Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020"

Transkript

1 UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer Reviderad Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan

2 2 (13) 1 Finansiärerna bakom utlysningen EU-Samordningsfunktionen (EU-sam) samlar Energimyndigheten, Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas), Rymdstyrelsen, Vetenskapsrådet och VINNOVA för samordning av svenska finansiärers EUarbete. Finansiärernas vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forskningsoch innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. De främjar forskning och samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Som en del av detta arbete avser EU-Sam att gemensamt göra en utlysning för finansiering av nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont EU-Sam har beslutat att VINNOVA i denna utlysning ska ansvara för att ta emot ansökningar och i samråd med övriga finansiärer ansvara för bedömningsprocessen. Finansieringen av projekten i denna utlysning görs av VINNOVA. Hittills har bidrag för påverkansplattformar utlysts i tre omgångar och i dagsläget finansieras tolv plattformar. Dessutom finansieras ytterligare åtta plattformar inom ramen för beslutade Strategiska Innovationsområden. I utlysningstexten nedan avser benämningen Finansiärerna samtliga sex finansiärer som nämns ovan. 2 Sammanfattning Finansiärerna inbjuder konsortier av svenska forsknings- och innovationsaktörer att söka bidrag för att utveckla nationella påverkansplattformar avsedda för påverkan av inriktningen på kommande arbetsprogram i Europeiska unionens (EU) ramprogram för forskning och innovation, Horisont Plattformarna skall koordineras av antingen högskolor, universitet, företag, forskningsinstitut, offentliga aktörer eller andra former av juridiska personer. Syftet med att stödja plattformarna är att stimulera mobilisering och samverkan mellan olika aktörer för att arbeta mot gemensamma visioner, mål och behov. Detta väntas stärka svenska styrkeområden och bidra till att ge dessa utrymmen i framtida arbetsprogram inom Horisont Plattformarna kan föra fram en för EU relevant och tydlig svensk synpunkt själva eller i samverkan med likasinnade parter i Europa. Målsättningen är att relevanta aktörer tillsammans och med ett strukturerat arbetssätt påverkar kommande arbetsprogram inom Horisont I plattformsprojekten ingår ett stort inslag av lärande kring hur påverkan sker och aktivt eget arbete förväntas från aktörerna i respektive plattform.

3 3 (13) Utlysningen omfattar verksamheter inom etablerade plattformar, tidigare beviljade strategibidrag för att etablera en plattform eller andra redan befintliga plattformar/nätverk. Sista ansökningsdag är 10 september 2015 Sista dagen för beslut är preliminärt beräknad till den 25 november Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på utlysningens webbsida på under Utlysningar. Tidigare finansierade plattformar och strategibidrag finns på följande länkar: Information om utlysningen på övriga finansiärers hemsidor länkar till utlysningens websida 3 Vilka utlysningen riktar sig till Utlysningen riktar sig till grupper av aktörer inom exempelvis en bransch, ett forsknings- och innovationsområde eller en teknisk plattform, som bildat konsortier med syfte att samlas inom ett specifikt svenskt styrkeområde. Aktörerna ska dela visioner och mål samt ha bildat en gemensam påverkansplattform med syfte att påverka innehållet i kommande arbetsprogram i Horisont Konsortierna (plattformarna) ska utgöras av näringsliv och/eller offentlig sektor, universitet/högskolor och/eller forskningsinstitut. Konsortierna förväntas ha förankring i flera sektorer och skall koordineras av universitet/högskola, företag, forskningsinstitut, offentlig aktör eller andra former av juridiska personer. Se även punkt 7. Myndigheter och i förekommande fall organisationer som ingår i programkommittéerna för Horisont 2020 är inte behöriga att söka eller delta i en påverkansplattform. Denna utlysning är ej öppen för beviljade Strategiska Innovationsområdesprogram då dessa hanteras separat. Utlysningen är ej heller öppen för redan finansierade plattformar (se nedan) för att söka fortsatt finansiering.

4 4 (13) Observera att sökande måste förhålla sig till redan finansierade påverkansplattformar och Strategiska Innovationsprogram eftersom Finansiärerna strävar efter en portfölj av påverkansplattformar som kompletterar varandra. Överlappande plattformar kommer inte att finansieras. Aktörer verksamma inom områden som täcks av redan finansierade plattformar och Strategiska Innovationsprogram bör samarbeta och ingå i dessa: Finansierade plattformar TS-Europe - Trafiksäkerhet i Horizon 2020 CelluTex Cellulosabaserad textil Den Svenska Vattenplattformen BEST - Built Environment Sweden platform Den hållbara arbetsplatsen Förnybara drivmedel för global hållbarhet IDS2020 Information Driven Society Den Svenska Solenergiplattformen Påverkansplattform Transport Horizon 2020 Resurseffektivt Europa Hållbart nyttjande av resursen skog Svenska livsmedel i H2020 Finansierade Strategiska Innovationsprogram Sakernas internet (Internet of things) Innovair Grafen IKT elektroniska komponenter och system Produktion2030 Gruv och metallutvinning (STRIM) Metalliska material LIGHTer (lättvikt) Processindustriell IT och Automation SWElife BioInnovation Medtech 4 Health Samhällsbyggnad RE:source Automatiserade transporter Transportinfrastruktur Koordinator Chalmers Swerea IVF Svenskt vatten IQ Samhällsbyggnad AB LU Chalmers SICS UU Lindholmen Science Park IVL SLU SIK Koordinator LTU Svenskt flyg Chalmers Acreo Teknikföretagen LTU Jernkontoret Swerea IVF MdH LU Skogsindustrierna Swedish Medtech IQ Samhällsbyggnad AB SP Lindholmen Science Park KTH

5 5 (13) 4 Beskrivning av utlysningen 4.1 Bakgrund och motiv Det svenska deltagandet i europeiska forsknings- och innovationsprogram har varit starkt. Redan idag är ramprogrammet en av de viktigaste externa forskningsfinansieringskällorna i Sverige, och svensk forskning och svenska innovationsaktörer finansieras årligen med drygt 2 miljarder kronor. För att stärka svenska aktörers konkurrenskraft även i kommande arbetsprogram inom Horisont 2020 bör påverkan ske för att förbättra förutsättningarna för svenska aktörer. Hur svenska styrkeområden kan bidra till ökad konkurrenskraft för Europa bör tydliggöras och ges ökad synlighet under Horisont 2020 s programperiod år Framtagandet av utlysningar inom EU:s forskningsprogram innehåller flera olika möjligheter att påverka dess innehåll t.ex. genom direkt och indirekt kontakt med Europeiska kommissionen. Påverkan kan ske genom programkommittéer, EU:s rådgivande grupper, European Technology Platforms (ETP), konsultationer, workshoppar, m.m. EU-kommissionen försöker konsultera forskarsamhället så brett och inkluderande som möjligt. Möjligheterna för påverkan ökar med ett brett förankrat budskap som förs fram via så många kanaler som möjligt. Horisont 2020 samlar den europeiska satsningen på forskning och innovation i ett enda program vilket innebär att delar av programmet Competitiveness Innovation Framework Program (CIP) inkorporeras. En stor del av Horisont 2020 kommer att fokusera på utmaningsdrivna satsningar, ökade satsningar på innovationer och innovationsupphandling samt social innovation. Till än större del än tidigare väntas industri och offentlig sektor vara viktiga aktörer i utvecklingen av europeiska strategier inom de olika områdena. Finansiärerna vill med denna utlysning stötta samlandet av behov och mål i nationella påverkansplattformar och därmed stärka svenska aktörers möjligheter att synliggöra svenska styrkeområden på europeisk nivå i Horisont Utlysningen riktar sig till konsortier som representerar svenska styrkeområden och som bildat nationella påverkansplattformar. 4.2 Syfte och mål Syftet med att stödja nationella plattformar är att stimulera mobilisering och samverkan mot gemensamma visioner, mål och behov som ska komma till uttryck i framtida arbetsprogram inom Horisont 2020 för att på ett tydligt sätt positionera svenska styrkeområden på europeisk nivå. 1 Sverige/

6 6 (13) Målet med plattformarnas arbete är att förbättra förutsättningar för, och därigenom bidra till ett ökat deltagande av svenska aktörer i det europeiska ramprogrammet. Finansiärernas strävan är att finansiera en portfölj av påverkansplattformar som kompletterar varandra i ett svenskt perspektiv. Detta för att påverkan skall ske på både ett strategiskt och komplementärt sätt vilket medför att överlappande plattformar ej kommer att finansieras. 4.3 Innehåll och genomförande Påverkansplattformarna ska utgöras av konsortier där näringsliv och/eller offentlig sektor, universitet/högskolor och/eller forskningsinstitut ingår. Påverkansplattformen ska vara en väl förankrad nationell plattform med relevant uppkoppling mot EU-kommissionens policyorgan eller andra relevanta påverkansvägar gentemot Horisont 2020 (t.ex. relevant europeisk teknikplattform 2 ). Utlysningen innehåller följande erbjudande: Stöd till etablerade plattformar: Stödet syftar till att finansiera aktiviteter inom etablerade plattformar för att positionera svenska styrkeområden på europeisk nivå och påverka kommande arbetsprogram inom Horisont Initialt kan medel även användas för att anpassa en existerande plattform för effektiv påverkan av Horisont Maximal projekttid är 24 månader, med möjlighet till förlängning efter utvärdering eller bedömning efter ny ansökningsomgång. Erbjudandet avser bidrag till koordinering av påverkansplattformen. Stödberättigande kostnader är lönekostnader och faktiska övriga kostnader direkt relaterade till projektet, exempelvis resor och genomförande av konferenser. Det är viktigt att ansökan beskriver hur redan befintliga insatser, resurser och infrastruktur ska utnyttjas och samverka samt vilka nya resurser som behövs för att stärka svenska aktörers attraktionskraft och konkurrenskraft på en europeisk nivå. I plattformsprojekten ingår ett stort inslag av lärande kring hur påverkan sker vilket gör att aktivt eget arbete förväntas från de aktörer som ingår i respektive plattform. Konsulter kan i begränsad omfattning användas i relevanta delar av arbetet inom plattformen för genomförandet av specifika aktiviteter. Dock bör det 2 Se

7 7 (13) tydligt framgå hur erfarenheter som anlitade konsulter bygger upp också på ett strukturerat sätt sprids till de övriga aktörerna inom en plattform för att säkerställa en långsiktig kompetensuppbyggnad hos de deltagande organisationerna. 4.4 Resultat- och effektmål Målsättningen med plattformar finansierade inom denna utlysning ska vara väl fungerande och effektiva nationella plattformar, vilka leder till ett ökat svenskt inflytande i relevanta arbetsprogram, samt ett ökat deltagande av svenska aktörer i Horisont Finansiärerna kommer i bedömningsprocessen sträva efter att beviljade bidrag inte är överlappande med varandra utan kompletterar varandra i en portfölj av plattformar. Målet med plattformarnas arbete är förbättrade förutsättningar för svenska aktörer att delta i europeiska ramprogrammet genom: Positionering av nationella intressen med koppling till Horisont 2020 Samordning av nationella aktörer och intressen 5 Förutsättningar för finansiering 5.1 Budget Budgeten för utlysningen är cirka kronor. Stöd till etablerade plattformar, har en maximal projekttid på 24 månader. Möjlighet till ytterligare finansiering efter 24 mån kommer att finnas i en separat ansökningsomgång. Maximalt bidrag är kronor per plattform. 5.2 Regler om statligt stöd Bidrag från Finansiärerna kan komma att ges som försumbart stöd enligt Kommissionens förordning 1407/ Tidplan Följande tider gäller för utlysningen. Observera att tiderna är preliminära. För aktuella uppgifter, se utlysningens webbsida. Öppningsdatum: 5 maj 2015 Sista ansökningsdag: 10 september 2015 kl Preliminärt datum för beslut: 25 november 2015

8 8 (13) 7 Formella krav För att ett projektförslag ska komma ifråga för bedömning enligt kriterierna angivna i 8.2 ska följande krav vara uppfyllda: Konsortiet ska utgöras av aktörer för ett svenskt styrkeområde som bildat en nationell plattform. Konsortiet ska tydligt beskriva hur och med vilka insatser man vill göra Sverige och det aktuella styrkeområdet mer synligt i kommande arbetsprogram. Konsortiet ska tydligt beskriva relevant planerad uppkoppling mot kommissionens policyorgan (t.ex. relevant europeisk teknikplattform 3 ) eller andra relevanta påverkansvägar gentemot Horisont Konsortiet ska koordineras av universitet/högskolor, företag, forskningsinstitut, offentliga aktörer eller andra former av juridiska personer. 8 Bedömning 8.1 Bedömningsprocessen Ansökningarna kommer att bedömas av externa experter som tillsammans med Finansiärerna ger rekommendation till beslut. VINNOVA fattar beslutet om finansiering efter samråd med Finansiärerna och meddelar detta beslut till samtliga sökande. 3 Se

9 9 (13) 8.2 Bedömningskriterier Följande kriterier kommer att tillämpas vid bedömning av ansökningarna: Potential Uppskattning av det föreslagna områdets betydelse för svensk tillväxt, värdeskapande och/eller social innovation genom bedömning av: Potentialen hos aktuellt styrkeområde. Områdets betydelse för nationell konkurrenskraft ur ett globalt perspektiv. Relevansen hos aktörer som mobiliserats inom plattformen. Förutsättningar för europeiska satsningar inom det svenska styrkeområdet med utgångspunkt i kända prioriteringar inom Horisont Beskrivningen av den befintliga plattformen och dess vision, inklusive en beskrivning av den europeiska förhandlingsparten eller parterna, samt vilka aktörer som plattformen avser samarbeta med i medlemsstater och associerade länder. Sannolikheten för och graden av påverkan som plattformens arbete kan ge upphov till vad gäller planerade satsningar i Horisont Genomförbarhet Ansökan bedöms utifrån: Hur arbetet kommer att organiseras: angreppssätt, sammansättning av kompetens och involvering av berörda aktörer samt realism i tidsplan och budget. Projektets förankring i flera sektorer såsom akademiskt, offentligt och inom näringslivet. Resurser, kompetens och arrangemang hos involverade organisationer. Plan och strategi för hur resultat effektivt ska uppnås. Hur plattformen kompletterar portföljen av redan finansierade påverkansplattformar och Strategiska Innovationsområden (se punkt 3). Möjlighet till påverkan av planerade satsningar i Horisont Aktörer Ansökan bedöms utifrån: Den sökandes representativitet, dvs hur väl den sökande kan göra gällande att representera ett svenskt styrkeområde och dess aktörer. Grad av medverkan av aktörer som speglar de krav på aktörssammansättning som krävs i Horisont Sammansättning av kompetens hos de nyckelpersoner som aktivt ska arbeta med plattformen. Relevansen i den europeiska uppkopplingen mot Kommissionens policyorgan. Grad av uppkoppling och samverkan med aktörer i andra medlemsstater.

10 10 (13) 9 Ansökan 9.1 Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom Information angiven på övriga finansiärers hemsidor länkar direkt till utlysningens hemsida För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till VINNOVA. Då kan inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad. 9.2 Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning som tydligt besvarar bedömningskriterierna i kapitel 8.2, samt en CV-bilaga. Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid ansökan. Bilagorna ska vara i pdf-format. Projektbeskrivningen ska vara på max 10 A4-sidor med 12 punkters text (exklusive CV-bilagan). Den ska skrivas på svenska och omfatta följande: Projekttitel på svenska och engelska Sammanfattning Beskrivning av Styrkeområde Beskrivning av aktuellt styrkeområde inklusive motivering av områdets vikt för nationell konkurrenskraft i ett globalt perspektiv. Beskrivning av aktörer som mobiliserats inom plattformen.

11 11 (13) Beskrivning av förutsättningar för europeiska satsningar inom det svenska styrkeområdet med utgångspunkt i kända prioriteringar inom Horisont Beskrivning av påverkansvisionen, inklusive en beskrivning av den europeiska motparten eller parterna inklusive tänkt uppkoppling mot dessa. Beskrivning av genomförande Beskrivning av hur arbetet kommer att organiseras: angreppssätt, sammansättning av kompetens och involvering av berörda aktörer samt tidsplan och budget. Beskrivning av plattformens förankring inom olika sektorer såsom akademiskt, offentligt och inom näringslivet. Beskrivning av plattformens komplementäritet till portföljen av plattformar och Strategiska Innovationsområden (se punkt 3) Beskrivning av resurser, kompetens och arrangemang hos involverade organisationer. Plattformens syfte kopplat till utlysningens syfte. Plattformens mål kopplat till utlysningens syfte. Plattformens potential och nytta, dvs. betydelsen av resultaten och effekterna om plattformen lyckas. Beskrivning av det behov som plattformen tar sikte på att adressera. Genomförande. Projektplan inklusive tids- och aktivitetsplan, resurser, budget mm. Aktörer inklusive roller och arbetssätt. Beskrivning av den sökandes representativitet, dvs hur väl den sökande kan göra gällande att denne representerar ett svenskt styrkeområde och dess aktörer. Beskrivning av medverkan av aktörer som speglar de krav på aktörssammansättning som krävs i Horisont Beskrivning av sammansättningen av kompetens hos de nyckelpersoner som aktivt ska arbete med plattformen. Organisationsnummer och arbetsställe för de olika parterna i projektet. CV-bilagan ska innehålla relevanta CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner i projektteamet. För dessa ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Varje CV ska vara på max 1 A4-sida med 12 punkters text.

12 12 (13) 10 Villkor För beviljade projekt gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag tillämpliga vid beslutsdatum (se och klicka på Ansöka och rapportera och därefter Villkor och regler och därefter VINNOVAs villkor för bidrag ). För beviljade projekt kommer projektavtal ej att krävas. 11 Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA.

13 13 (13) 12 Kontaktpersoner för utlysningen VINNOVA Erik Litborn, utlysningsansvarig, tel , Johan Lindberg, koordinator National Contact Point (NCP), tel , Ida Hallengren, administrativa frågor, tel , Energimyndigheten Magnus Carnwall, tel , Formas Lisa Almesjö, tel , Forte Thomas Jacobsson, tel , Rymdstyrelsen Johan Köhler, tel , Vetenskapsrådet Birgitta Myrman, tel , Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är VINNOVAs IT-support, tel ,

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2013-02-28 2012-02001 Reviderad 2013-02-22 Utlysning Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer 2013 Projektform B: Genomförande av internationella

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN Översikt av de strategiska innovationsprogrammen Dagens mål Ge er en översikt av vilka strategiska innovationsprogram som nu är beviljade och skapa en tydligare bild av syftet och målet med satsningen

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Expertkompetens för innovation 15 steg 1

Expertkompetens för innovation 15 steg 1 Sida 1 (9) UTLYSNING Expertkompetens för innovation 15 steg 1 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av utveckling av näringslivsinriktade utbildningar

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008-01-29 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Smart Built Environment

Smart Built Environment Smart Built Environment Vad är Smart Built Environment? Ett 12-årigt strategiskt FoI-program 100 + 100 Mkr för en startperiod till och med 2018 Myndigheterna + aktörerna Kansli hos IQ Samhällsbyggnad IQ

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Testbäddar inom miljöteknikområdet UTLYSNING Datum Diarienummer [2013-03-01] [2014-00086] Reviderad [2014-02-18] Testbäddar inom miljöteknikområdet 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 30 januari 2014 2014-00621 Reviderad Processindustriell IT och Automation En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

Strategiska forskningsoch innovationsagendor

Strategiska forskningsoch innovationsagendor 1 2012-04-27 Strategiska forskningsoch innovationsagendor Utlysning av bidrag för att ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-03-10 2015-00045 Reviderad 2015-04-08 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 1 Sammanfattning VINNOVA inbjuder forskningsorganisationer i samverkan

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2014-06-03 Version Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA,

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-03-04 2013-01042 Reviderad 2013-09-02 FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

Sverige har gjort något unikt

Sverige har gjort något unikt Tack! Sverige har gjort något unikt ..hur ser omvärlden på detta? Innovationspolitikens utveckling.. Första generationen Den osynliga handen Andra generationen - Innovationssystem Tredje generationen Innovation

Läs mer

Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering

Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering RE:Source Utlysning 1, 2016: Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning

Läs mer

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnads medlemmar IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Smartare Elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (13) Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2018 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Smartare Elektroniksystem är en del av Vinnova,

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen av din ansökan och en anvisning när du skriver ansökan till programmet

Läs mer

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2018-01-12 2014-04036 Reviderad 2017-12-19 Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Läs mer

FashionTech och MediaTech

FashionTech och MediaTech 1 FashionTech och MediaTech 1 Sammanfattning Från analog till digital 2017 Bärbart mode och nyhetsmedia har gemensamt att de befinner sig i en förändringsfas som drivs av digitaliseringen för nya tjänster.

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

Smartare elektroniksystem.

Smartare elektroniksystem. UTLYSNING 1 (13) Smartare elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2019 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem. Det strategiska innovationsprogrammet Smartare

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Smartare elektroniksystem

Smartare elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Smartare elektroniksystem Forsknings- och innovationsprojekt 2019 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

SIP BioInnovation. Hypotesprövning Steg 1 UTLYSNING 1 (10)

SIP BioInnovation. Hypotesprövning Steg 1 UTLYSNING 1 (10) 1 (10) SIP BioInnovation Hypotesprövning Steg 1 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. BioInnovation är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 16 januari 2014 2015-00048 Reviderad 2015-01-16 Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2013-10-02 Reviderad Version Strategiska innovationsområden hösten 2013 - utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA, Energimyndigheten

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-06-10 ans.omg 1 [DIARIENUMMER] Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-03-15 2016-00068 Reviderad 2017-11-01 Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen av din ansökan och en anvisning när du skriver ansökan till programmet Industrins energianvändning

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Kompetenscentrum 2017- Steg 1

Kompetenscentrum 2017- Steg 1 UTLYSNING 1 (14) Kompetenscentrum 2017- Steg 1 Skiss 1 Inledning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är

Läs mer

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2014-12-17 2014-06135 Reviderad Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING Framtidens drönare Drönare för individer och samhälle Quadrotor drone in blue ski av Игоревич under CC-BY-SA Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 3 3 Vem

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH Bidrag för utbyte mellan industri och akademi 2 Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap,

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 5 3 Vem riktar

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning

Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Nationell finansiering av IoT-projekt vårens utlysning Presentation, vid seminarium IoT vad är det? IoT Sverige 11 mars 2015 Torbjörn Fängström, programchef, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt

Läs mer

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Dokumentet uppdateras löpande. Generella frågor om utlysningen Q: Varför är utlysningen avgränsad till samhällsutmaningar

Läs mer

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt EM4000 W-4.0, 2010-11-17 2016-04-26 1 (7) Utlysning: Medfinansiering EU-projekt Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor för medfinansiering EUprojekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för

Läs mer

HÖG 16 - Forskningsprojekt

HÖG 16 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 16 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-01-26 2017-00862 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Läs mer

Smart Built Environment Eftersnack med CMB och BIM Alliance Olle Samuelson

Smart Built Environment Eftersnack med CMB och BIM Alliance Olle Samuelson Smart Built Environment Eftersnack med CMB och BIM Alliance 2017-12-01 Olle Samuelson Vad är Smart Built Environment? Ett 12-årigt strategiskt FoIprogram 2016 2028 100 + 100 Mkr för en startperiod till

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 10 september 2015 2014-04033 Reviderad [Datum för revidering] Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet Utlysning Hösten 2015 1 Sammanfattning Det strategiska

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 4 3 Vem riktar

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Fjärrsyn. Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-05-31 2014-04036 Reviderad 2016-05-24 Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem VERKET FÖR

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor

Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor 2015-01-07 2015-05-27 Beslutsdatum 2014-12-15 2 (11) Innehåll

Läs mer

Vinnovas arbetssätt. Tre roller. Sveriges innovationsmyndighet. Om Vinnova. Innovationer uppstår ofta i samverkan vi ger förutsättningarna

Vinnovas arbetssätt. Tre roller. Sveriges innovationsmyndighet. Om Vinnova. Innovationer uppstår ofta i samverkan vi ger förutsättningarna Sveriges innovationsmyndighet Ebba Lindegren Avdelning för Samhälls- Miljö, Transport och Regioner Om Vinnova 200 anställda Stockholm, Bryssel och Silicon Valley Myndighet under Näringsdepartementet Tre

Läs mer

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-07-05 2016-03545 Reviderad Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning Utlysningen syftar till att nyttiggöra forskningsbaserad

Läs mer