO-programmet o SIO-programmets bidrag till förnyelse o SIO-Programmets förväntade resultat och effekter o Involverade aktörer o Ledning av SIO-programmet o Projektplan för etablering och genomförande av SIO-programmet o Budget för koordinering och drift av SIO-programmet o Portföljstrategi o Förslag på insatser inom SIO-programmet Forsknings- och innovationsagendan Det är önskvärt att den bifogade forsknings- och innovationsagendan skrivs på engelska då bedömningen bland annat görs av internationella experter. Formatet för agendorna är upp till sökande. En forsknings- och innovationsagenda kan vara framtagen inom ramen för VINNOVAs utlysning 7 Strategiska forsknings- och innovationsagendor eller på annat sätt. 7 VINNOVA och Energimyndigheten avseer att även under tillgängliggöra finansiellt stöd till utvecklingen av nya strategiska forsknings- och innovationsagendor.

11 Avsiktsförklaringar De bifogade avsiktsförklaringarna har två syften. De ska styrka åtagandena från de organisationer och individer som är aktiva i SIO-programmets koordinering och styrning. De utgör underlag för bedömning av förankringen av SIO-programmet och av förtroendet hos områdets övriga viktiga grupperingar för SIOprogrammets koordinering och styrning. Avsiktsförklaringarna ska för universitet och högskolor vara signerade av rektor. För näringsliv, offentlig sektor och institut ska de vara signerade av behörig firmatecknare eller annan person som har rätt att teckna forskningsåtaganden för organisationen. De ska vara på max 1 A4-sida med 12 punkters text. Avsiktsförklaringarna ska tydliggöra: varför SIO-programmet är viktigt för den aktuella organisationen vad organisationen förväntas få ut av programmet vad organisationen avser att bidra med till programmet i form av finansiering eller egen insats CV-bilagan CV-bilagan ska innehålla: ett försättsblad med sammanställning av nyckelpersonerna nedan: deras namn, organisation, titel, ålder, kön, funktion i programmet samt omfattning av medverkan CV för nyckelpersonerna i den föreslagna lednings- och koordineringsfunktionen. Varje CV ska vara på max 2 A4-sidor med 12 punkters text. Med nyckelpersoner avseer vi de som är involverade aktivt i styrning och koordinering av programmet Projekt och aktiviteter 2013 Beskrivningar av projekt och aktiviteter som kan starta redan 2013 ska samlas i en gemensam bilaga, utformad enligt den mall som finns på utlysningens webbsida. Det är önskvärt att projektbeskrivningarna skrivs på engelska då bedömningen bland annat görs av internationella experter. Bilagan ska innehålla en prioriterad lista på projekt och aktiviteter som kan finansieras och startas redan under Dessa kan ha en löptid på mellan 6 månader och 3 år Varje projektbeskrivning ska omfatta följande: Relevans för projektet eller aktiviteten Förväntade resultat och effekter Genomförande

12 12 Tidplan och budget Organisation Det totala antalet sidor för en en projektbeskrivning bör inte vara mer än 3 A4- sidor/projekt med 12 punkters text. Hänvisningar till annat material beaktas inte vid bedömning. Endast projekt och aktiviteter inom beviljade SIO-program och inskickade samtidigt med ansökan om att etablera program kommer att beaktas för finansiering inom ramen för programmet. Fullständiga projektansökningar kommer efter beslut om finansiering av SIO-programmet att begäras in för de projekt och aktiviteter som VINNOVA och Energimyndigheterna bedömer kan finansieras med start Formella beslut om finansiering av enskilda projekt och aktiviteter tas löpande efter att projektansökan inkommit. 9 Förutsättningar Arbets- och ansvarsfördelningen mellan de finansierande myndigheterna och SIOprogrammen, för koordinering av SIO-programmet och utlysningar för insatser, fastställs efter beslut om finansiering. Finansieringen av SIO-programmets koordinering kommer att beviljas enligt en milstolpebaserad modell. Särskilda villkor för varje milstolpe kommer att fastställas utifrån SIO-programmets angivna mål och resultat och tas fram i samförstånd mellan de finansierande myndigheterna och SIO-programmet efter beslut om etablering och genomförande. VINNOVA har inga krav på att SIO-programmets koordinering måste utföras av en särskild aktörstyp, t.ex. univetsitet. Det är istället upp till parterna bakom programförslaget att tillsammans föreslå vem eller vilka individer och organisationer som är bäst lämpade att leda och koordinera ett program. 10 Villkor För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag Villkoren innehåller regler om rapportering, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Villkoren hittas under Villkor och regler till vänster på utlysningens webbsida. Där hittas även Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader respektive Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt. Ytterligare särskilda villkor kan komma att beslutas för enskilda SIO-program.

