2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Vårdgivare Berglunda.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Vårdgivare Berglunda."

Transkript

1 2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Vårdgivare Berglunda. Datum och ansvarig för innehållet Isabella Klavebäck Karin Altevid Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

2 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet Struktur för uppföljning/utvärdering Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet Uppföljning genom egenkontroll Samverkan för att förebygga vårdskador Riskanalys Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet Hantering av klagomål och synpunkter Sammanställning och analys Samverkan med patienter och närstående Resultat Övergripande mål och strategier för kommande år Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma hur det systematiska patientsäkerhetsarbetet har bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 Patientsäkerhetsberättelsen ska beskriva verksamhetens patientsäkerhetsarbete under föregående kalenderår, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. 2/11

3 Sammanfattning Nytida bedriver vård och omsorg i särskilt boende samt daglig verksamhet. De personer som bor och vistas på verksamheterna har biståndsbeslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och den övervägande delen av insatser är enligt SoL och LSS. Där Nytida har ansvar att bedriva hälso- och sjukvård ska årligen en patientsäkerhetsberättelse upprättas. Under 2016 anställdes två nya sjuksköterskor på heltid. Berglunda har under perioden juli till september endast bemannats med en sjuksköterska på grund av graviditetsledighet. Från den första oktober anställdes en ny sjuksköterska på vikariat. Under hösten 2015 påbörjades arbetet med att uppdatera lokala rutiner gällande kvalitet och patientsäkerhet. Detta arbete har fortgått under Inspektionen för vård och omsorg gjorde en inspektion under våren Det framkom att Berglunda bedriger en god och säker vård och omsorg för sina boende. Varje avdelning har en gruppchef för att ha ett närmare ledarskap. Ledningsgruppen har utökats från att innehålla verksamhetschef, enhetschef samt gruppchefer även till att innehålla sjuksköterskor. Tillsammans med ledningsgrupp har en representant från vardera avdelning ingått i ett kvalitetsråd som träffats en gång i månaden för att gå igenom avvikelser samt utarbeta policys efter behov. I anslutning till kvalitetsrådet har vi arbetsplatsträff för hela verksamheten. Under arbetsplatsträffen lyfts kvalitetsrådets arbete upp. Övergripande mål och strategier SFS 2010:659,3 kap. 1 och SOSFS 2011:9, 3 kap. 1 Qualimax är företagets ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Företagets ledning fastställer kvalitets- miljö och arbetsmiljöpolicy, övergripande mål, beskriver roller och ansvar, säkrar resurser och kompetens samt följer upp och utvärderar målen. Företaget ger direktiv och säkerställer så att ledningssystemet för varje verksamhet är ändamålsenligt, med mål, organisation, rutiner, metoder och vård- och omsorgsprocesser som säkerställer kvaliteten. En trygg och säker hälso- och sjukvård erhålls genom ett systematiskt kvalitetsarbete i hälso- och sjukvården. Nytida har satt upp mål och strategier som ett led i arbetet: 3/11

4 Arbeta med att alla har kunskap om rapporteringsskyldigheten kring händelser, vårdskada Arbeta för att alla boende ska ha en korrekt omvårdnadsdokumentation Säkerställ att alla boende har en risk- och preventionsbedömning när de flyttar in, över tid och minst var 6e månad. Alla boende där man finner en risk ska ha en omvårdnadsplan upprättad och den ska följas och kontinuerligt följas upp och revideras Säkerställ att alla boende får en bra sista tid i livet Säkerställa och effektivisera samverkan i vårdprocessen för den boende genom tydlig mötesstruktur och bra teamarbete mellan alla yrkeskategorier. Säkerställ att de boende som är i behov av inkontinensskydd har ett korrekt utprovat och ordinerat skydd av en sjuksköterska med förskrivning Arbeta aktivt och konsekvent med personlig kompetensutveckling av alla medarbetare och frigöra den samlade kompetensen hos befintlig person Arbeta för en säker läkemedels- och delegeringsprocess Följa basal hygien i vård och omsorg Berglunda har som mål att ge våra kunder en adekvat medicinering, det vill säga rätt läkemedel i minsta möjliga dos för att uppnå optimal effekt. Det ska vara en tät och regelbunden kontakt mellan kund, läkare och sjuksköterska. Vårt mål är att kunden ska känna sig trygg genom ett professionellt och kompetent omhändertagande både vad gäller omvårdnad och behandling. I sjuksköterskans roll ingår att handleda omvårdnadspersonalen. En trygg och kunnig omvårdnadspersonal ger större trygghet till våra klienter/patienter. Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet SFS 2010:659,3 kap. 9 och SOSFS 2011:9, 7 kap. 2, p 1 Ansvarsfördelning för att säkerställa patientsäkerhetsarbetet VD har ett övergripande ansvar för styrning av företaget samt att kommunicera kvalitetspolicy och mål. Affärsområdeschef/sektorchef ansvarar för att följa upp varje regions kvalitetsarbete månadsvis. Regionchefen har ansvaret i regionen att kommunicera krav och rutiner samt att följa upp kvaliteten i varje enskild verksamhet och säkra verksamhetschefens kompetens. Verksamhetschefen ( 29) ansvarar för att verksamheten tillgodoser hög patientsäkerhet, god kvalitet och effektivitet. Verksamhetschefen har det löpande ansvaret för att 4/11

5 verksamheten uppfyller ställda krav utifrån god och säker vård. Verksamhetschefen ansvarar för att legitimerad personal har rätt kompetens. Legitimerad personal följer kontinuerligt upp sitt dagliga arbete. Legitimerad personal ansvarar för att utföra risk- och preventionsbedömningar för respektive patient. De ansvarar också för att insatser av hälso- och sjukvård utförs och måluppfyllelse fortlöpande utvärderas. Vårdgivare (juridiskt bolag) är ansvarig för rapportering och utredning av vårdskada. På kvalitetsavdelningen har vårdgivaren utsedda personer som har uppdraget att upprätta och utvärderar riktlinjer för hälso- och sjukvården samt inneha anmälningsansvar för allvarlig vårdskada. Ansvarsfördelningen på Berglunda ser ut enligt följande: Verksamhetschefen genomför tillsammans med sjuksköterska egenkontroll 2 gånger per år. MAS genomför Kvalitetstillsyn en gång per år. Psykiatriker har rond varje vecka och är alltid tillgänglig för kontakt med ansvarig sjuksköterska. Klockan finns sjuksköterska på plats på Berglunda. Mellan klockan vardagar och hela dygn på helger och röda dagar finns sjuksköterska i beredskap. I våra lokala föreskrifter finns bland annat rutiner för läkarsamverkan och läkemedelsrutiner. Struktur för uppföljning/utvärdering SOSFS 2011:9 3 kap. 2 Alla medarbetare har kunskap om hur Nytidas rutiner för rapportering av avvikelser är och har skyldighet att rapportera och direkt åtgärda en händelse. När en avvikelse bedöms allvarlig rapporteras detta till verksamhetschef som i sin tur tar ställning om information till överordnad chef och uppdragsgivaren. Vid risk för vårdskada utreder vårdgivaren och lämnar vidare till anmälningsansvarig. Kvalitetsrådet är verksamhetschefens forum där man systematiskt arbetar med ett ständigt förbättringsarbete och identifierar och bearbetar kvalitetsbrister inom verksamheten. Som underlag används avvikelserapporter, klagomål, synpunkter och förbättringsförslag. Erfarenheterna av det inträffande återförs till medarbetare, patient, närstående eller andra intressenter. Kvalitetsrådet beslutar om kvalitetshöjande åtgärder. 5/11

6 För att undvika vårdskador, arbetar verksamheten aktivt med riskanalyser och handlingsplaner. Varje månad följs kvalite och patientsäkerhet i varje led i företaget och underlag för detta är tillgängliga kvalitetsdata. Verksamhetens arbete för struktur för uppföljning och utvärdering Riskbedömning görs av sjuksköterska tillsammans med behandlingspersonal på alla kunder vid inskrivning. Vid eventuella risker upprättas en vårdplan som följs upp kontinuerligt. Riskbedömning görs vid inskrivning, minst två gånger per år samt vid behov. Avvikelser lyfts på kvalitetsråd samt arbetsplatsträff. Avvikelser inom HSL tas upp med ansvarig sjuksköterska. Hur patientsäkerhetsarbete har bedrivits samt vilka åtgärder som genomförts för ökad patientsäkerhet SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 1-2 Vårdgivarens oberoende kvalitetsavdelning har under året reviderat och implementerat nya riktlinjer, rutiner, blanketter och checklistor angående patientsäkerhet. Dessutom har systematisk uppföljning av avvikelser genomförts och återkopplats till ansvariga för uppföljning av vidtagna åtgärder. Under året har patientsäkerhetsarbetet bedrivits genom ett aktivt arbete med att rapportera händelser och systematiskt följa upp dessa i ledningssystemet. Kvalitetsrådet har tillsammans utarbetat rutiner för att säkerställa läkemedelshanteringen detta genom att bland annat utse en ansvarig personal för medicingivningen varje arbetspass, dessa dokumenteras skriftligt. Sjuksköterskorna har genomgått en instruktörsutbildning i hjärt- och lungräddning för att under nästkommande år utbilda all personal i hjärt- och lungräddning. Uppföljning genom egenkontroll SOSFS 2011:9, 5 kap. 2, 7 kap. 2 p2 Egenkontrollen ska göras med den frekvens och i den omfattning som krävs för att vårdgivaren ska kunna säkerställa verksamhetens kvalitet. 6/11

7 Egenkontrollen genomförs två gånger per år. De förbättringsområden och brister som framkommer skrivs in i Q-maxit förbättringslogg. De olika förbättringsåtgärderna följs upp och utvärderas gemensamt i lednings samt kvalitetsråd. Ansvariga inom varje område ansvarar för att åtgärderna utförs och ärendena sedan kan stängas. Sjuksköterskorna granskar och följer signeringslistor för givna ordinerade läkemedel. Signeringslistorna efter granskning skrivs in i HSL dokumentationen under varje enskild klient. Samverkan för att förebygga vårdskador SOSFS: 2011:9,4 kap. 6, 7 kap. 3 p 3 Läkarsamverkan och samverkansöverenskommelse Vi har ett avtal med vår konsultpsykiatriker Nikola Vulic där det ingår att vara på Berglunda en halvdag per vecka samt därutöver vara tillgänglig per telefon. Samverkan med uppdragsgivare Berglunda arbetar i nära samverkan med uppdragsgivaren som före placering ger ett tydligt uppdrag för kunden. En genomförandeplan godkänns av uppdragsgivaren och upprättas av kontaktpersonen på Berglunda tillsammans med kunden. Genomförandeplanen revideras och skickas till uppdragsgivaren efter önskemål av densamme, vid behov tätare, där kundens vardag och behandlingsprocess beskrivs. Om något skulle inträffa däremellan tas direktkontakt per telefon med aktuell uppdragsgivare. Samverkan mellan yrkesgrupper runt patienten Alla boendestödjare får handledning av externa handledare en gång i månaden. Gruppcheferna stödjer boendestödjarna i dokumentation i genomförandeplaner och uppföljningar i den bedrivna vården, omsorgen och stödet. En halvdag i veckan är vår konsultpsykiatriker på plats då har våra kunder möjlighet att träffa honom. Vid behov skrivs remisser till andra vårdinstanser. Samverkan med andra sjukvårdsinstanser som vårdcentral, andra landsting, palliativa vårdenheten med fler sker utefter behov. Riskanalys SOSFS: 2011:9, 5 kap. 1 7/11

8 Riskbedömningar görs vid inskrivning, två gånger per år samt vid behov. Riskerna bedöms och analyseras av våra sjuksköterskor tillsammans med behandlingspersonal och vid behov av läkare. Omvårdnadsplaner upprättas vid behov. Hälso- och sjukvårdspersonalens rapporteringsskyldighet SFS 2010:659, 6 kap. 4 och SOSFS 2011:9 5 kap. 4 Rapportering av händelser/ Avvikelser Vårdgivaren har i sitt ledningssystem processer och riktlinjer för rapporteringsskyldighet. Alla medarbetare har kunskap om företagets rutiner för rapportering av avvikelser och är skyldiga att rapportera och direkt åtgärda en händelse. När en avvikelse bedöms allvarlig rapporteras detta till verksamhetschef som i sin tur tar ställning om information behöver gå till närmaste chef och till uppdragsgivare. Om det är en allvarlig hälso- och sjukvårdsavvikelse rapporteras detta till MAS/kvalitetsutvecklare. Hantering av klagomål och synpunkter Klagomål och synpunkter SOSFS 2011:9, 5 kap. 3, 7 kap 2 p 6 Vårdgivaren har i sitt ledningssystem processer och riktlinjer för synpunkter och klagomål. Var tredje månad har kunderna sk brukarråd där synpunkter förs fram angående verksamheten. Dessa synpunkter behandlas av personalen vid nästkommande APT och vid behov tidigare. Klagomål från kunden kan också framföras direkt till personalen. Kunden har även möjlighet att vända sig till handläggare/placerare/företrädare för att framföra klagomål. Ambea har en kundombudsman dit kunden också kan vända sig till. Sammanställning och analys SOSFS 2011:9, 5 kap. 6 Samverkan med patienter och närstående SFS 2010:659 3 kap. 4 Samverkan med patient och närstående Verksamheten samverkar på olika sätt med såväl den enskilde samt närstående, om samtycke finns. Verksamheten arbetar med kontinuerliga husmöten. Nytida har en 8/11

9 kundombudsman. Kundombudsmannen tar emot synpunkter och klagomål från patienter och närstående och är oberoende. Det är kundens val om denne vill involvera närstående. Har kunden en förvaltare sker en kontinuerlig kontakt med denne. Resultat SFS 2010:659, 3 kap. 10 p 3 3 Antal avvikelser gällande hälso- och sjukvård tagna från Q-maxit. Resultat 2016 Område: Mål: Ge en säker och högkvalitativ hälsooch sjukvård som uppfyller de krav och mål enligt HSL Strukturmått: Dessa förutsättningar behövs för att vi ska nå vår målsättning Processmått: Processer och aktiviteter vi utfört för att nå vår målsättning Resultatmått: Andel (%) av rapporterade avvikelser som medfört vårdskada som tex fraktur, smitta, sår. Måluppfyllelse: Resultat kopplat till målet Fall Att alla patienter ska ha en dokumenterad fallriskbedömning. På nyinflyttade boende ska bedömningen vara gjord inom tre dygn. Rutiner och riktlinjer för fallprevention Avvikelsehantering Kompetens hos hälsooch sjukvårdspersonal Fallriskbedömning görs på kunder där risk föreligger. Alla medarbetare är utbildade i att skriva avvikelse 0,09% Riskpatienter ska ha en fallriskbedömning gjord inom tre dygn Ett konstruktivt kvalitetsarbete för att förebygga fall och fallskador Basal Att följa basal hygien i Rutiner och riktlinjer för All personal ska genomgå 0% All befintlig hygien i vård och vård och omsorg enligt basal hygien i vård och webutb. Basal vårdhygien personal har omsorg författningen, gällande omsorg en gång om året. genomgått webutb. meddelandeblad och Basal vårdhygien styrdokument Kompetens hos all under det gångna personal året. Handledning/utbildn 9/11

10 ing Självskattning av följsamheten Rapporteringsskyldighet Att alla medarbetare känner till och kan rapportera händelser enligt rutiner och riktlinjer Rutiner och riktlinjer för hantering av händelser. Rutiner kring avvikeslehantering lyfts regelbundet på APT. Läkemedelshantering och delegeringsprocessen Att alla medarbetare: kan överlämna läkemedel på ett säkert sätt En säker läkemedelshanteri ng Korrekt delegeringsförfarande av leg personal Ett konstruktivt kvalitetsarbete kring läkemedelshanteringen Vi följer de rutiner som finns gällande delegeringsförfarande. 0% Alla medarbetare har delegation. Regelbundet påminna om processen för att undvika signeringsmissar. Dokumentation En tillräcklig, väsentlig och korrekt dokumentation Rutiner och riktlinjer för hur man dokumenterar Handledning/utbildning Egenkontroll två ggr/år Loggkontroller Munhälsa Alla boende ska erbjudas en god munvård Följa rutiner och riktlinjer för risk- och preventionsbedömning Landstinget erbjuder patienterna på Berglunda regelbunden munvård. 10/11

11 Samarbete och intern kommunikation Ett ökat samarbete och en säkerställd intern informationsöverföring Rutiner och riktlinjer för arbetssätt och informationsöverföring Patientsäkerhetsplan 2017 för verksamheten Företagets systematiska kvalitetsarbete består under året av flera aktiviteter där varje verksamhet som bedriver hälso- och sjukvård följer dem. Nytidas versamheter ska under 2017 aktivt arbeta med patientsäkerhet, med utgångspunkt i: Vårdgivarens områden för ökad patientsäkerhet Risk och preventionsbedömningar alla boende ska ha en risk och preventionsbedömning gjord i samband med inflytt och över tid Konstruktivt kvalitetsarbete utifrån riskbedömning per boende Basala hygienrutiner All personal ska följa basal hygien i vård och omsorg Dokumentation Alla boende ska ha en korrekt omvårdnadsdokumentation Läkemedel- och delegeringsprocessen Det ska vara en säker läkemedels- och delegeringsprocess Minska läkemedelsavvikelser Rapportering av händelser Vårdskada Verksamhetens mål för 2017 och metod för att uppnå målen Sjuksköterskorna ansvarar för att risk och preventionsbedömningar utförs på varje klient. Mål 100% De olika professionerna runt varje klient samverkar. Teammöten genomförs en gång i månaden. Sjuksköterskorna påminner alla arbetsgrupper att tillämpa basal hygien i vård och omsorg. Ja, Följs upp av verksamhetschef. Rutiner för detta följs. Följa upp varje avvikelse med berörd personal. All personal uppmanas att skriva avvikelser vid händelser utöver den vanliga rutinen. 11/11

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för för Onsjövägens Gruppboende i Svalöv

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för för Onsjövägens Gruppboende i Svalöv 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Onsjövägens Gruppboende i Svalöv Datum och ansvarig för innehållet 2018-02-22 Bodil Fager Kvalitetsavdelningen 2017-01-10 Mallen är anpassad av

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Navigatorn

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Navigatorn 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Navigatorn Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-29 Agneta Bogmark och Lisbeth Bejnö Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Ingelstad LSS

2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Ingelstad LSS 2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Ingelstad LSS Datum och ansvarig för innehållet 2017-01-12 Cecilia Rosengren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Provita AB.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Provita AB. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Provita AB. Malmö den 22 februari 2016 Chris Christensen Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lillälvsgården

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lillälvsgården 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lillälvsgården Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Hans Göthlund Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Nymilen Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-12 Pia-Maria Bergius Verksamhetschef KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF 2014-09-29 Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare Hedens Omvårdnadscenter

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare Hedens Omvårdnadscenter 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare Hedens Omvårdnadscenter Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Kristina Ellström Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för vårdgivare Frestavägens gruppboende

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för vårdgivare Frestavägens gruppboende 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för vårdgivare Frestavägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2018-02-23 Karin Ginsburg Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Träningsboendet Odlargränd

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Träningsboendet Odlargränd 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Träningsboendet Odlargränd Datum och ansvarig för innehållet 2018-02-28 Daniel Simonsson 1/12 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Ruagatan

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Ruagatan 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Ruagatan Datum och ansvarig för innehållet 29/2 2016 Kristin Augustsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Annebergs behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Annebergs behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende på Annebergs behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Lisbeth Bejnö sjuksköterska Kvalitetsavdelningen 2015-12-01

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse plan för 2018 för Vårdgivare boende Kalvhagen 1 och 2

2017 års patientsäkerhetsberättelse plan för 2018 för Vårdgivare boende Kalvhagen 1 och 2 2017 års patientsäkerhetsberättelse plan för 2018 för Vårdgivare boende Kalvhagen 1 och 2 Datum och ansvarig för innehållet 2018-02-26 Catrine Andersson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Rådjurstigens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 150212 Lennart Sandström Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Runby gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-2016 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen är anpassad

Läs mer

2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Ektorps Gb

2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Ektorps Gb 2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Ektorps Gb Datum och ansvarig för innehållet VC Rosemary Rickett Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Lenagårdens behandlingshem Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende

Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende Patientsäkerhetsberättelse Västravägens Stödboende År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: Patientsäkerhetsberättelse År 2015 (2015-01-01 2015-10-31) Morkullevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-19 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare Dallotsen

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare Dallotsen 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare Dallotsen Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Ingela Vestlund Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare boende Skillnadsgatan

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare boende Skillnadsgatan 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare boende Skillnadsgatan Datum och ansvarig för innehållet 2018-02-26 Catrine Andersson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Marmorgårdens gruppbostad.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Marmorgårdens gruppbostad. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende vid Marmorgårdens gruppbostad. Datum och ansvarig för innehållet 29/2-16 Susanna Årman Kvalitetsavdelningen 2015-12-01 Mallen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse Hagavägens Gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet Lisbeth Lundvall 20160208 Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Värjans LSS-boende

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Värjans LSS-boende 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Värjans LSS-boende Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-29 Olle Manneteg Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Hyttan

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Hyttan 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Hyttan Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Backlöksvägens DV

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Backlöksvägens DV 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Backlöksvägens DV Datum och ansvarig för innehållet 2018-04-04 Kenth Ankerhag Mallen är anpassad atida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse.

Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS1, Nytida AB År 2013 2013-12-30 Catharina Johansson Denna patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens Patientsäkerhetsberättelse. Mallen är

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare på Hedens Omvårdnadscenter

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare på Hedens Omvårdnadscenter 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare på Hedens Omvårdnadscenter Datum och ansvarig för innehållet 2018-01-23 Kristina Ellström Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad

Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad Patientsäkerhetsberättelse för Runby gruppbostad År 2013 2014-01-30 Marianne Arnetz, verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare boende Maltesholmsvägens gruppbostad

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare boende Maltesholmsvägens gruppbostad 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare boende Maltesholmsvägens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad atida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare boende Klosterängsgruppen

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare boende Klosterängsgruppen 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare boende Klosterängsgruppen Datum och ansvarig för innehållet 18-02-01 Christina N Löfberg Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Emanuel Bagares gata

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Emanuel Bagares gata 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Emanuel Bagares gata Datum och ansvarig för innehållet 180108 Jennie Pettersson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för

Patientsäkerhetsberättelse för 2015-03-04 Patientsäkerhetsberättelse för Trehörna Omsorger AB År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Berglunda

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Berglunda 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Berglunda Datum och ansvarig för innehållet 2014-12-31 Kristina Anjou Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Opplunda HVB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Opplunda HVB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Opplunda HVB Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Marja Gesslin, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 Daglig Verksamhet Falkenberg Nytida AB Datum och ansvarig för innehållet 2016-01-12 Ewa Sjögren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Hasselvillans gruppbostad

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Hasselvillans gruppbostad 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Hasselvillans gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 6/2-2018 Susanna Årman Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare boende Villa Blanca

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare boende Villa Blanca 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare boende Villa Blanca Datum och ansvarig för innehållet 180108 Jennie Pettersson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Nytida Davsjö AB, Fristad HVB

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Nytida Davsjö AB, Fristad HVB 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Nytida Davsjö AB, Fristad HVB Datum och ansvarig för innehållet 2018-02-14 Andreas Hosio, verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren

Patientsäkerhetsberättelse för. Daglig Verksamhet, Nytida AB. År 2014. 2015-01-08 Ewa Sjögren Patientsäkerhetsberättelse för Daglig Verksamhet, Nytida AB År 2014 2015-01-08 Ewa Sjögren Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar för patientsäkerhetsarbetet...

Läs mer

2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Huluäng serviceboende

2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Huluäng serviceboende 2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Huluäng serviceboende Datum och ansvarig för innehållet 170317 Emma Floengård Sjuksköterska 170317 Karuna Rosell Sjuksköterska 170317 Linda Andersson,

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Vendelsögården Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-20 Beata Torgersson Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Verksamhetsområde 4 Region Stockholm Daglig verksamhet

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Verksamhetsområde 4 Region Stockholm Daglig verksamhet 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Verksamhetsområde 4 Region Stockholm Daglig verksamhet Datum och ansvarig för innehållet 2018-03-07 Sara Widholm Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad.

Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad. Patientsäkerhetsberättelse för Morkullevägens gruppbostad År 2013 2014-03-01 Lennart Sandström, verksamhetschef enl. HSL Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lillälvsgården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-01 Peter Boänges Reviderad Kvalitetsavdelningen/LF 2014-09-29 Verksamhetens namn Lillälvsgården Verksamhetens

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Asp center

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Asp center 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Asp center Datum och ansvarig för innehållet 2018-03-15 Nina Morin Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vanadis gruppbostad

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vanadis gruppbostad 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vanadis gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 2018.03.12 Rebecca Fredriksson, verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem

Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem 2015-01-25 Patientsäkerhetsberättelse för Annebergs Behandlingshem År 2014 Datum och ansvarig för innehållet Ann-Charlotte Nordmark Verksamhetschef Mallen är anpassad av Ambea AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Tingbergs gruppboende

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Tingbergs gruppboende 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Tingbergs gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2018-03-01 Sara Albinsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén

Patientsäkerhetsberättelse för. Falkenberg LSS 2, Nytida AB. År 2014. 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Patientsäkerhetsberättelse för Falkenberg LSS 2, Nytida AB År 2014 2015-01-10 Annika Hoffsten Hultén Detta underlag till patientsäkerhetsberättelse utgör en bilaga till vårdgivarens patientsäkerhetsberättelse.

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 160215 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Ullstämma servicehus och hemtjänst Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-26 Ida Björkman Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och verksamhetsplan för 2018 för Region Stockholm Daglig Verksamhet, Verksamhetsområde 1.

2017 års patientsäkerhetsberättelse och verksamhetsplan för 2018 för Region Stockholm Daglig Verksamhet, Verksamhetsområde 1. 2017 års patientsäkerhetsberättelse och verksamhetsplan för 2018 för Region Stockholm Daglig Verksamhet, Verksamhetsområde 1. Datum och ansvarig för innehållet Sara Sondell 180306 1/14 Innehållsförteckning

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Nygårds barn- och ungdomsboende

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Nygårds barn- och ungdomsboende 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Nygårds barn- och ungdomsboende Datum och ansvarig för innehållet 2018-01-06 Sara Albinsson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Eneborgsvägens gruppbostad

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Eneborgsvägens gruppbostad 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Eneborgsvägens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 2018-03-01 Mikael Svenn, Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Verksamhetsområde 3 i region Stockholm Daglig Verksamhet

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Verksamhetsområde 3 i region Stockholm Daglig Verksamhet 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Verksamhetsområde 3 i region Stockholm Daglig Verksamhet Datum och ansvarig för innehållet Erika Winterskov 180307 Kvalitetsavdelningen

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Skogalundsklippans GB

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Skogalundsklippans GB 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Skogalundsklippans GB Datum och ansvarig för innehållet VC Rosemary Rickett SSK Nina Lindbäck Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Rapsvägens gruppbostad, Solhaga, Sörbygården och Brålanda Hemsjukvård. Datum och ansvarig för innehållet 150219 Åsa Sandblom Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Ranängens barn och ungdomsboende

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Ranängens barn och ungdomsboende 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Ranängens barn och ungdomsboende Datum och ansvarig för innehållet 2018-03-02 Anna Åberg Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Syrenens gruppbostad Datum och ansvarig för innehållet 20150126 Susann Nilsson Verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Solängens Träningsboende i Hammenhög

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Solängens Träningsboende i Hammenhög 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Solängens Träningsboende i Hammenhög Datum och ansvarig för innehållet 20180222 Eva-Marie Diurhuus-Gundersen Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Datum och ansvarig för innehållet 2015-01-08 Lena Bölander verksamhetschef i samarbete med Camilla Furuskär sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Gotlandsgatans gruppbostad

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Gotlandsgatans gruppbostad 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Gotlandsgatans gruppbostad 2018.02.26 Carl Engqvist Verksamhetschef Kvalitetsavdelningen 2017-12-01 Mallen är anpassad av Nytida AB

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare boende Kullen LSS

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare boende Kullen LSS 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare boende Kullen LSS Datum och ansvarig för innehållet 2018-02-27 Karin Johansson Kvalitetsavdelningen 2017-12-01 Innehållsförteckning

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för. Trehörna Omsorger AB

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för. Trehörna Omsorger AB 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Trehörna Omsorger AB Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg

Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg Patientsäkerhetsberättelse för Marieberg År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2014-02-24 Carin Mork-Brandén Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare

Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Patientsäkerhetsberättelse för vårdgivare Herrgårdsvägens gruppbostad År 2015 Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Stella Georgas Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare: Smedjans dagliga verksamhet

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare: Smedjans dagliga verksamhet 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare: Smedjans dagliga verksamhet Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Kumlaviken Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-22 Patrik Sjösten verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Nytida Autismkonsult AB Tranebergs träningsboende och elevhem

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Nytida Autismkonsult AB Tranebergs träningsboende och elevhem 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Nytida Autismkonsult AB Tranebergs träningsboende och elevhem Datum och ansvarig för innehållet 2018-02-28 Maria Eliasson Kvalitetsavdelningen

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Herrgårdsvägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet Joakim Holmgren 1/9 Innehållsförteckning Sammanfattning Övergripande mål och strategier Organisatoriskt

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Viljans barn och ungdomsboende

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Viljans barn och ungdomsboende 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Viljans barn och ungdomsboende Datum och ansvarig för innehållet 2018-05-29 Verksamhetschef Denise Aronsson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Bagarevägens gruppboende

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Bagarevägens gruppboende 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Bagarevägens gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2018-01-22 Annicka Brattberg Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Nytida Eken

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Nytida Eken 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Nytida Eken 2018-03-01 Mariell Larsson, verksamhetschef Jonas Bergvall, sjuksköterska Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Ringgatans serviceboende

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Ringgatans serviceboende 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Ringgatans serviceboende Datum och ansvarig för innehållet 180215 Lennart Sandström, verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Klippan

Patientsäkerhetsberättelse för Klippan 2014-04-14 Patientsäkerhetsberättelse för Klippan År 2013 2014-04-14 Anna-Mari Kinnunen Verksamhetschef äldreboendet Klippan/Vardaga Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Växjö LSS 215 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 216 för Vårdgivare boende Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 216-2-9 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Thamstorp Boende & Rehab

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Thamstorp Boende & Rehab 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Thamstorp Boende & Rehab Datum och ansvarig för innehållet 2018-02-22 Jenny Nilsson Linda Ståhlgren Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB

Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB Patientsäkerhetsberättelse för Lenagården HVB År 2013 Datum och ansvarig för innehållet 2013-01-21 Lena Bölander Verksamhetschef Mallen är anpassad av Carema Care utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse 2011 för Lingberga, verksamhetsår 2010, Carema Care

Patientsäkerhetsberättelse 2011 för Lingberga, verksamhetsår 2010, Carema Care Patientsäkerhetsberättelse 2011 för Lingberga, verksamhetsår 2010, Carema Care Qualimax är Carema Cares ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Carema Cares ledning fastställer kvalitets- miljö

Läs mer

2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Malma By Gruppboende

2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Malma By Gruppboende 2016 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2017 för Malma By Gruppboende Datum och ansvarig för innehållet 2017-03-30 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare E-huset Skarpnäcksgården

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare E-huset Skarpnäcksgården 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare E-huset Skarpnäcksgården Datum och ansvarig för innehållet Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende.

2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2015 års patientsäkerhetsberättelse för Hornskrokens vård- och omsorgsboende. 2016-01-08 Ann-Sophie Rudolph Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall Kvalitetsavdelningen

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Strandhemmet

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Strandhemmet 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Strandhemmet Datum och ansvarig för innehållet Joachim Fredriksson. 160201 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Lotsen.

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Lotsen. 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare boende Lotsen. Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-27 Gun Lindblom Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Agaten

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Agaten 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Agaten 2016-02-29 Ann-Charlotta Adamsson Verksamhetschef Agaten Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Landskrona LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Datum och ansvarig för innehållet 20150208 Solweig Palm /VC Lisbeth Zätterberg /SSK Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Nytida Ekbacka AB

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Nytida Ekbacka AB 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare Nytida Ekbacka AB Datum och ansvarig för innehållet 18 02 21 Eva Stjernqvist, Christina Ohlsson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Lenagården

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Lenagården 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Lenagården Datum och ansvarig för innehållet Marja Gesslin 2018-02-16 Kvalitetsavdelningen 2017-12-01 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare F-huset Skarpnäcksgården

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare F-huset Skarpnäcksgården 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Vårdgivare F-huset Skarpnäcksgården Datum och ansvarig för innehållet 2018-03-05 Marie Haglund Norrby Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare Nattsländan

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare Nattsländan 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Vårdgivare Nattsländan 2016-02-29 Lisbeth Unger, verksamhetschef Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Höga Kusten Vård och Omsorg

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Höga Kusten Vård och Omsorg 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Höga Kusten Vård och Omsorg Datum och ansvarig för innehållet 2016-03-01 Peter Boänges & Jens Nordlander Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Växjö LSS Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN KA/LF

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Växjö LSS.

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Växjö LSS. 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Växjö LSS. Datum och ansvarig för innehållet Ulrika Hansson 20180107 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN

2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN 2014 års patientsäkerhetsberättelse för KUMLAVIKEN Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-27 Patrik Sjösten Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården.

2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. 2014 års patientsäkerhetsberättelse för Kvarngården. Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-24 Rikard Strömqvist Mallen är anpassad av Vardaga AB utifrån Sveriges Kommuner och Landstings mall KVALITETSAVDELNINGEN

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Lotsen boende med särskild service för psykiskt funktionsnedsatta.

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Lotsen boende med särskild service för psykiskt funktionsnedsatta. 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Lotsen boende med särskild service för psykiskt funktionsnedsatta. Datum och ansvarig för innehållet 2018-02-16 Petra Nygren 1/16 Innehållsförteckning

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse

Patientsäkerhetsberättelse Diarienummer: LOGGA Patientsäkerhetsberättelse År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-02-13 Stella Georgas, Verksamhetschef enligt HSL Mallen är framtagen av Sveriges Kommuner och Landsting (reviderad

Läs mer

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Kaprifolen, Gnesta Nytida

2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Kaprifolen, Gnesta Nytida 2017 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2018 för Kaprifolen, Gnesta Nytida Datum och ansvarig för innehållet Maria Hjorth & Jasmina Roosmark 2018-05-24 Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån

Läs mer

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Thamstorps Boende och Rehab

2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Thamstorps Boende och Rehab 2015 års patientsäkerhetsberättelse och plan för 2016 för Thamstorps Boende och Rehab Datum och ansvarig för innehållet 2016-02-27 Sara Albinsson Mallen är anpassad av Nytida AB utifrån Sveriges Kommuner

Läs mer