Processindustriell IT och Automation

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Processindustriell IT och Automation"

Transkript

1 UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 30 januari Reviderad Processindustriell IT och Automation En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation förkortat PiiA. Till denna utlysning kan två typer av projekt inom området Processindustriell IT och Automation sökas. Dessa två är Kort projekt: FUI-projekt: Projekt på maximalt 1 (ett) år som kan vara både i tidiga skeden och sena skeden av innovationsprocessen. T ex förprojekt och ideutvecklingsprojekt eller implementerings- och demonstrationsprojekt. Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt (FUI-projekt) på maximalt 3 (tre) år där validering och demonstration i relevant miljö ingår. Inom Processindustriell IT och Automation ska Sverige bli världsledande för utveckling och användning av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom området genom ett utvecklat samarbete mellan excellenta miljöer inom forskning, utveckling och innovation. Detta drivs genom den nationella organisation PiiAs verksamhet som omfattar utlysningar, projekt, aktiviteter och strategiska insatser. För mera information se VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (14) 1 Inledning Detta är en utlysning som riktar sig till företag, mindre eller större, inom processindustrin eller dess leverantörsbranscher, eller en forskargrupp i nära samverkan med dessa, som har: En idé om en lösning på något tydligt processindustriproblem, där denna lösning dessutom har ett tydligt IT- eller automationsinnehåll? En ambition att tillsammans med forsknings- och innovationspartners utveckla och sätta denna lösning i produktivt arbete? Tillsammans med parter från näringsliv och akademi kan projektkonsortier söka projektfinansiering genom programmet Processindustriell IT och automation. Företag eller forskargrupper förväntas ha en tydlig vilja och förmåga att växa genom innovations- och samverkansprojekt som omfattar: Leverantörsföretag som har identifierat ett nytt marknadsbehov och söker en produkt eller tjänst som svarar mot detta behov och som skiljer sig betydligt från det som redan finns på marknaden, Processindustri som har identifierat en möjlighet att radikalt förbättra sin lönsamhet och konkurrenskraft genom att tillämpa ny kunskap eller ny teknik på ett helt nytt sätt eller Forskargrupp som sett möjligheter till ny kraftfull kunskapstillämpning och vill pröva att realisera dessa. Det innovationsprojekt som ett projektkonsortium söker finansiering för, ska vara av strategisk betydelse för dess företags och forskargruppers utveckling och tillväxt och ha stor potential att bidra till tillväxt i Sverige. Det projekt som söker finansiering kännetecknas av att vara: Innovativt: Dvs. bygga på ny kunskap, ny teknik, eller en ny tillämpning. Produkten, tjänsten eller processen som är målet för projektet måste skilja sig betydligt mot redan idag på marknaden existerande lösningar. Tillväxtdrivande: Dvs. bidra direkt eller indirekt till tillväxt för företag inom det strategiska innovationsområdet. Tillämpningsorienterat: Dvs. baserat på tillämpad forskning med projekt i tidiga utvecklingsfaser där tydliga kommersiella och utvecklingsmässiga osäkerheter och risker återstår. Tydligt om Immateriella rättigheter (IPR): Dvs hur IPR-frågorna hanteras och regleras ska vara tydligt så att alla parter och kanske framförallt att små och medelstora företag vet vad som gäller för IPR och att projektet i ett mycket tidigt skede reglerat detta.

3 3 (14) 2 Förutsättningar för finansiering Följande två typer av projekt finansieras i denna utlysning 1. Kort projekt på max ett år som kan vara både i tidiga skeden och sena skeden av innovationsprocessen. Ett Kort projekt ska vara utvecklingsmässigt realistiskt att genomföra inom ett år och ha förutsättningar att bidra till programmet PiiAs övergripande mål. Exempel på kort projekt är förprojekt och idéutvecklingsprojekt inför en eventuell fortsättning i ett framtida FUI-projekt* eller ett implementeringsoch demonstrationsprojekt. 2. FUI-projekt* som syftar till att genomföra ett projekt som är utvecklingsmässigt realistiskt att genomföra och som har förutsättningar att bidra till programmet PiiAs övergripande mål och där projektets resultat bl a validerats och demonstrerats i relevant miljö. * FUI = Forskning Utveckling och Innovation För bägge typerna av projekt ska man också fokusera på ett av de fokusområden som finns beskrivna i kap 7.2 Innehåll och genomförande 2.1 Budget Planerad budget för utlysningen är 25 miljoner kr. Max längd för projekt som beviljas inom ramen för denna utlysning är 3 år. Projekt längre än ett år ska delas upp i tydliga etapper och delmål. En etapp kan vara mellan 6-12 månader. I ansökan ska den totala kostnaden för projektet framgå och beskrivas. VINNOVAs bidrag kan maximalt uppgå till 50% av de stödberättigande kostnaderna. För Kort projekt gäller också - Bidraget per projekt kan ges inom spannet 0,3 till 1,5 miljoner kronor - Projektarbetet, slutrapport undantaget, ska vara avslutat inom ett år från projektstart För FUI projekt gäller också - Bidraget per projekt kan ges inom spannet 1,5 till 5 miljoner kronor - Projektarbetet, slutrapport undantaget, ska vara avslutat efter max tre år från projektstart Den projektbudget som redovisas i intressentportalen ska endast omfatta stödberättigande kostnader. Projektkostnader som inte är stödberättigande bör dock framgå av projektbeskrivningen då de kan ha betydelse för bedömningen. Stödberättigande kostnader kan helt eller delvis täckas av ett bidrag från VINNOVA. Hur stor del som täcks av VINNOVAs bidrag utgör den så kallade stödnivån och uttrycks i procent. Stödnivån bestäms per bidragsmottagare, där olika regler gäller för olika typer av organisationer. Vilka kostnader som är

4 4 (14) stödberättigande beror på projektets art och innehåll och framgår av VINNOVAs villkor. I dokumentet Guide till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader förtydligas vilka kostnader som betraktas som stödberättigande och hur redovisning av projektkostnader och -intäkter ska ske. 2.2 Regler om statligt stöd Bidrag från VINNOVA som ges till företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd. Reglerna innebär i flertalet fall att företaget eller organisationen får bidrag för endast andel av dess stödberättigande kostnader eller ett begränsat belopp. Bidraget ges med stöd enligt VINNOVAs förordning SFS 2008:762 om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation alternativt stöd enligt kommissionens förordning (EU) No 1407/2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europiska Unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse, även kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd. Varje projektpart ansvarar själv för att mottaget bidrag inte överstiger den stödnivå som är tillåten enligt reglerna för statligt stöd. 3 Tidplan Följande tider gäller för utlysningen. Observera att tiderna är preliminära. För aktuella uppgifter se utlysningens webbsida Ansökningsomgång våren 2014 Utlysningen öppnar: 30 januari 2014 Sista ansökningsdag: 1 april 2014 kl. 14:00 Eventuella kompletterande intervjuer med sökande*: 19 maj - 5 juni 2014 Preliminärt datum för beslut: 19 juni 2014 Tidigast datum för projektstart: 1 juli 2014 Senast datum för projektstart: 1 september 2014 Informationsträff: Torsdagen den 13 februari 2014, på VINNOVA Se PiiAs webbsida för uppdaterad information om de olika informationsträffarna som kommer att hållas i olika delar av landet. *Intervjuer sker i VINNOVAs lokaler på Mäster Samuelsgatan 56 i Stockholm. 4 Ansökan 4.1 Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har

5 5 (14) du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till VINNOVA. Då får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad. I direkt anslutning till att ansökan lämnas till VINNOVA ska bilagan Projektsammanfattning skickas till PiiAs programkontor via epost 4.2 Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska endast bifogas - projektbeskrivning utifrån obligatorisk mall - projektsammanfattning - CV-bilaga - Avsiktsförklaringar från projektparterna (endast FUI-projekt) - Preliminärt projektavtal om sådant finns. Bilagorna ska vara i pdf-format. För dessa bifogade dokument gäller - En projektbeskrivning som tydligt besvarar bedömningskriterierna som definieras i kapitel 6 Bedömning. Obligatorisk mall till respektive projektbeskrivning finns att ladda ner via utlysningens webbsida. - I projektbeskrivningen ska tydligt framgå vilket fokusområde som projektet adresserar och på vilket sätt. Se kap 7.2 Innehåll och genomförande - Projektbeskrivningen för ett Kort projekt får omfatta maximal 6 st A4-sidor. - Projektbeskrivningen för ett FUI-projekt får omfatta maximalt 10 st A4-sidor. - Projektbeskrivningen ska skrivas på svenska eller engelska med 12 punkters text. - Projektsammanfattning enligt mall som hämtas från utlysningens webbsida. Projektsammanfattningen ska kunna spridas och publiceras fritt och får således inte innehålla konfidentiella eller på annat sätt känsliga uppgifter. - CV-bilagan ska innehålla relevanta CV:n som avspeglar konsortiets sammansättning samt inkludera projektledarens. Varje CV ska vara på max 1 (en) A4-sida med 12 punkters text. Använd gärna den mall för CV som finns på utlysningens webbsida. - Avsiktsförklaring (endast för ansökan avseende FUI-projekt) ska lämnas av samtliga (potentiella/blivande) projektparter och beskriva respektive projektparts deltagande med avseende på motiv och vara undertecknat av

6 6 (14) behörig person från respektive organisation. Använd gärna den mall som finns på utlysningens webbsida OBS. Endast efterfrågade sidor och bilagor kommer att bedömas. 5 Vilka utlysningen riktar sig till Denna utlysning riktar sig till konsortier där företag, universitet/högskola/- forskningsinstitut och andra relevanta aktörer kan ingå. Även utländska parter är välkomna att delta i projekt, dock inte som koordinator. Programmet PiiAs ledord är innovation varför projektkonsortier som täcker hela innovationskedjan från idé till slutanvändare/marknad betraktas som särskilt intressanta. Genom att programmet dessutom betraktar samverkan över sektors- och aktörsgränser som avgörande för ökad förnyelse och innovationskraft, ska näringslivsaktör/er med tydligt kommersiella intressen ingå som tydlig och gärna ledande part i föreslagna projekt. Detta, tillsammans med aktör/er som bedriver kvalificerat FUI-arbete inom processindustriell IT och automation. 6 Bedömning 6.1 Hur kommer ansökningar att bedömas? Ansökan bedöms i konkurrens med övriga inkomna ansökningar och utgår från den elektroniska ansökan som lämnats in via Intressentportalen (se 4.1)till VINNOVA. Schematiskt ser beslutsprocessen ut på följande sätt: 1. Ansökan lämnas in i Intressentportalen. 2. De ansökningar som uppfyller de formella kraven kommer bedömas utifrån angivna bedömningskriterier (se kap 6) av externa nationella och internationella oberoende experter samt av VINNOVAs sakkunniga handläggare. Detta resulterar i en rekommendation till finansiering och en ranking av ansökningarna. 3. Företrädare för PiiA ges möjlighet att lämna ett yttrande över bedömarnas samlade förslag. 4. Intervjuer genomförs vid behov med företrädare för projektkonsortiet. 5. VINNOVA fattar beslut om vilka projekt som ska finansieras med beaktande av de finansierade projektens bidrag till balansen i PiiAs projektportfölj. 6. Beslut meddelas till sökande och PiiAs ledning informeras om utfallet. 6.2 Gemensamma bedömningskriterier för korta projekt och FUIprojekt Beskrivningen av FUI-projektet ska troliggöra att parterna kan genomföra själva projektet och de aktiviteter som säkerställer spridningen/kommersialiseringen av projektresultaten. Det ska också framgå vilka industriella behov beslutet att driva FUI-projektet bygger på, samt hur projektet bidrar till programmet PiiAs mål.

7 7 (14) Projekten kommer att bedömas med hjälp av följande kriterier: Potential a. Innovationer och lösningar som tydligt utgår från ett användar- och behovsperspektiv. b. Innovationer för hållbar utveckling och hållbara lösningar c. Potential att bidra till utlysningens resultat- och effektmål. d. Projektidéns potential att bidra till värdeskapande hos varje aktör i form av ekonomiskt, vetenskapligt och/eller tekniskt nytta på kort-, medellång- och lång sikt. e. Stärker aktörernas innovationsposition inom, eller är relevanta för, det utpekade fokusområdet. f. För Kort projekt, också hur projektet med framväxande nya teknologier (Future Emerging Technologies) bidrar till radikala innovationer. Genomförbarhet. a. Projektplanens och budgetens realism, trovärdighet och ändamålsenlighet samt förmågan att genomföra projektet inom utsatt tid. b. Projektplaner och aktiviteter som visar på alla parters engagemang, delaktighet och inbördes kommunikation. c. Angreppssätt, styrning, organisering och involvering av projektparter och relevanta aktörer inklusive användare/kravställare. d. Relevans i befintlig FUI- infrastruktur. Tydliggör i vilket sammanhang som projektet kommer att finnas genom att exemplifiera samarbeten på såväl strategisk som operativ nivå mellan olika aktörer och hur projektet kan dra nytta av detta till en effektivare innovationsprocess. e. Beskrivning över vad state-of-the-art är och vad man bygger projektet på för tidigare eller andra aktiviteter. f. Projekt kan komma i fråga för finansiering endast under förutsättning att de sökande inte driver projekt med samma innehåll och som redan är föremål för offentlig finansiering. Aktörer a. Konsortiets relevans för valt fokusområde, inklusive mandat att driva samarbetet. Sammansättning, nätverk, kompetens, förmåga och engagemang hos aktörskonsortiet i förhållande till projektmål och genomförande. b. Trovärdighet och förmåga att bygga en ändamålsenlig och branschöverskridande konsortiet med god förankring i de frågor som projektet möter. c. Strategi för kunskapsutbyte och lärande mellan olika aktörer för utveckling av effektivt innovationssamarbete.