13 13 För alla insatser, dvs. utlysningar, projektfinansiering och aktiviteter, inom ett SIO-program gäller att de måste följa de för finansierande myndigheterna gällande lagar och förordningar tillämpligt för respektive insatstyp. För VINNOVA gäller: Förordning (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Se För Energimyndigheten gäller: Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet och Förordning (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning Se Stöd kan också komma att beviljas enligt Kommissionens förordning 1998/2006 om stöd av mindre betydelse. Se 11 Sekretessfrågor VINNOVA administrerar registrering och beslut av alla ansökningar om att etablera SIO-program. Då den aktuella utlysningen är gemensam mellan VINNOVA och Energimyndigheten så kommer dock alla ansökningshandlingar att delas mellan de olika myndigheterna. Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även myndigheternas beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA och Energimyndigheten är dock skyldiga att sekretessbelägga sådana uppgifter som omfattas av 30 kap 23 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. i huvudsak uppgifter om enskildas affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på berörd myndighet som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida under Hur man ansöker. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA.

14 14 12 Kontakt Svar på frågor av administrativ karaktär lämnas av: Birgitta Lonne Tel e-post: Lena Dalsmyr Tel e-post: Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är: VINNOVAs IT-support, tel , Kontaktpersoner för utlysningen är: VINNOVA: Marie Wall Tel e-post: Vilgot Claesson Tel e-post: Peter Åslund Tel e-post: Annika Zika-Viktorsson Tel: e-post: Energimyndigheten: Susanne Karlsson Tel: e-post: Peter Viklund Tel: e-post:

15 15

16 16 Bilaga 1: ORDLISTA Strategiskt innovationsområde Strategisk forskningsoch innovationsagenda SIO-program Insatser Ett innovationsområde som tydligt bidrar till Sveriges hållbara tillväxt, samhällsnytta och internationella konkurrenskraft. Ett strategidokument framtaget i samverkan av innovationsområdets aktörer. Agendan ska beskriva en gemensam vision, mål, hindren för att uppnå denna vision (problemfomulering) och en plan för hur visionen ska realiseras. För mer information om VINNOVAs satsning på forsknings- och innovationsagendor se De program som utvecklats för att koordinera aktörernas samverkan och definiera och driva de stödjande insatser som krävs för att uppnå målen och visionen i en strategisk forsknings- och innovationsagenda. Insatser i ett SIO-program kan finansieras av flera olika myndigheter i samverkan. Alla olika verktyg, såsom utlysningar, finansiering av enskilda projekt eller samverkansaktiviteter, inom ramen för SIO-programmet, som syftar till att stimulera och stötta aktörer inom området att bidra till programmets resultat och mål.

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2013-10-02 Reviderad Version Strategiska innovationsområden hösten 2013 - utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA, Energimyndigheten

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2014-06-03 Version Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA,

Läs mer

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet 1 1. Sammanfattning Vinnova, Energimyndigheten och Formas utlyser stöd för att etablera och genomföra

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor

Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor 2015-01-07 2015-05-27 Beslutsdatum 2014-12-15 2 (11) Innehåll

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Strategiska forskningsoch innovationsagendor

Strategiska forskningsoch innovationsagendor 1 2012-04-27 Strategiska forskningsoch innovationsagendor Utlysning av bidrag för att ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2019-04-19 2017-02398 Reviderad 2017-09-12 Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-06-16 2017-03113 Reviderad Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR

Läs mer

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS)

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2018-06-14 2018-02535 Reviderad 2018-08-28 Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) Lösningar på stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och

Läs mer

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-05-31 2014-04036 Reviderad 2016-05-24 Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem VERKET FÖR

Läs mer

Följeforskning i programmet Innovatörer

Följeforskning i programmet Innovatörer UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-09-28 2017-04712 Reviderad Följeforskning i programmet Innovatörer En satsning knuten till programmet Innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Normkritisk innovation 2018

Normkritisk innovation 2018 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-12-15 2017-05257, 2017-05259 Reviderad Normkritisk innovation 2018 Jämställdhet och jämlikhet som drivkraft för innovation och hållbar tillväxt En utlysning inom

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 16 januari 2014 2015-00048 Reviderad 2015-01-16 Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-05-15 2014-04036 Reviderad 2017-05-11 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2017 1 Sammanfattning Utlysningen riktar

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-03-04 2013-01042 Reviderad 2013-09-02 FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 10 september 2015 2014-04033 Reviderad [Datum för revidering] Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet Utlysning Hösten 2015 1 Sammanfattning Det strategiska

Läs mer

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING Framtidens drönare Drönare för individer och samhälle Quadrotor drone in blue ski av Игоревич under CC-BY-SA Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 3 3 Vem

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Stöd till innovatörer 2018

Stöd till innovatörer 2018 UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-11-21 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer 2018 En utlysning för organisationer som kan stödja enskilda innovatörer och uppfinnare VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-01-26 2017-00862 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Läs mer

Strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsprogram Strategiska innovationsprogram Informationsseminarium 7 april 2016 www.energimyndigheten.se/sio Agenda Inledning Om strategiska innovationsområden Om utlysningen Om strategiska innovationsprogram Vad är

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2018-03-26 2018-01786 Reviderad [Datum för revidering] Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

Banbrytande idéer inom industriell utveckling

Banbrytande idéer inom industriell utveckling UTLYSNING 1 (9) Banbrytande idéer inom industriell utveckling Förstudier och hypotesprövningar för att ge förutsättningar för innovationer som kan bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk industriell

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-03-15 2016-00068 Reviderad 2017-11-01 Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-03-01 2016-05332 Reviderad 2017-03-22 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering VERKET FÖR

Läs mer

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-07-05 2016-03545 Reviderad Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning Utlysningen syftar till att nyttiggöra forskningsbaserad

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-06-10 ans.omg 1 [DIARIENUMMER] Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

FashionTech och MediaTech

FashionTech och MediaTech 1 FashionTech och MediaTech 1 Sammanfattning Från analog till digital 2017 Bärbart mode och nyhetsmedia har gemensamt att de befinner sig i en förändringsfas som drivs av digitaliseringen för nya tjänster.

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2013-08-20 2013-00989 Reviderad 2013-01850 AO Datum för revidering VINN NU 2013 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst En utlysning

Läs mer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2013-02-28 2012-02001 Reviderad 2013-02-22 Utlysning Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer 2013 Projektform B: Genomförande av internationella

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 4 3 Vem riktar

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2013-12-19] Forska&Va x 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2018-01-12 2014-04036 Reviderad 2017-12-19 Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-03-10 2013-01397 Reviderad 2016-03-15 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 5 3 Vem riktar

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att

Läs mer

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Kick-off för Smart Built Environment Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Formas - forskningsrådet för hållbar utveckling Forskning och utveckling i samverkan mellan akademi, näringsliv,

Läs mer

Kompetenscentrum 2017- Steg 1

Kompetenscentrum 2017- Steg 1 UTLYSNING 1 (14) Kompetenscentrum 2017- Steg 1 Skiss 1 Inledning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är

Läs mer

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst) UTLYSNING STEG 2 SAMVERKANSPROJEKT 2015 1 (13) Datum Diarienummer 2015-03-25 2013-04314_14 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7)

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7) Utlysning 2011 hösten Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-10-31 2014-05331 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Den smarta digitala fabriken

Den smarta digitala fabriken UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-07-06 2016-03240 Reviderad 2016-07-06 Den smarta digitala fabriken Finansiering av innovationsprojekt som stöttar Sveriges nyindustrialisering VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Bygginnovationen

Bygginnovationen UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-01-19 2015-06960 Reviderad 2016-09-27 Bygginnovationen 2016-2018 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING Datum [2018-01-16] Diarienummer 2017-02398 Reviderad [2018-12-21] Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet 2 (8) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Steg 1 Initiering 2018 (vår) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet...3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?...4

Läs mer

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad.

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad. UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2013-02-15 2013-00570 Reviderad 2013-02-26 Mötesprojekt 2013 En utlysning inom programmet Testmarknad. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi

Läs mer

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är en del

Läs mer