Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering"

Transkript

1 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer Reviderad Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning Utlysningen syftar till att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap inom området innovationsledning och organisering. De projekt som finansieras ska ha potential att på längre sikt bidra till att en betydande del av målgruppen får tillgång till och tillämpar forskningsbaserad kunskap och metodik. Målet är att bidra till ökad innovationsförmåga och organisatorisk förnyelse inom privat, offentlig och ideell sektor. Utlysningen ska ses mot bakgrund av de utmaningar som ökad konkurrens, ny teknik och andra omvärldsförändringar bidrar till. Dessa medför ett ökat behov av innovationsförmåga och organisatorisk förnyelse, dvs. en ökad förmåga att tillvarata kreativitet och driva framgångsrika innovationsprocesser. Men också av att vidga synen på vad innovation är från ett mer traditionellt fokus på teknisk innovation, till att inkludera organisatoriska innovationer i form av nya organisationsformer, processer, management- och affärsmodeller. Utlysningen öppnar den 16 augusti 2016 och stänger 30 september 2016 kl Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på under Utlysningar. 2 Vad kan man söka finansiering för? Inom utlysningen går det att söka finansiering för nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap inom området innovationsledning och organisering enligt följande: A.) Kunskapsspridning inom området innovationsledning och organisering, där projektet vidareutvecklar forskningresultat till en form som är avsedd för spridning till yrkesverksamma praktiker samt gör insatser för att sprida den paketerade kunskapen till relevanta målgrupper. Bidrag mellan kr kan sökas. B.) Utveckling och test av insatser, där projektet förväntas utveckla och testa en utvecklingsstödjande insats som riktar sig till organisationer med utvecklingsbehov inom området innovationsledning och organisering. Bidrag mellan kr kan sökas. V E R K E T F Ö R I N N O V A T I O N S S Y S T E M - S W E D I S H G O V E R N M E N T A L A G E N C Y F O R I N N O V A T I O N S Y S T E M S Post: Vinnova, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: Vinnova, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (11) De projekt som finansieras enligt A och B ovan ska ha en potential att bidra till långsiktigt nyttiggörande och tillgodose behoven av kunskap och utvecklingsstöd för en betydande del av målgruppen. Av detta skäl ska minst en av parterna delta i egenskap av intermediär. Denna part ska ha förutsättningar och ett intresse av att arbeta vidare med insatser för nyttiggörande efter det att projektet har avslutats (se vidare avsnitt 3.1). 3 Vilka kan söka? Utlysningen riktar sig till projektgrupper med parter som vill bidra till att forskningsbaserad kunskap inom området innovationsledning och organisering sprids och kommer till användning inom privat, offentlig och ideell sektor. Minst en av parterna ska vara universitet, högskola eller forskningsinstitut. Övriga parter kan vara organisationer från privat, offentlig eller ideell sektor. Samtliga typer av projektparter kan vara koordinator för projektet 1. Mer information om vilka som förväntas medverka och vilka som kan erhålla finansiering ges under punkt 3.1 respektive Krav på parters medverkan Projekten ska vid ansökningstillfället bestå av: minst en projektpart som har rollen som intermediär (se nedan), minst en projektpart från högskola, universitet eller forskningsinstitut som bidrar med forskarkompetens inom det område som insatsen för nyttiggörande avser. Projekt som avser A. Kunskapsspridning ska dessutom involvera referenspersoner avseende den målgrupp som insatsen riktar sig till. Detta i syfte att stärka relevansen och den praktiska användbarheten. Projekt som avser B. Utveckling och test av insatser ska dessutom involvera minst tre projektparter från privat, offentlig eller ideell sektor som har ett eget utvecklingsbehov inom det aktuella området. Dessa organisationer ska medverka i utveckling och test av den utvecklingsstödjande insatsen. Avsikten med kravet på intermediärers medverkan för båda projekttyperna A och B, är att projekt som finansieras ska ha potential att bidra till långsiktigt nyttiggörande och kunna tillgodose behoven av kunskap och utvecklingsstöd för en betydande del av målgruppen. De parter som medverkar som intermediär ska både ha förutsättningar och ett intresse av att arbeta vidare med insatser för nyttiggörande efter det att projektet har avslutats. 1 Koordinerande projektpart (koordinator) den projektpart som samordnar projektet, mottar Vinnovas utbetalning av bidrag och överför till övriga bidragsmottagare i projektet, rapporterar projektet enligt anvisningar och meddelar Vinnova eventuella ändringar. Koordinatorn är ansvarig för projektledaren som är den individ som är projektets kontaktperson gentemot Vinnova.

3 3 (11) Exempel på aktörer som kan ha en roll som intermediär i projektet är konsulter, forskningsinstitut, utbildningsanordnare, bransch- och partsorganisationer, yrkesföreningar, klusterorganisationer, universitetsnära bolag/avknoppningar och interna funktioner för verksamhetsutveckling eller liknande i större företag eller organisationer. 4 Beskrivning av utlysningen 4.1 Bakgrund och motiv Ökad konkurrens, ny teknik och andra omvärldsförändringar innebär utmaningar för all verksamhet inom privat, offentlig och ideell sektor. För att hantera dessa utmaningar räcker det inte i längden med en strategi baserad på rationalisering och kostnadsminskning utan det krävs även insatser för innovation och organisatorisk förnyelse. Detta innebär att förmågan att tillvarata kreativitet, kompetens och bedriva framgångsrika innovations- och förnyelseprocesser har fått ökad betydelse. Med andra ord blir de organisatoriska förutsättningarna för innovation en förutsättning för att hantera utmaningar och bedriva långsiktigt framgångsrik verksamhet. Omvärldsförändringarna aktualiserar också en vidgad syn på vad som är innovation från ett mer traditionellt fokus på teknisk innovation, till att inkludera organisatoriska innovationer. Organisatoriska innovationer i form av nya organisationsformer, processer, management- och affärsmodeller, kan ses som ett medel för att förbättra en organisations prestationsförmåga på olika sätt (t.ex. effektivitet och kvalitet). Men de kan också möjliggöra nya affärskoncept eller modeller för att utföra samhällsuppgifter. Behov finns av fortsatt kunskapsutveckling inom området innovationsledning och organisering men också av insatser för att sprida och nyttiggöra existerande forskningsbaserad kunskap och metodik. Med denna utlysning vill vi därför bidra till utveckling och etablering av insatser för nyttiggörande som har potential att långsiktigt bidra till bred tillämpning av forskningsbaserad kunskap och metodik. 4.2 Syfte Utlysningen syftar till att nyttiggöra forskningsbaserad kunskap inom området innovationsledning och organisering. De projekt som finansieras ska ha potential att på längre sikt bidra till att en betydande del av målgruppen får tillgång till och tillämpar forskningsbaserad kunskap och metodik. Målet är att bidra till ökad innovationsförmåga och organisatorisk förnyelse inom privat, offentlig och ideell sektor. 4.3 Definitioner Med innovationsledning avses här ledning och organisering för ökad innovationsförmåga. Innovationsledning kan innebära att skapa riktlinjer och mål för innovationsarbete och säkerställa att det finns processer, metoder och verktyg

4 4 (11) för att uppnå och följa upp dessa mål. Det kan också avse hur man leder och styr arbetet för att stimulera till innovation och förnyelse och bidrar till att organisationer genomsyras av en innovativ kultur. Med innovationsförmåga avses här förmågan att kontinuerligt och hållbart skapa innovation. Det handlar om organisatoriska förutsättningarna för innovation, men också om kunskap och kompetens. Med organisatoriska förutsättningar för innovation avses här organisatoriska strukturer, processer, rutiner och förhållningssätt som avgör hur väl individers och gruppers kompetens, kreativitet och initiativ tas tillvara och utvecklas för att sedan kunna omsättas i varor, tjänster, processer, affärer och nya sätt att leda och organisera verksamhet. 4.4 Innehåll och genomförande Bidrag kan sökas för två typer av projekt enligt nedan. A.) Kunskapsspridning inom området innovationsledning och organisering Bidrag ges för vidareutveckling av forskningsresultat till en form som är avsedd för spridning till yrkesverksamma praktiker i kombination med insatser för spridning av den paketerade kunskapen. Spridningsinsatserna ska rikta sig till praktiskt verksamma nyckelpersoner såsom chefer, innovations- och förändringsledare, verksamhetsutvecklare, HR-ansvariga och managementkonsulter. Publicering och sedvanlig marknadsföring räknas inte som spridningsinsatser inom denna utlysning. När underlaget för spridning tas fram ska representanter från målgruppen vara med för att stärka relevansen och den praktiska användbarheten. Efter projektavslut ska underlaget finnas allmänt tillgängligt. I projektet ska en intermediär medverka. Intermediären ska ha hög trovärdighet och goda kanaler till målgruppen samt även ha ambitionen och förutsättningarna att långsiktigt arbeta med kunskapsspridning baserad på projektresultaten. Exempel på aktörer som kan ha rollen som intermediär ges i avsnitt 3.1. Minst en av projektparterna ska bidra med forskarkompetens inom det aktuella området. Denna part ska komma från högskola, universitet eller forskningsinstitut. Projektet ska ha nyhetsvärde, framförallt vad gäller det kunskapsinnehåll som ska spridas, men vi ser gärna nytänkande vad gäller målgrupper, kanaler, medier och spridningsinsatser. B.) Utveckling och test av insatser för att stödja praktisk tillämpning av kunskap och metodik inom området innovationsledning och organisering Bidrag ges för att utveckla och testa utvecklingsstödjande insatser som kan bidra till att organisationer i högre utsträckning än idag tillämpar forskningsbaserad kunskap och metodik. Avsikten är att de organisationer som får utvecklingsstöd ska öka sin innovationsförmåga.

5 5 (11) Den insats som utvecklas ska ha förutsättningar att etableras långsiktigt och skalas upp så att den kan tillgodose en betydande del av målgruppens behov. Av detta skäl ska minst en av organisationerna som medverkar ha en roll som intermediär. De organisationer som deltar som intermediär ska ha ett intresse av och förutsättningar att arbeta med utvecklingsstödjande insatser efter det att projektfinansieringen upphör. Exempel på aktörer som kan ha rollen som intermediär ges i avsnitt 3.1. I utveckling och test av den utvecklingsstödjande insatsen ska minst 3 organisationer med utvecklingsbehov medverka. Stor vikt kommer att läggas vid hur deras medverkan är förankrad i organisationen samt vid att den utvecklingsstödjande insatsen genomförs på ett sätt som kan leda till långsiktiga effekter. Minst en projektpart ska bidra med forskarkompetens inom det aktuella området. Denna part ska komma från högskola, universitet eller forskningsinstitut. I ansökan ska ett nyhetsvärde beskrivas vad gäller innehåll, genomförande eller målgrupp. Stöd ges ej till redan existerande insatser och Vinnova ger ej stöd för att driva verksamheten vidare efter avslutat projekt. 4.5 Resultat- och effektmål Nedan beskrivs resultat- och effektmål, det vill säga utlysningens mål på kort sikt och längre sikt. Resultatmål utlysningens mål vid projektavslut: A.) Kunskapsspridning Praktiskt användbar kunskap och metodik finns tillgänglig och har spridits till relevanta målgrupper Insatser för spridning har lett till att nyckelpersoner inom organisationer har fått ökad kompetens inom det aktuella området och planerar att tillämpa ny kunskap och metodik. Intermediärer avser att mer långsiktigt använda resultaten som underlag för olika spridnings- eller nyttiggörandeaktiviteter. B.) Utveckling och test av insatser Insatser för att stödja tillämpning av kunskap och metodik har utvecklats och testats Intermediärer som medverkat i projekten har utvecklat sin förmåga att stödja organisationers utveckling inom det aktuella området och avser att arbeta långsiktigt med den utvecklingsstödjande insatsen. De organisationer som har medverkat i testerna har ökad innovationsförmåga och har genomfört insatser för organisatorisk förnyelse

6 6 (11) Effektmål utlysningens mål 3-5 år efter projektavslut: A.) Kunskapsspridning De framtagna underlagen finns tillgängliga och olika aktörer fortsätter att använda dem som underlag för spridnings- och nyttiggörandeinsatser B.) Utveckling och test av insatser Verkningsfulla insatser (tjänster, modeller, koncept) för nyttiggörande av forskningsbaserad kunskap och metodik har etablerats som ordinarie verksamhet. Ett flertal organisationer har fått stöd via den insats som har etablerats 5 Förutsättningar för bidrag 5.1 Budget Vinnovas totala budget för utlysningen är högst 20 miljoner kronor. Bidrag för projekt som avser A.) Kunskapsspridning ska ligga i intervallet kr, medan projekt som avser B.) Utveckling och test av insatser ska ligga i intervallet kr. Projekten förväntas pågå i maximalt 2 år. 5.2 Vilka kan söka bidrag inom utlysningen? Organisationer som deltar i sin ekonomiska verksamhet kan få bidrag med upp till 50 procent av sina stödberättigande kostnader 2. Undantag görs för stora företag 3 som inte kan erhålla bidrag i denna utlysning. Forskningsorganisationer 4 som deltar i sin icke ekonomiska verksamhet kan få bidrag med upp till 100 procent av sina stödberättigande kostnader. Offentliga organisationer som inte är forskningsorganisationer kan inte erhålla bidrag i denna utlysning. Övriga organisationer som deltar med i sin icke ekonomiska verksamhet, (t.ex. ideella och idéburna organisationer) kan få bidrag med upp till 50 procent av sina stödberättigande kostnader. 2 de_ pdf 3 Se sidan Se sidan 7 8

7 7 (11) Stöd ges i enlighet med förordning (2015:208) om statligt stöd till forskning och utveckling samt innovation alternativt förordning (EU) 1407/2013 om stöd av mindre betydelse, så kallat försumbart stöd eller de minimis-stöd, se Innan försumbart stöd kan beviljas ska ett intyg som visar att förutsättningarna för mottagande av sådant stöd är uppfyllda fyllas i och skickas in till Vinnova (ska ej bifogas ansökan). Länk till blanketten hittar du här 6 Tidplan Följande tider gäller för utlysningen: Öppningsdatum: 16 augusti 2016 Sista ansökningsdag: 30 september 2016 kl Senaste datum för beslut: 15 november 2016 Senaste datum för projektstart: 1 december 2016 Projekten förväntas pågå i maximalt 2 år. 7 Formella krav Formella krav som gäller för samtliga ansökningar: Projektparterna ska vara juridiska personer och verksamheten ska ha bedrivits i minst ett år vid det datum som projektet kan starta. Projektet får inte ha påbörjats innan ansökan lämnas in. I den mån det finns ett pågående samarbete mellan projektets parter så kan redan genomförda aktiviteter inte i efterhand finansieras med bidrag från Vinnova. Kraven på parters medverkan enligt 3.1 ska vara uppfyllda. 8 Bedömning 8.1 Bedömningsprocessen Inkomna ansökningar som uppfyller de formella kraven och ligger i linje med utlysningens inriktning bedöms av externa experter. Ansökningarna bedöms enligt bedömningskriterierna nedan och bedömningen sker i konkurrens mellan inkomna ansökningar. Vinnova fattar sedan beslutet om finansiering och meddelar detta beslut till samtliga sökande.

8 8 (11) 8.2 Bedömningskriterier Följande kriterier kommer att tillämpas av Vinnova vid bedömning av ansökningarna: 1. Potential (det vill säga betydelsen av resultaten och effekterna om projektet lyckas) a. Behov av utveckling inom det aktuella området samt behov av kunskap och utvecklingsstöd hos målgruppen b. Nyhetsvärde och relevans i förhållande till målgruppens behov (både vad gäller kunskapsinnehållet och insatsen för nyttiggörande) c. Potential att bidra till att insatsen för nyttiggörande etableras långsiktigt och på sikt bidrar till ökad innovationsförmåga och organisatorisk förnyelse för en betydande del av målgruppen. 2. Aktörer (det vill säga vilka aktörer som involveras och hur samarbetet dem emellan organiseras för att genomföra projektet och nå projektets resultat- och effektmål) a. Kompetens, förmåga och engagemang hos samtliga medverkande i förhållande till projektmål och genomförande b. Hur väl projektet är förankrat i målgruppens behov c. Projekttyp B: hur väl projektet är förankrat och förberett i deltagande organisationer inklusive hur väl det är länkat till deras interna strategi-, innovations- och utvecklingsprocesser d. Projektledarens kompetens, förmåga och engagemang att leda projektet 3. Genomförande (det vill säga hur projektet har utformats för att nå dess resultat och effektmål) a. Realism och trovärdighet hos projektplan och budget b. Projekttyp A: strategi och plan för spridning c. Projekttyp B: angreppsätt och metodik för den utvecklingsstödjande insatsen d. Strategi, plan och modell för att långsiktigt etablera insatsen för nyttiggörarande bortom projekttiden e. Hur jämställdhets- och mångfaldsaspekter 5 integrerats i projektplanen 5 Med mångfald menar vi någon eller några av de skyddade diskrimineringsgrunderna.

9 9 (11) 9 Ansökan 9.1 Hur man ansöker Ansökan görs i ett webbaserat formulär på Vinnovas Intressentportal För att kunna lämna in en ansökan måste ett användarkonto hos Vinnova skapas. Befintligt användarkonto hos Vinnova kan användas. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till Vinnova. Då får inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte Vinnova begär in dem. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad. 9.2 Ansökans innehåll Ansökan består av ett webbformulär som fylls i av sökanden. Till ansökan ska endast bifogas projektbeskrivning och CV-bilaga. Dokument som styrker deltagande organisationers engagemang skickas inte in i samband med ansökan utan bifogas den startrapport som ska skickas in för de projekt som beviljats. För projektbeskrivningen och CV-bilagan ska de nedladdningsbara Wordmallarna användas. Övriga bilagor undanbeds och kommer inte ingå i bedömningen.

10 10 (11) Tabell 1. Översikt av innehåll för projektbeskrivningen (punkterna återfinns i en mer utförlig form i Wordmallarna för projekttyp A. respektive projekttyp B.) Rubrik Potential, syfte, resultat och effekter Aktörer Plan för genomförande Bilagor Beskrivning Utvecklingsbehov och kunskapsläge för det område som projektet är inriktat på Målgrupper för insatser (nyckelpersoner, organisationer, typ av verksamheter, etc.) Kunskap och metodik som ska nyttiggöras samt dess relevans i förhållande till målgruppernas behov. Insatser som ska genomföras för att sprida eller stödja praktisk tillämpning av kunskap och metodik. Beskrivning av modell, ambition och förutsättningar för att etablera nyttiggörandeinsatsen långsiktigt. Existerande underlag och insatser för nyttiggörande samt det föreslagna projektets nyhetsvärde i relation till dessa. (ev. tidigare egen forskning och nyttiggörande inom området). Projektparter ange följande information för varje projektpart: o Namn o Vad parten bidrar med i projektet (det viktigaste) o Vad parten konkret vill få ut av projektet (det viktigaste) o Projektdeltagare inklusive deras befattning och roll i organisationen. Projekttyp B: involvering av och förankring i medverkande organisationer med utvecklingsbehov (anges som projektparter enligt ovan). Ev. övriga aktörer som bidrar till projektet (med mindre insatser i annat fall projektparter enligt ovan) Beskrivning av genomförandet av projektet Aktivitets- och tidplan Projekttyp A: hur representanter för målgrupperna ska medverka för att stärka relevansen och den praktiska användbarheten Projekttyp A: plan och strategi för att nå målgrupperna Projekttyp B: metodik och interaktion för att stödja organisationers utveckling inom aktuellt område. Nyttiggörande av projektets resultat, dvs. modell för hur insatsen kan skalas upp och drivas långsiktigt. Hur jämställdhets- och mångfaldhetsaspekter integrerats i projektplanen [1] Projektbeskrivning enligt nedladdningsbar Wordmall med rubriker som följer de tre områden som beskrivs ovan (potential, aktörer och genomförande). [2] CV-bilaga (obligatorisk) för nyckelpersoner enligt nedladdningsbar Wordmall. Projektbeskrivningen ska vara maximalt 10 A4-sidor med 12 punkters text Times New Roman. Den ska skrivas på svenska eller engelska. Endast det efterfrågade antalet sidor kommer att ingå i bedömningen. En översikt av de punkter som ska ingå projektbeskrivningen presenteras i tabell 1 nedan. Notera att det är det innehåll som efterfrågas i Wordmallarna för projekttyp A respektive projekttyp B som gäller.

11 11 (11) CV-bilagan ska innehålla relevanta CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner i projektteamet (forskare såväl som praktiker). Mallen för CV som finns för utlysningen ska användas. Varje CV ska vara maximalt 1,5 A4-sida med 12 punkters text Times new roman (totalt sett finns ingen begränsning för antalet sidor för CV-bilagan). 10 Villkor För utlysningen gäller Vinnovas allmänna villkor för bidrag som är tillämpliga vid beslutsdatumet. Villkoren innehåller regler om rapportering, projektavtal, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning med mera. Villkoren hittas under Villkor och kostnader till vänster på utlysningens webbsida. I tillägg till de allmänna villkoren gäller följande. Projektet ska vara representerat vid eventuella programseminarier och programkonferenser som Vinnova anordnar under projekttiden. Kostnad för sådan medverkan är stödberättigande och ska rymmas i projektbudgeten. 11 Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även Vinnovas beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. Vinnova är dock skyldigt att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. För mer information, se Juridisk information på under Om Vinnova. 12 Kontakt Carl Ridder, utlysningsansvarig och handläggare, Cassandra Marshall, programledare och handläggare, Kristina Larsen, handläggare, Kerstin Fröjd, koordinator, Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är: Vinnovas IT-support, ,

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-03-01 2016-05332 Reviderad 2017-03-22 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering VERKET FÖR

Läs mer

Innovationsledning och organisering nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019.

Innovationsledning och organisering nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019. UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga, 2019. En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12)

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-03-10 2013-01397 Reviderad 2016-03-15 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning

Läs mer

Innovationsledning och organisering nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga

Innovationsledning och organisering nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (14) Innovationsledning och organisering nyttiggörande av kunskap för ökad innovationsförmåga En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (14) Innehåll

Läs mer

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (14) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (14) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Följeforskning i programmet Innovatörer

Följeforskning i programmet Innovatörer UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-09-28 2017-04712 Reviderad Följeforskning i programmet Innovatörer En satsning knuten till programmet Innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-06-16 2017-03113 Reviderad Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2019-04-19 2017-02398 Reviderad 2017-09-12 Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Normkritisk innovation 2018

Normkritisk innovation 2018 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-12-15 2017-05257, 2017-05259 Reviderad Normkritisk innovation 2018 Jämställdhet och jämlikhet som drivkraft för innovation och hållbar tillväxt En utlysning inom

Läs mer

Banbrytande idéer inom industriell utveckling

Banbrytande idéer inom industriell utveckling UTLYSNING 1 (9) Banbrytande idéer inom industriell utveckling Förstudier och hypotesprövningar för att ge förutsättningar för innovationer som kan bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk industriell

Läs mer

FashionTech och MediaTech

FashionTech och MediaTech 1 FashionTech och MediaTech 1 Sammanfattning Från analog till digital 2017 Bärbart mode och nyhetsmedia har gemensamt att de befinner sig i en förändringsfas som drivs av digitaliseringen för nya tjänster.

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2018-03-26 2018-01786 Reviderad [Datum för revidering] Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Stöd till innovatörer 2018

Stöd till innovatörer 2018 UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-11-21 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer 2018 En utlysning för organisationer som kan stödja enskilda innovatörer och uppfinnare VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 7 juni 2016 2015-02355 Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 En utlysning inom programmet Innovationskapacitet i offentlig verksamhet En idésluss är en fysisk

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-05-31 2014-04036 Reviderad 2016-05-24 Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem VERKET FÖR

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Utlysning Social innovation våren 2016

Utlysning Social innovation våren 2016 1 (7) 20150107_v2 Utlysning Social innovation våren 2016 Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka och agera. Behovet av nya lösningar är stort. Genom denna

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin UTLYSNING 1 (11) Datum 2017-10-11 Diarienummer 2017-04966 Reviderad 2018-01-17 Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin Finansiering av kunskapsspridningsprojekt Detta är en utlysning inom

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 4 3 Vem riktar

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv

Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-09-14 2016-03424 Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv En utlysning inom programmet Innovationsforskning.

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-03-04 2013-01042 Reviderad 2013-09-02 FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS)

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2018-06-14 2018-02535 Reviderad 2018-08-28 Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) Lösningar på stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-10-31 2014-05331 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 5 3 Vem riktar

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING Datum [2018-01-16] Diarienummer 2017-02398 Reviderad [2018-12-21] Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet 2 (8) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-05-15 2014-04036 Reviderad 2017-05-11 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2017 1 Sammanfattning Utlysningen riktar

Läs mer

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi UTLYSNING 1 (11) Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Etapp 1 Genomförbarhetsstudier En utlysning inom Vinnovas prioriterade område Cirkulär och biobaserad ekonomi. UTLYSNING 2 (11) Innehåll

Läs mer

Social innovation 2019

Social innovation 2019 UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 20190115 2018-03286 Reviderad 20180924 Social innovation 2019 Utveckla och testa lösningar som på nya sätt adresserar sociala behov och bidrar till positiv samhällsutveckling

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Immateriella tillgångar, innovation och samhälleligt värdeskapande i digitaliseringens tidevarv

Immateriella tillgångar, innovation och samhälleligt värdeskapande i digitaliseringens tidevarv UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-06-20 2016-05333 Immateriella tillgångar, innovation och samhälleligt värdeskapande i digitaliseringens tidevarv En utlysning inom programmet Innovationsforskning.

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-06-10 ans.omg 1 [DIARIENUMMER] Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING Framtidens drönare Drönare för individer och samhälle Quadrotor drone in blue ski av Игоревич under CC-BY-SA Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 3 3 Vem

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2013-12-19] Forska&Va x 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2018-01-12 2014-04036 Reviderad 2017-12-19 Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 10 september 2015 2014-04033 Reviderad [Datum för revidering] Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet Utlysning Hösten 2015 1 Sammanfattning Det strategiska

Läs mer

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Etapp 1 Genomförbarhetsstudier

Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Etapp 1 Genomförbarhetsstudier Ökad resurseffektivitet genom cirkulär ekonomi Etapp 1 Genomförbarhetsstudier En utlysning inom Vinnovas prioriterade område Cirkulär och biobaserad ekonomi. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad

Läs mer

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad.

UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad. UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2013-02-15 2013-00570 Reviderad 2013-02-26 Mötesprojekt 2013 En utlysning inom programmet Testmarknad. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Bygginnovationen

Bygginnovationen UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-01-19 2015-06960 Reviderad 2016-09-27 Bygginnovationen 2016-2018 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016

Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 Medtech4Health: Kompetensförstärkning i småföretag - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1. Medtech4Health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health Medtech4health är

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-01-26 2017-00862 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Läs mer

UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN fortsättning. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Utveckling - Införande

UTLYSNING 1 (16) Reviderad FRÖN fortsättning. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Utveckling - Införande UTLYSNING 1 (16) Datum Diarienummer 2015-05-26 2015-00082 Reviderad 2017-02-22 FRÖN fortsättning - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Utveckling - Införande En utlysning inom Vinnovas

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst) UTLYSNING STEG 2 SAMVERKANSPROJEKT 2015 1 (13) Datum Diarienummer 2015-03-25 2013-04314_14 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Digitala hjälpmedel. Tema Idrott och fritid samt Arbetsliv och skola UTLYSNING 1 (11)

Digitala hjälpmedel. Tema Idrott och fritid samt Arbetsliv och skola UTLYSNING 1 (11) UTLYSNING 1 (11) Digitala hjälpmedel Tema Idrott och fritid samt Arbetsliv och skola En utlysning inom Vinnovas program Innovationer för framtidens hälsa. UTLYSNING 2 (11) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet...

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2014-06-03 Version Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA,

Läs mer

Följeforskning biologiska läkemedel

Följeforskning biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-04-11 [DIARIENUMMER] Följeforskning biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Vinnova och Vetenskapsrådet har på uppdrag

Läs mer

Den smarta digitala fabriken

Den smarta digitala fabriken UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-07-06 2016-03240 Reviderad 2016-07-06 Den smarta digitala fabriken Finansiering av innovationsprojekt som stöttar Sveriges nyindustrialisering VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7)

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7) Utlysning 2011 hösten Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Utmaningsdriven innovation Globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 som drivkraft för innovation Steg 1 Initiering 2018 (vår) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet...3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?...4

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2013-08-20 2013-00989 Reviderad 2013-01850 AO Datum för revidering VINN NU 2013 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst En utlysning

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad Social innovation VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS

UTLYSNING 1 (9) Reviderad Social innovation VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 20180115 2016-04866 Reviderad 20171221 Social innovation Smarta och skalbara lösningar som på nya sätt adresserar sociala behov och bidrar till positiv samhällsutveckling

Läs mer

Smartare Elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (13) Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2018 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Smartare Elektroniksystem är en del av Vinnova,

Läs mer

Patientinnovationsslussar

Patientinnovationsslussar UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-05-13 2016-02856 Reviderad - Patientinnovationsslussar En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning Vinnova inbjuder befintliga innovationsslussar

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-03-15 2016-00068 Reviderad 2017-11-01 Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2013-10-02 Reviderad Version Strategiska innovationsområden hösten 2013 - utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA, Energimyndigheten

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer