Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer"

Transkript

1 UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer Reviderad Utlysning Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer 2013 Projektform B: Genomförande av internationella forsknings- och utvecklingsprojekt En utlysning inom programmet Internationell samverkan för miljöinnovationer i samverkan med Energimyndigheten. VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (14) 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Vi främjar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Det gör vi genom att stimulera ökat nyttiggörande av forskning, investera långsiktigt i starka forsknings- och innovationsmiljöer och genom att utveckla katalyserande mötesplatser. VINNOVA har 2012 startat programmet Internationell samverkan för miljöinnovationer. Programmet syftar till att stärka svenska aktörers nätverk för internationellt forsknings- och utvecklingssamarbete för miljöinnovationer. Fokus ligger på att stimulera samverkan mellan akademi, institut och företag i nya tillväxtländer. Aktörernas ökade globala FoU-närvaro förväntas leda till ökad konkurrenskraft och tillväxt samtidigt som förutsättningarna för en bättre miljö och hållbar samhällsutveckling stärks. Övergripande mål med programmet är att stärka svenska aktörers nätverk för internationellt forsknings-, utvecklings- och innovationssamarbete med tillväxtländer genom att underlätta tidig konceptverifiering och tillgängliggöra stöd till demonstrationsprojekt. VINNOVA öppnar nu en utlysning för samarbete med aktörer i Kina inom ramen för programmet Internationell samverkan för miljöinnovationer. VINNOVA och MOST (Ministry of Science and Technology in China) genomför parallella utlysningar inom programmet i respektive land. Energimyndigheten medverkar i utlysningens energirelaterade del via programmet Internationell samverkan för miljöinnovationer Energi i Kina - ISMEK. Syftet med utlysningen är att utveckla strategiska forsknings- och innovationssamarbeten mellan aktörer i Sverige och aktörer i Kina som på sikt stärker svenska aktörers konkurrenskraft. OBS: VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Inga ändringar kommer dock att göras under de fyra sista veckorna innan respektive deadline. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför varje deadline hämta aktuell information på utlysningens webbsida.

3 3 (14) Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på utlysningens webbsida på under Utlysningar. 2 Vilka utlysningen riktar sig till Utlysningen riktar sig till konsortier med aktiv medverkan från parter såsom näringsliv, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentliga aktörer. Kännetecknande för ett konsortium i den här utlysningen är att det drivs utifrån forsknings- och innovationsbehov formulerade av näringslivsaktörer. Medverkan och utnyttjande av erfarenhet och kompetens hos kommuner och offentlig verksamhet är önskvärd. Utlysningen riktar sig till existerande konsortier som har utvecklat sina nätverk med, för projektets genomförande, relevanta aktörer i Kina. Exempel på konsortier i Sverige är: 1) Ett eller flera företag tillsammans med ett eller flera universitet eller industriforskningsinstitut och offentliga aktörer som kommuner, kommunala bolag, landstinget med flera 2) Ett stort företag och ett eller flera små och medelstora företag (SMF) tillsammans med offentliga aktörer som kommuner, kommunala bolag, landstinget med mera Konsortiet måste ha en tydlig idé för nyttiggörande av projektets resultat i form av innovativa produkter eller tjänster. Mer detaljerad information finns i avsnitt Krav på projekten. 3 Beskrivning av utlysningen 3.1 Bakgrund och motiv Den internationella marknaden för miljöteknik växer kraftigt i takt med att medvetandet om de stora utmaningarna ökat och att klimat- och energifrågor har blivit alltmer centrala. Den globala efterfrågan accelererar i takt med industrialiseringen av stora tillväxtekonomier som Kina. Att världens storstäder fortsätter att växa medför också stora investeringsbehov i hållbar teknik inom områden som vatten, luft, avfall, energi och transporter. För att uppnå en stärkt global konkurrenskraft måste den svenska miljötekniksektorn, i samspel med myndigheter, akademi och forskningsinstitut, bli effektivare och utveckla globalt efterfrågade lösningar som kan svara mot dagens stora miljöutmaningar. Implementering och export av miljöteknik på dessa

