BARNKONVENTIONEN Att arbeta för barns och ungas bästa Handlingsplan för Barnkonventionen i Landstinget Västmanland 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BARNKONVENTIONEN Att arbeta för barns och ungas bästa Handlingsplan för Barnkonventionen i Landstinget Västmanland 2014"

Transkript

1 BARNKONVENTIONENN Attt arbeta för barns och ungas bäst ta Handlingsplann för Barnkonventionen i Landstinget Västmanlandd 2014

2 2 (28) INNEHÅLL POLITIKENS ORD: Barnets bästa vårt mål... 3 LANDSTINGSDIREKTÖRENS ORD:... 4 INLEDNING... 6 PLANERADE INSATSER FÖR ÅR 2013 VAR:... 7 LÅNGSIKTIGA MÅL:... 7 BEGREPP... 9 KUNSKAP OM BARNKONVENTIONEN BARNS BÄSTA BARNS RÖST BARN SOM MEDBORGARE LEDNINGENS ANSVAR BARNBOKSLUT BUDGET VILL DU VETA MER OM BARNKONVENTIONEN? BILAGOR Uppdragsbeskrivning Barnrättstrateg Uppdragsbeskrivning Barnrättsombud NOBAB:s standard för hälso och sjukvården Nordisk standard för ungdomars rättigheter vid övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård Checklista 1 Barn och unga som patient och brukare Checklista 2 Barn som besökare och närstående Checklista 3 För chefer och ledare Checklista 4 Barnkonsekvensbeskrivning vid beslut Checklista 5 Barnchecklista inför beslut Checklista 6 Barn och unga som Kultur och kollektivtrafikanvändare... 28

3 3 (28) Barnkonventionsarbetet i Landstinget Västmanland POLITIKENS ORD: Barnets ba sta va rt ma l Barn ska bli sedda oavsett om de är patienter själva, följer med någon närstående till vårdcentralen eller sjukhuset, deltar i kulturaktiviteter eller åker med bussen, och de ska bli respekterade i Barnkonventionens anda. Vi politiker ska bli bättre på att ta tillvara barns och ungas synpunkter för att utveckla de olika verksamheterna. Västerås kommun har i samverkan med Landstinget och Polisen i Västmanland utbildat så kallade barnpiloter, vars uppgift är att se och agera när barn far illa. Barnkonventionen är så mycket mer och vi behöver arbeta med att göra konventionen till verklighet i vår kontakt med barn och unga. Handlingsplanen ska vara det dokument som styr vilka åtgärder vi behöver vidta för att förverkliga målet Barnets bästa. Vägen dit består av ökad kunskap och mer barnkompetens i alla landstingsfinansierade verksamheter. Vi politiker ska bli bättre på att tänka in barnen i alla beslut som fattas, att ha ett barnperspektiv, alltså att vid alla beslut väga in vad det får för konsekvenser för barnen. Vi ska också anstränga oss mer att lyssna in barns och ungdomars synpunkter på alla våra verksamheter, både våra egna och upphandlade. ALLA ska arbeta för att bli ännu bättre på att möta barn och ungdomar. ALLA politiker, chefer och medarbetare har ett ansvar för att för att se till att handlingsplanen omsätts i praktiken så vi når Barnets bästa. För landstingsstyrelsen: Denise Norström (s) Tomas Högström (m) Helena Hagberg (fp) Juha Rundgren (v) Birgitta Andersson (c) Roy Cederbäck (kd) Barbara Conte (mp)

4 4 (28) LANDSTINGSDIREKTÖRENS ORD: Om vi ställer frågan Har vi barnperspektiv när vi fattar beslut? till företrädare för de landstingsfinansierade verksamheterna och till barn som själva eller som närstående använder landstingets tjänster, undrar jag om vi får samma svar. Barnkonventionen handlar om barnens rättigheter och antogs av FN: generalförsamling den 20 november 1989 och är en del av folkrätten. Rätten handlar om barnens rätt att växa upp i trygghet, att skyddas mot övergrepp, få utvecklas och respekteras för sina åsikter. Sverige var ett av de första länderna som 1990 antog barnkonventionen. Landstingsfullmäktige har beslutat att arbetet med barnkonventionen ska införlivas i alla landstingsfinansierade verksamheter. Arbetet med förankring är långsiktigt, måste pågå ständigt och anpassas till den verklighet som barn just då lever i. För att landstinget ska se den egna verksamheten med barnens ögon, både när vi planerar förändringar och arbetar för att öka barnens inflytande i våra verksamheter, krävs att vi har en god barnkompetens. Vi har flera utmaningar att hantera på alla nivåer i landstinget. En stor utmaning är att se oss själva med barnens ögon i de verksamheter där barnen inte är huvudpersonen utan har rollen som närstående. Alla i landstinget har ett ansvar att omsätta barnkonventionen i praktisk handling. Vi vet att vi kan göra mer för barnens bästa och att påbörja arbetet med att låta barnkonventionens grundtankar genomsyra våra verksamheter är spännande. Det kräver att vi höjer vår kompetens och samverkar med andra i samhället. För alla måste vi se barnen, lyssna på deras behov och skapa förutsättningar för ett tryggare, friskare och rikare liv för barnen som bor i Västmanlands län. Monica Berglund Landstingsdirektör

5 5 (28) BAKGRUND Den Nationella strategin År 1999 godkände riksdagen regeringens förslag till en strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige (prop. 1997/98:182). Strategin innebär att kunskap och medvetenhet om barnkonventionen ska öka och att ett barnperspektiv ska byggas in i allt beslutsfattande. Den nya Barnpolitiken För att ta till vara och stärka barns rättigheter och intressen beslutade regeringen i mars 2008 om ett förstärkt strategiskt arbete med att genomföra barnkonventionen. Barnpolitiken en politik för barnets rättigheter syftar till att genomföra de rättigheter som varje barn har enligt FN:s barnkonvention. Ett barnrättsperspektiv ska genomsyra alla politikområden och verksamheter där barn är berörda. Det betyder att beslutsfattare och andra som arbetar med frågor som rör barn ska ta hänsyn till de mänskliga rättigheter varje flicka och pojke upp till 18 år har. Barn ska ses som kompetenta individer, respekteras och vara delaktiga i beslut som rör dem. De ska ges möjligheter till en trygg uppväxt och kunna utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar. Beakta barns behov av information, råd och stöd Barn i utsatta situationer är redan ett ansvar för bl.a. hälso och sjukvården. Ett förtydligande infördes från och med 1 januari 2010 med nya bestämmelser i hälso och sjukvårdslagen och i lagen om yrkesverksamhet på hälso och sjukvårdens område. Genom bestämmelserna åläggs hälso och sjukvården samt hälso och sjukvårdspersonalen en skyldighet att särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd när barnet befinner sig i en särskilt utsatt situation. Skyldighet att beakta barnets behov inträder när barnet har en förälder som har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, ett missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller för barn vars föräldrar plötsligt dör. Bestämmelsernas syfte är att med ett tydligt barnperspektiv skydda och stärka barn i situationer som upplevs hota barnens säkerhet och trygghet och bör ses som ett komplement till den anmälningsskyldighet som föreskrivs i Socialtjänstlagen.

6 6 (28) Landstinget Västmanland I Landstingets budget och flerårsplan stadgas att barnkonventionen ska införlivas i alla landstingsfinansierade verksamheter. Denna handlingsplan för barn och unga har tagits fram som ett övergripande dokument för detta arbete. INLEDNING Grundtankar i konventionen: Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Varje barn har rätt att få sina grundläggande behov uppfyllda. Varje barn har rätt att få skydd mot övergrepp och utnyttjande. Varje barn har rätt att få uttrycka sin mening och bli respekterat. En av landstingets främsta uppgifter är att främja hälsa och ge vård på lika villkor. I länet bor det för närvarande nästan barn i åldern 0 18 år, vilket är drygt 20 % av länets befolkning. För att förebygga ohälsa och socialt utsatthet hos barn och ungdomar är det viktigt att alla i samhället samverkar. Insatser som genomförs ska vara för barnens bästa, vara samordnade och ur barnens perspektiv. Att genomföra det arbetet i dialog med barn och unga är en förutsättning för att lyckas. Kommunerna är en viktig aktör och det är väsentligt för landstinget att se till att resurser finns för att medverka till samverkan. Syfte för barns och ungas bästa Programmet slår fast alla verksamheters ansvar för att tillämpa Barnkonventionen i sitt uppdrag. Det innebär att barnperspektivet tas med i verksamhetsplaneringens olika perspektiv. Syftet är även att inspirera alla medarbetare till att utveckla lyhördheten och respekten för barns och ungas synpunkter och att verka för barns bästa i beslut och åtgärder.

7 7 (28) PLANERADE INSATSER FÖR ÅR 2013 VAR: Arbeta fram central handlingsplan Utbilda fullmäktiges ledamöter Skapa en barnrättsgrupp Inventera utbildade barnpiloter Inventera behov av att skapa lokala nätverk för barnpiloter Ta fram ett barnbokslut som kan användas över år LÅNGSIKTIGA MÅL: Kunskapen om barnkonventionens rättigheter och krav ska öka i landstingets alla verksamheter. Politiker och tjänstemän ska ha kunskap om barnkonventionen och dess grundläggande principer och rättigheter. Beslutsfattare ska säkerställa barnkonventionens barnperspektiv i alla relevanta beslutsprocesser Säkerställa att barnkompetens finns i alla verksamheter där barn vistas, antingen utifrån egna behov eller som närstående, samt att arbetet sker utifrån barnperspektiv. Barn och unga ska ges möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som direkt eller indirekt berör dem Verksamheter inom hälso och sjukvård och tandvård ska följa Nordisk förening för sjuka barns behov NOBAB:s standard Barnbokslut ska ingå i verksamhetsuppföljningar Aktiviteter Följande aktiviteter föreslås för att lyckas med arbetet att följa barnkonventionens intentioner: Utse en centralt placerad tjänsteman, barnrättsstrateg, för att samordna och ta ansvar för frågor som rör barns rättigheter. Tillsammans med VKL (Västmanlands Kommuner och Landsting) bilda forum för samverkan för barnets bästa enligt direktiv från Socialstyrelsen, Ta fram tydliga, uppföljningsbara mål beträffande barns rättigheter samt att graden av måluppfyllelse ska följas upp i ordinarie redovisningar. Inventera hur arbetet utifrån barnkonventionen i landstinget ser ut idag. Utbildningsinsatser för förtroendevalda och landstingsanställda på alla nivåer. Initiera att ansvarig tjänsteman utses för att samordna landstingsfinansierade barnpiloter. Utbilda ett antal barnrättsombud. Bygga upp ett nätverk för anställda som har särskilt uppdrag att se med barnens ögon vad gäller barns rättigheter, barnrättsombud. Landstinget ska aktivt delta i samverkan med övriga aktörer på nationell nivå i frågor som rör barns rättigheter. Ta fram mall för verksamhetsanpassade handlingsplaner för landstingets fortsatta arbete Utveckla och följa upp rapporten Barnbokslut.

8 8 (28) Ansvar för genomförande av handlingsplanen Genomförande av handlingsplanen åligger landstingets förvaltningar med stöd från befintlig arbetsgrupp och kommande barnrättsombud. Politisk ledningsgrupp består av ledamöter från majoritet och opposition. Ansvar för samordning, uppföljning och rapportering Ansvar för samordning, uppföljning, revidering och rapportering åläggs Centrum för Hälso och sjukvårdsutveckling. Uppföljning och rapportering av arbetet görs till landstingsstyrelse, koncernledning samt hälso och sjukvårdsgruppen. Långsiktigt och ständigt arbete innebär information, lärande och uppföljning. Barn har rätt att komma till tals /Barnombudsmannen

9 9 (28) BEGREPP Barnkonventionen Barnkonventionen består av tre delar. Delarna är uppdelade i 54 olika artiklar varav 27 är direkt relaterade till barnens rättigheter. FN:s konvention om barnets rättigheter, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och är en del av folkrätten. Idag har alla länder utom USA, Somalia och SydSudan ratificerat Barnkonventionen, vilket innebär att de har bundit sig till att förverkliga den. Sverige ratificerade konventionen Enligt barnkonventionen ska staten vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder för att genomföra de rättigheter som erkänns i konventionen (artikel 4). Definitioner Enligt barnkonventionen är alla i ålder 0 18 år barn. Det är viktigt att man i denna grupp uppmärksammar det unika, likheter och skillnader mellan olika åldrar, mellan pojkar och flickor, samt mellan individer när det gäller behov och möjligheter. Barnperspektivet och Barnrättsperspektivet Barnkonventionen syftar till att lägga in ett barnperspektiv i alla beslut och åtgärder som rör barn. Utgångspunkten är barnets fulla människovärde och integritet. Barnperspektivet kräver inlevelse och förmåga hos vuxna att identifiera sig med barnets situation. Varje dag möter barn och ungdomar verksamheter planerade av vuxna för vuxna, trots att barn och unga också är både patient och besökare. Det är därför viktigt att ta del av de ungas synpunkter såväl när det gäller den fysiska miljön som bemötandet. Barnperspektivet ska föras fram på ett planerat, systematisk och effektivt sätt vid verksamhetsplanering/dialog. Om åtgärder eller beslut bedöms få konsekvenser för barnet eller barnen ska hänsyn tas till de mänskliga rättigheter som barn har enligt barnkonventionen. Att på så sätt säkerställa barnets rättigheter i åtgärder eller beslut som rör barn innebär att ha ett barnrättsperspektiv. Barnets bästa (artikel 3) I alla beslut som rör barn ska barnets bästa sättas i främsta rummet. Utgångspunkten ska vara att barndomstiden har ett egenvärde. Barn har också särskilda behov av skydd och stöd, vilket bland annat beror på att barnet har begränsade möjligheter att föra egen talan. Att identifiera barns och ungas perspektiv och tolka principen om barns bästa innebär därför ofta att ta ställning i olika intressekonflikter. För att se barnets bästa behöver man också väga in barnets perspektiv i olika situationer.

10 10 (28) Jämlikhet (artikel 2) Jämlikhetsbegreppet för barn och unga inrymmer jämlikhet oberoende av kön, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion och annan trosuppfattning eller sexuell läggning. Det inrymmer också jämlik behandling oberoende av barnet ålder och föräldrarnas sociala situation och agerande. KUNSKAP OM BARNKONVENTIONEN Barnkonventionens fyra grundläggande principer är att: Alla barn har samma rättigheter och lika värde och ingen ska diskrimineras på grund av kön, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet eller sexuell läggning (artikel 2). Barnets bästa ska vara vägledande vid allt beslutsfattande och vid alla åtgärder som rör barn och unga (artikel 3). Barn och unga ska tillåtas utvecklas i sin egen takt och utifrån sina egna förutsättningar (artikel 6). Barn och ungdomar ska ges möjlighet att uttrycka sina synpunkter i frågor som berör dem (artikel 12). Kompetensutveckling Samtliga medarbetare inom Landstinget Västmanland ska på sikt ha kunskap om Barnkonventionen. Att ha kunskap om, innebär i detta fall att alla ska känna till barnkonventionen, att denna handlingsplan och lokala handlingsplaner finns samt att alla medarbetare i den egna verksamheten utgår från barnkonventionen. Det finns inga krav att man ska kunna barnkonventionen men alla ska känna till de fyra grundprinciperna som utgår från artiklarna 2, 3, 6 och 12. Kunskapen ska fås inom ramen för individuell kompetensutveckling och ingå i introduktionsprogram vid nyanställning. Barnkonventionen måste hållas levande genom att återkommande tas upp i olika sammanhang för alla medarbetare. Vid nyanställning ska den nyanställde informeras om hur Barnkonventionen tillämpas på arbetsplatsen. Det är därför viktigt att verksamhetens syn på barn finns nedskriven och tillgänglig.

11 11 (28) Verksamhets och handlingsplaner Barnperspektivet ska finnas med i verksamhetsplaner. Handlingsplaner ska tas fram och avrapporteras årligen i verksamhetsberättelsen. Avtal I avtal som landstinget träffar med entreprenörer ska barnkonventionen åberopas. Kunskap om barns bästa och barns och ungas möjligheter att framföra synpunkter i frågor som rör dem, bör framhållas som kvalitetskrav. Hur får vi alla att ha barnperspektiv och att se sin del av landstingets verksamhet utifrån barnets perspektiv i vår verksamhet?

12 12 (28) BARNS BÄSTA Med barns bästa menas att alla barn har lika rätt till trygga uppväxtvillkor samt god och jämlik hälsa. I alla beslut som berör barn ska barnets bästa sättas i främsta rummet. För att leva upp till barnkonventionens intentioner om barns bästa krävs: Kunskap om barns utveckling och behov barnkompetens Underlag i form av statistik om barns och ungas behov, hälsa och levnadsvillkor Kunskap om bemötande av barn och unga Lyhördhet och respekt för barns och ungas synpunkter barnperspektiv Dessa punkter ska vara vägledande för attityder och arbetssätt inom landstingets verksamheter. Grundläggande förutsättningar för ett barns positiva utveckling Barnet måste bli sett utifrån den det är med rätt att bestämma över sin egen kropp, sina egna känslor och tankar. Varje barn måste mötas utifrån sina förutsättningar. Att inrätta Barnrättsombud är ett sätt att uppmärksamma barns rättigheter. Ett förslag på hur en sådan verksamhet kan utformas har tagits fram. Se bilaga 2, Uppdragsbeskrivning Barnrättsombud. Barnkompetens Det är viktigt att alla medarbetare får de insikter som krävs för att kunna möta barn i olika åldrar i landstingets verksamheter. Alla medarbetare bör få nödvändig grund och vidareutbildning i barnkompetens, bemötande och samtal med barn och unga. Det ska finnas kunskap om deras utveckling, likheter och olikheter oavsett kön och bakgrund. Bemötande Bemötandet av barn ska baseras på respekt för individen, men också se barnet kopplat till familj och omgivning eftersom barn är särskilt beroende av stöd från vuxna. Utsatta barn måste särskilt uppmärksammas och ges stöd. I de fall där det är nödvändigt har alla skyldighet enligt Socialtjänstlagen, kapitel 14 1, att anmäla om man får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. I landstinget tolkas det som att anmälan ska ske vid oro för att ett barn far illa. Lyhördhet i bemötandet gäller alla barn även barn som är närstående och besökare. Personalen ska ha ögon som ser barn och öron som hör vad de säger. En röst som samtalar med barnet utifrån mognad och händer som är varma.

13 13 (28) BARNS RÖST För att kunna utveckla verksamheten ur ett barnperspektiv bör vi ta in barns och ungdomars egna erfarenheter och kunskaper. Utifrån ålder och mognad ska de ges möjlighet att lämna synpunkter på vårt arbete. Hänsyn ska tas till både likheter och olikheter i flickors och pojkars åsikter. De ska behandlas med respekt och någon form av återkoppling ska alltid ske. Vid utredningar och beslut som berör barn och ungdomar ska vikten av att ta in deras synpunkter betonas. Vid strukturella förändringar, till exempel en omorganisation av verksamheter som berör barn, ska deras synpunkter tas till vara. Bra metoder är fokusgrupper eller medborgardialog. De synpunkter som hämtas in bör användas strukturerat i planering, kvalitetsutveckling och utformning av verksamheterna som möter barn. Vi barn är kloka och att alltid vara en smula barn det är verkligt vuxet /okänd Hur uppfyller vi detta på vår arbetsplats?

14 14 (28) BARN SOM MEDBORGARE Det är viktigt att se barnen som invånare i länet och brukare av landstingets verksamheter. Detta ska tydligt betonas i landstingets avtal med egna och upphandlade verksamheter. Information riktad till barn och ungdomar ska göras lättillgänglig och ges på ett sätt som de förstår. Barns kunskaper och erfarenheter ska i möjligaste mån tas tillvara. Miljön ska utformas så att den ur ett barnperspektiv är både fysiskt tillgänglig och trygg. I planeringen av till exempel lokaler ska en trygg, handikappanpassad och barnsäker miljö ingå. Samverkan med kommuner är i många fall nödvändig så att inte ansvarsgränser förhindrar att barnets bästa sätts i främsta rummet. Vilka goda exempel på samverkan har vi i vår verksamhet?

15 15 (28) LEDNINGENS ANSVAR Den politiska ledningen ansvarar för att betydelsen av barnkonventionens tillämpning tydliggörs i strategiska sammanhang och beslut. Tydligast görs det i budget och utredningsdirektiv. Landstingets tjänstemannaledning ansvarar för att arbetet med barnkonventionen synliggörs i avtal, budget, utredningsdirektiv, verksamhetsberättelser och bokslut samt för att det följs upp. Ledningen ansvarar också för att erfarenheter och utvecklingsbehov återförs till den politiska ledningen. Arbetet med att förverkliga barnkonventionen ska ses som en del av verksamheternas kvalitetsarbete. Chefer på alla nivåer har ansvar för att alla medarbetare får nödvändig kunskap om barnkonventionen och dess tillämpning. Detta säkerställs genom utbildningar, erfarenhetsutbyte och utvecklingsarbete. Hur har vi lyckats i vår verksamhet? BARNBOKSLUT Ett barnbokslut bör göras i samband med årsbokslutet som anger hur mycket av arbetet som har varit riktat till barn och i vilka åldrar. Hur är tillgängligheten kopplad till utbudet? I vilken utsträckning har barn och unga haft möjlighet att ge synpunkter på verksamheten? Respektive verksamhet bör välja indikatorer ur ett barnperspektiv. För hälsokonsekvensanalyser och hälsobokslut behövs hälsoindikatorer för barn och unga för att beskriva deras situation och levnadsvillkor. Hur gynnar verksamhetens beslut barn och unga?

16 16 (28) BUDGET För att kunna följa upp arbetet med barnkonventionen även ur ett ekonomiskt perspektiv behöver det definieras och avsättas pengar för arbetet. Avsikten är att kunna mäta kostnader i förhållande till effekt och att ge möjlighet att förutom att föra in barnkonventionen i verksamheter även ha ett fortsatt förbättrings och uppföljningsarbete. Kostnader som inte tas med i budgetförslaget är lönekostnader för deltagare i ledningsgruppen, tre tjänstemän och tre politiker. Förslag till budget för 2015: Typ av kostnad/tjänst Omfattning Summa Barnrättsstrateg 0,5 tjänst : Barnrättsombud 0,5 tjänst (2 x 0,25) : Utbildningskostnader egna inkl. resor Nätverk 8 dagar/år (2x2 dagar x 2 personer) Resor + boende : 5 000: Föreläsare 3 x 6 000: : Total kostnad/år : /år Behovet är beräknat utifrån att arbetet ska startas upp. Det framtida behovet är i dagsläget inte känt utan får kompletteras efter Vad gäller kostnader för år 2014 finns inga avsatta medel utan de kostnader som finns enligt ovan belastar hälso och sjukvårdsdirektörens budget. Kostnader för nu utsedd barnrättsstrateg är högre än vad som anges ovan. VILL DU VETA MER OM BARNKONVENTIONEN? Litteratur Englundh, Elizabeth (2008). Folkrätt för barn som pedagogiskt åtagande. Stockholms universitet. Söderbäck Maja, red. (2010). Barns och Ungas rätt i vården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset.

17 17 (28) BILAGOR Barnkonventionen i praktiken Bilaga 1: Bilaga 2: Bilaga 3: Bilaga 4: Uppdragsbeskrivning Barnrättsstrateg Uppdragsbeskrivning Barnrättsombud Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso och sjukvård Nordisk standard för ungdomars rättighet vid övergång från barnsjukvård till vuxensjukvård Bilaga 5: Bilaga 6: Bilaga 7: Bilaga 8: Bilaga 9: Checklista 1 Barn och unga som patient och brukare Checklista 2 Barn som besökare och närstående Checklista 3 För chefer och ledare Checklista 4 Barnkonsekvensbeskrivning vid beslut Checklista 5 Barnchecklista inför beslut Bilaga 10: Checklista 6 Checklista för kultur och kollektivtrafik

18 18 (28) UPPDRAGSBESKRIVNING BARNRÄTTSTRATEG SYFTE Syftet är att FN:s konvention om barnets rättigheter införs, utvecklas och följs upp utifrån ett strategiskt perspektiv samt att förverkliga barns och ungas rättigheter genom att anlägga ett barnperspektiv i samtliga beslut där barn berörs av beslutet, direkt eller indirekt. Barnrättsstrateg i Landstinget Västmanland I arbetet med att införa barnkonventionen i landstingets verksamheter behövs en organisation med olika roller på olika nivåer för att kunna föra arbetet framåt både ur ett strategiskt perspektiv men även utifrån ett verksamhetsperspektiv så att alla berörda nivåer i landstinget deltar i arbetet. - En barnrättsstrateg är landstingets sakkunnig vad gäller barns och ungas rättigheter samt i frågor kring begreppet barnrättsperspektiv. - Barnrättstrategen ska samverka med Landstingsdirektören och den politiska ledningen så att en förankring av barnkonventionen i politiska beslut möjliggörs. Barnrättsstrategen har att: - Göra barnkonventionen känd i verksamheten - Checka barnkonventionen inför beslut - Samordna barnrättsombuden - Kartlägga hur arbetet utifrån barnkonventionen framskrider - Tillsammans med barnrättsombud kartlägga vilket behov av kompetensförstärkning som behövs i verksamheter - Vara landstingets representant i nationella nätverk

19 19 (28) UPPDRAGSBESKRIVNING BARNRÄTTSOMBUD SYFTE Syftet är att FN:s konvention om barnets rättigheter blir åskådliggjord och att barnets bästa ständigt finns som ett medvetet perspektiv i alla landstingets verksamheter. Barnrättsombud i Landstinget Västmanland En metod i arbetet med att införliva barnkonventionen är att verksamheterna utser barnrättsombud. Barnrättsombuden ska informera och vidareutbilda medarbetare i verksamheten och bidra till att barnkonventionens tillämpning blir ett aktivt och levande verktyg. Barnrättsombud verkar i samverkan med verksamhetens ledning för att få till stånd ett aktivt barnperspektiv och en god barnkompetens på kort och på lång sikt. Ett barnrättsombud avses att finnas i samtliga verksamheter som kommer i kontakt med barn och ungdomar; barn som patient, barn som närstående eller barn som medborgare. Barnrättsombud utses av verksamhetens ledning och verkar på dess mandat. Uppdraget fodrar tid att delta i utbildning och tid att initiera diskussioner och förslag i verksamheten. Barnrättsombud i arbetet Barnrättsombud ska i sitt arbete tillsammans med övrig personal arbeta med barnperspektivet i verksamheten med att: Uppmärksamma barns och ungdomars behov. Arbeta praktiskt med förbättringar så att barn och ungdomar som patienter, anhöriga eller genom annan kontakt berörs av verksamheten, får ett bra omhändertagande, god tillgänglighet, åldersanpassad information mm. Fungera som stöd när ett barn inte får sina rättigheter tillgodosedda. Särskilt beakta barns behov av information, råd och stöd om barnet har en förälder som har en psykisk störning eller en psykisk funktionsnedsättning, en allvarlig fysisk sjukdom eller skada, ett missbruk av alkohol eller annat beroendeframkallande medel. Detsamma gäller för barn vars föräldrar avlider. Informera och fortbilda inom verksamheten samt bidra till att barnkonventionens tillämpning blir ett aktivt och levande verktyg. Delta i gemensamt nätverk för utbildning och utbyte av erfarenheter.

20 20 (28) Exempel kan vara falldiskussioner, uppföljningar, översyn av barnväntrum, diskussioner om hur vi tar hand om barn som närstående. MÅL Övergripande mål: Att barnrättsombuden i samverkan med verksamhetens ledning verkar för att få till stånd ett aktivt barnperspektiv och en god barnkompetens i verksamheten på kort och lång sikt. Delmål: Att barnrättsombud utses i verksamheter enligt ovan. Att barnrättsombud erbjuds utbildningsinsatser, erfarenhetsutbyte och annat stöd. Att barnrättsombuden får möjlighet att initiera förbättringsarbetet i verksamheten och tid för att delta i utbildning. UTBILDNING För att fungera som barnrättsombud behövs utbildning om barnets rättigheter, barnperspektiv och dess tillämpningsmöjligheter. Utbildningen syftar till att sprida kunskap om konventionen och verksamhetsuppdraget, för att sedan sprida och bevaka budskapet inom verksamheten. Uppföljning ska erbjudas återkommande för barnrättsombud i länet för dialog och fortbildning. Även fortsatta möjligheter till stöd i form av material, information, rådgivning och erfarenhetsutbyte ska erbjudas. ORGANISATION Barnrättsombud i verksamheterna. Barnrättsstrategen stödjer verksamheterna vid införandet av barnrättsombud med utbildningsinsatser, material, information och erfarenhetsutbyte. UPPFÖLJNING Uppföljning sker löpande. Införandet av barnrättsombud i landstinget är en del i arbetet med implementering av Barnkonventionen.

21 21 (28) NOBAB:S STANDARD FÖR HÄLSO OCH SJUKVÅRDEN Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB), har enligt FN:s barnkonvention utarbetat Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso och sjukvård. NOBAB arbetar för att sjuka och funktionshindrade barn och ungdomar liksom andra barn skall få goda möjligheter att utvecklas på bästa sätt, även om de drabbats av sjukdom och skada. De bör som andra barn få leka och lära, träffa familj och vänner. Nordisk förening för sjuka barns behov (NOBAB) standard för hälso- och sjukvård vilar i sin tur på FN:s barnkonvention. Standarden innebär i förkortat skick följande: 1. Barn ska läggas in på sjukhus endast när den nödvändiga behandlingen och omvårdnaden inte kan ske på ett lika bra sätt i hemmet eller öppen vård. 2. Barn på sjukhus har rätt att ha föräldrar eller annan närstående hos sig under hela sjukhusvistelsen. 3. Föräldrar ska få hjälp till och uppmuntran att stanna hos sitt barn och få möjligheter att övernatta. 4. Barn och föräldrar ska få information om barnets sjukdom och behandling på ett sätt som de kan förstå och som är anpassat till barnets ålder. 5. Barn och föräldrar ska efter grundlig information vara delaktiga i beslut som gäller behandling och vård av barnet. 6. Barnet ska vårdas tillsammans med andra barn och inte på vuxenavdelningar. 7. Barn ska ha möjlighet till lek och skolundervisning som är anpassad till deras ålder och sjukdomstillstånd. 8. Personal som vårdar och behandlar barn ska ha sådan utbildning och kompetens att de kan mäta de fysiska och psykiska behoven hos barnet och dess familj. 9. Vården och behandlingsteamet ska vara organiserat så att det tillförsäkrar varje barn kontinuitet i vården. 10. Barn ska bemötas med takt och förståelse och deras integritet ska respekteras.

22 22 (28) NORDISK STANDARD FÖR UNGDOMARS RÄTTIGHETER VID ÖVERGÅNG FRÅN BARNSJUKVÅRD TILL VUXENSJUKVÅRD 1. Kontinuitet Ungdomar, som på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning behöver fortsatt vård, har rätt till kontinuitet i hälso och sjukvården. 2. Förberedelse Ungdomar har rätt att i god tid aktivt delta i förberedelser vid övergång till vuxensjukvård. 3. Information Ungdomar har rätt till information om vad de förändringar innebär som övergång till vuxensjukvård medför. 4. Medbestämmande Ungdomar har rätt att medverka i alla beslut som fattas vad gäller övergång till vuxensjukvård. 5. Respekt och integritet Ungdomars integritet ska respekteras i samband med övergång till vuxensjukvård. 6. Kvalificerad personal Personal som övertar vård och behandling av ungdomar ska ha utbildning och kompetens för detta.

23 23 (28) CHECKLISTA 1 BARN OCH UNGA SOM PATIENT OCH BRUKARE Ledning och alla medarbetare ska utifrån sina roller bidra till att: v = Klart + = Pågår 0 = Ej påbörjat Barn ska vårdas med andra barn och inte på vuxenavdelningar. Barn på sjukhus har rätt att ha en förälder eller närstående hos sig under sjukhusvistelsen. Barn blir delaktiga och får lämna synpunkter utifrån barnets sätt att se på sig själv och den omgivning de befinner sig i. Barn och unga får samma möjlighet till vård på lika villkor oavsett kön, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och sexuell läggning. Utveckla former för bemötande och samtal med barn. Utveckla former för information till barn och ungdomar både gällande tillgång till sin journal, i utskick och på hemsidor. Barn och ungdomar får information om vilka rättigheter de har. Barn blir sedda och lyssnade till samt att metoder utvecklas som ger barn och unga möjlighet att lämna synpunkter på sin behandling. Utveckla metoder utifrån barnperspektivet i arbetet med att möta och stödja asylsökande barn och flyktingbarn samt att ta hand om gömda barn. Använda barnperspektivet i arbetet kring mötet med svårt sjuka eller döende barn. Kroniskt sjuka barn och barn som ligger länge på sjukhus bör ges särskilt stöd som inte enbart omfattar medicinskt omhändertagande utan även i övrigt främjar en positiv utveckling. Flera av punkterna ovan kräver samverkan utanför landstinget för att förbättra för barn och ungdomar. Hur uppfyller vi detta på vår arbetsplats?

24 24 (28) CHECKLISTA 2 BARN SOM BESÖKARE OCH NÄRSTÅENDE Alla verksamheter som möter barn och ungdomar ska: Utveckla kunskap om vikten av att se, lyssna och samtala med barn. v = Klart + = Pågår 0 = Ej påbörjat Ta tillvara på barns och ungdomars synpunkter på utbud och miljö, till exempel i väntrum. Ge begriplig och översatt information till barn och unga vid medicinska konsultationer och i andra kontakter. Utveckla rutiner för att ge besökande barn och ungdomar i egenskap av närstående (eller kamrater) den information och det stöd som behövs. Detta gäller särskilt barn till föräldrar med missbruk och psykiskt funktionshinder. Det är också viktigt att barn och ungdomar inom den somatiska vården ges stöd, särskilt om en förälder är allvarligt sjuk, långtidssjuk eller döende. Hur uppfyller vi detta på vår arbetsplats?

25 25 (28) CHECKLISTA 3 FÖR CHEFER OCH LEDARE Ett första steg att förverkliga barnkonventionen i landstingets verksamheter är att använda barnkonventionens intentioner i styrkort och att i verksamhetsplaner skriva in hur detta ska gå till och sätta mer eller mindre detaljerade mätbara mål. Exempel på viktiga målområden: Exempel på viktiga aktivitetsområden fyll även i era egna: Arbeta för att barn och unga ska känna sig trygga och välkomna i verksamheten. v = Klart + = Pågår 0 = Ej påbörjat Tillgängligheten för barn och unga med funktionsnedsättning uppmärksammas. Verksamheterna ska särskilt ta hänsyn till utsatta barn liksom barn och unga i utsatta områden. Flickors och pojkars delaktighet och inflytande ska stimuleras och stärkas. Former ska utvecklas för hur handlingsplanen för barnkonventionen förverkligas inom verksamheten. Fortbildning och löpande uppdatering av barnkonventionen ska ske under verksamhetsåret. Verksamheten fortbildar medarbetarna i barnkompetens. Verksamheten fortbildar medarbetarna i bemötande av barn och unga. I verksamhetsberättelser anges arbetet med barnperspektivet i mål och måluppfyllelse. Hur uppfyller vi detta på vår arbetsplats?

26 26 (28) CHECKLISTA 4 BARNKONSEKVENSBESKRIVNING VID BESLUT Barnchecklista inför beslut är ett verktyg för verksamheterna att se till barnets bästa och bättre leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter. Inför beslut som ska tas i en verksamhet bör man fundera på om detta på något sätt kommer att få konsekvenser för barn och ungdomar. Om det visar sig att beslutet kommer att påverka barn och ungdomar, ska barnchecklistan användas. Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? För att kunna svara på frågan behöver vi fundera på vad barnets bästa innebär i vår egen verksamhet. Fokus ska vara på det beslut som ska fattas. När man ska bedöma vad som är ett barns bästa måste barnet själv få tillfälle att uttrycka sina åsikter. Bedömningen ska också grunda sig på konventionens artiklar, samhällets regler, forskning samt kunskaper hos dem som finns i barnets närmaste omgivning. FN:s Barnrättskommitté rekommenderar att barncheck framförallt görs när man antar eller fastställer exempelvis: Någon form av policy eller riktlinjer inom olika verksamheter. v = Klart + = Pågår 0 = Ej påbörjat Lagstiftning eller föreskrifter. Årlig budget, såväl på nationell som på regional och lokal nivå. Förändringar i organisation eller administration på alla nivåer i samhället.

27 27 (28) CHECKLISTA 5 BARNCHECKLISTA INFÖR BESLUT Ärende Kommer beslutet att beröra barn/ungdomar nu eller i framtiden direkt eller indirekt? Nej Ja Om ja, fyll i följande barnchecklista inför beslutet: 1. Vilka barn/ungdomar berörs av detta beslut? 2. Har några barn/ungdomar som kan komma att beröras av beslutet fått uttrycka sin mening? Nej Ja På vilket sätt? Vad blev resultatet? 3. Innebär beslutet att barns och ungdomars rätt till likvärdiga villkor beaktas med tanke på bland annat kön, sexuell läggning, etniskt ursprung, hälsa, funktionsnedsättning, tro eller social ställning Nej Ja På vilket sätt? 4. Innebär beslutet att en rättvis/rimlig del av verksamhetens resurser går till berörda barn och ungdomar? Nej Ja På vilket sätt? 5. Innebär beslutet att berörda barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? Nej Ja På vilket sätt? Om svaret på frågorna 2 5 blir nej, försök formulera varför beslutet inte gått i linje med FN:s barnkonvention

28 28 (28) CHECKLISTA 6 BARN OCH UNGA SOM KULTUR OCH KOLLEKTIVTRAFIKANVÄNDARE Ledning och alla medarbetare ska utifrån sina roller bidra till att: v = Klart + = Pågår 0 = Ej påbörjat Barn blir delaktiga och får lämna synpunkter utifrån barnets sätt att se på tillgänglighet till kultur och kollektivtrafik. Barn och unga får samma möjlighet att utnyttja tjänster på lika villkor oavsett kön, funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning och sexuell läggning. Utveckla former för bemötande och samtal med barn. Barn och ungdomar får information om vilka rättigheter de har. Barn blir sedda och lyssnade till samt att metoder utvecklas som ger barn och unga möjlighet att lämna synpunkter. Utveckla metoder utifrån barnperspektivet i arbetet med att möta och stödja asylsökande barn och flyktingbarn samt att ta hand om gömda barn. Flera av punkterna ovan kräver samverkan utanför landstinget för att förbättra för barn och ungdomar. Hur uppfyller vi detta på vår arbetsplats?

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

För barns och ungas bästa

För barns och ungas bästa För barns och ungas bästa Handlingsplan för Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län 2011 Innehåll Landstingsdirektörens ord... Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3

INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 Riktlinje för Land stinget Västm manlands arbete med barnkonventionenn 2 (9) INNEHÅLL 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Definitioner landstinget västmanland... 4 3 Inriktningsmål... 6 4 Organisation... 7 5 Styrande

Läs mer

Barnkonventionen september Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag!

Barnkonventionen september Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag! Barnkonventionen september 2011 Det är dags för BK att ta av sig finkostymen, kliva ut från politikens finrum och bli grå genomförandevardag! Barnkonventionen 0-18 år Landstingsfullmäktige 2001 Införliva

Läs mer

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013

Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter. 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter & Handlingsplan 2013-2017 för att förverkliga barnets rättigheter 24 april 2013 Policy för att förverkliga barnets rättigheter Målet för den svenska barnrättspolitiken

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET?

BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? BARNKONVENTIONEN I LANDSTINGET HUR FUNKAR DET? VAD ÄR BARNKONVENTIONEN? VISSA BASFAKTA Barnkonventionen har funnits i över 20 år, sedan 1989. Alla länder utom USA och Somalia har ratificerat den. Vi är

Läs mer

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården

Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Barns och ungdomars rätt inom hälso- och sjukvården Vilka rättigheter har barn och ungdomar i hälsooch sjukvården? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. Nordiskt nätverk för barn och ungas

Läs mer

Beslutad i Landstingsstyrelsen

Beslutad i Landstingsstyrelsen - Beslutad i Landstingsstyrelsen 2013-03-12 LS-LED12-419 Till denna riktlinje finns handlingsplanen FRÄMJA SÄKERSTÄLLA BEVAKA BARNETS RÄTTIGHETER. Handlingsplanen är beslutad av landstingsdirektören i

Läs mer

Barnperspektiv, förstudie

Barnperspektiv, förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2015-09-07 Karin Selander Rev/15022 Barnperspektiv, förstudie Rapport 3-15 Barnperspektiv, förstudie Bakgrund Landstingets revisorer ansvarar för att genomföra

Läs mer

Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen i Kristianstads kommun. Antagen av Kommunstyrelsen

Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen i Kristianstads kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen i Kristianstads kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2018-08-29 Inledning FN:s konvention om barns rättigheter antogs 1989 och gäller för alla under 18 år

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

BARNETS BÄSTA. Plan för att stärka barns rättigheter i Ystads kommun

BARNETS BÄSTA. Plan för att stärka barns rättigheter i Ystads kommun BARNETS BÄSTA Plan för att stärka barns rättigheter i Ystads kommun Antagen av Kommunfullmäktige 15 mars 2018 INNEHÅLL Ystads kommuns syn på barn Viktiga begrepp Utgångspunkter för arbetet med barnens

Läs mer

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1

Handlingsplan för FN:s barnkonvention. Bilaga 1 Handlingsplan för FN:s barnkonvention Bilaga 1 Bakgrund Vad är barnkonventionen FN: s konvention om barnets rättigheter antogs i FN:s generalförsamling den 20 november 1989. Sverige var ett av de första

Läs mer

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282

Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Stina Desroses Datum KS-2014/282 2014-02-20 Kommunstyrelsen Rutiner för barnkonsekvensanalys KS-2014/282 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Alla barn har egna rättigheter

Alla barn har egna rättigheter Alla barn har egna rättigheter Barnkonventionen i Partille kommun Innehåll Barnkonventionens fyra grundstenar 3 Vad är Barnkonventionen? 4 Barnkonventionens artiklar 4 Vem ansvarar för arbetet? 5 Barnkonventionen

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Stadsledningskontoret Kansliet för mänskliga rättigheter Tjänsteutlåtande Dnr 171-1526/2016 Sida 1 (7) 2017-06-16 Handläggare Agneta Widerståhl Telefon: 08-508 29 445 Till Kommunstyrelsen inflytande i

Läs mer

Barn- och ungdomsplan

Barn- och ungdomsplan Barn- och ungdomsplan 1 Inledning Bjuvs kommuns fullmäktige tog i februari 2010 ett beslut om att en övergripande barn- och ungdomsplan skulle tas fram med utgångspunkt i FN s konvention om barnets rättigheter.

Läs mer

Riktlinjer för barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser

Riktlinjer för barnchecklistor och barnkonsekvensanalyser 1/8 Beslutad när: 2017-05-29 119 Beslutad av Diarienummer: Ersätter: - Gäller för: Kommunfullmäktige KS/2016:374-003 Gäller fr o m: 2017-06-08 Gäller t o m: - Dokumentansvarig: Uppföljning: Alla nämnder

Läs mer

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) [9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2016-05-12 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention

Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention Barns rätt enligt FN:s Barnkonvention En standard för barnperspektiv, utarbetad av Habilitering & Hälsa, Västra Götalandsregionen i samarbete med NOBAB Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen,

Läs mer

Ett barn är varje människa under 18 år

Ett barn är varje människa under 18 år barns rätt åstorp Ett barn är varje människa under 18 år Åstorp - Söderåsstaden där människor och företag möts och växer www.astorp.se barns rätt åstorp är en policy med syftet att stärka barns och ungas

Läs mer

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun

Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Policy Policy för barnkonventionen i Tierps kommun Antagen av kommunfullmäktige 15/2011 att gälla från 1 mars 2011 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-21 80 00 i www.tierp.se Policy för barnkonventionen

Läs mer

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN

POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN POLICY FÖR BEAKTANDE AV BARNKONVENTIONEN GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-30, 230 Dnr: KS 2015/429 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00

Läs mer

Revision och barnkonventionens krav på styrning och uppföljning inom kommunal och regional förvaltning

Revision och barnkonventionens krav på styrning och uppföljning inom kommunal och regional förvaltning Revision och barnkonventionens krav på styrning och uppföljning inom kommunal och regional förvaltning Kenneth Ljung, Barnombudsmannen Tobias Bjöörn, PwC Välkomna! Presentation Barnkonventionen Revision,

Läs mer

Nätverksträff barnombud. Eksjö Jönköping Värnamo

Nätverksträff barnombud. Eksjö Jönköping Värnamo Nätverksträff barnombud Eksjö 2016-10-05 Jönköping 2016-10-10 Värnamo 2016-11-09 Program Inledning och presentation Barnkonventionen som lag Patientlagen Barn som anhöriga - Familjeformuläret Akutprocessen

Läs mer

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1

Barnets. Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Barnets bästa Strategi för att stärka barnets rättigheter i Lunds kommun 1 Inledning Lunds kommun arbetar aktivt för att det ska vara bra för barn att växa upp i Lund. Ett led i den ambitionen är kommunfullmäktiges

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun ~ LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-05-25 9 (36) Ks 121 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention

Läs mer

Riktlinje Landstinget Sörmlands ansvar för barnets rättigheter som närstående i patientnära verksamheter enligt HSL

Riktlinje Landstinget Sörmlands ansvar för barnets rättigheter som närstående i patientnära verksamheter enligt HSL Riktlinje Landstinget Sörmlands ansvar för barnets rättigheter som närstående i patientnära verksamheter enligt HSL 2015-2018 LS-LED15-0349 (kopplad till Anvisning LS-LED15-0349) 1 Innehållsförteckning

Läs mer

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås

MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR. Onkologikliniken, Västerås MONICA SÖDERBERG, SOCIONOM/KURATOR Onkologikliniken, Västerås HSL Hälso- och sjukvården ska särskilt beakta ett barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder eller någon annan vuxen som

Läs mer

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum

Välkomna. Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum Välkomna Målet med dagen Att få lära oss mer om barnkonventionen och hur vi kan tillämpa den genom att sätta barnets behov och bästa i centrum 2013-02-20 1 Spelregler Vi tar ansvar för helheten Den som

Läs mer

Stärk barnets rättigheter och delaktighet

Stärk barnets rättigheter och delaktighet Stärk barnets rättigheter och delaktighet Du kan göra det bättre för barn och ungdomar HANDLINGSPLAN för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting Kortversion I STockholMS län bor IDAG

Läs mer

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen

BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING BYGGSTEN: Barnets rättigheter och konventionen Denna byggsten innehåller: - Kort beskrivning av barnkonventionen - Förhållandet mellan barnkonventionen

Läs mer

Handlingsplan Barnkonventionen

Handlingsplan Barnkonventionen 2017-06-21 Handlingsplan Barnkonventionen Munkedals kommun 2018-2019 Handlingsplan Barnkonventionen 2018-2019 Dnr: 2017-322 Typ av dokument: Handlingsplan Handläggare: Catharina Sundström, folkhälsostrateg

Läs mer

Barnkonventionen i alla landstingets verksamheter. Caroline Sjödell Charlotta Lindell. Skriv texter. Folkhälsocentrum. www.lio.

Barnkonventionen i alla landstingets verksamheter. Caroline Sjödell Charlotta Lindell. Skriv texter. Folkhälsocentrum. www.lio. Barnkonventionen i alla landstingets verksamheter Caroline Sjödell Charlotta Lindell Folkhälsocentrum Skriv texter Vad är Barnkonventionen? Två målgrupper det enskilda barnet som tillskrivs rättigheterna

Läs mer

Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27. www.uppsala.

Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27. www.uppsala. A b c Mer inflytande för Uppsalas unga Kommunfullmäktiges program FN:s barnkonvention i Uppsala kommun Fastställt 1999-09-27 www.uppsala.se Förord Konventionen om barnets rättigheter sätter barnets behov

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun Antagen av Kommunstyrelsen

Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun Antagen av Kommunstyrelsen Handlingsplan för arbetet med barnkonventionen i Kristianstads kommun 2019 Antagen av Kommunstyrelsen 2019-01-23 Innehållsförteckning Syfte...3 Utvärdering av handlingsplanen...3 Organisation, genomförande

Läs mer

Anhörigstöd. sid. 1 av 8. Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig SAS Skribent SAS. Gäller från och med

Anhörigstöd. sid. 1 av 8. Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig SAS Skribent SAS. Gäller från och med Anhörigstöd Styrdokument Riktlinje Dokumentansvarig SAS Skribent SAS Beslutat av Förvaltningschef Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Gäller från och med Senast reviderad 2019-05-06 sid. 1 av 8 Innehåll

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk strategi Orsa kommun

Barn- och ungdomspolitisk strategi Orsa kommun Barn- och ungdomspolitisk strategi Orsa kommun 2019-2020 Inledning Orsa ska vara en plats som barn och unga upplever som lyhörd, inkluderande och öppen under sin uppväxt, likväl som en plats som känns

Läs mer

Barn som närstående/anhöriga

Barn som närstående/anhöriga (5) Barn som närstående/anhöriga Barns rätt till information, råd och stöd I en situation där barn lever tillsammans med en vuxen patient som har en allvarlig fysisk sjukdom, psykisk störning eller funktionsnedsättning

Läs mer

Regionens arbete BUSA. Barnrättsanalys. Vardagsarbetet

Regionens arbete BUSA. Barnrättsanalys. Vardagsarbetet Märtha Lundkvist Regionens arbete BUSA Barnrättsanalys Vardagsarbetet Varför? Uppfylla lagen Samhällsekonomiskt : nästan 1 miljard om året för Region Örebro län För BARNENS skull! Hälso- och sjukvårdslagen

Läs mer

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011

Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK. Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 Elizabeth Englundh Socionom, Fil. Dr I PEDAGOGIK Sveriges Kommuner och Landsting 1 september 2011 1 Bakgrund Kommun Frivilligorganisation Myndighet (BO) Landsting 2 Regeringens proposition 2009/10:232

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS. Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen

Vård- och omsorgsförvaltningen. Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS. Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Vård- och omsorgsförvaltningen Riktlinje Gäller för Vård- och omsorgsförvaltningen Dokumentansvarig Emelie Sundberg, SAS Godkänd av Monica Holmgren, chef vård- och omsorgsförvaltningen Diarienr VON 248/17

Läs mer

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige

Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Lars Forssted Artikelnummer: S2010.026 Strategi

Läs mer

Stärk barnets rättigheter och delaktighet

Stärk barnets rättigheter och delaktighet Stärk barnets rättigheter och delaktighet Du kan göra det bättre för barn och ungdomar HANDLINGSPLAN för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting Kortversion I Stockholms län bor idag

Läs mer

Främja. Säkerställa. Bevaka. Barnets rättigheter

Främja. Säkerställa. Bevaka. Barnets rättigheter Främja Säkerställa Bevaka Barnets rättigheter Handlingsplan kopplad till landstingets Riktlinje för arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter 2013-2017, LS-LED 12-419. Beslutad av Landstingsdirektören

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus Vilka rättigheter har barn och ungdomar på sjukhus? FN:s barnkonvention definierar barns rättigheter. För dig som är barn

Läs mer

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus

Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se. Barns och ungdomars rätt på sjukhus Grafisk form: Frida Nilsson www.illbatting.se Barns och ungdomars rätt på sjukhus 10 Jag har rätt till respekt Relationer, närhet och trygghet Barn skall bemötas med takt och förståelse och deras integritet

Läs mer

BARN- & UNGDOMSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN Höganäs kommun arbetar efter en barn- och ungdomsplan som utgår ifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, även kallad barnkonventionen. Nästan alla länder i världen

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Östermalms stadsdelsförvaltning Kvalitetsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-24 Handläggare Carolina Bjurling Telefon: 08-50810052 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-09-21 Program för barnets

Läs mer

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Överenskommelse mellan kommunerna i Jönköpings län och Region Jönköpings län om samarbete kring personer med psykisk funktionsnedsättning Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL) föreskriver

Läs mer

Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten

Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten Sundbyberg - där staden är som bäst både storstad och natur med plats för mänskliga möten 2011-11-29 1 Utgångspunkter för ett hållbart Sundbyberg Folkhälsa Staden ska bidra till möjligheter och bra förutsättningar

Läs mer

Funktionshinderpolitiskt program

Funktionshinderpolitiskt program Dnr 2013/46 Id 50165 Funktionshinderpolitiskt program 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-27 173 Funktionshinderpolitiskt program för Vimmerby kommun Funktionshinderpolitik handlar om mer än

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter

Lokal barnombudsman och handlingsprogram för att stärka barns rättigheter HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING AVDELNINGEN FÖR SOCI AL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (7) 2013-03-11 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 08-508 23 305 Susanne Forss-Gustafsson Telefon: 08-508

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad barnets rättigheter och inflytande i stockholm.se barnets rättigheter och inflytande i Juni 2017 Dnr 171-1526/2016 Utgivare: Stadsledningskontoret 3 (18) Innehåll Introduktion 4 Inledning 5 FN:s konvention

Läs mer

Uppdaterad version okt 2011 HANDLINGSPLAN. för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting

Uppdaterad version okt 2011 HANDLINGSPLAN. för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting Uppdaterad version okt 2011 HANDLINGSPLAN för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting 1 Inledning............... 3 2 Kunskap om Barnkonventionen... 7 3 Barns bästa............. 11 4

Läs mer

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter

Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun. Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Alla barn har rättigheter - mänskliga rättigheter Barnets rättigheter. Om arbetet med att få barnkonventionen att fungera inom en kommun orebro.se/barnetsrattigheter Varje barn i Örebro, utan undantag,

Läs mer

Ansvarig: Socialnämnden Senaste ändringen antagen: KF , 160. Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun

Ansvarig: Socialnämnden Senaste ändringen antagen: KF , 160. Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun Funktionsrättspolitiskt program för Fagersta kommun 1 Bakgrund Fagersta kommuns funktionsrättspolitiska program har sin grund i den nationella funktionshinderpolitiska målsättningen, antagen av regeringen,

Läs mer

Yttrande över remiss av Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad

Yttrande över remiss av Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-09-07 Handläggare Lisa Svensson Telefon: 08-50847980 Till Arbetsmarknadsnämnden den 19 september 2017 Ärende

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter Aspekter av människan Män, kvinnor, barn Diskrimineringsgrunder Perspektiv Människor Ålder Kön/könsöverskridande identitet eller uttryck Funktionsnedsättning Etniska tillhörighet

Läs mer

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys

Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys 1(5) BUN: 2011/0114 Svar på motion från Miljöpartiet de gröna om barnrättsperspektiv och barnkonsekvensanalys Bakgrund På uppdrag av Kommunfullmäktige (2011-03-14) ska Kommunstyrelsen och nämnderna yttra

Läs mer

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål.

Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1. Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2. Definitioner..2. Mål. 2012-12-21 Innehåll Övergripande styrdokument angående likabehandlingsplan 1 Personalkooperativet Norrevångs förskolas likabehandlingsplan..2 Definitioner..2 Mål.2 Syfte...2 Åtgärder...3 Till dig som förälder!...4...4

Läs mer

BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING

BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING BARNKONVENTIONEN I PRAKTISK TILLÄMPNING BARNRÄTTSHANDEN Barnets bästa (artikel 3) Åsiktsfrihet och rätt att göra sin röst hörd (artikel 12) Icke-diskriminering och likvärdiga villkor (artikel 2) Åtagande

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-03-09 LK/150039. 1 Sammanträdet öppnas Malin Berglund öppnade dagens sammanträde.

Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-03-09 LK/150039. 1 Sammanträdet öppnas Malin Berglund öppnade dagens sammanträde. Minnesanteckningar 1 (8) Demokratiberedningen Sekretariatet Handläggare Datum Diarienummer Marina Tilderlindt 2015-03-09 LK/150039 Plats Närvarande Frånvarande Särskilt inbjudna Lokal Galaxen (kl.9-12),

Läs mer

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter

Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Handslaget en överenskommelse mellan regeringen och SKL om att stärka barnets rättigheter Elizabeth Englundh 1 Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets

Läs mer

Socialförvaltningens värdegrund ur ett barnperspektiv. Socialförvaltningen Örebro kommun. orebro.se

Socialförvaltningens värdegrund ur ett barnperspektiv. Socialförvaltningen Örebro kommun. orebro.se Socialförvaltningens värdegrund ur ett barnperspektiv. Socialförvaltningen Örebro kommun orebro.se SOCIALFÖRVALTNINGENS VÄRDEGRUND UR ETT BARNPERSPEKTIV: Vi stödjer barn i deras vardag. Vi är till för

Läs mer

Handlingsplan för Norrbottens läns landsting

Handlingsplan för Norrbottens läns landsting Handlingsplan för Norrbottens läns landsting Landstingets mål och strategier för att bidra till förverkligande av Norrbottens folkhälsopolitiska strategi 1 Innehållsförteckning Övergripande mål och strategier

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (5) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Lidingö stad hälsans ö för alla

Lidingö stad hälsans ö för alla 1 (7) DATUM DNR 2016-10-10 KS/2016:126 Lidingö stad hälsans ö för alla Policy för delaktighet för personer med funktionsnedsättning Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2016 och gällande från och

Läs mer

Information om Haninge kommuns arbete med barnkonventionen

Information om Haninge kommuns arbete med barnkonventionen Information om Haninge kommuns arbete med barnkonventionen Foto: mostphotos voy KSF 2019-04-24 Haninge kommun intensifierar arbetet med barnkonventionen Haninge kommun och dess verksamheter har sedan lång

Läs mer

Barnperspektivet inom Beroendevården

Barnperspektivet inom Beroendevården Barnperspektivet inom Beroendevården Sölvie Eriksson & Anna-Carin Hultgren Dagens Agenda Vårt sammanhang och vårt uppdrag Lagar och åtaganden Barnombud och Barnsamordnare Anhöriga barn Utbildningsinsatser

Läs mer

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen

Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen Hälsa och barnperspektiv i samhällsplaneringen 3 mars 2010 i Ånge. ARRANGÖRER: Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län i samarbete med Statens folkhälsoinstitut. Välkomna! 2010-04-13 Sid 1

Läs mer

BARNETS RÄTTIGHETER VILJA VÄL OCH GÖRA RÄTT

BARNETS RÄTTIGHETER VILJA VÄL OCH GÖRA RÄTT BARNETS RÄTTIGHETER VILJA VÄL OCH GÖRA RÄTT Monica Gustafsson-Wallin monica.gustafsson.wallin@dll.se Strateg för barnrättsfrågor Landstinget Sörmland DAGENS AGENDA Rättighetsbaserad barnsyn Barnets rättigheter

Läs mer

Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun

Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Ks/2018:353 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga

Läs mer

Vi kan bli ännu bättre

Vi kan bli ännu bättre Styrgruppen för Barnkonventionen BILAGA 1 2005-04-08 LS 0503-0549 Förslag Vi kan bli ännu bättre Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen inom Stockholms läns landsting 2005 08 1 Innehåll 1. Inledning...

Läs mer

BARNKONVENTIONEN Vimmerby kommun

BARNKONVENTIONEN Vimmerby kommun BARNKONVENTIONEN Vimmerby kommun Presentation I denna presentation hittar Du information om barnkonventionen. - En kort bakgrund - Några frågeställningar som kan vara till hjälp i arbetet med barnkonventionen

Läs mer

Försäkringskassans handlingsplan för barnrätt

Försäkringskassans handlingsplan för barnrätt Wimi FK90010_006_G VO kundfrågor 1 (5) Försäkringskassans handlingsplan för barnrätt 2015-2018 Bakgrund Riksdagen beslutade år 2010 om en nationell strategi för hur Sverige ska arbeta med barnkonventionen

Läs mer

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun.

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-05-20 Ks 527/2014 orebro.se 2 POLICY FÖR BARNETS RÄTTIGHETER I PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Slutredovisning av utredningsuppdrag 18/07 Ta fram en strategi för att inom barnsjukvården upptäcka könsstympade barn

Slutredovisning av utredningsuppdrag 18/07 Ta fram en strategi för att inom barnsjukvården upptäcka könsstympade barn Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2018-05-08 Diarienummer 180027 Sida 1 (2) Landstingsstyrelsen Slutredovisning av utredningsuppdrag 18/07 Ta fram en strategi för att inom barnsjukvården upptäcka

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR ARBETET MED BARNETS RÄTTIGHETER I MALMÖ STAD

UTVECKLINGSPLAN FÖR ARBETET MED BARNETS RÄTTIGHETER I MALMÖ STAD UTVECKLINGSPLAN FÖR ARBETET MED BARNETS RÄTTIGHETER I MALMÖ STAD 3 2 Inledning 5 Utgångspunkter för arbetet med barnets rättigheter i Malmö stad 7 FN:s konvention om barnets rättigheter 7 Strategi för

Läs mer

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015

Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Likabehandling - handlingsplan 2013-2015 Vi vill motverka diskriminering av människor på grund av kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder,

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Handläggare Agneta Widerståhl Telefon: 08-508 29 445 Till Kommunstyrelsen Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad 2018-2022 Stadsledningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

jag blir väldigt irriterad när de vuxna tjatar om vad jag ska bli. jag är ju någonting eller hur? jag är ett barn

jag blir väldigt irriterad när de vuxna tjatar om vad jag ska bli. jag är ju någonting eller hur? jag är ett barn ÅSA EKMAN www.asaekman.com jag blir väldigt irriterad när de vuxna tjatar om vad jag ska bli. jag är ju någonting eller hur? jag är ett barn 1 Åsa Ekman_barnets rätt att göra sin röst hörd - 20 september

Läs mer

Strategi för tillämpning av barnkonventionen i Nässjö kommun

Strategi för tillämpning av barnkonventionen i Nässjö kommun Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige: 2014-03-27 46 Reviderad: Strategi för tillämpning av barnkonventionen i Nässjö kommun 2(8) INNEHÅLL INLEDNING... 3 Barnperspektiv... 4 Medverkande tjänstemän...

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

Välkommen till Barnrätt i praktiken

Välkommen till Barnrätt i praktiken Välkommen till Barnrätt i praktiken Barnrätt i praktiken, Barnrättsdagarna 24-25 april 2018 Tisdag 24 april, Pass 1 13.15-15.30, Med barnkonventionen som karta och kompass Onsdag 25 april, Pass 2 10.00-12.15,

Läs mer

Barnkonventionen föreslås bli svensk lag TILL DIG SOM ÄR FÖRTROENDEVALD

Barnkonventionen föreslås bli svensk lag TILL DIG SOM ÄR FÖRTROENDEVALD Barnkonventionen föreslås bli svensk lag TILL DIG SOM ÄR FÖRTROENDEVALD Inledning Frågor som rör barnets rättigheter förekommer allt oftare i den offentliga debatten. Inte minst mot bakgrund av att konventionen

Läs mer

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning 1 (9) Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet för personer med funktionsnedsättning LF 2011-09-21 79 Lena Karlström 2011-10-01 Landstinget Västmanlands policy och program för delaktighet

Läs mer

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling Likabehandlingsplan och plan mot diskriminering och kränkande behandling D-skolan Oxelösunds kommun Datum 2015-12-02 Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling Vår värdegrund Vi verkar

Läs mer

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar.

Socialnämndens strategi för Vård och omsorg, har varit utsänd. Mary Nilsson, socialchef, informerar. Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-04-14 40 Socialnämndens strategi för Vård och omsorg revidering SN-2016/99 Arbetsutskottets förslag till beslut Socialnämnden beslutar att anta reviderad

Läs mer

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun

2014-09-18 Nf 149/2012. Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun 2014-09-18 Nf 149/2012 Policy för bemötande av brukarens känslor, relationer och sexualitet Förvaltningen för funktionshindrade Örebro kommun Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 Inledning... 1 Syfte...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Bromölla kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 760.2 Antagen/Senast ändrad Gäller från Dnr Kf 2013-09-30 163 2013-10-01 2012/573 POLITISKT PROGRAM FÖR ARBETE MED FRÅGOR KRING FUNKTIONSHINDER Politiskt

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

FN:s konvention om barnets rättigheter. handlingsplan för Landstinget i Värmland

FN:s konvention om barnets rättigheter. handlingsplan för Landstinget i Värmland FN:s konvention om barnets rättigheter handlingsplan för Landstinget i Värmland 2014 2017 Innehåll Förord... 3 Inledning... 4 Bakgrund... 4 Barnets rättigheter och barns hälsa... 5 Lagar och styrdokument...

Läs mer

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare

När Barnkonventionen blir lag. Förberedande frågor till beslutsfattare När Barnkonventionen blir lag Förberedande frågor till beslutsfattare Snart är Barnkonventionen lag Regeringen har gett besked om att Barnkonventionen ska bli lag i Sverige. Den här foldern är till för

Läs mer

Diskussionsfrågor efter BOiU:s film om barnrätt för politiker och tjänstepersoner på förvaltningar

Diskussionsfrågor efter BOiU:s film om barnrätt för politiker och tjänstepersoner på förvaltningar Barnombudsmannen i Uppsala Drottninggatan 8 753 10 Uppsala www.boiu.se boiu@boiu.se 018 69 44 99 Diskussionsfrågor efter BOiU:s film om barnrätt för politiker och tjänstepersoner på förvaltningar Se först

Läs mer