UTLYSNING 1 (12) Reviderad Mötesprojekt En utlysning inom programmet Testmarknad.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "UTLYSNING 1 (12) Reviderad 2013-02-26. Mötesprojekt 2013. En utlysning inom programmet Testmarknad."

Transkript

1 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer Reviderad Mötesprojekt 2013 En utlysning inom programmet Testmarknad. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är att Sverige ska vara ett globalt ledande forsknings- och innovationsland som är attraktivt att investera och bedriva verksamhet i. Vi främjar samverkan mellan företag, universitet och högskolor, forskningsinstitut och offentlig verksamhet. Det gör vi genom att stimulera ökat nyttiggörande av forskning, investera långsiktigt i starka forsknings- och innovationsmiljöer och genom att utveckla katalyserande mötesplatser. VINNOVA inbjuder stödorganisationer att skicka in ansökan inom utlysningen Mötesprojekt Sista ansökningsdag är En testmarknad med behovsidentifierare skall vara definierad i ansökan. Det ansökta mötesprojektet ska föra samman behovsidentifierare och entreprenörer. Behov ska identifieras och idéer tas fram till pilotprojekt. Mötesprojektet är en innovationsstödjande tjänst från stödorganisationen riktat till en grupp medverkande entreprenörer. Till stödorganisationens ansökan ska därför finnas bifogad en beställning från entreprenörerna för deras deltagande i mötesprojektet. VINNOVA kan vid beviljande av ett mötesprojekt finansiera upp till 75% av entreprenörers köp av mötesprojektet. För en beviljad ansökan utbetalar VINNOVA sitt stöd av entreprenörernas köp direkt till den sökande stödorganisationen. Värdet av VINNOVAs stöd tillfaller entreprenörerna. Utlysningen Mötesprojekt 2013 syftar till att skapa unika möten mellan behovsidentifierare och entreprenörer, samt att utgående från identifierade behov leda fram till ansökningar till innovativa pilotprojekt i en efterföljande utlysning Pilotprojekt Stödorganisationer ska leda mötesprojekt där erfarna entreprenörer möter personer från en viss miljö som kan identifiera behov i denna miljö. Utlysningen har en budget på 3 miljoner kronor och görs inom programmet Testmarknad. V E R K E T F Ö R I N N O V A T I O N S S Y S T E M - S W E D I S H G O V E R N M E N T A L A G E N C Y F O R I N N O V A T I O N S Y S T E M S Post: VINNOVA, SE Stockholm Besök/Office: Mäster Samuelsgatan 56 Fakturaadress: VINNOVA, FE 34, Strömsund Leveranser/Deliveries: Klara Norra Kyrkogata 14 Tel: +46 (0) Fax: +46 (0) Orgnr: VAT-nr: SE

2 2 (12) OBS: VINNOVA förbehåller sig rätten att när som helst under utlysningsperioden och utan särskild information justera denna utlysningstext. Inga ändringar kommer dock att göras under de två sista veckorna innan respektive deadline. Samtliga potentiella sökande rekommenderas därför att inför varje deadline hämta aktuell information på utlysningens webbsida. Aktuell information om utlysningen, inbjudan och länk till ansökningsfunktionen finns på utlysningens webbsida på under Utlysningar. 2 Vilka utlysningen riktar sig till Utlysningen riktar sig till entreprenörer och stödorganisationer. Stödorganisationer söker medel från VINNOVA för mötesprojektet. Detta projekt är en innovationsstödjande tjänst som de deltagande entreprenörerna köper av stödorganisationen. Behovsidentifierare som representanter för testmarknaden medverkar i mötesprojektet. 3 Beskrivning av utlysningen 3.1 Bakgrund och motiv Nedan följer ett antal definitioner av utlysningens nyckelbegrepp. Begrepp Testmarknaden avser här en miljö (social, demografisk eller geografisk omgivning), där det kan finnas en marknad för innovationer som kan vara specifika för den aktuella miljön. T.ex. invandrarmiljö, ungdomsmiljö, förortsmiljö. Behovsidentifierare är de som lever i denna miljö och som känner testmarknadens specifika behov antingen direkt, eller indirekt via släkt, vänner och/eller kollegor. Exempel på behovsidentifierare, är ungdomar i städer, eller boende i invandrartäta områden, eller en kombination av dessa grupper. Erfarna entreprenörer innebär entreprenörer som har bevisad förmåga att ta fram innovationer. Mötesprojekt är den process som anordnas av stödorganisationer (se nedan). I denna process erbjuds behovsidentifierare och entreprenörer en unik möjlighet att mötas, värdera behov och hitta möjliga idéer samt tillsammans formulera projektförslag. Pilotprojekt är de projekt där behovsidentifierare och entreprenörer arbetar tillsammans för att testa intresset på testmarknaden med konceptlösningar på

3 3 (12) identifierade behov. Frågor som testas är vem som ska vara betalande kund och varför, samt hur en kommersiellt hållbar lösning skulle kunna göras. Pilotprojektet utförs med målet att ge entreprenören underlag att ta beslut om vidare arbete för innovation. Stödorganisationer är organisationer som är sökande till utlysningen Mötesprojekt 2013 och som har ett eget nätverk av behovsidentifierare och entreprenörer. De ska identifiera testmarknader med potential för innovation, och de ska identifiera och bjuda in behovsidentifierare och entreprenörer. Stödorganisationer är även projektledare för mötesprojekten fram till dess att entreprenörerna skickar in en fullständig ansökan för ett pilotprojekt. Bakgrund I en testmarknad finns en potential att katalysera innovation, ifall marknadens behovsidentifierare inte själva kan lösa behoven. Ifall behovsidentifierare och entreprenörer, som inte annars träffas, kan föras samman, kan de tillsammans adressera behoven. Utlysningen Mötesprojekt 2013 och den efterföljande kopplade utlysningen Pilotprojekt 2013 avser att sprida och utveckla temat från Piloter 2012 : geografiskt över Sverige på olika orter socialt (t ex genom att mixa områden med olika social bakgrund), demografiskt (t ex även äldre än år) och tematiskt (t ex kopplade till VINNOVAs identifierade utmaningar Informationssamhället 3.0, Konkurrenskraftig produktion, Framtidens hälsa och Hållbara städer) 1 men även andra variationer är möjliga. Piloter 2012 är en utlysning som var öppen under 2012 och som genererat pilotprojekt som finansieras av VINNOVA. Behovsidentifierarna i denna utlysning är ungdomar i åldern år i Storstockholm. Den utlysningen föregicks i sin tur år 2011 av utlysningen Digitala Järva vilken också skulle ha kunnat kallas Piloter Där utgjordes behovsidentifierarna av ungdomar i åldrar år i Järva-området. Den metod som använts i Piloter 2012, men som nödvändigtvis inte behöver följas i detalj år 2013, är att stimulera, koppla ihop och katalysera i tre steg, varav de två första stegen i så fall tillhör mötesprojektet. 1 VINNOVA har identifierat fyra samhällsutmaningar utifrån uppgiften att främja hållbar tillväxt i Sverige. Övergripande information om dessa finns på:

4 4 (12) I det första steget, stimulera, samlade stödorganisationen sina ungdomar (behovsidentifierarna) på ett läger ( innovationscamp ) i 3-5 dagar och coachade ungdomarna att formulera behov utifrån deras egen miljö. I det andra steget, koppla ihop, anordnades en workshop där ungdomar och entreprenörer möttes och gemensamt formulerade idéer om fortsatta samarbeten. I det tredje steget, katalysera, finansierade VINNOVA ett antal pilotprojekt, baserade på entreprenörernas ansökningar med projektförslag. Lösningar på behoven testas av ungdomarna i deras miljö under ledning av entreprenörerna. VINNOVA har i Piloter 2012 beviljat och finansierat 14 pilotprojekt. I dessa är 29 ungdomar anställda av entreprenörerna för att testa marknaden. Målet med pilotprojekten är att entreprenörerna ska få underlag för beslut om kommersialisering av projektresultaten. 3.2 Syfte Utlysningen Mötesprojekt 2013 syftar till att skapa unika möten mellan behovsidentifierare och entreprenörer, samt att utgående från identifierade behov leda fram till ansökningar i en efterföljande utlysning Pilotprojekt Mötesprojekt 2013 har även till syfte att sprida och vidareutveckla temat från Piloter 2012, geografiskt, socialt, demografiskt och tematiskt. I sin förlängning förväntas denna insats kunna medföra konkurrenskraftiga exportprodukter och tillväxt. Detta förväntas ge flera positiva effekter, såsom Ökad innovation. Ökat antal behovsidentifierare med egen entreprenörserfarenhet. Behov som får lösningar Behovsidentifierare kan i sin egen miljö bli förebilder för andra att engagera sig i behovsidentifiering, innovation och entreprenörskap. 3.3 Innehåll och genomförande Inom ramarna för programmet Testmarknad utformas processen för år 2013 på ett annat sätt än under 2011 och De stödorganisationer som beviljas finansiering i Mötesprojekt 2013 förväntas ta ett helhetsansvar genom att de: Identifierar, kvalificerar och bjuder in entreprenörer. Identifierar, bjuder in och håller samman behovsidentifierare. Organiserar och leder en process för behovsidentifiering samt möten mellan behovsidentifierare och entreprenörer.

5 5 (12) Ser till att entreprenörerna tar fram avtal med utvalda behovsidentifierare. Ifall dessa är omyndiga ungdomar överlägger organisationerna med målsmän för att kunna anställa dem i pilotprojekt. Tar ett övergripande ansvar för processen fram till det att entreprenörerna skickar in ansökningar till VINNOVA för finansiering av pilotprojekt. För att sätta Mötesprojekt 2013 i sitt sammanhang, redogörs här för VINNOVAs preliminära tidplan för programmet Testmarknad för år Detta utgörs huvudsakligen av två utlysningar; Mötesprojekt 2013 och Pilotprojekt Programmet "Testmarknad" år 2013 Utlysningen "Mötesprojekt 2013" Utlysningen "Pilotprojekt 2013" Utlysning öppnar Sista ansökningsdag: Sista datum för beslut: Tidigaste datum för projektstart: Mötesprojekt ska rapportera in fullständig lista på entreprenörer och behovsidentifierare som eventuellt inkommer med ansökan till "Pilotprojekt 2013" Mötesprojekt ska vara avslutat och inrapporterat Utlysning öppnar Sista ansökningsdag Sista datum för beslut Tidigaste datum för projektstart Pilotprojekt ska vara avslutade och inrapporterade Mötesprojekt 2013 (denna utlysning) Ansökningsomgången är publik (öppet annonserad och sökbar på nätet), vilket innebär att en stödorganisation kan ansöka om finansiering för mötesprojekt utan att tidigare beviljats finansiering i Projektskisser. Sökande stödorganisation kan söka fler än ett mötesprojekt. Det är även möjligt att genomföra ett mötesprojekt utan VINNOVAfinansiering, för att därefter möjliggöra för entreprenörer att skicka in ansökningar till Pilotprojekt Detta görs genom att senast rapportera in till VINNOVA en fullständig lista på entreprenörer som förväntas att ansöka till Pilotprojekt 2013 samt en lista på medverkande behovsidentifierare. 2. Pilotprojekt 2013 (efterföljande utlysning) Utlysningen genomförs efter Mötesprojekt Utlysningen planeras att vara sluten (endast riktad till de entreprenörer som anges av stödorganisationen). Detta innebär att en entreprenör inte förväntas ansöka om finansiering för pilotprojekt utan att ha

6 6 (12) inrapporterats till VINNOVA av stödorganisationen. Dock kan entreprenörer ha genomfört ett mötesprojekt som inte har varit finansierat av VINNOVA. 3. Fortsatt innovation (utanför programmet Testmarknad ): Avslutade pilotprojekt kan söka medel för efterföljande finansiering i öppen konkurrens i VINNOVAs övriga program för stöd till företag, t.ex. Forska&Väx eller Unga Innovativa Tillväxtföretag. 3.4 Resultat- och effektmål Mål (1-4) för utlysningen Mötesprojekt 2013 (uppnådda vid mötesprojektens slut): 1. Minst fem genomförda mötesprojekt, med såväl geografisk som tematisk spridning. 2. Minst fem ansökningar till Pilotprojekt 2013 per beviljat mötesprojekt. 3. Minst tjugofem ansökningar i Pilotprojekt 2013 av tillräcklig bedömd kvalitet sådan att de kan beviljas finansiering av VINNOVA 4. Spridning av koncept och recept; geografiskt, demografiskt och tematiskt Effekter (A-D) av Mötesprojekt 2013 (uppnådda inom 0-3 år): A. Minst trettio behovsidentifierare totalt som projektanställs i de beviljade pilotprojekten. B. Innovationer från nya testmarknader C. Ökat antal entreprenörer från nya testmarknader D. Utökat nätverk av organisationer för att understödja ovanstående effekter 4 Utlysningens budget Budgeten för utlysningen Mötesprojekt 2013 är kr. Sökande stödorganisation kan söka max kr per mötesprojekt VINNOVA förväntar sig att kunna finansiera mellan 8 till 15 mötesprojekt. 5 Tidplan Öppningsdatum: Sista ansökningsdag: , kl Planerat sista datum för beslut: Tidigaste datum för projektstart:

7 7 (12) 6 Krav på projekten För att komma ifråga för VINNOVAs bedömning enligt kriterierna angivna i 7.2 ska följande krav vara uppfyllda (1-3): 1. Ansökan ska beskriva endast ett separat mötesprojekt. Ifall samma organisation vill söka finansiering för fler mötesprojekt i utlysningen, så krävs en separat ansökan per mötesprojekt, som också förtydligar hur mötesprojekten skiljer sig åt. 2. Sökande ska vara intresseorganisationer, samhällsorganisationer eller aktörer från näringslivet, i egenskap av stödorganisationer. 3. Entreprenör som beställer och deltar i mötesprojekt ska (a-d): a) vara representerad av VD, utvecklingschef eller annan ledande representant för den beställande entreprenören b) vara ett svenskt aktiebolag (AB) c) vara ett SMF enligt EUs definition. Det innebär att företaget uppfyller följande krav (i-v): i. Företagets antal anställda är färre än 250 ii. Årsomsättningen är mindre än 50 miljoner euro iii. Balansomslutning är mindre än 43 miljoner euro iv. Företaget kontrollerar mindre än 25 % av kapital- eller röstandelen (det som är högre beaktas) i ett eller flera andra företag och/eller utomstående har inte en kapital- eller röstandel på minst 25 % (det som är högre beaktas) i företaget v. Ifall punkt (iv) inte skulle vara uppfylld, finns varianter där företaget ändå klassas som SMF, se d) det senaste verksamhetsåret ha en nettoomsättning på minst 1 miljon kronor, eller eget kapital enligt balansräkningen på minst 1 miljon kronor. Om krav avseende nettoomsättning eller eget kapital inte var uppfyllt i senast inrapporterad årsredovisning till Bolagsverket så måste sökande företag skriftligt, genom revisorsintyg, styrka att minst ett av dessa krav är uppfyllt i samband med att ansökan lämnas in. Det skall till ansökan bifogas ett intyg från entreprenör att a-d ovan är uppfyllda

8 8 (12) 7 Bedömning 7.1 Bedömningsprocessen Ansökningarna bedöms av VINNOVA, eventuellt i samråd med oberoende experter. VINNOVA fattar det formella beslutet och meddelar detta. 7.2 Bedömningskriterier Följande kriterier (1-10) kommer att tillämpas av VINNOVA vid bedömning av ansökningarna. Potential 1. Möjlighet till pilotprojekt under hösten, där behovsidentifierare projektanställs. 2. Möjlighet efter pilotprojekt till innovationer från nya testmarknader 3. Möjlighet till ett ökat antal entreprenörer från nya testmarknader från behovsidentifierare med erfarenheter från programmet 4. Möjlighet till ett utökat nätverk av organisationer för att understödja ovanstående effekter via stödorganisationer, entreprenörer och behovsidentifierare Genomförande 5. Realism, trovärdighet och ändamålsenlighet för projektplan och budget. 6. Förutsättningar att genomföra det tilltänkta projektet, inklusive involvering av relevanta aktörer. 7. Strategi och plan för att sprida resultaten inom och bortom projektet. Aktörskonstellation 8. Kompetens, förmåga och engagemang hos projektgruppen (entreprenörer, behovsidentifierare och stödorganisation) i förhållande till projektmål och genomförande. 9. Projektledarens kompetens, förmåga och engagemang att leda projektet. 10. Hur väl projektet är länkat in i de medverkande organisationerna interna strategi-, och innovations- och utvecklingsprocesser.

9 9 (12) 8 Ansökan 8.1 Hur man ansöker Ansökan lämnas in elektroniskt via ansökningstjänsten på VINNOVAs Intressentportal. Denna nås genom utlysningens webbsida på VINNOVAs webbplats. För att kunna lämna in en ansökan måste du först skapa ett användarkonto hos VINNOVA. Med hjälp av detta kan du sedan logga in på ansökningstjänsten. Har du redan ett användarkonto hos VINNOVA kan du använda detta. Den som skickar in ansökan ska ha mandat att göra det på organisationens vägnar eftersom det är organisationen som blir sökande. Observera att ansökningarna ska vara inne senast kl sista ansökningsdag. Efter denna tidpunkt stängs systemet och det går inte längre att skicka in en ansökan till VINNOVA. Då kan inga kompletteringar göras av ansökan såvida inte VINNOVA begär in dem. Tänk på att det kan ta tid att fylla i, ladda upp och skicka ansökan, i synnerhet om söktrycket är stort. Påbörja därför arbetet med att fylla i ansökan i god tid. Observera att det är möjligt att spara ändringar och tillägg ända fram till dess att ansökan är skickad. 8.2 Ansökans innehåll Ansökningstjänsten består av ett antal elektroniska blankettsidor som fylls i av sökanden. Till ansökan ska följande bilagor (A-D) bifogas: A. Projektbeskrivning enligt den mall som finns på utlysningens hemsida, ska vara på max 10 A4-sidor med 12 punkters text. Den ska skrivas på svenska eller engelska. Ifall man avser att arbeta med ungdomar, ska projektbeskrivningen innehålla principer för hur man avser att praktiskt arbeta med ungdomar, för att iaktta nolltolerans mot användning av alkohol och droger samt mot mobbning och alla former av trakasserier. Se bifogad mall för detaljer. B. CV-bilaga som ska innehålla relevanta CV:n för projektledaren och samtliga nyckelpersoner i projektteamet. För dessa ska anges namn, ålder, kön, titel/funktion samt omfattning av medverkan i projektet. Varje CV ska vara på max 2 A4-sidor med 12 punkters text. C. Beställningar. Ansökan ska innehålla en scannad kopia av signerade beställningar från entreprenörerna på offert från stödorganisationen, där (1-6):

10 10 (12) 1. Det ansökta mötesprojektet är en tjänst som levereras av sökande organisation. 2. En beställning är definierad individuellt för varje entreprenör. Det ska för varje enskild entreprenör (beställare) anges (a-d): a. Hur mycket som den har signerat att betala stödorganisationen b. När betalning ska ske c. Hur mycket som beställaren ansöker från VINNOVA, d. Summan av dessa två belopp vilket är det värde som beställaren köper 3. VINNOVA kan finansiera den enskilde entreprenören med maximalt 75% av dennes köp. 4. VINNOVAs finansiering är ett bidrag som tillräknas beställaren, inte stödorganisationen. 5. Ansökan ska summera över alla entreprenörer hur mycket entreprenörerna tillsammans har signerat att betala, hur mycket som mötesprojektet totalt söker av VINNOVA, samt summan av dessa belopp. Summan ska motsvara marknadsvärdet av den köpta tjänsten. 6. Beställningen kan vara villkorad att VINNOVA beviljar att bidra till finansieringen av mötesprojektet genom utbetalning till sökande organisation. Se även sektion 10 Villkor. D. Deklaration signerad av företag i form av scannad kopia, att det egna företaget uppfyller kraven på entreprenör såsom angivet i sektion 6 Krav på projekten Endast nämnda bilagor kommer att beaktas vid ansökan. Bilagorna ska vara i pdf-format. 9 Förutsättningar Bidraget i utlysningen Mötesprojekt 2013 ges med stöd av 18 i Förordning (2008:762) enligt Stöd för innovationsrådgivningstjänster och stöd för innovationsstödjande tjänster. Stöd enligt 18 i Förordning (2008:762) får uppgå till högst motsvarande euro till ett och samma företag under en följd av tre år. Varje företag ansvarar för att inte taket för stödet överskrids för deras del. Exempel på stödberättigade kostnader är managementkonsulttjänster, tjänster för tekniköverföring, utbildning, rådgivning, kostnader för kontorslokaler, samt marknadsundersökningar. Se vidare i Guide till VINNOVAs villkor om

11 11 (12) stödberättigande kostnader som kan hittas under Villkor och regler till vänster på utlysningens webbsida. De stödberättigande kostnaderna för projektet utgörs av stödorganisationens pris för mötesprojektet. Entreprenören ska själv betala minst 25 % av kostnaden till stödorganisationen och VINNOVA bidrar med resterande del. VINNOVAs bidrag betalas direkt till stödorganisationen. 10 Villkor För utlysningen gäller VINNOVAs allmänna villkor för bidrag Villkoren innehåller regler om rapportering, uppföljning, revision och förutsättningar för utbetalning m.m. Villkoren hittas under Villkor och regler till vänster på utlysningens webbsida. Såvida inte annat framgår nedan under Särskilda villkor eller av VINNOVAs beslut är stödorganisationen koordinator för projektet. Entreprenörerna är bidragsmottagare. Båda entreprenörer och stödorganisation är att betrakta som projektparter. En definition av dessa begrepp finns i VINNOVAs allmänna villkor för bidrag Särskilda villkor (1-11) för Mötesprojekt Villkoren i VINNOVAs Allmänna villkor avseende projektavtal gäller inte. Deltagande entreprenörer ska till stödorganisationen betala sammanlagt minst 25 % av de stödberättigande kostnaderna för ett mötesprojekt. 2. Villkoret att koordinatorn ska överföra VINNOVAs bidrag till bidragsmottagaren (entreprenören) ska inte gälla. Bidraget utgör en delbetalning av bidragsmottagarens totala stödberättigande kostnader och utbetalas direkt till stödorganisationen (koordinatorn). 3. Vid slutrapporteringen av Mötesprojektet ska stödorganisationen bifoga en bilaga med kopior på bidragsmottagarnas kvitton som visar att betalning till stödorganisationen har erlagts. 4. Om redovisning saknas från någon eller några av entreprenörerna är stödorganisationen återbetalningsskyldig till VINNOVA med motsvarande belopp. 5. Mötesprojektet ska senast rapportera vilka entreprenörer och behovsidentifierare som de funnit behöriga att ansöka till Pilotprojekt Vid slutrapporteringen av Mötesprojektet ska stödorganisationen beskriva hur Mötesprojektet har genomförts vs beskrivning i ansökan: processer, ingående aktörer (även samtliga eventuella regionala partners) och lärdomar som har gjorts.