4 4 (14) nya marknader har dock visat sig vara svårt, med flera hinder som kräver ökad kompetens och erfarenhet. För att erhålla ökad kunskap om förutsättningar i andra delar av världen och för att kunna utveckla lösningar som inte enbart är anpassade för svenska förhållanden krävs samarbete med starka forsknings- och innovationsmiljöer internationellt. Regeringen beslutade 2011 att ta ett samlat grepp för att stödja utvecklingen av och skapa goda förutsättningar för export av svensk miljöteknik från forskning och utveckling via hemmamarknad till export. Som en del av detta fick VINNOVA i uppdrag att genomföra en satsning på forskning och innovation inom miljöteknikområdet. VINNOVAs utlysningar inom programmet Internationell samverkan för miljöinnovationer bygger på en flerstegsprocess med följande projektformer: A. Samarbetsbyggande och förstudier, läs mer på B. Genomförande av internationella forsknings- och utvecklingsprojekt Detta är en utlysning inom projektform B. Syftet med ett projekt B är att genomföra internationella forsknings- och utvecklingsprojekt inom ramen för denna utlysnings prioriterade områden. Denna utlysning görs i samverkan med Energimyndigheten. För mer detaljer se avsnitt 3.4. Tillväxtverket kommer efter projektens avslutning i samverkan med VINNOVA att undersöka förutsättningarna för att ge finansiellt stöd av nästa steg, kommersialiseringen. Konsortier som erhåller finansiering kommer att erbjudas att delta i stödjandeaktiviteter arrangerade av VINNOVA, exempelvis information om ramverket för hantering av immateriella rättigheter i de aktuella samarbetsländerna och kurser i omvärldsanalys. 3.2 Innehåll och genomförande Miljöinnovationer är ett stort område som kan innehålla många typer av produkter, tjänster och processer. Projekten förväntas ge substantiella effekter i form av innovationer och ökad konkurrenskraft för medverkande parter samt minskad miljöpåverkan. Ambitionen är även att få förslag som utnyttjar den kompetens som finns i t.ex. svenska kommuner. Svenska kommuner och kommunala bolag har stor kunskap om teknik- och systemlösningar inom miljöteknikområdet. Städer i andra länder har på motsvarande sätt en nyckelroll i omställningen till ett mer hållbart

5 5 (14) samhälle. Det är därför önskvärt att konsortierna kan finna sätt att tillgängliggöra kompetens och tekniska lösningar från svenska kommuner och kommunala bolag. Prioriterade områden är: 1) Miljöteknik, vilket inkluderar produkter (varor och tjänster) som minskar användandet av naturresurser och som minskar utsläpp av skadliga substanser över hela livscykeln, t.ex. nya tillverkningsprocesser, nya material, miljöskyddsteknik, effektiv resursanvändning (vatten, råvaror, energi, mm), ersättning av fossilbaserade, energikrävande och skadliga ämnen. 2) Hållbar stadsutveckling, vilket omfattar introduktionen av nya, eller avsevärt förbättrade, produkter (varor eller tjänster), processer, organisatoriska förändringar eller marknadsföringslösning t.ex. del- och systemlösningar inom VA, fjärrvärme, urbana transporter, vattenrening, avfallshantering, och informations- och kommunikationsteknik som leder till minskad miljöpåverkan. Urval och finansiering av projekt sker via koordinerade utlysningar i Sverige och Kina. VINNOVA ansvarar för den svenska ansökningsprocessen och Ministry of Science and Technology (MOST) för den kinesiska. VINNOVA har inom programmet genomfört utlysningen Internationell Samverkan för Eco-innovationer 2012 avseende samarbetsbyggande och förstudier (projektform A). Läs mer om denna på Resultat- och effektmål Resultat och effektmål utgår från de nyttoaspekter projekten förväntas generera inom miljöinnovationsområdet. Nyttan på lång sikt förväntas bli; ökad generell kunskap och insikt kring denna modell för innovationssamarbete på tillväxtmarknader underlättande av tidig konceptverifiering i syfte att främja utveckling av produkter och tjänster nyttiggörande av kompetens och teknik som utvecklats av offentliga aktörer i Sverige i form av nya produkter eller tjänster och som kan nå en internationell marknad genom företagen bidrag till minskad miljöpåverkan och en hållbar utveckling nationellt och internationellt

6 6 (14) bidrag till att skapa mervärden och synergier med de nationella programsatsningarna inom området. - Främjande av innovationssamarbeten som bidrar till att öka svenska aktörers kunskap om behov i dessa länder och föra dem närmare excellenta kinesiska forskningsmiljöer, framtida kunder och marknader - Främjande av långsiktigt uthålliga kontakter mellan svenska och internationella konsortier genom att stödja utveckling och fördjupning av både nya och etablerade nätverk Projektets resultat förväntas vara en prototyp, demonstration av en ny innovativ produkt, tjänst eller process inom de prioriterade områdena i denna utlysning. Vidare förväntas resultatet innehålla en uttalad kommersialiseringsstrategi. 3.4 Samverkan med Energimyndigheten inom ramen för denna utlysning Flera myndigheter har ett gemensamt regeringsuppdrag (Regeringsuppdrag; Uppdrag att stärka det svensk-kinesiska forsknings- och innovationssamarbetet (U2012/907/F) angående Kina, bl.a. VINNOVA och Energimyndigheten. Ett av målen med uppdraget är ökad samverkan mellan svenska och kinesiska forsknings- och innovationsaktörer. Som ett led i detta uppdrag genomför VINNOVA och Energimyndigheten tillsammans utlysningen Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer Internationell samverkan för miljöinnovationer Energi i Kina ISMEK (nedan benämnt ISMEK) utgör Energimyndighetens del i samarbetet och genomförs som en integrerad del. Samarbetet mellan myndigheterna innebär att samtliga ansökningar även energiprojekt - skickas till VINNOVA, där en inledande granskning sker i enlighet med VINNOVA:s krav och bedömningskriterier i denna utlysningstext Internationell samverkan med aktörer i Kina för Eco-innovationer Därutöver kommer en expertgranskning att ske på Energimyndigheten av de ansökningar som bedöms vara energirelaterade och av relevans för ISMEK. Dessa ansökningar kommer i granskningen att bedömas mot nationella mål och kriterier inom respektive prioriterat energiforskningsområde och dit relaterade nationella program. Sökande med energirelaterade projektförslag uppmanas därför läsa ISMEK-utlysningen som finns på

7 7 (14) Projektadministrationen i övrigt, att ta emot ansökningar, fatta formella beslut, bereda ärenden, granska inkomna rapporter, utbetala beviljade medel och göra uppföljning, hanteras av VINNOVA. 4 Utlysningens budget Utlysningens budget är 40 miljoner SEK. VINNOVA: s budget uppgår till 20 miljoner SEK avseende Kina för perioden Energimyndighetens budget för ISMEK är totalt 20 miljoner SEK för perioden Bidrag som ges till företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet begränsas av reglerna om statligt stöd. Bidrag lämnas med stöd av förordning (SFS 2008:762) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation. VINNOVAs medfinansiering avser enbart de svenska deltagarna i konsortiet. VINNOVA ger bidrag endast för viss andel av deltagares stödberättigande kostnader. Beslut av VINNOVA om att bevilja eller avslå en ansökan kan inte överklagas. VINNOVAs bidrag kan uppgå till högst kronor. Företag kan, beroende på dess storlek, få bidrag med upp till 75 % av dess stödberättigande kostnader. Akademipart kan få bidrag med upp till 100 % av dess stödberättigande kostnader. För vidare information se även Regler för statligt stöd på utlysningens webbsida under Villkor och regler. Projekten kan variera i storlek, antal deltagare och längd. 5 Tidplan Projekt kan pågå från och med 2013 dock längst i tre år till och med Tidplanen samordnas så långt som möjligt mellan Energimyndigheten och VINNOVA i Sverige samt med MOST i Kina. Följande tider gäller för utlysningen. Observera att tiderna är preliminära. För aktuella uppgifter, se utlysningens webbsida.

8 8 (14) Öppningsdatum: 28 februari Sista ansökningsdag: 02 maj 2013 kl. 14:00. Sista datum för beslut: 30 september Sista datum för projektstart: 30 november Slutgiltiga beslut fattas av VINNOVA i Sverige och av MOST i Kina. 6 Krav på projekten För att komma ifråga för VINNOVAs bedömning enligt kriterierna angivna i 7.2 ska följande krav vara uppfyllda: Projektet genomförs av ett konsortium som drivs utifrån forsknings- och innovationsbehov formulerade av näringslivsaktörer. Samarbetet måste innehålla aktiv medverkan från näringsliv samt universitet eller forskningsinstitut. Medverkan från offentliga aktörer (samhällsparter) uppmuntras. Konsortiet ska ha identifierat tydliga behov och problemställningar och ha förslag till lösningar (produkt, tjänst eller process), alternativt ett sätt att integrera existerande lösningar i ett nytt koncept. Föreslagna lösningar/konceptet ska ha en stor marknadspotential där framgången är beroende av samverkan med identifierade utländska partner. Konsortiet har utvecklat gedigen kännedom om den aktuella marknaden så att man kan göra troligt att ett lyckat genomförandeprojekt i nästa steg har goda förutsättningar att nå den tänkta marknaden. Konsortiet har identifierat vad som kan komma att krävas för att föreslagna lösningar ska kunna implementeras, inklusive eventuella regulatoriska frågor och affärsmodeller. Projektet ska genomföras under en period av 2-3 år. Sökande bör kunna visa på tidigare erfarenheter av innovationsarbete inom utlysningens område. Största delen av projektens budget ska gå till att genomföra ett forskningsoch utvecklingsprojekt som leder till innovationer med minskad miljöpåverkan och bidrar till en hållbar utveckling. Konsortiet i Sverige har formerat ett svenskt-kinesiskt konsortium som tillsammans har förmåga att utveckla lösningar på de utländska marknaderna man föreslår i sin strategi.

9 9 (14) Varje bilateralt projekt måste presentera en gemensam projektplan för hela det internationella konsortiet. Den svenska Koordinatorn ska, senast vid den officiella starten av projektet, kunna visa att ett konsortialavtal (benämns Projektavtal i de allmänna villkoren) som har undertecknats av samtliga (svenska och kinesiska) parter. Målet med konsortialavtal är att tydliggöra bland annat: De olika deltagarnas ansvar i projektet Beslutsprocesser i projektorganisationen Rutiner för hantering av ändringar i konsortiets partnersammansättning Projektbudget och finansiering Immateriella frågor Processer för eventuell konfliktlösning Följande formella krav ska uppfyllas av sökande: Sökande ska vara en juridisk person. Om huvudsökande är ett företag skall detta vara ett aktiebolag (AB) registrerat i Sverige. Ett konsortium kan endast skicka in en ansökan. Individuella parter kan delta i flera ansökningar. Vilka parter som söker bidrag från VINNOVA och deras uppgift i projektet ska tydligt framgå av ansökan. Följande gäller för olika kategorier av parter: Akademipart ska vara ett svenskt universitet, högskola eller forskningsinstitut. Näringslivspart ska ha forsknings- och/eller utvecklingsverksamhet samt affärsverksamhet i Sverige. Samhällsparten ska tillhöra svensk samhällssektor. Exempel på offentliga aktörer som kan söka är kommuner, kommunala bolag, landsting och myndigheter. Det är inget krav att ett konsortium erhållit VINNOVA-finansiering för ett förberedande projekt (Projektform A) för att det ska vara berättigat att ansöka om ett genomförandeprojekt (Projektform B).

10 10 (14) 7 Bedömning 7.1 Bedömningsprocessen VINNOVA och MOST genomför parallella utlysningar inom programmet i respektive land. Varje myndighet förbehåller sig rätten att finansiera ytterligare projekt ensidigt. Ansökningarna kommer att prövas av såväl intern som extern expertis mot programmets övergripande mål i en VINNOVA-Energimyndigheten gemensam beredningsgrupp med avseende på de kriterier som formulerats av VINNOVA. Därutöver kommer en expertgranskning att ske på Energimyndigheten av de ansökningar som bedöms vara energirelaterade och faller inom ISMEK. Därefter sker en konsultation med MOST för att identifiera de projekt som erhåller finansiering från både svensk och kinesisk sida. VINNOVA fattar sedan det formella beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande. Beträffande kriterier vid bedömningen, se Bedömningskriterier nedan. 7.2 Bedömningskriterier Följande kriterier kommer att tillämpas av VINNOVA vid bedömning av ansökningarna i Projektform B: 1. Potential a. Marknadspotential för den lösning som konsortiet föreslår. b. Den föreslagna lösningens innovations- och nyhetsvärde. c. Den föreslagna lösningens minskade miljöpåverkan. d. I vilken grad projektet adresserar något av de prioriterade områdena angivna i avsnitt Genomförande a. Projektplanen bedöms utifrån dess realism i förhållande till mål, budget, tidplan m.m. b. Projektet bedöms utifrån planerad styrning (managementmodell) och aktiviteter för att uppnå ett högkvalitativt och effektivt internationellt konsortium. c. Projektet bedöms utifrån planer och aktiviteter som säkerställer att behovsägarnas intressen tas tillvara i projekt. 3. Aktörskonstellationer a. En bedömning av konsortiets aktörssammansättning (nationella och internationella) kommer att göras i förhållande till den lösning som konsortiet föreslår för den utvalda marknaden.

11 11 (14) b. Ingående aktörers erfarenhet av forsknings- och innovationsarbete i internationell kontext. c. Ingående aktörers erfarenhet av internationella projekt. Kriterierna viktas inte utan de användas för att göra en sammanlagd bedömning av projekten. Kriterierna kommer också att återkomma i uppföljningar, utvärderingar och effektanalyser. 8 Ansökan 8.1 Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar eftersom det är organisationen som blir sökande. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till VINNOVA. Då kan inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad. 8.2 Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning, en CV-bilaga och en bilaga som beskriver den gemensamma projektplanen för hela det internationella konsortiet. I bilagan för projektplanen ska alla projektdeltagare förbinda sig att presentera ett av alla parter undertecknat fullständigt avtal för konsortier enligt de krav som

12 12 (14) beskrivs i utlysningstexten. Avtalet ska vara registrerat senast när projekten påbörjas. Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid ansökan. Bilagorna ska vara i pdf-format. Projektbeskrivningen ska vara på max tecken (motsvarande max 10 A4- sidor med 12 punkters text). Den ska skrivas på svenska eller engelska och omfatta följande: Projekttitel på svenska och engelska Sammanfattning på svenska och engelska Projektets syfte kopplat till utlysningens syfte Projektets mål kopplat till utlysningens mål Projektets potential och nytta, dvs. betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas. Beskrivning av det behov som projektet tar sikte på. T.ex. vilket problem som projektet avser att lösa/angelägenhetsgrad/vem gynnas av en lösning Angreppssätt Genomförande. Projektplan inklusive tids- och aktivitetsplan, resurser, budget mm samt plan för nyttiggörande/kommersialisering av resultatet. Aktörskonstellation inklusive roller och arbetssätt Organisationsnummer och arbetsställe för de olika parterna i projektet CV-bilagan ska innehålla relevanta CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner i projektteamet. För dessa ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Varje CV ska vara på max 2 A4-sidor med 12 punkters text. Den gemensamma projektplanen skall ge en översikt över det internationella konsortiet, inklusive arbetspaket, milstolpar och budget. 9 Villkor För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag Villkoren innehåller regler om rapportering, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Villkoren hittas under Villkor och regler till vänster på utlysningens webbsida. Särskilda villkor kan även komma att gälla och framgår då av beslutet.

13 13 (14) 10 Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 11 Kontakt Kontaktpersoner för utlysningen är Ciro Vasquez, Utlysningsansvarig Internationella Kansliet Tel: E-post: Ebba Lindegren, Handläggare Avdelning Transport och Miljö Tel: E-post: Bogumil Hausman, Handläggare Avdelning Tjänster och IKT Tel: E-post: Anders Marén, Handläggare Avdelning Produktion och Arbetsliv Tel: E-post:

14 14 (14) Svar på frågor av administrativ karaktär lämnas av: Lena Dalsmyr, Enhetskoordinator Avd. Transport och Miljö Tel: E-post: Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är VINNOVAs IT-support, Tel: , E-post:

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Testbäddar inom miljöteknikområdet UTLYSNING Datum Diarienummer [2013-03-01] [2014-00086] Reviderad [2014-02-18] Testbäddar inom miljöteknikområdet 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-04-23 2014-00985 Reviderad Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 2 (13) 1 Finansiärerna

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Internationell samverkan med aktörer i Brasilien för innovationer i samarbete med FINEP 2016

Internationell samverkan med aktörer i Brasilien för innovationer i samarbete med FINEP 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-08-04 2016-03540 Reviderad 2016-11-01 Utlysning Internationell samverkan med aktörer i Brasilien för innovationer i samarbete med FINEP 2016 Projektform: Genomförande

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 30 januari 2014 2014-00621 Reviderad Processindustriell IT och Automation En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008-01-29 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-03-10 2015-00045 Reviderad 2015-04-08 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 1 Sammanfattning VINNOVA inbjuder forskningsorganisationer i samverkan

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-03-04 2013-01042 Reviderad 2013-09-02 FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2019-04-19 2017-02398 Reviderad 2017-09-12 Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2013-08-20 2013-00989 Reviderad 2013-01850 AO Datum för revidering VINN NU 2013 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst En utlysning

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Följeforskning i programmet Innovatörer

Följeforskning i programmet Innovatörer UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-09-28 2017-04712 Reviderad Följeforskning i programmet Innovatörer En satsning knuten till programmet Innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL Programdirektiv - Användardelen 1 2013-03-28 Dnr 59/13 FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL STÖD TILL ÖKAD ANVÄNDNING AV TEKNIK OCH METODER INOM DET NATIONELLA FJÄRRANALYSPROGRAMMET PERIODEN 2014-01-01 TILL

Läs mer

Bygginnovationen

Bygginnovationen UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-01-19 2015-06960 Reviderad 2016-09-27 Bygginnovationen 2016-2018 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-05-15 2014-04036 Reviderad 2017-05-11 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2017 1 Sammanfattning Utlysningen riktar

Läs mer

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-05-31 2014-04036 Reviderad 2016-05-24 Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem VERKET FÖR

Läs mer

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad.

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad. UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2013-02-15 2013-00570 Reviderad 2013-02-26 Mötesprojekt 2013 En utlysning inom programmet Testmarknad. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-03-10 2013-01397 Reviderad 2016-03-15 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-03-15 2016-00068 Reviderad 2017-11-01 Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-06-16 2017-03113 Reviderad Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR

Läs mer

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2018-01-12 2014-04036 Reviderad 2017-12-19 Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering

Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering RE:Source Utlysning 1, 2016: Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-03-01 2016-05332 Reviderad 2017-03-22 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering VERKET FÖR

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Fjärrsyn. Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA

idé Från till nytta GOtHiA SCiEnCE PArK OPEn ArEnA idé nytta Från till GOTHIA SCIENCE PARK OPEN ARENA Projektkoncept Projektansökan Projektgenomförande Innehåll Sammanfattning 1. Idé 2. Projektidé 3. Projektkandidat 4. Projektkoncept 5. Projektansökan

Läs mer

Katarina Duca. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/3000/FIN. Pappersoriginal insändes med post.

Katarina Duca. Hej, Insänder härmed VINNOVAs redovisning av uppdrag angående dnr N2011/3000/FIN. Pappersoriginal insändes med post. Katarina Duca Från: VINNOVA Skickat: den 27 juni 2014 09:35 Till: 'n.registrator@regeringskansliet.se' Ämne: N2011/3000/FIN, Slutrapport av regeringsuppdrag att genomföra en satsning med syfte att utveckla

Läs mer

Stöd till innovatörer 2018

Stöd till innovatörer 2018 UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-11-21 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer 2018 En utlysning för organisationer som kan stödja enskilda innovatörer och uppfinnare VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2018-03-26 2018-01786 Reviderad [Datum för revidering] Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 5 3 Vem riktar

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 10 september 2015 2014-04033 Reviderad [Datum för revidering] Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet Utlysning Hösten 2015 1 Sammanfattning Det strategiska

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

Smartare Elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (13) Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2018 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Smartare Elektroniksystem är en del av Vinnova,

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 4 3 Vem riktar

Läs mer

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2016-10-14 2016-04157 Reviderad Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion Vinnovas satsning, Innovate Passion 1, är ett nytt koncept för att utveckla

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-10-31 2014-05331 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Smartare elektroniksystem

Smartare elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Smartare elektroniksystem Forsknings- och innovationsprojekt 2019 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2013-12-19] Forska&Va x 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING Framtidens drönare Drönare för individer och samhälle Quadrotor drone in blue ski av Игоревич under CC-BY-SA Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 3 3 Vem

Läs mer

Utlysning Social innovation våren 2016

Utlysning Social innovation våren 2016 1 (7) 20150107_v2 Utlysning Social innovation våren 2016 Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka och agera. Behovet av nya lösningar är stort. Genom denna

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad Klimatsmart protein. En utlysning och tävling inom programmet Vinnova Öppet labb

UTLYSNING 1 (9) Reviderad Klimatsmart protein. En utlysning och tävling inom programmet Vinnova Öppet labb UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-02-19 2016-01005 Reviderad 2016-02-19 Klimatsmart protein - Utveckla ätbara prototyper och tävla om 2 miljoner kronor En utlysning och tävling inom programmet Vinnova

Läs mer

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2014-12-17 2014-06135 Reviderad Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer