Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer"

Transkript

1 UTLYSNING 1 (13) Datum Skiss Reviderad Diarienummer Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter Saker som uppdaterats : - Sid 1-2, Sammanfattning: Tillagt stycke i fet stil - Sid.7, Tidplan: Nya datum för beslut och intervjuer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Vi främjar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Det gör vi genom att stimulera ökat nyttiggörande av forskning, investera långsiktigt i starka forsknings- och innovationsmiljöer och genom att utveckla katalyserande mötesplatser. VINNOVA inbjuder aktörer att skicka in ansökningsskiss inom utlysningen Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer. Sista ansökningsdag för skissen är 1 februari Bland de som skickat in skisser planeras 5-10 att inbjudas att inkomma med fullständig ansökan. Syftet med utlysningen är att stödja konstellationer av aktörer att utveckla innovationsplattformar med fokus på innovativa lösningar inom förvaltning, renovering och upprustning av befintliga områden och/eller utveckling av nya stadsdelar. Plattformarna ska ha ett holistiskt perspektiv på de frågor som berör hållbara attraktiva städer. De kan därmed inte enbart fokusera på V E R K E T F Ö R I N N O V A T I O N S S Y S T E M - S W E D I S H G O V E R N M E N T A L A G E N C Y F O R I N N O V A T I O N S Y S T E M S Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (13) exempelvis byggnation, transport/logistik eller socioekonomiska frågor, utan bör tillämpa ett system- och helhetsperspektiv för det geografiska område som plattformen fokuserar på. Denna utlysning görs i två steg där steg 1 gäller en projektskiss, och steg 2 ansökan om projektfinansiering. Inga bidrag ges för utveckling av projektskiss eller för utformning av ansökan. Bland skisserna planeras 5-10 att väljas ut och ges möjlighet till fullständig ansökan. Endast deltagare i de konstellationer som står bakom dessa utvalda skisser har möjlighet att skicka in ansökan om projektfinansiering i steg 2. Av dessa beräknas 3-4 projekt beviljas. Minst ett av de projekt som beviljas ska ha fokus på upprustning av miljonprogramsområden. För utlysningen finns avsatt en budget på 25 miljoner kronor. VINNOVA avser att bidra med maximalt 50% av de totala projektkostnaderna för de beviljade projekten. Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på utlysningens webbsida på under Utlysningar. OBS: VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Inga ändringar kommer dock att göras under de fyra sista veckorna innan respektive deadline. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför varje deadline hämta aktuell information på utlysningens webbsida. 2 Vilka utlysningen riktar sig till VINNOVA inbjuder aktörer som gemensamt vill utveckla innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer att lämna in projektskiss. Med innovationsplattform avses ett formaliserat samarbete mellan aktörer (företag, offentliga organisationer, forskningsinstitut, universitet, m.fl.), som är engagerade i forskning och innovation inom området. I detta arbete sker ett aktivt inbördes utbyte av problemställningar, kompetens, kunskap och teknologi. Aktörerna har i betydande grad en gemensam vision om innovationsplattformens utveckling. Det finns ett aktivt gemensamt ledarskap med operativ ledning, ett beslutande organ med representanter för intressenterna, en gemensam budget för kärnverksamheten och processer för hur denna allokeras till olika aktiviteter. Det finns en bred medverkan av aktörer relevanta för området. Användare, kunder och kravställare ska finnas representerade i plattformen. Kommun, företag och någon typ av forskningsorganisation är obligatoriska projektparter. Sökande ska

3 3 (13) vara den part som är ledande i konstellationen och denna part ska även vara koordinator för projektet. Utlysningen avser att stödja sådana initiativ som redan har påbörjat utvecklingen till en innovationsplattform. Dessa har en etablerad bas av företag, forskningsaktörer och offentliga aktörer med resurser och intresse av att delta aktivt i arbetet. Konstellationer som söker ska tillsammans bygga upp en innovationsplattform med fokus på innovativa lösningar inom förvaltning, renovering och upprustning av befintliga områden och/eller utveckling av nya stadsdelar. Innovationsplattformarna ska med hjälp av innovativa idéer bygga, förvalta, vidareutveckla, renovera och förnya hållbara attraktiva städer. Detta ska göras i samverkan mellan offentliga aktörer, företag och forskningsaktörer, och i avsikt att främja svensk miljöteknikexport. Se även kapitel 6 Krav på projekten. 3 Beskrivning av utlysningen 3.1 Bakgrund och motiv Världen står inför ett antal globala utmaningar för en hållbar samhällsutveckling. Dessa utmaningar är internationella till sin karaktär, skär genom många sektoriella och disciplinära gränser samt har flyttat sig högst upp på politiska agendor världen över. Medan några utmaningar växer stegvis kommer andra att möta oss genom kriser gemensamt är att de kräver nya lösningar. För att möta behovet av nya lösningar lanserade VINNOVA 2011 programmet Utmaningsdriven innovation. Programmet omfattar fyra samhällsutmaningar. Denna utlysning gäller enbart utmaningen Hållbara attraktiva städer. Samtidigt med denna utlysning finns även utlysningen Utmaningsdriven innovation Initiering 2013 öppen. Potentiella sökande uppmanas att även läsa utlysningstexten för den utlysningen, för att undersöka vilken som passar bäst i det enskilda fallet. Denna utlysning har tillkommit med anledning av VINNOVAs regeringsuppdrag att genomföra en satsning på forskning och kunskapsutveckling inom miljöteknikområdet (N2011/5142/E), där regeringen särskilt pekar på behovet av att utveckla innovationsmiljöer med stadsfokus. Utlysningen utgör en delmängd av de satsningar som genomförs inom regeringsuppdraget. Hälften av jordens befolkning bor i städer och alla prognoser pekar mot en fortsatt urbanisering. Trenden omfattar inte enbart stora städer. Karaktäristiskt för Sverige såväl som övriga Europa är istället att en hög andel av befolkningen bor i små och medelstora städer. I Sverige bor ca 85% av befolkningen i tätorter. Städer och tillväxtregioner får allt större betydelse; de är motorer för ekonomisk tillväxt och

4 4 (13) sysselsättning; de påverkar den omgivande miljön i stor utsträckning genom energi- och resursanvändning och utsläpp, men ger också möjlighet att hitta lösningar på de problem som detta orsakar. För att vara attraktiva måste de också erbjuda goda livsmiljöer för de människor som bor där, så att deras behov kan mötas, bidra till ett demokratiskt och jämställt samhälle, samt värna kulturvärden. För att kunna hantera stadens komplexitet krävs i många fall nya typer av kompetens och satsningar på gränsöverskridande kunskapsbyggande, liksom samarbete med aktörer som kan omvandla kunskapen till nya produkter, processer och tjänster. Detta gäller när staden växer och när det byggs nya stadsdelar, men även i förvaltningen av det som redan finns, och när det finns behov av upprustning och renovering av äldre områden. En stor andel av de s.k. miljonprogramsområdena kommer att behöva genomgå omfattande upprustning de närmaste decennierna. Detta medför särskilda möjligheter att hitta nya vägar till stärkt ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet i sådana områden. Det ger också möjligheter att testa nya lösningar och utveckla produkter, processer och tjänster som kan spridas nationellt och internationellt. För mer information om bakgrunden till utlysningen, se programtexten som kan hämtas på Syfte Syftet med utlysningen Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer är att stödja konstellationer av aktörer att utveckla innovationsplattformar med fokus på innovativa lösningar inom förvaltning, renovering och upprustning av befintliga områden och/eller utveckling av nya stadsdelar. Plattformarna ska ha ett holistiskt perspektiv på de frågor som berör hållbara attraktiva städer. De kan därmed inte enbart fokusera på exempelvis byggnation, transport/logistik eller socioekonomiska frågor, utan bör tillämpa ett system- och helhetsperspektiv för det geografiska område som plattformen fokuserar på. Plattformarna ska utvecklas till internationellt attraktiva innovationsplattformar, som kan attrahera kompetens såväl som finansiering. Utlysningen görs inom programmet Utmaningsdriven Innovation - Samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter. Till skillnad från de generella utlysningarna inom Utmaningsdriven innovation (de som följer formen med steg A, B och C och vänder sig till alla fyra samhällsutmaningarna), så syftar denna utlysning till att stödja utveckling av samarbetsplattformar, där många olika lösningar inom området Hållbara attraktiva städer kan tas fram. Dessa lösningar behöver inte vara konkret beskrivna i ansökan. I projektskissen ska framgå vilka styrkor som finns hos de deltagande aktörerna, och hur samarbetet kan leda till nya lösningar inom dessa områden.

5 5 (13) 3.3 Innehåll och genomförande Denna utlysning ger konstellationer möjlighet att söka till en särskild satsning riktad mot utmaningen Hållbara attraktiva städer. Den följer inte samma process som tillämpas i de generella utlysningarna inom Utmaningsdriven innovation utan görs i två steg: steg 1, projektskiss, och steg 2, ansökan om projektfinansiering. Inga bidrag ges för utveckling av projektskiss eller för utformning av ansökan i steg 2. Bland skisserna planeras 5-10 att väljas ut och ges möjlighet till fullständig ansökan. Endast deltagare i de konstellationer som står bakom dessa utvalda skisser har möjlighet att skicka in ansökan om projektfinansiering i steg 2. Av dessa beräknas 3-4 projekt beviljas. Minst ett av de projekt som beviljas ska ha fokus på upprustning av miljonprogramsområden. Projektskissen ska fokusera på ett utvalt geografiskt område (t ex stadsdel) till en början, men med sikte på spridning av idéer och lösningar både nationellt och internationellt. Se avsnitt för närmare beskrivning av projektskissens innehåll. För att få ökad kunskap om förutsättningar i andra delar av världen och för att kunna utveckla lösningar som inte enbart är anpassade för svenska förhållanden är det ofta nödvändigt att samarbeta internationellt. Internationella parter är därför välkomna att delta i konstellationen 1. Innovationsplattformarna ska ha ett holistiskt perspektiv på de frågor som berör hållbara attraktiva städer. De kan därmed inte enbart fokusera på exempelvis byggnation, transport/logistik eller socioekonomiska frågor, utan bör tillämpa ett system- och helhetsperspektiv. För de ansökningar som beviljas gå vidare till steg 2 gäller att projektbudgeten inte kan omfatta investeringar i exempelvis husbyggnad eller infrastruktur. Sådana kostnader måste vara täckta utanför projektets budget. Vid tveksamhet, kontakta gärna VINNOVAs handläggare för mer information. Bidrag från VINNOVA som ges till företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd. Bidraget ges med stöd enligt VINNOVAs förordning SFS 2008:762 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. Reglerna innebär i flertalet fall att företaget eller organisationen får bidrag för endast viss andel av dess stödberättigande kostnader eller med ett begränsat belopp. 1 VINNOVAs bidrag kan dock endast användas av svenska parter

6 6 (13) 3.4 Resultat- och effektmål Resultatmål för steg två i denna utlysning, dvs. de projekt som beviljas finansiering, är att projekten har byggt upp en innovationsplattform - med ett gemensamt ledarskap, - med tydliga och kraftfulla FoI- och kommersialiseringsaktiviteter - som attraherar internationell kompetens har utarbetat en plan för hur innovationsplattformen ska fortsätta efter det tvååriga utvecklingsprojektet har testat lösningar tillsammans med användare/kunder/kravställare i det geografiska område som ansökan avser, har identifierat lösningar med spridningspotential, och utarbetat en plan för nyttiggörande och spridning av dessa, har skaffat sig en god kunskap om behov och förutsättningar globalt samt utarbetat såväl strategi som arbetsformer för internationell uppkoppling, med syfte att förstärka kunskapsläget och skapa samverkan kring lösningar i länder vilka bedöms som potentiella marknader, har en funktionell organisation som reglerar hantering av immateriella rättigheter och som säkerställer att lösningarna kan nyttiggöras har undersökt vilken roll kommunen kan ha för spridning av lösningar, nationellt och internationellt, samt har undersökt hur dellösningar kan samlas i större paketerbjudanden, med möjlighet för exempelvis stora företag att fungera som draglok för mindre företag. VINNOVAs effektmål för programmet är Lösningarna bidrar till grön och socialt hållbar tillväxt. Nya affärsmöjligheter/marknadssegment skapas eller radikala kostnadsbesparingar realiseras, dvs. varor, tjänster, processer eller andra lösningar har implementerats. Lösningarna säljs på en internationell marknad. Sverige stärker sin attraktivitet som forsknings- och innovationsland, t ex. genom att attrahera utländska investeringar. Ökat svenskt deltagande i EU:s program för ökad konkurrenskraft (Horizon 2020, strukturfonderna mm) eller andra internationella satsningar. 4 Utlysningens budget Budgeten för utlysningen är 25 miljoner kronor. Inom ramen för budgeten planeras 3-4 projekt beviljas. Varje projekt kan stödjas med max 10 miljoner kronor i Steg 2. VINNOVA avser att bidra med maximalt 50% av totala

7 7 (13) projektkostnader, alltså förväntas minst lika mycket medfinansiering som det sökta beloppet från VINNOVA. Projekten väntas pågå i maximalt två år. 5 Tidplan Följande tider gäller för utlysningen. Observera att tiderna är preliminära och att ändringar kan göras även efter det att utlysningen stängt. För aktuella uppgifter, se utlysningens webbsida. Steg 1, Skiss Öppningsdatum: 20 november 2012 Sista ansökningsdag: 1 februari 2013 kl Sista datum för beslut: 1 mars 2013 Steg 2, Fullständig ansökan (OBS! endast öppen för de som efter bedömning av skisser får inbjudan att inkomma med fullständig ansökan) Öppningsdatum: 1 mars 2013 Sista ansökningsdag: 22 april 2013 kl Datum för intervjuer: maj 2013 Sista datum för beslut: 5 juni 2013 Tidigaste datum för projektstart: 1 juli 2013 Sista datum för projektavslut: 30 juni Krav på projekten För att komma ifråga för VINNOVAs bedömning enligt kriterierna angivna i 7.2 ska följande krav vara uppfyllda för skiss och ansökan: Projektet ska ligga i linje med utlysningen och tydligt bidra till att uppfylla utlysningens och programmets mål. Projektet ska inriktas på utveckling av en innovationsplattform med fokus på innovativa lösningar inom förvaltning, renovering och upprustning av befintliga områden och/eller utveckling av nya stadsdelar. Projektet ska genomföras av en tvärdisciplinär konstellation där kommun 2, företag 3 och forskningsorganisation måste finnas representerade. Parterna ska vara juridiska personer. 2 Även nätverk av kommuner, exempelvis kommunförbund kan ingå. Dock ska projektet kopplas till ett utpekat geografiskt område, och den kommun eller de kommuner som ansvarar för denna plats måste ingå i projektet. 3 Även offentligt ägda bolag kan ingå. Om enbart kommunala bolag ingår bör projektet förhålla sig till svårigheter förknippade med internationell spridning för dessa bolag.

8 8 (13) 7 Bedömning 7.1 Bedömningsprocessen Skisserna och ansökningarna bedöms av VINNOVAs handläggare och externa experter. Bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna skisser/ansökningar och utgår från den elektroniska skissen/ansökan till VINNOVA. Skisserna/ansökningarna kommer att bedömas enligt bedömningskriterierna definierade nedan. De externa bedömarna ger en rekommendation till VINNOVA om vilka projekt som bör beviljas. VINNOVA fattar sedan det formella beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande. 7.2 Bedömningskriterier Följande kriterier kommer att tillämpas av VINNOVA vid bedömning av ansökningarna: Steg 1, Skiss Skisserna bedöms enligt samma bedömningskriterier som den fullständiga ansökan, dock med hänsyn taget till skissernas översiktliga karaktär. Projektplan och budget bedöms inte för skisser och under punkten Genomförande bedöms endast angreppssätt. För aktörskonstellationen bedöms stommen i konstellationen. Fler aktörer kan tillkomma i en konstellation till en eventuell fullständig ansökan. Steg 2, Fullständig ansökan Potential. Plattformens potential för utveckling av en stark innovationsplattform med fokus enligt utlysningens inriktning Plattformens potential att med hjälp av innovativa lösningar bidra till hållbar tillväxt, inklusive samhällsnytta och marknadspotential Plattformens potential att bidra till internationell spridning av de innovativa lösningarna Genomförande. Angreppssätt, organisering, och involvering av relevanta aktörer, inklusive användare/kravställare Realism och trovärdighet i budget och projektplan Realism och trovärdighet i vad man kan åstadkomma under projekttiden Aktörskonstellation.

9 9 (13) Trovärdighet och förmåga att bygga en ändamålsenlig och tvärdisciplinär konstellation med god förankring i de frågor som projektidén omfattar Kompetens och förmåga hos projektteamet att uppnå projektets och utlysningens mål Projektledarens förmåga att leda konstellationen till att uppnå projektets och utlysningens mål 8 Ansökan 8.1 Hur man ansöker Ansökan (avser i detta avsnitt såväl skiss som fullständig ansökan) lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar eftersom det är organisationen som blir sökande. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till VINNOVA. Då kan inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad. 8.2 Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning och en CV-bilaga. För fullständig ansökan ska även budgetbilaga bifogas, enligt mall på utlysningens webbsida (budgetbilaga ska alltså inte bifogas för skisser). Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid ansökan. Bilagorna ska vara i pdf-format. Anvisningar för projektbeskrivning och CV-bilaga:

10 10 (13) Steg 1, Skiss Projektbeskrivningen ska vara på max 4 A4-sidor med 12 punkters text. Skissen ska skrivas på svenska eller engelska och ge svar på följande frågor: Var? Geografiskt område att fokusera på inledningsvis. Vem? Aktörerna i konstellationen, samt hur det gemensamma ledarskapet för initiativet ser ut. Hur? Angreppssätt (hur ska det bidra till hållbar tillväxt, spridning, inkludering av internationellt perspektiv, inkl. kunskap om behov och förutsättningar globalt). Vad finns redan? Kort nulägesbeskrivning i förhållande till det som ska göras, hur långt ni redan har kommit i utvecklingen av plattformen och vad som tillförs genom det tänkta projektet. Styrkor hos de deltagande aktörerna, och beskrivning av de områden inom vilka konstellationen förväntas utveckla innovativa lösningar för hållbara attraktiva städer. Indikation om projektbudget och tilltänkt finansiering från vem och i vilken form. CV-bilagan ska innehålla korta beskrivningar av projektledaren och 2-3 andra nyckelpersoner i projektteamet. För dessa ska anges namn, ålder, kön samt titel/funktion. Varje person beskrivs på max en halv A4-sida med 12 punkters text Steg 2, Fullständig ansökan (OBS! endast öppen för de som efter bedömning av skisser får inbjudan att inkomma med fullständig ansökan) Projektbeskrivningen ska vara på max tecken (motsvarande 12 A4-sidor med 12 punkters text). Den ska skrivas på svenska eller engelska och omfatta följande (använd gärna nedanstående punkter som rubriker och delrubriker): 1. Bakgrund och state-of-the-art Bakgrund. Beskriv vad som görs globalt inom det område som projektet berör, men håll er till just det området. Beskriv forskningsläget i den mån det är relevant, men mer intressant är vad som har implementerats eller är på gång, och vad ert projekt väntas tillföra utöver det. Potential. Beskriv potentialen ur internationellt perspektiv. Potentialen ska kopplas till det som ska genomföras i projektet. Er utgångspunkt. Vad har ni redan före projektet att bygga vidare på, och vad ska projektet tillföra utöver det som redan finns? 2. Angreppssätt

11 11 (13) Vilken är den utmaning ni vill anta? Tydliggör kortfattat vilka specifika behov och användare/kunder/kravställare som adresseras. Hur vill ni anta utmaningen? 3. Resultat Förväntat resultat efter projektet. Redogör för förväntade projektresultat och betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas. Bidrag till tillväxt och/eller samhällsnytta inklusive grön och socialt hållbar tillväxt. Vem gynnas av lösningen? Hur innovationsplattformen ska utvecklas till en internationellt attraktiv plattform, som kan attrahera såväl talangfulla individer som kapital och internationella FoI-medel. 4. Nyttiggörande av resultat Hur och av vem? 5. Aktörskonstellationen Vilka är ni, och varför just ni? Tydliggör speciellt förmågan att åstadkomma gränsöverskridande innovation genom samarbetet. Hur representeras kunder/kravställare? Ange hur de behov och kunder/kravställare som adresseras kommer att vara tydligt tillvaratagna i konsortiet. Om det finns aktörer som utan att vara part i projektet är inblandade ska deras deltagande redovisas här med angivande av organisationsnummer och arbetsställen. Sådant deltagande kan t.ex. ske genom att projektet har referensgrupper eller internationellt rådgivande organ. 6. Projektplan och projektorganisation Hur projektet ska genomföras, organiseras och ledas Redogörelse för varje arbetspaket - Vad det innefattar och dess omfattning - Vem som är ansvarig - När det ska påbörjas och avslutas - Vilka parter som är engagerade - Hur det övergripande ledarskapet hanteras 7. Övrigt CV-bilagan ska innehålla relevanta CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner i projektteamet. För dessa ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion, kompetens i förhållande till projektidén, samt omfattning av medverkan i projektet. Varje CV ska vara på max 1 A4-sida med 12 punkters text. Även budgetbilaga bifogas, enligt mall på utlysningens webbsida.

12 12 (13) 9 Villkor För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag. Villkoren innehåller regler om rapportering, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Villkoren hittas under Villkor och regler till vänster på utlysningens webbsida. Avtal mellan projektparter ska ha träffats senast 6 månader efter projektstart. 10 Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 11 Kontakt Kontaktpersoner för utlysningen är Rebecka Engström, utlysningsansvarig tel Christine Wallgren tel Lena Svendsen tel Svar på frågor av administrativ karaktär ges av Lena Dalsmyr

13 13 (13) tel Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är VINNOVAs IT-support, tel ,

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2013-02-28 2012-02001 Reviderad 2013-02-22 Utlysning Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer 2013 Projektform B: Genomförande av internationella

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Aktuella utlysningar inom Utmaningsdriven innovation

Aktuella utlysningar inom Utmaningsdriven innovation Aktuella utlysningar inom Utmaningsdriven innovation Initiering 2013 Utveckling av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer Bild 1 Initiering 2013 Vänder sig till konstellationer av aktörer

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Testbäddar inom miljöteknikområdet UTLYSNING Datum Diarienummer [2013-03-01] [2014-00086] Reviderad [2014-02-18] Testbäddar inom miljöteknikområdet 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-04-23 2014-00985 Reviderad Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 2 (13) 1 Finansiärerna

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 30 januari 2014 2014-00621 Reviderad Processindustriell IT och Automation En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation

Läs mer

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008-01-29 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-03-10 2015-00045 Reviderad 2015-04-08 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 1 Sammanfattning VINNOVA inbjuder forskningsorganisationer i samverkan

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2019-04-19 2017-02398 Reviderad 2017-09-12 Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Expertkompetens för innovation 15 steg 1

Expertkompetens för innovation 15 steg 1 Sida 1 (9) UTLYSNING Expertkompetens för innovation 15 steg 1 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av utveckling av näringslivsinriktade utbildningar

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-03-04 2013-01042 Reviderad 2013-09-02 FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

FashionTech och MediaTech

FashionTech och MediaTech 1 FashionTech och MediaTech 1 Sammanfattning Från analog till digital 2017 Bärbart mode och nyhetsmedia har gemensamt att de befinner sig i en förändringsfas som drivs av digitaliseringen för nya tjänster.

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-06-16 2017-03113 Reviderad Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR

Läs mer

Social innovation våren 2016

Social innovation våren 2016 Social innovation våren 2016 Agenda Om Vinnova Om utlysningen Att lyckas med ansökan Frågor #socvinno Koppla Stimulera Katalysera Bana väg för innovation Innovationer som leder till samhällsnytta och

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad.

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad. UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2013-02-15 2013-00570 Reviderad 2013-02-26 Mötesprojekt 2013 En utlysning inom programmet Testmarknad. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-06-10 ans.omg 1 [DIARIENUMMER] Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har

Läs mer

Följeforskning i programmet Innovatörer

Följeforskning i programmet Innovatörer UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-09-28 2017-04712 Reviderad Följeforskning i programmet Innovatörer En satsning knuten till programmet Innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Dokumentet uppdateras löpande. Generella frågor om utlysningen Q: Varför är utlysningen avgränsad till samhällsutmaningar

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-03-10 2013-01397 Reviderad 2016-03-15 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2013-08-20 2013-00989 Reviderad 2013-01850 AO Datum för revidering VINN NU 2013 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst En utlysning

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering

Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering RE:Source Utlysning 1, 2016: Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

Bygginnovationen

Bygginnovationen UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-01-19 2015-06960 Reviderad 2016-09-27 Bygginnovationen 2016-2018 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Fjärrsyn. Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2018-03-26 2018-01786 Reviderad [Datum för revidering] Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

HÖG 16 - Forskningsprojekt

HÖG 16 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 16 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-10-31 2014-05331 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-07-05 2016-03545 Reviderad Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning Utlysningen syftar till att nyttiggöra forskningsbaserad

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-03-01 2016-05332 Reviderad 2017-03-22 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering VERKET FÖR

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 5 3 Vem riktar

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-05-15 2014-04036 Reviderad 2017-05-11 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2017 1 Sammanfattning Utlysningen riktar

Läs mer

Stöd till innovatörer 2018

Stöd till innovatörer 2018 UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-11-21 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer 2018 En utlysning för organisationer som kan stödja enskilda innovatörer och uppfinnare VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst) UTLYSNING STEG 2 SAMVERKANSPROJEKT 2015 1 (13) Datum Diarienummer 2015-03-25 2013-04314_14 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Banbrytande idéer inom industriell utveckling

Banbrytande idéer inom industriell utveckling UTLYSNING 1 (9) Banbrytande idéer inom industriell utveckling Förstudier och hypotesprövningar för att ge förutsättningar för innovationer som kan bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk industriell

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING Datum [2018-01-16] Diarienummer 2017-02398 Reviderad [2018-12-21] Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet 2 (8) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill

Läs mer

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2018-01-12 2014-04036 Reviderad 2017-12-19 Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-05-31 2014-04036 Reviderad 2016-05-24 Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem VERKET FÖR

Läs mer

Strategiska forskningsoch innovationsagendor

Strategiska forskningsoch innovationsagendor 1 2012-04-27 Strategiska forskningsoch innovationsagendor Utlysning av bidrag för att ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 4 3 Vem riktar

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-03-15 2016-00068 Reviderad 2017-11-01 Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING Framtidens drönare Drönare för individer och samhälle Quadrotor drone in blue ski av Игоревич under CC-BY-SA Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 3 3 Vem

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer