Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter"

Transkript

1 Kommunstyrelsen (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Sammanfattning Kommunfullmäktige gav vid sitt möte den 27 november 2012 kommunstyrelsen i uppdrag att senast den 30 juni 2013 återkomma med en plan för hur Eskilstuna kommun kan utveckla sitt arbete utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, med särskilt fokus på artikel 12. Planen har tagits fram i samverkan med representanter från barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, stadsbyggnadsförvaltningen och Torshälla stads förvaltning. Planen slår fast att för att stärka integreringen av FN:s konvention om barnets rättigheter i Eskilstuna kommuns verksamheter behöver arbete bedrivas på flera olika nivåer. Det är ett långsiktigt strategiskt arbete. Det gäller att frågan blir levande i de strategiska dokumenten, i mål och styrsystem. Det handlar om ett utvecklat värdegrundsarbete och vårt förhållningssätt till barn och unga (flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män), som brukare av kommunala tjänster/service och som invånare i Eskilstuna kommun. Arbetet är också ett kunskapsområde som kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete då nya barn, tjänstemän och förtroendevalda tillkommer hela tiden. De strategier som väljs ska ha sin grund i forskning och beprövad erfarenhet. För att arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter ska bli framgångsrikt krävs ledningens entydiga stöd och engagemang, samt kontinuerlig uppföljning och utvärdering, precis som vid allt utvecklingsarbete. Kommunledningskontoret föreslår i handlingsplanen nedan ett antal insatser och åtgärder under för att förstärka arbetet med att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter i samtliga förvaltningar och bolag i Eskilstuna kommunkoncern. Insatserna presenteras i handlingsplanen under rubrikerna:

2 Eskilstuna kommun (10) - Strategier och handlingsplaner - Åtaganden i årsplan Kunskapsutveckling - Organisering - Resursförstärkningar Ärendebeskrivning Bakgrund Kommunfullmäktige gav vid sitt möte den 27 november 2012 kommunstyrelsen i uppdrag att senast den 30 juni 2013 återkomma med en plan för hur Eskilstuna kommun kan utveckla sitt arbete utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, med särskilt fokus på artikel 12. Utredningen skulle genomföras i samverkan med barn- och utbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknads- och familjeförvaltningen och Torshälla stads förvaltning. Arbetsgrupp Under våren 2013 har en arbetsgrupp ledd av kommunledningskontoret och med deltagare från ovan nämnda förvaltningar plus stadsbyggnadsförvaltningen, arbetat med utredningsuppdraget. Arbetsgruppen har inhämtat kunskap och goda exempel på framgångsrikt arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter från andra kommuner, Sörmlands landsting, samt andra organisationer. Arbetsgruppen har också hämtat kunskap från Eskilstuna kommuns pågående arbete med konventionen, samt tagit del av nya och tidigare genomförda utredningar med bäring på kommunens arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter (se vidare nedan). Handlingsplanen och förslagen till insatser, åtgärder och organisering av Eskilstuna kommuns arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter som presenteras i denna skrivelse är ett resultat av det arbetet. FN:s konvention om barnets rättigheter FN:s konvention om barnets rättigheter är inriktad på individen, den enskilda flickan eller pojken och den handlar om barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter och behov tillgodosedda. FN:s konvention om barnets rättigheter är inarbetad i flera av de lagar och styrande dokument som reglerar kommunal verksamhet. I Sverige ligger en del av ansvaret för att vidta åtgärder för att säkerställa att konventionen blir verklighet på kommuner och landsting. FN:s konvention om barnets rättigheter innehåller olika slags rättigheter, dels medborgerliga och politiska, dels ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter. Konventionen ska ses som en helhet och de olika rättigheterna är lika viktiga.

3 Eskilstuna kommun (10) I arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter är det viktigt att utgå från att barn är både kompetenta och i behov av skydd. Att arbeta med ett barnrättsperspektiv innebär att balansera den vuxnes och samhällets barnperspektiv med barnets eget perspektiv. I det arbetet är det viktigt att föra dialog direkt med barn utifrån deras mognadsnivå, och inte enbart ha en dialog via ombud (exempelvis föräldrar och lärare), eftersom det är barnen själva som vet bäst hur det är att vara barn idag. Artikel 12, som skulle vara i särskilt fokus i denna utredning och framtagandet av handlingsplanen, är en av de fyra portalparagraferna i FN:s konvention om barnets rättigheter. Den behandlar rätten till delaktighet, åsiktsfrihet och rätten att bli hörd. Artikel 12: 1. Konventionsstaterna skall tillförsäkra det barn som är i stånd att bilda egna åsikter rätten att fritt uttrycka dessa i alla frågor som rör barnet, varvid barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 2. För detta ändamål skall barnet särskilt beredas möjlighet att höras, antingen direkt eller genom företrädare eller ett lämpligt organ och på ett sätt som är förenligt med den nationella lagstiftningens procedurregler, i alla domstols- och administrativa förfaranden som rör barnet. Eller som det uttrycks i UNICEF:s lättlästa version: Ett barn har rätt att säga hur det vill ha det. Vuxna ska lyssna på barn. Myndigheter och domstolar ska fråga barnet vad det tycker och lyssna på barnet när de bestämmer saker som gäller barnet. Det kan vara om barnets föräldrar ska skiljas och de inte är överens om var barnet ska bo. Då ska domstolen fråga både mamman, pappan och barnet hur de vill ha det. Det kan också vara att lärarna i skolan frågar barnen vad de tycker innan de bestämmer saker. Politiker i en kommun ska fråga barn vad de tycker innan politikerna bestämmer hur kommunen ska använda sina pengar. Man kan anta att om barns åsikter efterfrågas och värderas högt i många olika sammanhang, är det en bra träning för barn att uttrycka sig i frågor som är svårare och ligger nära deras egen person. Pågående utvecklingsarbete i Eskilstuna kommun med bäring på artikel 12 Enligt årsplan 2013 ska Eskilstuna kommun fokusera metodik och aktiviteter som ökar transparens och öppenhet, som öppnar kanaler och kontaktvägar till beslutsfattare och tjänstemän, samt ger medborgare och kunder inflytande och möjlighet att påverka (sidan 20 i årsplan 2013). I många av kommunens verksamheter ges barn redan idag möjlighet till delaktighet, dialog och inflytande. Exempel från olika delar av den kommunala verksamheten är barns och ungdomars möjlighet att lämna synpunkter om förskolan och skolan genom klassråd, elevråd och årliga enkätundersökningar

