L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna"

Transkript

1 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013

2 2 Innehållsförteckning Inledning Utvärderingens genomförande Utvärderingsgrupp Genomförande Iakttagelser Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolechefens ansvar Bedömning och sammanfattande slutsatser Utvecklingsområden Lärande exempel... 11

3 3 Inledning LJUS på kvalitet är ett samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna kommuner. Syftet med det kommunala samarbetet är att stimulera en aktiv dialog på och mellan alla nivåer i verksamheterna kring hur kvaliteten kan utvecklas i enlighet med gällande styrdokument. Ett av målen för denna samverkan är att bidra till att resultaten förbättras och måluppfyllelsen ökar. För ytterligare information hänvisas till Nallebjörnens förskola ligger på Näset på norra Lidingö. Förskolan ingår i Källängens skolområde som består av sex förskolor och fyra grundskolor. Förskolan leds av en förskolechef som arbetar 60 %. Nallebjörnens förskola har 90 barn i fem åldersnära grupper och 18 anställda. Verksamhetens värdegrund bygger på de fem värdegrundsorden trygghet, respekt, kunskap, social kompetens och livsglädje. Byggnaden har två plan och på det nedre planet ligger avdelningen för de äldsta barnen och ett stort rörelserum. 1. Utvärderingens genomförande 1.1 Utvärderingsgrupp Utvärderingen har genomförts av Helena Fog, Lidingö stad, utvärderingsledare och ansvarig för denna rapport och utvärderarna Gunilla Karlsson, biträdande förskolechef från Upplands- Bro och Gabriella Klingvall, förskollärare från Solna. 1.2 Genomförande Utvärderingsgruppens uppdrag är att få en samlad bild av hur förskolan arbetar med värdegrunden, uppdraget, målen och riktlinjerna i: [Ange ett citat från dokumentet eller sammanfattningen av en intressant punkt. Du kan placera textrutan mötet var som med helst barn i dokumentet. Använd fliken Ritverktyg om du vill ändra formateringen av textrutan mötet för citatet.] med föräldrar/vårdnadshavare utformning av förskolemiljön/lärmiljön utformning av och innehåll i undervisningen Utvärderingen inleddes med att ett urval av olika dokument studerades och enheten besöktes av utvärderingsgruppen den april Under besöket genomfördes samtal med förskolechef, pedagoger och föräldrar/vårdnadshavare. Vidare har utvärderingsgruppen varit närvarande i den dagliga verksamheten. Den muntliga återrapporteringen genomfördes den 11juni Vid denna deltog förutom utvärderingsgruppen, förskolechef Niamh Holden Wiltander samt pedagogerna Beathe Karlsson, Miranda Persson-Söör, Ingrid Wiberg och Ann-Charlotte Blomgren.

4 4 2. Iakttagelser 2.1 Normer och värden På vilket sätt framgår det att förskolan: aktivt och medvetet arbetar för att påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem, låter värderingar komma till uttryck i praktisk och vardaglig handling. Värdegrundsorden kunskap, trygghet, livsglädje, respekt och social kompetens genomsyrar förskolans verksamhet De fem orden är definierade i flera dokument och är väl förankrade Pedagogernas förhållningssätt och bemötande är positivt och välkomnande Plan mot diskriminering och kränkande behandling har utarbetats tillsammans med pedagoger och är ett levande dokument enligt förskolechefen och pedagogerna Planen för läsåret är genomarbetad och konkret och beskriver exempelvis hur pedagogerna har minimerat övergångssituationerna för att förebygga risken för kränkande beteende De föräldrar utvärderingsgruppen talade med beskriver ett medvetet värdegrundsarbete och att förskolans pedagoger tar tag i de problem som uppstår Förskolan har ett dokument som heter Gemensamt förhållningssätt på Nallebjörnens förskola där det inledningsvis står att arbetsplatsen skall kännetecknas av professonalitet och en positiv anda där skratt och glädje både syns och hörs De äldre barnen har varit med och tagit fram regler för hur man är en god kamrat Förskolans mål med att motverka traditionella könsroller- och mönster är att miljön och materialet ska vara könsneutralt På ett par avdelningar har pedagogerna tagit bort lekmaterial som exempelvis bilar och dockor De föräldrar utvärderingsgruppen talade med ifrågasatte att materialet var borta och såg en risk om man har fokus enbart på leksakerna Förskolan som helhet saknar samsyn och gemensam strategi om genusarbetet i praktiken

5 5 2.2 Utveckling och lärande Utvärderingsområdet huvudsakliga innehåll På vilket sätt framgår det att förskolan: präglas av en pedagogik där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande, har en miljö som är öppen, innehållsrik och inbjudande, främjar leken kreativiteten och det lustfyllda lärandet, ta till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter, bidrar till att barnen utvecklar en förståelse för sig själva och sin omvärld, främjar utforskande, nyfikenhet och lust att lära i verksamheten, utgår från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter, tar till vara barnens tankar och idéer för att skapa mångfald i lärandet. Förskolan har en organisation med fem åldersnära grupper och pedagogerna följer barnen från inskolning tills de börjar i förskoleklass Pedagogerna och barnen byter lokal tillsammans varje eller vartannat år Lokalerna är stora och ändamålsenliga med undantag av avdelningen för de yngsta barnen Innemiljön är öppen och inbjudande men varierar när det gäller rikligt och tillgängligt material Lärmiljöerna ute och inne är ett pågående utvecklingsområde som engagerar pedagogerna Arbetet med att skapa hörnor och vrår för lek och lärande har tagit form på avdelningarna Ett stort rörelserum finns på nedre plan som används av alla barngrupper Varje vecka samlas alla barn och pedagoger för sångstund i rörelserummet Ett av förskolans målområden är att utveckla arbetet med språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik Två pedagoger har gått kurs i NTA (natur och teknik för alla) och förskolan har köpt in två NTA lådor med experimentmaterial Två veckor per termin experimenterar alla barn och i april månad var temat luft och vatten Förskolan har en handlingsplan för Grön flagg och nu är temat närmiljön De mål och aktiviteter som är utvecklingsområden inom temat närmiljön är - Skogen som lärande resurs - Förskolans utemiljö (gårdarna) - Miljötänk i vardagen Utvärderingsgruppen såg exempel på skogen som lärande resurs när barnen hade naturkunskap i skogen De yngsta barnen har ett årstidsträd utanför sitt fönster som de följer årstidsväxlingarna på Utvärderingsgruppen såg exempel på pedagogisk dokumentation där pedagogernas reflektion och barnens hypoteser framgår men det varierar mellan avdelningarna hur tydlig och synlig dokumentationen är

6 6 Förskolan har tre gårdar som är anpassade för olika åldrar med till stor del inspirerande och utmanande lekredskap Den del av gården som tidigare hade gungor har ersatts av konstruktionsmaterial som föräldrarna bidragit med, exempelvis brädor och hyllor Pedagogerna är nära barnen både ute och inne, deltar aktivt och uppmärksammar barn som behöver stöd i sin lek 2.3 Barns inflytande På vilket sätt framgår det att förskolan: lägger grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är, ger barnen förutsättningar att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, ser till att barnens behov och intressen ligger till grund för utformningen av miljön och planeringen av verksamheten Lokalerna är rymliga och den pedagogiska miljön erbjuder variation och valmöjligheter Pedagogerna ändrar i miljön utifrån vad barnen önskar och visar intresse för Förskolan har ett dokument som heter Gemensamt förhållningssätt där utgångspunkten är att barn är kompetenta och klarar mycket själva Vissa avdelningar har bestämda regler kring rutinsituationerna som exempelvis fasta platser vid måltiderna och samling Det ser olika ut mellan avdelningarna om barnen blir serverade eller får ta mat själva Barnets eget val med aktivitetskort är ett exempel på inflytande De äldre barnen har skapat gemensamma regler om hur man är en bra kompis Barnen får rösta och påverka vilka lekplatser och utflyktsmål som ska besökas Miljörådet fångar upp barnens tankar och idéer inför möten om Grön flaggarbetet

7 7 2.4 Förskola och hem På vilket sätt framgår det att: förskolan kompletterar hemmet och ger bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt, förskolans arbete med barnen sker i ett nära och förtroende fullt samarbete med hemmen, föräldrarna/vårdnadshavarna har möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten, förskolan är tydlig i fråga om mål och innehåll för att skapa förutsättningar för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande Förskola och hem är ett av förskolans prioriterade mål under verksamhetsåret Informationen till föräldrarna är förbättrad sen förra årets brukarundersökning Veckobreven är informativa med koppling till målen i läroplanen och hur förskolan arbetar med dem, dock är kvaliteten ojämn mellan avdelningarna Pedagogerna är öppna och tillgängliga för föräldrarna i den dagliga kontakten Föräldrarna som utvärderingsgruppen talade med känner stor tillit till pedagogerna som beskrivs som kreativa, glada med hög pedagogisk ambitionsnivå I samtal med pedagogerna framkommer att de underlag som finns för utvecklingssamtal inte används av alla och pedagogerna uttrycker att detta är ett utvecklingsområde De föräldrar utvärderingsgruppen talade med säger att de får bra information om barnets utveckling och lärande på utvecklingssamtalen Föräldrarna får flera dokument när barnet börjar förskolan med information och ett av dokumenten talar om vad förskolan förväntar sig av föräldrarna Föräldrarådet är ett fungerande samverkansforum där föräldrarna får insyn och möjlighet att påverka. Förskolechefen säger att föräldrarna är intresserade, ställer många frågor om verksamheten och har konstruktiva synpunkter

8 8 2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet På vilket sätt framgår det att: förskolan strävar efter att nå ett förtroendefullt samarbete med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens allsidiga utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv, samarbetet utgår från de nationella och lokala mål och riktlinjer som gäller för respektive verksamhet, förskolan har former för att avrunda och avsluta förskoleperioden, och att övergången ägnas särskild uppmärksamhet åt de barn som behöver särskilt stöd. Samverkan med skolan följer den mångåriga traditionen med tre besök i skolan i slutet av vårterminen Pedagogerna följer med barnen vid det första besöket och föräldrarna vid två tillfällen mot tidigare ett vilket är nytt för i år Pedagogerna har avslutningsintervjuer inför det sista utvecklingssamtalet med de barn som skall börja i förskoleklassen Förskolan bjuder in de barn som slutat på en återträff under nästkommande år Föräldrarna som utvärderingsgruppen talade med är nöjda med hur övergången mellan förskolan och förskoleklassen fungerar 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling På vilket sätt framgår det att: förskolans kvalitet kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följs upp, utvärderas och utvecklas, barns utveckling och lärande följs upp, dokumenteras och analyseras, förskolan har kunskap om varje barns erfarenheter, kunnande och delaktighet samt inflytande över intresse för de olika målområdena, förskolan tar till vara barns utforskande, frågor, erfarenheter och engagemang och hur deras kunnande förändras samt när de upplever verksamheten som intressant, rolig och meningsfull, förskolan utvecklar bättre arbetsprocesser, bedömer om arbetet sker i enlighet med målen och undersöker vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra förutsättningarna för barn att lära, utvecklas, känna sig trygga och ha roligt i förskolan, förskolans analyser av utvärderingens resultat pekar ut väsentliga utvecklingsområden alla former av utvärdering utgår från ett tydligt barnperspektiv, att barn och föräldrar/vårdnadshavare är delaktiga i utvärdering och deras röster lyfts fram.

9 9 Nallebjörnens förskola ingår i Källängens skolområde och leds ytterst av en områdeschef Skolområdets ledningsgrupp har utarbetat en övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet Den övergripande planen inleds med skolområdets vision följt av områdesmål och förskolans egna prioriterade mål Uppföljning och utvärdering sker vid tre fasta tillfällen, i november, i februari och på utvecklingsdagen i maj månad Självskattningsmaterialet BRUK, Bedömning, Reflektion, Utveckling och Kvalitet skall användas för att utvärdera både områdesmålen och förskolans egna mål BRUK används av arbetslagen men pedagogerna uttrycker att det kan vara svårt att förstå frågorna och de skulle vilja ha mer stöd och handledning av förskolechefen i utvärderingsprocessen Utvärderingsgruppen uppfattar inte att den övergripande planen för det systematiska kvalitetsarbetet är förankrad och används på Nallebjörnens förskola Uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans egen verksamhet sker förutom på utvecklingsdagarna också på avdelningsmöten, reflektionsmöten och arbetsplatsträffar Dokumentation av lärandet ser olika ut på avdelningarna och varierar från kort text och en bild till utförlig pedagogisk dokumentation Samtliga avdelningar har tillgång till digitalkamera och bärbar dator Avdelningarnas utvärderingar bildar underlag för förskolans kvalitetsrapport som förskolechefen skriver i juni månad Föräldrarna är delaktiga i utvärderingen genom att besvara den årliga brukarundersökningen. Resultatet analyseras och ligger till grund för nya utvecklingsområden 2.7 Förskolechefens ansvar På vilket sätt framgår det att förskolechefen: är förskolans pedagogiska ledare och chef för förskollärare, barnskötare och övrig personal ansvarar övergripande för att verksamheten som helhet inriktas mot uppsatta mål ansvarar för förskolans kvalitet i förhållande till uppsatta mål Utvärderingsgruppen har i sammandrag gjort följande iakttagelser; Skolområdets ledningsgrupp med förskolechefer och rektorer har möten varje vecka för information och diskussion om strategiska frågor. Mötet leds av områdeschefen. Förskolechefen började sin anställning 2011 och arbetar för närvarande 60% som chef. Hon har varit förskollärare i många år på förskolan men också varit pedagogisk ledare På förskolan arbetar 18 personer, sex förskollärare, sex barnskötare, fem personer utan pedagogisk utbildning och en kokerska. Flera pedagoger arbetar deltid Förskolan har en mötesorganisation med reflektionsgrupper och utvecklingsgrupper som möjliggör delaktighet för alla anställda

10 10 Miljörådet träffas tre till fyra gånger per termin för att följa upp handlingsplanen och arbetet med Grön flagg Förskolechefen är mycket utvecklingsinriktad och det pågår ett arbete med att se över de olika mötenas innehåll, struktur och funktion. I det arbetet deltar utbildningsförvaltningens utvecklingsledare med handledning och stöd Information med praktiska detaljfrågor mailas ut till alla anställda en gång i veckan. Detta ger möjlighet till fler möten med pedagogiskt innehåll Förväntningar på medarbetare finns dokumenterade både på skolområdesnivå och på Nallebjörnens förskola Förskolechefen har skrivit ner vad medarbetarna kan ha för förväntningar på henne som chef Mallar finns för medarbetarsamtal och lönesamtal Förskolechefen framhåller vikten av kompetensutveckling för pedagogerna Lidingö stads kompetenutvecklingsprogram är mycket uppskattat men även extern utbildning erbjuds Under höstteminen 2013 ska alla pedagoger ha genomgått den digitala utbildningen PIM 3. Bedömning och sammanfattande slutsatser En samlad bedömning har skett av det underlag som utvärderingsgruppen fått fram genomdokumentstudier, iakttagelser och samtal som genomförts på Nallebjörnens förskola. Nallebjörnens förskola ger intryck av glädje, trygghet och lugn. Pedagogernas förhållningssätt är vänligt och respektfullt. Värdegrundsarbetet är väl förankrat hos pedagoger, barn och föräldrar och genomsyrar verksamheten. Plan mot diskriminering och kränkande behandling är genomarbetad och konkret och beskriver flera förebyggande åtgärder. Av planen framgår att arbetet med att motverka traditionella könsroller-och mönster har som mål att både materialet och miljön ska vara könsneutralt. Utvärderingsgruppen uppfattade att ett par avdelningar endast har plockat bort material som exempelvis bilar och dockor. Utvärderingsgruppen anser att en fördjupad diskussion om förhållningssätt och vilket material som skall erbjudas är nödvändigt för att skapa samsyn och gemensam strategi på förskolan som helhet. Lokalerna är stora och ändamålsenliga med undantag av avdelningen för de yngsta barnen som tidigare var personalrum. Innemiljön är öppen och inbjudande men varierar när det gäller rikligt och tillgängligt material. Arbetet med att skapa hörnor och vrår för lek och lärande har tagit form. Lärmiljön ute och inne är ett pågående utvecklingsområde som engagerar pedagogerna vilket utvärderingsgruppen uppfattade i samtalen med pedagogerna. Föräldrarna som utvärderingsgruppen talade med känner stor tillit till pedagogerna som beskrivs som kreativa, glada med hög pedagogisk ambitionsnivå. De uttryckte vidare att de får bra information om barnets utveckling och lärande på utvecklingssamtalen. I samtal med pedagogerna framkommer att de underlag som finns för utvecklingssamtal inte används av alla. Pedagogerna ser det som ett utvecklingsområde vilket utvärderingsgruppen håller med om. De områden utvärderingsgruppen vill framhålla som viktiga för att uppnå större likvärdighet mellan avdelningarna är den pedagogiska dokumentationen liksom vad veckobreven innehåller.

11 11 Ett av förskolans målområden är att utveckla arbetet med språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik. Två pedagoger har gått kurs i NTA(natur och teknik för alla) och förskolan har köpt in två NTA-lådor med experimentmaterial. Två veckor per termin experimenterar alla barn och under vårterminen var temat luft och vatten. Utvärderingsgruppen anser att målområdet naturvetenskap och teknik skulle kunna utökas om experimenten blev en mer återkommande aktivitet. Materialet och pedagogernas kunskap skulle på det sättet tas tillvara på ett bättre sätt. Utvärderingsgruppens uppfattning är att förskolans systematiska kvalitetsarbete dokumenteras, följs upp och utvärderas kontinuerligt. Självskattningsmaterialet BRUK används av arbetslagen men pedagogerna skulle vilja ha mer stöd och handledning av förskolechefen i utvärderingsprocessen. Utvärderingsgruppen konstaterar att skolområdets övergripande plan för det systematiska kvalitetsarbetet inte används fullt ut och anser att detta område kan vidareutvecklas. Förskolechefen är mycket utvecklingsinriktad och utvärderingsgruppen vill framhålla att det finns många och tydliga dokument som underlättar för anställda och föräldrar och skapar förståelse för förskolans uppdrag enligt nationella och lokala styrdokument. Det arbete som pågår med att se över mötesorganisationen är också något som utvärderingsgruppen vill lyfta fram som kan bidra till en positiv utveckling framåt. 4. Utvecklingsområden För att höja verksamhetens kvalitet rekommenderar utvärderingsgruppen följande utvecklingsområden: Skapa samsyn och strategi om att motverka traditionella könsroller-och mönster med material och förhållningssätt Öka likvärdigheten mellan avdelningarna för utvecklingssamtal, pedagogisk dokumentation och veckobrev Utöka arbetet med NTA(natur och teknik för alla) Förankra och fördjupa arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet och självskattningsmaterialet BRUK 5. Lärande exempel Utvärderingsgruppen vill lyfta fram följande exempel som kan vara av särskilt intresse för andra enheter: Värdegrundsarbetet, dokument och gemensamt förhållningssätt För ytterligare information kontakta: Förskolechef Niamh Holden Wiltander Tel: E-post:

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t

L J U S p å k v a l i t e t L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Brunna förskolor Rapport Mars - 2014 2 (8) Innehållsförteckning Inledning 3 1. Utvärderingens genomförande 3 1.1 Utvärderingsgrupp

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibackens förskola Ekorren Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Storbrons Förskola Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Storbrons Förskola Lena Löwbäck Förskolechef 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan 2014.09.18 Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan Förskolan Vindan Vindan är en förskola med en avdelning för barn 1-6 år. Arbetslaget består av: 5 förskollärare 2 barnskötare 1 kokerska 1 lokalvårdare

Läs mer

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Välkommen till förskolan Nyponbacken Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Förskolan har fem avdelningar Igelkotten Myran Kaninen Giraffen Räven 1 3 år 1 3 år 3 5 år 3 5 år 3 5 år På förskolan arbetar

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef KVALITETSUTVECKLING Normlösa förskola 2014/2015 Anna Ullén Alsander förskolechef Vision 2025 VÄRLDSVAN & HEMKÄR Invånarna är initiativrika Förskolan i Mjölby kommun förenar lärande och omsorg i en verksamhet

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola,

Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, Handlingsplan för Ulvsätersgårdensförskola, läsåret: 2015-2016 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol

ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol o Förskolan Gomorronsol Skolområde Väst Karlstad kommun Arbetsplan för Förskolan Gomorronsol Skollagen föreskriver att det ska finnas en planering, uppföljning

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för XXX förskoleenhet FörskolanNyckelpigan 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16 Verksamhetsplan för förskolan Verksamhetsplan2015/16 11- Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013

Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 1(8) Systematiskt kvalitetsarbete 2012-2013 Enhet: Uteförskolan Vinden Ansvarig: AnnCharlotte Olai 2(8) LÄSÅRETS VERKSAMHETSPLAN Mål för läsåret 2012-13 Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Kompassens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 1 Innehållsförteckning Vår gemensamma grund 1 Gubbabackens förskola 2 Förskolans uppdrag 3 Värdegrunden 4 Barns inflytande 5 Utveckling och lärande 6 Våra traditioner

Läs mer

Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15

Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15 Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15 Området består av Gottsta förskola, Slåttergubbens förskola, Herrängs förskola och Hallsta Öppna förskolan. Vi är ca114 barn och 26 personal. Ledarskapet

Läs mer

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013-2014 Tyresö kommun Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Bondevägen 1 135 42 Tyresö 08-5782 74 11 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

Kumlasjöns förskola 2014-2015

Kumlasjöns förskola 2014-2015 Verksamhetsplansystematiskt kvalitetsarbete- Kumlasjöns förskola 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 1 Inledning Det som ligger till grund för Kumlasjöns förskolas verksamhetsplan 2014-2015 är "Läroplan för förskolan,

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola 1(8) Lokal arbetsplan Mellangårdens förskola 2011-2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 4 Mål 4 4 2.3 Barns inflytande 5 Mål 5 5 2.4 Förskola

Läs mer

UTBILDNINGSKONTORET. L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna. Norrboda förskola

UTBILDNINGSKONTORET. L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna. Norrboda förskola UTBILDNINGSKONTORET L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Norrboda förskola Rapport Maj 2013 Innehåll Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande... 3

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan

Verksamhetsplan för förskolan Verksamhetsplan för förskolan Mällby förskola 2016 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna tillämpar

Läs mer

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET

KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET KVALITETSRAPPORT LÄSÅRET 2013-2014 Kalvhagens förskola Författare: Ulrika Ardestam Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 2. Tillvägagångssätt... 3 3. Året som gått... 4 4. Året

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4-5 Barns

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret:

Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: Handlingsplan för XXX förskola, läsåret: 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet utvecklar: öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Arbetsplan Snäckans förskola 2008

Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 augusti september Furubackens förskola Sammanfattande analys av enhetens resultat för läsåret 2012/2013 Vårdnadshavarna visar i årets brukarenkät att de som helhet

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN - KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN HJORTEN LÄSÅRET 2014-2015 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...3 Organisation och förutsättningar...3

Läs mer

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se 2015/2016 Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se Syfte Verksamhetsplanen är ett verktyg för pedagogerna på de kommunala förskolorna på T1 samt en information till föräldrar. Den innehåller

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2015 2016 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Sandvikstrollens familjedaghem Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens

Läs mer

LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015

LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015 LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015 1 LÄRPROCESSER Åtagande Till slutet av läsåret 2014/2015 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola 20120928 Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13 Tällbergs Förskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRESENTATION AV VERKSAMHETEN...3 1.Organisation Enheter/Avdelningar...3 1.1.Barn i behov av särskilt stöd...4 1.2.Ekonomi...4

Läs mer

Verksamhetsrapport 2016

Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägen Datum 1 (24) 2016-06-07 Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägens förskola Innehållsförteckning 2 (24) Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Enhetens egna nyckeltal... 5 Arbetet med lässatsningen

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist

Kvalitetsredovisning 2008/2009. Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Kvalitetsredovisning 2008/2009 Hjortens förskola Rektor Ulla-Britt Blomqvist Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings- och kulturdepartementet 2005-08-15

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Reviderad februari 2015

Reviderad februari 2015 2015-09-22 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad februari 2015 Detta dokument är en sammanfattning av dokumentet Verksamhetsplan Uppdaterad September

Läs mer

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011

ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 SIG300, v2.0, 2010-02-26 ÄRLINGHEDENS FÖRSKOLA Idrottsvägen 19 b 195 32 Märsta 591 264 19, 6423, 6424 och 64 33 ARBETSPLAN Ärlinghedens förskola 2011 BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN 2 (10) Vision På Tingvalla

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Arbetsplan 2015-2016

Arbetsplan 2015-2016 Arbetsplan 2015-2016 Gemensam arbetsplan för förskolorna Hallongården, Musikanten, och Skattkistan i Vivalla, Örebro Inledning och förutsättningar: Vivalla är ett av Örebro kommuns större bostadsområden.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem

Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem 150812 Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2016-04-27

Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2016-04-27 Sida 1/5 Minnesanteckningar vid besök på Dunderklumpens förskola i Teckomatorp 2016-04-27 Dunderklumpen är en fristående förskola som drivs som ett föräldrakooperativ. I dagsläget är 27 barn inskrivna.

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni

Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Systematiskt kvalitetsarbete 2013/2014 april juni Eskilsby skola Grundskola, förskoleklass och fritidshem 1 Presentation av verksamheten läsåret 2013-2014 Eskilsby skola består av en integrerad klass med

Läs mer

Samhälle, samverkan & övergång

Samhälle, samverkan & övergång Samhälle, samverkan & övergång En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2013/2014 Förskolan Loviselund Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplanens riktlinjer

Läs mer

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter!

Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016. Barnens verkstad med många möjligheter! Hopprepets förskola Sticklinge förskola (2016) Arbetsplan Verksamhetsåret 2015-2016 Barnens verkstad med många möjligheter! Vår organisation Barn Arbetslag Lärandemiljöer - Utemiljö - Innemiljö - Närmiljö

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 2013-06-03/Lena Mattisson, Sickla skola och förskolor 1 Innehåll Våra styrdokument... 3 Internationella styrdokument... 3 Nationella styrdokument... 3 Lokala

Läs mer

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef

KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA. Rauni Lundgren förskolechef KVALITETSRAPPORT HT 12 VT 13 BULLERBYNS FÖRSKOLA Rauni Lundgren förskolechef Innehåll BULLERBYNS FÖRSKOLA... 3 1 Grundfakta om... 3 2 Underlag och rutiner för framtagande av kvalitetsrapport... 4 3 Åtgärder

Läs mer

Lokala arbetsplan 2014-2015

Lokala arbetsplan 2014-2015 Lokala arbetsplan 2014-2015 Regnbågens förskola Avdelning Röd Lokala arbetsplan 26 september 2014 Presentation av Röda Regnbågen Regnbågens förskola rymmer 3 avdelningar och avd. Röd finns i mitten av

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Läsår 2015 2016 Malin Öberg 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet Skogshyddans förskola Läsåret 2013/2014 2(5) Vad framkom vid analysen av verksamhetens resultat förra läsåret? Vi gjorde analysen utifrån följande underlag:

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015

Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Augusti 2015 Kvalitetsrapport verksamhetsåret 2014/2015 Mockfjärds förskola Mål Normer och Värden 2:1 Måluppfyllelse I arbetet med att förankra grundläggande normer och värden i förskolans verksamhet sker

Läs mer

Kvalitetsredovisning

Kvalitetsredovisning Dokumentnamn Kvalitetsredovisning Datum 2010-10-06 Adress Förskolan Björkgården Gustavsgatan 5 815 38 Tierp Diarienummer 1(12) Kvalitetsredovisning Förskolan Björkgården i Tierps Kommun Verksamhetsåret

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Junibacken. Plats för egen logga/bild BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Junibacken Plats för egen logga/bild 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling

Läs mer

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014

Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 Kvalitetsrapport för Håksberg/Sörviks förskoleområde läsåret 2013-2014 GÄLLANDE FÖR VERKSAMHETEN I Håksbergs förskola Ansvarig förskolechef Lena Hellman Innehåll KVALITETSARBETE... 0 MÅL... 0 FÖRUTSÄTTNINGAR...

Läs mer

Förskolans arbetsplan Utifrån läroplanens mål Lpfö 98 rev.2010 läsåret 2015-2016

Förskolans arbetsplan Utifrån läroplanens mål Lpfö 98 rev.2010 läsåret 2015-2016 Förskolans arbetsplan Utifrån läroplanens mål Lpfö 98 rev.2010 läsåret 2015-2016 Ängen Vallen Pedagoger Karin Birke, Carina Decker, Tina Edin, Ingela Karlsson, Lena Bergström, Helena Törnqvist, Marie Jansson,

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Ullvigårdens förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Annica Norén, 150528 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016

Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016 September 2015 Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016 Enhet Kvarngårdens förskola Förskoleverksamhet 1-5 år Förutsättningar Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmolnet. Läsår 2015 2016. Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmolnet. Läsår 2015 2016. Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmolnet Läsår 2015 2016 Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen Datum 1 (14) 2014-10-13 Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen 2 (14) Nämndens åtagande: Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

Läs mer

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor Verksamhetsplan Blästad och Fredriksbergs förskolor 2008-2009 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av området. 2. Styrdokument. 3. Målsättning för Blästad Fredriksbergs förskolor. 4. Innehåll i förskolornas

Läs mer

Årsberättelse 2013/2014

Årsberättelse 2013/2014 Årsberättelse 2013/2014 Bomhus förskoleområde Förskolechef Ewa Åberg Biträdande förskolechefer Ingrid Ahlén Nina Larsson Eva Lindgren 1 Bomhus förskoleområde 2013/2014 Inom Bomhus förskoleområde finns

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost

Arbetsplan 2014/2015 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Arbetsplan 2014/2015 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Förskolechef Susanne Carlsson Innehållsförteckning 1. Inledning 2.. Läroplansmål Normer och värden 3. Läroplansmål Utveckling och lärande 4. Läroplansmål

Läs mer

Tillsynsrapport. Solskenet 2012. Dnrnr: 2012/KS0216

Tillsynsrapport. Solskenet 2012. Dnrnr: 2012/KS0216 Tillsynsrapport Solskenet 2012 Dnrnr: 2012/KS0216 Tyresö kommun / 2 (14) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1 Syfte och metod... 3 2 Sammanfattande bedömning... 3 2.1 Om kvalitet... 3 2.2 Strukturkvalitet

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kometen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kometen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kometen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer