Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster"

Transkript

1 Utlysning Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster

2 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed aktörer inom näringsliv, offentlig förvaltning, universitet och högskolor samt forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av forsknings och innovationsprojekt inom utlysningen Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e- tjänster inom området Tjänsteutveckling och Tjänsteinnovationer. VINNOVAs mål är att bidra till en hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av effektiva innovationssystem. Med hjälp av analyser som identifierar hinder och möjligheter i systemen utformas program och utlysningar inom områden med tillväxtpotential. Dessa kan gälla både behovsmotiverad forskning och olika typer av aktörssamspel. Alla VINNOVAs utlysningar har effektmål, både kortsiktiga och långsiktiga, för vad som avses åstadkommas och hur projekten som finansieras bidrar till hållbar tillväxt. Dessa mål utvärderas kontinuerligt. Detta är den andra utlysningen inom området Tjänsteutveckling och Tjänsteinnovationer. Syftet med utlysningen Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster är att stödja utvecklingen av hållbara affärsmodeller för framtidens e-tjänster. För utlysningen finns avsatt en budget på max 36 miljoner kronor under 3 år. Sista dag att lämna in ansökan är 11 mars Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl denna dag. Information om denna utlysning samt förutsättningar och villkor för deltagandet framgår av följande utlysningstext. Denna finns även på utlysningens webbsida på På denna sida finns också aktuella uppgifter om tider samt länk till den elektroniska ansökningsfunktionen. OBS: VINNOVA förbehåller sig rätten att fram till tre veckor innan ansökningstidens utgång göra justeringar i utlysningstexten. Inga ändringar kommer dock att göras under de tre sista veckorna innan deadline. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför varje deadline hämta den aktuella versionen av utlysningstexten på utlysningens webbsida. Stockholm januari 2008 Per Eriksson Ulf Blomqvist Irene Martinsson Generaldirektör Enhetschef Handläggare

3 3 2. Utlysningens syfte Syftet med utlysningen Hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2008 är att erbjuda företag och offentliga organisationer verktyg för att kunna förnya och effektivisera sina tjänsteleveranser med e-tjänster. Ett ytterligare syfte är att utveckla modeller som både ger ökad standardisering för att erhålla produktivitetsvinster och möjlighet till förnyelse av e- tjänsternas utformning. 3. Bakgrund och motiv Gradvis håller Sverige på att förändras från att vara ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle. Fysisk produktion med låg kunskapsintensitet flyttar till låglöneländer och Sverige måste konkurrera bl.a. genom att utveckla tjänstekoncept. I detta sammanhang är det viktigt att öka förnyelsetakten i näringsliv och offentlig sektor. En snabbare digitalisering och en ökad grad av standardisering spelar en viktig roll där standardiseringen behövs för ökad produktivitet men där standardiseringen samtidigt blir problematisk om den motverkar innovation och förnyelse. Ett sätt att bidra till att Sverige ska bli konkurrenskraftigt är att åstadkomma en utveckling där framgångsrika affärsmodeller för e-tjänster kontinuerligt utvecklas, förbättras och standardiseras. Näringsliv och offentlig förvaltning (myndigheter, kommuner, länsstyrelser och landsting) i Sverige genomgår förändringar. Antalet anställda inom traditionell industri minskar och ersätts med en snabb ökning av anställda inom projektorganiserade tjänsteverksamheter. Offentliga och privata tjänster tenderar att integreras. En effektiv offentlig förvaltning skapar förutsättningar för ett produktivt näringsliv. Parallellt med förändringar mot en ökad tjänsteandel av näringsliv och offentlig förvaltning tilltar standardiseringen. Under de senaste decennierna har de frivilliga reglerna i samhället ökat. Ökningen är särskilt påtaglig när det gäller standarder för ledning och styrning av organisationers verksamhet. Den ökade standardiseringen hänger samman med att verksamhetsoch affärsmodeller kan ses som ett standardiserat sätt att leverera tjänster, som i sin tur kan leda till ökad produktivitet. Förhållandet mellan standardiserade verksamhets- och affärssystem och innovationskraft är dock problematisk. En OECD-studie visar att förnyelsetakten i det svenska näringslivet är bland de lägsta i västvärlden samtidigt som Sverige ligger i topp vad gäller investeringar i forskning och utveckling. En låg grad av förnyelsetakt i näringsliv kan tyda på att man alltför länge håller fast vid existerande affärsmodeller. Denna utlysning bygger på övertygelsen att förnyelse kan komma från en kombination av omdanande av existerande verksamhets- och affärsmodeller samt helt nya modeller. Flera VINNOVA-rapporter och aktuella EU-initiativ pekar på en ökad komplexitet när nya organisationer skapas och redan etablerade organisationer förnyar sitt sätt att driva verksamhet och göra affärer. Förändringen ligger bland annat i att tjänstekoncept digitaliseras och kunden blir delaktig i en kontinuerlig dialog genom hela tjänsteleveransen. Utlysningen bygger på erfarenheter och behov som identifierats inom tidigare utlysningar såsom Gränsöverskrivande offentliga e-tjänster, Mobilitet, mobil kommunikation och bredband samt Tjänsteinnovationer 2007.

4 4 VINNOVA gör här en utlysning av forsknings-, utvecklings- och demonstrationsprojekt om och för hållbara verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster. En kartläggning av svensk policy för tjänsteinnovationer visar att för tjänsteföretag är forskning om affärsmodeller, tjänstekoncept och värdeskapande viktigare än teknisk forskning. Stöd för satsningen finns även i EU-kommissionens arbete med insatser för nya tjänste- och affärsmodeller. 4. Utlysningens inriktning Med e-tjänster avser VINNOVA tjänstekoncept som använder IT (hårdvara, mjukvara, telekommunikation). Definitionen täcker aspekter internt i företag och offentliga organisationer; transaktioner mellan organisationer samt transaktioner mellan individer i egenskap av konsumenter eller medborgare. Begreppet verksamhets- och affärsmodeller kan tolkas på flera sätt. Utlysningen utgår ifrån en bred definition som omfattar alla de aktiviteter som ligger till grund för hur en organisation eller ett företag skapar värde och intäkter. Modellen är en förenklad beskrivning av hur en e-tjänsteleverantör säljer och hur kunder köper en tjänst. Verksamhets- och affärsmodeller kopplar samman teknik och processutveckling med effektivitet och ekonomiskt värdeskapande utgående från kundbehoven. För att bli anpassningsbara i en föränderlig omvärld krävs att företag och organisationer både utforskar och drar fördelar av existerande innovativa sätt att producera nya och bättre tjänster. Organisationer växer genom att dra fördel av existerande innovationer. Se figur 1 nedan. Figur 1: Tillväxten inom e-tjänstområdet bör stödjas av verksamhets- och affärsmodeller som både kan utforska nytt och dra fördelar av existerande innovationer VINNOVA önskar stödja utveckling av hållbara verksamhets- och affärsmodeller för framtidens e-tjänster. Ansökningarna skall därför även kommentera relevanta samhälls- och miljöaspekter kopplat till modellerna. Detta genomförs genom att projektens insamlade erfarenhet

5 5 berör och beskriver engagemang för samhälls- och miljöansvar. Hållbarhet omfattar bland annat tjänsteorganisationens hänsyn till demografiska aspekter samt förmågan att leverera tjänster som tar hänsyn till samhälls- och miljöaspekter. Utlysningen sker i en enstegsprocess och genererar projektresultat som samlas i en portfölj med verksamhets- och affärsmodeller. Projektportföljen ska hantera tjänsteområdets stora bredd med omkring 20-talet verksamhets- och affärsmodellfall. Det är viktigt att visa att verksamhets- och affärsmodeller kan variera beroende på typ av tjänst, interaktivitet med kunden, samleverans av tjänster, kunskapsförnyelse samt introduktion av ny hårdvara. Projekten skall vara konsortieprojekt som är delfinansierade (högst 50 % VINNOVAfinansiering) och ska omfatta deltagare från de båda kategorierna tjänsteproducent och forskare: Tjänsteproducent Offentlig förvaltning Företag i alla storlekar E-tjänstleverantör Forskare Högskolor/universitet Forskningsinstitut Båda huvudkategorierna kan vara sökande till VINNOVA. Det är viktigt för VINNOVA att sökande förankrar projektens relevans och exploaterbarhet hos tjänsteleverantörer. Aktörer som får del av medel från VINNOVA förväntas bidra till: 1. att projektrepresentanter för offentlig sektor och näringsliv dokumenterar alla ingående delar i utvecklingen av ett antal framgångsrika verksamhets- och affärsmodeller för e-tjänster 2. att bidra till dialog och kunskapsutbyte mellan aktörer 3. att standardisera och generalisera framgångsrika verksamhets- och affärsmodeller för att möjliggöra spridning och återanvändning av dessa modeller 4. att utveckla verksamhets- och affärsmodeller som både förmår standardisera och inspirera till innovation 5. Effektmål För att stödja innovation och tillväxt inom e-tjänstområdet fokuserar utlysningen på att forskare i samarbete med offentlig förvaltning och näringsliv beskriver, tydliggör och förenklar ett antal olika verksamhets- och affärsmodeller för att möjliggöra effektivisering, spridning och utveckling av dessa modeller. Standardiserade modeller kan skapa en plattform för kommersialisering. Projekten ska redovisa hur digitalisering och standardisering kan leda till kapacitets- och produktivitetshöjning som i sin tur ger de i programmet eftersträvade effekterna samtidigt som de visar på hur modellerna möjliggör framtida innovation och förnyelse. Utlysningen möjliggör medverkan från doktorander inom ramen för finansierade projekt. Förhoppningen är att de, som är i början av sin akademiska bana, bygger kunskap om utlysningens affärsmodelltyper. För att motverka att teknik begränsar tjänsteerbjudandet möjliggör utlysningen att e-tjänstleverantörer hittar angreppssätt som integrerar nya e-tjänster i befintliga affärssystem. Ett sådant exempel är affärssystem som baseras på tjänsteorienterad arkitektur så kallad Service Oriented Architecture (SOA) vilken står i motsats till produktorienterad arkitektur.

6 6 Tabellen nedan beskriver de aktiviteter, resultat och effekter som utlysningen förväntas medföra. Aktivitet Resultat Effekter Forskare som i samarbete med offentliga organisationer och näringsliv beskriver, tydliggör och förenklar verksamhetsoch affärsmodeller i digitaliseringen av tjänster Kapacitets- och produktivitetshöjning genom standardisering samt förnyelse i medverkande organisationer Demonstration av nya och innovativa verksamhets- och affärsmodeller Entreprenörer implementerar nya affärsmodeller Doktorander medverkar i projekten som en del i sin forskarutbildning 20-talet verksamhets- och affärsmodeller är dokumenterade och demonstrerade samt enkla att sprida och vidareutveckla i andra organisationer 20-talet artiklar 5-10 examinerade forskare med kunskap om e-tjänstefiering 20-talet konferenspaper Snabbare införande av digitaliserade tjänster Större möjlighet till utveckling då tidigare erfarenheter återanvänds Ett antal nya, innovativa och hållbara verksamhetsoch affärsmodeller Ökad användning av standardiserade verksamhetsoch affärsmodeller för digitaliserade tjänster 6. Krav på projektet och på sökande Följande krav ska vara uppfyllda för att ansökan ska komma ifråga för VINNOVAs prövning: Projektet ska ligga i linje med utlysningens inriktning och tydligt bidra till att uppfylla utlysningens mål. Sökande ska vara en e-tjänsteleverantör eller forskare (i enlighet med tidigare definitioner) Projektet ska genomföras av ett projektteam bestående av e-tjänsteleverantör och forskare. I teamet kan också ingå en e-tjänstesystemleverantör och/eller affärssystemleverantör Projektet ska genomföras under tiden Projektet pågår minst 12 och högst 36 månader Projektresultaten skall redovisas på svenska och engelska Projektet ska medfinansieras till minst 50 procent av totala kostnaden. Medfinansieringen kan ske med kontanta medel men kan också helt eller delvis bestå av eget arbete eller andra naturainsatser. VINNOVA räknar eget arbete enligt schablon motsvarande 600 kronor per timme. VINNOVAs finansiering ges till projekt där deltagande organisationer företräder företag och/eller offentlig verksamhet samt forskare. Finansiering av projekt inom utlysningen lämnas inom ramen för gällande och av kommissionen godkända stödförordningar (Rambestämmelser 2006/C323/01) för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation och förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet. Vid ansökningstillfället skall de organisationer som deltar i projektet uppge organisationsnummer i ansökan. 7. Bedömningskriterier daterad Enstegsutlysning upp Följande kriterier kommer att avgöra VINNOVAs beslut om finansiering av projektansökan 1. Relevans, dvs hur väl projektet ligger i linje med utlysningens inriktning och bidrar till utlysningens effektmål.

7 7 2. Kvalitet, dvs projektets höjd, nyhetsvärde och förmåga att bidra till den tekniskt/vetenskapliga utvecklingen inom utlysningens ämnesområde och inriktning. 3. Genomförbarhet, dvs de sökande personernas (projektteamets) förmåga och trovärdighet vad gäller genomförandet av det tilltänkta projektet. Detta omfattar dels en bedömning av teamets kompetens, dels en bedömning av metodik och angreppssätt, inklusive realismen i projektplan och projektbudget. 4. Exploaterbarhet/nyttiggörande, dvs det sökande konsortiets vilja och förmåga att sprida och nyttiggöra det utlovade projektresultatet till samhällelig och/eller kommersiell nytta. Detta omfattar bl a konsortiets planer och åtaganden för att sprida och nyttiggöra projektresultaten, samt hur väl projektet är länkat till de sökande organisationernas interna strategi-, innovations- och utvecklingsprocesser Kriterierna kommer också att återkomma i uppföljningar och framtida utvärderingar av projektet. VINNOVA lägger stor vikt vid att den sökande i det föreslagna projektet tydligt redogör för om och i så fall hur projektet förhåller sig till pågående eller planerad verksamhet inom EUs ramprogram eller andra större internationella satsningar. Deltagande i EU-projekt eller annat strukturerat internationellt samarbete är ett mervärde för projektet vid bedömning av ansökan. Därtill strävar VINNOVA efter att få en allsidig portfölj av verksamhets- och affärsmodeller. 8. Budget För att konsortieprojekten ska uppnå förväntade resultat, krävs tillfredställande projektbudgetar för att i möjligaste mån täcka in de omkring 20-talet verksamhets- och affärsmodeller som bedöms krävas i portföljen. Detta motsvarar ett riktvärde på 2-4 miljoner kronor över 3-år i VINNOVA-stöd per projekt. Ett projekt kan hantera mer än en verksamhets- eller affärsmodell för e-tjänster. Totalt för utlysningen avsätter VINNOVA maximalt 36 miljoner kronor mellan 2008 och Tabellen nedan exemplifierar typer av affärsmodeller som projektportföljen kan täcka in. Exempel på typ av verksamhets- Uppskattning av antal projekt som kommer att eller affärsmodell beröra verksamhets- eller affärsmodellen E-butik 1-2 E-upphandling 2-4 Tjänstekompetens 2-4 Samarbetsplattform 2-4 Värdekedjeintegration 2-4 Informationsförmedling 2-3 E-auktion 1-2 Nischad tjänsteleverantör 1-3 TOTALT antal projekt 9-18 daterad Enstegsutlysning upp För att nå ett effektsprång krävs ett antal forskare från flera discipliner, analyser och bearbetningar samt i förekommande fall integreringsansatser mellan affärssystem.

8 8 9. Tidplan Följande tider gäller för utlysningen. Observera att ändringar kan göras. För aktuella uppgifter om tider, se utlysningens webbsida på Sista ansökningsdag är 11 mars 2008, kl Sista datum för besked om beslut om finansiering är 22 maj 2008 Tidigaste datum för projektstart är 9 juni 2008 VINNOVA arrangerar i mitten av februari ett seminarium som ger den sökande möjlighet till diskussion med VINNOVA och andra deltagande aktörer. Tidplan för beredning och formering av konsortieprojekt: 25 januari 2008 Utlysningen öppnar 15 februari 2008 Prel datum för seminarium om verksamhets- och affärsmodeller 11 mars 2008 Utlysningen stänger kl april :a möte med beredningsgrupp 22 april :a möte med beredningsgrupp 22 maj 2008 Beslut färdiga 9 juni 2008 Tidigaste projektstart 2 juni 2011 Projektslut 10. Bedömningsprocessen Ansökningarna bedöms av VINNOVA i samråd med en extern beredningsgrupp bestående av representanter för forskning, näringsliv och samhälle. VINNOVA fattar sedan det formella beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande. De deltagande experterna kommer tillsammans med VINNOVAs handläggare att följa upp de projekt som beviljats anslag. VINNOVA omfattas av offentlighetsprincipen. Myndigheten har dock en skyldighet att skydda bland annat företagshemligheter enligt sekretesslagen. 11. Hur man ansöker Ansökan görs endast elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats under Hur man ansöker. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Sista dag att lämna in ansökan är 11 mars Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl denna dag. Efter denna tidpunkt får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem.

9 9 Vid frågor om den elektroniska ansökningsfunktionen, kontakta VINNOVAs IT-support, tel , IT-supporten är öppen vardagar kl Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska bifogas en projektbeskrivning och en personalbilaga. Endast dessa bilagor kommer att beaktas vid ansökan. Bilagorna ska vara i pdf-format. Projektbeskrivningen ska vara på max 12 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska och omfatta följande: Huvudrubrik Titel Sammanfattning Projektets relevans Projektets kvalitet Projektets genomförbarhet Projektets exploaterbarhet och nyttiggörande. Riskanalys för projektet Innehåll Projekttitel på svenska och engelska Sammanfattning Beskrivning av det behov som projektet tar sikte på, vilken potential detta motsvarar sett ur ett tillväxt- och innovationsperspektiv (helst kvantifierat), samt vem som har behovet (potentiell avnämare för resultaten), Beskrivning av det resultat som projektet ska leverera och dess koppling till de effektmål som anges under avsnitt 5. Beskrivning av hur projektet förhåller sig till pågående eller planerad verksamhet inom EU:s ramprogram eller andra större internationella satsningar. En kortfattad redogörelse av forskningsfronten inom området, Beskrivning av projektets position relativt state-of-the-art ur ett internationellt perspektiv (dvs unikhet, nyhetsvärde, konkurrensförhållanden etc), Redogörelse för hur effekterna av resultatet ska iakttas i termer av uppföljningsdata eller uppföljningsindikatorer. Angreppssätt, strategi och metodik för projektet, Beskrivning av konsortiet/samarbetspartners och projektets relation och koppling till relaterade aktiviteter/projekt inom moderorganisationerna En projektplan som beskriver metodiken, har en tidplan med tydliga delmål samt en budget. I planen ska det tydligt framgå vilka aktörer som deltar och vilka deras roller är, vilka aktiviteter som ska genomföras, vem/vilka som gör dem och omfattningen av dem (tid och kostnader, respektive omfattning och art av naturainsatser). En plan för hur projektresultaten ska nyttiggöras (exploateringsplan inkl kompetenser, partners, tid och kostnader för exploateringen) och spridas. Beskrivning av riskfaktorer samt en konsekvens- och sannolikhetsbedömning per riskfaktor.

10 10 I projektbeskrivningen ska genus-, jämställdhets- och mångfaldsaspekter beskrivas vad gäller punkterna relevans, kvalitet genomförbarhet och exploaterbarhet/nyttiggörande. I den mån aspekterna inte bedöms som relevanta ska detta kommenteras. Personalbilagan ska innehålla relevanta CV för projektledaren och nyckelpersoner i projektteamet. För samtliga deltagare ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Personalbilagan ska vara på totalt max 6 A4-sidor med 12 punkters text. 13. Kontaktpersoner Ytterligare information om programmet, utlysningen och ansökningar lämnas av: Irene Martinsson Tel: e-post: Ulf Eklund Tel: e-post: Madeleine Siösteen-Thiel Tel: e-post: Svar på frågor av administrativ karaktär kan lämnas av: Eva Nyström Tel: e-post:

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer

KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 1 2006-05-31 Utlysning KLIMAT 2006 Mätteknik och sensorer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed svenska universitet, högskolor, och forskningsinstitut att inkomma med ansökan om finansiering av projekt

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband

Mobilitet, mobil kommunikation och bredband 2007-05-28 Reviderad 2007-08-15 Mobilitet, mobil kommunikation och bredband Utlysning som främjar forskning inom Framväxt av tjänster i nät och terminaler och Speciella insatser för att samverka med, komplettera

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Tillämpad genusforskning

Tillämpad genusforskning 1 2008-03-03 Utlysning Tillämpad genusforskning för starka forsknings- och innovationsmiljöer Steg 2 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed genusforskare, huvudansvariga för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Tillämpad genusforskning

Tillämpad genusforskning 1 2007-06-18 Utlysning Tillämpad genusforskning inom starka forsknings- och innovationsmiljöer 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed genusforskare, huvudansvariga för starka forsknings- och innovationsmiljöer

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 15 UTLYSNING. Dnr 20150266 Sida 1 (11) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (11) UTLYSNING Synergi 15 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition

Läs mer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2013-02-28 2012-02001 Reviderad 2013-02-22 Utlysning Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer 2013 Projektform B: Genomförande av internationella

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt

Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt Utlysning 1 Industriförankrade utvecklingsprojekt 2014-01-18 www.lighterarena.se 1 Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer 30/1-31/3 2014 Utlysningstexten är ett utkast ej för

Läs mer

Utlysning som främjar forskning på innovativa inbyggda system, programvara och hårdvara

Utlysning som främjar forskning på innovativa inbyggda system, programvara och hårdvara 1 2007-06-25 Reviderad 2007-09-03 Utlysning Banbrytande informations- och kommunikationsteknik 2007 Utlysning som främjar forskning på innovativa inbyggda system, programvara och hårdvara 2 1. Inbjudan

Läs mer

Testbäddar inom miljöteknikområdet

Testbäddar inom miljöteknikområdet UTLYSNING Datum Diarienummer [2013-03-01] [2014-00086] Reviderad [2014-02-18] Testbäddar inom miljöteknikområdet 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen av din ansökan och en anvisning när du skriver ansökan till programmet

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-04-23 2014-00985 Reviderad Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 2 (13) 1 Finansiärerna

Läs mer

Expertkompetens för innovation 15 steg 1

Expertkompetens för innovation 15 steg 1 Sida 1 (9) UTLYSNING Expertkompetens för innovation 15 steg 1 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av utveckling av näringslivsinriktade utbildningar

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i.

Forskningsprojektet ska bidra till högskolans/universitetets profilering av den verksamhet projektet ingår i. Daniel Holmberg, 08-56648128 daniel.holmberg@kks.se Datum Diarienr 2006-05-04 2006/0099 Till rektor Inbjudan KK-stiftelsen inbjuder forskare vid Sveriges nya universitet och högskolor att tillsammans med

Läs mer

INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ

INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ 1 2007-03-20 Inbjudan BEHOVSANALYS INNOVATIONER FÖR ÄLDRES LIVSMILJÖ 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed ideella föreningar och intresseorganisationer i samarbete med forskare och näringsliv att inkomma

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

finansieringsmöjligheter

finansieringsmöjligheter LIGHTers andra utlysning 2014 Övriga nationella och internationella finansieringsmöjligheter Cecilia Ramberg, Swerea Boel Wadman, Swerea Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Utlysning inom SIO LIGHTer

Läs mer

Anvisningar för ansökan

Anvisningar för ansökan EM2000 W-4.0, 2010-11-17 1 (5) Anvisningar för ansökan Detta dokument är avsett som stöd för dig som avser att lämna in en ansökan till programmet Fjärrsyn. Ansökan görs elektroniskt i Energimyndighetens

Läs mer

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller.

Strategisk förnyelse. digitalisering. Teknik. den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar. Processer. Affärsmodeller. PiiA Bakgrund till PiiA På G Vad händer Strategisk förnyelse digitalisering Teknik Processer den marginella nyttan med 1980-talets IT-paradigm avtar.! Affärsmodeller Kompetens Teknikutveckling - Utveckling

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation Processindustriell IT och Automation ATTRAHERA framtidens talanger SAMVERKA gränslöst UTRUSTA medarbetare för nya arbetssätt och nya verktyg INVESTERA i utmaningsdriven Forskning och utveckling STÄRKA

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan

Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Bedömningskriterier och anvisningar för ansökan Detta dokument redovisar kriterierna som används vid bedömningen av din ansökan och en anvisning när du skriver ansökan till programmet Industrins energianvändning

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

HÖG 16 - Forskningsprojekt

HÖG 16 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 16 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolor att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Medicintekniska innovationer inom vård och omsorg 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) RIKTAD UTLYSNING NU 16 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Programmet ger stöd till utveckling av nätbaserade kurser med internationell bärkraft som ska bidra till internationell

Läs mer

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation

Forska&Väx. Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation Forska&Väx Program som främjar små och medelstora företags forskning, utveckling och innovation 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder små och medelstora företag (SMF) att komma in med ansökan om ekonomiskt stöd

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

Utlysning 2 inom E-tjänster i offentlig verksamhet Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag

Utlysning 2 inom E-tjänster i offentlig verksamhet Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag 2005-02189 Utlysning 2 inom E-tjänster i offentlig verksamhet Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag Innehållsförteckning 1. Inbjudan... 3 2. Utlysningens syfte... 4 3. Bakgrund och motiv...

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Processindustriell IT och Automation

Processindustriell IT och Automation UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 30 januari 2014 2014-00621 Reviderad Processindustriell IT och Automation En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT och Automation

Läs mer

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap

Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (7) Enheten för inriktning av forskning Utlysning Steg 1 - Etablering av innovationsmekanism för utveckling av samhällsskydd och beredskap Inledning

Läs mer

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL

FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL Programdirektiv - Användardelen 1 2013-03-28 Dnr 59/13 FJÄRRANALYSPROGRAMMETS ANVÄNDARDEL STÖD TILL ÖKAD ANVÄNDNING AV TEKNIK OCH METODER INOM DET NATIONELLA FJÄRRANALYSPROGRAMMET PERIODEN 2014-01-01 TILL

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering

Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering RE:Source Utlysning 1, 2016: Innovationer för hållbar resurs- och avfallshantering Det strategiska innovationsprogrammet RE:Source är en del av VINNOVAs, Energimyndighetens och Formas gemensamma satsning

Läs mer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer

Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer 1 11 april 2011 Utlysning Säkerhet och krisberedskap - Produkt- och tjänstedemonstratorer En utlysning inom programmet Säkerhet och krisberedskap 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING Framtidens drönare Drönare för individer och samhälle Quadrotor drone in blue ski av Игоревич under CC-BY-SA Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 3 3 Vem

Läs mer

LEKA Ledarskap, kreativitet och arbetsorganisation

LEKA Ledarskap, kreativitet och arbetsorganisation 1 2007-01-29 LEKA Ledarskap, kreativitet och arbetsorganisation Första utlysningen inom programmet Innovativa företag - ledning av produktinnovation 2 1. Inbjudan Utlysningen LEKA - Ledarskap, kreativitet

Läs mer

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat.

Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 1 17 februari 2012 Utlysning Tilläggsfinansiering till Vetenskapsrådets projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården i syfte att implementera resultat. 2 1. Allmänt om tilläggsfinansieringen

Läs mer

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem

Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (9) Utlysning av forskningsmedel: Ett resilient betalningssystem samhällsskydd och beredskap PM 2 (9) Innehållsförteckning Utlysning av forskningsmedel:

Läs mer

Till dig som driver företag

Till dig som driver företag Till dig som driver företag Underlag för att arbeta med pilotsatsningen Finansiering av strategi för immateriella tillgångar för små och medelstora företag Framtagning av strategi för affärsstrategisk

Läs mer

FashionTech och MediaTech

FashionTech och MediaTech 1 FashionTech och MediaTech 1 Sammanfattning Från analog till digital 2017 Bärbart mode och nyhetsmedia har gemensamt att de befinner sig i en förändringsfas som drivs av digitaliseringen för nya tjänster.

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa

Innovationer för framtidens hälsa 1 2008-04-28 (rev. 2008-05-26) Utlysning inom programmet Innovationer för framtidens hälsa En satsning på: Forsknings- och innovationsprojekt Forsknings- och innovationsmiljöer Steg 1 idéskiss 2008 2 1.

Läs mer

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt

Utlysning: Medfinansiering EU-projekt EM4000 W-4.0, 2010-11-17 2016-04-26 1 (7) Utlysning: Medfinansiering EU-projekt Energimyndigheten utlyser 2 miljoner kronor för medfinansiering EUprojekt. I denna utlysning välkomnas projektförslag för

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Utlysning Smart Built Environment Delutlysning Livscykelperspektivet i samhällsbyggande: digitaliserat beslutsstöd för klimatförbättringar

Utlysning Smart Built Environment Delutlysning Livscykelperspektivet i samhällsbyggande: digitaliserat beslutsstöd för klimatförbättringar Bilaga 1 Utlysning Smart Built Environment 2017 Delutlysning Livscykelperspektivet i samhällsbyggande: digitaliserat beslutsstöd för klimatförbättringar Delutlysning Organisation och juridik Mall för projektbeskrivning

Läs mer

Innovationer för framtidens hälsa 2014

Innovationer för framtidens hälsa 2014 Innovationer för framtidens hälsa 2014 Margareta Danielsson margareta.danielsson@vinnova.se Peter Lindberg peter.lindberg@vinnova.se Sofia Norberg sofia.norberg@vinnova.se Gunnar Sandberg gunnar.sandberg@vinnova.se

Läs mer

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt

Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Läs mer på: www.migrationsverket.se/fonder Medfinansiering från Flyktingfonden III till utvecklingsprojekt Utlysning av medel från Europeiska flyktingfonden äger rum från 15 juli till 20 september 2013.

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Forskning om kvinnors företagande

Forskning om kvinnors företagande 2008-02-15 Utlysning Forskning om kvinnors företagande 2. 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed forskare vid universitet, högskolor, forskningsinstitut eller andra organisationer att inkomma med ansökan

Läs mer

Teman inom Lätta material och lättviktskonstruktioner 2005

Teman inom Lätta material och lättviktskonstruktioner 2005 Teman inom Lätta material och lättviktskonstruktioner 2005 Utlysning inom VINNOVAs program Lätta material och lättviktskonstruktioner STEG 1 Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed representanter för näringsliv

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

INSTRUKTIONER FÖR UTLYSNING

INSTRUKTIONER FÖR UTLYSNING 2016-03-09 INSTRUKTIONER FÖR UTLYSNING Skåne Innovation Week 2016 AKTIVITETER MED FOKUS PÅ INNOVATION, ENTREPRENÖRSKAP OCH UTVECKLING 1. Bakgrund Region Skåne utlyser 220 000 kr för genomförande av aktiviteter

Läs mer

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi

STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH. Strategisk mobilitet. Bidrag för utbyte mellan industri och akademi STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING 1 SWEDISH FOUNDATION FOR STRATEGIC RESEARCH Bidrag för utbyte mellan industri och akademi 2 Stiftelsen för strategisk forskning, SSF, finansierar forskning inom naturvetenskap,

Läs mer

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7)

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7) Utlysning 2011 hösten Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office

KK höstlansering 2015. Grants and Innovation Office KK höstlansering 2015 Grants and Innovation Office Uppdrag: Stärk Sveriges konkurrenskraft KK-stiftelsens medel syftar till att bygga ihop forskningsuppbyggnad och kompetensutvecklingsprogram för att sträva

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-03-15 2016-00068 Reviderad 2017-11-01 Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Datum 2016-05-18 Dnr 1601956. Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne Regionstyrelsen Lennart Svensson Strateg 0768-870445 lennart.r.svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2016-05-18 Dnr 1601956 1 (6) Regionstyrelsen Fortsatt utveckling av MAPCI och av mobilområdet i Skåne

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2018-01-12 2014-04036 Reviderad 2017-12-19 Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning

FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning 2013-02-12 FAS utlyser seniorforskarbidrag inom området vårdforskning Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer grundforskning och behovsstyrd forskning som rör de samhällsutmaningar som

Läs mer

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext

2009-12-15. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling. Utlysningstext 1 2009-12-15 Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling Utlysningstext 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt genom

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-03-01 2016-05332 Reviderad 2017-03-22 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering VERKET FÖR

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL

ANSÖKAN OM UTVECKLINGSMEDEL 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Diarienummer (Fylls i av Region Skåne) Ansökningsdatum: 2015-09-22 (uppdaterad 2015-09-30) Namn på verksamhet/satsning/projekt: Acceleratorprogram: PUPIE - Pop Up Programme for International

Läs mer

Innovationsledning och organisering nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019.

Innovationsledning och organisering nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019. UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019. En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12)

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen

Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen Förfrågan - nya program för att stärka läkemedels-, bioteknikoch medicinteknikbranschen Regeringen har gett VINNOVA i uppdrag att ta fram underlag för nya program inom läkemedels-, bioteknik- och medicinteknikbranschen.

Läs mer

Forte och Vetenskapsrådet satsar 120 miljoner på vårdforskning

Forte och Vetenskapsrådet satsar 120 miljoner på vårdforskning 2014-01-15 Forte och Vetenskapsrådet satsar 120 miljoner på vårdforskning Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte) och Vetenskapsrådet (VR) utlyser under 2014 medel för vårdforskning omfattande

Läs mer

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa

FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa FAS utlyser centrumstöd inom området åldrande och hälsa Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap stödjer forskning med hög relevans för de samhällsutmaningar som berör hälsa, arbetsliv och välfärd

Läs mer