Handlingsplan för barn och unga

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingsplan för barn och unga"

Transkript

1 Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013

2 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen... 6 Barnets bästa... 6 Barnets röst... 7 Barn som medborgare... 7 Ansvar och roller... 8 Riktlinjen med tillhörande handlingsplan gäller alla politiker och dess beslutande forum, samtliga förvaltningar samt stöd och beställarfunktioner. Nedan beskrivs politikens, förvaltningens och verksamheternas ansvar och roller i arbetet. Beskrivningen utgår från tidigare fattade beslut i Landstingsstyrelsen Jönköpings län... 8 Barnkonventionen i praktisk verksamhet Barn och unga som patient Barn som besökare och närstående Barnrättsbaserad beslutsprocess och barnbokslut Verksamhetsutveckling Barnombud - en uppdragsbeskrivning

3 Landstingsdirektörens ord Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län FN: s konvention om barnens rättigheter antogs av FN: s generalförsamling den 20 november 1989 och är en del av folkrätten. Landstingsfullmäktige beslutade att bifalla en motion om att genomföra ett projekt för att införliva FN:s barnkonvention i Landstingets verksamheter. Arbetet skulle bedrivas fortlöpande och har årligen redovisats i verksamhetsberättelser. Dock har det systematiska beaktande av Barnkonventionens delar fullt ut saknats. I landstingsplanen för åren beslutade därför landstingsfullmäktige att alla landstingsfinansierade verksamheter ska införliva Barnkonventionen i sina verksamhetsplaner. Barnkonventionen uttrycker ett förhållningssätt till barn som sätter barnet i fokus vid beslut eller åtgärder som kan beröra ett enskilt barn eller en grupp barn. Handlingsplan för barn och unga är ett led i arbetet att göra Barnkonventionen till ett styrande dokument för Landstinget i Jönköpings län. I programmet presenteras också verktyg för att förbättra barns och ungas villkor och vård. I samband med regeringens Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige har landstinget samverkat med SKL i nationella konferenser och kurser. Landstingsledningen vill i denna reviderade handlingsplan tydliggöra roller och ansvar, så att barnperspektivet beaktas i utredningsarbeten och viktiga beslut som rör barn. Stöd i form av PM, fortbildning samt verksamhetsteam barn och unga ska underlätta detta förbättringsarbete. Alla i vår organisation har ett ansvar för att omsätta Barnkonventionen i praktisk handling. Barnkonventionen ställer krav på en god barnkompetens hos oss landstingsanställda, att vi har med barnperspektivet i vår planering och att vi utvecklar barns inflytande i våra verksamheter. Det är viktigt att frågorna tas upp på arbetsplatsträffar, att mål formuleras och att dessa följs upp kontinuerligt. Ledningen har ett ansvar för att barnperspektivet tas upp på ett systematiskt sätt i planering och i dialog med verksamheterna samt att följa upp effekter av insatserna. Detta kommer bland annat att ske genom mätbara kvalitetsindikatorer. Ett barnbokslut upprättas årligen för att följa resultat och utveckling av den barnrättsbaserade beslutsprocessen. Arbetet med att förverkliga Barnkonventionen och att förankra dess synsätt är långsiktigt och måste pågå ständigt. Vi kan alla göra mer för barnens bästa och för att få Barnkonventionens grundtankar att genomsyra alla våra verksamheter. Vi måste alla se barnen, lyssna på deras behov och skapa förutsättningar för ett tryggare, friskare och rikare liv för barnen i Jönköpings län. Agneta Jansmyr Landstingsdirektör 3

4 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län Landstingets övergripande uppgift är att främja hälsa och ge vård på lika villkor till alla invånare i Jönköpings län. I länet bor cirka barn i åldrarna 0-17 år, vilket motsvarar drygt 20 procent av länets befolkning. När det gäller barn och ungdomar är det särskilt viktigt att samverka med andra aktörer i samhället, för att förebygga ohälsa och social utsatthet. Viktigast är att insatserna ges för barnets bästa, att de är samordnade och att de ges ur barnets perspektiv. Barndialogen är vårt forum i länet där Landstinget, kommunerna och frivilliga aktörer möts för utveckling och samverkan i frågor om barns hälsa, omsorg och utveckling. Beslut År 1999 godkände riksdagen regeringens förslag till en strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige (prop. 1997/98:182). Strategin innebär att kunskap och medvetenhet om barnkonventionen ska öka och att ett barnperspektiv ska byggas in i allt beslutsfattande. I landstingets budget och flerårsplan framgår att alla landstingsfinansierade verksamheter ska införliva FN:s konvention om barnets rättigheter, den så kallade Barnkonventionen, i sina verksamhetsplaner. Barnkonventionen ska vara ett styrande dokument och verktyg för att förbättra barns och ungdomars villkor och vård inom landstingets ansvarsområden. Handlingsplanens syfte Handlingsplanen slår fast alla verksamheters ansvar för att tillämpa Barnkonventionen i sitt uppdrag. Det innebär att barnperspektivet tas med i verksamhetsplaneringens olika perspektiv. Syftet är också att inspirera alla medarbetare till att utveckla lyhördhet och respekt för barns och ungas synpunkter och att verka för barns bästa i beslut och åtgärder. Genomförda och planerade insatser Se till att Barnkonventionens grundprinciper beaktas vid planering och beslut inom Landstingets verksamheter på olika nivåer. Utveckla samverkan med barn och unga som patient och anhörig. Införa Barnombud. Det kan ske i form av lärandeseminarier för att uppmärksamma mötet med barnet inom hälso- och sjukvården. Hålla samverkan levande inom och mellan Landstinget, kommunerna och ideella organisationer. Det vill säga, göra Barndialogen känd och använd i det dagliga arbetet. Ett kvalitetssystem Kriterier för att säkra barnets rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård i Jönköpings län håller på att ta form. Vägledning BHV. Barnronder, där barn 8-17 år granskar miljö, säkerhet och trivsel har genomförts i länets samtliga sjukhus samt några vårdcentraler och FTV-kliniker. En verksamhet för barn 6-18 år med lindrigare psykiatrisk problematik eller psykosomatiska besvär, Barn- och ungdomshälsan har inrättats i Jönköpings kommun. Långsiktigt och ständigt pågående arbete Arbetet med att förverkliga Barnkonventionen och att förankra dess synsätt är långsiktigt och måste pågå ständigt. Ändrade attityder, förhållnings- och arbetssätt kan vara avgörande för att barnperspektivet ska kunna genomsyra alla frågor som rör barn och unga. Kunskaps- och 4

5 metodutveckling blir här ett viktigt stöd för att höja medvetenheten hos beslutsfattare och medarbetare som arbetar med barn. Begrepp Barnkonventionen FN:s konvention om barnets rättigheter, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och är en del av folkrätten. I dag har alla länder utom USA ratificerat Barnkonventionen, vilket innebär att de har bundit sig till att förverkliga den. Sverige ratificerade konventionen Enligt Barnkonventionen ska staten vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i konventionen (artikel 4). Definitioner Enligt Barnkonventionen är alla i åldern 0 18 år barn. Det är viktigt att man i denna grupp uppmärksammar det unika, likheter och skillnader - mellan olika åldrar, mellan pojkar och flickor samt mellan individer - när det gäller behov och möjligheter. Barnperspektivet och Barnrättsperspektivet Barnkonventionen syftar till att lägga in ett barnperspektiv i alla beslut och åtgärder som rör barn. Utgångspunkten är barnets fulla människovärde och integritet. Barnperspektivet kräver inlevelse och förmåga hos vuxna att identifiera sig med barnets situation. Varje dag möter barn och ungdomar verksamheter planerade av vuxna för vuxna, trots att barn och unga också är både patienter och besökare. Det är därför viktigt att ta del av till de ungas synpunkter såväl när det gäller den fysiska miljön som bemötandet. Barnperspektivet ska föras fram på ett planerat, systematiskt och effektivt sätt vid verksamhetsplanering/dialog. Barnperspektivet kan delas upp utifrån tre olika aspekter som belyser barns rättigheter och barns bästa: barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv. Barnperspektivet innebär att en vuxen så långt som möjligt sätter sig in i ett barns situation och försöker se till barnets bästa. Barnets perspektiv innebär att barnet självt blir lyssnat på och att det utifrån ålder och mognad ges möjlighet att få bidra med sina erfarenheter, synpunkter och förslag. Om det av speciella skäl inte är möjligt att göra detta, är det viktigt att hämta barnets åsikter i efterhand. Barnrättsperspektivet är mer objektivt. Det är ingen personlig tolkning av vad som är bäst för barnet, utan barnets rättigheter som de är formulerade i barnkonventionen. Om åtgärder eller beslut bedöms få konsekvenser för barnet eller barnen ska hänsyn tas till de mänskliga rättigheter som barn har enligt Barnkonventionen. Att på så sätt säkerställa barnets rättigheter i åtgärder eller vid beslut som rör barn innebär att ha ett barnrättsperspektiv. Barnets bästa (artikel 3) I alla beslut som rör barn ska barnets bästa sättas i främsta rummet (artikel 3). Utgångspunkten ska vara att barndomstiden har ett egenvärde. Barn har också särskilda behov av skydd och stöd, vilket bland annat beror på att barn har begränsade möjligheter att föra sin egen talan. Att identifiera barns och ungas perspektiv och tolka principen om barns bästa innebär därför ofta att ta ställning i olika intressekonflikter. 5

6 Icke diskriminering (artikel 2) Inrymmer jämlikhet oberoende av kön, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning eller sexuell läggning. Det inrymmer också jämlik behandling oberoende av barnets ålder och föräldrarnas sociala situation och agerande. Kunskap om barnkonventionen Barnkonventionens fyra grundläggande principer Alla barn har samma rättigheter och lika värde och ingen ska diskrimineras på grund av kön, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning (icke diskriminering, artikel 2). Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga, (artikel 3). Barn och unga ska tillåtas utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar (rätt till liv och överlevnad, artikel 6). Barn och ungdomar ska ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter i frågor som berör dem varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (åsiktsfrihet och rätten att bli hörd, artikel 12.1). Riktlinjer och planer Barnperspektivet ska finnas med i verksamheternas riktlinjer och handlingsplaner och avrapporteras årligen i verksamhetsberättelsen. Kompetensutveckling Alla verksamheter inom Landstinget i Jönköpings län ska se till att samtliga medarbetare har kunskap om Barnkonventionen. Den nyanställde informeras om hur Barnkonventionen tillämpas på arbetsplatsen. Det kan till exempel ske inom ramen för kompetensutveckling och vid introduktionsutbildning för nyanställda. Barnkonventionen måste hållas levande genom att återkommande tas upp i olika utbildningar för all personal. Det är därför viktigt att verksamhetens syn på barn finns nedskriven och tillgänglig. Avtal I avtal som landstinget träffar med entreprenörer ska Barnkonventionen åberopas. Kunskap om barns bästa och barns och ungas möjligheter att framföra synpunkter i frågor som rör dem, bör framhållas som kvalitetskrav. Barnets bästa Med barnets bästa menas att alla barn har lika rätt till trygga uppväxtvillkor samt god och jämlik hälsa. I alla beslut som berör barn ska barnets bästa sättas i främsta rummet. För att leva upp till Barnkonventionens intentioner om barnets bästa krävs: Kunskap om barns utveckling och behov. Underlag i form av statistik om barns och ungas behov, hälsa och levnadsvillkor. Kunskap om bemötande av barn och unga Lyhördhet och respekt för barns och ungas synpunkter. Denna barnsyn ska vara vägledande för attityder och arbetssätt inom landstingets verksamheter. 6

7 Barnkompetens Alla medarbetare ska ha de kunskaper som krävs för att kunna möta barn i olika åldrar i landstingets verksamheter. Alla medarbetare bör få nödvändig utbildning i barnkompetens, bemötande och om att samtala med barn och unga. Bemötande Bemötandet av barn ska baseras på respekt för individen, men också se barnet kopplat till familj och omgivning eftersom barn är särskilt beroende av stöd från vuxna. Lyhördhet i bemötandet gäller alla barn även barn som är närstående och besökare. Utsatta barn måste särskilt uppmärksammas och ges stöd. I de fall där det är nödvändigt har vi skyldighet enligt Socialtjänstlagen 14 att anmäla ett barn som far illa. Barnets röst För att kunna utveckla verksamheten ur ett barnperspektiv bör vi ta in barns och ungdomars egna erfarenheter och kunskaper. Utifrån ålder och mognad ska de ges möjlighet att lämna synpunkter på vårt arbete. Hänsyn ska tas till både likheter och olikheter i flickors och pojkars åsikter. De ska behandlas med respekt och någon form av återkoppling ska alltid ske. Vid utredningar och beslut som berör barn och ungdomar ska deras synpunkter framkomma i formuläret barnrättsbaserad beslutsprocess för tjänstemän och politiker. Vid strukturella förändringar, till exempel en omorganisation av verksamheter som berör barn, ska deras synpunkter tas till vara, genom till exempel fokusgrupper, enskilda samtal, enkäter eller medborgardialog. De synpunkter som hämtas in bör användas strukturerat i planering, kvalitetsutveckling och utformning av verksamheterna som möter barn. Barn som medborgare I landstingets avtal med egna och upphandlade verksamheter är det viktigt att se barnen som invånare i länet som använder landstingets verksamheter. Information riktad till barn och ungdomar ska göras lättillgänglig och ges på ett sätt så att de förstår. Barns kunskaper och erfarenheter ska i möjligaste mån tas tillvara. Miljön ska utformas så att den för barn och unga är både fysiskt tillgänglig och trygg. I planeringen av till exempel lokaler ska en trygg, handikappanpassad och barnsäker miljö ingå. Ett exempel är de nu etablerade barnronderna. 7

8 Ansvar och roller Riktlinjen med tillhörande handlingsplan gäller alla politiker och dess beslutande forum, samtliga förvaltningar samt stöd och beställarfunktioner. Nedan beskrivs politikens, förvaltningens och verksamheternas ansvar och roller i arbetet. Beskrivningen utgår från tidigare fattade beslut i Landstingsstyrelsen Jönköpings län. Politik Landstingsstyrelsen Förvaltning Verksamhet Uppdragsansvarig: Landstingsdirektör och förvaltningschefer Strategisk stödfunktion: Verksamhetsteam barn och unga Uppdragsansvariga: Chefer på alla nivåer Stödfunktion: Barnombud Politisk styrgrupp Landstingsstyrelsen Roll och ansvar Säkerställa att uppdraget utförs i linje med landstingets riktlinje och handlingsplan Säkerställa resultatet för uppdraget genom att tillföra de resurser som krävs för genomförandet Ansvar för beslut om förändringar i riktlinjen Landstingsdirektör och förvaltningschefer Roll och ansvar LD ansvarar för att uppdrag och tilldelade resurser fördelas i enlighet med landstingets ordinarie rutiner samt intentioner och mål i riktlinjen Förvaltningschefer ansvarar för att skapa förutsättningar och möjliggöra för verksamheterna att arbeta i linje med riktlinje och handlingsplan LD och förvaltningschefer ansvarar för att efterfråga resultat och följa upp arbetet via budget- och uppdragsprocessen Förvaltningschefer med stöd från verksamhetsteam barn ansvarar för att erfarenheter och utvecklingsbehov inom barnrättsområdet återkopplas till LD och den politiska ledningen i respektive förvaltning. 8

9 Verksamhetschefer Roll och ansvar Ansvara för att synliggöra och säkerställa att barnets rättigheter och barnperspektivet beaktas och formuleras i budget, avtal och verksamhetsplanering Ansvara för att medarbetarna får kunskap om konventionen och dess tillämpning Ansvara för att verksamhetens rutiner och arbetssätt beaktar barnets rättigheter Ansvara för att utse ett eller flera barnombud i verksamheten Skapa förutsättningar för verksamhetens barnombud att utföra sitt uppdrag Barnombud Roll och ansvar Informera om och initiera kompetensutveckling kring barnets rättigheter och barnperspektiv till ledning och medarbetare på den egna arbetsplatsen Synliggöra och driva på utvecklingsområden om barnets rättigheter i verksamheten Vara sakkunnigt stöd till chef Strategisk stödfunktion Organiseras av Roll och ansvar Landstingets ledning Vara sakkunnigt stöd till politik, förvaltning och barnombud Informera och utbilda i organisationen med särskilt ansvar för barnombudens kompetensutveckling Stöd i utvecklingsarbete och metodutveckling inom barnrättsområdet Stöd i arbete med framtagande av styrande dokument med bäring på barnrättsfrågorna Omvärldsbevakning Landstingets representant i nationella nätverk 9

10 Barnkonventionen i praktisk verksamhet Barn och unga som patient Ledning och alla medarbetare ska utifrån sina roller bidra till att: Barn ska vårdas med andra barn och inte på vuxenavdelningar. Barn på sjukhus har rätt att ha en förälder eller närstående hos sig under sjukhusvistelsen. Barn och unga får samma möjlighet till vård på lika villkor oavsett kön, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och sexuell läggning. Utveckla former för bemötande och samtal med barn. Barn och ungdomar får information om vilka rättigheter de har. Barn blir sedda och lyssnade till samt att metoder utvecklas som ger barn och unga möjlighet att lämna synpunkter på sin behandling. Metoder tillämpas som främjar alla barns hälsa och utveckling, såväl fysiskt och psykiskt som känslomässigt, socialt och kulturellt samt förebygger och skyddar för olika risker. I flertalet av punkterna här ovan krävs samverkan med aktörer utanför landstinget. Barn som besökare och närstående Beakta barns behov av information, råd och stöd Barn i utsatta situationer är redan ett ansvar för bl.a. hälso- och sjukvården. Ett förtydligande infördes från och med 1 januari 2010 med nya bestämmelser i hälso- och sjukvårdslagen och i lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Ett nationellt utvecklingsarbete pågår för förebyggande insatser och adekvat stöd till barn och unga som anhöriga till en förälder/vårdnadshavare som har en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, psykisk sjukdom/funktionsnedsättning eller oväntat dör. Jönköpings län har valts ut som en av fyra regioner att ta fram modeller för hur man bemöter och arbetar med barn och ungdomar i dessa svåra situationer. Projektet samordnas av Nationell kompetenscentrum Anhöriga, NkA. och pågår år För mer information se se under flik barn som anhöriga. Barnrättsbaserad beslutsprocess och barnbokslut Inför beslut som ska tas i en verksamhet bör man fundera på om detta på något sätt påverkar och kommer att få konsekvenser för några barn och ungdomar. FN:s Barnrättskommitté rekommenderar att detta framförallt görs när man antar eller fastställer exempelvis: Någon form av policy eller riktlinjer inom olika verksamheter. Lagstiftning eller föreskrifter. Årlig budget, såväl på nationell som på regional och lokal nivå. Förändringar i organisation eller administration på alla nivåer i samhället. Landstinget i Jönköpings län valt följande verktyg för att se till barnets bästa och bättre leva upp till FN:s barnkonvention om barnets rättigheter. 1. Ett kvalitetssystem Kriterier för att säkra barnets rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård i Jönköpings län. Systemet är ännu inte fullt utvecklat men huvudparten av indikatorerna är fullt möjliga att mäta och flera är redan i drift. Barndialogen, Medicinsk programgrupp barn och verksamhetsteam barn och unga fördelar och tar ansvar för 10

11 insamling av data med årlig rapportering av resultat till ledningen. Kriterier för att säkra barnets rätt till en god och likvärdig hälso- och sjukvård i Jönköpings län 2. Blanketten Barnrättsbaserad beslutsprocess används inför beslut i frågor som kan vara av betydelse för barn och unga. Beslut kan fattas på såväl tjänstemanna-, som politisk nivå. Barnrättsbaserad beslutsprocess 3. Ett barnbokslut bör göras i samband med årsbokslutet som anger hur mycket av arbetet som har varit riktat till barn och i vilka åldrar. Barnbokslut är en blankett som kompletterar den ordinarie verksamhetsberättelsen med information om hur barnrättsarbetet uppmärksammats på de olika arbetsplatserna under året. Bokslutet ligger som en del i kvalitetssystemet (indikator 5). Barnbokslut 4. Inför mer omfattande beslut som rör barn och unga utgör barnkonsekvensanalyser ett verktyg för att omsätta barnkonventionen i handling och synliggöra barnets bästa. Med hjälp av barnkonsekvensanalyser kan beslutsfattare arbeta systematiskt och vara försäkrade om att ett barnperspektiv finns med i besluten. Verksamhetsutveckling Landstingets kansli ska ansvara för att barnkonventionen synliggörs i utredningar och inför beslut. Verksamhetsteam barn/unga är vid behov tillgängliga med stöd och råd och med ett särskilt ansvar i frågor som rör metodutveckling och fortbildning. Barnombud - en uppdragsbeskrivning Landstinget arbetar efter FN:s barnkonvention. Det behövs mer kunskaper om barnets behov för att barnrättsperspektivet ska kunna tillämpas i verksamheten och bidra till ett systematiskt utvecklingsarbete. Ur Budget med flerårsplan för Landstinget i Jönköpings län Syfte Syftet är att FN:s konvention om barnets rättigheter blir förverkligad. Genom att införa barnombud i landstingets samtliga enheter kommer barnets bästa att ständigt finnas som ett medvetet perspektiv i landstingets verksamheter. Uppdrag för barnombud i Landstinget i Jönköpings län Arbetet med att införliva Barnkonventionen sker genom att verksamheterna utser barnombud. Barnombudet utses av den egna verksamhetens ledning och verkar på dess mandat. Barnombudet ska särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd om barnet har en förälder som har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, ett missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller för barn vars föräldrar plötsligt eller oväntat dör.(hsl2 g) Barnombudet ska tillsammans med sin chef informera och stödja den egna enheten och bidra till att barnkonventionen kommer i praktisk tillämpning med ett aktivt barnperspektiv och en god barnkompetens, på kort och lång sikt. Barnombudet ska arbeta praktiskt med förbättringar så att barn och ungdomar som är patienter, anhöriga eller som genom annan kontakt, får ett bra omhändertagande, god tillgänglighet, åldersanpassad information i en god miljö. 11

12 Barnombudet ska fungera som stöd när misstanke om att barn far illa. Uppdraget fodrar tid att delta i utbildning, omvärldsbevakning samt tid att initiera diskussioner och förslag i den egna verksamheten. Utbildning Nya barnombud ska årligen erbjudas en grundläggande utbildning motsvarande en heldag om barnets rättigheter, barnperspektiv och barnkonventionens tillämpningsmöjligheter. Utbildningen syftar till att sprida kunskap om konventionen och verksamhetsuppdraget, för att sedan sprida och bevaka budskapet inom den egna verksamheten. Alla barnombud erbjuds återkommande nätverksträffar för dialog och fortbildning i omfattningen ½ dag per termin. Av dessa förläggs minst ett tillfälle i det egna sjukvårdsområdet. Även fortsatta möjligheter till stöd i form av material, information, rådgivning och erfarenhetsutbyte ska erbjudas. Organisation Medicinsk program grupp barn, verksamhetsteam barn och unga samt Barndialogen stödjer verksamheterna vid införandet av barnombud med utbildningsinsatser, material, information och erfarenhetsutbyte. Uppföljning Uppföljning kommer att ske löpande. Införandet av barnombud i landstinget är en del i arbetet med implementeringen av Barnkonventionen. 12

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Beslutad i Landstingsstyrelsen

Beslutad i Landstingsstyrelsen - Beslutad i Landstingsstyrelsen 2013-03-12 LS-LED12-419 Till denna riktlinje finns handlingsplanen FRÄMJA SÄKERSTÄLLA BEVAKA BARNETS RÄTTIGHETER. Handlingsplanen är beslutad av landstingsdirektören i

Läs mer

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) [9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2016-05-12 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun ~ LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-05-25 9 (36) Ks 121 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention

Läs mer

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun.

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-05-20 Ks 527/2014 orebro.se 2 POLICY FÖR BARNETS RÄTTIGHETER I PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen rapporterar br2008:01 På lång sikt Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen samlar regelbundet in uppgifter från myndigheter, landsting, regioner och kommuner för att bevaka

Läs mer

Barnkonventionen september Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag!

Barnkonventionen september Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag! Barnkonventionen september 2011 Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag! Barnkonventionen 0-18 år Landstingsfullmäktige 2001 Införliva

Läs mer

För barns och ungas bästa

För barns och ungas bästa För barns och ungas bästa Handlingsplan för Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län 2011 Innehåll Landstingsdirektörens ord... Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne

Allas delaktighet i samhället. Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Allas delaktighet i samhället Funktionshinderspolitiskt program för åren 2015-2017 Region Skåne Detta program är styrande för Region Skånes funktionshinderspolitik. Alla verksamheter inom Region Skåne,

Läs mer

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter Målet för den svenska barnrättspolitiken

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun

Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Beaktande av barnkonventionen i kommunen Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Likavillkorsplan 2009-2011

Likavillkorsplan 2009-2011 Likavillkorsplan 2009-2011 Lika villkor, vad menar vi med det? De mänskliga rättigheterna gäller oss alla och ska utgöra en grund för vår verksamhet. På vår länsstyrelse ska vi värna om allas lika möjligheter,

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE

343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE 343-3629 www.tinget.com STRATEGI FÖR JÄMSTÄLLDHETSARBETE Gemensam värdegrund Landstingets gemensamma värdegrund vilar på Människovärdesprincipen och är vägledande för landstingets jämställdhetsarbete.

Läs mer

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan

Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan LANDSTINGET I UPPSALA LÄN FÖREDRAGNINGSPROMEMORIA Sammanträdesdatum Sida Landstingsstyrelsen 2012-02-27 26 (40) Dnr CK 2010-0554 63 Likabehandlingspolicy och likabehandlingsplan Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

BARNKONVENTIONEN Att arbeta för barns och ungas bästa Handlingsplan för Barnkonventionen i Landstinget Västmanland 2014

BARNKONVENTIONEN Att arbeta för barns och ungas bästa Handlingsplan för Barnkonventionen i Landstinget Västmanland 2014 BARNKONVENTIONENN Attt arbeta för barns och ungas bäst ta Handlingsplann för Barnkonventionen i Landstinget Västmanlandd 2014 2 (28) INNEHÅLL POLITIKENS ORD: Barnets bästa vårt mål... 3 LANDSTINGSDIREKTÖRENS

Läs mer

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun

Ks 583/2011. Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015. för Örebro kommun Ks 583/2011 Jämställdhets- och ickediskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning...2 Om Jämställdhets- och icke-diskrimineringsplan 2012-2015 för Örebro kommun...3

Läs mer

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014)

Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) Solna stads likabehandlingsplan med verksamhetsperspektiv för 2012 (med sikte på 2013-2014) 1 Inledning Principen om likabehandling ska genomsyra hela Solna stad. Alla Solnabor ska i alla verksamheter

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:232

Regeringens proposition 2009/10:232 Regeringens proposition 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Prop. 2009/10:232 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V)

Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V) 2014-08-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2011/175-609 Kommunstyrelsen Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län

Strategi. Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län Strategi Länsstyrelsens arbete med Jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Titel: Strategi - Länsstyrelsens arbete med jämställdhetsintegrering i Södermanlands län 2014-2016 Utgiven av:

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Stadsledningskontoret Kansliet för mänskliga rättigheter Tjänsteutlåtande Dnr 171-1526/2016 Sida 1 (7) 2017-06-16 Handläggare Agneta Widerståhl Telefon: 08-508 29 445 Till Kommunstyrelsen inflytande i

Läs mer

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov

Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014. Psykiatriska kliniken Ryhov Årsrapport Samordnare för barn till psykiskt sjuka föräldrar 2014 Psykiatriska kliniken Ryhov Nuläge på kliniken HSL 2g är känd i verksamheten genom flera olika insatser: - Introduktionsutbildning till

Läs mer

TALA MED MIG! Inspirationsdag 9 och 10 december 2015 om att arbeta med barns och ungas rättigheter och delaktighet

TALA MED MIG! Inspirationsdag 9 och 10 december 2015 om att arbeta med barns och ungas rättigheter och delaktighet TALA MED MIG! Inspirationsdag 9 och 10 december 2015 om att arbeta med barns och ungas rättigheter och delaktighet Barn är människor och medborgare i samhället, så "varför ska barnen inte delta" (Kirsten

Läs mer

Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen i Kristianstads kommun. Antagen av Kommunstyrelsen

Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen i Kristianstads kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen i Kristianstads kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2018-08-29 Inledning FN:s konvention om barns rättigheter antogs 1989 och gäller för alla under 18 år

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Vad vill vi åstadkomma?

Vad vill vi åstadkomma? Vad vill vi åstadkomma? Att barn och unga själva upplever att de får den information, råd eller stöd som de behöver Att kommuner och landsting har adekvat kompetens Fungerande rutiner och samverkan inom

Läs mer

Plan för Hökåsens förskolor

Plan för Hökåsens förskolor Plan för Hökåsens förskolor I enheten Hökåsens förskolor ingår: Hökåsens förskola, Isbjörnens förskola samt Arkens förskola. Barn och medarbetare har rätt till en trygg arbetsmiljö och att ej bli utsatta

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning RIKTLINJE 1 (7) SYFTE Syftet i konventionen är att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning

Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning 1(5) STYRDOKUMENT DATUM 2013-11-19 Handlingsprogram för personer med funktionsnedsättning Detta dokument ersätter Handlingsprogram för funktionshindrade, antaget av kommunfullmäktige 2011-02-12, 22. Älvsbyn

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Luleå kommun/buf sid 1/5 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2012/2013 Luleå kommun/buf sid 2/5 Vår vision Alla på vår förskola ska känna sig

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk strategi

Barn- och ungdomspolitisk strategi Datum Barn- och ungdomspolitisk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-09-09, 136 Dokumentägare: Förvaltningschef Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Barn- och ungdomspolitisk Dokumentansvarig:

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bryggan 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

Länsstyrelsens Likavillkorsplan

Länsstyrelsens Likavillkorsplan Länsstyrelsens Likavillkorsplan LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 1 LÄNSSTYRELSEN I KRONOBERGS LÄN 2011-06-27 Likavillkorsplan Sid. 2 Inledning Länsstyrelsen har en viktig

Läs mer

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Handläggare Datum Katarina Johansson Storm 2010-03-01 0480-45 06 27 Mål och handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kultur- och fritidsförvaltningen Kalmar kommun 2010-2012 Version 2010 Administrativa

Läs mer

Jämställdhetsarbete i Västerbottens läns landsting

Jämställdhetsarbete i Västerbottens läns landsting 2009-01-30 Strategisk handlingsplan för Jämställdhetsarbete i Västerbottens läns landsting 1. INLEDNING... 3 1.1 VAD INNEBÄR JÄMSTÄLLDHET?... 3 1.2 GENUS... 3 1.3 METOD JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING... 4 2.

Läs mer

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling

Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolor och annan pedagogisk verksamhet Planen gäller från 2014-10-15 Planen gäller till 2015-10-15 Sida 1 av 7 Innehåll 1. Bakgrund... 3 2. Vad

Läs mer

Nätverksträff barnombud. Eksjö Jönköping Värnamo

Nätverksträff barnombud. Eksjö Jönköping Värnamo Nätverksträff barnombud Eksjö 2016-10-05 Jönköping 2016-10-10 Värnamo 2016-11-09 Program Inledning och presentation Barnkonventionen som lag Patientlagen Barn som anhöriga - Familjeformuläret Akutprocessen

Läs mer

Grundprinciper i barnrättsbaserad beslutsprocess

Grundprinciper i barnrättsbaserad beslutsprocess Grundprinciper i barnrättsbaserad beslutsprocess Icke-diskriminering och likvärdiga villkor (art. 2) Barnets bästa (art. 3) Rätt till liv, överlevnad och utveckling (art. 6) Åsiktsfrihet och rätt att göra

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013

Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Plan för främjande av mångfald Lika värda och ändå olika 2011-2013 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Plan Plan för främjande av mångfald 2011-01-01 Beslutat av Ansvarig avdelning

Läs mer

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Hållbar stad öppen för världen Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Beslutad i kommunfullmäktige 2015-06-11 www.goteborg.se Göteborgs Stads program för full

Läs mer

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 230 Dnr: KS 2015/429 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

Nationella jämställdhetsmål

Nationella jämställdhetsmål Grästorps kommun Jämställdhetsplan Antagandebeslut: Kommunstyrelsen 2014-04-08, 86 Giltighet: 2014-2016 Utgångspunkter Grästorp kommuns jämställdhetsplan tar sin utgångspunkt från de nationella jämställdhetsmålen,

Läs mer

Jämställdhets- och mångfaldsplan

Jämställdhets- och mångfaldsplan STOCKHOLMS STAD Jämställdhets- och mångfaldsplan Enheten Gröndalsskolan/Årstadalsskolan För 2013-2015 Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter 1 INLEDNING Från och med den 1 januari 2009 gäller den

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

BARNETS BÄSTA. Plan för att stärka barns rättigheter i Ystads kommun

BARNETS BÄSTA. Plan för att stärka barns rättigheter i Ystads kommun BARNETS BÄSTA Plan för att stärka barns rättigheter i Ystads kommun Antagen av Kommunfullmäktige 15 mars 2018 INNEHÅLL Ystads kommuns syn på barn Viktiga begrepp Utgångspunkter för arbetet med barnens

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1 Handlingsplan för FN:s barnkonvention Bilaga 1 Bakgrund Vad är barnkonventionen FN: s konvention om barnets rättigheter antogs i FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var ett av de första

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Handikapprogram Stockholms läns landsting

Handikapprogram Stockholms läns landsting Handikapprogram Stockholms läns landsting För perioden 2007-2010 1(20) Inledning Programmet är både en deklaration och ett instrument som tillsammans med gällande hälso- och sjukvårds, trafik- och handikapplagstiftning

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014

Tjänsteskrivelse. Jämställdhetsplan 2014 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-12-16 Vår referens Anna Emelie Caroline Friholm HR-konsult Tjänsteskrivelse Emelie.Friholm@malmo.se Jämställdhetsplan 2014 FRI-2013-3236 Sammanfattning

Läs mer

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan

Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan Skurup kommuns jämställdhets- och likabehandlingsplan 2013 SKURUP KOMMUNS JÄMSTÄLLDHETS- OCH LIKABEHANDLINGSPLAN Innehållsförteckning 1. Inledning 3 1.1 Riktlinjer 3 1.2 Jämställdhet och likabehandling

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET?

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? VAD ÄR BARNKONVENTIONEN? VISSA BASFAKTA Barnkonventionen har funnits i över 20 år, sedan 1989. Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat den. Vi är

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling.

Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. 1 (10) Lärande Lärande Centralt Christian Jerhov Verksamhetsutvecklare 0302-52 12 04 Riktlinjer för arbetet med att främja likabehandling och förebygga och motverka diskriminering, trakasserier och kränkande

Läs mer

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa

Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa STYRDOKUMENT 1 (21) Ansvarig organisationsenhet: Beslut om förlängning Fastställd av KF Degerfors 2015-06-15 62 KF Degerfors 2012-09-24, 83 Ersätter Folkhälsopolitisk plan För en god och jämlik hälsa i

Läs mer

Funktionshinderområdets värdegrund

Funktionshinderområdets värdegrund S O C I A L- O C H Ä L D R E O M S O R G S F Ö RVA LT N I N G E N I HUDDINGE Funktionshinderområdets värdegrund Vi som är anställda inom funktionshinderområdet i Huddinge kommun har ett uppdrag av invånarna.

Läs mer

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola

Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Regnbågens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Kristinebergskolan åk 4-6s plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Årskurs 4-6 Läsår 2015/2016 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Nätverksträff barnombud. Jönköping Eksjö Värnamo

Nätverksträff barnombud. Jönköping Eksjö Värnamo Nätverksträff barnombud Jönköping 2015-10-07 Eksjö 2015-11-03 Värnamo 2015-11-10 Program Inledning och presentation Barnkonventionen uppdraget Barnombudsrollen Familjeformuläret Barnronder Erfarenhetsutbyte

Läs mer

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16

Kyrkbyns förskola. Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet. LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Kyrkbyns förskola Tillsammans lägger vi grunden för det livslånga lärandet LIKABEHANDLINGSPLAN och Plan mot kränkande behandling 2015-16 Innehållsförteckning Bakgrund/Definition Kränkande Behandling..

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv För att kunna ha tillräckligt med kunskap för att använda denna metod förutsätter det att man bekantat sig med text- och videomaterialen i kapitel 6 i studiepaketet FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen

Likabehandlingsplan. Förskolan Lärkdrillen Likabehandlingsplan Förskolan Lärkdrillen 2011 10 25 Styrdokument Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10, poängterar vikten av en lika behandling av alla individer inom verksamheten, bl.a. går det att läsa:

Läs mer

Faktahäfte Hälsa och sjukvård

Faktahäfte Hälsa och sjukvård Faktahäfte Hälsa och sjukvård Detta faktahäfte är ett fördjupningsmaterial kring FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Faktahäftet tar sin utgångspunkt i konventionens artiklar

Läs mer

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015

Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2015 2012-12-12 Styrande lagar och dokument som bildar underlag för handlingsplanen FN:s konvention om barnets rättigheter Barnkonventionen

Läs mer

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014

Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Kyrkenorumskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Innehållsförteckning Vision 4 Så här arbetar vi för att nå vår vision: 4 Kyrkenorumskolans värdegrund 5 På Kyrkenorumskolan

Läs mer

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet

Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 1 (8) Handläggare: Anita Hjelm Göran Rosander Kulturnämndens handlingsplan för mångfald i arbetslivet 2008 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 2 Utgångspunkter... 3 2.1 Lagstiftning... 3 2.2 Styrdokument

Läs mer

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010

Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Genomförandeplan för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevård i Blekinge Län 2010 Olofström Sölvesborg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bakgrund...2 Syfte...2 Projektmål...2 Tidplan...2

Läs mer

Granskning av barnkonventionen

Granskning av barnkonventionen www.pwc.se Revisionsrapport Tobias Bjöörn Certifierad kommunal revisor Granskning av barnkonventionen Motala kommun Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 1 1. INLEDNING... 3 1.1. UPPDRAG... 3 1.2. AVGRÄNSNING

Läs mer

Handikappolitiskt program för

Handikappolitiskt program för Handikappolitiskt program för Leksands kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-09-21, 118 Dnr 2015/933 Innehållsförteckning Leksands kommuns vision 2025... 3 Det är lätt att leva i Leksand... 3 FN: s

Läs mer

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016

Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Strategi för jämställdhetsintegrering Länsstyrelsen Skåne 2014-2016 Titel: Utgiven av: Författare: Beställning: Copyright: Jämställdhetsstrategi för Länsstyrelsen Skåne Länsstyrelsen i Skåne län Sara Lhådö

Läs mer

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Väsby Kommunala Förskolor. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Väsby Kommunala Förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Borgen 2015/2016 1 Inledning Förskolan är enligt lag Diskrimineringslagen och Skollagen skyldig att aktivt arbeta mot

Läs mer

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ

Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Skolans årliga plan mot kränkande behandling Läsåret 2012/2013 A. ÖVERGRIPANDE NIVÅ Enhetens övergripande mål för likabehandling: Alla elever är trygga i skolan. Alla elever behandlas lika oavsett kön,

Läs mer

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET

FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET FOLKHÄLSOPLAN 2012-2014 FOLKHÄLSORÅDET Antagen av kommunfullmäktige 2012-02-27 Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 1 2 Folkhälsomål i Mönsterås kommun... 1 3 Folkhälsoarbete i Mönsterås kommun... 2 3.1

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan. läsåret 2014/2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling i Förskolan läsåret 2014/2015 Innehåll Inledning... 3 Lagar och styrdokument... 4 Begreppsförklaringar - Definitioner... 5 Kartläggning och nulägesanalys...

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:4 INTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:4 INTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:4 INTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Erik Reis/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun

Handikappolitiskt program. för. Orust kommun FÖRFATTNINGSAMLING (7.16) Handikappolitiskt program för Orust kommun 2010 2014 Handikappolitiskt program Övergripande handlingsplan Dokumenttyp Planer Ämnesområde Handikappolitik Ägare/ansvarig Stabschef

Läs mer

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018

Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Styrande dokument Måldokument Strategi Sida 1 (6) Strategi för patient- och brukarmedverkan i Norrbottens län 2015-2018 Inledning och bakgrund Delaktighets- och inflytandefrågor har under många år diskuterats

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016

Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet. PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 Barn- och utbildningsförvaltningen Rudbecksgymnasiet PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Läsåret 2015/2016 2/9 Innehåll Hur vi tagit fram planen... 3 Mål och vision... 3 Vision... 3 Mål...

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Skutans förskola Innehållsförteckning: Syfte... 3 Definition 3 Vision. 3 Att särskilt ta hänsyn till 4 Mål 5 Metoder/strategier. 5-6-7 Ledningens ansvar

Läs mer

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling.

Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Folkhälsoplan 2013 2014 1 Säffle kommun har formulerat sin vision. Så här låter rubriken: Säffle vågar leda hållbar utveckling. Längre ner i visionstexten står det att Vi värnar om varandra och vårt samhälles

Läs mer

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor Verksamhetsplan Blästad och Fredriksbergs förskolor 2008-2009 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av området. 2. Styrdokument. 3. Målsättning för Blästad Fredriksbergs förskolor. 4. Innehåll i förskolornas

Läs mer

Barn- och ungdomsplan

Barn- och ungdomsplan Barn- och ungdomsplan 1 Inledning Bjuvs kommuns fullmäktige tog i februari 2010 ett beslut om att en övergripande barn- och ungdomsplan skulle tas fram med utgångspunkt i FN s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan

Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Uppföljning av jämställdhets- och mångfaldsplan Lagstiftning Paragraf Mål Analys Mätetal Analys Aktivitet/åtgärd Analys Arbetsförhållanden 4 Lämpliga arbetsförhållanden Vilka åtgärder planerar genomföra

Läs mer