Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016"

Transkript

1 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. I denna utlysning inbjuds branschöverskridande projektkonsortier att skicka in ansökningar om bidrag till genomförande av industriförankrade förprojekt. Ett förprojekten är ett kortare, förberedande projekt med målet att undersöka potentialen hos en idé och hur en branschöverskridande samverkan inom ett industriförankrat utvecklingsprojekt bör utformas för vidare implementering av den lättviktslösning som avses. Förprojekten startar inte senare än 30 juni 2016 och har en längd på maximalt 9 månader. Bidrag på högst kr kan sökas. Sista ansökningsdag är 15 mars 2016, kl För utlysningen finns avsatt en budget på 5 miljoner kronor. Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på under rubriken Öppna utlysningar. 2 Beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt 2.1 Bakgrund och motiv till det strategiska innovationsprogrammet Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (12) Lättare produkter är en väg till minskat resursbehov och högre energieffektivitet. Sveriges förmåga att utveckla världsledande kompetens inom lättviktsteknik kommer att vara avgörande för vår industris konkurrenskraft. Genom den branschöverskridande lättviktsarenan LIGHTer har över 100 organisationer tillsammans arbetat fram en agenda, en färdplan för de närmaste 20 åren, "Lättvikt lyfter svensk konkurrenskraft" ( 2.2 Syfte med och mål för det strategiska innovationsprogrammet I agendan beskrivs hur svenska aktörer bör kraftsamla för att mera effektivt kunna utveckla lättare produkter och lösningar vilket omfattar material-, process- och konstruktionsteknik. Branscher där lättvikt är av intresse är exempelvis fordon, flyg, marin, energi, verkstad, bygg, infrastruktur och material. Syftet med det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är att öka svensk konkurrenskraft inom lättviktsteknologi genom implementering av agendans färdplan. Ett övergripande mål är att 75 % av de lättviktslösningar som utvecklas inom programmet Lättvikt ska industrialiseras. För ytterligare information om det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt se: Enligt agendan ska lättviktsområdet fram till 2033 utvecklas inom fyra innovationsteman: 1. Lägre kostnader för lätta strukturer 2. Kortare utvecklingstid för lätta strukturer 3. Lättare med mixade material 4. Lättare genom förbättrade egenskaper och innovativa lösningar För att nå programmets mål inom dessa fyra innovationstema beskriver agendan även sju innovationsmekanismer som alla kompletterar varandra (figur 1).

3 3 (12) Figur 1. Agendans fyra innovationsteman och sju innovationsmekanismer. Utlysningen berör innovationsmekanism Industriförankrade utvecklingsprojekt samt två innovationsteman. Utlysningen berör innovationsmekanismen Industriförankrade utvecklingsprojekt och de två innovationsteman som beskrivs nedan:

4 4 (12) Innovationstema 2: Kortare utvecklingstid för lätta strukturer Kravet på korta och förutbestämda produktutvecklingstider är starkt på alla globala marknader. För att affärsprojekt ska drivas effektivt, och utan omfattande iterationer i konstruktionsprocessen eller utvecklingsprov, så måste tekniker och utvecklingsmetoder kunna verifieras innan det skarpa utvecklingsarbetet startar. För att åstadkomma detta behöver virtuella metoder utvecklas och användas i mesta möjliga mån. Nya konstruktionslösningar, konstruktionsmaterial eller tillverkningsprocesser kan därför introduceras i ett affärsprojekt först när det finns tillförlitliga simuleringsmetoder. Ett tydligt exempel är bilindustrin, där man kan utveckla och använda simuleringsmetoder för att krocktesta bilar i kompositmaterial i datorn vilket ger en stor reduktion av antalet fysiska prov och sparar både tid och resurser. Ett annat exempel är förmågan att simulera effekten av tillverkningsprocess och verktygsform på en produkts slutgeometri vid exempelvis plåtformning, gjutning eller vid härdning av en komponent i polymerkomposit. Temats mål är att till 2033 halvera utvecklingstiden för lätta strukturer vilket i praktiken innebär att den virtuella verktygslådan måste utvecklas parallellt med den fysiska. Innovationstema 3: Lättare med mixade material Produkter är utsatta för en mängd olika funktionskrav vilket leder till att materialval görs för att möta olika faktorer som exempelvis hög användningstemperatur. Förmågan att använda rätt material på rätt ställe i en konstruktion är därför centralt för viktreduktion. Även strukturella fogningsmetoder, som kan hantera olikheter i materials termiska expansion, galvaniska korrosionsegenskaper, etc. är en utmaning. Problem vid fogning blir tydliga när olika material som stål och polymerkomposit eller två stållegeringar med olika karaktäristik ska fogas samman. Målet inom detta tema är att fram till 2033 möjliggöra en halvering av vikten genom en kombination av olika material. 2.3 Resultat- och effektmål Insatserna inom det strategiska innovationsprogrammet planeras för att resultaten på bästa sätt ska kunna bidra till programmets effektmål (figur 2). Projekt ska visa på att det finns en tydlig koppling mellan projektresultaten och programmets långsiktiga effekter och mål. Exempelvis att mer är 75 % av de lättviktstekniker (material, produkter och tjänster) som utvecklas inom projekten ska industrialiseras. Projekten ska identifiera generiska lärdomar ur aktiviteterna och verka för spridning av resultaten.

5 5 (12) Figur 2. Effektlogiken för utlysningen kopplad till effektlogiken för det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt. 3 Beskrivning av utlysningen 3.1 Bakgrund, motiv och syfte Förprojekten är kortare projekt som syftar till att leda fram till industriförankrade utvecklingsprojekt. De utgår från konkreta industriella behov för att skapa flexibilitet, marknadsanpassning och kraft i svensk lättviktsutveckling. Syftet med de industriella utvecklingsprojekten är att generera ny kunskap för att överbrygga gapet mellan forskning och kommersiellt drivna projekt och för att snabbt få ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar och kommersialisering. Utlysningen har som mål att de efterkommande utvecklingsprojektens resultat, när de implementeras senast fem år efter projektavslut, ska medföra att minst ett av följande uppnås vilket ska motiveras i ansökan: minst 20 % kortare utvecklingstid samtidigt som vikten minskar minst 20 %. minst 20 % viktminskning genom nya möjligheter med mixade material. Samverkan är central. För ett förprojekt är det viktigt att sikta mot att skapa en ny struktur för hur teknikutvecklingen sker och på sikt bygga upp kompetenser som löper tvärs igenom olika branscher och discipliner. Samverkanskedjan avseende forskning, utveckling och implementering behöver stärkas i alla led

6 6 (12) mellan företag som producerar slutprodukter, leverantörer, institut och akademi samt myndigheter och regionala aktörer. Utlysningen berör arbete inom TRL 3-5. Definitioner av TRL, Technology Readiness Level (svenska: teknikmognadsgrad) finns i figur 3. Figur 3. Definitioner av TRL-nivåer. 3.2 Vilka utlysningen riktar sig till Utlysningen riktar sig till konsortier av företag, institut, universitet, högskolor och andra juridiska personer med verksamhet i Sverige. Aktörerna ska ha förmåga till och intresse av att i samverkan utveckla lättviktslösningar samt bidra till målen i det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt. Då utlysningen syftar till att snabbt få ut lättviktsteknik i industriella tillämpningar ser vi gärna ett stort engagemang av små och medelstora företag i projekten, med syfte att katalysera nya leverantörskedjor. Projekten bör ha deltagare som representerar minst två olika branscher. Branscher definieras utifrån var resultaten förväntas användas. Det kan vara fordon (lätta och tunga fordon räknas som samma bransch), flyg, marin, energi, verkstad, bygg, infrastruktur, material, skog, elektronik, möbler, etc. Med branschöverskridande menas att minst två av dessa samverkar. En bransch kan definieras utifrån t ex en produktägare, systemleverantör, underleverantör eller branschförening. I ett branschöverskridande projekt är kunskapsnivåerna i olika branscher sådana att de olika branscherna tillför olika kunskap till projektet.

7 7 (12) 3.3 Innehåll och genomförande Utlysningen adresserar förprojekt som är ett kortare, förberedande projekt med målet att undersöka potentialen hos en idé och hur en branschöverskridande samverkan inom ett efterföljande industriförankrat utvecklingsprojekt bör utformas för vidare implementering av den lättviktslösning (material, produkter eller tjänster) som avses. Industriella frågeställningar i intervallet TRL 3-5 ska adresseras. Förprojekten startar inte senare än 30 juni 2016 och har en längd på maximalt 9 månader. Bidrag på högst kr kan sökas. Exempel på pågående för- och utvecklingsprojekt finns på Budget och förutsättningar för finansiering För utlysningen finns avsatt ett budgetutrymme om maximalt 5 miljoner kr. Avsikten är att finansiera uppskattningsvis förprojekt. Bidraget kommer maximalt att uppgå till 50 % av projektets totala stödberättigande kostnad (se avsnitt 5.2 och 5.3). Ansökans projektbudget ska endast omfatta stödberättigande kostnader men även projektkostnader som inte är stödberättigande bör framgå av projektbeskrivningen då de kan ha betydelse för bedömningen. 4 Ansökan 4.1 Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på Vinnovas Intressentportal. Denna nås genom För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos Vinnova. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet automatiskt och det går inte längre att skicka in en ansökan. Då får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte Vinnova begär in dem. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, så påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Det är möjligt att spara ändringar ända fram till dess ansökan är skickad. 4.2 Ansökans innehåll Ansökan består av ett antal obligatoriska bilagor i pdf-format vilka laddas upp elektroniskt via ansökningstjänsten (ansökan som inte innehåller samtliga dessa bilagor, eller som inte motsvarar omfattningen beskriven nedan, räknas som ofullständig och kommer att uteslutas från den fortsatta bedömningsprocessen):

8 8 (12) Projektbeskrivning enligt mall för projektansökan som hämtas från utlysningens webbsida, Beskrivningen ska maximalt omfatta 5 stående A4-sidor med enspaltig 12 punkters svart text. Hänvisningar till webbsidor och liknande kommer inte att beaktas vid bedömning. CV-bilaga enligt mall, för projektledare och minst en nyckelperson från respektive part, som hämtas från utlysningens webbsida, Kort strategisk projektbeskrivning (högst en sida) enligt mall som hämtas från utlysningens webbsida, Den korta strategiska projektbeskrivningen ska kunna spridas och publiceras fritt och får således inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter. I direkt anslutning till att ansökan lämnas till Vinnova (via portal under övriga bilagor ) ska den korta strategiska projektbeskrivningen även skickas till programkontoret för Lättvikt via e-post till adressen Lättvikts styrelse kommer, med den korta strategiska projektbeskrivningen som enda underlag, att ha möjlighet att göra ett yttrande till Vinnova utifrån rekommenderade ansökningar och balansen i Lättvikts samlade projektportfölj. 5 Villkor och förutsättningar 5.1 Formella krav Ansökan ska, för att gå till vidare bedömning, uppfylla följande krav: Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in Projektparterna ska vara juridiska personer Ansökan ska innehålla alla obligatoriska bilagor enligt den omfattning som beskrivs i avsnitt 4.2 Projektet ska kunna starta senast den 30 juni 2016 Minst två industriparter ska delta som projektparter Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska 5.2 Villkor För utlysningen gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om rapportering, projektavtal, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Vinnovas allmänna villkor finns under Villkor och regler på Då utlysningen sker inom ramen för strategiska innovationsprogram så tillkommer även särskilda villkor och anvisningar som reglerar rapportering, uppföljning och kommunikation m.m. För särskilda villkor se

9 9 (12) 5.3 Regler om statligt stöd och stödberättigande kostnader Bidrag från Vinnova som ges till företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd. För projektet som helhet reglerar utlysningens förutsättningar hur stor del av de totala stödberättigade kostnaderna som Vinnovas bidrag kan täcka, dock högst 50 %. Enskilda projektparters stödberättigande kostnader (de kostnader respektive projektpart har för att genomföra projektet) kan helt eller delvis täckas av bidrag, den så kallade stödnivån. Den maximala stödnivån bestäms per bidragsmottagare och olika regler gäller för olika typer av organisationer. Den maximalt tillåtna stödnivån per bidragsmottagare styrs inte av förutsättningarna för projektet som helhet. Vilka kostnader som är stödberättigande beror på projektets karaktär och innehåll och framgår av Vinnovas villkor och förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Alternativt gäller stöd enligt kommissionens förordning (EU) No 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd. Reglerna innebär i flertalet fall att företaget eller organisationen får bidrag för endast viss andel av dess stödberättigande kostnader eller med ett begränsat belopp (se Vinnovas vägledning "Statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation", på Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. 5.4 Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även Vinnovas beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. Vinnova är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om enskilds affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar : Observera att bilagan Kort strategisk projektbeskrivning ska kunna spridas och publiceras fritt och således inte får innehålla uppgifter som omfattas av sekretess.

10 10 (12) 6 Bedömning 6.1 Bedömningsprocessen Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar och bedömningen baseras på den elektroniska ansökan som lämnats in via Vinnovas Intressentportal (se avsnitt 4.1). Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt: 1. Ansökan lämnas in via Intressentportalen (se avsnitt 4.1) 2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven (se avsnitt 5.1) kommer att bedömas gentemot angivna bedömningskriterier (se avsnitt 6.2) av externa oberoende experter samt av Vinnovas sakkunniga handläggare. Detta resulterar i en rekommendation till finansiering och en ranking av ansökningarna. 3. Företrädare för det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt ges möjlighet att lämna ett yttrande över bedömarnas rekommendation. Yttrandet baseras på de inskickade korta strategiska projektbeskrivningarna och utgår ifrån balansen i Lättvikts samlade projektportfölj. 4. Vinnova genomför vid behov intervjuer med företrädare för sökande projektkonsortier. 5. Vinnova fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras med beaktande av Lättvikts styrelse yttrande om projektens bidrag till balansen i Lättvikts samlade projektportfölj (se 4.2). 6. Beslut meddelas till sökande och ledningen för det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt informeras om utfallet. 6.2 Bedömningskriterier Projektet ska ligga i linje med mål och syfte för utlysningen. Ansökan kommer att bedömas med hjälp av nedanstående kriterier. 1. Potential Förväntade projektresultat a. Hur väl förprojektet kan utvecklas till ett utvecklingsprojekt enligt avsnitt 3.4. b. Hur väl projektresultatet beskriver, relaterar till och överträffar dagens State-of-the-Art (d.v.s. en omvärldsanalys av teknikområdet med avseende på bästa tillgängliga lösningar, kunskaps- och teknikläge). c. Hur väl projektet bidrar till målen inom minst ett innovationstema enligt 2.2. d. Hur väl ansökan möter TRL-nivå 3-5 hos projektets lösningsidé. Exploatering av resultaten e. Realismen i att projektresultaten introduceras i kommersiellt drivna industriella projekt fem år efter projektavslut av ett efterföljande industriförankrat utvecklingsprojekt.

11 11 (12) f. Hur parter i olika branscher ska kunna dra nytta av projektresultaten. Långsiktiga effekter g. Kopplingen mellan projektets resultat, effekterna av dessa och programmets effektmål (se 3.2), speciellt beträffande hållbarhet och konkurrenskraft. 2. Genomförbarhet a. Realismen i projektets tid- och aktivitetsplan inklusive tydliga milstolpar och mätbara mål. b. Planen för samverkan mellan parterna inklusive beslutsprocess och kommunikation i projektet. c. Hur väl risker beskrivs och hanteras. d. Projektledningens sammansättning och kompetens. 3. Aktörer a. Hur väl parternas roller beskrivs och hur väsentlig den kompetens parterna bidrar med är för att nå projektets mål. b. Graden av samverkan mellan olika branscher och i vilken utsträckning de erhåller framtida nytta av projektresultaten. c. I vilken utsträckning små och medelstora företag (färre än 250 anställda) deltar i och/eller får nytta av resultaten. * För att vara branschöverskridande bör man också påvisa att kunskapsnivåerna är sådana att de olika branscherna tillför olika kunskap till projektet. 7 Tidplan Följande tider gäller för utlysningen. Observera att tiderna är preliminära. För aktuella uppgifter, se utlysningens webbsida via Ansökningsomgång våren 2016 Öppningsdatum: 18 januari 2016 Sista ansökningsdag: 15 mars 2016 kl Preliminärt datum för beslut: 27 maj 2016 Tidigaste datum för projektstart: 30 maj 2016 Senaste datum för projektstart: 30 juni 2016 Informationsträff för denna utlysning: 3 februari 2016 * LIGHTer workshop med tillhörande informationsträff, Textilhögskolan i Borås (mer information på 8 Kontakt Kontaktperson angående utlysningens inriktning och innehåll: Cecilia Ramberg, Swerea IVF, utlysningsansvarig för det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt

12 12 (12) Tel: , Kontaktpersoner angående bedömningsprocessen samt juridiska och administrativa spörsmål: Claes de Serves, utlysningsansvarig på VINNOVA Tel: , Maria Öhman, VINNOVA, Tel: , Lena Dalsmyr, VINNOVA, Tel: , Frågor om ansökningsfunktionen: VINNOVAs IT-support, Tel: ,

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2013-02-28 2012-02001 Reviderad 2013-02-22 Utlysning Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer 2013 Projektform B: Genomförande av internationella

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 30 januari 2014 2014-00621 Reviderad Processindustriell IT och Automation En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

UTLYSNING 1 (12) Reviderad. hösten 2016

UTLYSNING 1 (12) Reviderad. hösten 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 160816 2016-02904 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet Lättvikt hösten 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Lättvikt (SIP Lättvikt) är

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-05-31 2014-04036 Reviderad 2016-05-24 Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem VERKET FÖR

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2019-04-19 2017-02398 Reviderad 2017-09-12 Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-05-15 2014-04036 Reviderad 2017-05-11 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2017 1 Sammanfattning Utlysningen riktar

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 10 september 2015 2014-04033 Reviderad [Datum för revidering] Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet Utlysning Hösten 2015 1 Sammanfattning Det strategiska

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-03-10 2015-00045 Reviderad 2015-04-08 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 1 Sammanfattning VINNOVA inbjuder forskningsorganisationer i samverkan

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-03-15 2016-00068 Reviderad 2017-11-01 Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-04-23 2014-00985 Reviderad Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 2 (13) 1 Finansiärerna

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-06-16 2017-03113 Reviderad Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Testbäddar inom miljöteknikområdet UTLYSNING Datum Diarienummer [2013-03-01] [2014-00086] Reviderad [2014-02-18] Testbäddar inom miljöteknikområdet 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering

Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering RE:Source Utlysning 1, 2016: Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning

Läs mer

Följeforskning i programmet Innovatörer

Följeforskning i programmet Innovatörer UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-09-28 2017-04712 Reviderad Följeforskning i programmet Innovatörer En satsning knuten till programmet Innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Smartare Elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (13) Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2018 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Smartare Elektroniksystem är en del av Vinnova,

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2013-12-19] Forska&Va x 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Smartare elektroniksystem

Smartare elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Smartare elektroniksystem Forsknings- och innovationsprojekt 2019 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-01-26 2017-00862 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2018-01-12 2014-04036 Reviderad 2017-12-19 Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Läs mer

Utlysning Social innovation våren 2016

Utlysning Social innovation våren 2016 1 (7) 20150107_v2 Utlysning Social innovation våren 2016 Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka och agera. Behovet av nya lösningar är stort. Genom denna

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Smartare elektroniksystem.

Smartare elektroniksystem. UTLYSNING 1 (13) Smartare elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2019 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem. Det strategiska innovationsprogrammet Smartare

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Fjärrsyn. Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens

Läs mer

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Dokumentet uppdateras löpande. Generella frågor om utlysningen Q: Varför är utlysningen avgränsad till samhällsutmaningar

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

FashionTech och MediaTech

FashionTech och MediaTech 1 FashionTech och MediaTech 1 Sammanfattning Från analog till digital 2017 Bärbart mode och nyhetsmedia har gemensamt att de befinner sig i en förändringsfas som drivs av digitaliseringen för nya tjänster.

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Stöd till innovatörer 2018

Stöd till innovatörer 2018 UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-11-21 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer 2018 En utlysning för organisationer som kan stödja enskilda innovatörer och uppfinnare VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammen. metalliska material hösten 2014

Strategiska innovationsprogrammen. metalliska material hösten 2014 UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 11 juni 2014 2014-03463 Reviderad Strategiska innovationsprogrammen för lättvikt och metalliska material hösten 2014 En utlysning i samverkan mellan de strategiska innovationsprogrammen

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-06-10 ans.omg 1 [DIARIENUMMER] Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har

Läs mer

SIP Lättvikt - utlysning hösten 2017

SIP Lättvikt - utlysning hösten 2017 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 170512 2016-05185 Reviderad 170627 SIP Lättvikt - utlysning hösten 2017 1 Sammanfattning Syftet med utlysningen är att generera branschöverskridande ny kunskap i form

Läs mer

Normkritisk innovation 2018

Normkritisk innovation 2018 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-12-15 2017-05257, 2017-05259 Reviderad Normkritisk innovation 2018 Jämställdhet och jämlikhet som drivkraft för innovation och hållbar tillväxt En utlysning inom

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2018-03-26 2018-01786 Reviderad [Datum för revidering] Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Den smarta digitala fabriken

Den smarta digitala fabriken UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-07-06 2016-03240 Reviderad 2016-07-06 Den smarta digitala fabriken Finansiering av innovationsprojekt som stöttar Sveriges nyindustrialisering VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-10-31 2014-05331 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008-01-29 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Läs mer

SIP BioInnovation. Hypotesprövning Steg 1 UTLYSNING 1 (10)

SIP BioInnovation. Hypotesprövning Steg 1 UTLYSNING 1 (10) 1 (10) SIP BioInnovation Hypotesprövning Steg 1 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. BioInnovation är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning

Läs mer

Resebidrag för internationellt konsortiebyggande

Resebidrag för internationellt konsortiebyggande UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2017-01-31 2017-05261 Reviderad [Datum för revidering] Resebidrag för internationellt konsortiebyggande En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan VERKET FÖR

Läs mer

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Presentation, vid seminarium IoT vad är det? IoT Sverige 11 mars 2015 Torbjörn Fängström, programchef, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt

Läs mer

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är en del

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 16 januari 2014 2015-00048 Reviderad 2015-01-16 Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2014-06-03 Version Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA,

Läs mer

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS)

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2018-06-14 2018-02535 Reviderad 2018-08-28 Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) Lösningar på stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING Datum [2018-01-16] Diarienummer 2017-02398 Reviderad [2018-12-21] Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet 2 (8) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 5 3 Vem riktar

Läs mer

Expertkompetens för innovation 15 steg 1

Expertkompetens för innovation 15 steg 1 Sida 1 (9) UTLYSNING Expertkompetens för innovation 15 steg 1 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av utveckling av näringslivsinriktade utbildningar

Läs mer

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt EM4000 W-4.0, 2010-11-17 2016-04-26 1 (7) Utlysning: Medfinansiering EU-projekt Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor för medfinansiering EUprojekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att

Läs mer

Katarina Duca. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/3000/FIN. Pappersoriginal insändes med post.

Katarina Duca. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/3000/FIN. Pappersoriginal insändes med post. Katarina Duca Från: VINNOVA Skickat: den 27 juni 2014 09:35 Till: 'n.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: N2011/3000/FIN, Slutrapport av regeringsuppdrag att genomföra en satsning med syfte att utveckla

Läs mer

Bygginnovationen

Bygginnovationen UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-01-19 2015-06960 Reviderad 2016-09-27 Bygginnovationen 2016-2018 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2016-10-14 2016-04157 Reviderad Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion Vinnovas satsning, Innovate Passion 1, är ett nytt koncept för att utveckla

Läs mer