4 Eskilstuna kommun (10) riktade till vissa åldersgrupper. Vidare har barn- och utbildningsnämnden tre politiska utskott inom områdena förskola, grundskola och gymnasium, vilka gör regelbundna studiebesök i den egna verksamheten. Där möter de barn och elever tillsammans med personal och/eller föräldrar. Likaså besöker förtroendevalda i Torshälla stads nämnd regelbundna verksamhetsbesök i förskola och skola. Vid byggnation av lekplatser, vägar, cykelvägar med mera som påverka barn och ungdomar i närområdet inhämtas ibland synpunkter direkt från berörda barn av stadsbyggnadsförvaltningen. Ung Fritid arbetar med en modell som kallas Keks (kvalitet och kompetens i samverkan) där barn och unga har möjlighet att tycka till om och påverka verksamheten vid fritidsgårdarna. Ung Fritid i Torshälla har ett ungdomsting som arbetar med att utforma och genomföra aktiviteter för och med ungdomar i Torshälla. Torshälla stads förvaltning har också låtit barn delta i anställningsgrupper vid rekrytering av personal som ska arbeta med verksamhet som rör barn och unga. I flera förvaltningar, till exempel arbetsmarknad- och familj, barn- och utbildning, samt Torshälla stads förvaltning finns personal som utbildats i programmet Vägledande samspel, ICDP (International Child Development Programme). Programmet har sin grund i FN:s konvention om barnets rättigheter och att arbeta enligt Vägledande samspel är att omsätta konventionens barnsyn i praktisk handling i vardagen. Vidare pågår just nu (våren 2013) inom två områden ett utvecklingsarbete med bäring på artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter: 1. Ungdomsforum Eskilstuna kommun har sedan 2009 ett Ungdomsforum, en fullmäktigeberedning som har till uppdrag att samordna, bevaka och driva ungdomsfrågor i kommunen för att ge unga kvinnor och män mellan 13 och 25 år ett ökat inflytande i den demokratiska processen. Syftet med Ungdomsforum är att skapa förutsättningar för en kontinuerlig dialog mellan ungdomar och förtroendevalda i övergripande frågor som är viktiga och aktuella för unga kvinnor och män i kommunen. Sedan 2010 har kultur- och fritidsförvaltningen ansvar för Ungdomsforum. Ung Fritid Eskilstuna har under tagit fram ett förslag till en ny modell för utveckling av Ungdomsforum, som innebär dels att ungdomar genom kortare anställningar engageras i konkret kommunutveckling, dels att en ny ungdomswebb tas fram. I kultur- och fritidsnämndens beslutade prioriteringar inför 2014 framhåller nämnden att det för att kunna förstärka insatserna inom ungdomsdemokrati enligt den utvecklade modellen, krävs ytterligare tillskott om 1,0 miljoner kronor, om inte besparingar görs inom övrig verksamhet. 2. Barnhearing En barnhearing är en metod för att införliva barns intressen i den kommunala verksamheten, ofta med fokus på flickor och pojkar i grundskoleåldern (6-15 år). Kommunfullmäktige fattade vid sitt möte den 27 november 2012 ett beslut om att införa en årlig barnhearing i Eskilstuna kommun. Inget beslut fattades dock om att avsätta särskilda medel för införandet och genomförandet av barnhearings.

5 Eskilstuna kommun (10) Kommunledningskontoret förbereder just nu införandet av barnhearingen. Kunskap om olika modeller för barnhearing har inhämtats från anda kommuner och arbete pågår för att utveckla och testa en första variant av en Eskilstunamodell för barnhearing under hösten Kommunledningskontorets synpunkter Arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter måste ses som en helhet Även om utredningsuppdraget som kommunfullmäktige gav kommunstyrelsen i november 2012 särskilt pekar ut artikel 12 i FN:s konvention om barnets rättigheter, har utredningen arbetat brett med ett barnrättsperspektiv utifrån hela barnkonventionen. Som nämnts här ovan går det egentligen inte att skilja ut en ensam artikel ur konventionen. Konventionen ska ses som en helhet och de olika rättigheterna är lika viktiga. Parallellt med detta utredningsuppdrag har andra ärenden som rör Eskilstuna kommuns arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter aktualiserats under våren Ett medborgarförslag har inkommit om att tillsätta en barnstrateg i kommunen, en motion om att införa barnpiloter har remitterats till kommunstyrelsen för beredning och en arbetsgrupp under ledning av kultur- och fritidsförvaltningen har tillsatts för att arbeta med frågan om välfärd för barn och unga. Handlingsplanen nedan försöker väga samman alla dessa initiativ och pågående arbete till en effektiv och hållbar helhet. Prioritera arbetet med de mest utsatta barnen Utredningsarbetet under våren 2013 har bland annat visat att Eskilstuna kommun inte alltid lever upp till att de mest utsatta barnen, till exempel de flickor och pojkar som är omhändertagna och bor i HVB-hem, har möjlighet att uttrycka sina åsikter och komma till tals i ärenden som rör dem själva. Planer, metoder och modeller finns för att kunna arbeta i linje med FN:s konvention om barnets rättigheter, men tid och resurser saknas för att i alla lägen kunna följa dem i det praktiska arbetet. Problemet är inte specifikt för Eskilstuna. En hel del forskning finns som visar att barns möjlighet till delaktighet vid placeringar ofta brister. Det finns för övrigt även utredningar som visar att placerade barns rätt till hälso- och sjukvård inte är likvärdig med andra barns, samt att deras måluppfyllelse i skolan är sämre än andra barns. Detta är ytterligare ett argument för att man måste se FN:s konvention om barnets rättigheter som en helhet och att man inte enbart kan lyfta ut och fokusera en särskild artikel. Arbetsmarknad- och familjenämnden har gett förvaltningen i uppdrag att höja graden av barns delaktighet i ärenden som gäller dem själva. Från 1 januari 2013 har också lagar skärpts som bland annat reglerar hur många gånger per år socialtjänsten måste besöka barn placerade i familjehem och på institution. Arbetsbelastning och personalomsättning gör dock att möjligheterna att nå målen och uppfylla kraven är svåra att nå i praktiken.

6 Eskilstuna kommun (10) Kommunledningskontoret menar att Eskilstuna kommun parallellt måste säkerställa att tid och resurser för att arbeta i linje med FN:s konvention om barnets rättigheter finns i arbetet med de socialt mest utsatta barnen, samtidigt som kommunen går vidare med en allmänt ökad delaktighet för barn och unga. Kommunledningskontoret anser att det inte är försvarbart att prioritera resurser på ett införande av en barnhearing och ett utvecklat arbete med Ungdomsforum om kommunen inte kan säkerställa att de socialt mest utsatta barnen ges möjligheter till dialog och påverkan i ärenden som rör dem själva. Arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd behöver därför tillföras resurser för att de i arbetet med de socialt mest utsatta baren ska kunna säkerställa att barnet i enlighet med FN:s konvention om barnets rättigheter, har möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade till, samt kan påverka beslut och ställningstaganden i ärenden som rör dem själva. Utgå från befintliga planer och strategier Den föreslagna handlingsplanen nedan utgår från tidigare gjorda utredningar, beredningar och samverkansdokument inom Eskilstuna kommun. Dessa dokument, som innehåller vägledning i arbetet med att säkra arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter i Eskilstuna kommun är: kommunrevisionens granskning av arbetet (2009), beredningen för socialt arbetes första delrapport Hur ser situationen ut för barn och ungdomar? (augusti 2009) och samverkansdokumentet Barn och ungdom samverkan över gränser (2001). Den föreslagna handlingsplanen nedan utgår också från Eskilstuna kommuns mycket aktuella medverkan i det nationella utvecklingsarbetet Samling för social hållbarhet (Gör jämlikt gör skillnad!). Samlingens rekommendationer och förslag till åtgärder utgår från ett rättighetsperspektiv och är anpassade efter de grupper som har störst behov. Barn och unga är högt prioriterade i det arbetet. Under kommer kommunstyrelsen att revidera nuvarande handlingsplan för folkhälsa utifrån rekommendationer och åtgärder framtagna inom Samlingens arbete. Kommunledningskontorets bedömning är att det i och med ovanstående finns så pass bra skrivningar, strategier och relevanta rekommendationer att det i nuläget inte föreligger något behov av en ny och övergripande strategi för arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter i Eskilstuna kommun. Däremot kan en översyn av dokumenten behöva göras för att säkra en helhetssyn och att målkonflikter undviks.

7 Eskilstuna kommun (10) Handlingsplan för Eskilstuna kommuns arbete med FN:s konvention om barnets rättigheter, Att arbeta med att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter handlar om politisk vilja, mod, nytänkande och förändring. Ansvaret för att tillämpa konventionen lokalt vilar ytterst på de förtroendevalda, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. För att säkra integreringen av FN:s konvention om barnets rättigheter i Eskilstuna kommuns verksamheter behöver arbete bedrivas på flera olika nivåer. Det är ett långsiktigt strategiskt arbete. Det gäller att frågan blir levande i de strategiska dokumenten, i mål och styrsystem. Det handlar om ett utvecklat värdegrundsarbete och vårt förhållningssätt till barn och unga (flickor och pojkar, unga kvinnor och unga män), som brukare av kommunala tjänster/service och som invånare i Eskilstuna kommun. Arbetet är också ett kunskapsområde som kräver ett kontinuerligt utvecklingsarbete då nya barn, tjänstemän och förtroendevalda tillkommer hela tiden. De strategier som väljs ska ha sin grund i forskning och beprövad erfarenhet. För att arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter ska bli framgångsrikt krävs ledningens entydiga stöd och engagemang, samt kontinuerlig uppföljning och utvärdering, precis som vid allt utvecklingsarbete. I Eskilstuna kommun utgår arbetet med barnrättsperspektivet från FN:s konvention om barnets rättigheter och dess syn på barnet som en självständig individ med egna rättigheter. Barn och unga ska både ses som mer sårbara än vuxna och därmed ha tillgång till särskilt skydd och stöd, samtidigt som vi inom alla verksamheter ser barn och unga som kompetenta och resursstarka individer med rätt till delaktighet och inflytande i alla beslut som rör dem. Kommunledningskontoret föreslår följande insatser och åtgärder under för att förstärka arbetet med att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter i samtliga förvaltningar och bolag i Eskilstuna kommunkoncern: Strategier och handlingsplaner - Arbetet med att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter i all verksamhet inom Eskilstuna kommun utgår från förslag lämnade i tidigare genomförda utredningar och beredningar. Dokument som innehåller vägledning i arbetet med att stärka arbetet med konventionen i Eskilstuna kommun är: kommunrevisionens granskning av arbetet (2009), beredningen för socialt arbetes första delrapport Hur ser situationen ut för barn och ungdomar? (augusti 2009) och samverkansdokumentet Barn och ungdom samverkan över gränser (2001). - Under 2014 får kommunledningskontoret i uppdrag att i samverkan med andra förvaltningar göra en översyn av ovanstående dokument för att säkra en helhetssyn och att målkonflikter undviks. - Under kommer kommunstyrelsen att revidera nuvarande handlingsplan för folkhälsa utifrån rekommendationer och åtgärder framtagna i det nationella utvecklingsarbetet Samling för social hållbarhet (Gör jämlikt gör skillnad!). Samlingens rekommendationer och förslag till

8 Eskilstuna kommun (10) åtgärder utgår från ett rättighetsperspektiv och är anpassade efter de grupper som har störst behov. Barn och unga är högt prioriterade i det arbetet. Det är ett led i arbetet med att implementera ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv i den ordinarie verksamheten inom kommunen. Åtaganden i årsplan 2014 och I årsplan 2014 förstärka skrivningarna om vikten av att arbeta med att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter i Eskilstuna kommuns samtliga verksamheter. - I årsplan 2014 fastställa ett övergripande åtagande till samtliga förvaltningar och bolag att redovisa hur de arbetar för att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter i sitt ordinarie arbete. - I årsplan 2014 fastställa ett övergripande åtagande till samtliga förvaltningar och bolag att inventera och redovisa sitt kompetensutvecklingsbehov avseende arbetet med att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter i det ordinarie arbetet. - I årsplan 2015 utveckla skrivningar, åtaganden och insatser utifrån hur arbetet med att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter i Eskilstuna kommun under 2014 fortlöper och utvecklas. Kunskapsutveckling - Att kommunledningskontoret får i uppdrag att under 2013 och 2014 utveckla informationen om FN:s konvention om barnets rättigheter och Eskilstuna kommuns arbete med konventionen på eskilstuna.se, samt att utveckla en kunskapsbas på internportalen med metoder och modeller för arbetet med att implementera konventionen i det ordinarie arbetet för olika typer av verksamhet. - Kommunledningskontoret ska, utifrån det kompetensbehov som förvaltningar och bolag redovisar under 2014, ta fram en plan för hur kompetensutvecklingsbehoven ska tillgodoses. Särskilt fokus ska läggas på att kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter förs in i processutvecklingsarbetet. - Kommunen ska fortsätta att regelbundet varje år erbjuda utbildning i FN:s konvention om barnets rättigheter till sina medarbetare genom utbildningskatalogen. Organisering - Att arbetet med att implementera FN:s konvention om barns rättigheter i det ordinarie arbetet i samtliga förvaltningar och bolag organiseras på samma sätt som redan beslutats att organisera arbetet med att integrera jämställdhet och jämlik hälsa i det ordinarie arbetet. Organiseringen av arbetet bygger på Eskilstuna kommuns framgångsrika modell för att integrera hållbar jämställdhet (HÅJ). Det vill säga: lokala processledare för barnrättsperspektivet ska utses inom samtliga förvaltningar och bolag. Dessa ska fungera som chefsstöd med särskild kunskap om FN:s konvention om barnets rättigheter. De lokala processledarna ska samverkan över förvaltnings- och bolagsgränser och deras arbete ska hållas samman av

9 Eskilstuna kommun (10) en centralt placerad processledare (strateg) på kommunledningskontoret. De lokala och den centrala processledarna ska dessutom samverka och ingå i ett nätverk tillsammans med de processledare som redan finns och som har särskild kunskap om jämställdhetsintegrering, samt jämställd och jämlik hälsa. - Kommunledningskontoret får i uppdrag att utreda hur arbetet med att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter ska få genomslag i processutvecklingsarbetet. - Kommunledningskontoret får i uppdrag att uppdatera checklistan för ärenden, beslut, projekt och planering så att möjligheter skapas för att konsekvenser utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter synliggörs i samtliga beslutsunderlag. Resursförstärkningar - I budgeten för 2014 tillförs särskilda resurser till arbetsmarknads- och familjenämnden och Torshälla stads nämnd för att de i arbetet med de socialt mest utsatta barnen ska kunna säkerställa att barnet har möjlighet att uttrycka sina åsikter i ärenden som rör dem själva. Kostnaderna för omhändertagande av flickor och pojkar har skjutit i höjden under och denna prioritering av resurser är nödvändig utifrån kommunens ansvar för att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter, ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, samt skulle dessutom kunna vara ett led i att få kontroll över nuvarande negativa kostnadsutveckling. - Kommunledningskontoret får en utökning av ramanslaget motsvarande en halvtidstjänst för att utveckla det strategiska arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter i kommunkoncernen. - Medel avsätts i kommunstyrelsens budgetram för arbetet med att genomföra en årlig barnhearing. Finansiering För att säkerställa att de socialt mest utsatta barnen har möjlighet att uttrycka sina åsikter och bli lyssnade på i ärenden som rör dem själva, behöver arbetsmarknadsoch familjenämnden och Torshälla stads nämnd tillföras särskilda resurser i budgeten för Kostnaderna för omhändertagande av flickor och pojkar har skjutit i höjden under och denna prioritering av resurser är nödvändig utifrån kommunens ansvar för att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter, ur ett socialt hållbarhetsperspektiv, samt skulle dessutom kunna vara ett led i att få kontroll över nuvarande negativa kostnadsutveckling. De strategiska insatserna som föreslås i handlingsplanen ovan, som skulle förstärka Eskilstuna kommuns arbete med att implementera FN:s konvention om barnets rättigheter i det ordinarie arbetet i samtliga förvaltningar och bolag, kräver en resursförstärkning i kommunledningskontorets ram motsvarande en halvtidstjänst för den centrala processledaren (strategen).

10 Eskilstuna kommun (10) Utöver det behöver medel avsättas i kommunstyrelsens budget för arbetet med att utveckla och genomföra årliga barnhearings enligt Eskilstunamodell. Konsekvenser för hållbar utveckling och en effektiv organisation Arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter som föreslås ovan i handlingsplanen bygger på befintliga arbetsprocesser och organisation. Det ger förutsättningar för en effektiv organisation och bästa möjliga genomslag för frågan. I arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter tar vi hänsyn till att barn är både flickor och pojkar och att det kan påverka på vilket sätt arbetet med konventionen och den direkta dialogen med barn bör utformas (jämställdhetsperspektivet). I arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter tar vi hänsyn till att barn, precis som vuxna, har olika socioekonomiska förutsättningar, etniskt ursprung, eventuella funktionshinder med mera, vilket kan påverka deras möjligheter till direkt dialog med kommunens verksamheter och hur kommunens arbete med konventionen bör utformas på bästa sätt för att möta detta. Arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter har bäring på folkhälso- och jämlikhetsarbetet i kommunen och är en del av arbetet med de mänskliga rättigheterna. Arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter är en del i arbetet för att förverkliga Eskilstunas vision. Arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter ska ta hänsyn till de ekologiska hållbarhetsaspekterna.

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv

FN:s konvention om barnets rättigheter ur ett könsperspektiv För att kunna ha tillräckligt med kunskap för att använda denna metod förutsätter det att man bekantat sig med text- och videomaterialen i kapitel 6 i studiepaketet FN:s konvention om barnets rättigheter

Läs mer

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun

Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Kommunledningsförvaltningen Johan Öhman, 0550-88045 johan.ohman@kristinehamn.se Barn- och ungdomsplan Kristinehamns kommun Sammanfattning 2006 antogs av kommunfullmäktige i Kristinehamns

Läs mer

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna?

Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Sänk blicken Hej! Jobbar du som kommunal tjänsteman? Eller politiker? Kanske är du både och? Helt säkert är nog att du bryr dig om barn. Det gör väl alla vuxna? Som du säkert vet ligger det på statens

Läs mer

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet

Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bildmanus till powerpoint-presentation om barnrätts- och ungdomsperspektivet Bild 1. Sverige beslöt 1990 att anta FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och 2014 beslöts om en ny ungdomspolitik.

Läs mer

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering Kommunstyrelsens Förvaltning 1 (8) HANDLÄGGARE Karolina Nordh 08-535 303 93 karolina.nordh@huddinge.se för jämställdhetsintegrering Huddinge kommun 2008-2010 POSTADRESS Huddinge kommun Kommunstyrelsens

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2018

Verksamhetsplan 2015-2018 Verksamhetsplan 2015-2018 FÖR SKARABORGS KOMMU NALFÖRBUND ANTAG EN AV SKARAB ORGS FÖRBUN D S FU LLMÄKTIG E 2015 04 24 Utgångspunkter för verksamheten Utmaningar Skaraborg står inför att hantera flera påtagliga

Läs mer

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13)

[9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) [9191LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (13) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALA UTSKOTT 2016-05-12 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta

Läs mer

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben

Landstingsfullmäktige 27 november 2012. Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben Landstingsfullmäktige 27 november 2012 Eva Åkesdotter Goedicke Folkhälsostrateg/samordningsansvar barnrättsuppdraget Hälso- och sjukvårdsstaben FN:s konvention om barnets rättigheter Folkrätt för barn

Läs mer

Barnkonventionsbeslut KS 2011:182

Barnkonventionsbeslut KS 2011:182 TJÄNSTESKRIVELSE 2015-03-30 Kommunstyrelsen Ola Edström Kommundirektör Telefon 08-555 01001 ola.edstrom@nykvarn.se Barnkonventionsbeslut KS 2011:182 Förvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun

Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun Förstudie avseende kommunens beaktande av barnperspektivet Kinda kommun Lars Högberg Certifierad kommunal revisor Beaktande av barnkonventionen i kommunen Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk strategi

Barn- och ungdomspolitisk strategi Datum Barn- och ungdomspolitisk Antagen av kommunstyrelsen Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-09-09, 136 Dokumentägare: Förvaltningschef Ersätter dokument: - Dokumentnamn: Barn- och ungdomspolitisk Dokumentansvarig:

Läs mer

Folkhälsoprogram 2014-2017

Folkhälsoprogram 2014-2017 Styrdokument, program Stöd & Process 2014-03-10 Helene Hagberg 08-590 971 73 Dnr Fax 08-590 91088 KS/2013:349 Helene.Hagberg@upplandsvasby.se Folkhälsoprogram 2014-2017 Nivå: Kommungemensamt Antagen: Nämndens

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker Annelie.Wiker@kristinehamn.se Datum 2016-04-04 Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen Sammanfattning Folkhälsoenheten har fått

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen

Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen Anneli Wiker Annelie.Wiker@kristinehamn.se 2016-04-04 Handlingsplan för arbetet med Barnkonventionen Sammanfattning Folkhälsoenheten har fått i uppdrag

Läs mer

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation

Handbok. för politiker i Ängelholms politiska organisation Handbok för politiker i Ängelholms politiska organisation Innehåll Inledning Organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Välfärdsnämnden Myndighetsnämnden Överförmyndarnämnden Valnämnden Krisledningsnämnden

Läs mer

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun

Dnr KS 0132/2016. Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention i Ljusnarsbergs kommun ~ LJUSNARSBERGS W' KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2016-05-25 9 (36) Ks 121 Bos 69 Dnr KS 0132/2016 Handlingsplan för implementering av Förenta Nationernas barnkonvention

Läs mer

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson.

Projektplan. 1. Bakgrund. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun. Projektägare: Elsa von Friesen. Projektledare: Sara Mattisson. Projektnamn: Barnrättsarbete i Eslövs kommun Projektägare: Elsa von Friesen Projektledare: Sara Mattisson Godkänt av: Datum för godkännande: Barn och unga är en prioriterad grupp i kommunens olika verksamheter.

Läs mer

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165)

STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) 1(6) STYRSYSTEM FÖR MARKS KOMMUN (Kf2009-11-24 165) BILAGA Bilagan sammanställs och revideras utifrån Styrsystemets avsnitt 6.1 Styrdokument som fastställs av fullmäktige: Förutom genom särskilda styrdokument

Läs mer

Handlingsplan Stadsdelsutveckling

Handlingsplan Stadsdelsutveckling Kommunstyrelsen Datum 0 (12) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd Helena Andersson Tsiamanis 016-710 22 79 ESKILSTUNA KOMMUN Handlingsplan Stadsdelsutveckling 2012-2015 Remiss Yttranden ska lämnas

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003

Revisionsrapport Granskning av implementering av Fn:s barnkonvention, augusti 2003 2003-12-01 Barn- och skolnämnd Öster Barn- och skolnämnd Norr Barn- och skolnämnd Söder Tekniska nämnden Socialnämnden Utbildningsnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport

Läs mer

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5

Programområde... 3. Vägledande idé och tanke... 4. Perspektiv... 5. Elevens perspektiv.. 5. Föräldrarnas perspektiv... 5 Programområde... 3 Vägledande idé och tanke... 4 Perspektiv.... 5 Elevens perspektiv.. 5 Föräldrarnas perspektiv... 5 Det pedagogiska perspektivet.. 6 Hälso perspektiv.. 6 Rektors och förskolechefers perspektiv..

Läs mer

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården :

Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : Handlingsplan för att stärka patientens ställning i hälso- och sjukvården : genom medborgare, patient och Datum: 2015-06-24 Version: 1 Dnr: 150054 Sammanfattning Medborgare, patienter och närståendes

Läs mer

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24

Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013. Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24 Barn- och ungdomspolitiskt handlingsprogram 2011-2013 Antaget av Kommunfullmäktige 2011-03-24 1. Syfte Lysekils barn och ungdomspolitiska handlingsprogram 2011-2013 syftar till att: Definitioner Beskriva

Läs mer

Världskrigen. Talmanus

Världskrigen. Talmanus Världskrigen I början av 1900-talet var det två stora krig, första och andra världskriget. Många barn hade det mycket svårt under krigen. Men de som krigade tyckte inte att de hade något ansvar för barnen

Läs mer

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun.

Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Policy för barnets rättigheter i Örebro kommun. Örebro kommun 2014-05-20 Ks 527/2014 orebro.se 2 POLICY FÖR BARNETS RÄTTIGHETER I PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun

Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Ungdomspolitiskt program för Karlskrona kommun Gäller från och med 2012-10-18 2 Ungdomspolitiskt program Ungdomsrådet, som tidigare kallades ungdomsdemokratigruppen, där också framtagandet av ett ungdomspolitiskt

Läs mer

LUP för Motala kommun 2015 till 2018

LUP för Motala kommun 2015 till 2018 LUP för Motala kommun 2015 till 2018 Sammanfattning Det lokala utvecklingsprogrammet (LUP) beskriver den politik som styr verksamheten i Motala kommun under mandatperioden. Programmet bygger på majoritetens

Läs mer

STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018

STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018 STRATEGI FÖR STÄRKT DEMOKRATI OCH ÖKAD DELAKTIGHET 2015-2018 KS/2014:475 2014-11.21 Kommunledningskontoret 1 Inledning I Sigtuna kommun arbetar vi utifrån vår gemensamma värdegrund som sätter invånaren

Läs mer

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN

HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN Förslag antaget av kommunstyrelsens handikappråd 2009-05-28 Rev. KS-AU 2009-10-05 211 Rev. Kommunfullmäktige 2009-11-26 100 Revidering av HANDIKAPPOLITISKT PROGRAM FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 Bakgrund Kommunfullmäktige

Läs mer

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången.

Avtalet gäller från tid för undertecknande t o m 20171231, med möjlighet till förlängning med två år åt gången. Överenskommelse om samverkan mellan Region Östergötland och Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Vadstena, Ydre, Åtvidaberg och Ödeshögs kommun, avseende

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007

Barnombudsmannen rapporterar br2008:01. På lång sikt. Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen rapporterar br2008:01 På lång sikt Barnkonventionen i landstingen 2007 Barnombudsmannen samlar regelbundet in uppgifter från myndigheter, landsting, regioner och kommuner för att bevaka

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013

Idrottspolitiskt program 2013 2020. kommunfullmäktige 11 november 2013 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige 11 november 2013 Innehållsförteckning Vår vision 5 Folkhälsa 6 Barn- och ungdomsidrott 7 Mångfald 8 Idrottspolitiskt program 2013 2020 kommunfullmäktige

Läs mer

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411

Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer: 2014/KS0411 BESLUT Datum 2015-06-09 Diarienummer 2015/SON0072 Sida 1(6) Sociala omsorgsnämnden Eva Claesson, Tfn 0734-32 70 20 Mottagare Kommunstyrelsen Remissvar Ett gott liv var dag Kommunstyrelsens diarienummer:

Läs mer

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18

Verksamhetsplan. för jämställdhet. Diarienummer: Ks2015/0392.192. Gäller från: 2016-01-01. Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Diarienummer: Ks2015/0392.192 Verksamhetsplan för jämställdhet Gäller från: 2016-01-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen, 2016-01-12 18 Utarbetad av: Jämställdhetsstrategerna Revideras

Läs mer

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Luleå kommun/buf sid 1/5 Ängesbyns förskola Rektor Annika Häggstål ÄNGESBYNS FÖRSKOLA. Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Luleå kommun/buf sid 1/5 ÄNGESBYNS FÖRSKOLA Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Verksamhetsår 2012/2013 Luleå kommun/buf sid 2/5 Vår vision Alla på vår förskola ska känna sig

Läs mer

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän

INSPIRATIONSMATERIAL. - Politiker & tjänstemän INSPIRATIONSMATERIAL - Politiker & tjänstemän Hej! Det du nu har framför dig är Ung NU- projektets inspirationsmaterial Ett material du kan använda för att till exempel få ett barnrättsperspektiv i politiska

Läs mer

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011

Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga. Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Antagen av kommunfullmäktige 2011-06-28 Diarienummer 416/2011 Plan för dialog, inflytande och samverkan med barn och unga Laholm ska bli en av

Läs mer

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun

Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby kommun Styrdokument, policy Stöd & Process 2015-11-06 Sofia Gullberg 08-590 974 79 Dnr Fax 08-590 733 40 KS/2013:346 Sofia.gullberg@upplandsvasby.se Policy för arbetet med nationella minoriteter i Upplands Väsby

Läs mer

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2

Innehållsförteckning... 1. 1. Kvalitetsdefinition... 2. 2. Bakgrund...2. 3. Syfte... 2 KVALITETSPOLICY 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 1. Kvalitetsdefinition... 2 2. Bakgrund...2 3. Syfte... 2 4. Mål... 3 4.1 Verksamhetsuppföljningar... 3 4.2 Information om den kommunala

Läs mer

En bra start i livet (0-20år)

En bra start i livet (0-20år) En bra start i livet (0-20år) Strategi för ungas trygghet, hälsa och utveckling Fastställd av kommunstyrelsen, 2015-06-03 Dnr: KS 2014/00231 Innehållsförteckning En bra start i livet (0-20år) 1 1 Inledning

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:232

Regeringens proposition 2009/10:232 Regeringens proposition 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Prop. 2009/10:232 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt

Läs mer

Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde. Torsdag den 12 februari kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30.

Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde. Torsdag den 12 februari kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30. Datum 2015-02-02 Kallelse Kalmar kommuns tillgänglighetsråd kallas till sammanträde Tid Plats Torsdag den 12 februari kl.16:00-18:00. Organisationernas företrädare samlas kl. 15:30. Sammanträdesrum KS-salen,

Läs mer

Socialdemokraterna i Mora

Socialdemokraterna i Mora Socialdemokraterna i Mora FÖRSLAG STRATEGISK PLAN 2015-2018 Vision/målbild Mora, regionstaden för ett aktivt liv Mora är år 2022 en levande stad med en tydlig profil och positiv utvecklingstrend. Staden

Läs mer

Grundprinciper i barnrättsbaserad beslutsprocess

Grundprinciper i barnrättsbaserad beslutsprocess Grundprinciper i barnrättsbaserad beslutsprocess Icke-diskriminering och likvärdiga villkor (art. 2) Barnets bästa (art. 3) Rätt till liv, överlevnad och utveckling (art. 6) Åsiktsfrihet och rätt att göra

Läs mer

Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen i Kristianstads kommun. Antagen av Kommunstyrelsen

Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen i Kristianstads kommun. Antagen av Kommunstyrelsen Reviderad genomförandestrategi av Barnkonventionen i Kristianstads kommun Antagen av Kommunstyrelsen 2018-08-29 Inledning FN:s konvention om barns rättigheter antogs 1989 och gäller för alla under 18 år

Läs mer

Vision för. Höörs kommuns. Barn- och ungdomspolitik

Vision för. Höörs kommuns. Barn- och ungdomspolitik Vision för Höörs kommuns Barn- och ungdomspolitik Antaget av kommunfullmäktige 2008-12-17 1 Barn- och ungdomspolitik i Höör Kommunfullmäktiges vision för Höör år 2015: Höör är Skånes bästa boendekommun:

Läs mer

Syftet med. affärsplanen

Syftet med. affärsplanen 1 Syftet med affärsplanen För att komma framåt måste vi först veta åt vilket håll vi ska gå en uppgift som blir svårare och svårare när vår omvärld förvandlas i en ständigt snabbare takt. Därför har vi

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Kvalitetsredovisning 2010 STRÖMSTADS KOMMUN Barn- och Utbildningsförvaltningen Obligatoriska särskolan Inlämnad av: Verksamhetschef Ann-Catrin A-Göthlin Barn- och utbildningsförvaltningen Förskola och

Läs mer

Jämställt bemötande i Mölndals stad

Jämställt bemötande i Mölndals stad Mölndal 2010-12-14 Slutrapport Program för Hållbar Jämställdhet Jämställt bemötande i Mölndals stad Presentation av projektet Mölndals stad har sedan 2010 en bemötandeplan med följande målbild: Bemötande

Läs mer

Funktionsnedsättning inget hinder

Funktionsnedsättning inget hinder . Funktionsnedsättning inget hinder Lindesbergs kommun förbättrar tillgängligheten 2013-2016 Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2012-12-11

Läs mer

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning

Barnidrotten och barnrättsperspektivet. Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Barnidrotten och barnrättsperspektivet Ett forskningsprojekt vid Umeå universitet med stöd från Centrum för idrottsforskning Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet SVEBI Karlstad 2011

Läs mer

Lokalt påverkansarbete

Lokalt påverkansarbete Lokalt påverkansarbete Bakgrund Privattandläkarnas påverkansarbete syftar till att verka för goda villkor för den privata tandvården. Privattandläkarnas styrka är att vi har stor kunskap om hur det är

Läs mer

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen

Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen Revisionsrapport Granskning av kommunens jämställdhetsarbete i enlighet med CEMRdeklarationen David Boman Revisorerna Söderhamns kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 2. Iakttagelser... 2 2.1.

Läs mer

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention

PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention PM Uppföljning av granskningen angående implementering av FN:s barnkonvention Nyköpings kommun september 2009 Christina Norrgård Inledning och bakgrund År 2007 genomfördes en revisionsgranskning om hur

Läs mer

JÄMSTÄLLDHET I EKSJÖ KOMMUN

JÄMSTÄLLDHET I EKSJÖ KOMMUN JÄMSTÄLLDHET I EKSJÖ KOMMUN Ramprogram 2007-2015 Antaget av kommunfullmäktige 2007-01-25 Demokratiberedningens ledamöter Anita Holm Bengt Aspring Nils-Åke Friman Kenneth Jägsander Carl-Gustaf Liderfelt

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Läsåret 2014-2015 GRUNDFAKTA... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Arbetsmiljö... 3 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Tid: 2015-11-05, kl. 12.30-16.00 och 2015-11-06 kl. 09.00-12.30. Plats: Chatarinasalen, Tallbacken, Älvdalen Närvarande: Enligt bif.

Tid: 2015-11-05, kl. 12.30-16.00 och 2015-11-06 kl. 09.00-12.30. Plats: Chatarinasalen, Tallbacken, Älvdalen Närvarande: Enligt bif. 1 (9) Minnesanteckningar förda vid utbildningsdagarna om ungas delaktighet och inflytande i Älvdalens kommun för ordinarie ledamöter i Älvdalens samverkansråd för ungdomsfrågor/h-u-r-grupp (ledningsgruppen)

Läs mer

Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V)

Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V) 2014-08-25 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2011/175-609 Kommunstyrelsen Barnperspektiv i alla beslut Motion den 25 mars 2011 av Rolf Wasteson (V) och Agneta Johansson(V) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar

Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar KONVENTION OM RÄTTIGHETER FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Kommun-, landstings- och regionledningens ansvar Många av konventionens rättigheter ligger inom kommunernas, landstingens och regionernas

Läs mer

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN

LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 LOKAL ÖVERENSKOMMELSE OM UTVECKLING AV INTRODUKTIONEN FÖR FLYKTINGAR OCH ANDRA INVANDRARE I NÄSSJÖ KOMMUN 1 INLEDNING... 1 1.1 MÅLGRUPP... 1 1.2 MÅL FÖR INTRODUKTION... 1 1.3 DELMÅL FÖR INTRODUKTION...

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24

ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 20f, 201 Ja/ 660 ESLÖVS KOMMUN 2011-08-24 Ärende Motion från folkpartiet med rubriken Barns rätt till en trygg uppväxt- har inkommit till Barnoch familjen den 23 maj 2011 för yttrande senast den 13 oktober.

Läs mer

STRATEGI FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUR

STRATEGI FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUR STRATEGI FÖR BARN- OCH UNGDOMSKULTUR 2015 2017 Regional kulturplan Jönköpings län 2015-2017 29 Strategi för barn- och ungdomskultur i Jönköpings län 2015-2017 När man pratar om kultur och om barn och ungdomar

Läs mer

Utmaningar för en bättre folkhälsa

Utmaningar för en bättre folkhälsa Utmaningar för en bättre folkhälsa Folkhälsoplan 2015 1 Innehållsförteckning: Sida Folkhälsopolitikens elva målområden 3 Folkhälsopolitisk policy Västra Götalandsregionen 3 Vision för folkhälsoarbetet

Läs mer

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi

Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi ESLÖVS KOMMUN Kommunledningskontoret Johanna Morin Folkhälsostrateg 0413 62697 KS.2012.0126 2012-09-10 Korrununfullmäktige 12 Upphävande av Policy för hälsa och trygghet och Ungdomspolitisk strategi Ärendebeskrivning

Läs mer

vår hälsa länets möjlighet

vår hälsa länets möjlighet vår hälsa länets möjlighet Folkhälsopolicy för Jämtlands län 2011 2015 folkhälsopolicy förord Jämtlands län 2011 2015 Jämtlands län har unika möjligheter till ett gott liv...... och i den här folkhälsopolicyn

Läs mer

Beslutad i Landstingsstyrelsen

Beslutad i Landstingsstyrelsen - Beslutad i Landstingsstyrelsen 2013-03-12 LS-LED12-419 Till denna riktlinje finns handlingsplanen FRÄMJA SÄKERSTÄLLA BEVAKA BARNETS RÄTTIGHETER. Handlingsplanen är beslutad av landstingsdirektören i

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Förskolan Lönngården 2015/2016 Lönngårdens vision Alla

Läs mer

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor

Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Handikappolitiskt program 2006 2010 Delaktighet i samhället för människor med varierande levnadsvillkor Antagen av kommunfullmäktige 27 mars 2006, 47 Innehållsförteckning Förord Sid. 3 Syfte Sid. 4 Avgränsningar

Läs mer

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157.

Omslagsbild: Christer Engström/ETC BILD. Kartbilderna har medgivande från lantmäteriverket 1998. Ur GSD Blå kartan, diarienummer 507-97-157. Växtplats Ulricehamn, Översiktsplan 2001 för Ulricehamns kommun, antogs av kommunfullmäktige 2002-02-21, 12. Planen består av tre häften, del 1 Mål och strategier, del 2 Kunskapskälla och del 3 Konsekvensbeskrivning,

Läs mer

Barnets rättigheter. Barnkonventionen

Barnets rättigheter. Barnkonventionen Barnets rättigheter Barnkonventionen Viktiga regler De olika reglerna i konventionen om barnets rättigheter kallas för artiklar Det finns 54 artiklar Alla regler är lika viktiga. Men det är ändå några

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Skogshyddans förskola Läsåret 2013/2014 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi gjorde analysen utifrån följande underlag:

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48

STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN. Folkhälsopolicy. Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 STRÖMSTADS KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Folkhälsopolicy Antaget av Kommunfullmäktige 2010-05-20, 48 Folkhälsopolicy för Strömstads kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-05-20 Innehåll Bakgrund...4 Jämlika

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Hållbar stad öppen för världen Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning Beslutad i kommunfullmäktige 2015-06-11 www.goteborg.se Göteborgs Stads program för full

Läs mer

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet

Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet STRATEGI Arbetsmarknad Dokumentets syfte Pekar ut inriktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom arbetsmarknadsområdet Dokumentet gäller för Arbets- och företagsnämnden Arbetsmarknadsstrategi

Läs mer

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014

Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan 2014 -03-04 Vårt Skellefteå Verksamhetsberättelse för demokratiberednigens arbete 2013 och handlingsplan Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Demokratiberedningens uppdrag... 3 3 Mål och syfte... 3 4 Aktiviteter...

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem. Lextorpsskolans fritidshem 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Fritidshem Lextorpsskolans fritidshem 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas...

Läs mer

Internationell policy för Tranemo kommun

Internationell policy för Tranemo kommun Internationell policy för Tranemo kommun 2012-2013 Fastställd av kommunfullmäktige (datum) Innehållsförteckning 1. INLEDNING 2. SYFTE 3. FRAMTIDSBILD 4. ÖVERGRIPANDE MÅL 5. FRAMGÅNGSFAKTORER 6. PRIORITERADE

Läs mer

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag

Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag ARBETSORDNING Godkänd/ansvarig Kommunfullmäktiges 134 2015-09-22 1(3) Beteckning KST 2015/000274-003 Författningssamling MBLAFS 2015:22 Arbetsordning för beredning av motioner och medborgarförslag Motioner

Läs mer

Projektplan hälsosamt åldrande 2014

Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Tjänsteskrivelse 2014-02-10 Handläggare: Birgitta Spens FHN 2013.0067 Projektplan hälsosamt åldrande 2014 Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har tecknat samverkansavtal med Örebro läns landsting

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst

Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst. Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016. Junibackens förskola, område Öst Barn- och utbildningsförvaltningen Område Öst Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling 2015/2016 Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Skolledningens ställningsstagande... 5 Vision Område ÖST...

Läs mer

Handbok för fullmäktiges beredningar

Handbok för fullmäktiges beredningar Handbok för fullmäktiges beredningar Antaget av kommunfullmäktige 2014-08-27 162 Handbok för fullmäktiges beredningar Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Överförmyndarnämnden 2014-02-20 1(11) Plats och tid Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen, Alva Myrdals gata 5, Värjan, plan 5, Ledning och administration, lokal: Sabeln, klockan 13:35 14:20, Kort ajournering mellan klockan 14:00

Läs mer

POLICY - Umeå City IBF -

POLICY - Umeå City IBF - POLICY - Umeå City IBF - Umeå City IBF:s policy finns till för att visa vad Umeå City IBF står för. All verksamhet och alla beslut som tas på alla nivåer i Umeå City IBF ska bedrivas och tas i enlighet

Läs mer

Barnkonventionen i praktiken

Barnkonventionen i praktiken Barnkonventionen i praktiken Skribenter Meimone Johansson, Pontus Segefalk, Anna Gullberg Zilan Isik, Alexander Mogren, Kiana Favre Sida 1 Vi är sex ungdomar som under två veckor har sommarjobbat som kommunutvecklare

Läs mer

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom

Inventering av forum för samverkan och delaktighet inom Tjänsteskrivelse 1 (9) 2015-10-05 Bildnings- och omsorgsförvaltningen Handläggare Eva Westlund Utvecklingsledare/utredare 033-430 56 11 eva.westlund@bollebygd.se Dnr : 67608 Bildnings- och omsorgsnämnden

Läs mer

Verksamhet i samverkan

Verksamhet i samverkan 2015-11-24 1 (9) BILAGA 3 Verksamhet i samverkan Lokal överenskommelse mellan Falköpings kommun och Arbetsförmedlingen om samverkan för att minska ungdomsarbetslösheten 2 (9) I bilaga 3 görs en beskrivning

Läs mer

Handlingsplan för barn och unga

Handlingsplan för barn och unga Handlingsplan för barn och unga Barnkonventionen I Jönköpings län 2013 Innehållsförteckning Landstingsdirektörens ord... 3 Barnkonventionen i Landstinget i Jönköpings län... 4 Begrepp... 5 Kunskap om barnkonventionen...

Läs mer

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016

STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 LULEÅ KOMMUN STRATEGI Version 1 (7) 2014-03-18 0.7 STRATEGI FÖR FUNKTIONSHINDEROMRÅDET 2014-2016 Luleåborna är jämställda, har jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och är delaktiga i samhällsutvecklingen.

Läs mer

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss.

Bearbetad övergripande policy för internationella kontakter efter remiss. Tjänsteutlåtande Kommunikationsstrate 2010-04-06 Johannes Wikman /-7767/ Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2009:167 johannes.wikman@upplandsvasby.se Kommunstyrelsen Bearbetad övergripande policy för internationella

Läs mer

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål 2011 2014 Antagen av kommunfullmäktige 27 2013-06-10 Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning

Läs mer

STRATEGI FÖR INTEGRATION I GISLAVEDS KOMMUN

STRATEGI FÖR INTEGRATION I GISLAVEDS KOMMUN STRATEGI FÖR INTEGRATION I GISLAVEDS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 2014 16 FÖRORD Integration kan ses utifrån många områden och alla har sin egen uppfattning om vad integration är.

Läs mer

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012

UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013. Beslutad av årsmötet 29 april 2012 UNGA HÖRSELSKADADES VERKSAMHETSPLAN 2013 Beslutad av årsmötet 29 april 2012 Reviderad 6 december 2012 1 Verksamhetsplan 2013 Det här är vår verksamhetsplan för 2013. Den är en viktig riktlinje för de aktiva

Läs mer

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa

Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet. Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa Samverkansavtal för folkhälsa - ett perspektiv för ungas delaktighet Reglab 21 oktober 2015 Tema: Ungas medinflytande och hälsa 11 målområden som stödjer det nationella folkhälsomålet 1. Delaktighet och

Läs mer

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017

Folkhälsoplan för Laxå kommun 2014 2017 Folkhälsoplan för Laxå kommun 214 21 1 Kommunen och Länet Befolkning i Laxå kommun Laxå kommun har 5562 invånare 213-5 varav 21 kvinnor och 2845 män. I åldern -19 år finns 124 personer. Från 65 år och

Läs mer