Samling för demokrati, MR-dagarna, och kampen mot antisemitismen.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samling för demokrati, MR-dagarna, och kampen mot antisemitismen."

Transkript

1 Yttrande (SD) Kommunstyrelsen Ärende Ansökan om att Göteborgs Stad ska stå värd för MR-dagarna 2021 SD ställer sig positivt till att Göteborg blir värd för MR-dagarna Vi har dock några reflektioner på texten i tjänsteutlåtandet. VGR jämfört med Göteborgs Stad Till skillnad från VGR saknas politisk åskådning som en mänsklig rättighet i Göteborgs plan för mänskliga rättigheter och Göteborgs plan för en jämlik stad. SD har tagit upp detta i ett antal yrkanden, yttranden och anföranden. Tjänsteutlåtandet tar upp samarbetet med VGR vid beredning av ärendet, och det är därför extra anmärkningsvärt att man återigen exkluderar politisk eller annan åskådning under rubriken mångfaldsperspektivet. Man kan starkt ifrågasätta om det överhuvudtaget har förekommit någon kommunikation med VGR i denna fråga. Samling för demokrati, MR-dagarna, och kampen mot antisemitismen. Det är glädjande att se att det var total uppslutning från samtliga partier på samling för demokrati fredagen den 29 januari. Det som särskilt berörde var vittnesmålet från Sigmund Baum som överlevde flera förintelseläger, och därför kunnat vittna om det systematiska mördandet i dessa läger. Sigmund var polsk jude, och levde och arbetade i Polen efter andra världskriget. Men 1967 startade den antisemitiska vågen i den kommunistiska diktaturen Polen. När man planerade att bygga läger för sionister i kommunistdiktaturen Polen så bestämde sig Sigmund att fly till Sverige. Han fick asyl direkt. Min förhoppning är att de närvarande partierna från höger till vänster tar till sig detta. Jag hoppas att dessa politiker fick boken Glöm aldrig och läste den noga. Då särskilt kapitlet av Sigmund Baum som vittnat om antisemitismen i den kommunistiska diktaturen Polen under Slutsatsen är att det är viktigt att arbetet mot antisemitismen får en framträdande roll under MR-dagarna 2021.

2 Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1903/17 Område HR Avdelningen för mänskliga rättigheter Helen Arfvidsson Telefon: E-post: Ansökan om att Göteborgs Stad ska stå värd för MR-dagarna 2021 Förslag till beslut I kommunstyrelsen: 1. Göteborgs Stad ansöker om att stå värd för MR-dagarna (mänskliga rättighetsdagarna) Finansieringen hänskjuts till ordinarie budgetberedning Sammanfattning MR-dagarna har funnits sedan år 2000 och är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Göteborgs Stad har tidigare stått värd för MR-dagarna 2012 och Från dessa erfarenheter som värdstad framgår tydligt att en stark samverkan lokalt och regionalt varit en framgångsfaktor och bidragit till att MRdagarna verkat som en samlande plattform för att belysa vikten av mänskliga rättigheter. Stadens medverkan år 2021 skulle sammanfalla dels med firandet av stadens 400-års jubileum och dels med att det var 100-års sedan då kvinnor i Sverige för första gången kunde använda sin rösträtt vilket har en betydande möjlighet att lyfta fram mänskliga rättigheter och demokrati i ett bredare sammanhang. Att stå värd för MR-dagarna innebär dels möjlighet till engagemang på olika nivåer, där samverkan inom staden, på regional nivå och med civilsamhället kan möjliggöra ett långsiktigt, stärkt och inkluderande fokus på mänskliga rättigheter både inför och under arrangemanget. Det innebär även möjligheter att koppla kompetenshöjande insatser och andra mobiliseringsaktiviteter både till arrangemanget i sig samt utifrån ett pågående, långsiktigt och strategiskt arbete med att bygga upp en stadenövergripande kompetensplattform för att stärka stadens arbete med mänskliga rättigheter och som ska vara ett stöd för alla chefer och medarbetare i Göteborgs Stad. Ekonomiska konsekvenser Kostnaderna för Göteborgs Stads medverkan i MR-dagarna 2015 uppgick till totalt 1 miljon kr, varav kr avsattes för verksamhetsbidrag till MR-dagarna (inklusive kostnader för lokal, teknik med mera) och kr för kompetenshöjande insatser till stadens anställda. Det totala verksamhetsbidraget till MR-dagarna 2015 uppgick till kr och fördelades på Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland. Ett samtal har initierats kring en liknande fördelning inför 2021 vilket är en förutsättning för ansökan. 1(4)

3 Utifrån preliminära uppgifter från olika lokalförfrågningar inför 2021 så kommer kostnaderna för lokalhyra att öka jämfört med tidigare arrangemang vilket därmed medför ökade ekonomiska konsekvenser för den totala kostnaden. Uppskattningsvis kommer Göteborgs Stad medverkan i och ekonomiska stöd till MR-dagarna 2021 medföra följande kostnader: - Verksamhetsbidrag till MR-dagarna: kr - Kompetenshöjande insatser: kr Kostnader för verksamhetsbidrag till MR-dagarna och kompetenshöjande insatser inryms inte inom stadsledningskontorets ordinarie ram. Om kommunstyrelsen väljer att gå vidare med beslut i frågan krävs att de ekonomiska konsekvenserna kring verksamhetsbidrag och kompetenshöjande insatser hanteras inom ramen för den ordinarie budgetprocessen för Barnperspektivet Insatser som bidrar till att höja kunskapen om mänskliga rättigheter och det ansvar som åligger stadens verksamheter förväntas gynna barn/ungdomar och ligga i linje med FN:s barnkonvention. Utifrån förslaget att barnkonventionen blir svensk lag 2020 kan ett långsiktigt kompetenshöjande arbete som leder upp till MR-dagarna 2021 stärka stadens arbete med att synliggöra och implementera denna lag. Riktade satsningar för att möjliggöra deltagande i MR-dagarna för skolelever i staden samt ledamöter i Ungdomsfullmäktige kan ytterligare förväntas öka barn och ungas kunskap om mänskliga rättigheter och demokrati, stärka delaktigheten och öka möjligheten för barn och unga att hävda sina mänskliga rättigheter. Jämställdhetsperspektivet I staden bedrivs ett aktivt arbete för jämställdhet men fortfarande får flickor/kvinnor och pojkar/män inte en jämlik tillgång till sina mänskliga rättigheter. Insatser som ökar kunskapen om mänskliga rättigheter och mer specifikt om kvinnors mänskliga rättigheter i linje med FN:s kvinnokonvention, förväntas gynna både flickor, pojkar, kvinnor och män. Att MR-dagarna 2021 sammanfaller med firandet att det var 100-års sedan då kvinnor i Sverige för första gången kunde använda sin rösträtt möjliggör även ett stärkt fokus på kvinnors kamp för rösträtt och demokratifrågor i stort. Mångfaldsperspektivet MR-dagarna kan verka som en plattform för att stärka medvetenheten och kunskapen om mänskliga rättigheter i Göteborgs Stad, både bland medborgare och medarbetare. Genom riktade kompetenshöjande satsningar kan arbetet för att förverkliga mänskliga rättigheter i staden stärkas ytterligare. Insatser bedöms gynna alla medborgare och medarbetare inom staden oavsett kön, könsidentitet/-uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Miljöperspektivet Stadsledningskontoret har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån detta perspektiv. Omvärldsperspektivet Utifrån stadens firande av 400-års jubileet har ett stärkt internationellt avtryck framförts som önskvärt, blanda annat utifrån temat för 2018 Go global. Detta sammanfaller väl med det önskemål om ett brett och internationellt fokus på MR-dagarna som kansliet för MR-dagarna har lyft fram. Här finns därmed dels möjligheter till att stärka jubileumssatsningens internationella avtryck och dels stärka samverkan ytterligare med Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 2(4)

4 våra vänorter och partnerstäder med seminarier och aktiviteter live-streamade på engelska. Detta möjliggör även för en bredare publik att ta del av arrangemanget. Ärendet Förslag till ett beslutsunderlag för stadens medverkan i MR-dagarna 2021, inklusive kostnadsberäkningar för verksamhetsbidrag till MR-dagarna och för kompetenshöjande insatser inför och under arrangemanget. Bakgrund MR-dagarna är Nordens största mötesplats för praktiker, forskare, myndigheter, politiker och ideellt engagerade som arbetar med eller vill lära mer om mänskliga rättigheter. Arrangemanget når ut till mellan och besökare. Det övergripande syftet med MR-dagarna är att arrangemanget ska öka kunskapen om mänskliga rättigheter samt att lyfta dessa högre upp på den politiska dagordningen. Därutöver läggs fokus bland annat på att bredda och fördjupa det offentliga samtalet samt sprida kunskap kring mänskliga rättigheter; att skapa en arena för att träffas och utbyta erfarenheter och utveckla samarbeten; att erbjuda kunskap och metoder för praktisk tillämpning av de mänskliga rättigheterna; och att lyfta fram utmaningar inom området för mänskliga rättigheter lokalt och globalt. Konferensen äger rum årligen i olika städer för att bidra till utvecklingen av mänskliga rättigheter i Sverige och internationellt. Konferensen drivs helt utan vinstintresse och är ett samarbetsprojekt mellan Bris, DemokratiAkademin, Diakonia, Fonden för mänskliga rättigheter, Friends, Föreningen Ordfront, Ibn Rushd studieförbund, Raoul Wallenberg Institutet vid Lunds universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Göteborgs universitet, Sensus studieförbund och Svenska kyrkan. Göteborgs Stads tidigare medverkan MR-dagarna genomfördes för första gången i Göteborg 2012 på Svenska Mässan, då utifrån temat Vem har rätt till rättigheter?. Göteborgs Stad stod även värd för MRdagarna 2015 och då i samverkan med Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland under parollen Västsverige mot rasism. En framgångsfaktor som tydligt lyfts fram utifrån dessa två tidigare erfarenheter av ett aktivt lokalt värdskap är den samverkan som skedde mellan bland andra Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland i den lokala arrangörsgruppen. Beredning av ärendet I beredningen av ärendet har stadsledningskontoret fört dialog med tjänstepersoner på Göteborg & Co, Jämlikt Göteborg, konsument- och medborgarservice, demokratistrateg på stadsledningskontoret, strategisk samordnare för EuroPride, Ungdomsfullmäktige med flera. Samverkan med Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland har även påbörjats, samt med representanter från civilsamhället. I dialogen har det långsiktiga mobiliseringsarbetet poängterats och vikten att dra lärdomar från 2018 års mobilisering inför och under EuroPride. Även inom ramen för de kompetenshöjande insatserna bör en långsiktighet och kontinuitet beaktas. Utifrån 2015 års erfarenhet av värdskapet framgår tydligt att ett mobiliseringsarbete kopplat till ett gemensamt tema är ett effektivt sätt att konkretisera arbetet med mänskliga rättigheter, demokrati och normkritik i staden. Stadens medverkan i MR-dagarna 2021 I Göteborgs Stad pågår redan ett omfattande arbete kring mänskliga rättigheter, men som stadens plan för arbetet med mänskliga rättigheter påvisar så är stadens arbete ojämnt fördelat och flera utvecklingsmöjligheter är identifierade. Att förlägga MR- Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 3(4)

5 dagarna i Göteborg 2021 är ett sätt att långsiktigt mobilisera kring och sätta mänskliga rättigheter än tydligare på agendan i staden via stärkt samverkan och engagemang. Stadens medverkan år 2021 skulle sammanfalla med firandet av stadens 400-års jubileum och med att det var 100-års sedan då kvinnor i Sverige för första gången kunde använda sin rösträtt vilket har en betydande möjlighet att lyfta fram mänskliga rättigheter och demokrati i ett bredare sammanhang. Att stå värd för MR-dagarna 2021 och möjligheten att sätta ett internationellt avtryck har varit en långsiktig och integrerad del av planeringen inför 400-års jubileet. Som värdstad finns möjligheter att påverka arrangemangets huvudtema och inriktningar. Utifrån detta finns en möjlighet att kraftsamla och mobilisera kring ett specifikt fokus var temat Tillsammans mot rasism, som i sin tur ledda till att Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götaland samlades under rubriken Västsverige mot rasism, ett arbete som fortsätter än idag och som bland annat resulterat i en konferens i oktober 2017 på samma tema och som ligger till grund för arbetet med stadens kommande plan mot rasism. Stadens medverkan i MR-dagarna 2021 innebär även möjligheter att koppla kompetenshöjande insatser och andra mobiliseringsaktiviteter både till arrangemanget i sig samt utifrån ett pågående, långsiktigt och strategiskt arbete med att bygga upp en stadenövergripande kompetensplattform för att stärka stadens arbete med mänskliga rättigheter. Därutöver anses specifika satsningar riktade till exempelvis skolelever och ungdomsfullmäktige vara viktiga för att sprida kunskapen om mänskliga rättigheter till barn och unga. Vidare är MR-dagarna en möjlig plattform för att synliggöra och sprida goda exempel på insatser och satsningar som redan görs i staden, så som Jämlikt Göteborg med flera. Förslag på upplägg En framgångsfaktor som tydligt lyfts fram utifrån stadens tidigare erfarenheter av att stå värd för MR-dagarna är vikten av samverkan i en lokal arrangörsgrupp. Denna arrangörsgrupp ska långsiktigt och strategiskt planera både stadens medverkan på MRdagarna 2021 samt kompetenshöjande insatser och stadens mobiliseringsarbete både inför och under arrangemanget. Lärdomar från arbetet med EuroPride under 2018 är viktiga att integrera i arrangörsgruppens arbete. De kompetenshöjande insatserna ska därutöver kopplas till arbetet med en stadenövergripande kompetensplattform för att stärka stadens arbete med mänskliga rättigheter. Till denna grupp kommer representanter från stadens olika verksamheter bli inbjudna, bland andra från Göteborg & Co, Jämlikt Göteborg, ungdomsfullmäktige, konsumentoch medborgarservice, utvecklingsledare MR i stadsdelarna med flera. Även Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs universitet samt representanter från kommunstyrelsens samråd och andra delar av det civila samhället ska ingå utifrån ett medskapande och inkluderande förhållningssätt. Detta långsiktiga och strategiska arbete kommer även kopplas ihop med och förankras i den redan pågående styrgruppen för stadens 400-års jubileum med fokus på demokratisatsning med ungt inflytande där stadsledningskontoret, konsument- och medborgarservice, social resursförvaltning, Göteborg och Co och kulturförvaltningen ingår. Stadsledningskontoret Helen Arfvidsson Planeringsledare Klas Forsberg Avdelningschef Göteborgs Stad Stadsledningskontoret, tjänsteutlåtande 4(4)

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-10-01 Diarienummer 0993/12 Repronummer 256/15 Kommunikation/Demokrati Klas Forsberg Telefon 031-3680618 E-post: klas.forsberg@stadshuset.goteborg.se Riktlinjer e-förslag

Läs mer

Information om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM

Information om upphandling av Framtidens vårdinformationsmiljö - FVM Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-01 Diarienummer 0707/17 Handläggare Karin Tidlund Telefon: 031-368 06 46 E-post: karin.tidlund@stadshuset.goteborg.se Information om upphandling

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1415/16 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-25 Diarienummer 1415/16 Kommunikationsavdelningen Maria Norberg Telefon 031-368 02 61 E-post: maria.norberg@stadshuset.goteborg.se Göteborgs Stads medverkan i Almedalen

Läs mer

Anneli Hulthén Jonas Andrén

Anneli Hulthén Jonas Andrén Ersätter tidigare utsänd handling Handling 2015 nr 221 Kommunikationsprogram för Göteborgs Stad Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets

Läs mer

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag

Begäran om revidering av riktlinjer för Göteborgsförslag Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-10-08 Diarienummer 1473/18 Handläggare Helena Österlind Telefon:031-368 0228 E-post: helena.osterlind@stadsledningskonoret.goteborg.se Begäran om revidering

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Östermalms stadsdelsförvaltning Kvalitetsavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-24 Handläggare Carolina Bjurling Telefon: 08-50810052 Till Östermalms stadsdelsnämnd 2017-09-21 Program för barnets

Läs mer

Yttrande över remiss av Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad

Yttrande över remiss av Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholm stad Arbetsmarknadsförvaltningen Utvecklings- och utredningsstaben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-09-07 Handläggare Lisa Svensson Telefon: 08-50847980 Till Arbetsmarknadsnämnden den 19 september 2017 Ärende

Läs mer

Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad

Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad Handlingsplan för arbetet med de mänskliga rättigheterna i Göteborgs Stad Göteborgs Stad har länge haft en tydlig inriktning om att stadens verksamheter ska integrera ett flertal horisontella perspektiv

Läs mer

Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser i Göteborg

Avtal om samverkan avseende folkhälsoinsatser i Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-10-20 Diarienummer 1234/16 Utbildning, barn och unga, folkhälsa Välfärd och utbildning Anna Lagerquist Telefon 031-368 04 46 E-post: anna.lagerquist@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Genomförande av processägarskap för målen om mänskliga rättigheter och jämställdhet våren 2018

Genomförande av processägarskap för målen om mänskliga rättigheter och jämställdhet våren 2018 Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-05-24 Diarienummer 1038/18 Handläggare Eva-Marie Kjellström Telefon: 031-3680422 E-post: eva-marie.kjellstrom@stadhuset.goteborg.se Genomförande av

Läs mer

Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck

Program för lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck Stadsledningskontoret Kansliet för mänskliga rättigheter Tjänsteutlåtande DNR 171-116/2017 Sida 1 (6) 2017-06-16 Handläggare Kristina Börjeson Telefon: 08-508 29 452 Till Kommunstyrelsen möjligheter oavsett

Läs mer

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017

Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Styrelsehandling 15 Dnr 0079/17 2017-02-10 Lena Andersson Beslutsärende Deltagande Almedalen 2017 Förslag till beslut Styrelsen godkänner att Älvstranden Utveckling AB deltar i Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Policy för internationellt arbete

Policy för internationellt arbete 1/7 Beslutad: Kommunfullmäktige 2014-11-03 121 Gäller fr o m: 2014-11-03 Myndighet: Diarienummer: Kommunstyrelsen KS/2014:368-003 Ersätter: EU-strategi för Strängnäs kommun, 2011-04-26, 126 Ansvarig: Stabsavdelningen

Läs mer

Fokusår 2018: Go global med sikte på Så här hänger det ihop! Alla kan vara med och bidra

Fokusår 2018: Go global med sikte på Så här hänger det ihop! Alla kan vara med och bidra Fokusår 2018: Go global med sikte på 2021 Så här hänger det ihop! Alla kan vara med och bidra UPPDRAG START HALVTID 400 ÅR AVTRYCK 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Stadsledningskontoret Kansliet för mänskliga rättigheter Tjänsteutlåtande Dnr 171-1526/2016 Sida 1 (7) 2017-06-16 Handläggare Agneta Widerståhl Telefon: 08-508 29 445 Till Kommunstyrelsen inflytande i

Läs mer

Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Göteborgs Stads anvisning för garantibelopp i bostad med särskild service enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-05-23 Diarienummer 1032/18 Handläggare Lars Eriksson Telefon: 031-3680324 E-post: lars.eriksson@stadshuset.goteborg.se Göteborgs Stads anvisning för

Läs mer

Demokratisatsning med ungt inflytande

Demokratisatsning med ungt inflytande Demokratisatsning med ungt inflytande Stadsledningskontoret i samverkan med Kulturförvaltningen Barnkonventionen Artikel 12-14 & 31. (2 & 6). 1989 antog FN barnkonventionen. Sverige ratificerade 1990,

Läs mer

Framställan om kommuncentralt avsatta medel för hållbarhetsbidrag 2018

Framställan om kommuncentralt avsatta medel för hållbarhetsbidrag 2018 Fastighetskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-02-20 Diarienummer 0008/18 Handläggare Lena Thylén Telefon: 368 10 13 E-post: lena.thylen@fastighet.goteborg.se Framställan om kommuncentralt avsatta medel

Läs mer

Program för ett jämställt Stockholm

Program för ett jämställt Stockholm Stadsledningskontoret Kansliet för mänskliga rättigheter Tjänsteutlåtande Dnr 434-21/2017 Sida 1 (6) 2017-06-16 Handläggare Jennifer Bolin Telefon: 08-508 29 451 Till Kommunstyrelsen Stadsledningskontorets

Läs mer

Yrkande av Martin Wannholt Kommunstyrelsen Ställningstagande om deltagande i Vinnova-ansökan inom Mistra Urban Futures

Yrkande av Martin Wannholt Kommunstyrelsen Ställningstagande om deltagande i Vinnova-ansökan inom Mistra Urban Futures Yrkande av Martin Wannholt Kommunstyrelsen 2018-12-19 Ärende 2.2.11 Ställningstagande om deltagande i Vinnova-ansökan inom Mistra Urban Futures Efter tio år med olika stöd är det dags för Mistra Urban

Läs mer

Therese Brusberg Projektchef Göteborg 2021, Göteborg & Co

Therese Brusberg Projektchef Göteborg 2021, Göteborg & Co Therese Brusberg Projektchef Göteborg 2021, Göteborg & Co Uppdrag från kommunstyrelsen UPPDRAG START HALVTID 400 ÅR AVTRYCK 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Visionsarbete

Läs mer

Folkesundhed og partnerskaber Sundhet genom partnerskap

Folkesundhed og partnerskaber Sundhet genom partnerskap Folkesundhed og partnerskaber Sundhet genom partnerskap Sara Kollberg, Folkhälsomyndigheten, Sverige Elisabeth Skoog Garås, Sveriges Kommuner och Landsting Hur kom den till av vilka Vad är Mötesplatsen

Läs mer

Till Kulturdepartementet Stockholm. Ang. remissen Kraftsamling mot antiziganism

Till Kulturdepartementet Stockholm. Ang. remissen Kraftsamling mot antiziganism Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ang. remissen Kraftsamling mot antiziganism Kulturdepartementet har gett möjlighet att inkomma med synpunkter på betänkandet Kraftsamling mot antiziganism. Kommunstyrelsens

Läs mer

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter MEDDELANDE FRÅN STYRELSEN NR 12/2017 Vårt ärendenr: 17/00003 2017-06-09 Kommunstyrelserna Landstingsstyrelserna/regionstyrelserna Överenskommelse om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter Ärendenr:

Läs mer

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB

Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Bilaga E Styrelsen 1 Diarienummer: 0065/17 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Förslag till ägardirektiv för Business Region Göteborg AB Förslag till

Läs mer

Strategi för Agenda 2030 i Väst,

Strategi för Agenda 2030 i Väst, Partnerskap för genomförande av de Globala målen i Västsverige Detta dokument tar sin utgångspunkt i visionen om ett Västsverige som är i framkant i partnerskap för genomförande av de Globala målen, och

Läs mer

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson

Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB. Ann-Sofie Hermansson Lina Isaksson Handling 2017 nr 82 Fusion av AB Gothenburg European Office och Göteborgs Stadshus AB Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1009/15 Repronummer 173/15

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 1009/15 Repronummer 173/15 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-05-25 Diarienummer 1009/15 Repronummer 173/15 Intern förvaltning Kunskapscenter mot organiserad brottslighet Bengt-Olof Berggren Telefon 031-368 05 51 E-post: bengt-olof.berggren@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Remiss från Socialdepartementet ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd Ds 2017:11

Remiss från Socialdepartementet ändrade regler om retroaktivitet avseende efterlevandestöd Ds 2017:11 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-04-12 Diarienummer 0760/17 Välfärd och utbildning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg och Funktionshinder Lena Lundin Telefon 031-368 03 01 E-post: lena.lundin@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Riktlinje för jämställdhetspris

Riktlinje för jämställdhetspris KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Norberg Maria Datum 2017-08-24 Diarienummer KSN-2017-1864 Kommunstyrelsen Riktlinje för jämställdhetspris Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0523/16 Repronummer 71/16

Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0523/16 Repronummer 71/16 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-03-15 Diarienummer 0523/16 Repronummer 71/16 Kommunikation Internationella avdelningen Demis Stavridis Telefon 031 367 8309 E-post: Demis.stavridis@goteborg.se Positionspapper

Läs mer

Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande

Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande Yttrande S, MP, V Kommunstyrelsen Ärende 0955/17 Yttrande om HR-program för Göteborgs Stad, begäran om godkännande Göteborgs stads starkaste tillgång är dess medarbetare. Staden har ett stort ansvar att

Läs mer

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019

Deltagande i Partnerskapet för barnets rättigheter i praktiken 2016-2019 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hagström Ingela Datum 2015-08-19 Diarienummer KSN-2015-1584 Kommunstyrelsen Deltagande i 2016-2019 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att Uppsala kommun

Läs mer

Medborgarna i Sverige skyddas även av diskrimineringslagen. Och sexuell läggning är en diskrimineringsgrund.

Medborgarna i Sverige skyddas även av diskrimineringslagen. Och sexuell läggning är en diskrimineringsgrund. Yrkande (SD) Kommunstyrelsen 2017-03-01 Ärende 2.2.9 Stadens deltagande - Europride 2018 Sverigedemokraterna tar avstånd från all form av diskriminering. I kommunallagen 2 står det att Kommuner och landsting

Läs mer

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål , laglighetsprövning enligt kommunallagen

Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål , laglighetsprövning enligt kommunallagen Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-08-11 Diarienummer 0972/16 Juridik Nora O Dowd Telefon 031-368 03 97 E-post: nora.odowd@stadshuset.goteborg.se Yttrande till Förvaltningsrätten i Göteborg i mål 6428-16,

Läs mer

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-05-27 Handläggare Monica Slama Telefon: 08-508 23 092 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB Bilaga F Styrelsen 1 Diarienummer: 0094/16 Handläggare: Peter Berggren Tel: 031-368 54 56 E-post: peter.berggren@gshab.goteborg.se Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB Förslag till beslut i styrelsen

Läs mer

Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning för valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet

Utredning gällande avgränsningar, krav samt ekonomisk ersättning för valfrihetssystem enligt LOV, daglig verksamhet Tjänsteutlåtande Utfärdat 2017-11-17 Diarienummer 0606/17 Välfärd och Utbildning Avdelning för Individ och familjeomsorg samt funktionshinder Lars Eriksson, Mona Lundahl Davies Telefon 031-3680163 E-post:

Läs mer

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala

Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Hansen Gro Datum 2017-10-13 Diarienummer KSN-2017-3394 Kommunstyrelsen Ansökan om verksamhetsstöd för drift av Antidiskrimineringsbyrån Uppsala Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 2 februari 2018

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 2 februari 2018 1 (10) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 2 februari 2018 Tid: 09:30-13:00 Plats: Kosterhavet, Södra Hamngatan 37-41, Göteborg

Läs mer

Förvaltningen föreslår att den årliga redovisningen till kulturnämnden införlivas i handlingsplanerna utifrån Kulturprogrammet framöver,

Förvaltningen föreslår att den årliga redovisningen till kulturnämnden införlivas i handlingsplanerna utifrån Kulturprogrammet framöver, Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-06-01 Diarienummer 1039/13 Göteborgs stadsmuseum Cornelia Lönnroth Telefon: 031-368 36 09 E-post: cornelia.lonnroth@kultur.goteborg.se Återremiss: Kompletterande uppdrag

Läs mer

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken

Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Utlåtande 2009: RI (Dnr 334-529/2009) Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8) Kommunstyrelsen föreslår

Läs mer

Tel: E-post: Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co AB

Tel: E-post: Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co AB Bilaga 11 Sida 1 Handläggare: Anders Söderberg Tel: 031-368 40 14 E-post: anders.soderberg@goteborg.com Nobel Week Dialogue Förslag till beslut i styrelsen för Göteborg & Co AB Styrelsen föreslås besluta

Läs mer

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation

Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Handling 2016 nr 153 Göteborgs Stads riktlinjer mot våld i nära relation Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering

Strategi. Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Strategi Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering 1 Dokumenttyp: Strategi Dokumentnamn: Luleå kommuns strategi för jämställdhetsintegrering Dokumentansvarig: Anna Lindh Wikblad Senast reviderad:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-02-15 26 KS 351/16 Medverkan i och medfinansiering av Reväst 2017 Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Reväst

Läs mer

Innehåll. Chef för sektor samhällsutveckling och medborgare är ansvarig för denna instruktion

Innehåll. Chef för sektor samhällsutveckling och medborgare är ansvarig för denna instruktion Innehåll BEREDNING MEDBORGARE OCH FOLKHÄLSAS VERKSAMHET... 2 1 Allmänt om beredningarna under kommunstyrelsen... 2 2 Beredningen medborgare och folkhälsas ansvarsområde och uppgifter... 2 BEREDNINGEN MEDBORGARE

Läs mer

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter

Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel 12 i FN:s konvention om barns rättigheter Kommunstyrelsen 2013-05-08 1 (10) Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2013:228 Cecilia Boström 016-710 29 96 Kommunstyrelsen Plan för utveckling av Eskilstuna kommuns arbete utifrån artikel

Läs mer

LÖK:en VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN

LÖK:en VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN LÖK:en VÄSTERÅS LOKALA ÖVERENSKOMMELSE MELLAN VÄSTERÅS STAD OCH CIVILSAMHÄLLET FÖR ÅREN 2018-2024 Reviderad våren 2018 och fastställd av Kommunstyrelsen 2018-08-22. studieförbund gymnastik teater orientering

Läs mer

Plats och tid: UKK, Vaksala torg 1, Uppsala. Sal C, plan 3, den 6 april 2017, kl. 13:00 15:00

Plats och tid: UKK, Vaksala torg 1, Uppsala. Sal C, plan 3, den 6 april 2017, kl. 13:00 15:00 Protokoll 1 (15) Plats och tid: UKK, Vaksala torg 1, Uppsala. Sal C, plan 3, den 6 april 2017, kl. 13:00 15:00 ande: Ersättare: Övriga deltagare: Plats och tid för justering: Jenny Lundström (MP), ordförande

Läs mer

Samordning hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs Stad Mötesplats IFO 2018

Samordning hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs Stad Mötesplats IFO 2018 Samordning hedersrelaterat våld och förtryck i Göteborgs Stad Mötesplats IFO 2018 Om Dialoga Kompetenscentrum om våld i nära relationer inklusive hedersrelaterat våld och förtryck Startade 2008 efter ett

Läs mer

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (1) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/161 157 Yttrande över utredningen EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 17 november 2017

Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 17 november 2017 1 (8) Protokoll från Västra Götalandsregionen Protokoll från beredningen för överenskommelsen med den sociala ekonomin den 17 november 2017 Tid: 09:30-14:30 Plats: Estrad Arena, Alingsås Beslutande Anna-Lena

Läs mer

REFLEKTIONER PÅ UPPFÖLJNINGSRAPPORTENS REKOMMENDATIONER & FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

REFLEKTIONER PÅ UPPFÖLJNINGSRAPPORTENS REKOMMENDATIONER & FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER REFLEKTIONER PÅ UPPFÖLJNINGSRAPPORTENS REKOMMENDATIONER & FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER Maria Chergui Paul Lappalainen Johanna Sjöwall 1 juni 2018, UNESCO LUCS VIKTIGA UTGÅNGSPUNKTER Föreningens mål arbeta mot diskriminering

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2017-10-04 138 KS 338/17 Ansökan om medfinansiering från Reväst för verksamhetsåret 2018 Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter

Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2018-02-07 Handläggare Karin Skoglund Telefon: 08-50829454 Till Kommunstyrelsen Stockholms stads riktlinjer för nationella minoriteters rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Sida 1 (6) 2016-11-18 Fylls i av stadsledningskontoret: Diarienummer: 210-1196/2016 Ansökningsnummer: om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats.

Läs mer

Program för ett jämställt Stockholm

Program för ett jämställt Stockholm Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-16 Handläggare Anna Rinder von Beckerath Telefon: 08-508 43 114 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program

Läs mer

Riktlinjer för medborgardialog och medborgarengagemang. Beslutad av kommunstyrelsen , 155/18. Dnr KS

Riktlinjer för medborgardialog och medborgarengagemang. Beslutad av kommunstyrelsen , 155/18. Dnr KS Riktlinjer för medborgardialog och medborgarengagemang Beslutad av kommunstyrelsen 2018-06-18, 155/18. Dnr KS2015.0513 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Syfte och önskade effekter... 3 3 Definitioner... 3 3.1

Läs mer

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken

Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Jämställdhetsperspektivet i den Regionala tillväxtpolitiken Anna Olofsson, Enhetschef Regional Tillväxt, Politikens inriktning Jämställdhetsperspektivet Aktörer och regeringens styrning Ansvaret för regionalt

Läs mer

Riktlinje för medborgardialog

Riktlinje för medborgardialog KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Palmquist Teresa Fällman Therese Datum 2017-05-12 Diarienummer KSN-2017-0239 Kommunstyrelsen Riktlinje för medborgardialog Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås

Läs mer

Minnesanteckning samråd för mänskliga rättigheter

Minnesanteckning samråd för mänskliga rättigheter Minnesanteckning samråd för mänskliga rättigheter 2015-05-19 Plats: Scandic Opalen, Göteborg Tid: 13.30 15.30 Närvarande: Organisationer: Cathrin Boström - Antidiskrimineringsbyrån i Trollhättan/Integrationsforum

Läs mer

Inhyrning av lokal avseende Mötesplats Hjällbo på Bergsgårdsgärdet 80

Inhyrning av lokal avseende Mötesplats Hjällbo på Bergsgårdsgärdet 80 Angered Tjänsteutlåtande Utfärdat 2019-05-23 Diarienummer N131-0029/19 Handläggare Ingela Lund Telefon: 031-365 11 01 E-post: ingela.lund@angered.goteborg.se Inhyrning av lokal avseende Mötesplats Hjällbo

Läs mer

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen Sida 1 (7) 2015-08-13 Till Arbetsmarknadsnämnden den 25 augusti 2015 Ärende 6 Yttrande över remiss av Överföring av samordningsansvaret för nationella minoriteter till kommunstyrelsen Remiss från kommunstyrelsen

Läs mer

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009

Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete. Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Enkät / Attitydundersökning Skånska kommuners integrations- och mångfaldsarbete Beredningen för integration och mångfald oktober 2009 Sammanfattning (I) 25 av Skånes 33 kommuner har svarat. 84 procent

Läs mer

Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet

Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet Kulturnämndens riktlinjer för kulturstöd till det fria kulturlivet Göteborgs Stads styrsystem Utgångspunkterna för styrningen av Göteborgs Stad är lagar och författningar, den politiska viljan och stadens

Läs mer

Yttrande över remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Världens utmaning, världens möjlighet (SOU 2019:13) KSN

Yttrande över remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Världens utmaning, världens möjlighet (SOU 2019:13) KSN Sida 1 (1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum: Protokollsutdrag 2019-08-20 222 Yttrande över remiss av Agenda 2030-delegationens slutbetänkande Världens utmaning, världens möjlighet (SOU

Läs mer

Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun

Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Jönköpings kommun Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga rättigheter i Ks/2018:353 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Gemensam värdegrund och styrande principer för mänskliga

Läs mer

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla

Sveriges Kommuner och Landsting. verksamhet som angår oss alla Sveriges Kommuner och Landsting verksamhet som angår oss alla Det som får samhället att fungera Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, är en medlemsorganisation för alla kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx-) S2015/3030/FST

Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga (Ds 2015:xx-) S2015/3030/FST Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-05-20 Diarienummer 1043/15 Repronummer 155/2015 Välfärd och Utbildning Avdelningen för Individ- och familjeomsorg och funktionshinderfrågor Annica Eriksson Telefon 031-368

Läs mer

HBTQ-certifiera förskolor och öppna förskolor

HBTQ-certifiera förskolor och öppna förskolor Avdelningen för förskola och fritid Sida 1 (5) 2017-09-11 Handläggare: Martin Anagrius 08 508 19 700 Till Farsta stadsdelsnämnd 2017-10-19 HBTQ-certifiera förskolor och öppna förskolor Svar på medborgarförslag

Läs mer

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg

Idéburet offentligt partnerskap (IOP) för mottagande av ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg Tjänsteutlåtande Utfärdat 2015-03-07 Diarienummer 0193/15 Verksamhetsområde Integration Veronica Morales Telefon 031-367 90 09 E-post: veronica.morales@socialresurs.goteborg.se Idéburet offentligt partnerskap

Läs mer

Social resursförvaltning. Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0901/16

Social resursförvaltning. Tjänsteutlåtande Utfärdat Diarienummer 0901/16 Social resursförvaltning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-11-23 Diarienummer 0901/16 Social utveckling Lotta Lidén Lundgren Telefon 031-367 94 54 E-post: lotta.liden@socialresurs.goteborg.se Återkoppling

Läs mer

Plan för jämställdhet. för Eskilstuna kommun

Plan för jämställdhet. för Eskilstuna kommun Plan för jämställdhet för Eskilstuna kommun 2018-2024 Beslutad av kommunfullmäktige 27 september 2018 Plan för jämställdhet, kortversion Det här är en kortversion av Eskilstuna kommuns plan för jämställdhet.

Läs mer

PLAN FÖR MÄNNISKORÄTTS- BASERAT ARBETE I VÄSTARVET

PLAN FÖR MÄNNISKORÄTTS- BASERAT ARBETE I VÄSTARVET PLAN FÖR MÄNNISKORÄTTS- BASERAT ARBETE I VÄSTARVET 2018 2020 Inledning De mänskliga rättigheterna har sin utgångspunkt i att alla människor är födda fria och lika i värde, värdighet och rättigheter. Alla

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad

Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad Överenskommelse om samverkan mellan idéburen sektor i Malmö och Malmö stad För demokrati, delaktighet och ökad inkludering i Malmö 2017-2020 Vision Malmö stad och idéburen sektor skapar i samverkan en

Läs mer

Jämställdhetspolicy för Västerås stad

Jämställdhetspolicy för Västerås stad för Västerås stad Antagen av kommunfullmäktige den 5 december 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010

Riktlinje. Riktlinje för internationellt arbete. Diarienummer: KS 2010/232. Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Riktlinje 2010-06-02 Riktlinje för internationellt arbete Diarienummer: KS 2010/232 Beslutad av kommunstyrelsen den 7 juni 2010 Om riktlinjen Riktlinje för internationellt arbete är en gemensam riktlinje

Läs mer

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella Malmö stad Stadskontoret Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter Inledning Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet

Läs mer

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag

Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Handling 2017 nr 110 Ägardirektiv för Göteborgs Stads Upphandlingsbolag Till Göteborgs kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen tillstyrker stadsledningskontorets förslag i tjänsteutlåtande

Läs mer

Yrkande av Martin Wannholt Kommunstyrelsen

Yrkande av Martin Wannholt Kommunstyrelsen Yrkande av Martin Wannholt Kommunstyrelsen 2017-12-13 Ärende 2.2.14 Göteborgs Stads medverkan i Almedalen 2018 Det mesta som har presenterats och fått stor uppmärksamhet från Göteborgs Stads medverkan

Läs mer

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen

Anmälan av Plan för genomförande av jämställdhetsintegrering inom arbetsmarknadsförvaltningen Arbetsmarknadsförvaltningen HR-staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2016-08-18 Handläggare Åsa Enrot Telefon: 08-508 35 687 Till Arbetsmarknadsnämnden den 30 augusti 2016 Ärende 15 Anmälan av Plan för genomförande

Läs mer

TRAFIK- OCH TRANSPORTPLANERING FÖR ETT INKLUDERANDE SAMHÄLLE

TRAFIK- OCH TRANSPORTPLANERING FÖR ETT INKLUDERANDE SAMHÄLLE TRAFIK- OCH TRANSPORTPLANERING FÖR ETT INKLUDERANDE SAMHÄLLE Beakta olika grupper och perspektiv med 3H-modellen Transportplaneringen påverkar jämlikheten och jämställdheten på flera sätt. Inte minst är

Läs mer

Vision Vision. Diarienummer: KS 2012/817 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen

Vision Vision. Diarienummer: KS 2012/817 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen Vision 2040 Vision Diarienummer: KS 2012/817 Dokumentansvarig: Håkan Hambeson Beredande politiskt organ: Demokratiberedningen Beslutad av: Kommunfullmäktige Datum för beslut: 2017-02-02 Giltighetstid:

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Yttrande över betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10)

Yttrande över betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) YTTRANDE 1/5 Kulturdepartementet Registrator 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet EU på hemmaplan (SOU 2016:10) Region Östergötland har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på EU på hemmaplan

Läs mer

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017

Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 Handlingsplan för nordiskt samarbete om funktionshinder 2015-2017 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER MÅNGFALD FRI RÖRLIGHET Innehåll Nordiskt samarbete om funktionshinder...2 Mänskliga rättigheter...2 Nordisk nytta

Läs mer

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun Antagen av kommunstyrelsen

Likabehandlingsplan för Tyresö kommun Antagen av kommunstyrelsen Likabehandlingsplan för Tyresö kommun 2016-2019 Antagen av kommunstyrelsen 2016-02-09 Likabehandlingspolicy för Tyresö kommun Tyresö kommun och dess verksamheter ska kännetecknas av ett respektfullt bemötande

Läs mer

Sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen och utskott

Sammanträdestider 2019 för kommunstyrelsen och utskott Stadsledningskontoret Tjänsteutlåtande Utfärdat 2018-08-28 Diarienummer 1318/18 Handläggare Christina Hofmann Telefon:031-368 04 11 E-post: christina.hofmann@stadshuset.goteborg.se Sammanträdestider 2019

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP)

Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) PM 2011:55 RI (Dnr 335-1498/2010) Insatser för att öka valdeltagandet i Stockholm Skrivelse från Stefan Nilsson m.fl. (MP) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Program för ett jämställt Stockholm

Program för ett jämställt Stockholm Rinkeby-Kista stadsdelsförvaltning Kansliavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-09-04 Handläggare Ewa Jungstedt Pilestål Telefon: 08-508 01 522 Till Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd 2017-09-21 Svar på

Läs mer

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen

Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Ansökan Sida 1 (7) 2016-11-18 Fylls i av stadsledningskontoret: Diarienummer: 210-1196/2016 Ansökningsnummer: Ansökan om pengar från Kompetensutvecklingssatsningen Fyll i en ansökan för varje kompetensutvecklingsinsats.

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter

Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter Kulturdepartementet Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter Skälen för en överenskommelse Mänskliga rättigheter är en förutsättning

Läs mer

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter

Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter Yttrande (SD) Kommunstyrelsen 2017-11-29 Ärende 2.1.1 Älvstranden AB:s hemställan om försäljning av aktier innehållande enskilda fastigheter SD har ingen representant i Stadshus AB, trots att vårt parti

Läs mer

Handlingsplan. Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg

Handlingsplan. Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg Handlingsplan Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 Handlingsplanen i ett sammanhang Gävleborgs prioriterade målområden Jämställd och jämlik hälsa Delaktighet och inflytande Ekonomisk

Läs mer