Miljösamverkan Västerbotten

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljösamverkan Västerbotten"

Transkript

1 miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Dialogmöte om avfall för anläggningsändamål 24 september 2013

2 Fika Välkomna, syfte med dagen, presentationsrunda Om avfall för anläggningsändamål och vad händer vid handläggning Gruppdiskussioner inkl. summering i plenum Sammanfattning av dagen

3 miljosamverkanvasterbotten.se Syfte med dagens dialogmöte o Dialog o Ta del av era erfarenheter vad gäller kontakter med myndigheter o Fånga upp era behov vad gäller fördjupad kunskap och stöd från myndigheter o Vi vill göra detta tillsammans med er!

4 Miljösamverkan Västerbotten Tidsplan: , ev. fortsättning Målgrupp: Miljöförvaltningar, länsstyrelsen och verksamhetsutövare Ägare: Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västerbotten, 15 kommuner i Västerbotten Verksamhet: delprojekt och seminarier

5 miljosamverkanvasterbotten.se Övergripande mål ökad konkurrenskraft hos verksamhetsutövarna förbättrat miljöarbete hos verksamhetsutövarna ökad kvalitet på myndigheternas arbete

6 Presentationsrunda Vilka är ni? Namn, organisation mm

7 miljosamverkanvasterbotten.se Delprojekt: Avfall för anläggningsändamål Syfte, mål: Samsyn, fördjupningar vad gäller svårigheter, öka kunskaper, förtydliga, klarlägga bedömningsgrunder, utveckla handläggarstöd och checklistor till TM, informationsmaterial och stöd till VU Avgränsning: Avfall som kan användas för anläggningsändamål och sluttäckning av deponier Omfattning: Kunskapsprojekt, fördjupningar där vägledning saknas, utgå från behov i länet. Tidsplan: Feb dec 2013

8 Avfall för anläggningsändamål Ansvar och roller Avfallsproducent Verksamhetsutövare Tillsynsmyndighet

9 Avfall för anläggningsändamål Begrepp - avfall o Avfall o Restprodukt o Biprodukt o Integrerad del av en produktionsprocess o End of waste

10 Avfall för anläggningsändamål Regler och mål o Miljökvalitetsmålen o Miljöbalken, 15 kap, 2 kap, 9 kap, 12:6 o Miljöprövningsförordningen o Speciallagstiftning o Naturvårdsverkets handbok

11 Avfall för anläggningsändamål Om anläggningsändamål o Åtgärden har ett tydligt, motiverat syfte o Åtgärden är definierad i tid och rum o Åtgärden inte ökar föroreningsbelastningen på platsen o Åtgärden ersätter jungfruliga material

12 Avfall för anläggningsändamål Prövning o Avfallets egenskaper o Konstruktionens egenskaper o Lokaliseringens lämplighet o (försiktighetsåtgärder, skyddsavstånd)

13 Avfall för anläggningsändamål Prövning o 13 kritiska ämnen för Nivå mindre än ringa risk och Nivå deponitäckning ovan tätskikt o Gränsdragning, stöd NV-handboken o Specifik bedömning i det enskilda fallet, plats och omgivningar påverkar

14 Nivå mindre än ringa Nivå anv. ovan tätskikt HALT mg/kg TS LAKBARHET Co LS 0,1l/kg mg/kg LAKBARHET Ll/s 10 l/kg (mg/kg) HALT mg/kg TS LAKBARHET Co LS 0,1l/kg mg/kg As 10 0,01 0, ,05 0,4 Pb 20 0,05 0, ,1 0,3 Cd 0,2 0,01 0,02 1,5 0,004 0,007 Cu 40 0,2 0,8 80 0,2 0,6 Cr tot 40 0, ,06 0,3 Hg 0,1 0,001 0,01 1,8 0,001 0,01 Ni 35 0,1 0,4 70 0,2 0,6 Zn ,8 3 LAKBARHET Ll/s 10 l/kg (mg/kg) Klorid Sulfat PAH-L 0, PAH-M PAH-H 0, ,5 - -

15 Avfall för anläggningsändamål Prövningsnivåer o U: Icke anmälnings- eller tillståndspliktiga verksamheter, mindre än ringa risk o C: Anmälningspliktiga verksamheter, ringa risk o A/B: Tillståndspliktiga verksamheter, mer än ringa risk

16 Nivå Mindre än ringa risk (U) Nivå Ringa föroreningsrisk (C) Nivå Mer än ringa risk (B) Ev. samråd enl. MB 12:6 om en väsentlig förändring av naturen/markytan sker. Ev. strandskyddsdispens, marklov. C-verksamhet Anmälan B-verksamhet Tillståndsprövning Icke nämnvärda föroreningshalter Lägre föroreningshalter Högre föroreningsrisker Storlek på anläggning mindre än värden i beräkningsmodell Det förutsätts att det saknas kunskap om var avfallet återvunnits Mindre anläggningar, ex parkeringsplats Genom anmälan förutsätts att kunskap finns bevarad om platsen där avfallet återvunnits inkl. bedömning om platsen lämplighet Större anläggningar, ex större vägbyggen Genom tillståndsprövningen förutsätts att kunskap finns bevarad om platsen där avfallet återvunnits Skyddet för markmiljön bör ge 95% skydd för marklevande organismer Bakgrundshalt utgår från nationella bakgrundshalter Skyddet för markmiljön bör ge minst 50% skydd för marklevande organismer (då det förutsätts att mtrl ej flyttas t de mest känsliga platserna) Skyddet för markmiljön kan anpassas till lokal bakgrundshalt Skydd för markmiljön avgörs i tillståndsprövningen. Om markmiljön behöver skyddas är dock ett lägre skydd än 50% inte meningsfullt Inget behov av ekonomisk säkerhet Inget behov av ekonomisk säkerhet Möjligt med ekonomisk säkerhet för återställande när anläggningen tagits ur drift samt för övervakning, kontroll och underhåll av skyddsåtgärder Nivåer är framtagna så att skyddsåtgärder för att förhindra förorening ej behövs Verksamhet anmäls ej men försiktighetsmått enl. MB ska vidtas I normalfallet inte behov av särskilda skyddsåtgärder för att förhindra förorening I normalfallet föreläggande om att försiktighetsmått för att säkerställa funktionen hos passiva skyddsåtgärder i konstruktionen samt försiktighetsmått i samband med uppförande Särskilda skyddsåtgärder för att minska risken för spridning av förorening kan behövas Villkor om särskilda skyddsåtgärder kan behövas Villkor om skyddsåtgärder i samband med uppförande kan behövas Villkor för att säkerställa funktionen hos passiva skyddsåtgärder kan behövas Nivåer är framtagna så att omgivningskontroll efter att anläggningen är uppförd inte behövs I normalfallet inte behov av omgivningskontroll efter att anläggningen är uppförd Villkor för omgivningskontroll efter att anläggningen är uppförd kan behövas De 13 ämnena under nivåerna i tabellen Ang. övriga farliga ämnen - Ingen förekomst av ämnen som medför förorening Ingen risk för damning, grumling eller övrig negativ påverkan Ok pga att massornas föroreningsrisk är mindre än ringa och alltså inte ska påverka grundvattnet Ang. de 13 ämnena - minst 1 ämne ovan nivåer, totalt sett låga föroreningshalter Ang. övriga farliga ämnen - Ingen förekomst av ämnen som medför förorening Ringa risk för damning, grumling eller annan negativ påverkan Massorna bör normalt inte komma i kontakt med grundvatten Ang. de 13 ämnena -Minst 1 ämne ovan nivåer Totalt sett höga föroreningshalter Ang. övriga farliga ämnen - Ingen förekomst av ämnen som medför förorening Mer än ringa risk avseende damning, grumling eller annan negativ påverkan Massorna bör normalt inte komma i kontakt med grundvatten Inga U-verksamheter inom skyddade område (miljö och arter) Verksamheten kan beröra skyddat område. Observera att verksamheten kan vara tillstånds- eller dispenspliktig enl. MB 7 kap Inget behov av skyddsåtgärder Kan finnas behov av skyddsåtgärder Finns behov av särskilda skyddsåtgärder

17 Mellanlagring B Anl > ton avfall (ej FA), ej avfall avsett f bygg el. anläggningsändamål eller >30000 ton avfall om ej tillståndspliktig enl förra stycket. Ej tillämplig kod om avfall ska lagras längre än 1 år innan bortförskaffning eller 3 år om återvinning, behandling. C Anl >10 ton avfall (ej FA). Ej tillämplig kod om avfall ska lagras längre än 1 år innan bortförskaffning eller 3 år om återvinning, behandling eller om tillstånd enl krävs. Förbehandling, sortering, mekanisk bearbetning C Anl sortering avfall (ej FA) >1000 ton/år, ej om tillstånd enl B Anl mekanisk bearbetning för att återvinna avfall (ej FA) > ton/år, kod gäller ej om krossning, siktning, motsv eller om tillstånd krävs enl C Anl för mekanisk bearbetning av avfakk (ej FA) som ej är tillstånds- eller anmälningspliktig enl , , Användning för anläggningsändamål B Anv av avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa C Användning av avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa. Uppläggning B Uppläggning av muddermassa >1000 ton och där föroreningsrisken inte endast är ringa C Uppläggning av <1000 ton muddermassa där föroreningsrisken är endast ringa eller inert avfall som uppkommit i gruveller täktverksamhet. Deponering A Anl för deponering av annat än inert avfall eller FA om > ton/år B Anl för deponering av annat än inert avfall eller FA om >2500 ton/år och ej B Anl för deponering av annat än inert avfall eller FA om ej ,

18 Temarubrik Handläggning av en anmälan Anmälan ska skickas in i god tid Anmälan ska innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som gör att det går bedöma verksamhetens art, omfattning och miljöeffekter, samt vid behov en miljökonsekvensbeskrivning Anmälan kommer in - Finns ett syfte med anläggningen? - Är prövningsnivån rätt? - Behöver anmälan kompletteras?

19 Remiss till länsstyrelsen - synpunkter på anmälan samt bedömning av om tillstånd behövs istället De statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken skall på lämpligt sätt och i skälig omfattning ges tillfälle att yttra sig över en anmälan. - Utskick till närboende - Kungörelse i lokaltidningar

20 Ibland kommunicering av eventuella synpunkter med verksamhetsutövaren (förvaltningslagen) Avvägningar - portalparagraf, allmänna hänsynsreglerna - Förbud - Föreläggande om att söka tillstånd - Föreläggande om försiktighetsmått - Underrättelse att anmälan inte föranleder någon åtgärd - Lagstöd och motivering Beslut på delegation eller av nämnd Beslut går överklaga till länsstyrelsen inom 3 veckor

21 Diskussionsfrågor 1. Vilka typer av avfall använder ni vid anläggningsändamål? I vilka konstruktioner använder ni avfall för anläggningsändamål?

22 Diskussionsfrågor 2. När blir ett material avfall? Vad räknas inte som avfall? i När brukar ni lämna in en anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål?

23 Diskussionsfrågor 3. Vilka svårigheter kan ni som verksamhetsutövare uppleva vad gäller myndigheternas hantering av ärenden då avfall planeras att användas för anläggningsändamål? Om ni har verksamheter inom fler kommuner; upplever ni att olika kommuners miljöförvaltningar handlägger era ärenden på olika sätt eller fattar beslut på olika grunder? Om Ja, ge exempel på detta.

24 Diskussionsfrågor 4. Vilka eventuella önskemål har ni om information eller andra typer av stöd vid till exempel anmälan eller tillståndsansökan då avfall ska användas för anläggningsändamål? Under drift? Vid avslut av anläggning?

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål

Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Bedömning av prövningsnivån vid återvinning av schaktmassor i anläggningsändamål Inledning Detta handläggarstöd är tänkt som en hjälp i bedömningen av när en anläggning där schaktmassor (avfall) återvinns

Läs mer

Användning av avfall i anläggningsarbeten en möjlighet till återvinning. Vad ska jag prata om och vilken nytta har ni av detta?

Användning av avfall i anläggningsarbeten en möjlighet till återvinning. Vad ska jag prata om och vilken nytta har ni av detta? Användning av avfall i anläggningsarbeten en möjlighet till återvinning Handbok 2010:1 Renare mark den 2324 mars 2010 Erika Nygren Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 20100329 Naturvårdsverket Swedish

Läs mer

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008

Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Kriterier för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Vårmöte Nätverket Renare Mark den 1 april 2008 Ann-Marie Fällman Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2008-04-01 Naturvårdsverket Swedish Environmental

Läs mer

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21:

Ur naturvårdsverkets handbok 2010:1 återvinning av avfall i anläggningsarbeten sid 21: PM Sidan 1 av 6 Rena massor Sammanfattning Massor som kan användas för återvinning ska användas för återvinning i annat fall är det fråga om deponering. Det finns inget lagrum för någon annan bedömning!!

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Bakgrund, intentioner och tillämpning

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Bakgrund, intentioner och tillämpning Anders Hedenstedt Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Bakgrund, intentioner och tillämpning 1 Naturvårdsverkets handbok 20:1 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten 2 Bakgrund Allmän användning

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete

Återvinning av avfall i anläggningsarbete Peter Flyhammar Återvinning av avfall i anläggningsarbete Hälsingborg 2010-10-03 Sluttäckningar av deponier Vegetationsskikt Skyddsskikt Dränering Tätskikt Gasdränering Utjämningsskikt 1 Användning av

Läs mer

handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning

handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning handläggning av ärenden gällande massor Förfrågan/Anmälan från VU om att använda massor i anläggning sker åtgärder i förorenat område? Anmälan enligt 28 FMH kan vara nödvändig. är materialet ett avfall?

Läs mer

Varför är masshantering en fråga?

Varför är masshantering en fråga? Varför är masshantering en fråga? Strävan i samhället efter; Resurshushållning Minskade utsläpp (CO2, NOx, partiklar) Att inte sprida föroreningar i miljön Källa: Sven Brodin, Tyresö kommun Schaktmassor

Läs mer

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål 2018-10-03 Det är positivt för miljön om vi kan återanvända och återvinna avfall Därför är det bra när vi kan ta tillvara schaktmassor,

Läs mer

Handläggarstöd Massor och masshantering

Handläggarstöd Massor och masshantering Miljökontoret Handläggarstöd Massor och masshantering Nikolaus Söderström - Version 1 Januari Innehåll 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte 2 2. Begrepp och verksamhetstyper 2.1 Begreppen massor, masshantering

Läs mer

MYNDIGHETSUTÖVNING VID HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN MED SCHAKTMASSOR

MYNDIGHETSUTÖVNING VID HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN MED SCHAKTMASSOR TVL-info 2018:25 Tillsynsvägledning från Länsstyrelsen Skåne MYNDIGHETSUTÖVNING VID HANDLÄGGNING AV ÄRENDEN MED SCHAKTMASSOR Det här tillsynsvägledningsmaterialet vänder sig till tillsynsmyndigheter på

Läs mer

Anmälan om återvinning icke-farligt avfall för anläggningsändamål

Anmälan om återvinning icke-farligt avfall för anläggningsändamål 1(5) Anmälan skickas till: Älvkarleby kommun Bygg- och miljökontoret Box 4 814 21 Skutskär Anmälan om återvinning icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde

Läs mer

Anmälan om återvinning icke-farligt avfall för anläggningsändamål

Anmälan om återvinning icke-farligt avfall för anläggningsändamål 1(5) Anmälan skickas till: Älvkarleby kommun Bygg- och miljökontoret Box 4 814 21 Skutskär Anmälan om återvinning icke-farligt avfall för anläggningsändamål på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde

Läs mer

Riskbedömningar från masshantering till sanering Hänger systemet samman?

Riskbedömningar från masshantering till sanering Hänger systemet samman? 1 Riskbedömningar från masshantering till sanering Hänger systemet samman? TOVE ANDERSSON / RENARE MARK DEN 15 MAJ 2019 2 Vad är det vi pratar om? Masshantering, några typfall: - Inom infrastrukturprojekt

Läs mer

Hur tänker myndigheter vid beslutsfattande?! Katharina Krusell

Hur tänker myndigheter vid beslutsfattande?! Katharina Krusell Hur tänker myndigheter vid beslutsfattande?! Katharina Krusell katharina.krusell@lansstyrelsen.se Utgångspunkt Miljöbalken med tillhörande förordningar Miljöbalkens syfte Främja en hållbar utveckling som

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till tillsynsmyndigheter,

Läs mer

Avfall i anläggningsarbeten

Avfall i anläggningsarbeten Avfall i anläggningsarbeten Beskrivning av vår vägledning och handbok Filip Norlén Sektionen för avfall och kemikalier Örebro 21 november 2013 2013-09-24 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Avfall och förorenade. områden

Avfall och förorenade. områden Avfall och förorenade Avfallsbegreppet Klassning av avfall områden Att bygga med massor från ett förorenat område Att bygga med massor i ett förorenat område Andra anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter

Läs mer

Myndighetsperspektivet

Myndighetsperspektivet Myndighetsperspektivet Sulfidjord lösningar för framtiden Umeå 2017-04-26 Karin Bark, Sofia Linder Vilka är vi? Sofia Linder Miljöinspektör, Miljö- och byggnadsförvaltningen, Luleå kommun Karin Bark Konsult

Läs mer

Lagstiftning vad säger praxis om hantering av massor

Lagstiftning vad säger praxis om hantering av massor Lagstiftning vad säger praxis om hantering av massor 2018-05-23 Vad ska jag prata om idag? Vad säger lagstiftningen? Vad säger praxis? Utredning med förslag till ändringar pågår Vilken vägledning finns?

Läs mer

Avfallsbegreppet GERTRUD GYBRANT

Avfallsbegreppet GERTRUD GYBRANT Avfallsbegreppet Miljöbalken 15 kapitlet 1 Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara

Läs mer

Senast uppdaterad 2014 09 08

Senast uppdaterad 2014 09 08 Hantering av massor kort information om olika hanteringssätt Senast uppdaterad 2014 09 08 Innehållsförteckning Inledning 3 Är uppgrävda massor alltid avfall? 3 Vad kan massorna användas till? 3 Hur prövas

Läs mer

Masshantering GERTRUD GYBRANT

Masshantering GERTRUD GYBRANT Masshantering Avfallsbegreppet Massor i infrastrukturärenden Avfall för anläggningsändamål Avfall eller produkt? Ändringar i 29 kapitlet MPF Täkter och masshantering Muddermassor Avfall Definition finns

Läs mer

Massor för anläggningsändamål

Massor för anläggningsändamål Massor för anläggningsändamål Vilka alternativa användnings- områden träffar vi på? Vad menas med rena/inerta massor? Gudrun Magnusson 2012-10-18 Massor vägbyggen, tomter mm Sluttäckning av deponi Efterbehandling

Läs mer

En resurseffektiv masshantering

En resurseffektiv masshantering En resurseffektiv masshantering Dagens presentation, innehåll Hur uppnår vi en resurseffektiv masshantering som också är säker för människors hälsa och miljön? Erfarenheter från Stockholms Stad Information

Läs mer

Ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner Kommunförbundet Skåne Länsstyrelsen Skåne Region Skåne

Ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner Kommunförbundet Skåne Länsstyrelsen Skåne Region Skåne Ett samarbete mellan Skånes 33 kommuner Kommunförbundet Skåne Länsstyrelsen Skåne Region Skåne www.miljosamverkanskane.se Affärsmodeller Olika verksamheter integreras med varandra för att dra nytta av

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till tillsynsmyndigheter,

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok 2010:1. Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok 2010:1 Miljösamverkan Västra Götaland Miljösamverkan Värmland Carl Mikael Strauss Miljörättsavdelningen, Naturvårdsverket 2010-03-25 Naturvårdsverket

Läs mer

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö

Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Seminarium om utmaningar och möjligheter kring deponier 26 november Malmö Dagens hantering av förorenade jord- och muddermassor Peter Flyhammar, SGI Finansiärer: SGI och Avfall Sverige På säker grund för

Läs mer

Kan massorna vara förorenade?

Kan massorna vara förorenade? HANTERING AV SCHAKTMASSOR Uppgrävda massor kan vara både en resurs och ett problem. Genom att återanvända schaktmassor kan naturresurser sparas. Samtidigt finns en risk att uppgrävda massor är förorenade

Läs mer

Återanvändning av avfall för anläggningsändamål

Återanvändning av avfall för anläggningsändamål Återanvändning av avfall för anläggningsändamål Nätverksträff 9 november 2016 Elin Arvidsson Glans Informationspunkter Vägledningsmaterial Länsstyrelsens informationsmaterial Länsstyrelsens tillsynsvägledning

Läs mer

Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion?

Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion? Förorenade massor i sluttäckning deponering eller konstruktion? Per Hübinette Gudrun Magnusson Bakgrund Länsstyrelsen har tillsyn på större avfallsanläggningar och vägleder kommuner i t ex anmälningsärenden

Läs mer

Tillsynsmyndighetens verktyg. Innehåll. Tillsynsmyndighetens uppdrag Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation

Tillsynsmyndighetens verktyg. Innehåll. Tillsynsmyndighetens uppdrag Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation Tillsynsmyndighetens verktyg Ebh-processen,, kunskap, roller och kommunikation Innehåll TM:s uppdrag, roll och kommunikation Ärendegång, lagkrav och handläggning Stöd i handläggningen Tillsynsmyndighetens

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok

Återvinning av avfall i anläggningsarbeten. Handbok Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok handbok 2010:1 UTGÅVA 1 februari 2010 Återvinning av avfall i anläggningsarbeten Handbok NATURVÅRDSVERKET Beställningar Ordertel: 08-505 933 40 Orderfax:

Läs mer

Fastighet och sökande/anmälare

Fastighet och sökande/anmälare ANMÄLNINGSBLANKETT Datum Sid 1 (5) Bygg- och miljöförvaltningen Box 66 742 21 Östhammar byggochmiljo@osthammar.se Fastighet och sökande/anmälare Fastighetsbeteckning Fastighetsägare (om annan än sökande)

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten

Miljösamverkan Västerbotten miljosamverkanvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Uppföljnings- och erfarenhetsutbytesträff Delprojektet Inventering av nedlagda deponier 7 november 2013 Inventering av nedlagda deponier Deltagande

Läs mer

Dnr M2018/01322/R Verksamheter som kan undantas från tillståndsoch anmälningsplikt

Dnr M2018/01322/R Verksamheter som kan undantas från tillståndsoch anmälningsplikt YTTRANDE 1 (5) Dnr M2018/01322/R Verksamheter som kan undantas från tillståndsoch anmälningsplikt Inledning Miljönämnden delar i stora drag Naturvårdsverkets bedömning att det finns behov av regelförenklingar

Läs mer

Hantering av schaktmassor

Hantering av schaktmassor Hantering av schaktmassor Text Denna information vänder sig till dig som hanterar schaktmassor som är eller kan vara förorenade. Med massor menar vi uppgrävda massor, både jord och fyllnadsmassor. Uppgrävda

Läs mer

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm

YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13. Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2013-09-26 Ärendenr: NV-06297-13 Mark- och miljööverdomstolen Box 2290 103 17 Stockholm Yttrande i mål M 6274-13 angående föreläggande att ansöka om

Läs mer

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm?

Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Återvinning av avfall i anläggningsarbete. Vad innebär handboken, nya domar mm? Thomas Rihm På säker grund för hållbar utveckling Avfall (förslag MB) Varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av

Läs mer

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna 100928 Kvarteret Översten, Västerås Nyetablering av bostäder Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området

Läs mer

Angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Löt avfallsanläggning i Vallentuna kommun

Angående ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad verksamhet vid Löt avfallsanläggning i Vallentuna kommun 1 (6) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY YTTRANDE 2009-02-26 Dnr 641-5879-08 Nacka Tingsrätt Miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Yttrande i målet M3092-08 Angående ansökan om tillstånd enligt

Läs mer

Sökanden. Fastighetsuppgifter där massor ska läggas ut. Utförare/entreprenör (om annan än sökande) Ansvarig för miljökontroll. Miljökontoret 1 (5)

Sökanden. Fastighetsuppgifter där massor ska läggas ut. Utförare/entreprenör (om annan än sökande) Ansvarig för miljökontroll. Miljökontoret 1 (5) Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål Användning av avfall (t.ex. schaktmassor) på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten om risken inte är mindre än ringa enligt

Läs mer

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT

ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT ATT ANVÄNDA ASKOR RÄTT - Handbok för miljöprövning av askor Så gör du en tillståndsansökan enligt miljöbalken för att få använda askor - tips, mallar och checklistor Sida 0 Askor en resurs rätt använd

Läs mer

Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten

Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten UTVÄRDERING AV NV HANDBOK 2010:1 ÅTERVINNING AV AVFALL I 2015-12-10 Utvärdering av Naturvårdsverkets handbok för återvinning av avfall i anläggningsarbeten Under åren 2006-2010 utarbetade Naturvårdsverket

Läs mer

Hantering av massor. - kort information om olika hanteringssätt. Rapport 2016:55 (reviderad )

Hantering av massor. - kort information om olika hanteringssätt. Rapport 2016:55 (reviderad ) Hantering av massor - kort information om olika hanteringssätt Rapport 2016:55 (reviderad 2018-06-13) Rapportnr: 2016:55 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Gudrun Magnusson Foto: Gudrun Magnusson Utgivare:

Läs mer

Tänk på det här innan du gräver

Tänk på det här innan du gräver Tänk på det här innan du gräver Foto: Jönköpings kommun 2018 10 03 Du som är gräventreprenör, har åkeriverksamhet, är fastighetsförvaltare och som arbetar med schaktmassor kan på olika sätt bidra till

Läs mer

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv

Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Hantering av sediment ur ett miljörättsligt perspektiv Nätverket Renare Mark Linköping den 1 oktober 2013 Advokat Maria Paijkull Dumpningsförbud Muddermassor är avfall Förbud att dumpa avfall till havs

Läs mer

Elisabet Sandin, bygg- och miljöchef Arto Koivumaa, räddningschef. Elisabet Sandin. Gunnar Johansson. Magnus Mörtling. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Elisabet Sandin, bygg- och miljöchef Arto Koivumaa, räddningschef. Elisabet Sandin. Gunnar Johansson. Magnus Mörtling. Samhällsbyggnadsförvaltningen Sidan 1 av 5 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, torsdag 27 mars 2014, kl 08.30 11.00 Beslutande Gunnar Johansson (s), ordf Bo Goding (v) Magnus Mörtling (s) Närvarande ersättare Övriga deltagare Utses

Läs mer

Beslut om utdömande av vite gällande provtagning av upplagda muddermassor

Beslut om utdömande av vite gällande provtagning av upplagda muddermassor Ärende 9 1 (4) TJÄNSTESKRIVELSE 2017-05-22 Miljönämnden Eneby Båtklubb Att: Ordförande Kenneth Frisk Box 81 151 21 Södertälje Beslut om utdömande av vite gällande provtagning av upplagda muddermassor Dnr:

Läs mer

Sökande Personnummer/organisationsnummer

Sökande Personnummer/organisationsnummer Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 29 kap 35 miljöprövningsförordningen Blankett uppdaterad: 2018-05-22 Sida 1 av 6 Fastighetsbeteckning Fastighetsbeteckning

Läs mer

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8.

Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för. miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8. 92 Yttrande över innehåll i överklagan om förbud mm för miljöfarlig verksamhet på fastigheten Luleå Rutvik 17:8 Ärendenr M 2016 1201 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar

Läs mer

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål

Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamål Att kunna återanvända och återvinna avfall som anläggningsmaterial är positivt ur miljösynpunkt. Det kan röra sig om schaktmassor, en

Läs mer

SamrådTillståndsansökan. Materialhanteringscenter. Karlsvik1:3; 1:20; 1:21, samt 1:23, Falun. Fortum Waste Solutions AB

SamrådTillståndsansökan. Materialhanteringscenter. Karlsvik1:3; 1:20; 1:21, samt 1:23, Falun. Fortum Waste Solutions AB Fortum Waste Solutions AB SamrådTillståndsansökan Materialhanteringscenter Karlsvik1:3; 1:20; 1:21, samt 1:23, Falun Ulrika Wievegg Chef EHSQ Michael Kempi Affärsutvecklare Saara Nummelin - Miljösamordnare

Läs mer

Dumpningsdispens och utfyllanden vid Grimskallen

Dumpningsdispens och utfyllanden vid Grimskallen Dumpningsdispens och utfyllanden vid Grimskallen Nätverket Renare Mark Seminarium 28 september 2016 om förorenade sediment Per Molander, advokat Mannheimer Swartling Advokatbyrå Generellt förbud mot dumpning

Läs mer

Miljöriskområdet Kniphammaren

Miljöriskområdet Kniphammaren Miljöriskområdet Kniphammaren Erik Eneroth, Länsstyrelsen i Jönköpings län MASSHANTERING, AVFALL OCH DEPONIER Föredragets innehåll Bestämmelser om miljöriskområden (del 1) Hur kan man använda miljöriskområden

Läs mer

Lagstiftningen kring äldre deponier - förvaringsfall och/eller förorenat område?

Lagstiftningen kring äldre deponier - förvaringsfall och/eller förorenat område? Lagstiftningen kring äldre deponier - förvaringsfall och/eller förorenat område? Advokat Maria Paijkull Nätverket Renare Mark, Jönköping 2018-09-27 Case: Utfyllnad med gjutsand Övergångsbestämmelser enligt

Läs mer

PROJEKT. Avslutning av industrideponier och uppläggningar av avfall för anläggningsändamål. kommun 2011-09-07

PROJEKT. Avslutning av industrideponier och uppläggningar av avfall för anläggningsändamål. kommun 2011-09-07 PROJEKT Avslutning av industrideponier och uppläggningar av avfall för anläggningsändamål i Skövde kommun 2011-09-07 BESÖKSADRESS Hertig Johans Torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST

Läs mer

Hur arbeta med förorenade massor

Hur arbeta med förorenade massor Hur arbeta med förorenade massor Förorenade jordmassor, mudder, sediment Antal markärenden i Göteborg per år: ca 100 st Pågående saneringsärenden: 80 st Ärenden där massor uppkommer som klassas som FA:

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets allmänna råd till 38-42 förordningen (2001:512) om deponering av avfall; NFS 2002:17 Utkom från trycket den 25 juni 2002 beslutade

Läs mer

Hantering av massor. - kort information om olika hanteringssätt. Rapport 2016:55

Hantering av massor. - kort information om olika hanteringssätt. Rapport 2016:55 Hantering av massor - kort information om olika hanteringssätt Rapport 2016:55 Rapportnr: 2016:55 ISSN: 1403-168X Rapportansvarig: Gudrun Magnusson Foto: Gudrun Magnusson Utgivare: Länsstyrelsen i Västra

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

EBH-processen. Åtgärd och uppföljning. Upplägg av passet

EBH-processen. Åtgärd och uppföljning. Upplägg av passet Åtgärd och uppföljning Granskning, bedömning och handläggning av anmälan enligt 28 FMH, beslut, sanering, slutrapport och uppföljning EBH-processen Sen då? Upplägg av passet Handläggning av anmälan -praktikfall

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i miljöbalken; SFS 2017:955 Utkom från trycket den 14 november 2017 utfärdad den 2 november 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga om miljöbalken

Läs mer

VÄGLEDNING. Avfallsförebyggande vid samråd, tillståndsprövning och anmälan om ny eller ändrad miljöfarlig verksamhet. Är ändringen tillståndspliktig?

VÄGLEDNING. Avfallsförebyggande vid samråd, tillståndsprövning och anmälan om ny eller ändrad miljöfarlig verksamhet. Är ändringen tillståndspliktig? VÄGLEDNING FEBRUARI 2019 Avfallsförebyggande vid samråd, tillståndsprövning och anmälan om ny eller ändrad miljöfarlig verksamhet Denna vägledning beskriver regelverket om förebyggande av avfall i samband

Läs mer

Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål - kod enligt 9 kap 6 miljöbalken och 29 kap 35 miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål - kod enligt 9 kap 6 miljöbalken och 29 kap 35 miljöprövningsförordning (2013:251) Miljöförvaltningen Blankett för anmälan 1(3) Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål - kod 90.141 enligt 9 kap 6 miljöbalken och 29 kap 35 miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälningsplikt

Läs mer

Till Länsstyrelsen Gotlands län

Till Länsstyrelsen Gotlands län 2018-01-19 Till Länsstyrelsen Gotlands län Verksamhets- SMA Mineral AB, 556206-3874 ut Ombud: Jur.kand. Sofia Hedelius Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92 Stockholm Tel: 08-679 73 65 E-post: sofia.hedelius@alrutz.se

Läs mer

Exempel på tillvägagångssätt där avfall används som konstruktionsmaterial på en deponi

Exempel på tillvägagångssätt där avfall används som konstruktionsmaterial på en deponi Exempel på tillvägagångssätt där avfall används som konstruktionsmaterial på en deponi Pär Elander par@elandermiljoteknik.com 072-217 08 77 1 Pilotförsök sluttäckning med användning av avfall 2 Villkor

Läs mer

Att använda avfall som anläggningsmaterial

Att använda avfall som anläggningsmaterial Att använda avfall som anläggningsmaterial Sammanfattning av projektet, handläggarstöd samt information till verksamhetsutövare Miljösamverkan Västerbotten januari - december 2013 Version riktad till verksamhetsutövare,

Läs mer

Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Ert dnr M2018/01322/R

Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Ert dnr M2018/01322/R YTTRANDE 1 (5) Miljö- och energidepartementet m.remissvar@regeringskansliet.se Remiss av promemorian Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Ert dnr M2018/01322/R Sammanfattning

Läs mer

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar

Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar 1 (7) Miljö- och byggkontoret April 2005 Bo Jernberg PM Användning av LB-ugnsslagg från stålverket i Smedjebacken Bakgrund och förutsättningar I Stålverket i Smedjebacken, Fundia Special Bar AB, tillverkas

Läs mer

Samråd. För dig som är ansvarig för en verksamhet som ska söka tillstånd enligt miljöbalken. Miljösamverkan Sverige

Samråd. För dig som är ansvarig för en verksamhet som ska söka tillstånd enligt miljöbalken. Miljösamverkan Sverige Samråd För dig som är ansvarig för en verksamhet som ska söka tillstånd enligt miljöbalken Miljösamverkan Sverige Tillstånd enligt miljöbalken I många fall måste du ha ett tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se

Miljösamverkan Västerbotten. Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se Miljösamverkan Västerbotten Miljösamverkans presidie- och ägargruppsträff 14 maj 2014 Ansia, Lycksele Lisa Redin Projektledare Miljösamverkan Västerbotten lisa.redin@regionvasterbotten.se 10.00 Inledning

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet Sida 1 av 5 Miljöfarlig verksamhet Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the Med miljöfarlig verksamhet menas, enligt 9 kapitlet miljöbalken, all användning accuracy of the

Läs mer

Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt Slussen

Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt Slussen Dokumentnamn Projekteringsskede Ansvarig part Konstruktör TeknisktPM Tillståndsansökan M2 - Miljö/MKB Per Molander Upprättad datum 2011-12-21 Bilaga 8E - Plan för återanvändning av restmaterial i Projekt

Läs mer

Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt

Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt PM Rotel IX (Dnr KS 2018/1350) Verksamheter som kan undantas från tillstånds- och anmälningsplikt Remiss från Miljö- och energidepartementet Remisstid 21 december 2018 Borgarrådsberedningen föreslår att

Läs mer

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun

PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun PM Kompletterande markundersökning, Kronetorp 1:1, Burlövs kommun Uppdrag Miljöteknisk byggnads- och markundersökning Beställare Kronetorp Park AB Från Nicklas Lindgren, Ramböll Sverige AB Till Mats Widerdal,

Läs mer

PM Miljöfarlig verksamhet

PM Miljöfarlig verksamhet 1 (6) Mark- och miljödomstolarna PM Miljöfarlig verksamhet I detta PM redovisas huvuddragen av hur handläggningen vid mark- och miljödomstolen går till för ansökningar om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om avfallsförbränning; SFS 2002:1060 Utkom från trycket den 20 december 2002 utfärdad den 12 december 2002. Regeringen föreskriver 1 följande. 1 Syftet med denna förordning

Läs mer

Urlakningsmetoder + Miljöanalyser, tjärasfalt (16PAH)

Urlakningsmetoder + Miljöanalyser, tjärasfalt (16PAH) Urlakningsmetoder + Miljöanalyser, tjärasfalt (16PAH) Katarina Ekblad, Skanska Sverige AB Urlakningsmetoder + Miljöanalyser, tjärasfalt (16PAH) Syftet med lakning Urlakningsmetoder Återvinning av avfall

Läs mer

BT Kemi Efterbehandling

BT Kemi Efterbehandling BT Kemi Efterbehandling WSP Environmental svarar för de miljöjuridiska frågorna inom saneringsprojektet Ansvarig uppdragsledare Thomas Aurell (Förhindrad) Jag heter Björn-Olof Gustafsson BT-kemi tillståndsansökan

Läs mer

PM - Vattenverksamhet vid efterbehandling

PM - Vattenverksamhet vid efterbehandling PM - Vattenverksamhet vid efterbehandling Vattenverksamhet, vad gäller? Vattenverksamheter, d.v.s. arbeten i vattenområden 1, regleras i miljöbalkens 11 kap (1998:808), lag med särskilda bestämmelser om

Läs mer

Anmälan om avhjälpandeåtgärder

Anmälan om avhjälpandeåtgärder Anmälan om avhjälpandeåtgärder enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av ett förorenat område Enligt 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:808)

Läs mer

Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet Sevesokonferensen Åsa Wiklund Fredström, Naturvårdsverket

Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet Sevesokonferensen Åsa Wiklund Fredström, Naturvårdsverket Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet Sevesokonferensen 2011-05-25 Åsa Wiklund Fredström, Naturvårdsverket Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet En individuell prövning som utgår från den

Läs mer

Samråd enligt 6:e kap 4:e Miljöbalken Halmstads Energi och Miljö AB Ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge

Samråd enligt 6:e kap 4:e Miljöbalken Halmstads Energi och Miljö AB Ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge Sändlista: Liselott Johansson, Länsstyrelsen Hallands län Arne Hansson, Miljö- och hälsoskyddskontoret Lars Fredin, Räddningstjänsten Ann-Charlott Abrahamsson, Stadskontoret Halmstad 2011-03-09 Samråd

Läs mer

Projekt förorenade schaktmassor

Projekt förorenade schaktmassor Projekt förorenade schaktmassor 2013 www.miljosamverkanskane.se Hur ska man utöva tillsynen? Huvudproblemet med förorenade massor är gränsöverskridande transporter mellan kommuner. Massorna uppstår i en

Läs mer

Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency

Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency REGERINGSUPPDRAG ATT UTREDA UNDANTAG FRÅN TILLSTÅNDS- OCH ANMÄLNINGSPLIKT FÖR VERKSAMHETER SOM BEHANDLAR AVFALL - Avfallsrådet 30 maj 2018 Karin Klingspor Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Nya regler för vindkraft

Nya regler för vindkraft Nya regler för vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Halmstad 2009-12-01 1 Nytt om vindkraft Nya regler den 1 augusti 2009 SOU 2008:86 Prövning av vindkraft Prop 2008/09:146 Prövning av vindkraft

Läs mer

Miljöbedömningar Ett nytt 6 kap. MB

Miljöbedömningar Ett nytt 6 kap. MB 1 Miljöbedömningar Ett nytt 6 kap. MB T O V E A N D E R S S O N & T O V E S K Ä R B L O M 2 Agenda Bakgrund Nya ord och uttryck Strategiska miljöbedömningar Specifika miljöbedömningar Olika typer av samråd

Läs mer

Förslag Verksamhetsplan jan 2015- aug 2016

Förslag Verksamhetsplan jan 2015- aug 2016 Förslag Verksamhetsplan jan - aug 2016 De flesta företag och verksamheter påverkar miljön och klimatet, och exempel är växthuseffekten, förlust av biologisk mångfald, utsläpp av kemikalier och andra förorenande

Läs mer

Yttrande gällande remissen M2018/01322/R Verksamheter som kan undantas från anmälnings- och tillståndsplikt

Yttrande gällande remissen M2018/01322/R Verksamheter som kan undantas från anmälnings- och tillståndsplikt YTTRANDE 1 (5) 2019-01-02 550-8251-18 m.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande gällande remissen M2018/01322/R Verksamheter som kan undantas från anmälnings- och tillståndsplikt Naturvårdsverket har på

Läs mer

Prövning av vindkraft

Prövning av vindkraft Prövning av vindkraft Peter Ardö, Länsstyrelsen i Halland Skövde 2009-09-30 Göteborg 2009-10-01 1 Nya regler om prövning av vindkraft Slopad dubbelprövning (PBL/MB) i de flesta situationer Bygglovsregler

Läs mer

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN

EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN EGENKONTROLL AV FÖRORENADE OMRÅDEN i Sverige Miljöbalkens syfte Miljöbalken 1 syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att en hälsosam och god miljö säkras för nuvarande och kommande generationer.

Läs mer

STATUSRAPPORT ENLIGT IED

STATUSRAPPORT ENLIGT IED STATUSRAPPORT ENLIGT IED Naturvårdsverket Oktober 2017 Foto Darkangels, flickr.com Danish Crown, Horsens DK, Foto M Enroth Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-01 1 Vad är en

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060102 DOM 2017-10-11 Stockholm Mål nr M 3330-17 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2017-03-20 i mål nr M 2781-16, se

Läs mer

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter

Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter LÄNSSTYRELSEN I STOCKHOLMS LÄN Uppdaterad Inventering Mifo-fas 1 pågående verksamheter Kontaktuppgifter: Birgitta Swahn samordnare 785 51 03 Erik Blomqvist

Läs mer

MASSHANTERING. Att återanvända schaktmassor Upprättad av: Magnus Dalenstam Granskad av: John Sjöström och Jenny Forsberg

MASSHANTERING. Att återanvända schaktmassor Upprättad av: Magnus Dalenstam Granskad av: John Sjöström och Jenny Forsberg MASSHANTERING Att återanvända schaktmassor 2015-06-01 Upprättad av: Magnus Dalenstam Granskad av: John Sjöström och Jenny Forsberg MASSHANTERING Att återanvända schaktmassor KUND Sveriges Bergmaterialindustri

Läs mer