Arbetsplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arbetsplan 2015-2016"

Transkript

1 Arbetsplan Gemensam arbetsplan för förskolorna Hallongården, Musikanten, och Skattkistan i Vivalla, Örebro

2 Inledning och förutsättningar: Vivalla är ett av Örebro kommuns större bostadsområden. Här finns bl a grönområden, lekplatser, bibliotek och närhet till skog. Vivalla är mångkulturellt med många nationaliteter, vilket leder till många goda möten mellan människor från olika kulturer och med skilda livserfarenheter. Förskolorna har gott samarbete med Vivallaskolan genom bland annat återkommande lässamverkan, där äldre barn läser för barnen i förskolan på olika modersmål. Samarbete sker även med Folktandvården, för att stärka barns munhälsa. Förskolorna samarbetar också med biblioteket, där vi får tillgång till böcker på olika språk, samt att biblioteket erbjuder teater och högläsning. SångLärKan är en ny form av integrationsverksamhet med sång och musik som verktyg. Syftet med SångLärKan är att utveckla det svenska språket, öka samverkan mellan hem och förskola, skapa gemenskap och förståelse för varandra samt öka välmående hos både barn och vuxna. När ett barn erbjuds plats i förskolan, får familjen en kontaktperson knuten till barnet samt att förskolorna erbjuder två veckors inskolning. Alla vårdnadshavare erbjuds utvecklingssamtal två gånger per år i syfte att berätta om barnets utveckling och lärande i förskolan. Allt enligt Örebro kommuns servicegaranti. Vivalla förskoleområde är indelat i tre områden med var sin förskolechef, vilka samverkar med barnet i fokus. I detta förskoleområde, som innefattar förskolorna Hallongården med två avdelningar, Musikanten med tre avdelningar och Skattkistan med fyra avdelningar som utgörs ledningen av förskolechef Kerstin Göthberg som tillsammans med varje förskolas utvecklingsledare bildar en ledningsgrupp. Ledningsgruppen träffas var fjortonde dag och för att få ett helhetstänk så kommer ledningsgrupperna i Vivallas förskoleområde att träffas några gånger på termin. Varje förskola har enskilda arbetsplatsträffar med förskolechef en gång per månad och däremellan avdelningskonferenser där vi bl a har avstämning och uppföljning. Varje förskola har schemalagd reflektionstid, där pedagogerna gemensamt diskuterar, reflekterar och planerar den dagliga verksamheten utifrån pedagogisk dokumentation som grund. Vi utgår från FN:s barnkonvention, där barnens bästa står i centrum. Det Vägledande samspelet (ICDP) utgör grunden i vårt förhållningssätt i mötet med barn och vårdnadshavare Varje förskola arbetar projektinriktat, där vi utgår från barnets kompetens, intresse och nyfikenhet här och nu samt de tankar/frågor barnet har/får när vi tillsammans väljer inriktning på projekt. Läroplanens mål och riktlinjer samt Vygotskijs teorier kring det kompetenta barnet och vikten av att utmana barnet i deras fortsatta lärande är grunden i vårt dagliga arbete.

3 Vårt arbete i förskolan bygger på de styrdokument som förskolan lyder under. Exempel på dessa är: FN:s barnkonvention Skollagen Läroplan för förskolan, LPFÖ 98/10 Örebro kommuns övergripande strategi och budget Örebro kommuns skolplan Örebro kommuns servicegaranti Skolområde Vivalla Lundbys dokument för Värdegrund, Barnsyn, Kunskapssyn och Språkplan Verksamhetens Arbetsplan och Trygghetsplan Vår strävan är att varje förskola ska vara en trygg och lärorik plats, där vi har roligt tillsammans barn, vårdnadshavare och personal. Vi anser att glädje och humor är en tillgång i alla möten med människor. Hur vi arbetar med de fyra politiskt strategiska målen: Strategiområde 1 - Hållbar tillväxt * Vivalla förskolor ingår i Partnerskap Vivalla tillsammans med aktörer som t ex Vivallaskolan, ÖBO, Socialtjänsten, Polismyndigheten. * Förskolan tar emot studenter från Örebro Universitet, PRAO-elever i åk 8 och åk 9, men även personer som är på väg in i arbetslivet, personer med behov av en varierad studiegång eller möjlighet att använda sig av det svenska språket i ett konkret sammanhang. * Två av förskoleområdets pedagoger företräder Örebro kommuns förskolor vid t ex campusmässan, jobbmässan etc för att synliggöra vårt yrke i stort, inspirera för studier till förskollärare och för att lyfta fram Vivalla förskoleområde som arbetsplats. * Tillsammans med barnen genomför vi skräpplockardagar samt sopsorterar och återvinner. * Vi återanvänder material av olika slag. * Vi gör i möjligaste mån miljövänliga inköp av förbrukningsvaror. * Målet är att 80 % matvaruinköpen ska vara ekologiska år * Vi strävar efter daglig kontakt med någon av barnets vårdnadshavare * Vi finns tillgängliga via Örebro kommuns servicecenter samt lämnar ut respektive förskolas telefonnummer, för att öka tillgängligheten. * Vi är behjälpliga i frågor som underlättar kommunmedborgarens vardag t ex hänvisar till rätt person, behjälpliga med telefonnummer, hjälper brukaren att fylla i olika blanketter, förklarar blanketters innebörd, förklarar kommunens organisation och riktlinjer. * Vi använder oss av tolktjänst i mötet med vårdnadshavare med annat modersmål, för att säkerställa att vi förstår varandra. * Vi inbjuder till innovativa möten med vårdnadshavaren såsom kulturfester av olika slag. * Vi genomför olika former av samverkan, för att frigöra resurser och ökad pedagogisk närvaro bland barnen, samt ekonomiska vinster.

4 *Vi kommer att ta handledning av Naturskolan för att utveckla vår utomhuspedagogik i syfte att öka förståelsen för hållbar tillväxt. * Vi arbetar för att medvetenheten kring visionen om en giftfri förskola ska öka. Strategiområde 2 Människors egenmakt * Alla har möjlighet att önska förskola. * Alla barn erbjuds möjlighet till utveckling och lärande utifrån egna förmågor och allas lika värde. * För att öka måluppfyllelsen i grundskolan, erbjuder vi alla barn som har rätt till allmän förskola (3-5 år) utökad tid för kontinuitet samt gynna barnets språkutveckling. * Varje förskola arbetar utifrån förskole och skolområdets värdegrund och barnsyn, vilket omfattar barn i ålder 1-16 år. * Förskolan arbetar utifrån den egna Trygghetsplanen, vilken årligen utvärderas och revideras. Strategiområde 3 Barns och ungas behov * Varje barn ska få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. * Varje barn ska få bli stärkt i sina styrkor och utveckla sina förmågor. * Förskolans pedagoger arbetar medvetet för att väcka barnets nyfikenhet och behålla lusten till lärande. * Förskolans pedagoger involverar vårdnadshavare för att skapa förståelse för vårt pedagogiska arbete samt vikten av barnets närvaro i förskolan, för att öka måluppfyllelsen i skolan. Strategiområde 4 Trygg välfärd * Förskolan arbetar utifrån den egna Trygghetsplanen, vilken årligen utvärderas och revideras. *Förskolan arbetar utifrån ett normkritiskt och genusmedvetet förhållningssätt.

5 Läroplansmål: 1. Normer och värden Förskoleområdesmål: I juni 2016 arbetar all personal utifrån Trygghetplanen samt dokumentet Värdegrund för förskoleområde Vivalla-Lundby. Förskolan ska erbjuda en trygg omsorg, där alla barn måste få vara trygga och fria från kränkande behandling. All personal på förskolan arbetar utifrån en upprättad Trygghetsplan mot kränkande behandling samt för att motverka traditionella könsmönster. Förskolorna strävar efter att vara en trygg, rolig och lärorik plats för alla barn och vårdnadshavare. Samtliga förskolor arbetar efter värdegrundsdokumentet med betoning på ett demokratiskt förhållningssätt, goda möten, god självkänsla och för att stärka samspelet. Förskolorna vill ge plats för goda kamratrelationer samt ge barnen verktyg för att möta varann med hänsyn och ömsesidig respekt dvs vi är alla olika, men lika mycket värda. Alla ska mötas utifrån sina individuella behov och förutsättningar, och ingen ska känna sig diskriminerad. Vägledande samspel, (ICDP), är ett förhållningssätt, som ligger till grund för förskolorna. Genom att vara goda förebilder och bemöta alla barn och vårdnadshavare samt övriga interna och externa kontakter på ett respektfullt sätt, skapar vi en trygghet, vilket ger förutsättningar för goda möten. Målet är att vårdnadshavarna ska bli mer delaktiga i verksamheten. Alla ska känna att de är en tillgång för förskolan. Förskolorna arbetar med olika kompisteman, där vi plockar upp ämnen som t ex hur man är en bra kompis, allas lika värde, känslor och, utifrån Trygghetsplanen, de sju diskrimineringsgrunderna. Barnens trygghet på förskolan ger en trygghet till vårdnadshavaren och vice versa. Förskolorna genomsyras av ett genusperspektiv som visar sig i miljö, arbetssätt, bemötande och den dagliga kommunikationen med alla som innefattas av verksamheterna. Förskolorna erbjuder alternativa synsätt och perspektiv, både för barn och vårdnadshavare, för att utmana stereotypa könsmönster samt uppmuntra till reflektion och diskussion. Förenkla, förnya och förbättra Vi förenklar genom att: *erbjuda tolk vid samtal, i syfte att kunna samtala och minska risken för missförstånd. Att informationen som ges och tas emot blir riktig. * ge information, så långt det är möjligt, på hemspråk till vårdnadshavare. * ge en tydlig bild av vad en förskola är, vikten av inskolning samt ha dialog med vårdnadshavare om syfte och förväntningar från båda håll, för att ge en trygghet i mötet med förskolans värld. Med det vill vi skapa en tydlighet som förenklar för vårdnadshavaren. * vara behjälplig med ifyllande av blanketter, i den mån vi kan.

6 2. Utveckling och lärande Förskoleområdesmål: I juni 2016 arbetar all personal utifrån Vygotskij s teorier samt dokumentet Kunskapssyn i skolområde Vivalla-Lundby. Förskolan ska präglas av pedagogisk kvalitet, kreativitet och trygghet. Förskolan har som uppgift att planera för och arbeta med att skapa möjligheter för barns lärande av många olika slags kunskaper genom att utveckla arbetet med natur, teknik, matematik, språk och sociala samspel i vardagliga och planerade situationer. Samtliga förskolor skapar en innehållsrik och inspirerande miljö, som stimulerar barns nyfikenhet och lust till lärande, genom att utforska tillsammans. Vi strävar efter att det goda mötet, (ICDP), leder till diskussion och reflektion, genom att lyssna på barnet och använda öppna frågor. Observation och dokumentation används som hjälpmedel, för att synliggöra barns lärande och utveckling. Pedagogens närvaro och lyhördhet spelar stor roll i mötet med barnen. Grunden i det projektinriktade arbetssättet är att utgå från barnens intresse, med hjälp av de didaktiska frågorna (när?, var?, hur?, för vem?). Barnens skapande, bilder och dokumentation redogör för projektets inriktning/tema. Detta presenteras främst genom väggdokumentation, personalens anteckningar och Unikum (ett pedagogiskt webbverktyg ) med utgångspunkt i Lpfö98/10, som visar det projekt vi arbetat med. Detta visar barnens lärande och utvecklingsprocess. Projekten ska passa barnens olika intressen, behov och uttrycksformer t ex genom skapande, dans mm. Dokumentationen ska på ett tydligt sätt visa pedagoger, vårdnadshavare och barn att det pågår ett ständigt lärande i vardagen på förskolan. Både enskild och gemensam reflektion mellan pedagoger/barn är en förutsättning för verksamhetens utveckling. Barnens olikheter, intressen och erfarenheter berikar lärandet. Barn och pedagoger inspireras och lär av varandra och därför är ett gemensamt lärande viktigt. Det goda mötet / ICDP innebär att lyssna och bekräfta barnet. Lyfta positiva beteenden och ge alla barn möjligheten att våga uttrycka sig efter sina behov och intressen. Detta stärker barnets identitet och självkänsla, samt gör att barnet känner sig trygg och värdefull. Barnens olikheter ses som en tillgång i gruppen. Förenkla, förnya och förbättra Vi förenklar genom att: * bjuda in vårdnadshavare och visa en tydlig dokumentation * använda bilder och tecken som stöd * att använda olika kommunikationsmedel * ge information om förskolans verksamhet via månadsbrev, Öppet Hus och andra olika innovativa mötesformer.

7 Vi förnyar genom att: * använda ny teknik (Unikum, Boardmaker) * besöka andra förskolor för att på så sätt inhämta ny inspiration och nya idéer, vilket leder till personalens egen påfyllnad och kompetenshöjning. Vi förbättrar genom att: *samarbeta med vårdnadshavare vad gäller barnets lärande * nyttja den nya tekniken för lärande bl a genom att ladda ned pedagogiska applikationer * informera vårdnadshavare om nyutgivna lärandeböcker. Målet är att utveckla barnets kunskap och lärande, samt än mer involvera vårdnadshavaren i barnets utveckling och lärande. Att förbereda barnet för ett fortsatt lustfyllt, livslångt lärande och att stärka självkänslan hos varje barn i förskolan. 3. Barns inflytande Förskoleområdesmål: I juni 2016 arbetar all personal utifrån dokumentet Barnsyn för skolområde Vivalla-Lundby. Barn och ungdomar ska ges reell delaktighet och inflytande över sin egen verksamhet, i stigande grad beroende på ålder. Vår syn på barn är att de är intresserade och har lust att lära. Vi har höga positiva förväntningar på barnen och ser att de har med sig kunskaper och färdigheter, som vi i förskolan får hjälpa till att utveckla. Vi ger barnen delaktighet och inflytande genom att tillvarata barnens nyfikenhet och ger dem möjlighet att utveckla sina förmågor och intressen. Vi arbetar med detta genom det projektinriktade arbetssättet, med projekt formade utifrån barnens intressen, eller pedagogernas initiativ utifrån barnens behov. Pedagogerna uppmuntrar barnens egna idéer och tankar och hjälper barnen att fullfölja dem, i den mån det är möjligt. Vi tränar barnen att ta ansvar för sina egna handlingar och närmiljön, utifrån barnens mognad. Förskolans pedagoger ger barnen förtroenden och tilltro till att de kan ta eget ansvar i t ex sitt förhållningssätt mot varandra med att vänta på sin tur och ta hänsyn eller hjälpa varandra praktiskt. Pedagogerna stöttar varje barn i rätten att uttrycka sina tankar, åsikter och att bli lyssnad på. Ett arbetssätt som gynnar barnen är att dela in barnen i mindre grupper, vilket gör att fler barn kan göra sin röst hörd och bli lyssnad på, samt att det även gynnar kamratkontakter barnen emellan. Vi har ett stort samhällsansvar i att fostra barnen till demokratiska medborgare. Vi stärker barnens empati. Fokus ligger på alla människors lika värde. Det är viktigt att våra barn lär sig grunderna i ett demokratiskt samhälle, för att få förståelse för både individens rättigheter och skyldigheter.

8 Barnens inflytande och delaktighet innebär inte att barnen hela tiden ska få välja vilken aktivitet de vill sysselsätta sig med. I förskolan arbetar vi utifrån uppsatta ramar och inom ramarna har barnen all möjlighet till delaktiga och inflytande. Barns inflytande innebär ett förhållningssätt, där man ser det kompetenta barnet som har alla förutsättningar för att kunna påverka sin vardag fullt ut. Barnens tankar och åsikter ska alltid respekteras och bemötas. Det är på så sätt vi formar demokratiska medborgare. De är viktigt att barn känner att deras tankar, åsikter och uppfattningar respekteras samt tas tillvara. Att barn tidigt får lära sig att våga stå upp för sin åsikt eller känsla, stärker både barnets självkänsla men också arbetet med att fostra demokratiska samhällsmedborgare. Förnya, förenkla och förbättra Vi förenklar genom att: * närvarande pedagoger aktivt lyssnar och tar vara på barnens initiativ 4. Förskola hem Förskoleområdesmål: I juni 2016 har all personal provat nya vägar till föräldrasamverkan. Förskolan ske ge vårdnadshavaren möjlighet till insyn, inflytande och delaktighet över barnets utveckling. Varje vårdnadshavare ska ges utrymme för att dela med sig av sina kunskaper om barnet sam om den egna kulturen. Det goda mötet är viktigt i samverkan med hemmen. Vi arbetar med att skapa goda relationer redan från första mötet. Detta gör vi bl a genom att vara lyhörda, visa respekt för olikheter och organisera verksamheten så att goda möten kan uppstå. Vid inskolning är vi flexibla utifrån familjens och barnens behov och visar intresse, inte bara för barnen utan också för familjens bakgrund, nuläge och framtid. Vid information och i samtal med vårdnadshavare lyfter pedagogerna det positiva runt barnet. Fokus ligger på utveckling och lärande och det som fungerar bra. Vi erbjuder utvecklingssamtal en gång/termin, samt ytterligare samtal då vårdnadshavare så önskar. Varje barn och vårdnadshavare har en egen kontaktperson på förskolan. SångLärKans samlingar ökar gemenskapen och samverkan mellan hem och förskola. Förnya, förenkla, förbättra * erbjuder alternativ till en första kontakt med vårdnadshavare och barn vid början av inskolning t ex hembesök, skicka välkomstkort * genom att skapa goda möten och vara nyfiken på barn och familj kunna arbeta interkulturellt och ta tillvara att alla kan bidra i verksamheten utifrån sin kultur * förskolan skapar möjligheter för insyn i verksamheten genom att t ex bjuda in vårdnadshavarna på avdelningen vid lämning/hämtning, delta under dagen, för att på så sätt se det lärande som dagligen sker i förskolan, samt visa barnens dokumentation utifrån det

9 projektinriktade arbetssättet. * pedagogerna bjuder in till föräldramöten, drop-in fika samt andra okonventionella möten för god samverkan mellan förskola och hem. Målet är att barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga, känna tillit och förtroende till personalen, samt att förskolan ska upplevas som rolig och lärorik. 5. Samverkan med förskoleklass, skola och fritidshem Förskoleområdesmål: I juni 2016 arbetar och samverkar all personal utifrån de gemensamma dokumenten Värdegrund, Barnsyn och Kunskapssyn för förskoleområde Vivalla-Lundby. Förskolan ser samarbetet med förskoleklass, skola och fritidshem som den röda tråden för att stödja barnets utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv. Vi följer en utarbetad tidsplan för överlämnande och mottagande till förskoleklass. Pedagog från förskolan besöker de barn vi i juni lämnade över till förskoleklass i oktober, samt att nuvarande förskolebarn, tillsammans med pedagog från förskolan, besöker skolan under våren 2016 vid minst två tillfällen. Förskolan har minst en överlämningsansvarig till förskoleklass, beroende på antalet barn och avdelningar i förskolan. Förskola och skola har gemensam cafékväll under höstterminen, där pedagogerna möts och delger varandra skolans respektive förskolans arbetssätt, för att få en bättre inblick och förståelse för varandras arbete. Förnya, förenkla och förbättra * för att fördjupa förståelse och samsyn, som gynnar barnets fortsatta lärande, behöver vi ha fler gemensamma möten om förskolans arbetssätt samt skolans förväntningar * i de förskolor där det är få barn som ska börja i förskoleklass vill vi kunna få igång ett samarbete förskolor emellan och kunna träffas, för att stärka samhörigheten och kamratskapet till dess barnet börjar i förskoleklass. Dessa träffar kan samordnas efter det gemensamma planeringsmötet för förskolans och skolans pedagoger på våren, då pedagogerna fått tillgång till skolans klasslistor. Målet är att barnen ska få en trygg och smidig övergång från förskola till skola samt att förskolans och skolans personal får större förståelse för varandras arbete. 6. Köken Smartare mat

10 Vi jobbar efter kommunens styrdockument om klimatplanen. Ekologiskt 80% år % Rättvisemärkt 50% mindre avfall år % lägre klimatpåverkan år 2020 Vi väljer grönsaker och frukt efter säsong. Fisk, fågel och kött väljs med omsorg. Vi använder mer grönsaker och mindre kött. Vi väljer ekologiska, miljömärkta och rättvisemärkta varor. Vi lagar mat från grunden. Vi slänger inte mat i onödan. Maten serveras enligt tallriksmodellen. Den är näringsriktig och nyckelhålsmärkt.

11

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

ARBETSPLAN 2014/2015

ARBETSPLAN 2014/2015 ARBETSPLAN 2014/2015 FÖR NORRA FÖRSKOLORNA ROBERTSHOLM SOLEN & MÅNEN PERSFALLET INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 1 NORMER OCH VÄRDEN 2 UTVECKLING OCH LÄRANDE 3 BARNS INFLYTANDE 4 FÖRSKOLA OCH HEM 5 SAMVERKAN

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan

Verksamhetsplan för förskolan Verksamhetsplan för förskolan Mällby förskola 2016 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna tillämpar

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 2013-06-03/Lena Mattisson, Sickla skola och förskolor 1 Innehåll Våra styrdokument... 3 Internationella styrdokument... 3 Nationella styrdokument... 3 Lokala

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15

Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15 Hallsta Östra Förskoleområde Arbetsplan arbetsåret 14/15 Området består av Gottsta förskola, Slåttergubbens förskola, Herrängs förskola och Hallsta Öppna förskolan. Vi är ca114 barn och 26 personal. Ledarskapet

Läs mer

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost

Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Verksamhetsplan 2012/2013 Förskolan Bollen Skolnämnd sydost Sso 244/2012 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5.

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan

Guldmedens Förskola. Lokal arbetsplan Guldmedens Förskola Lokal arbetsplan Den barnsyn vi strävar efter och som är kopplad till läroplanen för förskolan (Lpfö 98) är: Ett barn ÄR: nyfiket företagsamt lärande skapande Ett barn HAR: intressen

Läs mer

Lokal arbetsplan 2015/2016 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Förskolan Leklunden

Lokal arbetsplan 2015/2016 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Förskolan Leklunden Lokal arbetsplan 2015/2016 Intraprenad förskolor väster Förvaltning förskola & skola Förskolan Leklunden Vår vision: Förskolan Mötesplatsen för lärande och glädje! Innehållsförteckning 1. Inledning Sid.

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola 1(8) Lokal arbetsplan Mellangårdens förskola 2011-2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 4 Mål 4 4 2.3 Barns inflytande 5 Mål 5 5 2.4 Förskola

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16

Verksamhetsplan för förskolan. Verksamhetsplan2015/16 Verksamhetsplan för förskolan Verksamhetsplan2015/16 11- Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna

Läs mer

Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016

Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016 September 2015 Verksamhetsplan för Kvarngårdens förskola - 2015/2016 Enhet Kvarngårdens förskola Förskoleverksamhet 1-5 år Förutsättningar Förskolan är byggd för två avdelningar. Vi arbetar i storarbetslag

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623

Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623 Arbetsplan förskolan Vällingklockan/Arken 2010-2011 100623 Vi på Vällingklockan/Arken har ett interkulturellt och jämställt förhållningssätt. Vi utgår ifrån det kompetenta barnet, som ska ges möjlighet

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Arbetsplan 2014/2015 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost

Arbetsplan 2014/2015 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Arbetsplan 2014/2015 förskolan Hopprepet Skolnämnd Sydost Förskolechef Susanne Carlsson Innehållsförteckning 1. Inledning 2.. Läroplansmål Normer och värden 3. Läroplansmål Utveckling och lärande 4. Läroplansmål

Läs mer

Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem

Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem 150812 Arbetsplan för Västra Bodarna fritidshem Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmolnet. Läsår 2015 2016. Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmolnet. Läsår 2015 2016. Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmolnet Läsår 2015 2016 Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Arbetsplan för stora avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för stora avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för stora avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2015 2016 Administratör [Välj datum] Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Lokala arbetsplan 2014-2015

Lokala arbetsplan 2014-2015 Lokala arbetsplan 2014-2015 Regnbågens förskola Avdelning Röd Lokala arbetsplan 26 september 2014 Presentation av Röda Regnbågen Regnbågens förskola rymmer 3 avdelningar och avd. Röd finns i mitten av

Läs mer

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 1 Innehållsförteckning Vår gemensamma grund 1 Gubbabackens förskola 2 Förskolans uppdrag 3 Värdegrunden 4 Barns inflytande 5 Utveckling och lärande 6 Våra traditioner

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2015 2016 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst

Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola. Skolförvaltning sydväst Arbetsplan 2015/2016 Lilla Flottens förskola Skolförvaltning sydväst Innehåll Inledning... 1 Förutsättningar... 2 Läroplansmål Normer och värden... 3 Läroplansmål Utveckling och lärande... 5 Läroplansmål

Läs mer

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan 2014.09.18 Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan Förskolan Vindan Vindan är en förskola med en avdelning för barn 1-6 år. Arbetslaget består av: 5 förskollärare 2 barnskötare 1 kokerska 1 lokalvårdare

Läs mer

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014

Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 Välkommen till Löddesnässkolan Förskoleklass 2013/2014 2015/2016 Välkommen till Område Löddesnäs Förskoleklass Område Löddesnäs består av förskola, förskoleklass, skola årskurs 1-6 och fritidshem. Alla

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Ugglan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Bakgrund och förutsättningar

Bakgrund och förutsättningar Bakgrund och förutsättningar Systematiskt kvalitetsarbete Läsåret 2013/2014 Förskoleområde Östra 1 Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Innehållsförteckning Inledning... s. 3 Förskolans

Läs mer

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015

Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Arbetsplan för Äppelbo förskola 2014/2015 Innehåll Inledning 2 Äppelbo förskola 2 Personal 3 Kontaktuppgifter 3 Presentation 3 Vision 4 Barnsyn och Förhållningssätt 4 Arbetssätt 5 Miljö 5 Rutiner 7 Dagsschema

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol

ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol o Förskolan Gomorronsol Skolområde Väst Karlstad kommun Arbetsplan för Förskolan Gomorronsol Skollagen föreskriver att det ska finnas en planering, uppföljning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Välkommen till förskolan Nyponbacken Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Förskolan har fem avdelningar Igelkotten Myran Kaninen Giraffen Räven 1 3 år 1 3 år 3 5 år 3 5 år 3 5 år På förskolan arbetar

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö

Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö Arbetsplan för förskolorna Sandvik, Skutan och Lövö 2012/2013 Umeå Kommunfullmäktige mål för För- och Grundskola 2011-2013: En skola för alla där barns och ungdomars rätt: - att känna sig trygga, respekterade,

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Snäckstrands förskola 2013-2014 MÖRBYLÅNGA KOMMUN Juli 2 2014 Anneli Smedberg 1. Inledning Varje kommun ska enligt förordningen (SFS 2010:800) systematiskt och kontinuerligt

Läs mer

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013-2014 Tyresö kommun Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Bondevägen 1 135 42 Tyresö 08-5782 74 11 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för XXX förskoleenhet FörskolanNyckelpigan 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Lokal arbetsplan. Centrala Östermalms förskolor

Lokal arbetsplan. Centrala Östermalms förskolor Lokal arbetsplan Centrala Östermalms förskolor I vår enhet vill vi utifrån Lpfö-98 skapa en gemensam pedagogisk grundsyn. Det gör vi genom vår lokala arbetsplan. Den lokala arbetsplanen ska fungera som

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Arbetsplan. För Åsenskolans fritidshem. Läsåret 2014-2015

Arbetsplan. För Åsenskolans fritidshem. Läsåret 2014-2015 Arbetsplan För Åsenskolans fritidshem Läsåret 2014-2015 TRYGGHET OCH ARBETSRO Vi tycker det är viktigt att alla barn känner sig trygga och kan respektera varandra. Vi vill att alla barn ska känna gemenskap

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Förskolan Trollstigen AB

Förskolan Trollstigen AB Systematisk kvalitetsredovisning för Förskolan Trollstigen AB 2014-2015 1 Innehållsförteckning Inledning..sid 3 Normer och värden..sid 4 Utveckling och lärande...sid 6 Barns inflytande.sid 9 Förskola och

Läs mer

Arbetsplan Snäckans förskola 2008

Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Arbetsplan Snäckans förskola 2008 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Skutans förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Skutans förskola Innehållsförteckning: Syfte... 3 Definition 3 Vision. 3 Att särskilt ta hänsyn till 4 Mål 5 Metoder/strategier. 5-6-7 Ledningens ansvar

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Kvalitetsberättelse. Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Lokal arbetsplan för förskolan. Gäller för verksamhetsåret 2015-2016

Kvalitetsberättelse. Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Lokal arbetsplan för förskolan. Gäller för verksamhetsåret 2015-2016 Kvalitetsberättelse Vår förskola/förskoleklass/fritidshem/skola Lokal arbetsplan för förskolan Gäller för verksamhetsåret 2015-2016 Förskola/avdelning Älvsbacka förskola, avdelning Myggan. Ort Skellefteå.

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Solstrålen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Solstrålen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Solstrålen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 4 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 4 I Trollhättan

Läs mer

Reviderad februari 2015

Reviderad februari 2015 2015-09-22 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad februari 2015 Detta dokument är en sammanfattning av dokumentet Verksamhetsplan Uppdaterad September

Läs mer

Arbetsplan Stockby Förskola

Arbetsplan Stockby Förskola Arbetsplan Stockby Förskola Vi som arbetar på Stockby förskola Sara Rogö Chi Le Anette Hillerudh Enikö Abdallah Juhos Johanna Spindler Moniqa Hollén Bodil Ornby Annica Sabel Förskollärare 40 tim/v Förskollärare

Läs mer

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Förskolan Talgoxen Datum: 2011-05-9 Utvecklingsledare: Siv Holm Innehållsförteckning Sid nr 1. Sammanfattning 3 1.1 Presentation av enheten 3 1.2

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Bedömningsunderlag förskola

Bedömningsunderlag förskola 1 (7) Version 2.1.2 Bedömningsunderlag förskola 1 Förskolornas arbete mot målen Utbildningen inom förskolan syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja

Läs mer

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet

Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015. Ullvigårdens förskoleenhet Kvalitetsuppföljning läsår 2014-2015 Ullvigårdens förskoleenhet Köpings kommun Rapporten skriven av: Annica Norén, 150528 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se. Förskolechefen har

Läs mer

Önnegårdens förskola. - med en gemensam barnsyn.

Önnegårdens förskola. - med en gemensam barnsyn. Önnegårdens förskola - med en gemensam barnsyn. Vår gemensamma barnsyn på Önnegårdens förskola. Vår gemensamma barnsyn på Önnegården har vuxit fram ur många givande diskussioner där personalen men också

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Läsår 2015 2016 Malin Öberg 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Lokal handlingsplan. Förskolan Pärlan. Alla är olika och lika bra. utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010

Lokal handlingsplan. Förskolan Pärlan. Alla är olika och lika bra. utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 141013 Lokal handlingsplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Alla är olika och lika bra Läsåret 2014/2015 Förskolan Pärlan NORMER OCH VÄRDEN Ett eller två prioriterade

Läs mer

Systematiskt Kvalitetsarbete 2014/2015. Fritidshem Isabergskolan/Öreryds skola

Systematiskt Kvalitetsarbete 2014/2015. Fritidshem Isabergskolan/Öreryds skola Systematiskt Kvalitetsarbete 2014/2015 Fritidshem Isabergskolan/Öreryds skola 1Uppföljning av prioriterade mål 1.1Normer och värden Mål 1.1.1Grundläggande värden och ett medmänskligt förhållningssätt ska

Läs mer

Lokal arbetsplan 2011 2012

Lokal arbetsplan 2011 2012 Lokal arbetsplan 2011 2012 Förskolorna Framtidsfolket AB Vad kommer det att hända med solrosen när snön kommer? 2 Innehåll Adress och telefonnummer 4, 6 Vilka är vi? 5 Nu och då vid Tempeludden 7 Värdegrunden

Läs mer

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision

Förskolan Kornknarren. - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förskolan Kornknarren - om arbetssätt, förhållningssätt och Törebodas värdegrund och vision Förord Det här dokumentet är skrivet för att alla som jobbar på förskolan Kornknarren ska få en inblick i och

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN HÖSTEN 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN ULRIKEDAL

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN ULRIKEDAL LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN ULRIKEDAL INNEHÅLLSFÖRTECKNING Beskrivning av området, förutsättningar. s.3 Inledning.. s.3 Vision s.4 Värdegrund. s.5 Demokrati. s.5 Jämlikhet... s.5 Solidaritet. s.6 Trygghet

Läs mer

ARBETSPLAN VERKSAMHETSÅRET 2015/16 FÖRSKOLOR. Glanshammar. Ringblomman

ARBETSPLAN VERKSAMHETSÅRET 2015/16 FÖRSKOLOR. Glanshammar. Ringblomman ARBETSPLAN VERKSAMHETSÅRET 2015/16 FÖRSKOLOR Glanshammar Ringblomman 1 Inledning I Glanshammarsområdet finns tre förskolor, Lillkyrka, Ringblomman och Rinkaby. Förskolorna leds av 2 förskolechefer. Förskole

Läs mer

Köpings kommun. Läsår 2014 2015

Köpings kommun. Läsår 2014 2015 Köpings kommun Arbetsplan för Köpings dagbarnvårdare Läsår 2014 2015 Anna Gustafsson 2014 09 19 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem. Verksamheten

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 3 VERKSAMHETSIDÉ sid 4 styrdokument sid 4 vision sid 5 FÖRSKOLANS UPPDRAG sid 6 förskolans uppdrag sid 6 profil sid 8 lek sid 9

Läs mer

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015

Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 Grundskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(6) 2015-02-10 Vallhovskolan Förskoleklassens kvalitetsredovisning 2014 2015 För stöd i arbetet med kvalitetsredovisningen använd dokumentet Systematiskt

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibackens förskola Ekorren Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande;

Beskrivning av förskolans systematiska kvalitetsarbete I vårt systematiska kvalitetsarbete ingår följande; Kvalitetsanalys för förskola läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys är ett

Läs mer

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015

Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 18/6 2014 Verksamhetsplan - Tallängens förskola 2014/2015 förskolechef: Pernilla Nillson 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Verksamhetside 4. Tallängens års-hjul (under arbete) 5. Mål för Tallängens förskola

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Forsnäsgården Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad

Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad Arbetsplan för förskolorna Adolfsbergs Intraprenad 2016-2017 Skutan Skeppet Glommagården Adolfsbergsskolans förskola 1 Vår verksamhetsidé Alla barn och vuxna ska känna sig välkomna i vår verksamhet. Det

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling Förskola Junibacken 2015-2016 Förskolan Junibackens vision På vår förskola ska alla må bra, leka, lära och utvecklas. Gemenskapen ska präglas av omsorg,

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer