Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram"

Transkript

1 1 (14) UTLYSNING Datum Version Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA, Energimyndigheten och Formas i uppdrag att i samverkan stödja strategiska innovationsområden (SIO) inom svenska styrkeområden. Detta är den tredje utlysningen för att etablera och genomföra program för strategiska innovationsområden. Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkurrenskraft. Detta sker genom ny, långsiktig och fördjupad nationell och internationell samverkan, kraftsamling och förnyelse. VINNOVA, Energimyndigheten och Formas har avsatt medel för denna utlysning men det är tänkbart att andra myndigheter också kommer att delta med finansiering i senare skeden. Utlysningen möjliggör för aktörer att ansöka om stöd för att etablera och genomföra ett strategiskt innovationsprogram för att stärka eller bygga upp ett strategiskt innovationsområde omfattande: finansiering för att organisera och leda ett strategiskt innovationsprogram en reserverad budget för insatser inom ett strategiskt innovationsprogram Utlysningen kommer att genomföras i två steg. I det första steget kommer en idéskiss att bedömas. Sökanden för de områden som bedöms ha störst potential att utvecklas till ett svenskt strategisk innovationsområde kommer därefter att inbjudas att komplettera idéskissen till en fullständig ansökan. De samverkande myndigheterna förbehåller sig rätten att justera denna utlysningstext med avseende på hur kompletteringen ska göras och vad den ska innehålla, i samband med att inbjudan görs. Aktuell information om utlysningen finns på myndigheternas www-sidor och och Inbjudan, mallar och länk till ansökningsfunktionen finns på under Utlysningar.

2 2 2 Beskrivning av satsningen på strategiska innovationsområden 2.1 Bakgrund och motiv I forsknings- och innovationspropositionen 2012 (Forskning och innovation, Prop. 2012/13:30), samt propositionen Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem (2012/13:21) föreslår regeringen ökade anslag till VINNOVA, Energimyndigheten och Formas för att i samverkan stödja strategiska innovationsområden (SIO) inom svenska styrkeområden. På detta sätt läggs grunden för att ny, långsiktig och fördjupad samverkan mellan universitet och högskolor, forskningsinstitut, näringsliv, offentlig sektor, civilsamhälle och andra aktörer utvecklas. Målet för samverkan bör vara att uppnå förnyelse av svenska styrkeområden, stimulans av framtida styrkeområden genom utveckling av nya och förändring av befintliga värdekedjor, eller stärkt branschöverskridande kompetens, kunskap, teknikoch tjänsteutveckling 2.2 Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden Syftet med satsningen på strategiska innovationsområden är att skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkurrenskraft. Detta sker genom ny, långsiktig och fördjupad nationell och internationell samverkan, kraftsamling och förnyelse. Satsningen omfattar: Stöd för att utveckla en strategisk forsknings- och innovationsagenda Stöd för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram Stöd till aktiviteter inom ramen för beslutade strategiska innovationsprogram Stöd till insatser inom ramen för beslutade strategiska innovationsprogram

3 3 2.3 Resultat- och effektmål De övergripande effektmålen och bidrag till samhället för hela satsningen på strategiska innovationsområden beskrivs i bilden nedan. Målen för ett enskilt strategiskt innovationsprogram förväntas dock inte täcka in alla satsningens övergripande effektmål, utan snarare bidra till att adressera två eller flera av dessa. Förutsättningarna för ett enskilt strategiskt innovationsprogram att bidra till dessa är en väl utarbetad forsknings- och innovationsagenda inom ett innovationsområde med potential; en nationell samverkan och kraftsamling kring gemensamma mål och visioner samt en förankrad strategi och ett tydligt ledarskap. Bild 1: De viktigaste förutsättningar för ett enskilt strategiska innovationsprogram samt effektmål av den sammantagna satsningen på strategiska innovationsområden. Varje enskilt strategiskt innovationsprogram ska tydligt beskriva sin vision och sina mål, och definiera de specifika insatser, resultat och effekter som krävs för att nå dit. Vidare ska de tydligt beskriva hur dessa mål bidrar till att programmets adresserade effektmål uppnås.

4 4 3 Utlysning att etablera och genomföra ett strategiskt innovationsprogram 3.1 Vilka utlysningen riktar sig till Utlysningen riktar sig till aktörer som vid ansökningstillfället har: en nationellt förankrad forsknings- och innovationsagenda, se avsnitt en konkret plan för ett strategiskt innovationsprogram förtroendet att nationellt representera innovationsområdets viktiga aktörer, såsom stora företag, små och medelstora företag, offentlig sektor, universitet/högskolor och forskningsinstitut 3.2 Syftet med utlysningen Syftet med utlysningen är att ge stöd till de innovationsområden som i konkurrens bedömts ha störst potential att utvecklas som strategiska innovationsområden genom implementering av sina forsknings- och innovationsagendor. Utlysningen möjliggör för aktörer att ansöka om stöd för att etablera och genomföra ett strategiskt innovationsprogram för att stärka eller bygga upp ett strategiskt innovationsområde omfattande: finansiering för att organisera och leda ett strategiskt innovationsprogram en reserverad budget för insatser inom ett strategiskt innovationsprogram 3.3 Utlysningens genomförande Utlysningen kommer att genomföras i två steg. I det första steget bedöms en idéskiss som beskriver innovationsområdets potential samt aktörskonstellationen. Sökanden för de områden som bedöms ha störst potential kommer därefter att inbjudas att komplettera idéskissen till en fullständig ansökan. Detta är den tredje utlysningen inom programmet Strategiska innovationsområden. I denna utlysning finns möjlighet till finansiering av 3-6 nya strategiskt innovationsprogram. 4 Beskrivning av ett strategiskt innovationsprogram Ett strategiskt innovationsprogram ska baseras på en nationell forsknings- och innovationsagenda (se 8.2.2). Programbeskrivningen för det strategiska innovationsprogrammet ska tydligt beskriva de insatser som behövs för att uppnå de adresserade målen i forsknings- och innovationsagendan och tydligt ange hur insatserna ska följas upp.

5 5 4.1 Organisation och ledning Ett strategiskt innovationsprogram behöver ha en organisation för att kunna säkerställa att programmets mål kan uppfyllas, och för att kunna anpassa aktiviteter och insatser till förändringar i omvärlden. Dess ledning ska vara drivande och ha förtroende från områdets aktörer. Organisationen bör minst bestå av en styrelse och en aktiv programledning som hanterar det strategiska innovationsprogrammets drift. Ordförande för det strategiska innovationsprogrammets styrelse bör vara en av områdets behovsägare. Behovsägarna bör även vara i majoritet i det strategiska innovationsprogrammets styrelse. Med behovsägare, menas i detta sammanhang, de inom näringsliv eller offentlig sektor som kommer att kunna nyttja det strategiska innovationsprogrammets resultat. Förväntningarna på det strategiska innovationsprogrammets organisation är att: agendan och det strategiska innovationsprogrammets strategier är aktuella och utvecklas verka för öppenhet, förnyelse och transparens verka i behovsägarnas intresse upprätthålla en dialog med innovationsområdets aktörer kring mål, vision och strategi skapa förutsättningar för de projekt som löper inom det strategiska innovationsprogrammet att bli framgångsrika skapa mötesplatser som kopplar ihop aktörer med gemensamma intressen och behov identifiera och sprida information om den finansiering som finns att söka nationellt och internationellt för områdets aktörer utveckla insatser som kompletterar de befintliga satsningar som görs inom området följa upp mål och resultat av insatser 4.2 Insatser och andra aktiviteter Ett strategiskt innovationsprogram kan utveckla och driva ett flertal olika insatser och aktiviteter. Dessa ska syfta till att utveckla området och ska därmed rikta sig till alla aktörer som på olika sätt kan bidra till att målen nås. De insatser och aktiviteter som programmet planerar att utföra ska beskrivas i ansökan. Insatser syftar till att finansiera forskning, utveckling och nyttiggörande. Insatser kan tex vara utlysningar av medel till forskning och utveckling, finansiering av demonstrationsanläggningar, andra åtgärder för att främja innovation och tillväxt. Aktiviteter är enskilda projekt som syftar till att stärka det strategiska innovationsprogrammets roll att sammanföra aktörer med gemensamma intressen och behov och/eller stimulera kunskapsspridning. Aktiviteter kan tex vara större konferenser, EU-koordinering, rådgivande funktioner och rapporter och analyser.

6 Finansiering för aktiviteter kan sökas av de aktörer som är aktiva inom programmets ledning, men även beviljas till andra organisationer som samverkar med dessa Det strategiska innovationsprogrammets budget och finansiering Ett beviljat strategiskt innovationsprogram kommer att få en reserverad budget för insatser och andra aktiviteter fram till och med Ett strategiskt innovationsprogram kan dock sträcka sig längre än till 2018, dock finns ingen beslutad budget för finansiering efter Beslut om eventuell finansiering efter 2018 planeras så snart myndigheterna har formell möjlighet till detta. Den reserverade budgeten kommer att kunna omfatta miljoner kronor per år och program. Finansieringen av ett strategiskt innovationsprogram kommer att beviljas etappvis. Särskilda villkor för varje etapp kommer att fastställas utifrån det strategiska innovationsprogrammets angivna mål och resultat. Utlysningar utformas och genomförs i samverkan med de finansierande myndigheterna. För att säkerställa öppenhet ska de vara öppna för alla att söka. För att säkerställa aktiviteternas och insatsernas relevans är det önskvärt att näringsliv eller annan behovsägare själva finansierar del av projektkostnaderna. Myndigheternas stödnivå kan skilja beroende på typ av aktivitet och insats men följer alltid gällande stödförordning (se 9). Projektparternas egna insatser inom programmet bör vara av betydande omfattning. 5 Tidplan Följande tider gäller för utlysningen. Observera att tiderna är preliminära och att ändringar kan göras även efter det att utlysningen stängt. För aktuella uppgifter, se utlysningens webbsida. Steg 1: Idéskiss Utlysningen öppnar: 3 juni 2014 Sista ansökningsdag: 22 september 2014, kl Besked om ansökan gått vidare: 24 oktober 2014 Informationsmöte i Stockholm för de ansökningar som går vidare: 4 november 2014

7 7 Steg 2: Komplettering till fullständig ansökan Sista dag för komplettering: 3 februari 2015, kl Eventuella intervjuer med sökande: mars Preliminärt datum för besked om finansiering: 21 april Formella krav För att komma ifråga för bedömning enligt kriterierna angivna i 7.2 ska följande krav vara uppfyllda för idéskiss respektive fullständig ansökan. Steg 1: Idéskiss Ansökan ska baseras på en forsknings- och innovationsagenda (se 8.2.2) Sökande ska vara en eller flera juridiska personer Idéskissen ska vara skriven i aktuell mall Ansökan ska innehålla alla obligatoriska bilagor Steg 2: Komplettering till fullständig ansökan För de programförslag som ombedes komplettera idéskissen till en fullständig ansökan gäller följande: Programbeskrivningen ska vara skriven i aktuell mall Bilagan med avsiktsförklaringarna ska innehålla ett försättsblad, med en sammanfattning av alla avsiktsförklaringarna. Försättsbladet ska vara skrivet enligt aktuell mall. Relevanta avsiktsförklaringarna ska vara bifogade. För att en enskild avsiktsförklaring ska beaktas måste de vara undertecknad av behörig person, se Ansökan ska innehålla alla obligatoriska bilagor 7 Bedömning 7.1 Bedömningsprocessen Ansökningarna bedöms av internationell och nationell expertis tillsammans med VINNOVA, Energimyndigheten och Formas. Beslut om finansiering och reservation av budget, i denna utlysning, fattas av VINNOVA, Energimyndigheten respektive Formas. Endast ansökningar som uppfyller de formella kraven (se avsnitt 6) och ligger inom utlysningens intentioner kan komma i fråga för bedömning. I det första steget kommer endast idéskissen och CV-bilagan att skickas ut till de externa bedömarna. Då idéskissens format är begränsat kommer de att i huvudsak 1 Vilka intervjudagar som blir aktuella kommer att tydliggöras i januari 2015.

8 8 bedömas utifrån bedömningskriteriet potential och aktörer. För de programförslag som går vidare till fullständig ansökan, kommer agendan att granskas av internationella ämnesexperter, vars utlåtande kommer att utgöra en del av underlaget för den slutliga bedömningen. Ansökningarna kommer att bedömas i konkurrens utifrån bedömningskriterierna nedan. 7.2 Bedömningskriterier Följande kriterier kommer att tillämpas vid bedömning av ansökningarna. Potential: Innovationsområdets samhällsrelevans, betydelse för globala samhällsutmaningar och potential för hållbar tillväxt Innovationsområdets möjlighet att bidra till ett tryggt, miljövänligt och effektivt energisystem, där så är relevant. Områdets och aktörernas marknadsmässiga position, tillgångar 2 och vetenskapliga kvalité Strategiskt innovationsprogrammets potential till förnyelse av det strategiska innovationsområdet Strategiskt innovationsprogrammets potential att bidra till de övergripande effektmålen 3 som adresseras i ansökan Aktörskonstellation: Förankring och åtaganden för det strategiska innovationsprogrammet hos innovationsområdets viktiga aktörer Legitimitet och kompetens hos det strategiska innovationsprogrammets organisation och ledning Förnyelse, tvärvetenskaplighet och gränsöverskridande hos det strategiska innovationsprogrammets aktörer Genomförbarhet (endast för fullständig ansökan): Det strategiska innovationsprogrammet beskriver relevanta och fokuserade insatser och aktiviteter för att uppnå agendans mål och vision Hur väl det strategiska innovationsprogrammet bidrar till gränsöverskridande kunskaps- och kompetensspridning Förmåga att tillgodogöra sig ny kunskap utifrån och stimulera till förnyelse av området Det strategiska innovationsprogrammets position i förhållande till 2 Tillgångar syftar på den innovationsinfrastruktur och andra tillgångar som idag ger Sverige en konkurrensfördel, såsom forskningsintensiva företag, struktur i offentlig verksamhet, forskningsinfrastruktur, intellektuella tillgångar el dyl. 3 Se bild i kapitel 2.3

9 pågående satsningar som är relevanta för området, nationellt och internationellt 9 8 Ansökan 8.1 Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar eftersom det är organisationen som blir sökande. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till VINNOVA. Då får inte heller kompletteringar göras av ansökan såvida inte de finansierande myndigheterna begär in dem. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad. 8.2 Ansökan Idéskiss innehåll Ansökan består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. För idéskiss ska följande bilagor bifogas: Idéskiss för ett strategiskt innovationsprogram (max 8 A4:sidor) Tillhörande Forsknings- och innovationsagenda CV-bilaga idéskiss Observera att om antalet sidor överskrider de tillåtna så kommer de överskjutande sidorna tas bort innan ansökan skickas för bedömning Idéskiss för ett strategiskt innovationsprogram Idéskissen ska vara utformad enligt mall som kan hämtas från utlysningens webbsida och omfatta maximalt 8 A4-sidor med 12 punkters text. Det är önskvärt att idéskissen skrivs på engelska eftersom bedömningen bland annat görs av internationella experter. Idéskissen ska innehålla: Beskrivning av det strategiska innovationsområdet och dess betydelse för

10 tillväxtpotential, samhällsrelevans och för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Beskrivning av programmets mål och vision Beskrivning av de involverade aktörerna Forsknings- och innovationsagendan En forsknings- och innovationsagenda är ett strategidokument framtaget i samverkan av innovationsområdets aktörer. Agendan ska beskriva en gemensam vision, mål, innovationsområdets potential och tillgångar, hindren för att uppnå denna vision (problemformulering) och en plan för hur visionen ska realiseras. En forsknings- och innovationsagenda kan vara framtagen inom ramen för VINNOVAs och Energimyndighetens tidigare utlysningar om medel för strategiska forsknings- och innovationsagendor eller på annat sätt. Det ska ha skett i en process där, de för området relevanta aktörerna, har varit aktivt involverade. Det ska också tydligt framgå vilka organisationer som står bakom agendans slutsatser. Det är önskvärt att den bifogade forsknings- och innovationsagendan skrivs på engelska då bedömningen bland annat görs av internationella experter. Formatet för agendan är upp till sökande CV-bilaga idéskiss CV-bilagan ska innehålla CV för maximalt 5 nyckelpersoner i föreslagen organisation och ledning. Varje CV ska vara på max 1 A4-sida med 12 punkters text. 8.3 Komplettering till fullständig ansökan De idéskisser som bedöms ha potential att utvecklas till ett svenskt strategiskt innovationsområde kommer att erbjudas möjligheten att komplettera idéskisserna till en fullständig ansökan. Kompletteringen består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden samt bilagor enligt nedan. För kompletteringen till fullständig ansökan kommer följande bilagor att efterfrågas: Programbeskrivning för det strategiska innovationsprogrammet (max 30 A4:sidor) Avsiktsförklaringar och en sammanfattning av dessa CV-bilaga fullständig ansökan Observera att om antalet sidor överskrider de tillåtna så kommer de överskjutande sidorna tas bort innan ansökan skickas för bedömning Programbeskrivning för det strategiska innovationsprogram Programbeskrivningen ska vara utformad enligt mall som kan hämtas från utlysningens webbsida. Beskrivningen ska maximalt omfatta motsvarande 30 A4-

11 11 sidor med 12 punkters text. Den ska följa strukturen och de rubriker som finns i mallen. Det är önskvärt att programbeskrivningen skrivs på engelska eftersom bedömningen bland annat görs av internationella experter Avsiktsförklaringar De bifogade avsiktsförklaringarna ska tydliggöra förväntningar och styrka åtagandena från de organisationer och individer som är aktiva i det strategiska innovationsprogrammets organisation och ledning. Avsiktsförklaringarna ska för universitet och högskolor vara signerade av rektor. För näringsliv, offentlig sektor och institut ska de vara signerade av behörig firmatecknare eller annan person som har rätt att teckna åtaganden i linje med avsiktsförklaringen för organisationen. De ska vara på max 1 A4-sida med 12 punkters text. Avsiktsförklaringarna ska tydliggöra: varför det strategiska innovationsprogrammet är viktigt för den aktuella organisationen vad organisationen avser att bidra med till programmet i form av finansiering eller egen insats Bilagan med alla avsiktsförklaringar ska ha ett försättsblad (enligt mall) som sammanfattar innehållet i avsiktsförklaringarna med syfte att skapa en tydlig överblick över vilka aktörer som står bakom programmet, dess förväntningar och bidrag CV-bilagan fullständig ansökan CV-bilagan ska innehålla: ett försättsblad med sammanställning av nyckelpersonerna: deras namn, organisation, titel, ålder, kön, funktion i programmet samt omfattning av medverkan CV för nyckelpersonerna i föreslagen organisation och ledning. Varje CV ska vara på max 2 A4-sidor med 12 punkters text Med nyckelpersoner avser vi de som är involverade aktivt i styrning och koordinering av programmet. 9 Förutsättningar De program som beviljas i denna utlysning, kommer att kunna erhålla finansiering för aktiviteter och insatser som startar redan Det finns inga krav på att det strategiska innovationsprogrammets ledning bör vara en särskild aktörstyp. Det är istället upp till parterna bakom programförslaget att tillsammans föreslå vem eller vilka individer och organisationer som är bäst lämpade att leda och koordinera ett program. Bidrag från VINNOVA och Energimyndigheten som ges till företag och andra

12 12 organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd. För VINNOVA gäller: Förordning (2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Se För Energimyndigheten gäller: Förordning (2008:761) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation inom energiområdet och Förordning (2003:564) om bidrag till åtgärder för en effektiv och miljöanpassad energiförsörjning Se För båda myndigheterna gäller dessutom att stöd kan också komma att beviljas enligt Kommissionens förordning 1998/2006 om stöd av mindre betydelse. Se 10 Villkor För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller regler om rapportering, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Villkoren hittas under Villkor och regler till vänster på utlysningens webbsida. Där hittas även Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader respektive Guide till VINNOVAs villkor om nyttjanderätt. Ytterligare särskilda villkor kan tillkomma för enskilda strategiska innovationsprogram. För alla insatser, dvs. utlysningar, projektfinansiering och aktiviteter, inom ett strategiskt innovationsprogram gäller att de måste följa de för finansierande myndigheterna gällande lagar och förordningar tillämpligt för respektive insatstyp. 11 Sekretessfrågor VINNOVA administrerar registrering och beslut av alla ansökningar om att etablera ett strategiskt innovationsprogram. Då den aktuella utlysningen är gemensam mellan VINNOVA, Energimyndigheten och Formas kommer dock alla ansökningshandlingar att delas mellan de olika myndigheterna. Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även myndigheternas beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA, Energimyndigheten och Formas är dock skyldiga att sekretessbelägga sådana uppgifter som omfattas av 30 kap 23 Offentlighets-

13 13 och sekretesslagen (2009:400), dvs. i huvudsak uppgifter om enskildas affärseller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på berörd myndighet som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida under Hur man ansöker. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 12 Kontakt 12.1 Kontaktpersoner för utlysningen VINNOVA: Marie Wall (programledare Strategiska innovationsområden) Tel e-post: Formas: Sandro Caruso Tel e-post: Energimyndigheten: Anders Holmgren Tel: e-post: 12.2 Svar på frågor av administrativ karaktär Birgitta Lonne Tel e-post: Lena Dalsmyr Tel e-post: 12.3 Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen VINNOVAs IT-support, tel ,

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet

Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet Utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram inom energi- och klimatområdet 1 1. Sammanfattning Vinnova, Energimyndigheten och Formas utlyser stöd för att etablera och genomföra

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2013-10-02 Reviderad Version Strategiska innovationsområden hösten 2013 - utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA, Energimyndigheten

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (16) UTLYSNING Datum 2013-02-28 Reviderad Version Strategiska innovationsområden - utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i en forsknings- och innovationsagenda

Läs mer

Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor

Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor 2015-01-07 2015-05-27 Beslutsdatum 2014-12-15 2 (11) Innehåll

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

Strategiska forskningsoch innovationsagendor

Strategiska forskningsoch innovationsagendor 1 2012-04-27 Strategiska forskningsoch innovationsagendor Utlysning av bidrag för att ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsprogram Strategiska innovationsprogram Informationsseminarium 7 april 2016 www.energimyndigheten.se/sio Agenda Inledning Om strategiska innovationsområden Om utlysningen Om strategiska innovationsprogram Vad är

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas

Kick-off för Smart Built Environment. Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Kick-off för Smart Built Environment Emma Gretzer Forskningsrådet för hållbar utveckling - Formas Formas - forskningsrådet för hållbar utveckling Forskning och utveckling i samverkan mellan akademi, näringsliv,

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 16 januari 2014 2015-00048 Reviderad 2015-01-16 Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-01-26 2017-00862 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2019-04-19 2017-02398 Reviderad 2017-09-12 Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-05-15 2014-04036 Reviderad 2017-05-11 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2017 1 Sammanfattning Utlysningen riktar

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Steg 1 Initiering 2018 (vår) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet...3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?...4

Läs mer

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7)

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7) Utlysning 2011 hösten Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-06-10 ans.omg 1 [DIARIENUMMER] Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Smartare Elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (13) Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2018 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Smartare Elektroniksystem är en del av Vinnova,

Läs mer

FashionTech och MediaTech

FashionTech och MediaTech 1 FashionTech och MediaTech 1 Sammanfattning Från analog till digital 2017 Bärbart mode och nyhetsmedia har gemensamt att de befinner sig i en förändringsfas som drivs av digitaliseringen för nya tjänster.

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING Datum [2018-01-16] Diarienummer 2017-02398 Reviderad [2018-12-21] Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet 2 (8) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill

Läs mer

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är en del

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING Framtidens drönare Drönare för individer och samhälle Quadrotor drone in blue ski av Игоревич under CC-BY-SA Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 3 3 Vem

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Banbrytande idéer inom industriell utveckling

Banbrytande idéer inom industriell utveckling UTLYSNING 1 (9) Banbrytande idéer inom industriell utveckling Förstudier och hypotesprövningar för att ge förutsättningar för innovationer som kan bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk industriell

Läs mer

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-05-31 2014-04036 Reviderad 2016-05-24 Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem VERKET FÖR

Läs mer

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2018-01-12 2014-04036 Reviderad 2017-12-19 Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-06-16 2017-03113 Reviderad Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 4 3 Vem riktar

Läs mer

Normkritisk innovation 2018

Normkritisk innovation 2018 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-12-15 2017-05257, 2017-05259 Reviderad Normkritisk innovation 2018 Jämställdhet och jämlikhet som drivkraft för innovation och hållbar tillväxt En utlysning inom

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 5 3 Vem riktar

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Steg 1 Initiering 2018 (höst) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?...

Läs mer

Följeforskning biologiska läkemedel

Följeforskning biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-04-11 [DIARIENUMMER] Följeforskning biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Vinnova och Vetenskapsrådet har på uppdrag

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Kompetenscentrum 2017- Steg 1

Kompetenscentrum 2017- Steg 1 UTLYSNING 1 (14) Kompetenscentrum 2017- Steg 1 Skiss 1 Inledning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är

Läs mer

Smartare elektroniksystem.

Smartare elektroniksystem. UTLYSNING 1 (13) Smartare elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2019 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem. Det strategiska innovationsprogrammet Smartare

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 10 september 2015 2014-04033 Reviderad [Datum för revidering] Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet Utlysning Hösten 2015 1 Sammanfattning Det strategiska

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Smartare elektroniksystem

Smartare elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Smartare elektroniksystem Forsknings- och innovationsprojekt 2019 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-03-04 2013-01042 Reviderad 2013-09-02 FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

SIP BioInnovation. Hypotesprövning Steg 1 UTLYSNING 1 (10)

SIP BioInnovation. Hypotesprövning Steg 1 UTLYSNING 1 (10) 1 (10) SIP BioInnovation Hypotesprövning Steg 1 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. BioInnovation är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS)

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2018-06-14 2018-02535 Reviderad 2018-08-28 Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) Lösningar på stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är en del

Läs mer

Följeforskning i programmet Innovatörer

Följeforskning i programmet Innovatörer UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-09-28 2017-04712 Reviderad Följeforskning i programmet Innovatörer En satsning knuten till programmet Innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-03-01 2016-05332 Reviderad 2017-03-22 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering VERKET FÖR

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle (IHS) för en klimatneutral framtid

Innovationer för ett hållbart samhälle (IHS) för en klimatneutral framtid UTLYSNING 1 (11) Innovationer för ett hållbart samhälle (IHS) för en klimatneutral framtid Behovsmotiverad kunskaps- och kompetensutveckling UTLYSNING 2 (11) Innehåll Innehåll... 2 1. Erbjudandet i korthet...

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Etapp 1 Genomförbarhetsstudier

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Etapp 1 Genomförbarhetsstudier Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Etapp 1 Genomförbarhetsstudier En utlysning inom Vinnovas prioriterade område Cirkulär och biobaserad ekonomi. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt

Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt 1 (12) Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft - Fullskaleprojekt En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material Det strategiska innovationsprogrammet Metalliska material

Läs mer

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-07-05 2016-03545 Reviderad Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning Utlysningen syftar till att nyttiggöra forskningsbaserad

Läs mer

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 7 juni 2016 2015-02355 Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 En utlysning inom programmet Innovationskapacitet i offentlig verksamhet En idésluss är en fysisk

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi UTLYSNING 1 (11) Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Etapp 1 Genomförbarhetsstudier En utlysning inom Vinnovas prioriterade område Cirkulär och biobaserad ekonomi. UTLYSNING 2 (11) Innehåll

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Steg 2 Samverkansprojekt 2018 (vår) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet...3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?...4

Läs mer