Testbäddar inom miljöteknikområdet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Testbäddar inom miljöteknikområdet"

Transkript

1 UTLYSNING Datum Diarienummer [ ] [ ] Reviderad [ ] Testbäddar inom miljöteknikområdet 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Vi främjar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Det gör vi genom att stimulera ökat nyttiggörande av forskning och investera långsiktigt i starka forsknings- och innovationsmiljöer. Med början under 2013 förstärker VINNOVA detta arbete ytterligare genom nya satsningar på tillgängliggörande och vidareutveckling av testbäddar inom olika behovsområden, däribland inom miljöteknikområdet. Inom utlysningen arrangerades två ansökningsomgångar under 2013, en på våren och en på hösten. Under höstens ansökningsomgång tillkom ett särskilt erbjudande för miljöteknikföretag att söka bidrag till test- och verifiering av nya miljötekniska innovationer. Under 2014 anordnar VINNOVA två tillfällen att ansöka om B-anslag (fullskaliga projekt) som enbart vänder sig till pågående eller avslutade A-projekt (förstudier) som inte tidigare har sökt B-anslag. Den första ansökningsomgången, alltså denna omgång, öppnar tisdagen den 18 februari och stänger tisdagen den 18 mars, kl Den andra omgången öppnar tisdagen den 2 september och stänger tisdagen den 14 oktober, kl Det är bara möjligt att söka vid ett av dessa två tillfällen. Då ansökningsomgångarna under 2013 byggde på olika utlysningstexter och innehöll olika erbjudanden är det viktigt att observera att även de nu aktuella utlysningstexterna/erbjudandena skiljer sig åt. Denna utlysningstext och de erbjudanden som presenteras vänder sig enbart till sökande som beviljades anslag till förstudier under våromgången För förstudier som beviljades anslag under hösten 2013 gäller en annan utlysningstext som distribueras särskilt till denna kategori sökande. OBS: VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under ansökningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Inga ändringar kommer dock att göras under de 2 sista veckorna innan deadline. V E R K E T F Ö R I N N O V A T I O N S S Y S T E M - S W E D I S H G O V E R N M E N T A L A G E N C Y F O R I N N O V A T I O N S Y S T E M S Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (13) 2 Vilka utlysningen riktar sig till Inom detta erbjudande kan enbart pågående eller avslutade A-projekt (förstudier) från våromgången 2013 ansöka om B-anslag (fullskaliga projekt). 3 Beskrivning av utlysningen 3.1 Bakgrund och motiv Vad är en testbädd? Någon entydig definition av begreppet testbädd existerar inte. Förekommande benämningar är test site, proving ground, living lab, prototypverkstad, testmiljö, förinkubator, demonstrator, pilotanläggning, referensinstallation etc. Begreppen speglar olikheter med avseende på de tjänster och den fysiska infrastruktur som erbjuds men också en otydlighet i hur begreppen används. I denna utlysning tillämpas följande allmänna definition: En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom utvalda områden. Testbäddar förekommer i olika organisatoriska former, har olika syften och målgrupper, olika branschinriktning, viss teknisk profil, ofta en stark regional koppling etc. I denna utlysning fokuseras intresset till testbäddar som är eller kan göras tillgängliga och öppna för användare utanför testbäddens egen driftorganisation har en varaktighet som sträcker sig längre än till ett enstaka projekt har ett användningsområde som inte begränsas till en enda specifik produkt, tjänst, process eller användare inte är ett låst visningsobjekt/demonstration som inte kan anpassas för test av nya produkter, tjänster och processer Testbäddar kan också beskrivas utifrån sin hårdvara i form av fysisk infrastruktur (utrustning, anläggningar, mätmetoder, IT-system etc) och sin mjukvara i form av immateriella faktorer som kompetens, organisation, tjänsteutbud, affärsidé, omvärldsrelationer osv. Eftersom utvecklingsbehov föreligger med avseende på både hård- och mjukvara och samspelet däremellan, omfattar utlysningen båda aspekterna. I den följande texten används begreppen testinfrastruktur respektive testbädd synonymt och omfattar såväl hård- som mjukvara Testbäddens roll i innovationssystemet Innovationer kan definieras som nya produkter, tjänster och processer som introducerats på konkurrensutsatta marknader. En idé eller uppfinning är ingen innovation förrän den blivit kommersialiserad eller kommit till bred användning på

3 3 (13) annat sätt. Samtidigt är vägen från påvisad möjlighet till kommersiell nyttighet oftast lång och komplicerad. Den tar tid, är icke linjär och kantas av många aktörer, med olika intressen och roller vid olika tidpunkter. Längs vägen sker också mötet mellan offentligt finansierad FoU och privat finansierad utveckling och kommersialisering. Ett möte som ibland kallas dödens dal, då det finns många exempel på lovande innovationsidéer som aldrig realiserats på grund av osäkerhet om idéns användbarhet och de stora ekonomiska risker som därmed uppstår. Troligen behövs olika typer av åtgärder för att överbrygga detta. Fler och effektivare testbäddar, där leverantörer/innovatörer kan utveckla och pröva nya lösningar i dialog med potentiella användare/kunder, är ett exempel på en sådan åtgärd. Figur 1. VINNOVAs stöd till testbäddar attraherar företag och riskkapital att delta och investera i innovationsprocessens tidiga skeden. Testbädden fyller också en viktig funktion vid förnyelse av produkter, tjänster och processer på redan existerande marknader. Inte minst inom miljöområdet tvingar successivt skärpta regler kunden/brukaren, i redan existerande affärsrelationer, att kontinuerligt kräva högre miljöprestanda av sina leverantörer. I dessa fall initieras och drivs innovationsprocessen från användarsidan. Oavsett från vilket håll innovationsprocessen initierats erbjuder testbädden användare/kunder, leverantörer/innovatörer och teknisk expertis tillgång till varandra, varandras perspektiv, kompetens och specifika roller i innovationssystemet. En viktig utgångspunkt för VINNOVAs satsning är följaktligen att en väl utbyggd och lättillgänglig testinfrastruktur, inklusive tillgång till teknisk och affärsmässig support i testbäddsorganisationen, behövs som plattform för snabbare utveckling av nya miljötekniska innovationer. Till detta bidrar utlysningen genom att stödja etablering av fler öppna neutrala arenor för samverkan mellan akademi, innovatörer/entreprenörer/leverantörer och kunder/användare inom miljöteknikområdet

4 4 (13) stimulera och möjliggöra för fler företag och mer riskkapital att medverka i innovationsprocessens tidiga skeden (jämför med figur 1) ge plats för innovationsprocessens komplexitet, som bland annat kräver interaktiv samverkan mellan olika aktörer, med olika roller under olika utvecklingsfaser stödja vidareutveckling av nya stödfunktioner och effektivare affärs- och arbetsmodeller för testbäddar inom miljöteknikområdet skapa kortare ledtider mellan utvecklingssteg och kortare kommunikationsvägar mellan aktörer som sammantaget leder till ett snabbare innovationsförlopp bidra till etablering av nya inriktningar, angreppssätt och samverkansformer inom den miljötekniska forskningen Fler och effektivare testbäddar är ett viktigt komplement till VINNOVAs (och andra finansiärers) övriga satsningar inom miljöteknikområdet. Det särskiljande är utlysningens fokus på det miljötekniska forsknings- och innovationssystemets infrastrukturella (utrustning, anläggningar, verktyg, testplatser, etc) och metodologiska utvecklingsbehov (metoder, affärsmodeller, standarder, certifiering osv). Avsikten är att komplettera det miljötekniska innovationssystemets funktionalitet som helhet Miljöteknikperspektiv Med miljötekniska innovationer avses i utlysningen varje typ av innovation som leder eller syftar till betydande och påvisbara steg mot hållbar tillväxt, genom att den minskar de negativa konsekvenserna för miljön, ökar motståndskraften mot miljöpåfrestningar eller utnyttjar naturresurserna effektivare och mer ansvarsfullt. Miljöteknik bedöms av många som ett strategiskt affärsområde för svensk export. Som uppmärksammas i regeringens miljöteknikstrategi har dock Sverige, trots ledande teknisk kompetens inom många områden, haft svårt att omsätta kunskaperna i nya produkter och tjänster på internationella marknader. Mot denna bakgrund har regeringen och VINNOVA gemensamt dragit slutsatsen att en vidareutvecklad och mer öppen testinfrastruktur inom miljöteknikområdet kan bli en viktig stimulans för fler utvecklingsprojekt i samverkan mellan svenska leverantörer och utländska kunder. Inriktningsmässigt följer utlysningen regeringens miljöteknikstrategi när det gäller vilka teknikområden och marknader som Sverige och svenska företag i första hand bör prioritera (se N2012/3381/E). Utifrån en sammanvägd bedömning av internationella behov, utländska marknaders mognad (regelverk, lätthet att göra affärer med, etc.) och svensk miljötekniks styrkeområden välkomnas förslag till utveckling av testbäddar inom särskilt följande områden: hållbart stadsbyggande transporter och fordon energi

5 5 (13) vatten och avlopp avfall och återvinning 3.2 Syfte och mål Utlysningen syftar ytterst till att tillsammans med VINNOVAs övriga satsningar inom miljöområdet skapa hållbar tillväxt genom utveckling av nya varor, tjänster och processer med högre miljöprestanda. De förväntade effekterna av en utbyggd och effektivare testinfrastruktur kan beskrivas i olika tidsperspektiv. I ett kort till medellångt perspektiv förväntas utlysningen resultera i: fler öppna, neutrala och konkurrenskraftiga testbäddar inom miljöteknikområdet framtagande av uthålliga organisations- och finansieringsmodeller för testbäddar inom området nyutvecklade produkter, processer och tjänster med verifierade miljöprestanda effektivare kommersialisering av miljöteknik genom att fler innovatörer/entreprenörer och mer riskkapital deltar i utvecklingen och användningen av miljöområdets testinfrastruktur att fler mindre och medelstora miljöteknikföretag utnyttjar testbäddar för sin produkt- och tjänsteutveckling På längre sikt förväntas den härigenom förstärkta testinfrastrukturen också medverka till att Sveriges och svenska miljöteknikföretags internationella konkurrenskraft ökar genom att: utbudet av testbäddar och testtjänster inom miljöteknikområdet lockar fler internationella aktörer att både utnyttja och investera i svenska testbäddar och testtjänster konkreta utvecklingsprojekt initieras där svenska leverantörer samarbetar med utländska kunder i svenska testbäddar Sveriges andelar på de internationella marknaderna ökar inom utlysningens prioriterade miljöteknikområden 3.3 Upplägg och genomförande Utlysningen består av två olika erbjudanden: B1: Etablering. Projektet ska resultera i ett komplett projekteringsunderlag och/eller ny testbädd i pilotutförande. Konkreta förberedelser ska vara påbörjade för ansökan om tillstånd, etablering av organisation och affärsmodell, framtagande av tekniska specifikationer för utrustning, lokalisering etc. B2: Tillgängliggörande. Projektet ska resultera i uppgraderingar och anpassningar i befintliga testinfrastrukturer vad gäller organisation, affärsmodell, teknik, utrustning

6 6 (13) etc. samt insatser för att locka nya användare och öppna upp för nya användningsområden Etablering av ny testbädd/testmetodik - B1 Mål som ska vara uppfyllda efter genomfört projekt: Konkreta projekteringsunderlag och/eller etablering av testbädden/testmetodiken i pilotutförande (detaljerade kalkyler, tidsplaner, upphandlingsunderlag, affärsmodeller, inledande fysisk etablering osv) Etablering av organisation, ägande, finansiering och affärsmodell för testbädden/testmetodiken Principer och avtal som hanterar relevanta regelverk, standarder och äganderättsfrågor på ett korrekt sätt. Utvecklad affärsmodell för hur testbäddens verksamhet ska drivas när VINNOVAs finansiering är avslutad. Slutanvändare av de produkter/tjänster/processer som kommer att testas/verifieras ska ha medverkat aktivt i testbäddens uppbyggnad och även vara involverad i den fortsatta verksamheten. Pågående aktiv testverksamhet. Högst kronor per projekt kommer att beviljas. Projektet ska vara slutfört senast Tillgängliggörande av existerande testbäddar - B2 Mål som ska vara uppfyllda efter genomfört projekt: Tydlig och genomarbetad organisation och process för att möta nya behov, användningsformer och aktörer. Befintlig anläggning kompletterad med lämplig kompetens, utrustning och andra nyckelresurser. Principer och avtal som hanterar relevanta regelverk, standarder och äganderättsfrågor på ett korrekt sätt. Utvecklad affärsmodell för hur testbäddens verksamhet ska drivas när VINNOVAs finansiering är avslutad. Slutanvändare av de produkter/tjänster/processer som kommer att testas/verifieras ska ha medverkat aktivt i testbäddens uppbyggnad och även vara involverad i den fortsatta verksamheten. Pågående aktiv testverksamhet. Högst kronor per projekt kommer att beviljas. Projektet ska vara slutfört senast

7 7 (13) 4 VINNOVAs finansiering Bidrag från VINNOVA som ges till företag och andra organisationer som bedriver ekonomisk verksamhet (t.ex. vissa bransch-, kluster- och medlemsorganisationer, ekonomiska föreningar och stiftelser) begränsas av reglerna om statligt stöd. Bidrag ges då med stöd av VINNOVAs förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (2008:762). Dessa regler bestämmer också vilka kostnader som är stödberättigade. Information om dessa regler, stödberättigande kostnader mm finns under fliken Ansöka och rapportera" på VINNOVAs hemsida. Alla sökande uppmanas att ta del av denna information innan ansökan lämnas in. Observera att VINNOVA kommer att klassificera projekt som beviljas bidrag inom denna utlysning som tillhörande stödkategorin experimentell utveckling. Skillnaden mellan tillämpad forskning och experimentell utveckling framgår av 3 i VINNOVAs förordning om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation (se ovan). VINNOVAs stödnivå i projektet som helhet baseras på konsortiets sammansättning och parternas engagemang i utförandet. VINNOVA eftersträvar ett aktivt deltagande och engagemang i alla projekt vi finansierar och en god indikation på detta är projektets totala kostnad i relation till sökt statligt stöd. Som riktlinje bedömer vi att VINNOVAs bidrag inte överstiger 50 % av projektets totala kostnader. I projektets totala kostnader ryms eget arbete hos partnerna i konsortiet, även från medverkande organisationer som inte tar emot något statligt stöd i projektet. 5 Tidplan Följande tider gäller för denna ansökningsomgång: Omgången öppnar tisdagen den 18 februari Sista ansökningsdag är tisdagen den 18 mars 2014, kl Beslut beräknas fattas inom fem veckor efter stängningsdatum. 6 Krav på projekt och ansökningar 6.1 Utlysningens krav på projekt och ansökningar För att komma ifråga för fortsatt granskning ska varje inlämnad ansökan uppfylla följande formella krav: Komplett ansökan ska inlämnas i tid, d.v.s. senast kl 14.00, tisdagen den 18 mars För sent inkomna eller i efterhand inskickade ansökningshandlingar kommer ej att behandlas.

8 8 (13) Komplett ansökan ska bestå av de handlingar och vara utformad enligt de regler som anges i avsnitt 8.2 nedan. Ofullständiga eller på annat sätt avvikande ansökningar kommer att ej beredas vidare. Sökande organisation ska motsvara kraven som anges i kapitel 2. Projektet ska innehållsmässigt ligga inom ett eller flera av de miljöteknikområden som anges i avsnitt För att komma ifråga för fullständig beredning enligt bedömningsprocessens alla steg (se kapitel 7 nedan) ska dessutom: projektförslaget tydligt adressera utlysningens övergripande syften och mål som de anges i avsnitt 3.2 projektförslaget tydligt visa hur samtliga specifika projektmål ska uppnås för respektive projektform som de anges i avsnitt 3.3 alla centrala parter som krävs för att projektmålen i B-projekt ska uppnås är medverkande i projektet redan från början. 7 Bedömning 7.1 Bedömningsprocessen Bedömningen sker i konkurrens mellan samtliga inkomna ansökningar till denna ansökningsomgång. Sökande kan också komma att kallas till intervju innan beslut fattas. Ansökningar kommer att granskas av VINNOVA och en extern bedömningsgrupp bestående av personer med kompetens inom utvalda områden, t.ex. testbäddskunskap, näringsliv, samhälle, forskning samt andra relevanta kompetenser. VINNOVA kommer även vid behov inhämta kompletterande expertbedömningar. Baserat på bedömningsgruppens rekommendationer, enskilda expertutlåtanden och intern bedömning väljer VINNOVA vilka sökande som kallas till intervju. Efter genomförda intervjuer fattar slutligen VINNOVA det formella beslutet om vilka B-projekt som ska finansieras och vilka som inte ska finansieras. 7.2 Bedömningskriterier Samtliga projekt som VINNOVA finansierar i denna utlysning ska på ett övertygande sätt vara kopplade till utlysningens syfte och förväntade effekter på kort och lång sikt (kap 3.2) samt ge ett unikt bidrag till testbäddsutvecklingen inom något av de prioriterade miljöteknikområdena (kap 3.1.3). Hur dessa samband och bidrag adresseras kommer att bedömas och ska därför beskrivas och motiveras. För respektive projektform anges dessutom en specifik uppsättning konkreta mål som varje projekt ska uppnå under projekttiden (kap 3.3). Hur projektet läggs upp och organiseras för att nå dessa mål kommer också att bedömas med avseende på realism och trovärdighet. Medverkan från små och medelstora miljöteknikföretag kommer att värderas positivt

9 9 (13) liksom projekt som involverar kunder/slutanvändare. Projektets organisation, kompetens och ledarskap kommer att bedömas. I steget från förstudie till fullskaligt projekt förväntar sig VINNOVA att arbetsinsatserna från projektets nyckelpersoner ökar. Omfattningen av projektledarens insats ges särskilt stor betydelse i denna bedömning. Projektets och den avsedda testinfrastrukturens position och bidrag i ett internationellt perspektiv ska beskrivas. Framtida exportmöjligheter i form av nya miljötekniska produkter och tjänster, teknik och metoder samt utländska aktörers användning av svenska testbäddar kommer att värderas positivt. Det gäller också internationell medverkan i projektet, åtgärder för internationell exponering av projektet och projektets resultat och andra internationellt inriktad aktiviteter. Den tillväxt som genereras av projektet måste primärt skapas i Sverige, medan miljönyttan kan skapas nationellt och/eller internationellt. I sammanfattning kommer varje ansökan att bedömas med avseende på kriterierna nedan. Se kapitel 8.3 för precisering av den information som VINNOVA efterfrågar och som kriterierna nedan bedöms mot. 1. Potential i relation till utlysningens syfte och förväntade effekter Projektets potential att bidra till hållbar tillväxt genom minskad miljöpåverkan. Projektets kommersiella potential, nationellt och internationellt. 2. Genomförbarhet Projektplanens realism och trovärdighet vad gäller organisation, ansvarsfördelning, projektledning, arbetspaket, aktiviteter, budget och milstolpar. Projektets upplägg i relation till projektformens specifika uppsättning mål för varje avslutat projekt. 3. Aktörskonstellation Medverkande aktörers kompetens inom miljöteknikområdet samt tidigare erfarenheter av arbete med testbäddar. Konsortiets sammansättning i relation till det aktuella teknikområdets innovationssystem och aktörsbild i Sverige Medverkan från mindre och medelstora miljöteknikföretag. Medverkan från behovsägare/slutanvändare av testbäddens output i termer av nya produkter, tjänster och processer.

10 10 (13) 8 Ansökan 8.1 Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via VINNOVAs Intressentportal påföljande länk Observera att ansökan ska ha inkommit till VINNOVA senast kl. 14:00 den 18 mars. Detta sker genom att ansökan klarmarkerats i VINNOVAs Intressentportal. Efter klarmarkering kan inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Var ute i god tid eftersom det kan bli kö under sista timmen. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad. 8.2 Ansökans innehåll Ansökan består av ett antal elektroniska blankettsidor i portalen samt två obligatoriska bilagor: projektbeskrivning och CV-bilaga. Inga andra bilagor kommer att tas med i bedömningen. Mallar för de två bilagorna har bifogats tillsammans med detta erbjudande. Observera att bilagorna ska skrivas på svenska eller engelska. Projektbeskrivningen, enligt mallen nedan i kap. 8.3, får inte överstiga 10 A4-sidor med 12 punkters text. Observera att VINNOVA kräver att alla rubriker i projektbeskrivningen ska beaktas och besvaras. Eventuella bilder, figurer, referenslistor och liknande ska rymmas inom angivet maximalt antal sidor. Observera att projektbeskrivningar som överstiger maximalt antal tillåtna sidor kommer att avslås på denna grund utan vidare prövning. Till projektbeskrivningen ska en separat CV-bilaga bifogas. CV-bilagan ska för varje person redovisa omfattning av arbetsinsats i projektet samt övriga relevanta CV för projektledaren och samtliga övriga nyckelpersoner i projektteamet (max 1 A4-sida per person). CV-bilagan ska skrivas med 12 punkters text. Observera att endast dessa bilagor kommer att beaktas vid bedömning av ansökan Bilagorna ska vara i pdf-format. 8.3 Projektbeskrivning Projektbeskrivningen ska skrivas med följande rubriksättning. Under varje rubrik

11 11 (13) anges vilken information som respektive avsnitt måste innehålla. 1. Titel i. Projekttitel på svenska och engelska 2. Sammanfattning 3. Projektets inriktning i. Ange och motivera vilket eller vilka av följande miljöteknikområden som projektförslaget i första hand adresserar: hållbart stadsbyggande transporter och fordon energi vatten och avlopp avfall och återvinning ii. Ange, motivera och kvantifiera testbäddens förväntade bidrag till hållbar tillväxt genom mindre miljöpåverkan iii. Ange, motivera och kvantifiera testbäddens förväntade marknadspotential, nationellt och internationellt iv. Ange vilken position och kopplingar testbädden har till liknande insatser på området i Sverige och internationellt 4. Projektets innehåll och projektspecifika mål i. En sammanfattande beskrivning av vad som skall göras i projektet, där det tydligt framgår vilka aktörer som deltar och vilka deras roller är, vilka aktiviteter/arbetspaket som ska genomföras, vem/vilka som utför dessa och omfattningen av dem (tid och kostnader, respektive omfattning och art av naturainsatser). ii. Beskrivning av projektets specifika mål och delmål och hur dessa leder fram till projektformens resultatmål (se avsnitt 3.3). 5. Projektets relevans i. Syfte - Beskrivning av projektets och den avsedda testbäddens syfte i relation till utlysningens övergripande syften respektive mål i olika tidsperspektiv (se avsnitt 3.2). ii. Behov - Beskrivning av det behov som projektet tar sikte på, vilken potential detta motsvarar sett ur ett miljö-, tillväxt- och innovationsperspektiv, samt vem som har behovet (potentiell avnämare för resultaten). iii. Roll - Beskrivning av testbäddens position och förväntade funktion inom projektets miljötekniska innovationssystem. 6. Projektets kvalitet i. Beskrivning av projektets position vetenskapligt och tekniskt samt på vilket sätt det kommer att bidra till utveckling och förnyelse av svenska testbäddar respektive tekniska innovationer inom miljöteknikområdet. ii. Beskrivning av projektets position i ett internationellt perspektiv (dvs. hur unikt projektet är, internationell konkurrens, möjlighet till försteg för svenska företag inom området etc.).

12 12 (13) 7. Projektets genomförbarhet i. Beskrivning och motivering av angreppssätt, strategi och metodik för projektet. ii. Beskrivning av konsortiets sammansättning, de medverkande parternas kompetens och tidigare insatser inom området samt en redogörelse för vilka ekonomiska och andra resurser som konsortiet mobiliserar. iii. Projektplan som beskriver aktiviteter och arbetspaket, tidplan med tydliga delmål samt budget. I planen ska det tydligt framgå vilka aktörer som deltar, deras roller, ansvar och uppgifter, hur projektledningen är utformad och fördelad över olika insatser, vilka aktiviteter som ska genomföras, vem/vilka som utför dessa och omfattningen av dem (tid och kostnader, respektive omfattning och art av naturainsatser). 8. Riskanalys för projektet i. Beskrivning av riskfaktorer som kan komma att påverka projektet negativt samt en konsekvens- och sannolikhetsbedömning per riskfaktor. 9 Uppföljning/utvärdering av finansierade projekt För de som får bidrag kommer projektens mål att följas upp i lägesrapporter och enkäter. Utlysningens korta och medellånga samt långsiktiga mål kommer att följas upp i utvärderingar och effektanalyser. I lägesrapporter och enkäter kommer förutom projektens mål även projektens aktiviteter och budget att följas upp. Exempel på indikatorer som kan komma att följas upp: Antal företag och andra aktörer samt som har fått tillgång till testbäddarnas verksamhet Samverkan med relevanta aktörer Antal utvecklingsprojekt i testbädden Antal nya produkter, tjänster, processer och organisatoriska lösningar som har genererats/verifierats inom testbädden och som sedan införts/nyttiggjorts inom miljöteknikområdet VINNOVA kommer vid uppföljningar och utvärderingar att kräva information om vilka organisationer som har bidragit till och/eller utnyttjat testbäddens verksamhet. Detta kan även gälla organisationer som inte ingår i projektkonsortiet. Observera att projekten ska lämna information till VINNOVA om testbäddens utveckling samt resultat även efter avslutad finansiering. 10 Villkor För utlysningen gäller VINNOVAs Allmänna villkor för bidrag Villkoren innehåller regler om rapportering, upprättande av projektavtal, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Information om dessa regler finns under fliken Ansöka och rapportera" på VINNOVAs hemsida. Alla sökande uppmanas

13 13 (13) att ta del av denna information innan ansökan lämnas in. Utöver VINNOVAs allmänna villkor kan beslut förenas med så kallade särskilda villkor. Dessa meddelas i förekommande fall i samband med beslutet. Som regel knyts särskilda rapporteringspunkter till dessa villkor. Observera att projektavtal måste upprättas mellan projektets parter. 11 Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Information om dessa regler finns under fliken Ansöka och rapportera" på VINNOVAs hemsida. 12 Kontakt För frågor kring den aktuella ansökningsomgången kontakta: Klas Barklöf, handläggare, Filip Kjellgren, handläggare, Moa Eklund, handläggare, Lena Dalsmyr, administratör, Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen: VINNOVAs IT-support,

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2013-02-28 2012-02001 Reviderad 2013-02-22 Utlysning Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer 2013 Projektform B: Genomförande av internationella

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008-01-29 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Fjärrsyn. Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

Expertkompetens för innovation 15 steg 1

Expertkompetens för innovation 15 steg 1 Sida 1 (9) UTLYSNING Expertkompetens för innovation 15 steg 1 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av utveckling av näringslivsinriktade utbildningar

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-04-23 2014-00985 Reviderad Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 2 (13) 1 Finansiärerna

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2019-04-19 2017-02398 Reviderad 2017-09-12 Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

HÖG 16 - Forskningsprojekt

HÖG 16 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 16 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Testbäddar inom Miljöteknikområdet

Testbäddar inom Miljöteknikområdet Testbäddar inom Miljöteknikområdet Utlysningsinformation 27 augusti 2013 Klas Barklöf Filip Kjellgren Moa Eklund VINNOVA Leif Axelsson Test Site Sweden Bild 1 Dagordning 13.00 13.40 Testbäddar inom Miljöteknik

Läs mer

Testbäddar inom miljöteknikområdet 2013

Testbäddar inom miljöteknikområdet 2013 UTLYSNING Datum Diarienummer [2013-06-24] [2014-00086] Reviderad [2014-02-18] Testbäddar inom miljöteknikområdet 2013 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-03-10 2015-00045 Reviderad 2015-04-08 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 1 Sammanfattning VINNOVA inbjuder forskningsorganisationer i samverkan

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Välkommen till information om utlysningen. Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2016

Välkommen till information om utlysningen. Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2016 Välkommen till information om utlysningen Innovationstävlingar miljöteknik i testbäddar 2016 Dagordning 14.00 14.50 Testbäddar miljöteknik definitioner, avgränsningar och exempel Klas Barklöf, Vinnova

Läs mer

Följeforskning i programmet Innovatörer

Följeforskning i programmet Innovatörer UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-09-28 2017-04712 Reviderad Följeforskning i programmet Innovatörer En satsning knuten till programmet Innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 30 januari 2014 2014-00621 Reviderad Processindustriell IT och Automation En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-06-16 2017-03113 Reviderad Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

FashionTech och MediaTech

FashionTech och MediaTech 1 FashionTech och MediaTech 1 Sammanfattning Från analog till digital 2017 Bärbart mode och nyhetsmedia har gemensamt att de befinner sig i en förändringsfas som drivs av digitaliseringen för nya tjänster.

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen av din ansökan och en anvisning när du skriver ansökan till programmet

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-03-15 2016-00068 Reviderad 2017-11-01 Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Stöd till innovatörer 2018

Stöd till innovatörer 2018 UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-11-21 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer 2018 En utlysning för organisationer som kan stödja enskilda innovatörer och uppfinnare VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-03-01 2016-05332 Reviderad 2017-03-22 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering VERKET FÖR

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2013-12-19] Forska&Va x 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa 2014

Innovationer för framtidens hälsa 2014 Innovationer för framtidens hälsa 2014 Margareta Danielsson margareta.danielsson@vinnova.se Peter Lindberg peter.lindberg@vinnova.se Sofia Norberg sofia.norberg@vinnova.se Gunnar Sandberg gunnar.sandberg@vinnova.se

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-03-10 2013-01397 Reviderad 2016-03-15 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning

Läs mer

VINNVINN konceptdokument

VINNVINN konceptdokument Konceptdokument VINNVINN05 1 VINNVINN konceptdokument Syftet med dokumentet är att lägga fast förutsättningarna för fortsättningen och utvidgningen för VINNVINN-projekten för 2005-2006. VINNVINN är ett

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING Framtidens drönare Drönare för individer och samhälle Quadrotor drone in blue ski av Игоревич under CC-BY-SA Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 3 3 Vem

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2018-03-26 2018-01786 Reviderad [Datum för revidering] Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2016-10-14 2016-04157 Reviderad Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion Vinnovas satsning, Innovate Passion 1, är ett nytt koncept för att utveckla

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING Datum [2018-01-16] Diarienummer 2017-02398 Reviderad [2018-12-21] Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet 2 (8) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill

Läs mer

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen av din ansökan och en anvisning när du skriver ansökan till programmet Industrins energianvändning

Läs mer

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Enheten för inriktning av forskning Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap Inledning

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 4 3 Vem riktar

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 5 3 Vem riktar

Läs mer

Strategiska forskningsoch innovationsagendor

Strategiska forskningsoch innovationsagendor 1 2012-04-27 Strategiska forskningsoch innovationsagendor Utlysning av bidrag för att ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Anvisningar till sökande inom Demonstrationsprogram för elfordon

Anvisningar till sökande inom Demonstrationsprogram för elfordon STEM061 ver.w-1.0, 2001-10-16 Datum 2016-02-02 1 (6) Anvisningar till sökande inom Demonstrationsprogram för elfordon Detta dokument är avsett som en hjälp till dig som avser att lämna in en ansökan till

Läs mer

Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor

Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för energiinriktade strategiska innovationsagendor 2015-01-07 2015-05-27 Beslutsdatum 2014-12-15 2 (11) Innehåll

Läs mer

Testbäddar inom miljöteknikområdet 2015

Testbäddar inom miljöteknikområdet 2015 UTLYSNING 1 (14) Datum 2015-06-01 Reviderad 2015-09-08 Diarienummer 2015-00041 Testbäddar inom miljöteknikområdet 2015 En utlysning inom programmet Testbäddar inom miljöteknikområdet. 1 Sammanfattning

Läs mer

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå

Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå Sida 1 (8) UTLYSNING Avans 15 - Utveckling av utbildningsprogram på avancerad nivå KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering till utveckling av utbildningsprogram

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-07-05 2016-03545 Reviderad Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning Utlysningen syftar till att nyttiggöra forskningsbaserad

Läs mer