ARBETSPLAN Förskolan Gomorronsol

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ARBETSPLAN 2014-2015 Förskolan Gomorronsol"

Transkript

1 ARBETSPLAN Förskolan Gomorronsol o Förskolan Gomorronsol Skolområde Väst Karlstad kommun

2 Arbetsplan för Förskolan Gomorronsol Skollagen föreskriver att det ska finnas en planering, uppföljning och utveckling av utbildningen på enhetsnivå (4 kap 4 ). Planeringen är en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet är att de mål som finns för utbildningen i skollagen och i de andra föreskrifterna (nationella mål) uppfylls (4 kap 5 ), Arbetsplanen för Förskolan Gomorronsol utgår från den struktur som finns i Läroplan för förskolan LpFö98, reviderad 200. Planeringen av verksamheten utgår dessutom från andra föreskrifter och nationella mål, Karlstad kommuns Strategiska plan samt Verksamhetsplan 2014 som är beslutad av Barn och ungdomsnämnden i Karlstad. Det är förskolechefen som beslutar om arbetsplanen. Pedagogerna deltar i framtagandet av arbetsplanen. Vårdnadshavarna deltar genom olika forum de blir inbjudna till av chef alternativt pedagogerna. Uppföljning och utvärdering av arbetsplanen sker kontinuerligt under året enligt de rutiner av det systematiska kvalitetsarbete förskolan har. Det sker under möten och olika typer av forum med pedagoger, barn och föräldrar. Det sker under studiedagar och i samband med kommunens kund- och brukarundersökningar (KBU) Syfte Syftet med arbetsplanen är att förtydliga och konkretisera hur förskolan arbetar mot uppsatta mål. Arbetsplanen ska vara ett verktyg för planering, uppföljning, utvärdering och utveckling av förskolans verksamhet. Den ska ses som ett stöd för både förskolechef, pedagoger och föräldrar. Den är en viktig grund och förutsättning för verksamheten på förskolan och den beskriver förskolans arbete och uppdrag på ett övergripande sätt. Arbetsplanen ska vara en länk i en kedja av olika styrdokument där alla dokument bildar en helhet, se förtydligande bild över detta på nästa sida. Avdelningarnas arbetsplan har sitt ursprung i denna plan och de innehåller de prioriterade mål och områden som verksamheten ska arbeta särskilt med under läsåret. Dessa mål bestämmer förskolechefen utifrån utvärderingar och analyser av föregående års resultat som alla pedagoger har varit med och genomfört. Pedagogerna deltar i arbetet att identifiera utvecklingsområden. De prioriterade målen kan också utgå ifrån de prioriteringar som har gjorts på förvaltningsnivå utifrån resultat och behov. RÅTORPS SKOLOMRÅDE 2

3 F Våra styrdokument och planer Förskolans arbetsplan är en länk i en kedja av olika styrdokument där alla samlade dokument bildar en helhet. Bilden nedan syftar till att förtydliga och visa de viktigaste planerna och styrdokumenten som styr och leder oss i vårt arbete på förskolan Internationella styrdokument FN: deklaration om de mänskliga rättigheterna FN: barnkonvention Agenda 21 Nationella styrdokument: Skollagen Läroplan för förskola LpFö 98 rev 10 Förordningar och föreskrifter Kommunala styrdokument Karlstad kommuns Strategiska plan Barn och ungdomsförvaltningens verksamhetsplan Lokala styrdokument Förskolans arbetsplan Årsplan för det systematiska kvalitetsarbetet Likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling Krisplan Handlingsberedskap för krisberedning Likabehandlingsplan och årlig plan mot diskriminering och kränkande behandling 3

4 Inledning Förskolan Gomorronsol ligger i stadsdelen Södra Råtorp strax norr om Karlstads stadskärna. Förskolan har två våningar med två avdelningar i varje plan. Prinsessan Busan och Prins Bus är avdelningar 1-3 år och Spöket Laban och Spöket Labolina är 3-6 år. Förskolan är belägen precis vid skogen och dess läge ger stora möjligheter att ge barnen härliga naturupplevelser som både är lustfyllda och lärorika. Utöver det som naturen och skogen bjuder på så finns det arrangerat grillplatser, vindskydd, samlingsplatser och en hinderbana i skogen. Detta används flitigt och är en del av lärmiljön som förskolan erbjuder. Vi strävar efter att tillsammans med barn och föräldrar skapa en förskola där trygghet, nyfikenhet, lust och glädje präglar verksamheten. Barnen ska ges inflytande över sin vardag och barnens lek och intresse tas tillvara. Vi arbetar med deras inflytande och erbjuder stor variation i lekar och aktiviteter utifrån barnens intressen. Pedagogerna arbetar aktivt med ett inlyssnande förhållningssätt där vi bekräftar barnen och dess tankar. Vi lägger stor vikt vid bemötande och hur vi förhåller oss till varandra. För oss är det viktigt att både barns och vuxna trivs och känner sig välkomna. Vår målsättning är att skapa trygga barngrupper med lyhörda pedagoger där barnen tillåts göra och lära på sitt sätt. Vi respekterar varandras olikheter och ser det som en tillgång i vardagen. Stor vikt läggs vid det sociala samspelet. Barns utveckling sker som bäst när vi ger dem möjlighet att på ett lekfullt sätt använda alla sinnen. Barnens delaktighet och intressen ligger till grund för våra projekt och teman. För att stimulera barns nyfikenhet och lust att lära arbetar vi bland annat med musik, drama, språk, matematik olika former av skapande. Språkutvecklingen stimuleras genom ett aktivt och medvetet arbete i vardagen med sång, ramsor, rim och rörelselekar. För att ytterligare stärka och förtydliga barns kommunikativa förmåga använder vi stödtecken på alla fyra avdelningar. Flera avdelningar har dessutom bilder och bildschema som komplement. Vi strävar efter att det är barnens behov och intresse som ska vara med och styra verksamhetens innehåll. Detta kräver att vi aktivt lyssnar, observerar och reflekterar över verksamheten. Det handlar om att se, förstå och tolka vad verksamheten behöver/ska erbjuda barnen utifrån deras behov men också förutsättningar. Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans i arbetslagen för att få en genomtänkt pedagogisk verksamhet utifrån deras perspektiv. Barnens behov är i centrum och arbetet utgår utifrån de barn som är i barngruppen just nu vilket innebär att arbetet förändras utifrån de barn vi har. Vi tar vara på varandras kunskaper och samverkar emellan avdelningarna för att öka möjligheten att nå våra mål och ge barnen ett varierat innehåll i verksamheten. Alla i vår verksamhet ska känna sig respekterad och värdefull, detta kräver att vi regelbundet reflekterar över vår människosyn och reflekterar över vårt eget agerande och förhållningssätt. Vår verksamhet vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och vi tar del av ny forskning och kunskap. Alla pedagoger är tillsammans ansvariga för barnens utveckling. Alla barns är allas ansvar! 4

5 Förskolan Gomorronsols prioriterade områden under Dessa utgår ifrån föregående års identifierade utvecklingsområden samt utifrån de åtagande Buf har i Karlstad kommuns strategiska plan Att utveckla bra metoder för pedagogisk dokumentation så att vi kan utvärdera, följa upp och planera vår verksamhet. Att utveckla arbetet med naturkunskap och teknik. Att skapa lärmiljöer inne och ute som lockar till både lek och lärande och ger barn möjligheter utifrån deras förutsättningar. Att metoder och arbetssätt utvecklas för att främja likabehandling Att förstärka det systematiska arbetet med språket Att fasa ut användandet av hormonstörande, hälso- och miljöfarliga kemikalier i förskolans verksamhet 1. Förskolans värdegrund och uppdrag 1.1 Grundläggande värden (Demokrati och jämställdhet) Förskolan vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen i förskolan syftar till att barn ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Vuxnas förhållningsätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle. Verksamheten ska bedrivas i demokratiska former och därigenom lägga grunden till ett växande ansvar och intresse hos barnen. På Förskolan Gomorronsol ges barnen förutsättningar till detta genom att tillsammans med barnen skapa gemensamma trivselregler. Dessa förstärks med bilder för att öka förståelsen och delaktigheten för barnen. Alla vuxna i verksamheten ska agera förebildligt och respektfullt mot alla vuxna och barn. Pedagogernas förhållningssätt ska hjälpa barnen att få förståelse för rättigheter och skyldigheter i ett demokratiskt samhälle. Likabehandlingsplanen ska vara känd för alla och vara ett levande dokument. Alla ska sträva efter att alla ska komma till tals oavsett kön och etnicitet. Samtal om våra värdegrunder ska pågå fortlöpande och alla möjligheter ska tas tillvara på att visa på olikheter i livsvillkor, utseende, förutsättningar men att alla människor är lika mycket värda. Vi lägger stor kraft på att alla barn och elever ska känna sig trygga och vi tycker att det är viktigt att alla känner varandra och vill hjälpa varandra att ha det bra. 1.2 Förståelse och medmänsklighet (Empati och likabehandling) Förskolan ska uppmuntra och stärka barnens medkänsla och inlevelse i andra människors situation. Verksamheten ska präglas av omsorg om individens välbefinnande och utveckling Inget barns ska i förskolan utsättas för diskriminering utifrån någon av våra diskrimineringsgrunder eller någon form av kränkande behandling. Verksamheten ska syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas, liksom öppenhet och respekt för skillnader i människors uppfattningar och levnadssätt. 5

6 På förskolan Gomorronsol ges barnen förutsättningar till detta genom att vi aktivt arbetar med att utveckla barns empatiska förmåga genom värdegrundsarbete. Ständigt föra samtal om hur man är en bra kompis, hur man kan hjälpa varandra, visa förståelse för varandra och varandras olikheter. Använda olika metoder och verktyg för att skapa bra dialoger tillsammans med barnen genom olika former av social och emotionell träning, värdegrundsarbeten, Kompisböckerna, erbjuda barnen massage och att på olika sätt arbeta med känslor för att ge barnen förståelse och kunskap tillsammans med andra barn och vuxna. 1.3 Saklighet och allsidighet (Mångfald och delaktighet) Varje barn ska ges möjlighet att bilda sina egna uppfattningar och göra val utifrån barnets förutsättningar. Delaktighet och tilltro till den egna förmågan ska på så vis grundläggas och växa. Alla som verkar i förskolan ska hävda de grundläggande värden som anges i läroplanen och klart ta avstånd från det som strider mot dess värden. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska prägla arbetet i förskolan och hänsyn ska tas till barnets förutsättningar och behov. På Förskolan Gomorronsol ges barnen förutsättningar till detta genom att man aktivt verkar för allas möjligheter att vara sig själv. Pedagogerna ska aktivt arbeta för att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Alla pedagoger ska möta alla med respekt oavsett kön, etnisk tillhörighet och religion. Förskolan ska erbjuda en varierad lärmiljö som ger stora möjligheter till mångfald och traditionella könsmönster och könsroller ska motverkas. Pedagogerna uppmuntrar, utmanar och stöttar barnen till tilltro till sin egen förmåga och till att göra aktiva val utifrån deras önskan och lust. 1.4 Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet där omsorg fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnets fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i förskolan Alla barn ska få erfara den tillfredställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och få uppleva sig vara en tillgång i gruppen. På Förskolan Gomorronsol ges barnen förutsättningar genom att deras nyfikenhet, företagssamhet och intressen uppmuntras och deras vilja och lust stimuleras. Att aktivt verka för god stämning och att det ska vara lustfyllt på förskolan, humor är viktigt. Ett medvetet bruk av leken som redskap för att främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. Alla pedagogerna ska ha ett inlyssnande förhållningssätt. Alla barn ska ges möjlighet att lyckas utifrån deras förutsättningar. 6

7 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efter hand omfatta dem. De förutsättningar, behov och intressen som barnen har ska ligga till grund, tillsammans med läroplanen, för den planering som pedagoger gör för sin verksamhet i förskolan. Detta innebär att verksamheten inte kan utformas på samma sätt överallt och att förskolans resurser därför inte ska fördelas lika. På Förskolan Gomorronsol ges barnen förutsättningar genom att värdegrundsarbetet genomsyrar verksamheten och att de demokratiska värdena i verksamheten främjas. Pedagogerna har ett inlyssnande förhållningssätt och är lyhörda för barnens åsikter och tankar. Det är viktigt att barnen känner trivsel på förskolan och att det är en miljö där de känner sig trygga och respekterade i Det läggs mycket arbetet på att involvera barnen i detta arbete, att de får sätta ord eller påvisa vad de mår bra av men också att tillsammans med andra barn komma fram till hur man är en bra kompis och hur man ska ha det tillsammans på förskolan. Man gör gemensamma trivselregler som konkretiseras på olika sätt för att de ska vara levande i verksamheten. Detta är en viktig del i förskolans värdegrundsarbete. I vår plan Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och motarbeta diskriminering, trakasserier och kränkande behandling finns det ytterligare beskrivet hur vi arbetar i förskolan kring normer och värden. Metoder och aktiviteter Alltid lyfta värdegrundsarbetet, trivsel och trygghet med vårdnadshavare på utvecklingssamtal Varje avdelning gör trivselregler tillsammans med barnen som man arbetar aktivt med Vi respekterar varandras olikheter och ser det som en tillgång i vardagen. Vi ser till individens och dess förutsättningar när vi planerar och genomför vår verksamhet. När material köps in, böcker lånas osv ska man granska det utifrån ett genus och mångfaldperspektiv Uppföljning och Utvärdering Genom den pedagogiska dokumentationen med barnet och med kollegor. Uppföljning under reflektionsveckan på hösten och våren På utvecklingssamtalet Vid uppföljningen i januari-15 och utvärderingen i maj-15 7

8 2.2 Utveckling och lärande Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Den ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra grunden för den pedagogiska verksamheten. Den ska utgå från barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Barnens tankar och idéer ska tas tillvara för att skapa mångfald i lärandet. På Förskolan Gomorronsol ges barnen förutsättningar genom att verksamheten erbjuder utmaningar och en lärorik miljö för att barnen ska kunna utvecklas utifrån behov och förutsättningar. Förskolan ska ge det stöd och stöttning varje enskilt barn behöver för att lyckas. Miljön ska vara öppen, innehållsrik och ge stora möjligheter till inflytande för barnet. Metoder och aktiviteter Erbjuda alla barn i äldregrupperna experimentstund med NTA lådorna (Naturkunskap och teknik för alla) Utveckla lärmiljöerna så att de lockar till utforskande och lärande. Vi har en föränderlig miljö som utgår och förändras efter barnens intresse, ålder och behov. Vi erbjuder barnen skapande, rörelse musik och drama Barnen ges möjlighet genom leken till att stimulera fantasi, inlevelse, kommunikationsförmåga, samarbete och förmåga att lösa problem Ge barnen möjlighet till att lära genom många olika uttrycksätt. Arbeta systematiskt med språkstimulerande arbete, Babblarna för de yngre barnen och Bornholmsmetoden för de äldre barnen Uppföljning och Utvärdering Genom den pedagogiska dokumentationen med barnet och med kollegor. Utvecklingssamtalet Uppföljning under reflektionsveckan på hösten och våren Vid uppföljningen i januari-15 och utvärderingen i maj-15 8

9 2.3 Barns inflytande I förskolan läggs grunden för att förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga tar ansvar för sina egna handlingar och för miljön på förskolan. I förskolan ska barnen ha möjlighet att påverka, ta ansvar och delta. De behov och intressen som barnen ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av den pedagogiska verksamheten. På Förskolan Gomorronsol ges barnen förutsättningar till detta genom att pedagogerna har ett inlyssnande förhållningsätt och att barnens tankar och intressen ska ligga till grund för planeringen och utformningen av förskolans verksamhet. Pedagogerna ska verka för att allas uppfattningar och åsikter respekteras Metoder och aktiviteter Alla barn ska erbjudas ett enskilt barnsamtal varje termin. Använda röstning som ett sätt att ta beslut i demokratisk anda Intervjua barnen Vara lyhörd för barnens tankar och åsikter och vi strävar efter att deras önskemål och ideer blir en del av vår verksamhet Pedagogisk dokumentation Positiv förstärkning Material är på en anpassad nivå för barnen så att det ger möjligheter för dem att kunna se och göra egna val Medvetna pedagoger som ger barnen inflytande och delaktighet under dagen Tillgänglig och lockande miljö Uppföljning och Utvärdering Genom den pedagogiska dokumentationen med barnet och med kollegor. Utvecklingssamtalet Reflektionsveckan på våren och hösten Vid uppföljningen i januari-15 och utvärderingen i maj-15 9

10 2.4 Förskola och hem Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Det är därför viktigt att förskolan och pedagogerna har ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Förskolan ska vara tydlig i fråga om mål och innehåll i verksamheten för att få bästa förutsättning för barnens och föräldrarnas möjligheter till inflytande. På Förskolan Gomorronsol ges förutsättningar för att främja samverkan med hemmet genom att vi aktivt bjuder in föräldrar till samtal och möten. Redan när de inskolar sitt barn vill vi ge en stor inblick i förskolans verksamhet för att skapa trygghet och ge större möjlighet till delaktighet och inflytande längre fram. Föräldrarna lär tillsammans med sitt barn känna förskolan och dess verksamhet. De är välkomna att delta hela dagen i verksamheten de första 3-5 dagarna för att sedan lämna sitt barn. Det ger möjlighet för familjerna att få ta del av förskolan rutiner och innehåll, få insyn och känna delaktighet och framför allt öka tryggheten. Föräldrarna lär känna den pedagogiska verksamheten, får en tydligare helhetsbild av hur hela dagen ser ut, de lär känna andra barn och föräldrar. Förskolan bjuder under året in till olika sammankomster som föräldramöten, drop-in, teater, utställningar mm Pedagogerna strävar hela tiden efter att skapa bra relationer med föräldrarna. Vi arbetar ständigt med vårt bemötande och vikten av att visa barn, föräldrar och kollegor respekt. Personalen dokumenterar verksamheten för att ge föräldrarna insyn i vår verksamhet. Vi ser hela tiden över våra former för att ge föräldrar möjlighet till delaktighet och inflytande. Vi lägger stor vikt vid att alla ska känna sig välkomna till vår förskola och att man får den information man behöver för att känna sig trygg. Metoder och aktiviteter Daglig kommunikation i samband med lämning och hämtning Alla vårdnadshavare ska erbjudas utvecklingssamtal varje termin Utvecklingssamtalen ska ligga i början av terminen för att skapa möjlighet att utforma arbetet för varje enskilt barn på bästa sätt Alla i förskolan ska verka för att skapa goda relationer med vårdnadshavarna. Alla vårdnadshavare är aktiva i inskolningen på förskolan Alla verkar för ett välkomnade klimat där vårdnadshavares tankar är viktiga och värdefulla och ska tas tillvara Alla avdelningar ska under året skapat sin sajt där vi informerar om verksamheten, dokumenterar lärandet, ger möjlighet till inflytande och delaktighet för våra barn och föräldrar. Synlig dokumentation i verksamheten 10

11 Uppföljning och Utvärdering Utvecklingssamtalet Uppföljning under reflektionsveckan på hösten och våren Vid uppföljningen i januari-15 och utvärderingen i maj-15 KBU Kund och brukarenkäten 2.5 Samverkan med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet När barnets övergång till de nya verksamheterna närmar sig har förskolan den särskilda uppgiften att finna former för att avrunda och avslut förskoleperioden. Vid övergången till nya verksamheter ska särskild uppmärksamhet ägnas åt de barn som behöver särskilt stöd. På Förskolan Gomorronsol ges barnen förutsättningar genom att det finns väl inarbetade rutiner för övergång mellan förskola och förskoleklass. Metoder och aktiviteter Tillsammans med vårdnadshavarna upprättas det en överenskommelse över information och kunskap om det enskilda barnet för att skapa de bästa förutsättningarna för barnet vid övergång till förskoleklass Alla familjer erbjuds samtal med pedagoger från både förskola och förskoleklass närvarande under vårterminen inför skolstart. Vi har en utvecklingsgrupp med pedagoger från förskola och förskoleklass där vi följer upp, utvärderar och utvecklar samverkan förskola-skola. Pedagoger och rektor från Råtorpsskolan och Södra Råtorps skola ingår i denna grupp All inskolning till förskoleklass sker under vårterminen. Pedagogerna ansvarar för denna. Uppföljning och Utvärdering Sker i utvecklingsgruppen Samverkan förskola-förskoleklass Vid uppföljningen i januari-15 och utvärderingen i maj-15 11

12 2.6 Uppföljning, utvärdering och utveckling Förskolans kvalitet ska kontinuerligt och systematiskt dokumenteras, följas upp, utvärderas och utvecklas. För att utvärdera förskolans kvalitet och skapa goda villkor för lärandet behöver barnens utveckling och lärande följas, dokumenteras och analyseras. Syftet med utvärdering är att få kunskap om hur förskolans kvalitet, verksamhet, organisation, innehåll och genomförande kan utvecklas så att varje barn ges så bra förutsättningar för utveckling och lärande som möjligt Det är analyserna av utvärderingens resultat som pekar ut väsentliga utvecklingsområden och all form av utvärdering ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Förskolechefens ansvar Förskolechef har till uppgift att ge personalen de förutsättningar som behövs för att arbeta och utveckla en kvalitativ förskoleverksamhet. Uppdraget som chef och pedagogisk ledare innebär att ge stöd i arbetet både individuellt och i grupp. Förskolechef har det övergripande ansvaret för att verksamheten bedrivs i enlighet med målen i läroplanen och uppdraget i dess helhet. Det övergripande ansvaret för förskolans organisation av det pedagogiska arbetet och för att det bedrivs ett kontinuerligt och systematiskt kvalitetsarbeta vilar på förskolechefen. Förskolechef ansvarar för att det finns ett systematisk kvalitetsarbetet där det systematiskt och kontinuerligt planeras, följs upp, utvärderas och att detta leder till utveckling av verksamheten. Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av förskollärare, barnskötare, övrig personal och barn och vårdnadshavare. Förskolechefen är ansvarig för upprättandet av Arbetsplanen. Förskolechefen ansvarar för att kvalitetsarbetet uppfylls vid enheten och att den genomförs enligt de mål som finns för förskolan och enligt de lagar och förordningar som finns. Förskolechefen har ansvar att inom givna ramar att utforma förskolans lärandemiljö så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande. Förskolechefen har ett särskilt ansvar för att verksamheten utformas så att barn får det särskilda stöd och den hjälp och de utmaningar de behöver och att personalen kontinuerligt får den kompetensutveckling som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sina uppgifter. Förskolechefen ska inom de ekonomiska ramarna som finns bedriva en verksamhet som har en hög kvalitet och följer de styrdokument som finns och att verksamheten vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och att arbetssättet ska vara forskningsbaserad. 12

13 Systematiskt kvalitetsarbete Genom det systematiska kvalitetsarbetet blir det tydligt för all personal vad som ska prioriteras och utvecklas, vilka insatser som ska genomföras, när det ska göras och vem som ansvarar. Varje avdelning arbetar fram avdelningens arbetsplan denna blir en del i det systematiska utvecklingsarbetet. Under våren deltar alla pedagoger samt chef i en utvärderingsdag som mynnar ut i en sammanställning av årets arbete s.k. kvalitetsredovisning. I föregående års kvalitetsredovisning skrivs några delar fram som utvecklingsområden. Dessa mål lyfts sedan vidare som förbättringsområden och prioriterade mål inför nästkommande års arbetsplan. Årshjul för förskolan Gomorronsol Förskolan Gomorronsol Oktober Januari September Mars Mars ars Mars Mars Mars ars Maj Augusti, September Varje avdelning arbetar med kartläggning av barnens behov vilket ska ligga till grund för förskolans planering och utformning. Utvecklingssamtal genomförs De prioriterade målen och områdena för förskolan presenteras Studiedag mitten av sept, Avdelningarna följer upp verksamheten och skriver sin arbetsplan för sin verksamhet kopplat till Lpfö 98 samt de prioriterade områdena. Utvecklingssamtal genomförs Oktober/ Reflektionsvecka och uppföljning Medarbetarsamtal 13

14 November/December Kartläggning av likabehandlingsarbetet Januari, Utvärdering av Förskolans årliga plan för att främja likabehandling och motarbeta diskriminering, trakasserier och kränkande behandling LMU Februari Upprättande av ny plan se ovan Utvecklingssamtal Mars Reflektionsvecka och uppföljning KBU April/maj Utvärdering av arbetsplanen och arbetslagets arbetsplan. Resultat och analysen ligger till grund för framtagande av nya prioriterade områden. Vilka behov finns av kompetensutveckling mm Reflektion Reflektion är ett viktigt verktyg som vi använder oss i förskolan. Det ska leda till en utveckling av förskolans arbete och vara en del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det ska leda till ökat inflytande för barnen och bidra till ökad måluppfyllelse. Reflektion är en viktig del i arbetet på förskolan och en förutsättning för att kunna genomföra en uppföljning, utvärdering och utveckla verksamheten. Detta pågår kontinuerligt i verksamheten i olika forum och med olika konstellationer av barn, pedagoger i kollegiet mm. En vecka varje läsår fokuserar vi dessutom lite extra på detta genom att vi samlas runt gemensamma frågeställningar och fokusoråden som knyter an till LpFö98 samt förskolans prioriterade mål. Detta ger möjlighet till samsyn mellan pedagoger och ett bra underlag för vår utvärdering. Denna vecka är helt mötesfri och ska syfta till fördjupade reflektioner som ska hjälpa oss att få syn på lärprocesser och olika delar i vårt utvecklingsarbete. Bild hämtad från 14

15 Ledningsgrupp Ledningsgruppen består av förskolechef samt en representant från varje avdelning på förskolan. Representanterna är förskollärare som förskolechef utser. Gruppen är viktig för det systematiska kvalitetsarbetet. Gruppen träffas en gång i månaden och har till huvudsaklig uppgift att driva ett utvecklingsarbete på förskolan. Förskolechefen har också möjlighet att informera om sådant som rör hela skolområdet och kommunen. I ledningsgruppen utvecklar vi arbetet, vi ser över verktyg, dokument och andra stödmaterial för att underlätta, utveckla och kvalitetssäkra arbetet i våra verksamheter. De pedagoger som deltar i gruppen har mandat att driva igenom pedagogiska processer på sina avdelningar som vi tillsammans kommit fram till ledningsgruppen. -Förskolechefen leder mötet -Deltagarna i ledningsgruppen förväntas vara en del i förskolans utveckling, inspirera kollegor och dela med sig av kunskap, man ansvarar också för att delge kollegor det arbete som sker i gruppen -Som deltagare ansvarar man för att uppmärksamma det systematiska kvalitetsarbetet och pedagogisk dokumentation på avdelningen. APT From januari 2014 gäller det nya samverkansystemet APT är en arbetsplatsträff för arbetsplatsen och den leds av förskolechef. Mötets syfte är att skapa dialog om verksamhetens utveckling. Förskolan Gomorronsol och Södra Råtorps förskola har gemensamma träffar. Frågor som ska tas upp är Utveckling av verksamheten Organisation Arbetsmiljö Jämställdhet och Mångfald Förskolechef kallar till APT två gånger/termin. Varje omgång av APT ger möjlighet till två mötestillfällen två måndagar efter varandra, avdelningarna väljer ett tillfälle. Dessa två möten har samma dagordning och det protokoll som skrivs är en sammanställning från båda tillfällena. Förskolechef skickar ut dagordning en vecka innan, övriga frågor meddelar pedagogerna i förväg innan dagordningen skickats ut. Det finns en särskild mall för dagordning och protokoll, frågan kring arbetsmiljö är en stående punkt och frågor kan lyftas vidare till samverkansgruppen. APT leds av förskolechef. APT tillfällena är på måndagar kl ALM Frågor som berör det egna arbetslaget, tex planering av den dagliga verksamheten, verksamhetens utveckling, arbetsmiljöfrågor för gruppen tas upp i arbetslagsmöte. Dessa genomförs i arbetslaget vid två till tre måndagar varje månad. Det finns en dagordning och minnesanteckningar skrivs. Arbetslagsledaren leder mötet. Förskolechef har möjligheta tt lämna punkter till dagordningen och kan delta vis behov. 15

16 Samverkansgrupp Samverkan består av skyddsombud och förhandlare från Lärarförbundet och kommunal. Förskolechef är ordförande. Samverkansgrupp träffas 2-3 gånger per termin. Frågor kan betraktas som viktigare förändring för medarbetaren och övergripande arbetsmiljöfrågor tas upp i samverkansgrupp. Frågor att ta upp Strategisk utveckling av verksamheten Övergripande arbetsmiljöfrågor Viktigare förändring av verksamheten som tidigare diskuterats på APT Utvecklingsgrupper/fokusgrupp Sammankallas utifrån behov och intresse. Under detta läsår finns det grupper för samverkan förskola-förskoleklass, utveckling av dokument, digitalt lärande, hygien i förskola och giftfri förskola. På gång under Alla våra avdelningar kommer att med start under sommaren få hjälp med en kemikalier inventering för få kunskap om vad som inte är lämpliga plaster i vår verksamhet. Malin Hedlund från Teknik och fastighet kommer att hjälpa oss i detta. Två ansvariga pedagoger på förskolan utses. Detta kommer att leda till att vi behöver se över våra inköpsrutiner och att vi behöver ökad kunskap i detta område Vi ska ta del av/sprida kunskaper och erfarenheter genom samarbete med andra förskolor/skolor, genom Pedagog Värmland, studiebesök mm It system ska tas fram för att säkerställa det dokumentationskrav som åligger oss samt vara ett stöd och förenkla vårt arbete. Vi ska se över alla våra dokument för att säkerställa att de hjälper oss att uppfylla vårt mål. Alla avdelningar ska under året vara igång med sina sajter. Den digitala kunskapen ska höjas Upprättad av Förskolechef Malin Engelbrektsson 16

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2015/2016 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2015/2016 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8

Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 Lokal arbetsplan Runskriftsgatan förskola 6 och 8 2 Innehåll 1. Beskrivning av verksamheten... 2 1.1 Aktuella styrdokument... 2 1.2 Enhetens mål... 3 1.3 Vision... 3 2. Normer och värden... 4 2.1 Enhetens

Läs mer

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016

Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan - Eriksbergsgårdens förskola 2015-2016 Arbetsplan utvärderingsverktyg för Eriksbergsgårdens förskola 2015-16. Denna plan bygger på Lpfö-98- reviderad 2010 ÖSB övergripande strategi och budget

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning

Innehållsförteckning. 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning Lokal arbetsplan Ängdala förskola 2013 Innehållsförteckning 1. Ängdala skola och förskola 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans

Läs mer

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Gunghästen. Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Gunghästen Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Gunghästen Kyrkogränd 16 135 43 Tyresö Tel: 08-5782 74 36 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt

Läs mer

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016 Arbetsplan för ÖSTERGÅRDEN Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014

Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013-2014 Tyresö kommun Förskolan Pusslet Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Pusslet Bondevägen 1 135 42 Tyresö 08-5782 74 11 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bergabacken Innehållsförteckning Inledning...sid 1 Förutsättningar..sid 2 Normer och värden...sid 3 Utveckling och lärande.sid

Läs mer

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014

Verksamhetsplan. för. Eriksgårdens förskola. Jörgensgårdens förskola. och. Lilla Dag & Natt 2012-2014 Eriksgården Jörgensgården Lilla Dag & Natt Verksamhetsplan för Eriksgårdens förskola Jörgensgårdens förskola och Lilla Dag & Natt 2012-2014 Utbildningsförvaltningen landskrona.se Eriksgårdens förskola

Läs mer

Arbetsplan för Bokhultets förskola

Arbetsplan för Bokhultets förskola Utbildningsförvaltningen Arbetsplan för Bokhultets förskola 2014-10-21 2014 2015 Innehållsförteckning 1. Presentation av förskola... 3 2. Årets utvecklingsområden... 5 3. Normer och värden... 5 4. Utveckling

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för ÄNGEN 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna

L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna 1 L J U S p å k v a l i t e t Samarbete mellan Lidingö, Järfälla, Upplands-Bro och Solna Nallebjörnens förskola Rapport Juni 2013 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 1. Utvärderingens genomförande...

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

Verksamhetsplan för Årikets förskola

Verksamhetsplan för Årikets förskola Verksamhetsplan för Årikets förskola Läsåret 2015 2016 2 (11) Innehåll Inledning... 2 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass

Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass SKOLROTELN BILAGA 1 SID 1 (8) 2008-09-03 Stockholms stads förskoleplan - en förskola i världsklass 1 Inledning Förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande och vara rolig, stimulerande, trygg

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan

Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan Systematiskt kvalitetsarbete och Lokal Arbetsplan verksamhetsåret 2013/2014 Förskoleverksamhet i Skäggetorp Stiglötsgatan 33 Linköpings kommun linkoping.se Systematiskt kvalitetsarbete Förskolan ska systematiskt

Läs mer

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Borgens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Borgens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Ringens förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Ringens förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången 2 LEDNINGSDEKLARATION

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg

Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg Lokal Arbetsplan för Förskolor och pedagogisk omsorg i Linghem 2016/2017 Vi blir ett! Vi har hög pedagogisk kvalitet på samtliga förskolor och annan pedagogisk verksamhet i Linghem 1 Förord Under våren

Läs mer

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016

Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Kyrkans förskola Lokal arbetsplan 2015/ 2016 Beslutad 25 juni 2015 Innehållsförteckning 1. Kyrkans förskola 1.1 Inledning 1.2 Verksamhet och profil 1.2.1 Arbetets inriktning 1.2.2 Församlingsinstruktion

Läs mer

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013

Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 Lokal Arbetsplan Gubbabackens förskola 2013 1 Innehållsförteckning Vår gemensamma grund 1 Gubbabackens förskola 2 Förskolans uppdrag 3 Värdegrunden 4 Barns inflytande 5 Utveckling och lärande 6 Våra traditioner

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibackens förskola. Ekorren BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibackens förskola Ekorren Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmånen. Läsår 2015 2016. Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmånen Läsår 2015 2016 Christina Eriksson, Ingela Alm Puurunen, Karin Jacquet 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015

Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder. Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Systematisk verksamhetsplanering - utvärdering och åtgärder Verksamhetsplan Västra Ängby förskola 2014-2015 Kvalitetsområden Kvalitetsbegreppet Skolverket definierar begreppet kvalitet inom förskola och

Läs mer

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola

Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Arbetsplan 2015/2016 Vintrosa förskola Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Läroplansmål- Normer och värden 3. Läroplansmål- Utveckling och lärande 4. Läroplansmål- Förskola och hem 5. Läroplansmål- Samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola

Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola KUMLA KOMMUN Verksamhetsplan- Systematiskt kvalitetsarbete- Romarebäckens förskola Förutsättningar Barn antal, inskrivna i dag 58 st. Avdelningar- en småbarnsavdelning med barn i åldrarna 1-3, två syskonavdelningar

Läs mer

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015

Lokal arbetsplan. Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Lokal arbetsplan Mälarenhetens förskolor 2014/2015 Naturvetenskap för små barn handlar om att observera och iaktta det barnen gör och är intresserade av i leken. Det gäller att för egen del som vuxen och

Läs mer

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014

Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Bilaga 2 Välfärdsnämndens protokoll 2014-11-14 157 Kvalitetsredovisning för förskoleverksamheten i Storfors kommun ht 2013 - vt 2014 Storfors kommun Lena Duvander 1 Innehåll: 1. Inledning sid 2 2. Verksamheter

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Mellangårdens förskola 1(8) Lokal arbetsplan Mellangårdens förskola 2011-2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 4 Mål 4 4 2.3 Barns inflytande 5 Mål 5 5 2.4 Förskola

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Verksamhetsplan för förskolan

Verksamhetsplan för förskolan Verksamhetsplan för förskolan Mällby förskola 2016 Verksamhetsplan för förskolorna i Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé Förskolorna tillämpar

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016

Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Grönmåla 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande.

Innehållsförteckning. 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. Innehållsförteckning 1. Inledning. 2. Förutsättningar. 3. Läroplansmål 3.1 Normer och värden. 3.2 Utveckling och lärande. 3.3 Barns inflytande. 3.4 Förskola och hem. 3.5 Samverkan med förskoleklassen,

Läs mer

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07

LPFÖ98. Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 1 LPFÖ98 Vi tydliggör våra åtaganden, målen och vårt arbetssätt. Ett arbetsmaterial reviderat på planeringsdag 15 01 07 Arbetsgruppen bestod av följande personer: Emelie Furubom, Philip Walsh, Irina Andreeva,

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Björnen Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola

Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot kränkande behandling Bullerbyns Förskola Likabehandlingsplan samt plan mot annan kränkande behandling 1. Inledning En av förskolans uppgifter är att aktivt forma en framtida

Läs mer

Arbetsplan Förskolan Blåsippan

Arbetsplan Förskolan Blåsippan Arbetsplan Förskolan Blåsippan Vår vision: Barnen och deras föräldrar skall tycka att de är på världens bästa förskola och när barnen lämnar vår förskola skall de vara väl rustade för framtiden. 1. Inledning

Läs mer

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet

Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14. Laxå kommuns Förskoleverksamhet Kvalitetsredovisning Läsåret 2013-14 Laxå kommuns Förskoleverksamhet Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-29, 93, dnr BUN 2014058 611 1 Innehållsförteckning Utbildningens syfte: Sidan 3 Beskrivning av

Läs mer

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR

Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Plan mot diskriminering och Kränkande behandling EKEBYHOVS OCH GUSTAVALUNDS FÖRSKOLOR Det är i de vardagliga mötena som värderingar och attityder förmedlas Varje verksamhet skall ha skriftlig plan för

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015/16 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2015 2016 2 (9) Innehåll Inledning... 3 Övergripande mål 2017 för kommunal förskola... 3 Vision och verksamhetsidé för kommunal förskola... 3 Centrala stadens

Läs mer

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14

Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen Datum 1 (14) 2014-10-13 Verksamhetsrapport förskolan 2013/14 Sundbyvägen 2 (14) Nämndens åtagande: Tillgänglighet till datorer och lärplattor som pedagogiska verktyg i förskolan skall öka.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015/2016

Likabehandlingsplan 2015/2016 Likabehandlingsplan 2015/2016 2015-08-31 Vision Inget barn ska ställas utan ett säkert, tydligt och aktivt skydd. Bastasjö Förskola ska därför bedriva ett aktivt och målinriktat arbete för att förhindra

Läs mer

Verksamhetsrapport 2016

Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägen Datum 1 (24) 2016-06-07 Verksamhetsrapport 2016 Ekenhillsvägens förskola Innehållsförteckning 2 (24) Sammanfattning... 3 Inledning... 4 Enhetens egna nyckeltal... 5 Arbetet med lässatsningen

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET

Barn- och utbildningsförvaltningen LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET LIKABEHANDLINGSPLAN FÖR BOLLEBYGDS FÖRSKOLEVERKSAMHET Läsåret 2007/2008 1. Inledning Alla barn och elever skall kunna känna sig trygga och bemötas och behandlas med respekt för sin individualitet. Likabehandlingsplanen

Läs mer

LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015

LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015 LOKAL VERKSAMHETSPLAN BLÅKLOCKVÄGENS FÖRSKOLA 2014/2015 1 LÄRPROCESSER Åtagande Till slutet av läsåret 2014/2015 är samtliga flickors och pojkars lärprocesser synliggjorda och kommunicerade med barn och

Läs mer

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola

Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Verksamhetsplan för Peterslunds förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 3 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 3 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012

Handlingsplan för. XXX förskoleenhet. FörskolanNyckelpigan 2011/2012 2011-10-17 Sid 1 (13) Handlingsplan för XXX förskoleenhet FörskolanNyckelpigan 2011/2012 X X X F Ö R S K O L E E N H E T Tfn 026-178000 (vx), 026-17 (dir) www.gavle.se Sid 2 (13) 2.1 NORMER OCH VÄRDEN

Läs mer

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014

Likabehandlingsplan. För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Likabehandlingsplan För Hällsbo, Karusellen Och Ängsbo förskolor 2014 Sigtuna kommuns gemensamma vision för förskolan: Alla barn i Sigtuna kommuns förskolor ges bästa möjliga förutsättningar att utveckla

Läs mer

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15

TUNETS FÖRSKOLA. Verksamhetsplan 2014-15 TUNETS FÖRSKOLA Verksamhetsplan 2014-15 LEDNINGSDEKLARATION Förskolan ska genomsyras av ett förhållningssätt som bidrar till att varje barn utvecklar sin förståelse för alla människors lika värde. Jag

Läs mer

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10

Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 Lokal arbetssplan utifrån de prioriterade målen ur Läroplan för förskolan Lpfö 98/10 150921 Alla är olika och lika bra Läsåret 2015/2016 Föräldrakooperativet Bysen 1 Beskrivning av förskolan Vi är ett

Läs mer

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15

Fridensborgs förskola. Verksamhetsplan 2014-15 Fridensborgs förskola Verksamhetsplan 2014-15 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se Besök. Stadshusgången

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Gläntan 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan

2014.09.18. Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan 2014.09.18 Verksamhetsplan 2014 Förskolan Vindan Förskolan Vindan Vindan är en förskola med en avdelning för barn 1-6 år. Arbetslaget består av: 5 förskollärare 2 barnskötare 1 kokerska 1 lokalvårdare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014-2015 Järntorgets förskola Vision På Järntorgets förskola ska barn och vuxna känna sig trygga och ingen ska bli utsatt för diskriminering, trakasserier

Läs mer

Arbetsplan Stockby Förskola

Arbetsplan Stockby Förskola Arbetsplan Stockby Förskola Vi som arbetar på Stockby förskola Sara Rogö Chi Le Anette Hillerudh Enikö Abdallah Juhos Johanna Spindler Moniqa Hollén Bodil Ornby Annica Sabel Förskollärare 40 tim/v Förskollärare

Läs mer

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst

Verksamhetsplan. Förskolorna område Öst Förskolorna område Öst Lunden, Snövit, Skogsbacken, Katthult, Kotten, Junibacken 2014/2015 Tillsammans når vi toppen! Tre prioriterade utvecklingsområden för skolområde ÖST Höja måluppfyllelse och resultat

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande sidan 6 Förskola

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Bullerbyn. Ugglan Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Bullerbyn Ugglan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen

Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Köpings kommun Arbetsplan för förskolan Fyrklövern avdelning Pionen Läsår 2015 2016 Malin Öberg 2015 09 18 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor

Blästad och Fredriksbergs förskolor. Verksamhetsplan. Blästad och Fredriksbergs förskolor Verksamhetsplan Blästad och Fredriksbergs förskolor 2008-2009 Innehållsförteckning 1. Beskrivning av området. 2. Styrdokument. 3. Målsättning för Blästad Fredriksbergs förskolor. 4. Innehåll i förskolornas

Läs mer

Arbetsplan för stora avdelningen, Förskolan Benjamin

Arbetsplan för stora avdelningen, Förskolan Benjamin Köpings kommun Arbetsplan för stora avdelningen, Förskolan Benjamin Läsår 2015 2016 Administratör [Välj datum] Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Arbetsplan 2015-2016

Arbetsplan 2015-2016 Arbetsplan 2015-2016 Gemensam arbetsplan för förskolorna Hallongården, Musikanten, och Skattkistan i Vivalla, Örebro Inledning och förutsättningar: Vivalla är ett av Örebro kommuns större bostadsområden.

Läs mer

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se

2015/2016. Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se 2015/2016 Så här går vi framåt! Linköpings kommun linkoping.se Syfte Verksamhetsplanen är ett verktyg för pedagogerna på de kommunala förskolorna på T1 samt en information till föräldrar. Den innehåller

Läs mer

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kometen 2013

Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola. Kometen 2013 Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola Kometen 2013 Innehållsförteckning KVALITÉTSARBETE... 3 REDOVISNING AV UPPDRAG... 3 Varje barns kunskapsutveckling skall stärkas... 3 I Trollhättan

Läs mer

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013

Välkommen till förskolan Nyponbacken. Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Välkommen till förskolan Nyponbacken Lokal arbetsplan Reviderad september 2013 Förskolan har fem avdelningar Igelkotten Myran Kaninen Giraffen Räven 1 3 år 1 3 år 3 5 år 3 5 år 3 5 år På förskolan arbetar

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Planeten 2015-2016 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 2 2. Mål och riktlinjer sida 3 2.1 Normer och värden sida 3 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa

Verksamhetsplan. Ett hus där barn får växa Verksamhetsplan Ett hus där barn får växa Förskolan har inriktning mot skapande och utomhuspedagogik. Vi arbetar med barnen som medforskare i smågrupper vilket vi anser ger barnen god trygghet och delaktighet.

Läs mer

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling

Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Norra Rörums förskola och fritidshems plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet och fritidshem Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016

Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016 150812 Arbetsplan för Sollebrunns förskola Läsåret 2015/2016, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se Barn- och ungdomsförvaltningens

Läs mer

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola

Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13. Tällbergs Förskola 20120928 Lokal arbetsplan Läsåret 2012/13 Tällbergs Förskola INNEHÅLLSFÖRTECKNING PRESENTATION AV VERKSAMHETEN...3 1.Organisation Enheter/Avdelningar...3 1.1.Barn i behov av särskilt stöd...4 1.2.Ekonomi...4

Läs mer

Värdegrund 2016 ---------------------------- Kvalitetsrapport

Värdegrund 2016 ---------------------------- Kvalitetsrapport Värdegrund 2016 ---------------------------- Kvalitetsrapport FÖRSKOLA Kommungemensam förskola och skola Utvecklingsenheten Innehållsförteckning Värdegrundsarbete... 3 Trygghet och trivsel... 3 Likabehandlingsplan...

Läs mer

Munktorps landsbygdskooperativ i samarbete med Köpings kommun. Arbetsplan för. Läsår 2015 2016. Inge Carlsson 2015 09 01. Senast ändrat 2013-09-10

Munktorps landsbygdskooperativ i samarbete med Köpings kommun. Arbetsplan för. Läsår 2015 2016. Inge Carlsson 2015 09 01. Senast ändrat 2013-09-10 Munktorps landsbygdskooperativ i samarbete med Köpings kommun Arbetsplan för Läsår 2015 2016 Inge Carlsson 2015 09 01 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade

Läs mer

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten

Fritidshemmens arbetsplan Förutsättningar för verksamheten Färjestadsskolan Fritidshemmens arbetsplan Arbetsplanen: - Visar på vilket sätt fritidshemmet ska arbeta för att nå målen för utbildningen. - Utgår från nationella styrdokument, kommunens strategiska plan,

Läs mer

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9

Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015. Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan. Antal barn: 18. Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Förskoleavdelningen Kvalitetsredovisning läsåret 2014 2015 Förskola: Björksta Avdelning: Gullvivan Antal barn: 18 Antal pojkar:9 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 4 Dessa språk är representerade:

Läs mer

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning

Avesta Kommun. Kvalitetsredovisning Avesta Kommun Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 Förskolan Talgoxen Datum: 2011-05-9 Utvecklingsledare: Siv Holm Innehållsförteckning Sid nr 1. Sammanfattning 3 1.1 Presentation av enheten 3 1.2

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 FRITIDSHEM Ladubacksskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Tina Persson 2011-06-08 Innehåll 1 Underlag och rutiner för kvalitetsredovisningen 5 2 Åtgärder enligt föregående

Läs mer

Verksamhetsplan. För syskonavdelningarna Humlan och Fjärilen

Verksamhetsplan. För syskonavdelningarna Humlan och Fjärilen Verksamhetsplan För syskonavdelningarna Humlan och Fjärilen VÄRDEGRUND Att främja alla barns lika värde. Att alla barn blir bekräftade och sedda. Att barn och föräldrar blir respekterade för den de är.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2014

LOKAL ARBETSPLAN 2014 LOKAL ARBETSPLAN 2014 FÖRSKOLA: Parkens förskola 1. UNDERLAG - Våga Visa-enkäten riktad till föräldrar - Självvärdering, riktad till pedagoger Fyll i diagrammet Övergripande Stimulerande lärande 100 80

Läs mer

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12

Arbetsplan för Sollidens förskola. Läsåret -11/12 Arbetsplan för Sollidens förskola Läsåret -11/12 FÖRUTSÄTTNINGAR Framtid Vid starten av läsåret 2011/12 öppnas en ny förkola. Sollidens-, Solbergs- och Strandgatans förskolor slås samman i nya lokaler.

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Dungen 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4-5 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

Reviderad februari 2015

Reviderad februari 2015 2015-09-22 VERKSAMHETSPLAN OCH SYSTEMATISKT KVALITETSARBETE I FÖRSKOLORNA I EMMABODA KOMMUN Reviderad februari 2015 Detta dokument är en sammanfattning av dokumentet Verksamhetsplan Uppdaterad September

Läs mer

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef

KVALITETSUTVECKLING. Normlösa förskola 2014/2015. Anna Ullén Alsander. förskolechef KVALITETSUTVECKLING Normlösa förskola 2014/2015 Anna Ullén Alsander förskolechef Vision 2025 VÄRLDSVAN & HEMKÄR Invånarna är initiativrika Förskolan i Mjölby kommun förenar lärande och omsorg i en verksamhet

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och ansvariga för Likabehandlingsplanen

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN KARLAVAGNEN HÖSTEN 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015

KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Förskoleavdelningen KVALITETSREDOVISNING Förskolan Prästkragen, avdelning Räven Läsåret 2014-2015 Måluppfyllelse, analys och åtgärder för ökad måluppfyllelse.( Från föregående års kvalitetsredovisning

Läs mer

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14

Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 Lokal arbetsplan för förskolan Växthuset 2013/14 2013-06-03/Lena Mattisson, Sickla skola och förskolor 1 Innehåll Våra styrdokument... 3 Internationella styrdokument... 3 Nationella styrdokument... 3 Lokala

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 ALINGSÅS

LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 ALINGSÅS LOKAL ARBETSPLAN LÄSÅRET 2009/2010 Brogårdens förskola ALINGSÅS Beskrivning av verksamheten Brogårdens förskola har rymliga, ljuddämpande lokaler. Vi arbetar aktivt med ljudmedvetenhet bland barnen. Vi

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2010

Kvalitetsredovisning 2010 Kvalitetsredovisning 2010 Nolhagens förskola 1 Kvalitetsredovisning för Nolhagens förskola 2009-2010 Enhet Förskolan ligger i Nol. Vi har fyra avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år. Förskolan består av

Läs mer

Köpings kommun. Arbetsplan förmolnet. Läsår 2015 2016. Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23. Senast ändrat 2015-08-11

Köpings kommun. Arbetsplan förmolnet. Läsår 2015 2016. Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23. Senast ändrat 2015-08-11 Köpings kommun Arbetsplan förmolnet Läsår 2015 2016 Sofia Osbeck, Tina Rosenholm, Rebecka Lundkvist 2015 09 23 Vad är en arbetsplan? Förskolan är en egen skolform och ingår i samhällets samlade utbildningssystem.

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Förskolan Friggagatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015/2016 Göteborgs Stad Centrum Innehåll 1. Inledning... 2 2. Vår vision... 3 3. Vårt systematiska arbetsmiljöarbete präglas av ett

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Plan mot diskriminering och kränkande behandling Toltorps förskola 2015/2016 Upprättad 2014 av Förskolans Utvecklingsgrupp samt förskolechef för Toltorps förskola Reviderad: aug -15 av

Läs mer

Hjorteds förskola; Kattbjörnen

Hjorteds förskola; Kattbjörnen Kvalitetsredovisning LÄSÅRET 2012 2013 Hjorteds förskola; Kattbjörnen Förskola 1 5 år Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Förutsättningar... 3 Styrning och ledning... 3 Personaltäthet och barngruppens

Läs mer

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen

Sida 1(7) Lokal arbetsplan. Bäckängen 1(7) Lokal arbetsplan Bäckängen 2010/2011 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 3 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 4 2.4 Förskola och hem 4 Målsättning

Läs mer

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14

Olika fast lika unika. Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 , Olika fast lika unika Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling Skanörs Förskola. Läsåret: 2015/2016 Upprättad 2015-09-14 Innehållsförteckning 1 Inledning. 1.1 Alla barn och elever har rätt att

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 3 VERKSAMHETSIDÉ sid 4 styrdokument sid 4 vision sid 5 FÖRSKOLANS UPPDRAG sid 6 förskolans uppdrag sid 6 profil sid 8 lek sid 9

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13. Förskolan Bullerbyn Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2012/13 Förskolan Bullerbyn 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4-5 Barns

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014. Förskolan Villekulla. Avdelning Igelkotten BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/2014 Förskolan Villekulla Avdelning Igelkotten Inledning: Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Igelkottens

Läs mer