Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport"

Transkript

1 UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer Reviderad Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 1 Sammanfattning VINNOVA inbjuder forskningsorganisationer i samverkan med relevanta användare eller behovsägare att skicka in ansökan inom utlysningen Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport. Sista ansökningsdag är klockan 14:00. Utlysningen omfattar två separata ämnesområden: transport och miljö. Projekten ska omfatta forsknings- och innovationsprojekt med potential att skapa nya innovativa lösningar med relevans för Sveriges miljömål eller transportpolitiska mål. Utlysningens syfte är att via forsknings- och innovationsprojekt stärka svenska aktörers förmåga att möta de transport- och miljöpolitiska utmaningarna. Projekten ska bidra till uppbyggnad av ny eller förstärkning av befintlig kompetens i förhållande till det internationella kunskapsläget och därigenom stimulera en utveckling som stärker svensk konkurrenskraft. För utlysningen finns avsatt en budget på 50 miljoner kronor. Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på under Utlysningar. VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (13) 2 Vilka utlysningen riktar sig till Utlysningen riktar sig till forskningsorganisationer 1 som i samverkan med relevanta användare planerar att genomföra ett projekt som adresserar transporteller miljöområdet (se avsnitt 3.3). Potentiella användare eller behovsägare ska på ett tydligt sätt involveras i projektet. I vilken form det sker kan bero på projektets karaktär. Användare eller behovsägare ska vara tillfrågade, bekräftade och namngivna i projektbeskrivningen. Även andra typer av deltagare kan involveras, utöver de nämnda (obligatoriska) kategorierna. Se även avsnitt 6 för ytterligare information. Utländska aktörer är välkomna att delta i projektet, men en förutsättning för att få bidrag från VINNOVA är att aktören (den juridiska personen) har ett driftsställe eller en filial i Sverige under hela projekttiden. VINNOVA uppmanar sökanden inom transportområdet att bekanta sig med utlysningen Transport 2025 i Norge. Stora likheter mellan utlysningarna möjliggör att parterna som deltar i ett projekt finansierat i den svenska utlysningen kan samarbeta med parterna i ett projekt finansierat i den norska utlysningen. Notera att utlysningarna har separata budgetar, samt olika formella krav och bedömningskriterier men VINNOVA och Norges forskningsråd ser positivt på parallella projekt i Norge och Sverige som skapar ett tydligt nordiskt mervärde. 3 Beskrivning av utlysningen 3.1 Bakgrund och motiv VINNOVA har som överordnat mål att skapa hållbar tillväxt genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. En hållbar tillväxt är en tillväxt som tillfredsställer våra behov idag, utan att äventyra möjligheten för kommande generationer. Den omfattar ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet. De projekt som VINNOVA investerar i bör, där det är relevant, sträva efter en jämn könsfördelning samt de kvaliteter som etnisk och kulturell mångfald tillför. Detta gäller såväl sammansättning av projektgrupper som projektets genomförande, innehåll och eftersträvade effekter. 1 Om ni kan svara JA på följande påståenden, samt har belägg för det, kan ni klassificera er som en forskningsorganisation i vår utlysning: En organisation vars främsta syfte är att bedriva oberoende grundforskning, industriell forskning eller experimentell utveckling och sprida sina resultat genom undervisning, offentliggörande eller kunskapsöverföring. Eventuell vinst från kunskapsöverföring återinvesteras i den primära verksamheten (utbildning, oberoende FoU och omfattande spridning av FoU-resultat). Företag som kan utöva ett inflytande på en forskningsorganisation, t ex i egenskap av aktieägare eller medlemmar, har inte något företräde till de resultat en sådan organisation uppnår. Om organisationen även bedriver ekonomisk verksamhet är finansieringen, kostnaderna och intäkterna av den verksamheten redovisade separat (framgår t ex av årsredovisningen).

3 3 (13) Sveriges riksdag har satt upp mål inom såväl miljö- som transportområdet. Miljökvalitetsmålen omfattar framförallt olika aspekter av ekologisk hållbarhet, medan de transportpolitiska målen betonar samhällsekonomisk effektivitet men rymmer även social och ekologisk hållbarhet. Sverige har tagit flera steg på väg mot ekologisk hållbarhet de senaste åren. Den senaste av de årliga uppföljningar som görs av de svenska miljökvalitetsmålen visar dock att 14 av 16 miljökvalitetsmål inte kommer att nås till år 2020 med dagens förutsättningar 2. Naturvårdsverket konstaterar att det behövs en kraftsamling om vi ska nå miljökvalitetsmålen 3. Forskning och kunskapsutveckling pekas ut som viktiga förutsättningar för att möta utmaningarna. Det nuvarande transportsystemet är i mycket hög utsträckning beroende av fossila bränslen vilket leder till emissioner av växthusgaser. Transporter står för 33 % av klimatpåverkande inrikes utsläpp 4. Även om utsläppen har minskat under de senaste åren, bedöms minskningstakten som alltför blygsam. Transportsystemet måste även klara av andra utmaningar för att det ska säkerställa en långsiktigt hållbar transportförsörjning i hela landet. Sverige har i flera avseenden goda förutsättningar, men fortsatta investeringar i forskning och utveckling är nödvändiga för att generera de innovationer som kan möjliggöra en hållbar omställning av samhället och ekonomisk tillväxt baserad på konkurrenskraftig prestanda i varor, tjänster och system. Teknikfrågor är centrala, men då förutsättningarna för marknadsgenomslag till stor del bestäms av andra frågor (organisation, affärskunnande, lagar, regler etc) finns det anledning att utveckla ett mer systematiskt angreppssätt som utnyttjar denna koppling. Behovet av en ökad kunskap om olika regler, incitament och styrmedel är stort för beslutsfattare i alla länder. 3.2 Syfte Utlysningens syfte är att via forsknings- och innovationsprojekt stärka svenska aktörers förmåga att möta de transport- och miljöpolitiska utmaningarna. Projekten ska bidra till uppbyggnad av ny eller förstärkning av befintlig kompetens i förhållande till det internationella kunskapsläget och därigenom stimulera en utveckling som stärker svensk konkurrenskraft Mer information om miljökvalitetsmålen ges i avsnitt

4 4 (13) Bilden ovan visar i stora drag forsknings- och innovationsprojektens syfte och genomförande. Projektförslag ska bidra till att miljökvalitetsmålen eller de transportpolitiska målen som beskrivs i nästkommande stycken lättare kan nås. 3.3 Innehåll och genomförande Mål att adressera inom miljöområdet Miljömålssystemet omfattar på nationell nivå ett generationsmål och 16 miljökvalitetsmål. Den här utlysningen fokuserar på 10 av miljökvalitetsmålen. Dessa mål är sådana som idag inte bedöms möjliga att uppnå med beslutade eller planerade styrmedel samt där forskning och kunskapsutveckling är viktigt för att klara utmaningen. Projektförslagen ska adressera ett eller flera av följande miljömål: Begränsad klimatpåverkan - Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Frisk luft - Luftföroreningar påverkar människors hälsa, tillväxt av skog- och jordbruksprodukter, samt påskyndar nedbrytningen av material. Nya styrmedel och innovativa lösningar måste utvecklas för att minska halterna av inandningsbara partiklar, marknära ozon och vissa organiska kolväten. Bara naturlig försurning - Trots att försurningen i Sverige har minskat

5 5 (13) bedöms en tiondel av Sveriges sjöar vara försurade på grund av människans olika verksamheter. Utsläpp från transporter, energianläggningar, industri och jordbruk förorsakar försurande ämnen i nederbörd, luft, vatten och mark vilket bl a gör att material vittrar snabbare. Också människans hälsa kan påverkas, till exempel av dricksvatten från försurade brunnar. Kraftfulla åtgärder behövs därför bland annat för att minska kväveoxider från internationell sjöfart, samt minska skogsbrukets försurningspåverkan. Giftfri miljö - Fortfarande saknas mycket kunskap om vilka egenskaper hos kemikalier och föroreningar som påverkar människors hälsa och miljön. Forskning och utveckling behövs särskilt i fråga om lösningar som kan minska den negativa inverkan av till exempel hormonstörande ämnen, nanomaterial och kombinationseffekter. Forskningen inom hållbar kemi, så kallad grön kemi, måste fortsätta, liksom utvecklingsarbetet inom sanering av förorenade områden. Ingen övergödning - Övergödning orsakas av för höga halter av kväve och fosfor i marken eller vattnet. Dessa näringsämnen hamnar i miljön till exempel genom nedfall från luften av kväveoxider från trafik och kraftverk. Andra källor till övergödning är ammoniak från jordbruket och fosfor i utsläpp från avloppsreningsverk och industrin. Om miljökvalitetsmålet ska kunna nås behövs nya lösningar som ytterligare kan minska utsläppen av näringsämnen. Hav i balans samt levande kust och skärgård - De stora problemen i havsmiljön är övergödning, miljögifter och svaga fiskbestånd. Andra problem är marint skräp, syrebrist och främmande arter samt att känsliga livsmiljöer och kulturmiljöer påverkas eller förstörs. Hav, kust och skärgård erbjuder en mängd varor och tjänster, exempelvis rekreation, livsmedel, kulturarv, biologisk mångfald och energi. Det behövs nya styrmedel och lösningar som möjliggör en god ekologisk status i havet och bibehållen tillgång till dessa varor och tjänster. Levande skogar - Skogen är en av våra viktigaste källor till förnybara råvaror och har stora ekonomiska, sociala, kulturmiljömässiga och miljömässiga värden. Både produktionen av virke och den biologiska mångfalden i skogen påverkas av luftföroreningar och klimatförändringar. Skogsbrukets metoder och hanteringen av värdefulla natur- och kulturvärden behöver därför utvecklas. Storslagen fjällmiljö - Fjällmiljön är känslig och många vitt skilda intressen gör anspråk på att använda den: fler terrängfordon, vindkraftsparker, renskötsel, vattenkraft, fler turister och kraftig ökning av gruvindustrin. En central fråga är därför hur tillväxtpotentialen som finns i fjällmiljön ska utnyttjas för att bli ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar på längre sikt.

6 6 (13) God bebyggd miljö - De senaste decennierna har Sveriges större städer fått ökad befolkning. För att städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö krävs många olika åtgärder, lösningar och styrmedel. De viktigaste utmaningarna är att bevara kulturvärden, minska trafikbullret, förbättra luftkvalitet och inomhusmiljön, minska avfallsmängderna samt att bevara tätortsnära grönområden. Ett rikt växt och djurliv - En biologisk mångfald är avgörande för att ekosystem ska kunna leverera för människan och samhället viktiga ekosystemtjänster och kunna anpassa sig till klimatförändringar. För att hejda förlusten av biologisk mångfald måste hänsyn tas när olika naturresurser såsom mark, vatten, livsmedel, fibrer och energi nyttjas. Det behövs också bättre verktyg för hur en grön infrastruktur kan etableras och säkras i det allt mer fragmenterade landskapet. Mer information om miljömålen finns på den Svenska Miljömålsportalen Mål att adressera inom transportområdet Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Detta övergripande mål ska nås genom att tillgängligheten säkerställs, utan att andra värden såsom miljö, hälsa och säkerhet äventyras. Trafikanalys konstaterar i sin senaste uppföljning av de transportpolitiska målen att vissa transporter inte bär sina kostnader fullt ut och därmed saknas förutsättningar för att åstadkomma samhällsekonomiskt effektiva transporter. 5 Mer konkret har regeringen satt upp hänsynsmål och funktionsmål under det övergripande målet. Hänsynsmålet Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Det är viktiga aspekter som ett hållbart transportsystem måste ta hänsyn till. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas så att ingen ska skadas allvarligt eller dödas. Transporternas utsläpp av klimatpåverkande gaser, främst koldioxid, har minskat de senaste åren, bland annat tack vare förbättrad energieffektivitet och ökad andel förnybara drivmedel. Det är dock långt kvar till ett brutet beroende av fossila bränslen. Om transportsystemet ska bli hållbart behöver även andra negativa effekter från transporter (buller, partiklar m fl) minska. 5 Uppföljning av de transportpolitiska målen, Trafikanalys, Rapport 2014:5.

7 7 (13) Enligt Trafikanalys närmar sig inte merparten av hänsynsmålets preciseringar måluppfyllelse. Funktionsmålet Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet. Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Trafikanalys konstaterar att under de senaste åren har transportsystemets kvalitet försämrats både nationellt och i ett internationellt perspektiv, vilket riskerar att minska konkurrenskraften. I storstäderna är trängsel ett påtagligt och växande problem. Trafikverket beräknar att godsvolymerna kommer att öka med ca 40 % till år 2030 jämfört med år För att transportsystemet ska kunna hantera den ökande efterfrågan krävs bland annat att smartare och effektivare logistiklösningar tas fram, nya kommunikationsteknologier kommer till användning och systemstudier genomförs om samhällsplanering. Kunskapsförstärkning behövs även för att kunna bedöma transporternas samhällsekonomiska effektivitet (t ex internalisering av kostnader, institutionella förändringar i ett transportsnålt samhälle m m). I funktionsmålet ingår att transportsystemet ska vara jämställt. En viktig funktion för transportsystemet är att ge både män och kvinnor samma tillgång till arbetsmarknaden. Funktionsmålet omfattar även förutsättningar för att välja kollektivtrafik, gång och cykel. Forsknings- och innovationsprojekt kan bidra till ökad förståelse kring dessa frågor, samt ta fram nya lösningar för att minska trängsel, förbättra punktligheten och adressera kapacitetsbristen i kollektivtrafiken. Mer information om de transportpolitiska målen finns på sidan Genomförande Mot bakgrund av utlysningens syfte så kommer vi eftersträva forskningsoch innovationsprojekt som kan klassificeras som industriell forskning 6 (tidigare kallad tillämpad forskning). I det avseendet ska projekten ta sikte på att utveckla nya idéer och infallsvinklar på en eller flera av nedanstående punkter: 6 Industriell forskning: planerad forskning eller kritisk analys som syftar till att förvärva ny kunskap och nya färdigheter för att utveckla nya produkter, processer eller nya tjänster, eller för att markant förbättra befintliga produkter, processer eller tjänster. Detta inbegriper skapandet av komponenter som utgör delar av komplexa system, och kan inbegripa byggandet av prototyper i laboratoriemiljö eller i en miljö med simulerade gränssnitt till befintliga system och till pilotverksamhet, om detta är nödvändigt för den industriella forskningen, särskilt för allmän teknikvalidering.

8 8 (13) Nya produkter, tjänster och processer Projekt som bidrar till banbrytande kunskapsutveckling för att på sikt utveckla nya produkter, tjänster och processer. Affärs- och förvaltningsmodeller Projekt som studerar och utvecklar affärs- och förvaltningsmodeller samt affärsförutsättningar som främjar kommersiell utveckling mot de mål som anges i utlysningen. Policy- och styrmedel Projekt som studerar eller utvecklar policyåtgärder och styrmedel som skapar förutsättningar eller undanröjer hinder för hållbar tillväxt och bidrar till utlysningens mål. Systemstudier Projekt som studerar och utvecklar systemperspektiv inom transport- och miljösystem genom att koppla ihop olika delar till en helhet, exempelvis för ökad kostnadseffektivitet eller så att uppsatta mål verkligen uppnås och inte bara skenbart leder i rätt riktning. 3.4 Resultat- och effektmål Resultatmål (på kortare sikt) för utlysningen är: Att nya samverkansrelationer mellan universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentlig verksamhet har bildats och används. Att idéer, kunskap och konstellationer kan utvecklas vidare i andra VINNOVA-satsningar eller andra nationella och internationella satsningar (inkl EU). Att ny kunskap tas fram och manifesteras i form av exempelvis vetenskapliga publikationer, teoretiska modeller, planerings- och analysverktyg, processbeskrivningar, eller underlag för policyåtgärder. Effektmålen (på längre sikt) för utlysningen är: Ny kunskap, efterfrågad av samhällsaktörer och näringsliv, har byggts upp och etablerats på svenska forskningsinstitut, universitet och högskolor. Ökad konkurrenskraft för svenska aktörer i internationella satsningar till exempel i EUs forskningsprogram (Horisont 2020, strukturfonderna m fl) och andra internationella samarbeten. Kunskap som tagits fram omvandlas till nya framgångsrika produkter, tjänster, processer och policyåtgärder och därigenom bidrar till att de utpekade miljökvalitetsmålen och transportpolitiska målen uppfylls, samt att svensk konkurrenskraft stärks.

9 9 (13) 4 Förutsättningar för finansiering 4.1 Budget Budgeten för utlysningen är 50 miljoner kronor. För varje projekt beviljas max 5 miljoner kronor. 4.2 Regler om statligt stöd Bidrag till parter som bedriver ekonomisk verksamhet (exempelvis företag) omfattas av reglerna om statligt stöd. Dessa parter kan beviljas bidrag till forsknings- och utvecklingsprojekt i enlighet med kapitel I och kapitel III artikel 25 i kommissionens förordning (EU) nr 651/ Om projektet klassificeras som industriell forskning gäller följande maximala stödnivåer (bidrag uttryckt i procent beräknat på en bidragsmottagares stödberättigande kostnader): Forskningsorganisationer 100 % Kommuner och andra offentliga organisationer (om icke-ekonomisk verksamhet) 100 % Stora företag 50 % Medelstora företag 60 % Små företag 8 70 % Du kan läsa mer om stödberättigande kostnader i Guiden till VINNOVAs villkor om stödberättigande kostnader, se 5 Tidplan Följande tider gäller för utlysningen. Observera att tiderna är preliminära. För aktuella uppgifter, se Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport Öppningsdatum: Informationsmöte: Sista ansökningsdag: kl Datum för beslut: Projektstart: Se 8

10 10 (13) 6 Krav på projekten För att komma ifråga för VINNOVAs bedömning enligt kriterierna angivna i 7.2 ska följande krav vara uppfyllda: Koordinator ska vara forskningsorganisation 9. Projektet ska genomföras av en konstellation bestående av minst 2 projektparter 10. Potentiella användare eller behovsägare ska på ett tydligt sätt involveras i projektet. I vilken form det sker kan bero på projektets karaktär. Användare eller behovsägare ska vara tillfrågade, bekräftade och namngivna i projektbeskrivningen. Projektparterna ska vara juridiska personer. Projektbeskrivningen ska vara skriven i den mall som tillhandahålls på utlysningens hemsida. Bifogade CV ska vara skrivna i den mall som tillhandahålls på utlysningens hemsida. Finansiering kan sökas för en projekttid på max 4 år. 7 Bedömning 7.1 Bedömningsprocessen Bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar. VINNOVA kommer att bedöma ansökningarna enligt bedömningskriterierna definierade nedan, se 7.2. Bedömningen görs av såväl intern som extern expertis. Kompletteringar kan komma att begäras in från sökande, muntligt eller skriftligt. VINNOVA fattar det formella beslutet om finansiering och meddelar beslut till koordinatorn. 7.2 Bedömningskriterier Projektet ska ligga i linje med mål och syfte för utlysningen. Detta kommer att bedömas med hjälp av följande kriterier: Potential Projekten ska adressera samtliga av nedanstående tre punkter: 9 Se definition på sid 2 10 Projektparter är de aktörer, inklusive Koordinatorn, som deltar i utformningen av projektet, bidrar till genomförandet och delar på risken och resultatet i samband därmed. Finansiär eller underleverantör är inte Projektpart.

11 11 (13) Projektidéns potential att svara mot behoven av kunskap och nya idéer och infallsvinklar inom transport- eller miljöområdet relativt state-of-the-art ur ett internationellt perspektiv (unikhet, angelägenhet, generaliserbarhet). Projektidéns potential att bidra till att uppfylla miljökvalitetsmål eller transportpolitiska mål. Projektidéns potential att på längre sikt bidra till hållbar tillväxt och samhällsnytta i Sverige genom att stärka och förnya näringsliv eller offentlig sektor, samt skapa förutsättningar för nya verksamheter att växa fram. Genomförbarhet Projektplanen bedöms utifrån: Dess realism i förhållande till mål, metod, tidplan, budget och andra resurser. Planer och aktiviteter som visar på alla parters engagemang, delaktighet och inbördes kommunikation inom projektets ram. Aktörer Aktörerna bedöms utifrån: Konstellationens sammansättning för den lösning som projektet avser att bidra till (kompetens, erfarenhet och nätverk), samt deltagande från relevanta behovsägare och användare. Trovärdighet och förmåga att på lång sikt bygga och förankra ny kunskap hos svenska aktörer. Förmåga att nyttiggöra forskningen och sprida resultaten. Vid bedömning kommer störst vikt att läggas vid kriteriet Potential. Även om kriterierna viktas olika måste ansökningarna hålla god kvalitet på samtliga kriterier för att kunna erhålla finansiering. 8 Ansökan 8.1 Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Den består av ett formulär samt ett antal bilagor och nås genom För att kunna lämna in en ansökan måste ett användarkonto hos VINNOVA skapas. Befintligt användarkonto hos VINNOVA kan användas. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar. Observera att ansökningarna ska vara inkommen senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre

12 12 (13) att skicka in en ansökan till VINNOVA. Då kan inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad. 8.2 Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska endast bifogas en projektbeskrivning, en CV-bilaga samt om projektet så önskar en (1) bildbilaga. Bilagorna ska vara i pdf-format. Projektbeskrivningen ska vara på max 12 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska eller engelska och i den mall som finns på utlysningens hemsida. CV-bilagan ska innehålla CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner i projektteamet. CV ska skrivas i den mall som finns på utlysningens hemsida. Bildbilagan får maximalt omfatta 2 A4-sidor. 9 Villkor För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om rapportering, projektavtal, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m m. Villkoren hittas under Villkor och kostnader till vänster på utlysningens webbsida. 10 Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs.

13 13 (13) Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 11 Kontakt Kontaktpersoner för utlysningen är: Rein Jüriado (transport), utlysningsansvarig Per Norman (transport) Sebastian Axelsson (miljö) Lena Dalsmyr (administrativa frågor) Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är VINNOVAs IT-support, tel ,

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2013-02-28 2012-02001 Reviderad 2013-02-22 Utlysning Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer 2013 Projektform B: Genomförande av internationella

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2017

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2016-12-20 2016-04962 Reviderad 2017-02-08 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2017 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS)

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2018-06-14 2018-02535 Reviderad 2018-08-28 Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) Lösningar på stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Testbäddar inom miljöteknikområdet UTLYSNING Datum Diarienummer [2013-03-01] [2014-00086] Reviderad [2014-02-18] Testbäddar inom miljöteknikområdet 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2019-04-19 2017-02398 Reviderad 2017-09-12 Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 30 januari 2014 2014-00621 Reviderad Processindustriell IT och Automation En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle (IHS) för en klimatneutral framtid

Innovationer för ett hållbart samhälle (IHS) för en klimatneutral framtid UTLYSNING 1 (11) Innovationer för ett hållbart samhälle (IHS) för en klimatneutral framtid Behovsmotiverad kunskaps- och kompetensutveckling UTLYSNING 2 (11) Innehåll Innehåll... 2 1. Erbjudandet i korthet...

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-03-15 2016-00068 Reviderad 2017-11-01 Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar

Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation och design inom regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar Mattias Esbjörnsson, +4684733293 Mattias. Esbj ornsson@ VINNOVA. se Projektnr Ert diarienr 1(2) N2009/8901/ENT (delvis) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Delrapportering av Uppdrag avseende Innovation

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-04-23 2014-00985 Reviderad Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 2 (13) 1 Finansiärerna

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-06-16 2017-03113 Reviderad Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

Följeforskning i programmet Innovatörer

Följeforskning i programmet Innovatörer UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-09-28 2017-04712 Reviderad Följeforskning i programmet Innovatörer En satsning knuten till programmet Innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

FashionTech och MediaTech

FashionTech och MediaTech 1 FashionTech och MediaTech 1 Sammanfattning Från analog till digital 2017 Bärbart mode och nyhetsmedia har gemensamt att de befinner sig i en förändringsfas som drivs av digitaliseringen för nya tjänster.

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2018-03-26 2018-01786 Reviderad [Datum för revidering] Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen?

Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? Lektionsupplägg: Varför behövs miljömålen? En bra miljö kan handla om många olika saker t.ex. frisk luft, rent vatten och en stor biologisk mångfald. Tyvärr är miljöproblemen ibland så stora att varken

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING Framtidens drönare Drönare för individer och samhälle Quadrotor drone in blue ski av Игоревич under CC-BY-SA Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 3 3 Vem

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-05-31 2014-04036 Reviderad 2016-05-24 Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem VERKET FÖR

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-06-10 ans.omg 1 [DIARIENUMMER] Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Stöd till innovatörer 2018

Stöd till innovatörer 2018 UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-11-21 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer 2018 En utlysning för organisationer som kan stödja enskilda innovatörer och uppfinnare VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Banbrytande idéer inom industriell utveckling

Banbrytande idéer inom industriell utveckling UTLYSNING 1 (9) Banbrytande idéer inom industriell utveckling Förstudier och hypotesprövningar för att ge förutsättningar för innovationer som kan bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk industriell

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-03-01 2016-05332 Reviderad 2017-03-22 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering VERKET FÖR

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 10 september 2015 2014-04033 Reviderad [Datum för revidering] Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet Utlysning Hösten 2015 1 Sammanfattning Det strategiska

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-07-05 2016-03545 Reviderad Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning Utlysningen syftar till att nyttiggöra forskningsbaserad

Läs mer

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008-01-29 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-05-15 2014-04036 Reviderad 2017-05-11 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2017 1 Sammanfattning Utlysningen riktar

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att

Läs mer

Hur mår miljön i Västerbottens län?

Hur mår miljön i Västerbottens län? Hur mår miljön i Västerbottens län? Når vi miljömålen? Uppnås miljötillståndet? Hur arbetar vi för att uppnå en hållbar utveckling med miljömålen som verktyg? Det övergripande målet för miljöpolitiken

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-03-10 2013-01397 Reviderad 2016-03-15 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

Bygginnovationen

Bygginnovationen UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-01-19 2015-06960 Reviderad 2016-09-27 Bygginnovationen 2016-2018 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Utlysning Social innovation våren 2016

Utlysning Social innovation våren 2016 1 (7) 20150107_v2 Utlysning Social innovation våren 2016 Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka och agera. Behovet av nya lösningar är stort. Genom denna

Läs mer

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2016-10-14 2016-04157 Reviderad Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion Vinnovas satsning, Innovate Passion 1, är ett nytt koncept för att utveckla

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2013 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Normkritisk innovation 2018

Normkritisk innovation 2018 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-12-15 2017-05257, 2017-05259 Reviderad Normkritisk innovation 2018 Jämställdhet och jämlikhet som drivkraft för innovation och hållbar tillväxt En utlysning inom

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING Datum [2018-01-16] Diarienummer 2017-02398 Reviderad [2018-12-21] Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet 2 (8) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill

Läs mer

Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering

Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering RE:Source Utlysning 1, 2016: Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning

Läs mer

Lokala miljömål för Tranemo kommun

Lokala miljömål för Tranemo kommun Lokala miljömål för Tranemo kommun Sveriges riksdag har fastställt 16 nationella miljökvalitetsmål för en hållbar utveckling, varav 14 är tillämpliga för Tranemo kommun. Målet är att Sverige år 2020 ska

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2013-12-19] Forska&Va x 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

Transport- och miljöinnovationer 2013

Transport- och miljöinnovationer 2013 UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2013-03-20 2013-00688 Reviderad 2013-04-25 Transport- och miljöinnovationer 2013 Förtydligande: Utlysningen omfattar två separata ämnesområden; Transport och Miljö.

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan

Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan 1 (5) 150525] Kompetenscentrum nytt program för långsiktig forskningssamverkan VINNOVA startar under hösten ett nytt program för Kompetenscentrum. Syftet med programmet är att skapa nya, internationellt

Läs mer

Den smarta digitala fabriken

Den smarta digitala fabriken UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-07-06 2016-03240 Reviderad 2016-07-06 Den smarta digitala fabriken Finansiering av innovationsprojekt som stöttar Sveriges nyindustrialisering VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-01-26 2017-00862 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Läs mer

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation

Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation 1(10) Programavtal avseende samfinansierad fordonsstrategisk forskning och innovation 1. Parter Detta avtal ("Programavtal/-et") ingås mellan nedan angivna parter, tillsammans benämnda "Parterna" och enskilt

Läs mer