12 12 (12) 7. Vid slutrapporteringen av Mötesprojektet ska stödorganisationen meddela eventuellt intresse av att upprepa denna typ av verksamhet, samt i så fall ange en prognos för sin avsikt att delta år 2014 i Mötesprojekt 2014 och riktvärden för antal mötesprojekt år 2014 samt inriktningar testmarknad, tema, geografi och demografi. 8. Nolltolerans gäller för alkohol och droger samt mobbning och alla former av trakasserier, förbjudna i samtliga aktiviteter i umgänge med ungdomar. 9. Projektledaren ska vara anställd hos den sökande bidragsmottagaren 10. Representanter för VINNOVA ska erbjudas möjlighet att delta i aktiviteter som genomförs inom ramarna för beviljade mötesprojekt. 11. Projektparterna ska sprida kunskap om de processer som har använts inom och bortom mötesprojektet enligt den plan som ingivits till VINNOVA. 11 Sekretessfrågor Ansökningar till denna utlysning är allmänna handlingar. Som huvudregel har allmänheten enligt offentlighetsprincipen rätt att ta del av dessa. Detta gäller även ansökningar som avslås eller återkallas. Även VINNOVAs beslut och beslutsmotiveringar är allmänna handlingar. VINNOVA är dock skyldig att sekretessbelägga alla uppgifter om den enskildes affärs- eller driftsförhållanden, uppfinningar och forskningsresultat om det kan antas att den enskilde lider ekonomisk skada om uppgifterna offentliggörs. Det är i första hand den handläggare på VINNOVA som hanterar ansökningarna som bedömer om ansökan innehåller uppgifter som omfattas av sekretess. Närmare information om sekretessregler vid ansökan finns på webbsidan Sekretess vid ansökningar som kan nås från utlysningens webbsida. För mer information, se Juridisk information på under Om VINNOVA. 12 Kontakt Kontaktpersoner för utlysningen är Mattias Esbjörnsson, utlysningsansvarig, , Ulf Öhlander, programansvarig, , Birgitta Lonne, kvalitetsansvarig , Kontakt för frågor om ansökningsfunktionen är VINNOVAs IT-support, tel ,

Stöd till nationell individrörlighet för innovation

Stöd till nationell individrörlighet för innovation UTLYSNING 1 (6) Datum [ÖPPNINGSDATUM_ ANS_OMG1] Reviderad [Datum för revidering] Diarienummer [DIARIENUMMER] Stöd till nationell individrörlighet för innovation En utlysning inom programmet Personrörlighet

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013

Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 121109 2012-01384 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Initiering 2013 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation - samhällsutmaningar som tillväxtmöjligheter

Läs mer

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020

Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2014-01-01 2013-05607 Reviderad 2014-06-16 Planeringsbidrag till små och medelstora företag för ansökan till Horisont 2020 1 Utlysningens omfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013

Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-02-22 2012-00657 Testbäddar inom hälsooch sjukvård och äldreomsorg 2013 Stärkt konkurrenskraft hos företag samt ökad innovationskraft inom hälso- och sjukvård och

Läs mer

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg

Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-12-18 2013-05536 Reviderad Ersättningsmodeller som främjar innovation i vård och omsorg En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

Kompetenscentrum stöd till SMF

Kompetenscentrum stöd till SMF UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer [170307] 2015-04704 Reviderad [170307] Kompetenscentrum stöd till SMF Stöd till Små- och Medelstora Företag för forskningsinsatser i Vinnovas kompetenscentrum En utlysning

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation.

UTLYSNING 1 (8) Reviderad -- Öppna datakällor 4. En utlysning inom programmet Öppen innovation. UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-06-25 2014-03980 Reviderad -- Öppna datakällor 4 En utlysning inom programmet Öppen innovation. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Forska&Väx hösten 2013

Forska&Väx hösten 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer [2013-05-29_] [2012-02377] Reviderad [2013-05-15] Forska&Väx hösten 2013 Finansiering för små och medelstora företag forskning utveckling innovation 1 Sammanfattning

Läs mer

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014)

Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) UTLYSNING INNOVATIV PRODUKTFRAMTAGNING 1 (9) Datum Diarienummer 2014-03-24 2014-01488 Reviderad Innovativ Produktframtagning: Nydanande forskning om produktutveckling (2014) Detta är den andra utlysningen

Läs mer

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet

Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2013-04-15 2013-01710 Reviderad 2013-04-24 Behovsmotiverad forskning för ökad jämställdhet En utlysning inom det strategiska området Produktion och arbetsliv. 1 Sammanfattning

Läs mer

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag

Stöd för unga innovativa tillväxtföretag UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2012-11-15 2012-02992 Reviderad 2012-02-25 Stöd för unga innovativa tillväxtföretag En utlysning inom programmet Innovativa SMF. 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges

Läs mer

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag

Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2016-05-02 2011-03827 Knowledge Innovation Communities (KIC) planeringsbidrag En utlysning inom programmet EU-relationer 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel

STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel 1 (6) STRIM Planeringsbidrag för uppväxling av STRIM-medel En utlysning inom Strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Gruv och Metallutvinning

Läs mer

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen

VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2014-03-11 2014-01303 Reviderad 2014-01391 AO Datum för revidering VINN NU 2014 En tävling för nystartade företag med unga i ledningen Utlysningen VINN NU 2014 genomförs

Läs mer

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-04-20. Rev. 2012-10-12. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-04-20 Rev. 2012-10-12 Öppna datakällor 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända

Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 21 september 2015 Reviderad Innovation för säkrare migration och etablering av nyanlända En utlysning inom programmet Social innovation. 1 Sammanfattning En utlysning

Läs mer

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss

UTLYSNING 1 (6) VINNVÄXT 2016 Skiss UTLYSNING 1 (6) Datum Diarienummer 2015-02-20 2015-00027 VINNVÄXT 2016 Skiss Inbjudan att inkomma med skisser för uppbyggnad och utveckling av innovationsmiljöer inom strategiska områden av betydelse för

Läs mer

Innovationstävlingar 2013

Innovationstävlingar 2013 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 16 maj 2013 2013-02403 Reviderad 3 augusti 2013 Innovationstävlingar 2013 Innovationstävling som metod för att stimulera till innovation En utlysning inom programmet

Läs mer

Utlysning Innovation och Design 2012

Utlysning Innovation och Design 2012 1 2012-05-14 Utlysning Innovation och Design 2012 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av behovsmotiverad forskning och utveckling av

Läs mer

Normkreativ innovation 2017

Normkreativ innovation 2017 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-30 2016-05307 Reviderad Normkreativ innovation 2017 - finansiering av instegsprojekt i företag Normkreativ innovation handlar om att utmana normer för att skapa

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer

Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-03-31 2014-02348 Reviderad 2015-02-02 Digitalisering för framtidens skola - Innovativa Testmiljöer För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet

FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-03-04 2013-01042 Reviderad 2013-09-02 FRÖN- FöR Ökad innovation i offentlig verksamhet En utlysning inom VINNOVAs strategiska område Innovationskraft i offentlig

Läs mer

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst.

2012-08-16. Utlysning VINN NU 2012. Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. 2012-08-16 Utlysning 2012 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst. En utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Piloter 2012: Digitala Stockholm

Piloter 2012: Digitala Stockholm 1 2012-05-15 Utlysning Piloter 2012: Digitala Stockholm En utlysning inom programmet Testmarknad 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige genom finansiering av

Läs mer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer

Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer UTLYSNING 1 (13) Datum 2012-12-19 Skiss Reviderad Diarienummer 2012-03843 Utveckling av innovationsplattformar för Hållbara attraktiva städer En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2013-04-30 2013-02101 Reviderad 2013-04-30 Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 1 Sammanfattning

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-03-31 2014-05331 Reviderad 2016-05-31 Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2016 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU

UTLYSNING 1 (8) Reviderad VINN NU En utlysning inom programmet VINN NU UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2013-08-20 2013-00989 Reviderad 2013-01850 AO Datum för revidering VINN NU 2013 Riktad till nystartade aktiebolag med en ny utvecklad produkt/metod eller tjänst En utlysning

Läs mer

VINN Verifiering höst 2015

VINN Verifiering höst 2015 UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2015-06-16 2013-05653 Reviderad VINN Verifiering höst 2015 VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR INNOVATION SYSTEMS Post: VINNOVA, SE-101 58

Läs mer

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation

Utlysning 2012-10-22. En utlysning inom programmet Öppen innovation 1 Utlysning 2012-10-22 Öppen innovation och spetsanvändare 2012 En utlysning inom programmet Öppen innovation 2 Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet och utvecklar Sveriges innovationskraft

Läs mer

Miljötekniktävlingar 2014

Miljötekniktävlingar 2014 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2014-02-04 2013-03148 Reviderad 2014-02-27 Miljötekniktävlingar 2014 Innovationstävling som metod för att stimulera innovationsupphandling av miljöteknik VINNOVA är

Läs mer

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet

Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-06-09 2017-03018 Utveckling av lärosätenas samverkanskapacitet Fullständiga ansökningar En utlysning inom Vinnovas program Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Stöd till innovatörer

Stöd till innovatörer UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-05-05 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer En utlysning för organisationer som kan stödja innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-04-14] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-04-14] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016

Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-05-31 2014-04036 Reviderad 2016-05-24 Genomförbarhetsstudier och verifieringsprojekt 2016 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem VERKET FÖR

Läs mer

Bygginnovationen

Bygginnovationen UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-01-19 2015-06960 Reviderad 2016-09-27 Bygginnovationen 2016-2018 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft

Läs mer

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015

Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2015-09-02 2014-02347 Reviderad Digitalisering för framtidens skola - Innovationsprojekt vår 2015 För en framtidens skola som utnyttjar potentialen i digitala arbetssätt

Läs mer

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt

Tjänstelyftet - Innovationsprojekt UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 24 mars 2014 2013-01123 Reviderad 27 mars 2014 Tjänstelyftet - Innovationsprojekt Sista ansökningsdag 4 juni 2014 En utlysning inom VINNOVAs program Tjänstelyftet Tänk

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [2014-01-18] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2014-01-18] Forska&Väx 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-03-10 2013-01397 Reviderad 2016-03-15 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning

Läs mer

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut

Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut 2006-12-21 Utlysning Stärkt samverkan mellan industriforskningsinstitut och lärosäten 2 1. Inbjudan VINNOVA inbjuder härmed industriforskningsinstitut och lärosäten att inkomma med ansökningar avseende

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015

Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 15 januari 2015 2015-00032 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet PiiA Sommaren 2015 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet Processindustriell IT

Läs mer

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program

Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program 1 (15) UTLYSNING Datum Preliminärt utkast version 2013-02-01 prel ver 1 Reviderad Strategiska innovationsområden - Utlysning för att etablera och genomföra SIO-program Erbjudande att med utgångspunkt i

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-05-15 2014-04036 Reviderad 2017-05-11 Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2017 1 Sammanfattning Utlysningen riktar

Läs mer

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga

Leda och organisera för ökad innovationsförmåga UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2017-03-01 2016-05332 Reviderad 2017-03-22 Leda och organisera för ökad innovationsförmåga En utlysning inom programmet Innovationsledning och organisering VERKET FÖR

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING 1 (7) Datum Diarienummer 2019-04-19 2017-02398 Reviderad 2017-09-12 Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst)

Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst) UTLYSNING STEG 2 SAMVERKANSPROJEKT 2015 1 (13) Datum Diarienummer 2015-03-25 2013-04314_14 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 2 Samverkansprojekt 2015 (höst) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven

Läs mer

Följeforskning i programmet Innovatörer

Följeforskning i programmet Innovatörer UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-09-28 2017-04712 Reviderad Följeforskning i programmet Innovatörer En satsning knuten till programmet Innovatörer VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår)

Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) UTLYSNING STEG 1 INITIERING 1 (12) Datum Diarienummer 2016-10-31 2014-05331 Reviderad Utmaningsdriven innovation - Steg 1 Initiering 2017 (vår) En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx.

UTLYSNING 1 (9) Reviderad [ ] 1 Vem kan söka finansiering? Då är ni välkomna att söka finansiering i Forska&Väx. UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer [2014_] [2013-04441] Reviderad [2013-12-19] Forska&Va x 1 Vem kan söka finansiering? Har ni en innovativ idé som kommer att få ert företag att växa och skapa tillväxt

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2015-12-07 2015-06858 Reviderad 2016-02-11 Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016 1 Sammanfattning Vinnova är Sveriges innovationsmyndighet.

Läs mer

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS)

Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2018-06-14 2018-02535 Reviderad 2018-08-28 Innovationer för ett Hållbart Samhälle 2018 (IHS) Lösningar på stora samhällsutmaningar genom utveckling av ny kunskap och

Läs mer

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014

Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 UTLYSNING UDI STEG 3 FÖLJDINVESTERINGAR 1 (16) Utmaningsdriven innovation Steg 3 Följdinvesteringar: Experimentell utveckling 2014 En utlysning inom programmet Utmaningsdriven innovation Samhällsutmaningar

Läs mer

Stöd till innovatörer 2018

Stöd till innovatörer 2018 UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-11-21 2017-02645 Reviderad Stöd till innovatörer 2018 En utlysning för organisationer som kan stödja enskilda innovatörer och uppfinnare VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Smartare Elektroniksystem

Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (13) Smartare Elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2018 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem. Smartare Elektroniksystem är en del av Vinnova,

Läs mer

FashionTech och MediaTech

FashionTech och MediaTech 1 FashionTech och MediaTech 1 Sammanfattning Från analog till digital 2017 Bärbart mode och nyhetsmedia har gemensamt att de befinner sig i en förändringsfas som drivs av digitaliseringen för nya tjänster.

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram

Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2014-06-03 Version Strategiska innovationsområden hösten 2014 - utlysning för att etablera och genomföra strategiska innovationsprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA,

Läs mer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer

Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer UTLYSNING 1 (14) Datum Diarienummer 2013-02-28 2012-02001 Reviderad 2013-02-22 Utlysning Internationell samverkan med aktörer i Kina för Ecoinnovationer 2013 Projektform B: Genomförande av internationella

Läs mer

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019

Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 UTLYSNING 1 (12) Innovationsledning och organisering forskning för ökad innovationsförmåga, 2019 En utlysning inom Vinnovas program Innovationsledning och organisering UTLYSNING 2 (12) Innehåll 1 Utlysningen

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-01-27 2016-00068 Reviderad Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM -

Läs mer

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta

Individrörlighet för innovation och samhällsnytta UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-12-15 2015-05904 Reviderad Individrörlighet för innovation och samhällsnytta En utlysning inom programmet Kunskapstriangeln VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Normkritisk innovation 2018

Normkritisk innovation 2018 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-12-15 2017-05257, 2017-05259 Reviderad Normkritisk innovation 2018 Jämställdhet och jämlikhet som drivkraft för innovation och hållbar tillväxt En utlysning inom

Läs mer

Banbrytande idéer inom industriell utveckling

Banbrytande idéer inom industriell utveckling UTLYSNING 1 (9) Banbrytande idéer inom industriell utveckling Förstudier och hypotesprövningar för att ge förutsättningar för innovationer som kan bidra till en konkurrenskraftig och hållbar svensk industriell

Läs mer

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt

Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt UTLYSNING 1 (8) Datum Diarienummer 2017-03-15 2016-00068 Reviderad 2017-11-01 Finansiering av svenska deltagare i EUREKAs klusterprojekt En utlysning inom programmet EUREKA Kluster VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7)

VINN NU 2011 hösten Utlysning. Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU. en utlysning inom programmet VINN NU 1(7) Utlysning 2011 hösten Riktat till nystartade aktiebolag vars verksamhet vilar på FoU en utlysning inom programmet 1(7) 1. Allmänt om utlysningen VINNOVAs uppgift är att främja hållbar tillväxt i Sverige

Läs mer

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 2018-01-12 2014-04036 Reviderad 2017-12-19 Forsknings- och innovationsprojekt 2018 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2016-06-10 ans.omg 1 [DIARIENUMMER] Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2017-06-16 2017-03113 Reviderad Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL AGENCY FOR

Läs mer

Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin

Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin UTLYSNING 1 (11) Datum 2017-10-11 Diarienummer 2017-04966 Reviderad 2018-01-17 Kunskapsspridning för ökad digitalisering i industrin Finansiering av kunskapsspridningsprojekt Detta är en utlysning inom

Läs mer

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling

Internet of Things för innovativ samhällsutveckling UTLYSNING 1 1 (10) (10) Internet of Things för innovativ samhällsutveckling En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige är en

Läs mer

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov

En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov 2013-04-09 Utlysning En hållbar innovativ livsmedelskedja som möter framtidens behov Projektform B: Utveckling och realisering En utlysning inom forskningsprogrammet TvärLivs. 1 Inledning Livsmedelsbranschens

Läs mer

Smartare elektroniksystem

Smartare elektroniksystem UTLYSNING 1 (12) Smartare elektroniksystem Forsknings- och innovationsprojekt 2019 En utlysning inom det Strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem Det strategiska innovationsprogrammet

Läs mer

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering

Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering UTLYSNING 1 (11) Datum Diarienummer 2016-07-05 2016-03545 Reviderad Nyttiggörande av kunskap om innovationsledning och organisering 1 Sammanfattning Utlysningen syftar till att nyttiggöra forskningsbaserad

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 4 3 Vem riktar

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 4 Syfte, definition och mål... 4 Bakgrund... 5 3 Vem riktar

Läs mer

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram

Strategiska innovationsområden hösten utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 (14) UTLYSNING Datum 2013-10-02 Reviderad Version Strategiska innovationsområden hösten 2013 - utlysning för att etablera och genomföra SIOprogram 1 Sammanfattning Regeringen gav 2012 VINNOVA, Energimyndigheten

Läs mer

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling

2010-09-07. rev 2010-10-08. Utlysning. Forska&Väx 2010. Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling 1 2010-09-07 rev 2010-10-08 Utlysning Forska&Väx 2010 Finansiering för små och medelstora företag innovation forskning utveckling En utlysning inom programmet Forska&Väx. 2 1. Allmänt om Forska&Väx VINNOVAs

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet

Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 10 september 2015 2014-04033 Reviderad [Datum för revidering] Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas Internet Utlysning Hösten 2015 1 Sammanfattning Det strategiska

Läs mer

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING

Framtidens drönare. Drönare för individer och samhälle UTLYSNING Framtidens drönare Drönare för individer och samhälle Quadrotor drone in blue ski av Игоревич under CC-BY-SA Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma med finansieringen?... 3 3 Vem

Läs mer

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel

Utveckling och produktion av biologiska läkemedel UTLYSNING 1 (10) Datum Utveckling och produktion av biologiska läkemedel En utlysning inom programmet Biologiska läkemedel 1 Sammanfattning Regeringen har gett Vinnova och Vetenskapsrådet i uppdrag att

Läs mer

Kombinerad mobilitet som tjänst

Kombinerad mobilitet som tjänst UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2018-03-26 2018-01786 Reviderad [Datum för revidering] Kombinerad mobilitet som tjänst En utlysning inom programmet Drive Sweden VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH

Läs mer

Kompetenscentrum 2017- Steg 1

Kompetenscentrum 2017- Steg 1 UTLYSNING 1 (14) Kompetenscentrum 2017- Steg 1 Skiss 1 Inledning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt och samhällsnytta. VINNOVAs vision är

Läs mer

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020

Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2014-12-17 2014-06135 Reviderad Supportkontor för små och medelstora företag till Horisont 2020 1 Sammanfattning VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet. Vi stärker

Läs mer

Smartare elektroniksystem.

Smartare elektroniksystem. UTLYSNING 1 (13) Smartare elektroniksystem Genomförbarhetsstudier 2019 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smartare elektroniksystem. Det strategiska innovationsprogrammet Smartare

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Genomförandeprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

Utlysning Social innovation våren 2016

Utlysning Social innovation våren 2016 1 (7) 20150107_v2 Utlysning Social innovation våren 2016 Många av de utmaningar som samhället står inför idag kräver radikalt nya sätt att tänka och agera. Behovet av nya lösningar är stort. Genom denna

Läs mer

Strategiska forskningsoch innovationsagendor

Strategiska forskningsoch innovationsagendor 1 2012-04-27 Strategiska forskningsoch innovationsagendor Utlysning av bidrag för att ta fram strategiska forsknings- och innovationsagendor 2 1. Allmänt om utlysningen VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet

Läs mer

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017

Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 UTLYSNING 1 (10) Datum Diarienummer 2017-01-26 2017-00862 Reviderad Strategiska innovationsprogrammet BioInnovation Hypotesprövning steg 1 våren 2017 1 Inledning Det strategiska innovationsprogrammet BioInnovation

Läs mer

Testbäddar för samhällets utmaningar

Testbäddar för samhällets utmaningar Testbäddar för samhällets utmaningar - Förberedelseprojekt Revisionshistorik Förtydligande av centrala begrepp samt illustrationer i avsnitt 2.3. 1 Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill vi åstadkomma

Läs mer

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte

Utlysningen FRÖN. - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet. Informationsmöte Utlysningen FRÖN - För ökad innovation i offentligt finansierad verksamhet Informationsmöte 2014-04-04 Vad är FRÖN? En VINNOVA-satsning på ökad innovationskraft i offentligt finansierad verksamhet Aktörer

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-01-14 Ansökningsomgång1] Reviderad 2014-12-15 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Innovationer för ett hållbart samhälle (IHS) för en klimatneutral framtid

Innovationer för ett hållbart samhälle (IHS) för en klimatneutral framtid UTLYSNING 1 (11) Innovationer för ett hållbart samhälle (IHS) för en klimatneutral framtid Behovsmotiverad kunskaps- och kompetensutveckling UTLYSNING 2 (11) Innehåll Innehåll... 2 1. Erbjudandet i korthet...

Läs mer

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health.

Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. Medtech4Health: Klinisk verifiering av nya medicintekniska produkter - 2016 En utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Medtech4Health. 1 Medtech4health 1.1 Syfte och mål för Medtech4Health

Läs mer

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion

Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion UTLYSNING 1 (5) Datum Diarienummer 2016-10-14 2016-04157 Reviderad Regionala arrangörer av event för unga kvinnor- Innovate Passion Vinnovas satsning, Innovate Passion 1, är ett nytt koncept för att utveckla

Läs mer

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016

Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 151221 2014-06237 Reviderad Industriförankrade förprojekt inom lättvikt våren 2016 1 Sammanfattning Det strategiska innovationsprogrammet för Lättvikt är en del av Vinnovas,

Läs mer

Innovationsprojekt i företag

Innovationsprojekt i företag 1 [2015-08-11 Ansökningsomgång 2] Reviderad 2015-08-10 Utlysning Innovationsprojekt i företag Finansiering av innovationsprojekt i företag med upp till 250 anställda 2 1. Sammanfattning Har ert företag

Läs mer

Den smarta digitala fabriken

Den smarta digitala fabriken UTLYSNING 1 (9) Datum Diarienummer 2016-07-06 2016-03240 Reviderad 2016-07-06 Den smarta digitala fabriken Finansiering av innovationsprojekt som stöttar Sveriges nyindustrialisering VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM

Läs mer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer

Utvecklingsprojekt i inkubatorer UTLYSNING Datum [2018-01-16] Diarienummer 2017-02398 Reviderad [2018-12-21] Utvecklingsprojekt i inkubatorer En utlysning inom Inkubatorprogrammet 2 (8) Innehåll 1 Erbjudandet i korthet... 3 2 Vad vill

Läs mer

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016

Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 UTLYSNING 1 (12) Datum Diarienummer 7 juni 2016 2015-02355 Idéslussar i kommuner Utvecklingsprojekt 2016 En utlysning inom programmet Innovationskapacitet i offentlig verksamhet En idésluss är en fysisk

Läs mer