8 8 (14) 7 Beskrivning av utlysningen 7.1 Syfte och motiv Programmet PiiA syftar till att ge företag med tillväxtpotential, och med fokus på processindustriella IT- och automationslösningar möjlighet att utvecklas genom projekt som kan leda till nya konkurrenskraftiga produkter, tjänster och processer, baserade på ny och unik teknik, kunskap och tillämpning. Denna utlysning ska bidra till detta för processindustrin och för dess leverantörsföretag så att de kan expandera och stärka sin internationella konkurrenskraft och förmåga. Detta ska göras genom att tillsammans med projektparter investera i FUI-projekt både med längre och kortare tidshorisonter. Tex aktiviteter fram till prototyper av processer och tillämpningar som prövas och demonstreras i en verklig miljö. I PiiAs fall typiskt i en anläggning, i en anläggningsutrustning och/eller i utrustning i ett råvaru- eller produktflöde. Genom finansiering av projekt, både Kort projekt och FUI-projekt, ska företagen också utveckla nya kunskaper, nya intellektuella tillgångar, samt utöka sina nätverk av externa kompetenser och etablera nya partnerskap som effektiviserar pågående och framtida innovationsutveckling. 7.2 Innehåll och genomförande I den agenda som ligger till grund för programmet PiiA (se kap 13 Dokument och referenser) finns sex stycken satsningsområden definierade. Denna utlysning riktar sig till valda delar i fyra av dessa satsningsområden och kallas här fokusområden. Både för projekt inom Kort projekt och FUI-projekt ska den sökande tydligt ange vilket fokusområde som projektet huvudsakligen kommer att adressera. De fyra fokusområdena i denna utlysning är. 1. Effektiv resursanvändning. Syftar till att med ett helhetsperspektiv få en effektivare resursanvändning inom områdena energi, transport och råvaruhantering. Projekt kan adressera frågor som hur man med hela produktionskedjan i åtanke planerar, modellerar, övervakar och styr nya eller befintliga processer för ett minskat energiutnyttjande, för att optimera sin logistik eller öka råvaruutnyttjandet. Projekten ska inkludera både arbetssätt och tekniska lösningar. Både Kort projekt och FUI-projekt kan sökas för detta fokusområde. 2. Anläggningstillgänglighet. Nya lösningar för tillgänglighet, säkerhet, underhållsstyrning mm av anläggningens maskiner och utrustningar. Projekt kan till exempel gälla förbättringar i arbetssätt med nya lösningar för underhållsplanering och styrning baserat på prediktioner och modeller som kan nyttjas via underhållssystem eller andra system i anläggningen. Här inkluderas också området Asset management Både Kort projekt och FUI-projekt kan sökas för detta fokusområde. 3. Processtyrning, modellering och simulering. Huvudsakligen tillämpningar och system för styrning, övervakning, interaktion och träning och för ökad

9 9 (14) processförståelse. Projekt ska för dessa också adressera frågor som ökad robusthet, tillgänglighet, livslängd och förenklad uppgraderbarhet. Både Kort projekt och FUI-projekt kan sökas för detta fokusområde. 4. Framtidsteknologier. Future Emerging Technologies (FET). Projekt med nya idéer och forskning som kan leda till genombrott med hög teknisk och samhällelig påverkan. Exempelvis projekt med stor potential för processindustrin och som bygger på och utgår från framväxande och nya teknologier som används i konsument-, internet-, spel- och mediaprodukter. Big data, Internet of things, Cloud computing, tjänsteorienterade arkitekturer och nya nät- och kommunikationsteknologier är några exempel på FET. Endast Kort projekt kan sökas för detta fokusområde. 7.3 Resultat- och effektmål Utlysningens resultatmål är att skapa nya konkurrenskraftiga lösningar och tillämpningar samt förbättra processindustrins och dess leverantörsföretags förmåga att ta till sig och att exploatera ny kunskap som leder till innovation inom området processindustriell IT och automation. Innovation är ledordet, och kortfattat, så menas här ett nytänkande som implementeras och därvid befunnits lönsamt till skillnad från en uppfinning som är ett nytänkande som kan sluta i ett patent. De resultat som förväntas från beviljade projekt är: Fler och bättre lösningar, metoder eller innovationer inom området Processindustriell IT och automation (PiiA) som bidrar till en effektivare svensk processindustri och en stark marknadsposition för dess leverantörer. Bredare och effektivare samverkan inom området som lett till o Ökat FUI tempo hos industrins IT och automationsleverantörer o En effektivare svensk processindustri och en stark marknadsposition för dess leverantörer. o Att området är ett effektivt och attraktivt svenskt innovationssystem som dragit till sig nya aktörer och talanger. Flera effektiva tester, demonstrationer och verifieringar av innovationer och lösningar i skarpa industriella produktionsmiljöer. De långsiktiga effektmålen i stort som programmet PiiA ska bidra till är: Ökad konkurrenskraft för svensk processindustri samt dess IT- och automationsleverantörer. Minska miljöpåverkan genom till exempel minskad energianvändning, bättre råvaruutnyttjande, minskade utsläpp och effektivare anläggningar. Radikalt höjd innovationstakt och förmåga inom området globalt sett som kan innebära o Omfattande forskningsexcellens men också bransch- och teknikkunskap vad gäller PiiAs FUI-områden. o Att beröra samtliga aktörer inom PiiA som branschområde, globalt sett, och dessutom olika branschöverskridande strukturer och processer.

10 10 (14) o Att PiiA-området har en självklar ställning i de europeiska och internationella innovationsagendorna. Effekterna på lite längre sikt är en ledande position för Sverige, dess företag, dess FUI-miljöer och berörda nätverk inom innovationsområdet, samt en ökad produktivitet och långsiktigt hållbar konkurrenskraft inom berörda näringar. 8 Beskrivning av Processindustriell IT och Automation 8.1 Bakgrund och motiv för programmet Sverige behöver en fortsatt konkurrenskraftig processindustri, men också fler växande och exporterande företag generellt. Bland företag med stora möjligheter till expansion och framgångsrik export finns de företag som levererar produkter och tjänster till processindustrier. Programmet PiiA handlar om nya kraftfulla lösningar med ett tydligt IT- och automationsinnehåll för svensk och internationell processindustri. Det fokuserar på ett område som utgör en hörnsten till kommande decenniers industrialisering och förnyelse av tyngre industri, och på lösningar som kan bidra till höjd anläggningstillgänglighet, ökad produktivitet och stärkt produktflexibilitet, men också för minskad miljöpåverkan, effektivare energianvändning och nya former för produktutveckling inom all processindustri. Processindustriell IT och automation spänner över en stor mängd av typiska produkter, tjänster och industriprocesser. T.ex. anläggningsmaskiner, styr- och reglersystem för operatörer, underhållssystem, utrustning och tjänster för mätning och övervakning, larmsystem, logistiksystem etc. Området utgörs till stor del av olika typer av IT- och automationslösningar som utvecklats och byggts in som komponenter i andra anläggningsresurser som t ex gruvtruckar och avverkningsfordon, men också i form av olika typer av verktyg som används av drifts-, utvecklings- och ledningspersonal m.fl. på olika företagsnivåer. Exempelvis för planerings-, konstruktions- och utvecklingsarbeten. Områdets spännvidd innebär att det omfattar en stor mängd företag och branscher, däribland maskin-, fordons-, mjukvaru-, elektronik- och instrumentleverantörer, IT-, automations- och teknikkonsulter, systemintegratörer, och naturligtvis olika grenar av processindustrier. Sverige har idag en stark ställning inom området med flera svenska företag i världsledande positioner, både när det gäller att utveckla, integrera och använda dessa lösningar. För fortsatt konkurrenskraft, och hantering av ett antal samhälleliga utmaningar, är dock områdets fortsatta utveckling av största betydelse. 8.2 Syfte och mål för programmet PiiA Syftet med programmet är att höja tempot och kvalitéten i områdets innovationsprocesser, och samtidigt stärka Sveriges marknadsställning och FUIförmåga inom detta område. Detta ska leda till att antalet effektiva och konkurrenskraftiga lösningar som tas fram och tas i bruk snabbt ökar, samtidigt som den samlade FUI-förmågan hos innovationsområdets svenska aktörer kraftfullt stärks.

11 11 (14) PiiAs utlysningar innebär också att innovationerna ska stärka branschen förmåga att bidra till ett hållbart samhälle med avseende på ekologiska, sociala och kulturella aspekter där aktörerna utvecklas positivt vad gäller jämställdhet, mångfald och integration. År 2022 ska Sverige vara erkänt världsledande för utveckling och användning av innovativa och konkurrenskraftiga lösningar inom processindustriell IT och automation vilket uppnåtts genom ett utvecklat samarbete mellan excellenta FUImiljöer, världsledande leverantörsföretag och världsledande processindustrier som agerat krävande kunder för engagerade leverantörsföretag. PiiA är ett program inom den satsning på Strategiska innovationsområden (SIO) som VINNOVA, Energimyndigheten och Formas tillsammans genomför, och drivs av en sammanslutning av företag och FUI-miljöer. För mer information om PiiA: Se 9 Formella krav För att komma ifråga för VINNOVAs bedömning enligt kriterierna angivna i kapitel 6 ska även följande krav också vara uppfyllda: Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in Ansökan ska vara i linje med inriktning, syfte och mål för utlysningen Projektet ska kunna starta under perioden 1 juli 1 september 2014 Samtliga projektparter ska vara juridiska personer Konsortiet ska vid ansökningstillfället bestå av minst 3 projektparter, varav minst 2 företag Projektledaren är anställd hos en av projektparterna i konsortiet Ansökan är skriven på svenska eller engelska. Ansökan ska innehålla alla obligatoriska bilagor 10 Villkor För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om rapportering, projektavtal, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. gentemot VINNOVA. Då utlysningen sker inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet PiiA så tillkommer även särskilda villkor och anvisningar som reglerar rapportering, uppföljning och kommunikation m.m. mot PiiA. Ytterligare särskilda villkor kan tillkomma för enskilda projekt. VINNOVAs allmänna villkor hittas under Villkor och regler på utlysningens webbsida. 11 Sekretessfrågor

12 12 (14) Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. Observera att bilagan Projektsammanfattning ska kunna spridas och publiceras fritt och således inte får innehålla uppgifter som omfattas av sekretess. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 12 Kontakt PiiAs hemvist: SICS Swedish ICT Västerås Högskoleplan 1, Västerås Telefon växel: , Mail: Kontaktpersoner för utlysningen är Utlysningsansvarig för programmet PiiA: Anders OE Johansson SICS Swedish ICT Västerås Mail: Telefon Utlysningsansvariga på VINNOVA: Lars-Gunnar Larsson Tommy Schönberg Kontakt för administrativa frågor: Lena Dalsmyr, administratör VINNOVA Frågor om ansökningsfunktionen: VINNOVAs IT-support, tel ,

13 13 (14) 13 Dokument och referenser På VINNOVAs webbplats, där utlysningen presenteras finns följande dokument av särskild relevans för PiiA och som sökanden bör ta del av - Mall för Projektbeskrivning Kort projekt och FUI-projekt - Mall för projektsammanfattning. - Mall för avsiktsförklaring - Mall för CV - Mall för projektavtal. (om man avser att bifoga ett preliminärt projektavtal) Följande dokument är av särskild relevans för PiiA och som sökanden bör ta del av finns på PiiAs webb, Länk till finns också på VINNOVAs webbplats - Den agenda som ligger till grund för programmet PiiA heter Nationell kraftsamling för processindustriell automation en agenda för ledning, innovation och kompetensutveckling. - Sammanfattade beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet PiiA Andra dokument som kan inspirera sökanden är - Den teknologi roadmap som utvecklats inom ARTEMIS CoIE ProcessIT.EU European roadmap for industrial process automation. Finns på

14 14 (14) 14 Checklista Denna checklista är ett stöd vid projektansökan men ska inte ses som en garanti för att alla formella villkor i ansökan uppfylls. Uppfyller projektet utlysningens skallkrav? Projektet har inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in Ansökan är inskickad elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. En projektbeskrivning som uppfyller kraven i kap 4.2 Ansökans innehåll är bifogad ansökan. Ett dokument med CV som uppfyller kraven i kap 4.2 Ansökans innehåll är bifogad ansökan. Avsiktsförklaringar från projektparterna är bifogad ansökan. En projektsammanfattning är bifogad ansökan. Alla dokument är inskickade i PDF format. Ansökan skriven på svenska eller engelska. Projektsammanfattningen är skickad till PiiAs programkontor via epost I ansökan är angivet vilket fokusområde som ansökan huvudsakligen adresserar. Koordinator och övriga projektparterna är juridiska personer Projektledaren är anställd hos en av projektparterna i konsortiet Vid ansökningstillfället består konsortiet av minst 3 projektparter, varav minst 2 företag. Projektansökan uppfyller de formella kraven enligt kap 9 Formella krav, Summa sökt bidrag uppfyller kraven i kap 2.1 Budget

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

SIP PiiA FUI-projekt våren 2017

SIP PiiA FUI-projekt våren 2017 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 16 januari 2017 2017-00187 Reviderad 17 januari 2017 SIP PiiA FUI-projekt våren 2017 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och

Läs mer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2013-02-28 2012-02001 Reviderad 2013-02-22 Utlysning Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer 2013 Projektform B: Genomförande av internationella

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

SIP PiiA - Sommaren 2017 Genomförbarhetsstudier

SIP PiiA - Sommaren 2017 Genomförbarhetsstudier UTLYSNING 1 (11) SIP PiiA - Sommaren 2017 Genomförbarhetsstudier En utlysning inom strategiska innovationsprogram Processindustriell IT och Automation Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-06-16 2017-03113 Reviderad Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2013-12-19] Forska&Va x 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

UTLYSNING. PiiA Våren Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, samt genomförbarhetsstudier

UTLYSNING. PiiA Våren Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, samt genomförbarhetsstudier PiiA Våren 2019 Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, samt genomförbarhetsstudier En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation (PiiA) för våren

Läs mer

HELENA JERREGÅRD SICS VÄSTERÅS

HELENA JERREGÅRD SICS VÄSTERÅS HELENA JERREGÅRD SICS VÄSTERÅS Sida: 2 2012-04-17 ProcessIT Innovations LTU - UmU Hur det började Arbetet med en Nationell agenda initierades Ansökan till VINNOVA om ett strategiskt innovationsområde (SIO

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-03-15 2016-00068 Reviderad 2017-11-01 Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

UTLYSNING 1 (16) PiiA Våren Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt

UTLYSNING 1 (16) PiiA Våren Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt 1 (16) PiiA Våren 2018 Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation (PiiA) PiiA är en del av Vinnovas, Energimyndighetens

Läs mer

Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering

Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering RE:Source Utlysning 1, 2016: Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-04-23 2014-00985 Reviderad Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 2 (13) 1 Finansiärerna

Läs mer

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-05-31 2014-04036 Reviderad 2016-05-24 Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem VERKET FÖR

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2018-03-26 2018-01786 Reviderad [Datum för revidering] Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Testbäddar inom miljöteknikområdet UTLYSNING Datum Diarienummer [2013-03-01] [2014-00086] Reviderad [2014-02-18] Testbäddar inom miljöteknikområdet 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2019-04-19 2017-02398 Reviderad 2017-09-12 Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-03-10 2015-00045 Reviderad 2015-04-08 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 1 Sammanfattning VINNOVA inbjuder forskningsorganisationer i samverkan

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-05-15 2014-04036 Reviderad 2017-05-11 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2017 1 Sammanfattning Utlysningen riktar

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

FashionTech och MediaTech

FashionTech och MediaTech 1 FashionTech och MediaTech 1 Sammanfattning Från analog till digital 2017 Bärbart mode och nyhetsmedia har gemensamt att de befinner sig i en förändringsfas som drivs av digitaliseringen för nya tjänster.

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

UTLYSNING. PiiA Hösten Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, samt genomförbarhetsstudier

UTLYSNING. PiiA Hösten Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, samt genomförbarhetsstudier 2019-09-10 2019-03497 PiiA Hösten 2019 Forsknings-, utvecklings- och innovationsprojekt, samt genomförbarhetsstudier En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och automation

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

SME. Processindustriell IT och Automation. Förmåga. Utlysningen Hösten Öppen 9 Juni 22 Sept. INNOVATIONER. S-kurvan. Utrusta.

SME. Processindustriell IT och Automation. Förmåga. Utlysningen Hösten Öppen 9 Juni 22 Sept. INNOVATIONER. S-kurvan. Utrusta. PiiA Värdekjedjor Utrusta INNOVATIONER Konkurrenskraft Processindustri Processindustriell IT och Automation Produkter och tjänster SME S-kurvan Långsiktiga miljöer Tempo 2020 Förmåga Affärsmodeller Uthållighet

Läs mer

Smartare elektroniksystem

Smartare elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Smartare elektroniksystem Forsknings- och innovationsprojekt 2019 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Banbrytande idéer inom industriell utveckling

Banbrytande idéer inom industriell utveckling UTLYSNING 1 (9) Banbrytande idéer inom industriell utveckling Förstudier och hypotesprövningar för att ge förutsättningar för innovationer som kan bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk industriell

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 10 september 2015 2014-04033 Reviderad [Datum för revidering] Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet Utlysning Hösten 2015 1 Sammanfattning Det strategiska

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2018-01-12 2014-04036 Reviderad 2017-12-19 Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Läs mer

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008-01-29 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Läs mer

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING Framtidens drönare Drönare för individer och samhälle Quadrotor drone in blue ski av Игоревич under CC-BY-SA Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 3 3 Vem

Läs mer

Den smarta digitala fabriken

Den smarta digitala fabriken UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-07-06 2016-03240 Reviderad 2016-07-06 Den smarta digitala fabriken Finansiering av innovationsprojekt som stöttar Sveriges nyindustrialisering VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

Smartare Elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (13) Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2018 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Smartare Elektroniksystem är en del av Vinnova,

Läs mer

Stöd till innovatörer 2018

Stöd till innovatörer 2018 UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-11-21 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer 2018 En utlysning för organisationer som kan stödja enskilda innovatörer och uppfinnare VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Följeforskning i programmet Innovatörer

Följeforskning i programmet Innovatörer UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-09-28 2017-04712 Reviderad Följeforskning i programmet Innovatörer En satsning knuten till programmet Innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Normkritisk innovation 2018

Normkritisk innovation 2018 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-12-15 2017-05257, 2017-05259 Reviderad Normkritisk innovation 2018 Jämställdhet och jämlikhet som drivkraft för innovation och hållbar tillväxt En utlysning inom

Läs mer

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS)

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2018-06-14 2018-02535 Reviderad 2018-08-28 Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) Lösningar på stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-01-26 2017-00862 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Läs mer

Utlysning Social innovation våren 2016

Utlysning Social innovation våren 2016 1 (7) 20150107_v2 Utlysning Social innovation våren 2016 Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka och agera. Behovet av nya lösningar är stort. Genom denna

Läs mer

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt EM4000 W-4.0, 2010-11-17 2016-04-26 1 (7) Utlysning: Medfinansiering EU-projekt Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor för medfinansiering EUprojekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för

Läs mer

Smartare elektroniksystem.

Smartare elektroniksystem. UTLYSNING 1 (13) Smartare elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2019 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem. Det strategiska innovationsprogrammet Smartare

Läs mer

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Innovatörer i vård och omsorg 2017 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är en del

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

SIP BioInnovation. Hypotesprövning Steg 1 UTLYSNING 1 (10)

SIP BioInnovation. Hypotesprövning Steg 1 UTLYSNING 1 (10) 1 (10) SIP BioInnovation Hypotesprövning Steg 1 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation. BioInnovation är en del av Vinnovas, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Fjärrsyn. Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

Projekt inom strategiska innovationsprogram

Projekt inom strategiska innovationsprogram UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2014-07-04 2014-04036 Reviderad 2014-07-01 Projekt inom strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Strategiska innovationsprogram är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 16 januari 2014 2015-00048 Reviderad 2015-01-16 Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning Våren 2015 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin UTLYSNING 1 (11) Datum 2017-10-11 Diarienummer 2017-04966 Reviderad 2018-01-17 Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin Finansiering av kunskapsspridningsprojekt Detta är en utlysning inom

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Utveckla kunskap och nätverk genom deltagande i forskningsprojekt!

Utveckla kunskap och nätverk genom deltagande i forskningsprojekt! Utveckla kunskap och nätverk genom deltagande i forskningsprojekt! Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör VINNOVA? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är

Läs mer

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram

Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Vanliga frågor och svar rörande utlysning om stöd till strategiska innovationsprogram Dokumentet uppdateras löpande. Generella frågor om utlysningen Q: Varför är utlysningen avgränsad till samhällsutmaningar

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer