Kvalitetsuppföljning läsår Ullvigårdens förskoleenhet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet"

Transkript

1 Kvalitetsuppföljning läsår Ullvigårdens förskoleenhet

2 Köpings kommun Rapporten skriven av: Annica Norén, Rapporten finns även att läsa och ladda ner på

3 Förskolechefen har ordet Innehåll Förskolechefen har ordet 4 Normer och värden 5 Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål 5 Förskoleenhetens slutsats för målområde Normer och värden 8 Förskoleenhetens förbättringsområden till läsår 2015/ Utveckling och lärande 9 Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål 9 Förskoleenhetens slutsats för målområde Utveckling och lärande Förskoleenhetens förbättringsområden till läsår 2015/ Förskoleenhetens arbete med hållbar utveckling 12 Barns inflytande Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål Förskoleenhetens förbättringsområden till läsår 2015/ Förskola och hem 17 Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål 17 Förskoleenhetens slutsats för målområde Förskola och hem 20 Förskoleenhetens förbättringsområden till läsår 2015/ Ullvigårdens förskoleenhet - 3

4 Förskolechefen har ordet Förskolechefen har ordet Efter att jag snart gjort mitt första läsår på Ullvigårdens förskoleenhet kan jag blicka tillbaka på ett inspirerande läsår! Jag har haft förmånen att möta engagerade och medvetna pedagoger, vilket ger mig som ledare energi och glädje till den arbetsuppgift jag är utsedd att utföra. Enheten har under läsåret fokuserat på att utveckla förståelsen för pedagogisk dokumentation och genom den synliggöra, utvärdera och utveckla verksamheten. Utvecklingen har sakta gått framåt, men en hel del kvarstår att utveckla. Pedagogerna på enheten efterfrågar gemensamma underlag för reflektion, observation, uppföljning av avdelningarnas pedagogiska verksamheter, utvecklingssamtal etc. Vi har därför utarbetat ett antal nya gemensamma underlag, så att vi på det sättet ökar vår samsyn kopplat till vårt uppdrag. Vår ICDP-vägledare blev färdig vid årsskiftet, för mig är det viktigt att förvalta den kunskap och kompetens som finns bland alla medarbetare. Detta resulterade till att vägledaren vid ett flertal tillfällen under vårterminen, på bland annat planeringsdagen samt personalkonferenser, genomfört ett antal övningar i vägledande samspel och de tre dialogerna för övriga medarbetare. Alla avdelningar har även filmat ett undervisningstillfälle med efterföljande reflektion tillsammans med vägledaren. Pedagogerna uppskattade filmning för att på så sätt få fatt i eget lärande, vi kommer under nästa läsår fortsätta vårt arbete kring detta. Annica Norén Förskolechef Ullvigårdens enhet Ullvigårdens förskoleenhet - 4

5 Normer och värden Normer och värden Mål i skolplan Alla barn på förskolan ska känna sig trygga i en säker och stimulerande miljö Förskolan ska förebygga och förhindra att barn utsätts för kränkande behandling under sin tid på förskolan Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål Öka vår gemensamma samsyn barnsyn utifrån vårt uppdrag Under november 2014 upprätta ny likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Genomförande Genom pedagogiska forum på respektive förskola ska arbetet med en gemensam samsynbarnsyn påbörjas Ny kartläggning av verksamheten med verktyget Plan förskola. Alla pedagoger är delaktiga i genomlysningen utifrån ett normkritiskt förhållningssätt. På varje verksamhetsmöte göra en avstämning Nuläget? Varför? Hur går vi vidare? Och inte tveka att agera/reagera om så behövs. Resultat Två avdelningar har deltagit i pedagogiskt forum vid två tillfällen, diskussionerna har utgått från samsyn-barnsyn. Samtliga avdelningar upprättade ny likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling under oktober, som sedan legat som grund för läsåret. Under läsåret har planen funnits med på pedagogernas verksamhetsmöten i varierande grad för att på det sättet levandegöra dokumentet i vardagsarbetet och då med frågeställningarna: Nuläget? Varför? Hur går vi vidare? En avdelning har hittat bra arbetsformer i arbetet med likabehandlingsplanen, kartläggningar och diskussioner kring dilemman som uppstår i vardagen, vilket har inneburit att diskussioner skett kontinuerligt. Några avdelningar har arbetat med kompissolen som ett verktyg i hur vi är mot varandra, vad är okej att säga och göra till varandra? etc. Analys Vi kan se att enheten börjar hitta tydligare arbetsrutiner för att tydliggöra förståelsen för våra styrdokument. Tid har avsatts på bland annat personalkonferenser för gemensamma diskussioner och reflektioner kopplat till samsyn- barnsyn kunskapssyn. Jag kan utifrån de genomförda pedagogiska forumen tydligt se att pedagogerna i olika grad har insikt och kunskap om sitt pedagogiska uppdrag. Detta är därför något vi under nästa läsår arbetar vidare med i olika forum. Genom att pedagogerna i större utsträckning använts sig av kartläggningen av åtgärder från likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandling på bland annat verksamhetsmöten, har det ökat deras medvetenhet i området samt förståelsen av hur viktigt det är att se över hur det ser ut på sin avdelning när det gäller klimat, miljö, språkbruk etc. Ullvigårdens förskoleenhet - 5

6 Normer och värden Inflytande Genom intervjuer och observationer i några grupper har pedagogerna kunnat skapa sig en bild av att barnen tar egna initiativ, leker i samförstånd med turtagning. Det har även synliggjorts i några grupper att genom utförda intervjuer och observationer kan pedagogerna se att barnen uppvisar förståelse för demokratiska värden och begrepp som lojalitet och solidaritet. De vet och kan beskriva hur man är en bra kompis och hur det går till att bjuda in till lek, hjälpa och trösta andra. Undervisningsklimat Pedagogerna behöver bli mer medvetna om att det är de själva som är bärare av verktygen som ska genomsyra förskolans förhållningssätt. Därför behöver vi tillsammans reflektera över vårt förhållningssätt och synliggöra våra olika sätt att tänka och se på olika frågor. Ullvigårdens förskoleenhet - 6

7 Normer och värden Föräldraenkät Årets föräldraenkät genomfördes i februari. Alla vårdnadhavare hade möjlighet att besvara enkäten antingen på koping.se eller på en pappersenkät. Svarsfrekvensen för Ullvigården hamnade på 59 % (81 %) Normer och värden Jag upplever att mitt barn känner sig tryggt på förskolan 0% 0% 3% 4% 26% 67% 0% 1% 1% 7% 24% 67% 2. Jag upplever att mitt barn tycker det är roligt att gå till förskolan 0% 0% 4% 13% 21% 63% 0% 4% 1% 8% 33% 55% 3. Jag upplever att personalen har ett bra bemötande mot mitt barn 0% 0% 3% 6% 31% 61% 0% 0% 0% 6% 24% 70% 4. Jag upplever att personalen arbetar aktivt med att någon inte behandlas illa 1% 0% 4% 7% 26% 61% 0% 0% 0% 8% 28% 64% 5. Jag upplever att mitt barn vistas i en säker miljö inomhus 1% 0% 1% 10% 19% 68% 0% 0% 0% 13% 25% 62% 6. Jag upplever att mitt barn vistas i en säker miljö utomhus 1% 0% 1% 10% 25% 63% 0% 0% 3% 20% 27% 50% 1= Stämmer inte alls 6=Stämmer helt och hållet I det stora hela kan vi utläsa av årets mätning att våra föräldrar upplever att deras barn känner sig trygga på förskolan och att de vistas i en säker inomhus miljö. Det vi kan se skillnad från förra årets mätning är att områdena kring säkerheten i våra inne och utomhus miljöer inte upplevs säkra samt att vårt praktiska arbete med likabehandlingsplanen inte synliggjorts för ett fåtal av våra familjer i verksamheten. Detta behöver vi alla ta till oss och förtydliga avdelningarnas arbete inom området för samtliga våra familjer. Ullvigårdens förskoleenhet - 7

8 Normer och värden BRUK 2.3 Främja lika rättigheter och möjligheter samt förebygga trakasserier och kränkande behandling BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer och kriterier som är framtagna med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten. Pedagogerna i stort upplever att många av delarna inom detta område har blivit mer synliggjort i vardagsarbetet genom att planen används mer utökat på avdelningarnas verksamhetsmöten. Arbetet med att diskutera och öva enligt ICDP som verktyg har även det ökat pedagogernas förståelse av vilken påverkan och möjlighet vars och ens förhållningssätt kan göra för barn, föräldrar och kollegor. Förskoleenhetens slutsats för målområde Normer och värden Enheten arbetar vidare utifrån likabehandlingsplanen och plan mot kränkande behandlings prioriterade åtgärder. I vårt sätt att arbeta där diskussioner, reflektioner fortlöpande lyfts i våra olika mötesforum kan jag efter detta läsår se att utveckling skett genom att pedagogerna är mer öppna inför varandra och vill/vågar diskutera olika dilemman samt påvisa för varandra olika lärande exempel från vardagspraktiken. Detta arbete kommer ligga i fokus även under nästa läsår så att vi närmar oss en gemensam samsyn och förståelsen för vilken påverkan allas förhållningssätt har i mötet med barn, föräldrar, kollegor. Både föräldraenkäten samt BRUK utvärdering påvisar för oss att enheten i stort erbjuder en trygg miljö. Förskoleenhetens förbättringsområden till läsår 2015/2016 Fortsätta vårt arbete med ett kollegialt lärande i olika former för att gemensamt öka kunnandet och förståelsen för vårt uppdrag. Hitta former för att på ett tydligare sätt kommunicera och visa på avdelningarnas arbete kopplat till likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling för våra föräldrar. Ullvigårdens förskoleenhet - 8

9 Utveckling och lärande Utveckling och lärande Mål i skolplan Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar intresse, förmåga och förståelse för språk, matematik, naturvetenskap och teknik Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål Inventering av våra språkmiljöer Samtliga pedagoger ska introduceras i BRUK som nu finns som ett digitalt verktyg NTA-lådorna behöver aktualiseras mer i barnens vardag på förskolan Genomförande Kartläggning måste göras utifrån frågeställningarna: Hur ser vår egen kunskap och erfarenhet ut inom ämnet? Vilken språkmiljö erbjuder vi barn i olika åldrar? Hur ser vårt eget reflekterande förhållningssätt ut för att föra dialogen och samtalen vidare, ställa tankeväckande frågor, uppmuntra barn att låtsas läsa, fantisera etc. Arbetslagsledare får en genomgång av verktyget och för sedan kunskapen vidare till kollegor på verksamhetsmöte Alla pedagogers ansvar att söka den kunskap man behöver i arbetsmaterialet med NTA för att på så sätt i högre utsträckning erbjuda barnen materialet och göra det mer tillgängligt. Resultat Utvecklingsarbetet i språkmiljöerna ser väldigt olika ut på enheten, några avdelningar har väldigt fokuserat utvecklat språkmiljön genom att bland annat utnyttja väggar och hyllor för att på så sätt göra böcker, skriv, - rit och målarmaterial tillgängligt för barnen. I några grupper har barnen fått låna hem en bok samt att de haft högläsning för kompisarna på avdelningen. Detta har resulterat i att den språkliga och kommunikativa förmågan har ökat hos barnen. En grupp har en matematik och experimenthörna där barnen får möjlighet att experimentera med exempel munmotoriken vilket gynnar språket. Introduktionen av BRUK som digitalt verktyg genomfördes för alla arbetslagsledare under hösten. En grupp upplever svårigheter i att skatta verksamheten då gränserna mellan de olika områdena upplevs luddiga. Övriga grupper säger att det digitala verktyget underlättade för dem och att det var tydligt. Fokus utifrån NTA har legat på tema luft och vatten för enheten. Det praktiska utförandet ser olika ut från grupp till grupp. Några grupper har arbetat mycket medvetet och fått det väl implementerat i det pedagogiska vardagsarbetet. På personalkonferens i maj höll enhetens NTA vägledare i en inspirationskväll inom tema vatten, alla pedagoger fick då både teori men även tips och idéer samt prova på några praktiska övningar. Ullvigårdens förskoleenhet - 9

10 Utveckling och lärande Analys Jag kan utläsa av avdelningarnas utvärderingar att fokus gällande språkmiljöerna har övervägande riktats mot kommunikation, i vårt fortsätta utvecklingsarbete behöver vi ställa oss frågan: Vad menas med språkmiljö? Och utifrån det öka förståelsen för att den består av två delar, social språkmiljö, det vill säga samspel mellan barn, mellan barn och pedagoger, lek och aktiviteter samt den fysiska språkmiljön där fokus ligger på vilket material vi erbjuder barnen och hur tillgängligt det är, lokalernas utformning och förskolans utomhusmiljöer. NTA här behöver pedagogerna släppa fokus på NTA lådornas innehåll och öka förståelse och insikt att många tillfällen under deras pedagogiska verksamhet gör de naturvetenskap och teknik med barnen. Vår NTA vägledare på enheten kommer under nästa läsår hålla i några inspirations träffar så att arbetet med naturvetenskap och teknik blir en naturlig del av vår verksamhet som vi erbjuder barnen. Inflytande Några avdelningar arbetar aktivt med att inkludera barnens initiativ och lyfter deras tankar i tema arbeten och vid samlingar. Pedagoger ser genom observationer att barnen är motiverade, intresserade och gärna delar sina tankar och erfarenheter och på så sätt inverkar på verksamhetens innehåll. Enheten har medvetna pedagoger som har stor kunskap inom området utveckling och lärande, det vi behöver utveckla är vår observationskunskap så att dessa i större utsträckning ska synliggöra barnets intressen etc. och vidare ligga som grund till reflektioner mellan pedagog och barn. Undervisningsklimat Avdelningarna har i sina utvärderingar beskrivit att de uppmuntrar barnen att vara resurser för varandra, vilket jag sett när jag är ute i grupperna. Några avdelningar behöver se över hur de erbjuder barnen lärande och utforskande i praktiken. Stimulans Inför utvecklingsarbetet med avdelningarnas språkmiljöer inventerade och dokumenterade några grupper sina språkmiljöer för att på bästa sätt erbjuda och utmana barnen där de befann sig. Medvetenheten samt pedagogernas förhållningssätt till läs- och skriv och det egna lärandet har gjort att barnen i ökad grad visat intresse för skrivandet och läsning. Genom kartläggningar, intervjuer, observationer har pedagogerna fått syn på vad barnen är intresserad av, vad tycker de är roligt, svårt etc.? Ullvigårdens förskoleenhet - 10

11 Utveckling och lärande Föräldraenkät Årets föräldraenkät genomfördes i februari. Alla vårdnadhavare hade möjlighet att besvara på enkäten antingen på koping.se eller på en pappersenkät. Svarsfrekvensen för Ullvigården hamnade på 59 % (81 %) Utveckling och lärande Jag upplever att mitt barn utvecklas positivt genom den verksamhet som bedrivs på förskolan 0% 0% 3% 7% 31% 60% 0% 0% 1% 11% 28% 60% 8. Jag upplever att mitt barn får det stöd och den hjälp som behövs 0% 0% 6% 6% 31% 58% 0% 2% 2% 12% 26% 58% 9. Jag upplever att verksamheten stimulerar mitt barn både till lek och lustfyllt lärande 0% 0% 3% 7% 21% 69% 0% 0% 4% 6% 28% 62% 1= Stämmer inte alls 6=Stämmer helt och hållet Ett bra resultat som påvisar att föräldrarna i det stora hela är nöjda med det stöd, stimulans och utmaningar förskolan erbjudit. Men fortsättningsvis är det av stor betydelse att pedagogerna beskriver för föräldrarna vad vi gör och varför. BRUK 3.6 Förskolan stimulerar och utmanar barns utveckling och lärande BRUK är ett verktyg för självskattning av kvaliteten i samtliga skolformer och är ett stöd i det systematiska kvalitetsarbetet. Självskattningen görs med hjälp av indikatorer och kriterier som är framtagna med utgångspunkt i de nationella styrdokumenten. Som helhet för enheten skattar pedagogerna sitt arbete inom området högt. Jag kan utläsa att faktorer som frånvaro av ordinarie kollegor på avdelningarna gör en stor påverkan på verksamheten över tid. Enheten har i dagsläget inte så många barn med annat språk därför skattar pedagogerna kriteriet till viss del, en avdelning har dock använt sig av musik och enkla barnsånger för att stödja olika språk samt inhämtat tips från förälder om afrikansk musik/dans. Ullvigårdens förskoleenhet - 11

12 Utveckling och lärande Förskoleenhetens slutsats för målområde Utveckling och lärande Under hela tiden som barnet befinner sig på förskolan sker lärande detta kräver medforskande pedagoger. Vi behöver därför bli bättre på att synliggöra för oss själva och för varandra vad barnen visar intresse för, så att det kan ligga till grund för varje barns fortsatta lärande och utveckling. Förskoleenhetens förbättringsområden till läsår 2015/2016 Vi ska fördjupa vår förståelse för hur vi på olika sätt och med olika metodiska verktyg kan möta stödja och stimulera barnens språk-, läs-, och skrivutveckling. Vi behöver utveckla vår kunskap om pedagogisk dokumentation som verktyg för lärande och förändring av den pedagogiska praktiken. Vi ska utveckla vårt arbete med NTA där pedagogernas produktiva frågor ligger till grund. Mål i skolplan Alla barn ska få kunskap om förutsättningar för en god miljö och en hållbar utveckling. Förskoleenhetens arbete med hållbar utveckling Avdelning Alla Några pedagoger/fc Några avdelningar Enheten Enhetens femåringar Aktiviteter Källsortering samt återvinning Förel. Den onda badankan Skräpplockardag Förskolans dag Drama Förskolornas arbete med hållbar utveckling sker medvetet och kontinuerligt i vardagsarbetet. Extern och intern miljörevision har utförts på enheten och den påvisade för oss att vi är på rätt väg i vårt miljöarbete. Vi behöver mer aktivt påbörja diskussioner och inventera vår miljö och material för att minimera skadliga kemikaler i vår vardag. Ullvigårdens förskoleenhet - 12

13 Barns inflytande Barns inflytande Mål i skolplan Förskolan ska stärka och stimulera barn till att ta eget ansvar för sina handlingar och sin miljö Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål Utveckla vårt kunnande i pedagogisk dokumentation och olika observationsmetoder så att det hjälper oss att synliggöra barnets intressen och lärandeprocesser Utveckla vårt arbete med ICDP som verktyg Genomförande I arbetet med pedagogisk dokumentation behöver vi utveckla att observera vad barnen gör, säger. Dessa observationer ska vidare ligga till grund för gemensamma reflektioner på bland annat verksamhetsmöten med frågeställningarna; Vad ser vi? Hur tolkar vi det? Hur utvecklar vi vidare det vi fått syn? I slutet av 2014 har enheten två utbildade ICDP-vägledare, vi har i nuläget börjat inventera hur andra förskoleverksamheter använt sig av sina ICD-vägledare. Utifrån det behöver vi skapa vår arbetsform. Resultat Avdelningarna har kommit olika långt i utvecklingsarbetet gällande pedagogisk dokumentation. Några avdelningar kan utifrån sina observationer och dokumentationer av verksamheten se att verksamhetens innehåll har utgått från barnens intressen, tankar och idéer. Många pedagoger upplever det svårt att veta vad och hur de ska observera och dokumentera. Förskolechef har visat på en observationsmall som kan vara till stöd för pedagogerna, enligt några avdelningars utvärdering har den inte använts i så stor utsträckning. Vissa avdelningar har läst Observera mera, men reflektion och diskussion Kopplat till det lästa har inte skett kontinuerligt. Ipad har använts som verktyg genom att pedagogerna fotat och filmat göranden i barngrupperna. En av enhetens ICDP-vägledare avbröt utbildningen under hösten. Vår andre vägledare gjorde tillsammans med förskolechef en plan för vårterminens implementeringsarbete, vilket resulterade i att vägledaren vid tre tillfällen under terminen genomfört ett antal övningar i vägledande samspel och de tre dialogerna samt att alla avdelningar filmat ett undervisningstillfälle med efterföljande reflektion tillsammans med vägledaren. Pedagogerna uppskattade filmningen för eget lärande och eftersöker fortsättning på det till nästa läsår. Ullvigårdens förskoleenhet - 13

14 Barns inflytande Analys På planeringsdagen i januari introducerade förskolechef samtliga pedagoger i syftet med pedagogisk dokumentation och viktiga underlag till det. Under vårterminen har avstämningar gjorts på våra arbetslagsledarmöten om hur avdelningarna arbetar med observation och den pedagogiska dokumentationen. Vi kan se att vi behöver fortsätta den gemensamma diskussionen för att lära av varandra och skapa en samsyn kring observation och pedagogisk dokumentation. Ipad som verktyg behöver utvecklas så att pedagogerna får med sina reflektioner och på det sättet synliggöra barnens lärande processer för barnet självt, pedagogerna och föräldrarna. ICDP verktyget upplevs av pedagogerna som begripligt och hanterbart. Övningar vi gjort har bidragit till ett mer öppet klimat på arbetsplatserna. Inflytande Några avdelningar använder sig av demokratiska röstningar där barnen får sin tanke eller åsikt lyssnad på, barnen vet att detta inte alltid innebär att det just jag sagt, röstat på etc. blir taget. I några grupper är barnen indirekt med i utvärderingen inför utvecklingssamtalet genom intervjufrågor. Undervisningsklimat Några grupper använder sig av så kallat ritprat i grupp och enskilt för att utveckla barnens tankar i olika ämnen samt synliggöra och förtydliga någon specifik händelse för barnen. Ullvigårdens förskoleenhet - 14

15 Barns inflytande Föräldraenkät Årets föräldraenkät genomfördes i februari. Alla vårdnadhavare hade möjlighet att besvara på enkäten antingen på koping.se eller på en pappersenkät. Svarsfrekvensen för Ullvigården hamnade på 59 % (81 %) Barns inflytande Jag upplever att mitt barn uppmuntras att ta ansvar för sina egna handlingar och sin miljö 0% 0% 7% 13% 22% 58% 0% 0% 1% 19% 35% 45% 11. Jag upplever att mitt barns tankar och idéer tas till vara 0% 0% 8% 10% 22% 60% 0% 0% 2% 11% 38% 49% 1= Stämmer inte alls 6=Stämmer helt och hållet Enkäten visar att föräldrarna är nöjda med hur barnet uppmuntras att ta ansvar för sina handlingar och sin miljö och hur deras tankar och idéer tas till vara. Vissa grupper behöver dock fundera på hur de mer utökat kan förbättra sin kommunikation till föräldrar om hur olika aktiviteter uppkommer utifrån barnens idéer och tankar. Ullvigårdens förskoleenhet - 15

16 Barns inflytande Förskole enhetens slutsats för målområde Barns inflytande Genom att ständigt vara en lyssnande pedagog och vara intresserad av barnets tankar, idéer och erfarenheter kan vi få till oss ett bra underlag för att utmana barnet vidare. Frågan vi behöver ställa oss själva: Är jag det? Förståelsen för att jag som pedagog kan göra skillnad i barns inflytande är viktig att ta till sig och utveckla. Här kan jag se att vårt fortsatta arbete med ICDP för samtliga pedagoger kan påverka denna utveckling i positiv riktning. Förskoleenhetens förbättringsområden till läsår 2015/2016 Alla avdelningar behöver diskutera hur de mer utökat kan ge barnen medinflytande över sin vardag på förskolan. Hur ser det ut idag? Vilken skillnad kan vi göra imorgon? Vi behöver förbättra vår dialog och marknadsföring av den pedagogiska verksamhet som erbjuds barnen varje dag. Vad gör vi? Varför? Involvera barnen i utvecklandet av deras lärandemiljö. Ullvigårdens förskoleenhet - 16

17 Förskola och hem Förskola och hem Mål i skolplan Alla vårdnadshavare ska vara nöjda med utvecklingssamtal och informationen från förskolan Förskolan ska samarbeta med barnens vårdnadshavare. Förskoleenhetens prioriterade kvalitetsmål Ett gemensamt underlag för utvecklingssamtal med utgångspunkt från läroplanens mål (Lpfö 98/10) Uppmuntra föräldrarna till att delta i och påverka verksamheten genom att bjuda in till föräldramöten, utvecklingssamtal, föräldraråd etc. Gemensam struktur på månadsbrev till föräldrar där information om verksamheten ska marknadsföras och tydliggöras. Genomförande Förskolechef och arbetslagsledare ska påbörja utvecklingsarbetet för ett nytt utvecklingssamtalsunderlag och efterhand påvisa vårt arbete på bland annat arbetsplatsträffar, där övriga pedagogers reflektioner tas med för vårt vidare processarbete. Detta arbete beräknas pågå under läsåret 2014/2015. Förskolan måste utveckla och erbjuda nya former till dialog och samverkan. Under höstterminen 2014 ska förskolechef presentera olika upplägg på månadsbrev, där pedagogernas synpunkter ska ligga till grund för ett gemensamt underlag. Resultat Processen med att arbeta fram gemensamt utvecklingssamtals underlag för hela enheten påbörjades under höstterminen och stod klart i april. En avdelning har provat underlaget i Ipaden och har då kunnat lägga in foton och filmer i barnets görande och lärande på förskolan. Verktyget och upplägget på samtalsunderlaget var uppskattat av pilotföräldrar som fått prova på underlaget under vårens samtal. Alla avdelningar ska använda underlaget från höstterminens utvecklingssamtal. I utvärderingarna från avdelningarna kan jag läsa att enheten som helhet har bra uppslutning på föräldramötet som erbjudits. Innehållet på mötena har sett olika ut, vissa hade diskussionsfrågor till föräldrarna där de bland annat fått diskuterade deras förväntan på barnens lärande, innehållet i utvecklingssamtal etc. Månadsbrevens gemensamma struktur för enheten har inte utförts. Ullvigårdens förskoleenhet - 17

18 Förskola och hem Analys Arbetsprocessen för att ta fram nytt underlag till våra utvecklingssamtal har skett genom att förskolechef presenterat och introducerat underlaget på arbetslagsledarmöten och de har sedan lyft tankar och frågor i sina respektive arbetslag. Eventuella nya tankar och frågor har sedan lyfts vid nästkommande möte. Den här arbetsprocessen har fungerat väl då pedagogerna varit engagerade och aktivt deltagande på våra möten, vilket nu har resulterat i vårt gemensamma underlag där våra föräldrar ska kunna känna igen upplägget i sitt barns utvecklingssamtal både när barnet går i någon av våra småbarnsgrupper och sedan flyttar över till syskongrupp. På enheten har vi bra uppslutning till våra föräldramöten. Det vi behöver fundera på är på vilket sätt vi kan inkludera föräldrarna ytterligare. Vi kan utläsa av föräldraenkäten att föräldrar upplever en viss avsaknad av inflytande i förskolan. Pedagogerna i vissa grupper har lyft frågan på höstens föräldramöte, vilket inflytande efterfrågar man som förälder, många uppgav där och då att de var nöjda med det inflytande de har. Vi måste ta ett samlat grepp om det i alla grupper för att få en bild av hur vi bör arbeta vidare inom området. Arbetet med att upprätta gemensam struktur på månadsbreven uteblev på grund av att tiden på arbetslagsmöten lades på att färdigställa utvecklingssamtalsunderlaget. Vi tar med det som ett av enhetens utvecklingsområde nästa läsår. Ullvigårdens förskoleenhet - 18

19 Förskola och hem Föräldraenkät Årets föräldraenkät genomfördes i februari. Alla vårdnadhavare hade möjlighet att besvara på enkäten antingen på koping.se eller på en pappersenkät. Svarsfrekvensen för Ullvigården hamnade på 59 % (81 %) Förskola och hem Jag har fått information om målen som styr verksamheten 0% 1% 1% 10% 15% 72% 2% 0% 2% 7% 20% 69% 13. Vid utvecklingssamtalet får jag tydlig information om hur mitt barn utvecklas och lär 3% 1% 1% 6% 20% 69% 1% 0% 4% 10% 25% 60% 14. Vid den dagliga kontakten får jag tydlig information om hur mitt barn utvecklas och lär 1% 0% 9% 16% 30% 43% 0% 7% 12% 17% 28% 36% 15. Jag upplever att personalen har ett bra bemötande och samarbete med mig som vårdnadshavare/förälder 0% 0% 3% 11% 26% 60% 0% 1% 3% 11% 20% 65% 16. Jag som förälder/vårdnadshavare är nöjd med det inflytande jag har i förskolans verksamhet 1% 0% 5% 15% 25% 53% 0% 1% 3% 19% 27% 49% 1= Stämmer inte alls 6=Stämmer helt och hållet Detta område behöver vi lägga fokus på i vårt utvecklingsarbete på enheten. Vi kan tydligt se att det är spridda skurar i föräldrarnas upplevelse av hur väl vi kommunicerar och beskriver vårt uppdrag, avsaknad av tydlig information i våra utvecklingssamtal, avsaknad av inflytande i förskolans verksamhet. Ullvigårdens förskoleenhet - 19

20 Förskola och hem Förskoleenhetens slutsats för målområde Förskola och hem Avdelningarna har en bra kontakt och samarbete med föräldrarna vid lämning och hämtning. Vi behöver dock se över hur vi kan förbättra vårt sätt att kommunicera och beskriva vad vi gör och varför i den pedagogiska verksamheten. Med vårt nya utvecklingssamtals underlag är vår förhoppning att föräldrar ska uppleva att de får en tydligare information om hur deras barn utvecklas och lär. Förskoleenhetens förbättringsområden till läsår 2015/2016 Gemensam struktur på månadsbreven som ges till föräldrar. Inventera vilken form av inflytande föräldrar efterfrågar. Ullvigårdens förskoleenhet - 20

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola

SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola SAMMANSTÄLLNING AV: Systematiskt kvalitetsarbete Algutsrums förskola 2014-2015 Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 2014-2015 Algutsrums förskola 5 avdelningar 1 Förskolans värdegrund och uppdrag Att skapa

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Sundbyvägen Datum 1 (11) 2014-10-13 LVP 2014/2015. Sundbyvägen

Sundbyvägen Datum 1 (11) 2014-10-13 LVP 2014/2015. Sundbyvägen Sundbyvägen Datum 1 (11) 2014-10-13 LVP 2014/2015 Sundbyvägen Till slutet av läsåret 2014/2015 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och vårdnadshavare.brukarenkäternas

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2015 2016 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15

Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15 Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15 Området består av Gottsta förskola, Slåttergubbens förskola, Herrängs förskola och Hallsta Öppna förskolan. Vi är ca114 barn och 26 personal. Ledarskapet

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 Blåklintens förskola N o N FÖRSKOLA: Blåklinten förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Medarbetarenkät - Utvärdering

Läs mer

LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015

LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015 LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015 1 LÄRPROCESSER Åtagande Till slutet av läsåret 2014/2015 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013-2014 Tyresö kommun Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Bondevägen 1 135 42 Tyresö 08-5782 74 11 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef KVALITETSUTVECKLING Normlösa förskola 2014/2015 Anna Ullén Alsander förskolechef Vision 2025 VÄRLDSVAN & HEMKÄR Invånarna är initiativrika Förskolan i Mjölby kommun förenar lärande och omsorg i en verksamhet

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Körsbärets förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100

Läs mer

Verksamhetsrapport 2016

Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägen Datum 1 (24) 2016-06-07 Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägens förskola Innehållsförteckning 2 (24) Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Enhetens egna nyckeltal... 5 Arbetet med lässatsningen

Läs mer

Arbetsplan för stora avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för stora avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för stora avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2015 2016 Administratör [Välj datum] Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015

Köpings kommun. Läsår 2014 2015 Köpings kommun Arbetsplan för Köpings dagbarnvårdare Läsår 2014 2015 Anna Gustafsson 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Storken 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Storken 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Storken 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015 Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan Antal barn: 18 Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 4 Dessa språk är representerade:

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 1(8) Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Enhet: Uteförskolan Vinden Ansvarig: AnnCharlotte Olai 2(8) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost

Arbetsplan 2014/2015 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Arbetsplan 2014/2015 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Förskolechef Susanne Carlsson Innehållsförteckning 1. Inledning 2.. Läroplansmål Normer och värden 3. Läroplansmål Utveckling och lärande 4. Läroplansmål

Läs mer

Munktorps landsbygdskooperativ i samarbete med Köpings kommun. Arbetsplan för. Läsår 2015 2016. Inge Carlsson 2015 09 01. Senast ändrat 2013-09-10

Munktorps landsbygdskooperativ i samarbete med Köpings kommun. Arbetsplan för. Läsår 2015 2016. Inge Carlsson 2015 09 01. Senast ändrat 2013-09-10 Munktorps landsbygdskooperativ i samarbete med Köpings kommun Arbetsplan för Läsår 2015 2016 Inge Carlsson 2015 09 01 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen Datum 1 (14) 2014-10-13 Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen 2 (14) Nämndens åtagande: Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14 20140910 1 (9) Kvalitetsanalys för Leklabbet läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015

Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Kvalitetsredovisning och verksamhetsplan för förskolan Siljansnäs 2014/2015 Om kvalitetsarbetet Verksamheter inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla verksamheten.

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Solbackens förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Solbackens förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Solbackens förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Maria Persson Döragrip, 2015-03-20 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Innehåll

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Läsår 2015 2016 Malin Öberg 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET

KVALITETSRAPPORT BUN UTBILDNINGSVERKSAMHET Datum 130729 Skolenhet/förskoleenhet Förskoleområde 2 Rektor/förskolechef Marie Nilsson Mål Mål enligt BUN:s kvalitets- och utvecklingsprogram: Eleverna i grundskolan, barnen i förskolan, förskoleklass,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Storbrons Förskola Lena Löwbäck Förskolechef 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

ARBETSPLAN 2014/2015

ARBETSPLAN 2014/2015 ARBETSPLAN 2014/2015 FÖR NORRA FÖRSKOLORNA ROBERTSHOLM SOLEN & MÅNEN PERSFALLET INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 NORMER OCH VÄRDEN 2 UTVECKLING OCH LÄRANDE 3 BARNS INFLYTANDE 4 FÖRSKOLA OCH HEM 5 SAMVERKAN

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Lokala arbetsplan 2014-2015

Lokala arbetsplan 2014-2015 Lokala arbetsplan 2014-2015 Regnbågens förskola Avdelning Röd Lokala arbetsplan 26 september 2014 Presentation av Röda Regnbågen Regnbågens förskola rymmer 3 avdelningar och avd. Röd finns i mitten av

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling.

Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. Ekenhillsvägens förskola 1 (13) Likabehandlingsplan för Ekenhillsvägens förskola. Handlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling. I april 2006 kom Lagen mot diskriminering och annan kränkande

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Rånäs förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - TRAS och MIO - Handlingsplanen - Utvecklingssamtalshäftet

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter som

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan

Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Systematiskt kvalitetsarbete i förskolan Kvalitetsrapport Läsåret 2012/2013 Förskolor Tokarp Nykil Ulrika Sjögestad Ansvariga för Kvalitetsrapporten är: Marie Sturehed förskolechef & Maria Fors biträdande

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016

TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(9) Annsofie Falk 20150831 TALLBACKSGÅRDENS FÖRSKOLAS ARBETSPLAN 2015-2016 MEDBORGARE Kunskapsförvaltningens verksamheter lägger grunden för fortsatt

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kvarnen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kvarnen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kvarnen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013

Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Handlingsplan för förbättringsområden Våga Visa rapport Danderyds Montessoriförskola Svalan höstterminen 2013 Gemensamma strategier för förhållningssätt vid konflikthantering och dialog med barnen. Tydliggöra

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibackens förskola Ekorren Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

Sagor och berättelser

Sagor och berättelser Projekt Sagor och berättelser Hösten 2013 Våren 2014 1 Det kompetenta barnet Jag kan du kan tillsammans kan vi mer- i en tillgänglig, tillåtande och undersökande miljö där vi ser förmågor och olikheter

Läs mer

Lokal handlingsplan. Förskolan Pärlan. Alla är olika och lika bra. utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010

Lokal handlingsplan. Förskolan Pärlan. Alla är olika och lika bra. utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 141013 Lokal handlingsplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan NORMER OCH VÄRDEN Ett eller två prioriterade

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmolnet. Läsår 2015 2016. Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmolnet. Läsår 2015 2016. Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmolnet Läsår 2015 2016 Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Sörgårdens förskola

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Sörgårdens förskola Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Sörgårdens förskola Köpings kommun Rapporten skriven av: Inge Carlsson, Förskolechef/Förskollärare 2015-06-29 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Ugglan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola

Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Kvalitetsredovisning läsåret 2009/2010 för Växthusets förskola Rektor: Lisbeth Gustafsson Rektors telefonnummer: 035 13 75 08 Skolområde: Söder Datum: 20101020 Dnr: BU 2010/0298 1. Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan

Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Kvalitetsrapport för förskolan Grönsiskan Läsåret 2014-2015 GRUNDFAKTA... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 Arbetsmiljö... 3 Systematiskt kvalitetsarbete... 4 Vägledande samspel, Språkplan (inklusive språkmatris),

Läs mer

Förskola, före skola - lärande och bärande

Förskola, före skola - lärande och bärande Sammanfattning Rapport 2012:7 Förskola, före skola - lärande och bärande Kvalitetsgranskningsrapport om förskolans arbete med det förstärkta pedagogiska uppdraget Sammanfattning Barnen i de granskade förskolorna

Läs mer

Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013

Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013 2013-08-19 Resultat för I Ur och Skur Tallrotens förskola för verksamhetsår 2012/2013 Ett systematiskt kvalitetsarbete Förskolechef har en pedagogisk utvecklare anställd på deltid i sina verksamheter.

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Förskola. Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04

Förskola. Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) Norum/Westerman- Annerborn 2012-12-04 Kyrkåsens förskolas kvalitetsredovisning 2013-2014 1. Organisation - Förskolechef delas med förskolan Pinnhagen

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Baronen läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Baronen läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Baronen läsåret 2010 2011 1 Inledning Baronen har fortsatt att arbeta hemvistvis under detta år. Det innebär att vi delar upp barnen i tre grupper under stora delar av dagen

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Akvarellen 2014

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Akvarellen 2014 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Akvarellen 2014 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

KVALITETSRAPPORT 2014

KVALITETSRAPPORT 2014 KVALITETSRAPPORT 2014 FÖRSKOLA - SÖDER Biet Fasanen Sörgården 2015-01-30 INNEHÅLL VERKSAMHETSCHEFEN HAR ORDET 5 NORMER OCH VÄRDEN 6 Planen mot kränkande behandling och likabehandlingsplanen... 6 Förskolan

Läs mer

Blästad friförskolor 2010/11

Blästad friförskolor 2010/11 Blästad friförskolor 2010/11 VÄLKOMNA TILL FÖRSKOLAN LEK&LÄR Barns inflytande Barnen har inflytande och kan påverka sin situation på förskolan utefter sina egna behov och förutsättningar. Processutbildning

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Lokal arbetsplan 2015/2016 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Förskolan Leklunden

Lokal arbetsplan 2015/2016 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Förskolan Leklunden Lokal arbetsplan 2015/2016 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Förskolan Leklunden Vår vision: Förskolan Mötesplatsen för lärande och glädje! Innehållsförteckning 1. Inledning Sid.

Läs mer

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 1 Innehållsförteckning Vår gemensamma grund 1 Gubbabackens förskola 2 Förskolans uppdrag 3 Värdegrunden 4 Barns inflytande 5 Utveckling och lärande 6 Våra traditioner

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14

LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 LOKAL ARBETSPLAN 2013/14 FÖRSKOLA:Vätö förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger - Vätö förskolas egen föräldrautvärdering av verksamheten Fyll

Läs mer