En resurseffektiv masshantering

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "En resurseffektiv masshantering"

Transkript

1 En resurseffektiv masshantering

2 Dagens presentation, innehåll Hur uppnår vi en resurseffektiv masshantering som också är säker för människors hälsa och miljön? Erfarenheter från Stockholms Stad Information om pågående arbete om masshantering, Naturvårdsverket Diskussion, frågestund Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

3 En resurseffektiv masshantering Vad är det och hur ska vi komma dit?

4

5 Vanliga ärenden, 1

6 Vanliga ärenden, 2

7 FAQ MRR, RR, KM, MKM, inert, IFA, FA Slopa anmälan, tillåt KM, det är ju rena massor" Är det inte samma jord fast på olika plats? och all betong?

8 Vad vill vi? Enkelt! Att överskottsmassor hamnar hos rätt mottagare och på rätt plats, helst lätt att följa hela transportledet, det lätt förorenade går att återvinna på ett begripligt sätt, att öka resurshushållningen (genom kortare och färre transporter och minska den kortsiktiga deponeringen) enkelt? Finns det inte något bra sätt att få till mer harmoniserade bedömningsgrunder eller hela kedjor? Sanering, sortering, bearbetning, behandling, lagring som del av insamling, återvinning för anläggningsändamål, deponering... Vad behöver branschen och hur kommer vi in i tidiga skeden? När TM kommer in vid 28 anmälan kan det vara för sent att börja prata om återvinning

9 Hur kan vi harmonisera? Historik - provtagningar och bedömning spårbarhet Vad togs bort, vad blev kvar och varför?

10 Effektiv stadsnära hantering

11 Naturvårdsverkets pågående arbete Hemställan till regeringen om att se över undantagen i 11 avfallsförordningen Regeringsuppdrag att utreda vilka verksamheter som behandlar avfall, och som kan undantas tillståndsplikt Vägledning om återvinning av avfall i anläggningsarbeten (handbok 2010:1) Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

12 Hemställan att se över undantagen i 11 avfallsförordningen icke förorenad jord och annat naturligt förekommande material som grävts ut i samband med byggverksamhet, när det är säkerställt att materialet kommer att användas för byggnation i sitt naturliga tillstånd på den plats där grävningen utfördes Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

13 Regeringsuppdraget Utreda vilka verksamheter som kan undantas från kraven på tillståndsprövning i avfallsdirektivet och föreslå de författningsändringar med allmänna regler som krävs för att undantag ska kunna ges. Beakta MÖD:s dom M Undersöka erfarenheter från andra EU-länder i fråga om undantag Samråda med Trafikverket, Jordbruksverket, andra berörda myndigheter, näringslivsföreträdare och andra relevanta aktörer. Leveranser Utredning som redovisar vilka verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt - 30 april Förslag till författningsändringar med allmänna regler - 28 sep Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

14 Avfallsdirektivet: Tillståndsplikt eller allmänna regler Svensk lagstiftning: U-verksamhet Anmälningsplikt C-verksamhet Tillståndsplikt A- och B-verksamhet Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

15 Regeringsuppdraget, bakgrund Alla verksamheter som behandlar avfall ska vara tillstånds- /anmälningspliktiga eller omfattas av allmänna regler med registreringsplikt, som säkerställer att avfallet behandlas i enlighet med avfallsdirektivet (art 13): utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön, i synnerhet a) utan risk för vatten, luft, mark, växter eller djur, b) utan att medföra olägenheter genom buller eller lukt, och c) utan att negativt påverka landskapet eller områden av särskilt intresse. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

16 Avfallsdirektivet: Tillståndsplikt eller allmänna regler Svensk lagstiftning: Anmälningsplikt Tillståndsplikt Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

17 Redovisning av del 1 Utgångspunkter för bedömning om undantag är lämpligt: att det är juridiskt möjligt att allmänna regler är ett lämpligt och möjligt sätt att säkerställa att avfallshanteringen sker utan fara för människors hälsa och utan att skada miljön att det är samhällsekonomiskt motiverat. Erfarenheter från Finland och Danmark. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

18 Verksamheter som kan vara lämpliga att undantas tillstånds- och anmälningsplikt 1. Mekanisk bearbetning och lagring av vissa avfallsslag inför återvinning som jord- och bergmassor, betong/tegel/klinker/keramik samt asfaltavfall (fr f a aktuellt inför återvinning för bygg- och anläggningsändamål) 2. Användning av vissa avfallsslag för anläggningsändamål dels användning av icke-förorenad jord och annat naturligt material på den plats där grävningen utfördes, dels återvinning av avfall för anläggningsändamål 3. Biologisk behandling av vissa avfallsslag dels aerob biologisk behandling av park- och trädgårdsavfall och annat biologiskt avfall, dels anaerob biologisk behandling av stallgödsel, grödor och annat biologiskt material 4. Förbränning av vissa avfallsslag anläggningar för förbränning av biomassaavfall med en total installerad tillförd effekt av mindre än 1 megawatt Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

19 Del 2 vad som utreds f.n. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

20 Allmänna regler Tillämpningsområde Viss verksamhet (t.ex. återvinning i väg) Visst avfallsslag (t.ex. krossad betong) Viss kvalitet (kriterier avseende oönskade ämnen) Försiktighetsåtgärder/villkor.. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

21 Bestämmelser/krav i allmänna regler exempel Mängd Max mängd per år Kvalitetskrav på avfallet Kvalitetssäkring Gränsvärden för vissa parametrar Sorteringsgrad (främmande ämnen) Provtagning, analysmetoder (eventuella standarder) Lokalisering Försiktighetsåtgärder Begränsningsvärden Avstånd till närmaste bostad Detaljplan Bevattning Avstånd till grundvatten Föroreningshalt i lakvatten Bullervärden Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

22 Sortering, mekanisk bearbetning, lagring av vissa avfallsslag inför återvinning, under utredning Avfall av berg, krossad tegel, betong Sortering Bearbetning Lagring Bergtäkter* Områden som ej kräver särskild hänsyn* *Måste definieras, utredning pågår Avfall av jord- och schaktmassor Sortering Bearbetning Lagring Bergtäkter* Områden som ej kräver särskild hänsyn* Avfall av asfalt Sortering Bearbetning Dito Bergtäkter* Områden som ej kräver särskild hänsyn* Lagring Asfaltverk* Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

23 Användning i anläggningsändamål, under utredning Avfall av asfalt Bitumenbundet och obundet lager i belagd väg eller plan Avfall av krossad tegel Avfall av krossad betong Obundet lager i belagd väg eller plan Avfall av jord Bullervall Avfall av krossat berg Oavsett konstruktion Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

24 Nuvarande system för återvinning av avfall för anläggningsändamål (OBS schematiskt). U-verksamhet Mindre än ringa risk Anmälningsplikt Ringa risk Tillståndsplikt Inte endast ringa risk Handboken som vägledning Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

25 Eventuellt framtida system med allmänna regler och anmälnings/tillståndsplikt (OBS schematiskt). Allmänna regler (anmälningsplikt om inte de allmänna reglerna uppfylls) Anmälningsplikt Tillståndsplikt Tillämpningsområdet för de allmänna reglera behöver vara tydligt definierat. Handboken som vägledning. Vägledningen behöver anpassas i takt med att lagstiftningen ändras (om de allmänna reglerna antas). I detta scenario blir dagens vägledning om mindre än ringa risk inaktuell. Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

26 Handboken Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Utvärdering, enkätundersökning 2015 Förstudie Projektarbete hösten 2017-pågående Översyn av struktur, format för kommande vägledningsmaterial Översyn av nivåvärden för MRR, deponitäckning (genomgång av data för toxikologi, ekotoxikologi samt bakgrundshalter i mark, eventuellt tillägg av ämnen). Frågor som är gemensamma för RU och handboken hanteras enbart inom RU tills vidare, t.ex. beräkning av nivåer av oönskade ämnen Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

27 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Pågående arbete Omstrukturering och förtydligande av handboken Vägledning kring undersökning av avfallets innehåll Vägledning kring handläggningen av ärenden som rör återvinning av avfall för anläggningsändamål (med undantag för tillåtliga nivåer av oönskade/förorenande ämnen, villkor etc.) Indikatorer för gränsdragning mellan C- och B-verksamhet Sluttäckning av deponier Sammanställning av rättsfall Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

28 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Identifierat behov av utökad vägledning Hur bedöma vad som utgör en risk? Hur bedöma vad som är tillåtligt? Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

29 Tack för oss! Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency REGERINGSUPPDRAG ATT UTREDA UNDANTAG FRÅN TILLSTÅNDS- OCH ANMÄLNINGSPLIKT FÖR VERKSAMHETER SOM BEHANDLAR AVFALL - Avfallsrådet 30 maj 2018 Karin Klingspor Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

REGERINGSUPPDRAG ATT UTREDA UNDANTAG FRÅN TILLSTÅNDS- OCH ANMÄLNINGSPLIKT FÖR VERKSAMHETER SOM BEHANDLAR AVFALL - SKL:s miljöchefsnätverk 8 mars 2018

REGERINGSUPPDRAG ATT UTREDA UNDANTAG FRÅN TILLSTÅNDS- OCH ANMÄLNINGSPLIKT FÖR VERKSAMHETER SOM BEHANDLAR AVFALL - SKL:s miljöchefsnätverk 8 mars 2018 REGERINGSUPPDRAG ATT UTREDA UNDANTAG FRÅN TILLSTÅNDS- OCH ANMÄLNINGSPLIKT FÖR VERKSAMHETER SOM BEHANDLAR AVFALL - SKL:s miljöchefsnätverk 8 mars 2018 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Läs mer

Lagstiftning vad säger praxis om hantering av massor

Lagstiftning vad säger praxis om hantering av massor Lagstiftning vad säger praxis om hantering av massor 2018-05-23 Vad ska jag prata om idag? Vad säger lagstiftningen? Vad säger praxis? Utredning med förslag till ändringar pågår Vilken vägledning finns?

Läs mer

Riskbedömningar från masshantering till sanering Hänger systemet samman?

Riskbedömningar från masshantering till sanering Hänger systemet samman? 1 Riskbedömningar från masshantering till sanering Hänger systemet samman? TOVE ANDERSSON / RENARE MARK DEN 15 MAJ 2019 2 Vad är det vi pratar om? Masshantering, några typfall: - Inom infrastrukturprojekt

Läs mer

Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Ert dnr M2018/01322/R

Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Ert dnr M2018/01322/R YTTRANDE 1 (5) Miljö- och energidepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Ert dnr M2018/01322/R Sammanfattning

Läs mer

Yttrande gällande remissen M2018/01322/R Verksamheter som kan undantas från anmälnings- och tillståndsplikt

Yttrande gällande remissen M2018/01322/R Verksamheter som kan undantas från anmälnings- och tillståndsplikt YTTRANDE 1 (5) 2019-01-02 550-8251-18 m.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande gällande remissen M2018/01322/R Verksamheter som kan undantas från anmälnings- och tillståndsplikt Naturvårdsverket har på

Läs mer

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19 2014-10-16 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se erika.nygren@regeringskansliet.se. Svar på remiss av Europeiska kommissionens förslag (COM(2014)397 final) Synpunkter inför kommande revidering

Läs mer

Återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Återanvändning av avfall för anläggningsändamål Återanvändning av avfall för anläggningsändamål Nätverksträff 9 november 2016 Elin Arvidsson Glans Informationspunkter Vägledningsmaterial Länsstyrelsens informationsmaterial Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Läs mer

Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt PM Rotel IX (Dnr KS 2018/1350) Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid 21 december 2018 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

Avfall och förorenade. områden

Avfall och förorenade. områden Avfall och förorenade Avfallsbegreppet Klassning av avfall områden Att bygga med massor från ett förorenat område Att bygga med massor i ett förorenat område Andra anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter

Läs mer

Avfall i anläggningsarbeten

Avfall i anläggningsarbeten Avfall i anläggningsarbeten Beskrivning av vår vägledning och handbok Filip Norlén Sektionen för avfall och kemikalier Örebro 21 november 2013 2013-09-24 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Användning av avfall i anläggningsarbeten en möjlighet till återvinning. Vad ska jag prata om och vilken nytta har ni av detta?

Användning av avfall i anläggningsarbeten en möjlighet till återvinning. Vad ska jag prata om och vilken nytta har ni av detta? Användning av avfall i anläggningsarbeten en möjlighet till återvinning Handbok 2010:1 Renare mark den 2324 mars 2010 Erika Nygren Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 20100329 Naturvårdsverket Swedish

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

MYNDIGHETSUTÖVNING VID HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN MED SCHAKTMASSOR

MYNDIGHETSUTÖVNING VID HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN MED SCHAKTMASSOR TVL-info 2018:25 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne MYNDIGHETSUTÖVNING VID HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN MED SCHAKTMASSOR Det här tillsynsvägledningsmaterialet vänder sig till tillsynsmyndigheter på

Läs mer

Dnr M2018/01322/R Verksamheter som kan undantas från tillståndsoch anmälningsplikt

Dnr M2018/01322/R Verksamheter som kan undantas från tillståndsoch anmälningsplikt YTTRANDE 1 (5) Dnr M2018/01322/R Verksamheter som kan undantas från tillståndsoch anmälningsplikt Inledning Miljönämnden delar i stora drag Naturvårdsverkets bedömning att det finns behov av regelförenklingar

Läs mer

Massor för anläggningsändamål

Massor för anläggningsändamål Massor för anläggningsändamål Vilka alternativa användnings- områden träffar vi på? Vad menas med rena/inerta massor? Gudrun Magnusson 2012-10-18 Massor vägbyggen, tomter mm Sluttäckning av deponi Efterbehandling

Läs mer

Varför är masshantering en fråga?

Varför är masshantering en fråga? Varför är masshantering en fråga? Strävan i samhället efter; Resurshushållning Minskade utsläpp (CO2, NOx, partiklar) Att inte sprida föroreningar i miljön Källa: Sven Brodin, Tyresö kommun Schaktmassor

Läs mer

Masshantering GERTRUD GYBRANT

Masshantering GERTRUD GYBRANT Masshantering Avfallsbegreppet Massor i infrastrukturärenden Avfall för anläggningsändamål Avfall eller produkt? Ändringar i 29 kapitlet MPF Täkter och masshantering Muddermassor Avfall Definition finns

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål 2018-10-03 Det är positivt för miljön om vi kan återanvända och återvinna avfall Därför är det bra när vi kan ta tillvara schaktmassor,

Läs mer

Avfallsbegreppet GERTRUD GYBRANT

Avfallsbegreppet GERTRUD GYBRANT Avfallsbegreppet Miljöbalken 15 kapitlet 1 Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara

Läs mer

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Dagens hantering av förorenade jord- och muddermassor Peter Flyhammar, SGI Finansiärer: SGI och Avfall Sverige På säker grund för

Läs mer

Yttrande över verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

Yttrande över verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt MILJÖFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Mats Dahlén 29 november 2018 2018-5090-MI 018-7274383 Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 12 december 2018 Yttrande över verksamheter som

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Dialogmöte om avfall för anläggningsändamål 24 september 2013 09.00-09.30 Fika 09.30-10.00 Välkomna, syfte med dagen, presentationsrunda 10.00-10.30

Läs mer

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm?

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Thomas Rihm På säker grund för hållbar utveckling Avfall (förslag MB) Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av

Läs mer

Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt SWE D IS H E NV IR O NME N T A L P R OTE C T IO N A GE N C Y SKRIVELSE 2018-04-26 Ärendenr: NV-07431-17 Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Delredovisning av regeringsuppdraget

Läs mer

Handläggarstöd Massor och masshantering

Handläggarstöd Massor och masshantering Miljökontoret Handläggarstöd Massor och masshantering Nikolaus Söderström - Version 1 Januari Innehåll 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte 2 2. Begrepp och verksamhetstyper 2.1 Begreppen massor, masshantering

Läs mer

Anmälan om återvinning icke-farligt avfall för anläggningsändamål

Anmälan om återvinning icke-farligt avfall för anläggningsändamål 1(5) Anmälan skickas till: Älvkarleby kommun Bygg- och miljökontoret Box 4 814 21 Skutskär Anmälan om återvinning icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde

Läs mer

Anmälan om återvinning icke-farligt avfall för anläggningsändamål

Anmälan om återvinning icke-farligt avfall för anläggningsändamål 1(5) Anmälan skickas till: Älvkarleby kommun Bygg- och miljökontoret Box 4 814 21 Skutskär Anmälan om återvinning icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde

Läs mer

handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning

handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning sker åtgärder i förorenat område? Anmälan enligt 28 FMH kan vara nödvändig. är materialet ett avfall?

Läs mer

Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt, Dnr 00493/2018

Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt, Dnr 00493/2018 Kommunstyrelsen Yttrande över Naturvårdsverkets skrivelse Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt, Dnr 00493/2018 Enligt EUs avfallsdirektiv ska alla verksamhetsutövare som behandlar

Läs mer

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13 Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål M 6274-13 angående föreläggande att ansöka om

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Bakgrund, intentioner och tillämpning

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Bakgrund, intentioner och tillämpning Anders Hedenstedt Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Bakgrund, intentioner och tillämpning 1 Naturvårdsverkets handbok 20:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 2 Bakgrund Allmän användning

Läs mer

Vad kan vi förvänta oss av nya avfallsregler? MILJÖTILLSTÅNDSDAGEN DEN 30 JANUARI 2018

Vad kan vi förvänta oss av nya avfallsregler? MILJÖTILLSTÅNDSDAGEN DEN 30 JANUARI 2018 1 Vad kan vi förvänta ss av nya avfallsregler? MILJÖTILLSTÅNDSDAGEN DEN 30 JANUARI 2018 2 Vad sm är på gång Nytt avfallsdirektiv vad händer? SOU 2017:22 m cirkulär eknmi remisstiden gick ut i smras, inget

Läs mer

SamrådTillståndsansökan. Materialhanteringscenter. Karlsvik1:3; 1:20; 1:21, samt 1:23, Falun. Fortum Waste Solutions AB

SamrådTillståndsansökan. Materialhanteringscenter. Karlsvik1:3; 1:20; 1:21, samt 1:23, Falun. Fortum Waste Solutions AB Fortum Waste Solutions AB SamrådTillståndsansökan Materialhanteringscenter Karlsvik1:3; 1:20; 1:21, samt 1:23, Falun Ulrika Wievegg Chef EHSQ Michael Kempi Affärsutvecklare Saara Nummelin - Miljösamordnare

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete

Återvinning av avfall i anläggningsarbete Peter Flyhammar Återvinning av avfall i anläggningsarbete Hälsingborg 2010-10-03 Sluttäckningar av deponier Vegetationsskikt Skyddsskikt Dränering Tätskikt Gasdränering Utjämningsskikt 1 Användning av

Läs mer

Myndighetsperspektivet

Myndighetsperspektivet Myndighetsperspektivet Sulfidjord lösningar för framtiden Umeå 2017-04-26 Karin Bark, Sofia Linder Vilka är vi? Sofia Linder Miljöinspektör, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Luleå kommun Karin Bark Konsult

Läs mer

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål Att kunna återanvända och återvinna avfall som anläggningsmaterial är positivt ur miljösynpunkt. Det kan röra sig om schaktmassor, en

Läs mer

Ordförandebeslut i brådskande ärende - Svar på remiss Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

Ordförandebeslut i brådskande ärende - Svar på remiss Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Kommunstyrelsen 2018-12-17 Kommunledningskontoret Ledningsstaben KSKF/2018:468 Mimi Axelsson 016-710 10 17 1 (2) Kommunstyrelsen Ordförandebeslut i brådskande ärende - Svar på remiss Verksamheter som kan

Läs mer

Tillsynsvägledningsträff om avfall

Tillsynsvägledningsträff om avfall Tillsynsvägledningsträff om avfall Helen Lindqvist Ylva Lindén Naturvårdsverket Malmö 13 november 2014 Några centrala avfallsregler 15 kap. miljöbalken Avfallsförordningen (2011:927) Föreskrifter Avfallsdirektivet

Läs mer

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP

Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Avfallsklassificering, förorenade massor och CLP Nya avfallsregler med ny avfallsförordning Implementering av EGs nya ramdirektiv om avfall 2010-10-05 Work shop Miljösamverkan Skåne Program 09.35-10.20

Läs mer

Vilka upplysningar kräver ni (som minimum)? T.ex. är det ett sanerat område (KM, MKM, PSR)? Industriområde? Fyllnadsmassor? Lagringsplats?

Vilka upplysningar kräver ni (som minimum)? T.ex. är det ett sanerat område (KM, MKM, PSR)? Industriområde? Fyllnadsmassor? Lagringsplats? Checklista Checklista del 1 2015-10-14 Del 1, tillsyn: Uppföljning av uppgrävda massors transportkedja och destination. Schaktmassorna kan finnas på den plats där de grävts upp (behöver inte vara en marksanering),

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Hantering av schaktmassor Text Denna information vänder sig till dig som hanterar schaktmassor som är eller kan vara förorenade. Med massor menar vi uppgrävda massor, både jord och fyllnadsmassor. Uppgrävda

Läs mer

Senast uppdaterad 2014 09 08

Senast uppdaterad 2014 09 08 Hantering av massor kort information om olika hanteringssätt Senast uppdaterad 2014 09 08 Innehållsförteckning Inledning 3 Är uppgrävda massor alltid avfall? 3 Vad kan massorna användas till? 3 Hur prövas

Läs mer

Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion?

Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion? Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion? Per Hübinette Gudrun Magnusson Bakgrund Länsstyrelsen har tillsyn på större avfallsanläggningar och vägleder kommuner i t ex anmälningsärenden

Läs mer

GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP

GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP Askdagen 2015 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2015-04-27 1 Regeringsuppdrag om giftfria och resurseffektiva kretslopp Uppdrag till Naturvårdsverket

Läs mer

Kan massorna vara förorenade?

Kan massorna vara förorenade? HANTERING AV SCHAKTMASSOR Uppgrävda massor kan vara både en resurs och ett problem. Genom att återanvända schaktmassor kan naturresurser sparas. Samtidigt finns en risk att uppgrävda massor är förorenade

Läs mer

Yttrande. Remiss från Miljö- och energidepartementet - Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet

Yttrande. Remiss från Miljö- och energidepartementet - Förbättrat genomförande av två direktiv på avfallsområdet Malmö stad Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Datum 2018-02-09 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2017-1402 Yttrande Till Miljö- och energidepartementet Remiss från Miljö- och energidepartementet

Läs mer

Urlakningsmetoder + Miljöanalyser, tjärasfalt (16PAH)

Urlakningsmetoder + Miljöanalyser, tjärasfalt (16PAH) Urlakningsmetoder + Miljöanalyser, tjärasfalt (16PAH) Katarina Ekblad, Skanska Sverige AB Urlakningsmetoder + Miljöanalyser, tjärasfalt (16PAH) Syftet med lakning Urlakningsmetoder Återvinning av avfall

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB

Halmstads Energi och Miljö AB Agenda Allmän inledning Beskrivning av den planerade verksamheten Redogörelse för pågående detaljplanearbete Redogörelse för alternativa lokaliseringar Redogörelse för alternativa utformningar Påverkan

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Löt avfallsanläggning i Vallentuna kommun

Angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Löt avfallsanläggning i Vallentuna kommun 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2009-02-26 Dnr 641-5879-08 Nacka Tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Yttrande i målet M3092-08 Angående ansökan om tillstånd enligt

Läs mer

Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten UTVÄRDERING AV NV HANDBOK 2010:1 ÅTERVINNING AV AVFALL I 2015-12-10 Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Under åren 2006-2010 utarbetade Naturvårdsverket

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

Sulfidjordshantering Skravelsjö 2:15

Sulfidjordshantering Skravelsjö 2:15 Samrådsredogörelse Sulfidjordshantering Skravelsjö 2:15 Umeå kommun, Västerbottens län 2017-08-22 TRV 2016/56675 Trafikverket Region Nord Postadress: Box 809, 971 25 Luleå E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19

SVERIGES BERGMATERIALINDUSTRI Tel Box 55684, Stockholm Besök: Storgatan 19 2016-02-01 Miljödepartementet m.registrator@regeringskansliet.se johan.fallenius@regeringskansliet.se. Svar på remiss M2015/02675/R Prövning av miljöfarlig verksamhet Sveriges Bergmaterialindustri, SBMI,

Läs mer

Tänk på det här innan du gräver

Tänk på det här innan du gräver Tänk på det här innan du gräver Foto: Jönköpings kommun 2018 10 03 Du som är gräventreprenör, har åkeriverksamhet, är fastighetsförvaltare och som arbetar med schaktmassor kan på olika sätt bidra till

Läs mer

Hur arbeta med förorenade massor

Hur arbeta med förorenade massor Hur arbeta med förorenade massor Förorenade jordmassor, mudder, sediment Antal markärenden i Göteborg per år: ca 100 st Pågående saneringsärenden: 80 st Ärenden där massor uppkommer som klassas som FA:

Läs mer

Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel

Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel Revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om bekämpningsmedel 2014-10-01 Björn Thews Emil Jansson Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2014-10-01 1 Ny förordning om bekämpningsmedel

Läs mer

Sökande Personnummer/organisationsnummer

Sökande Personnummer/organisationsnummer Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 29 kap 35 miljöprövningsförordningen Blankett uppdaterad: 2018-05-22 Sida 1 av 6 Fastighetsbeteckning Fastighetsbeteckning

Läs mer

Årsrapport för upplag år 20 Lagring som en del av att samla in icke-farligt avfall

Årsrapport för upplag år 20 Lagring som en del av att samla in icke-farligt avfall Årsrapport för upplag år 20 Lagring som en del av att samla in icke-farligt avfall Avser upplag inom fastighet: 1(7) Årsrapport skall årligen skickas in till Samhällsbyggnadsförvaltningen senast den 31

Läs mer

Bygg- och rivningsavfall i Sverige 2012

Bygg- och rivningsavfall i Sverige 2012 Staffan Ågren & Christina Jonsson Samordnare av avfallsstatistiken Enheten för farliga ämnen och avfall Avdelningen för analys och forskning Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 Bygg-

Läs mer

Ragn-Sells Avfallsbehandling, Fagerliden Robertsfors

Ragn-Sells Avfallsbehandling, Fagerliden Robertsfors Ragn-Sells Avfallsbehandling, Fagerliden Robertsfors Företagsuppgifter Företag: Ragn-Sells Avfallsbehandling AB Organisationsnummer: 556076-8516 Anläggningens namn: Fagerliden Fastighetsbeteckning: Del

Läs mer

Yttrande avseende promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

Yttrande avseende promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt YTTRANDE 1 (10) Miljöskydd Gertrud Gybrant 010-2247358 Miljö- och energidepartementet c/o Rättssekretariatet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Yttrande avseende promemorian Verksamheter som kan undantas

Läs mer

Fastighet och sökande/anmälare

Fastighet och sökande/anmälare ANMÄLNINGSBLANKETT Datum Sid 1 (5) Bygg- och miljöförvaltningen Box 66 742 21 Östhammar byggochmiljo@osthammar.se Fastighet och sökande/anmälare Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande)

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060107 DOM 2017-09-12 Stockholm Mål nr M 7806-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-08-25 i mål nr M 267-16, se

Läs mer

Hantering av massor. - kort information om olika hanteringssätt. Rapport 2016:55 (reviderad )

Hantering av massor. - kort information om olika hanteringssätt. Rapport 2016:55 (reviderad ) Hantering av massor - kort information om olika hanteringssätt Rapport 2016:55 (reviderad 2018-06-13) Rapportnr: 2016:55 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Gudrun Magnusson Foto: Gudrun Magnusson Utgivare:

Läs mer

Anmälan om avhjälpandeåtgärder

Anmälan om avhjälpandeåtgärder Anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av ett förorenat område Enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808)

Läs mer

Nyheter från Naturvårdsverket

Nyheter från Naturvårdsverket Nyheter från Naturvårdsverket Berg- och grussymposium Oskarshamn 3-4 maj 2012 Annika Ryegård prövning och regelgivning Ingrid Johansson Horner tillsynsvägledning och annan vägledning Naturvårdsverket Swedish

Läs mer

STEG FÖR STEG VID TILLSYN AV ÅTERVINNINGSPROCESSER

STEG FÖR STEG VID TILLSYN AV ÅTERVINNINGSPROCESSER STEG FÖR STEG VID TILLSYN AV ÅTERVINNINGSPROCESSER Stockholm 31 maj Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-06-12 1 Tillsyn av återvinningsprocess hur kan man gå tillväga? Steg 1:

Läs mer

Mark Elert och Celia Jones

Mark Elert och Celia Jones Hantering av förorenade muddermassor på land - Kriterier för TBT, Irgarol o Diuron Nytänkande i hanteringen av förorenade sediment och förorenad mark i hamnar och småbåtshamnar Mark Elert och Celia Jones

Läs mer

Vägledning till MPF 29 kap. Avfall

Vägledning till MPF 29 kap. Avfall Vägledning till MPF 29 kap. Avfall Detta dokument vägleder kring 29 kap. Avfall, miljöprövningsförordningen (2013:251). Uppdateringar sker löpande. Vägledning ges till respektive paragraf. Vi rekommenderar

Läs mer

SKL KUNSKAPSDAG OM KONSTGRÄS OCH MIKROPLASTLÄCKAGE

SKL KUNSKAPSDAG OM KONSTGRÄS OCH MIKROPLASTLÄCKAGE SKL KUNSKAPSDAG OM KONSTGRÄS OCH MIKROPLASTLÄCKAGE Foto: Åsa Jarsén Naturvårdsverket Björn Thews Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2018-09-25 1 Naturvårdsverkets vägledning om anläggning,

Läs mer

NYA REGLER KOMMUNAL AVFALLSPLANERING

NYA REGLER KOMMUNAL AVFALLSPLANERING NYA REGLER KOMMUNAL AVFALLSPLANERING Webbinarium 15 juni 2017 Yvonne Augustsson och Catarina Östlund Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2017-08-15 1 Webbinarium om

Läs mer

REGERINGSUPPDRAG OM GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP

REGERINGSUPPDRAG OM GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP REGERINGSUPPDRAG OM GIFTFRIA OCH RESURSEFFEKTIVA KRETSLOPP Ola Larsson Stockholm 5 & 7 december Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-12-19 1 Regeringsuppdraget Regeringen uppdrar

Läs mer

REMISSVAR: Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

REMISSVAR: Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Miljö- och energidepartementet 103 33 Stockholm Dnr M2018/01322/R Malmö 17 december 2018 REMISSVAR: Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Avfall Sverige

Läs mer

Naturvårdsverkets roll i arbetet med producentansvar och avfall

Naturvårdsverkets roll i arbetet med producentansvar och avfall Miljöarbete Naturvårdsverkets roll i arbetet med producentansvar och avfall Delaktig i EU-arbeten Arbetar med regeringsuppdrag Tar fram lagstiftningsförslag Stöttar verksamhetsutövarna med vägledning Tar

Läs mer

Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall

Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall SWE D IS H E NV IR O NME N T A L P R OTE C T IO N A GE N C Y SKRIVELSE 2019-09-25 Ärendenr: NV- 07431-17 Förslag till författningsändringar med allmänna regler för vissa verksamheter som behandlar avfall

Läs mer

Verksamhetskoder vid förbränning av avfall

Verksamhetskoder vid förbränning av avfall 1(6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Elin Sieurin elin.sieurin@naturvardsverket.se PM 2019-03-22 Verksamhetskoder vid förbränning av avfall Naturvårdsverket bedömer att en förbränningsanläggning,

Läs mer

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE

Postadress Besöksadress Telefon E-postadress Internetadress Tanums kommun Miljöavdelningen TANUMSHEDE Sida 1 av 5 Anmälan om avhjälpandeåtgärder efterbehandling av förorenat område - upplysning enligt 11 i 10 kap Miljöbalken anmälan enligt 28 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Personuppgifter

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till täkt på fastigheterna Grän 3:1, 4:1, 1:18 och Karby 2:1

Ansökan om tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till täkt på fastigheterna Grän 3:1, 4:1, 1:18 och Karby 2:1 1 (6) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-10-14 2012-5963- MI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 6 november 2014 Adressat: Länsstyrelsen i Uppsala län 751 86 UPPSALA

Läs mer

Samråd enligt 6:e kap 4:e Miljöbalken Halmstads Energi och Miljö AB Ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge

Samråd enligt 6:e kap 4:e Miljöbalken Halmstads Energi och Miljö AB Ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge Sändlista: Liselott Johansson, Länsstyrelsen Hallands län Arne Hansson, Miljö- och hälsoskyddskontoret Lars Fredin, Räddningstjänsten Ann-Charlott Abrahamsson, Stadskontoret Halmstad 2011-03-09 Samråd

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd till 38-42 förordningen (2001:512) om deponering av avfall; NFS 2002:17 Utkom från trycket den 25 juni 2002 beslutade

Läs mer

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00)

Kommunicering via e-post? Kordinater (ange centrumpunkt för punktförorening alt. hörn/noder för förorenat område, SWEREF 15.00) Saneringsanmälan Enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälare Verksamhetsutövare Personnummer/organisationsnummer Gatuadress Postnummer och ort E-postadress Fastighetsbeteckning

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Hur tänker myndigheter vid beslutsfattande?! Katharina Krusell

Hur tänker myndigheter vid beslutsfattande?! Katharina Krusell Hur tänker myndigheter vid beslutsfattande?! Katharina Krusell katharina.krusell@lansstyrelsen.se Utgångspunkt Miljöbalken med tillhörande förordningar Miljöbalkens syfte Främja en hållbar utveckling som

Läs mer

Metodik för regional materialförsörjningsplanering (Redovisas 20141215) tillämpning av metodiken och användning av karttjänst. (Plan klar 20141215)

Metodik för regional materialförsörjningsplanering (Redovisas 20141215) tillämpning av metodiken och användning av karttjänst. (Plan klar 20141215) Metodik för regional materialförsörjningsplanering (Redovisas 20141215) Stödja länsstyrelserna vid tillämpning av metodiken och användning av karttjänst. (Plan klar 20141215) Kartlägga processen Länsstyrelsens

Läs mer

Regeringsuppdrag Screening av förekomsten av miljögifter

Regeringsuppdrag Screening av förekomsten av miljögifter Regeringsuppdrag Screening av förekomsten av miljögifter PFAS och bekämpningsmedel Karl Lilja Enheten för farliga ämnen och avfall Avdelningen för analys och forskning Naturvårdsverket PFAS - Problem och

Läs mer

Regeringsuppdrag Screening av förekomsten av miljögifter

Regeringsuppdrag Screening av förekomsten av miljögifter Regeringsuppdrag Screening av förekomsten av miljögifter PFAS och bekämpningsmedel Garnisonen 31 maj 2016 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-22 1 Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

MASSHANTERING. Att återanvända schaktmassor Upprättad av: Magnus Dalenstam Granskad av: John Sjöström och Jenny Forsberg

MASSHANTERING. Att återanvända schaktmassor Upprättad av: Magnus Dalenstam Granskad av: John Sjöström och Jenny Forsberg MASSHANTERING Att återanvända schaktmassor 2015-06-01 Upprättad av: Magnus Dalenstam Granskad av: John Sjöström och Jenny Forsberg MASSHANTERING Att återanvända schaktmassor KUND Sveriges Bergmaterialindustri

Läs mer

Användning av restprodukter inom EU - olika nationella strategier. Ramböll Sverige AB. Anna Wilhelmsson och Gunilla Jansson

Användning av restprodukter inom EU - olika nationella strategier. Ramböll Sverige AB. Anna Wilhelmsson och Gunilla Jansson Miljöriktig användning av askor 2009 Användning av restprodukter inom EU - olika nationella strategier Ramböll Sverige AB Anna Wilhelmsson och Gunilla Jansson anna.wilhelmsson@ramboll.se gunilla.jansson@ramboll.se

Läs mer

Massor till klassificering Surte Hamn

Massor till klassificering Surte Hamn Massor till klassificering Surte Hamn MTIB erbjuder möjligheten att lämna oklassificerade massor för klassificering på vår anläggning i Surte Hamn. Massor som ännu inte har blivit klassificerade eller

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Renare Mark Vårmöte 22 mars Uppläggning och uttag av massor likhet inför lagen?

Renare Mark Vårmöte 22 mars Uppläggning och uttag av massor likhet inför lagen? Renare Mark Vårmöte 22 mars 2018 Uppläggning och uttag av massor likhet inför lagen? Om Wistrand Advokatbyrå Grundades 1915 och är idag en av Sveriges ledande affärsjuridiska fullservicebyråer. Vår målsättning

Läs mer

Vad händer på nedskräpningsområdet?

Vad händer på nedskräpningsområdet? Vad händer på nedskräpningsområdet? Stockholm 7 december 2016 Maria Ivarsson Naturvårdsverket Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-12-13 1 Aktuellt arbete på Naturvårdsverket Nya

Läs mer

Översikt nya avfallsförordningen

Översikt nya avfallsförordningen Bakgrund Nya avfallsregler Ramdirektivet 2008/98 om avfall: - Det rättsliga ramverket för hantering av avfall i EU - Fastställer viktiga begrepp och principer - Riktar sig till medlemsstaterna Ändringar

Läs mer

Mall för textdelen till miljörapporten

Mall för textdelen till miljörapporten MALL MILJÖRAPPORT 1 (5) Mall för textdelen till miljörapporten Miljörapport för år Förflytta dig i dokumentet med TAB-tangenten Verksamhetsutövare Namn Anläggningens namn Organisationsnummer Länsstyrelsens

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm SVEA HOVRÄTT Miljööverdomstolen Rotel 1308 DOM 2008-02-25 Stockholm Mål nr M 1813-07 Sid 1 (5) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Stockholms tingsrätts, miljödomstolen, deldom den 8 februari 2007 i mål nr M 28110-05,

Läs mer

MILJÖSANERING. Masshanteringstjänster inom Ragn-Sells

MILJÖSANERING. Masshanteringstjänster inom Ragn-Sells MILJÖSANERING Masshanteringstjänster inom Ragn-Sells OLIKA AKTIVITETER I EN MARKSANERING Kartläggning Åtgärdsutredning Kontrollprogram Myndighetskontakt Riskbedömning Projektering Genomförande Slutbesiktning/

Läs mer

Regelverk bitumenbundna lager

Regelverk bitumenbundna lager Metoddagen Solna 7 februari 2019 TMALL 0141 Presentation v 1.0 Kenneth Lind Trafikverket Regelverk bitumenbundna lager Förändrat regelverk för ökad återvinning av returasfalt TDOK 2013:0529 Version 3.0

Läs mer