Pågående markanvändning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pågående markanvändning"

Transkript

1 Inledning Pågående markanvändning Oskarshamns hamn är en av Sveriges största utskeppningshamnar för trävaror. Hamnen är lätt att angöra från Östersjöns farleder. En yttre pir skyddar hamnen. Den inre hamnen är i princip opåverkad av vind och vatten från öppna havet. Hamnens verksamhet påverkas inte av isförhållanden annat än vid mycket extrema isvintrar, då i princip alla hamnar längs den svenska ostkusten påverkas. Verksamheten har en central placering i regionen och relativt goda anslutningar till det nationella väg- respektive järnvägsnätet. Inom Norra hamnområdet finns förutom Oskarshamns hamn AB; Nordic Storage, Almers Oil & Chemical Storage, Bohmans Fanérfabrik AB, Oskarshamns Energi, AB SAFT AB m.fl. Inom Södra hamnområdet finns; Hotell Corallen, Oskarshamns Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 8

2 Samrådshandling Marina AB, kommunens reningsverk, Liljeholmens Stearinfabriks AB, AB Press & Plåtindustri, Oskarshamnsvarvet Sweden AB, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Destination Gotland m.fl. Mellan norra och södra hamnområdena finns det inre hamnområdet (inklusive Brädholmen och Badholmen) med restauranger, kontor, försäljning av fisk, båtturism m.m. Området har sedan mitten på 90-talet varit föremål för en omvandling från ett område för hamnverksamhet till ett mera allmänt tillgängligt område för de boende i kommunen och besökare. På den norra delen av området planeras en anläggning för besökare med fokus på tidigare hamnverksamhet, fiskförsäljning, enklare matservering m.m. Nya säkerhetsregler (år 2004) för Sveriges hamnar medförde att hamnens verksamhetsområde till viss del hägnats in och en skyddsplan har upprättats. Det har medfört att allmänhetens tidigare möjlighet att passera genom området stängts (Knutsbovägen Norra Strandgatan). I Oskarshamns kommun bor > människor varav ca i centralorten. Verksamheter Norra hamnen Området omfattar det inhägnade området söder om Villa Knutsbo, oljedepåområdet, befintliga verksamhetetsområden fram till Jungnergatan. Oskarshamns Hamn AB Hamnverksamhet bedrivs i anslutning till kajområdet inom norra hamnområdet. Hamnens kunder är varuägare / transportköpare och rederier. Inom området finns tillgång till lagerbyggnader, cisterner och andra upplagsplatser för kortare och längre tids mellanlagring. För lastning och lossning av gods Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. 9

3 finns kranar och olika typer av lastmaskiner och truckar. Till Norra hamnområdet finns möjlighet till godstransporter på järnväg. Järnvägen passerar genom hela inre hamnområdet. Allt gods passerar inte över kaj, ca ton per år lastas om från bil till bil eller järnväg. Avståndet mellan hamnverksamhetens område i norr och det närmaste bostadsområdet är ca 50 meter. Antal anställda; 58 st. Oljehamnen Oljehamnen är 25 meter lång och med ett vattendjup på 10,8 meter. Här hanteras samtliga volymer oljor som kommer till hamnen. Oceankajen Oceankajen är 480 meter lång och med ett vattendjup på 11 meter. Här hanteras den större delen av alla kvantiteter skogsprodukter som transporteras via hamnen. Inom området finns tre magasin med en sammanlagd yta på m 2. Norra kajen Norra kajen är 550 meter och med ett vattendjup på 8,0 meter inklusive ett 215 meter långt Ro/Ro läge med en 20 meter bred ramp. Inom området finns sju magasin med en sammanlagd yta på m m 2 utelagringsytor. Saft AB Saft AB tillverkar industribatterier för standby, telecom och försäljning av portabla batterier. Företaget återvinner även förbrukade NiCd batterier. Avståndet till närmaste bostadsområde är 250 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil, båt och flyg; ca 7200 transporter/år, 90 % av antalet transporter är med farligt gods till Saft AB och ca 20 % från verksamheten. Antal anställda; 450 st. Oskarshamns Energi AB Oskarshamns Energi AB driver ett mindre biobränsleeldat kraftvärmeverket i Norra hamnområdet. Öster om anläggningen finns även en gasoldepå integrerad i verksamheten. Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 400 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; ca 750 transporter/år. Antal anställda; 6 st. Bohmans Fanerfabrik AB Bohmans Fanerfabrik AB tillverkar och lagerhåller bl.a. ädelträ i faner, fanerade och ofanerade MDF-plattor. Avståndet till närmaste bostäder är ca 30 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil, båt och tåg; ca 2000 transporter/år. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 10

4 Samrådshandling Antal anställda; 38 st. Almers Oil & Chemical Storage AB; Nordic Storage Verksamheten är belägen vid Oljehamnen. Inom anläggningen lagras petroleum och kemikalieprodukter på uppdrag av olika kunder. Närheten till hamnen och befintliga lagringsutrymme har stor betydelse för nationen (riksintresse). Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 120 meter. Transporter med farligt gods till och från verksamheten sker till stor del med bil; 1369 transporter/år och 7 transporter/år med båt. Antal anställda; 1 st. Verksamheten är belägen inom Oljehamnen, öster om Humlekärrshults koloniområde. Inom anläggningen lagras flygbränsle och gasolja i bergrum och dagcistern. Avståndet till närmaste bostadsområde är 400 meter. Transporter till och från verksamheten sker så gott som uteslutande med fartyg, ca 10 transporter/år. I samband med att båtarna angör oljehamnen transporteras båtarnas avloppsvatten med slamsugningsbil till Reningsverket i Ernemar. Antal anställda; 2 st. Verksamheter - Inre hamnen Området omfattar Brädholmen, Badholmen och den nya Bogserbåtskajen. I anslutning till inre hamnen finns Besväret och Fnyket, den gamla stadsdelen, som med sina smala gränder förbinder hamnområdet med torgen i centrum Inom området finns kontor, restauranger, fiskeförsäljning, småbåtshamn m.m. Järnvägstransporter till norra hamnen begränsar idag nyttjandet av inre hamnområdet. I slutet på 90-talet påbörjades en ombyggnad av Brädholmen. Området håller på att förändras från att vara ett område för hamnverksamhet till ett mera allmänt tillgängligt område. En målsättning i arbetet var att minska trafiken på Skeppsbron, barriären mellan hamnen och centrum. Övriga kajer mellan Norra och Södra kajerna Kajerna i inre hamnområdet har en sammanlagd längd på ca 870 meter och ett vattendjup på mellan 4,5 och 7,5 meter. Kajerna används främst under sommaren av besökande större fritidsfartyg, fritidsbåtar, turbåtar till bl.a. Blå Jungfrun och Öland. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. 11

5 Verksamheter - Södra hamnen Området sträcker sig från Skeppsbron, (Gotlandstrafikens område) till Ernemarområdet i öster. Oskarshamns Hamn AB Södra kajen (Skeppsbrokajen) Södra kajen är 180 meter lång och med ett vattendjup på 5 meter inklusive ett 150 meter långt Ro/Ro läge med en 20 meter bred ramp. Sommartid används kajen för färjetrafik till på Öland. Skeppsbrokajen ingår i hamnbolagets nyttjanderättsområde. Gotlandstrafiken är den del av verksamheten som berör området mest. Skeppsbrokajen används som utfartsväg från färjan men även som uppställningsplats för trailers m.m. Dagens trafikkaos i inre hamnområdet kommer att förbättras avsevärt när det nya färjeterminalområdet vid Månskensviken är klart att tas i drift år Sommartid används även Skeppsbrokajen för färjetrafik till Öland. Gotlandsterminalen Källa: Oskarshamns Hamn AB Faktasiffror från år 2007 Det är Rikstrafiken, ett statligt verk under Näringslivsdepartementet, som upphandlar Gotlandstrafiken. Rikstrafiken har två huvuduppgifter; 1. Upphandlingar av trafik (flyg, tåg, båt, buss) 2. Utveckling och samordning av kollektiv persontrafik i hela Sverige Kajen vid Gotlandsterminalen är 150 meter lång och med ett vattendjup på 7,3 meter inklusive ett 25,7 meter brett Ro/Ro läge. Denna hamndel är den huvudsakliga platsen för trafiken för gods och passagerare till och från Gotland. Inom området finns en terminalbyggnad. Hamnen svarar tillsammans med Nynäshamn för den sjöburna trafiken till och från Gotland. Trafiken utförs både med konventionella färjor och snabbfärjor s.k. High Speed Crafts, HSCfärjor. Färjan har under år 2007 haft två anlöp per dag under högsäsong och ett per dag under övrig tid genererar Gotlandstrafiken ca 500 anlöp. Under dessa resor transporterades ca passagerare, ca personbilar, ca bussar och husvagnar, ca 500 motorcyklar och ca längdmeter lastbärare för gods i huvudsak lastbilstrailers. Den årliga ökningen har varit 3 %. Om inte regeringen ändrar på nuvarande inställning med två hamnar (Nynäshamn och Oskarshamn) på fastlandet kommer Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 12

6 Samrådshandling trafiken mellan Oskarshamn och Gotland att fortsätta t.o.m I anslutning till Gotlandsterminalområdet finns ett mindre bostadsområde. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) CLAB= Centralt mellanlager för använt kärnbränsle SKB:s kapsellaboratorie är belägen mellan varvet och Oskarshamns Mekaniska AB, i anslutning till infarten till Gotlandsfärjan. I verksamheten utvecklas och demonstreras SKB:s metoder för att kapsla in det använda kärnbränslet. Arbetet är i första hand att testa och finslipa tekniken för att svetsa fast locket på kopparkapseln och kontrollera att svetsfogarna blir täta. Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 140 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; ca 285 transporter/år varav ca 10 transpoter/år med farligt gods Antal anställda; 25 st. Oskarshamnsvarvet Sweden AB Oskarshamnsvarvet är beläget mellan Press & Plåtindustrin och SKB: s Kapsellaboratorie. Med en egen kaj som är 316 meter lång och med ett vattendjup på 8 meter finns möjlighet att ta emot de flesta fartyg som trafikerar Ostkusten. Varvet är ett modernt välutrustat fartygsvarv för reparation och ombyggnad av fartyg och olika legoarbeten. Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 150 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil och båt; ca 2000 transporter/år varav ca 8 10 är med båt, mellan biltransporter är med farligt gods/år. Antal anställda; 40 st. AB Press & Plåtindustri Press & Plåtindustrin är belägen mellan det nya färjeläget vid Månskensviken och varvsverksamheten. Verksamheten består av laserskärning, pressning, svetsning och maskinbearbetning av plåt. Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 150 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; 3375 transporter/år. Antal anställda; 197 st. Liljeholmens Sterarinfabrik AB Liljeholmens Stearinfabrik är beläget mellan hotell Corallen och den nya färjeterminalen vid Månskensviken. Oskarshamnsfabriken är idag världens största fabrik specialiserad på tillverkning av stearinljus. I en högautomatiserad tillverkning produceras idag mer än 6000 ton ljus per år. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. 13

7 Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 450 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; 1540 transportert/år. Antal anställda; 100 st. Hotell Corallen Hotell och restaurang Corallen är beläget på den södra delen av hamnområdet, ca 2 km från centrum, i anslutning till havet, med utsikt mot bl.a. hamninloppet och nationalparken Blå Jungfrun. Hotellet är under ständig utveckling. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; ca 500 transporter/år. Antal anställda; 17 st. Oskarshamns Marina AB Oskarshamns Marina är belägen i anslutning till Ernemarviken, söder om Hotell Corallen och öster om Liljeholmens Stearinfabrik. Där finns butik med försäljning av båtar och båttillbehör, båtservice (enklare och mera omfattande reparationer av fritidsbåtar, isättning och upptagning av båtar, vinterförvaring m.m.). Avståndet till närmaste bostadsområde är ca meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; ca 225 transporter/år varav 15 är med farligt gods. Antal anställda; 6 st. Kommunens Reningsverk Kommunens största reningsverk är beläget söder om det nya färjeläget vid Månskensviken. Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 150 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; ca 1156 transporter/år varav 26 transporter/år är med farligt gods. Antal anställda; 8 st. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 14

8 Samrådshandling Inledning Infrastruktur Huvuddelen av all trafik till Oskarshamns hamn från norr och söder ansluter via E22 och från väster via riksväg 37/47 (f.d. riksväg 23). E22, förbi centralorten, har förbättrats och försetts med mitträcke för att höja trafiksäkerheten. Den mellersta trafikplatsen, där E22 och riksväg 37/47 möts, är idag hårt belastad. Den största delen av allt gods (80-90 %) som transporteras via Norra hamnområdet passerar trafikplatsen och ett stor antal timmertransporter till sågverket (Södras skogskombinat) i Mönsterås. E22 och riksväg 37/47, tillfartsvägarna till Södra hamnen Åsavägen/Gröndalsgatan och tillfartsvägarna till Norra hamnen, Björngatan/Norra Strandgatan samt järnvägen till hamnen är av riksintresse på grund av att de är viktiga för hamnverksamheten. Vägar E22 Riksintresse Viktiga vägar för hamnverksamheten m.fl. E22 passerar genom Oskarshamns kommun i nordsydlig riktning. Vägen passerar bland annat Oskarshamns centralort och trafikplats Fårbo i norr med anslutningsväg 743 mot kärnkraftverket m.m. E22 är av stor betydelse i såväl det regionala som det interregionala perspektivet t.ex. för trafik till och från Gotland. Regionalt är vägen en viktig förbindelselänk med Kalmar i söder och Västervik i norr. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. 15

9 Riksväg 37/47 (f.d. riksväg 23) Riksintresse Riksväg 37 (Oskarshamn Växjö) och riksväg 47 (Oskarshamn Vetlanda Nässjö Jönköping) är även de viktiga vägar för både den regionala och den interregionala trafiken till och från hamnen. Norra Fabriksgatan Gatan är ej klassad som Riksintresse Källa: SCB = Statistiska Centralbyrån Norra Fabriksgatan är den viktigaste och mest använda vägen till Norra hamnområdet. Farligt gods är inte lämpligt att transporteras utmed gatan. Den är till stor del anlagd över Döderhultsbäcken, som rinner i en kulvert under Norra Fabriksgatan, med utlopp i hamnbassängen. I anslutning till Norra Fabriksgatan fram till korsningen med Norra Strandgatan Skeppsbron Björngatan bor 299 personer. Björngatan Norra Strandgatan Riksintresse Källa: SCB Björngatan och Norra Strandgatan har föreslagits som den lämpligaste vägen, till Norra hamnområdet, för farligt gods. Korsningen Norra Fabriksgatan Norra Strandgatan Skeppsbron Björngatan är hårt belastad. Det finns förslag att anlägga en cirkulationsplats i korsningen. I anslutning till Björngatan Norra Strandgatan bor 107 personer. Åsavägen Gröndalsgatan Riksintresse Källa: SCB Åsavägen passerar genom Västra industriområdets olika verksamheter. På senare år har flera nya tillfarter till Åsavägen öppnats upp vilket kan medföra störningar för trafiken till hamnen. För att förbättra tillfarten för Gotlandstrafiken och södra hamnområdets verksamheter byggdes en cirkulationsplats och en bro över järnvägen mot Gröndalsgatan. I samband med färjans tömning kan det uppstå trafikstockning mellan cirkulationsplatsen och den signalreglerade korsningen Östersjövägen Åsavägen Granåsavägen. I anslutning till Åsavägen bor 323 personer och 37 personer i anslutning till Gröndalsgatan. Skeppsbron Ej klassad som riksintresse Källa: SCB Skeppsbron förbinder idag norra och södra hamnområdet. En stor del av trafiken till och från Gotlandsfärjan och under sommaren även Ölandsfärjan, går via Skeppsbron. Vägverkets skyltning från E22, vid den södra trafikplatsen till centralorten, hänvisar idag trafik till norra hamnområdet via Åsavägen och Skeppsbron. I anslutning till Skeppsbroleden bor 35 personer. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 16

10 Samrådshandling Vägtransporter Ådt = fordon / årsdygn Källa: Tekniska kontoret (2008 års trafikuppgifter) Flödesstatistik, (Årsdygnstrafik/andel tunga fordon) Idag kommer de flesta tunga fordon till hamnen via den mellersta trafikplatsen. Den södra trafikplatsen hänvisar trafiken till norra hamnen via Åsavägen /Skeppsbron och den norra trafikplatsen via Björngatan Trafikbelastade gator Åsavägen (tre mätpunkter på kartan ovan) fordon (Ådt) varav 340 tunga fordon (Ådt) varav 440 tunga fordon (Ådt) varav 560 tunga - Björngatan 2270 fordon (Ådt) varav 50 tunga - Norra Strandgatan 3900 fordon (Ådt) varav 310 är tunga - Norra Fabriksgatan 7250 fordon (Ådt) varav 290 tunga - Södra Fabriksgatan 6970 fordon (Ådt) varav 630 tunga - Döderhultsvägen 8580 fordon (Ådt) varav 260 tunga - Skeppsbron 7800 (Ådt) varav 230 tunga. - Östersjövägen 760 (Ådt) varav 40 tunga Källa: Länsstyrelsen Meddelande 2007:20 På riksväg 37/47, vid den mellersta trafikplatsen till Oskarshamns centrum och hamnområdet, passerar 5000 fordon (Ådt) varav 700 tunga. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. 17

11 Utmed E 22 passerar mellan den södra och norra trafikplatsen 6100 fordon (Ådt) varav 900 tunga, från den norra trafikplatsen norrut passerar 6500 fordon (Ådt) varav 650 tunga och från den södra trafikplatsen söderut passerar 7000 fordon (Ådt) varav 780 tunga. Ansvar för vägar För E22 och riksväg 37/47 inklusive trafikplatserna är Vägverket väghållare och för övriga gator och vägar i tätorten ansvarar Oskarshamns kommun. Pendlingsparkering I början på 2008 anlades en ny pendlingsparkering i anslutning till E22 och södra trafikplatsen. Uppställningsplats för tunga fordon Det saknas en tillfällig uppställningsplats för tunga fordon i anslutning till centralorten. Idag belastas flera delar av hamnområdet m.fl. platser av uppställda fordon, speciellt under natten. Farligt gods Tre infarter till centrala Oskarshamn har gjort att det är svårt att utse endast en lämplig väg för farligt gods. Norra Fabriksgatan är inte lämplig att använda p.g.a. närheten till Döderhultsbäcken. I dag sker inga transporter av farligt gods till hamnen på järnväg. Uppställningsplats för farligt gods saknas. Kollektivtrafik Gång- och cykelvägar (GC- väg) Järnväg TEN - T = Transeuropeiska nätverket, riktlinjer beslutade av EU för utbyggnad av kommunikationsanläggningar i ett nätverk i Europa Buss är det vanligaste kollektiva färdmedlet, inom och för resor utanför kommunen. Från Oskarshamns hamn finns det möjlighet att resa med färja till Gotland och under sommaren även till Öland. Persontrafiken med tåg mellan Oskarshamn och Berga har ersatts med buss. Inom centralorten finns goda möjligheter för gång- och cykeltrafik separerad från biltrafik. Utbyggnad av nya och förbättringar av befintliga GC-vägar pågår kontinuerligt. Järnvägen Oskarshamn Nässjö är av riksintresse för kommunikation med anledning av att den förbinder Oskarshamns hamn med stomnätet. Den är en viktig länk för godstransporter till och från hamnen. Järnvägen till Oskarshamn Berga utgör en matarlinje till länsjärnvägen Kalmar Linköping (Stångådalsbanan). Järnvägen är en viktig länk för godstransporter till och från hamnen. Den har överlag en mycket låg standard. Godstransporterna på järnväg genom inre hamnområdet sker i gångfart och med särskild tågvakt. Persontrafiken på järnvägen mellan Oskarshamn och Berga har ersatts med buss. Flyg Oskarshamns flygplats är belägen ca 10 km norr om centralorten. Flygplatsen erbjuder flera dagliga turer till Stockholm. En större flygplats finns i Kalmar ca 70 km söder om Oskarshamn. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 18

12 Filnamn: Föp hamnen Katalog: F:\Plan\Verksamhet\FÖP\FÖP hamnen\föp plan utkast Mall: P:\mallar\Normal.dot Rubrik: Kärnavfallsfrågan Ämne: Författare: Oskarshamn Nyckelord: Kommentarer: Datum: :57:00 Version: 86 Senast sparad: :38:00 Senast sparad av: sbk30 Total redigeringstid: minuter Senast utskrivet: :16:00 Vid senaste fullständiga utskrift Antal sidor: 92 (cirka) Antal ord: (cirka) Antal tecken: (cirka)

Samrådshandling. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. Oskarshamns hamn 2030?

Samrådshandling. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. Oskarshamns hamn 2030? Samrådshandling m.m. Oskarshamns hamn 2030? Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Pågående markanvändning... 8 Framtida markanvändning... 19 Verksamheter... 20 Infrastruktur... 28 Bostäder... 37

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Kommunikationer. Järnvägar

Kommunikationer. Järnvägar Kommunikationer De allra flesta är idag beroende av bra kommunikationer i sin vardag. I detta avsnitt redovisas frågor som rör vägar och järnvägar, flyg, sjöfart och kollektivtrafik. Översiktsplanen ska

Läs mer

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna?

Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? 2009 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Kryssa rätt - Hur bör Stockholm ta emot kryssningsresenärerna? Stockholm är en sjöfartsstad och kryssningsresenärer till stadens hamnar är en viktig

Läs mer

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum.

ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. ett transportnav att räkna med Vill du vara med? Kom och ta plats i händelsernas centrum. Den optimala platsen att Lasta, lossa och lagra längs norrlandskusten Det är möjligt att alla vägar leder till

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering 1(8) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikstruktur och parkering Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Kvalitetsgranskning Anna Stjärnkvist/Anna-Karin Ekström 010-452

Läs mer

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola

Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Rävbergsvägen industri kontor bilservice vård skola Europeiska unionen Verksamhetsområdets yta: 150 000 kvm Avstånd Landvetter: 26 km Avstånd Centralstationen/City:

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun

Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand I samband med detaljplan, Alingsås kommun Trafikutredning bostäder vid Färgens östra strand Beställare: ALINGSÅS KOMMUN Beställarens representant: Job van Eldijk Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING Uppdragsbeslut 2010-03-17 Samrådsbeslut 2010-11-24 Utställningsbeslut 2011-02-16 Antagande 2011-xx-xx Laga kraft 2011-xx-xx, reviderad februari 2011 PLANBESKRIVNING Handlingar Detaljplanen omfattar: Plankarta

Läs mer

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år

Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år Miljösmarta förslaget om gotlandstrafiken. Sänk biljettpriset med 25% och investera 4,5 miljarder på utveckling för Gotland under 30 år När jag har funderat kring gotlandstrafiken ser jag bara möjligheter

Läs mer

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea

Folkets hus 15 juni 2011. We expand the port capacity and will create the cleanest port in the Baltic Sea Folkets hus 15 juni 2011 Trelleborgs Hamn Ro-Ro specialisten Omsättning 2010: 201 msek Resultat efter finansiella post.: 20 msek Antal anställda: Direkt 120 Tonnage 2010: 10,8 mton Antal anlöp: 6 000 Verksamhetsområden:

Läs mer

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge

Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Nu bygger vi ut E22:an genom Skåne & Blekinge Båstad Skälderviken Olofström Örkeljunga Ängelholm Stensnäs E4 Hässleholm Fjälkinge E22 Hörby N Kristianstad Karlshamn Helsingborg Fogdarp Sätaröd Gårdstånga

Läs mer

Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun

Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Förutsättningar med avseende på farligt gods Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Stockholm 2013-02-08 Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Datum 2013-02-08 Uppdragsnummer 61161254123

Läs mer

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl.

Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp 4:211 m.fl. Granskningshandling 2014-10-27 Dnr: 2013-0578-303 Granskningsskedet pågår mellan 2014-11-15 och 2014-12-08 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Torget i Ingatorp, Eksjö kommun Fastigheten Ingatorp

Läs mer

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R)

Översiktsplan 2008. Småhus Maln och Skålbo (Q) Väster om Håsta (K) Idenor (O) (Kompletteringar) Galgberget (C) Malviken (R) Tätorter Hudiksvalls stad Bostäder och verksamheter I Hudiksvalls stad bor ca 15 400 personer. Trots att det i centrum och halvcentrala delar finns möjlighet enligt centrumplanen att bygga ca 500 nya lägenheter,

Läs mer

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet

Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Yttrande till Socialdepartementet TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2014-04-30 UTBILDNINGSKONTORET Dnr BOU 2014-171 Klas Lind Dnr KS 2014-345 Barn- och ungdomsnämnden Socialstyrelsens rekommendation om införande av hepatit B i det allmänna vaccinationsprogrammet

Läs mer

Inledning. Brainstorming TULLKAMMARKAJEN. Vattennära bebyggelse. Förnyelse

Inledning. Brainstorming TULLKAMMARKAJEN. Vattennära bebyggelse. Förnyelse Inledning U ppsatsen delas in i två större avsnitt, analys och förslag. I det första kommer Tullkammarkajens roll i staden samt dess karaktär, kvaliteter och brister att behandlas. Som en bakgrund till

Läs mer

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré!

Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! driving range bv 1500 bv 10000 3500 lastzoner 10000 2000 gröna skärmar 8000 5000 2000 parkeringar lastzoner 4500 3000 3000 Nytt område för hotell, kontor, handel och bostäder vid Lunds nya entré! Den spännande

Läs mer

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26

UNITED BY OUR DIFFERENCE. Torp Segelhotellet 2013-06-26 UNITED BY OUR DIFFERENCE trafik pm Torp Segelhotellet 2013-06-26 Medverkande Beställare: Norden Etablering AB Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Göteborg Kontakt: Bo Lindelöf, 010-722 72 49, bo.lindelof@wspgroup.se

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243)

Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-05-12 1 2015-05-08 Handlingar till samhällsbyggnadsnämnden (urval enligt KS beslut 2013-10-15, 243) SBN 2015-05-12 2 2015-05-08 SBN 2015-05-12 3 2015-05-08 Tjänsteställe/handläggare Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1

INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1 INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1 Beställare: Svensk Kärnbränslehantering AB är formell beställare av de parallella uppdragen. Arbetsgrupp: Ida Aronsson, Pär Hansson Erik Hjertqvist,

Läs mer

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING

TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING PM TRAFIKANALYS I LJUNGBY CENTRUM SKÅNEGATAN OCH STATIONSGATANS TRAFIKBELASTNING 19 MARS 2012 Titel: Trafikanalys i Ljungby centrum Status: Koncept Datum: 2012 03 19 Beställare: Ljungby kommun Kontaktperson:

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01

Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 Järnvägsnätsbeskrivning Gäller från 2012-07-01 G:\Claes W\Järnvägsnätsbeskrivning 2012-07-01.doc Sida 1 av 6 Järnvägsnätbeskrivning för Oskarshamns Hamn AB Datum 2012-07-01 Innehållsförteckning 1. Allmän

Läs mer

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B

SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B SLUSSEN - en jämförelse mellan plan A och plan B Faktakällor: Stockholm stads information på www.stockholm.se/slussen för plan A och plan B s information på www.slussenplanb.nu från november 2014. Riksintresse

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör

Öresundstågen ger Höör direkt förbindelse med Köpenhamn, Humlebeck med konsthallen Louisiana och Helsingör Mål och riktlinjer Ny bebyggelse ska lokaliseras så att kollektivtrafik och cykling främjas. Kommunen ska arbeta för att öka trafiksäkerheten med inriktning mot att nå nollvisionen. Ett sätt är att genomföra

Läs mer

Nuläge, brister och behov

Nuläge, brister och behov Nuläge, brister och behov Åtgärdsvalsstudie ABB-industriområde och Väsmanstrand 2014-10-15 Nuläge 2046 Antal fordon per veckodygn inom området se karta in i området, ut från området, totalt. Mätningarna

Läs mer

Trafikföringen i centrum, Inre ringen

Trafikföringen i centrum, Inre ringen 1(17) Tjänsteskrivelse Falu kommun Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2015-09-14 Diarienummer MSN0522/15 Handläggare Mathias Westin Telefon 023-827 39 E-post: mathias.westin@falun.se Miljö-

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele

Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Sammanställning av resultat från gruppresentationer på Dialogmötet 11 april i Lycksele Nedan har vi sammanställt de prioriterade brist-/utvecklingsområden som kom fram i gruppdiskussionerna på dialogmötet.

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter

Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter Stockarydsterminalen ett föredöme för intermodala transporter 2014-01-31 Per-Henrik Evebring 2009-06-23 Stora Enso Skog AB premiärtåg 30/6-2008 Stockarydsterminalen AB premiärtåg 1/9-2008 Skogs- & bränslesortiment

Läs mer

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25

Kommunikationer. Planförslag KOMMUNIKATIONER SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2009 SAMRÅDSHANDLING 2009-02-25 Planförslag Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god med

Läs mer

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK

PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK PM NORRA STÄKSÖN TRAFIK KONCEPT 2014-08-25 1 Bakgrund Planering för ny etablering på norra delen av Stäksön pågår. Som ett led i arbetet studeras förutsättningarna för trafiken i området. För att etableringen

Läs mer

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE.

REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. REDERIERNAS NYTTA FÖR TURISM OCH NÄRINGSLIV I SVERIGE. För att få en så verklig bild som möjligt av färjerederiernas, som trafikerar svenska hamnar, betydelse och nytta för svensk turism och näringsliv

Läs mer

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad

CYKELBOKSLUT 2012-13. Tekniska förvaltningen Borås Stad CYKELBOKSLUT 2012-13 Tekniska förvaltningen Borås Stad INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Genomförda åtgärder under 2012/2013... 2» Utbyggnad av cykelvägnätet... 2 Ny GC-väg, Landerigatan och Fabriksgatan,

Läs mer

Inledande bestämmelser

Inledande bestämmelser 2 (6) INLEDANDE BESTÄMMELSER... 2 TRAFIKBESTÄMMELSER... 3 FÖRTÖJNING, FÖRHALNING, FÖRFLYTTNING MM.... 3 ANMÄLNINGSSKYLDIGHET M M... 4 LASTNING, LOSSNING, UPPLÄGGNING AV GODS M M... 5 SÄRSKILDA ORDNINGSFÖRESKRIFTER...

Läs mer

Kundundersökning mars 2013

Kundundersökning mars 2013 Operatör: Trafikslag: Sträcka: Destination Gotland Färja Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer Sid 5 Drivkraftsanalys och prioriteringslista

Läs mer

Fakta om transporter 2012

Fakta om transporter 2012 Fakta om transporter 2012 En sammanställning från TransportGruppen Hur ser transportnäringen ut? Godsterminaler, lager, magasin 3% Övrig kollektivtrafik 4% *Handel med och serviceverkstäder för motorfordon

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Presentation av alternativen i enkäten

Presentation av alternativen i enkäten Vasa centrumstrategi Enkät till stadsborna om alternativ för strukturmodeller 2. 27.5.2012 Presentation av alternativen i enkäten 2.5.2012 Tre olika alternativ för centrumstrategins strukturmodeller för

Läs mer

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15

Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Trafikanalys tillhörande fördjupad översiktsplan för Hajom, Årjängs kommun 2009-10-15 Medverkande Beställare: Årjängs kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad Uppdragsansvarig Handläggare: Bo Asplind Susanne

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM

Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Kvarteret Vatthagen Trafik-PM Bildkälla: Kontur Arkitekter Utredare Therese Nyman Pär Båge STOCKHOLM 2014-11-14 Förutsättningar Vatthagen 1:103 ligger cirka 150 meter öster om Glädjens trafikplats vid

Läs mer

3. Förutsättningar. Förutsättningar

3. Förutsättningar. Förutsättningar 3. Förutsättningar 3.1 Transportpolitiska mål I regeringens proposition om transportpolitik för en hållbar utveckling (prop. 1997/98:56) är det övergripande målet för transportpolitiken i Sverige att säkerställa

Läs mer

Kommunikationer. Mål. Vänersborg har ett väl fungerande gång- och cykelvägnät.

Kommunikationer. Mål. Vänersborg har ett väl fungerande gång- och cykelvägnät. Kommunikationer Mål Ett säkert transportsystem för invånare, varor och information. Trafikolyckorna minskar. Kollektivtrafikens medelbeläggning ökar med tio procent till planperiodens slut. Vänersborg

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING

KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING RAPPORT KV GÄDDAN I PERSTORP TRAFIKUTREDNING 2015-05-08 Uppdrag 262340, Kv Gäddan Titel på rapport: Kv Gäddan i Perstorp Trafiktutredning Status: Slutrapport Datum: 2015-05-08 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg

Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg Jobb- och tillväxtsatsningar: 55 miljarder till järnväg 55 miljarder till Ostlänken, Göteborg-Borås samt investeringar i drift och underhåll som del i investeringssatsning för jobb och tillväxt Regeringen

Läs mer

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby

Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040 25 50 00 Val av stråk Kabling av två befintliga luftledningar vid Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby Maj 2013 Bg: 59674770 Pg: 4287972 Org. Nr:

Läs mer

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie

Väg 77. Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie Väg 77 Länsgränsen - Rösa förbi Rimbo Samrådsunderlag förstudie 1 Kort om väg 77 Vägen har ett körfält i vardera riktningen utan mitträcke. Vägbredden är ca 6,5m, respektive körfält 3m, vägrenar 0,25m.

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling

En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling En infrastruktur som stöder stadens egen utveckling Motala stad ska erbjuda invånarna attraktiva och hälsosamma boendemiljöer, hög tillgänglighet till stränder och naturområden och ett levande centrum.

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015.

Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. Nya planer för norra Europas största båthamn. Björlanda kile vision 2015. På Grefab har vi två tydliga, övergripande uppgifter. Genom att erbjuda båtplatser, och den service som hör till, ska vi hjälpa

Läs mer

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR

VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR VÄNERHAMN KOMPLETTA LOGISTIKLÖSNINGAR Skandinaviens mest centrala kusthamn KARLSTAD VÄNERHAMN AB är en av Sveriges största hamnaktörer med en årlig godsvolym motsvarande GRUVÖN KRISTINEHAMN cirka 3 miljoner

Läs mer

Västerås staden som sätter gränser

Västerås staden som sätter gränser Västerås staden som sätter gränser Missade staden något? Traditions & ångfartyget Bore,s avfärd 2012 Foto: Thomas Björklund Staden vid mälaren 2013 Foto: Thomas Björklund 2012 Foto: Thomas Björklund 2012

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt

Trafik PM. 1. Bakgrund. Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund. Felix Staffanson Åsa Åkesson. Figur 1 Översikt Trafik Datum 2014-06-24 Uppdrag Beställare Från Till Detaljplan för industri/lager/förråd, Doteröd, Stenungsund Borealis AB Felix Staffanson Åsa Åkesson Ramböll Sverige AB Box 5343, Vädursgatan 6 402 27

Läs mer

Kapitel 1: En kommun utan gränser för infrastruktur, boende och miljö. F ö r e n g r ä n s l ö s k o m m u n

Kapitel 1: En kommun utan gränser för infrastruktur, boende och miljö. F ö r e n g r ä n s l ö s k o m m u n Kapitel 1: En kommun utan gränser för infrastruktur, boende och miljö. F ö r e n g r ä n s l ö s k o m m u n Söderslättspartiets kommunikationsvision Fungerande kommunikationer måste till för att Trelleborg

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg Ostlänken - En del av Sveriges första höghastighetsjärnväg En länk i ett hållbart transportsystem för att fler ska komma fram smidigt grönt och tryggt Vad är Ostlänken? 15 mil ny dubbelspårig järnväg mellan

Läs mer

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts:

I förhållande till nu gällande översiktsplan har i korthet följande ändringar gjorts: ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORDMALINGS KOMMUN ÄNDRING 1999 Antagen av kommunfullmäktige 1999-03-22 Laga kraft 1999-04-15 FÖRORD Föreliggande förslag till ändring av översiktsplanen för Nordmaling har föranletts

Läs mer

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17.

RIKTLINJE 2 (29) Lokaliseringsmärken för vägvisning har följande färgsättningar och texttyper om inte annat anges i 17. RIKTLINJE 1 (29) Skapat av (Efternamn, Förnamn, org) DokumentID Ev. ärendenummer Persson, Elenor, Sktm TRV 2011:309 [Ärendenummer] Fastställt av Dokumentdatum Version Chef VO Samhälle 2011-06-21 1.0 Dokumenttitel

Läs mer

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP

TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP TRAFIKPROGRAM HÄLJARP Landskrona stad Teknik- och stadsbyggnadskontoret 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn 0418-47 00 00 Fax 0418-47 35 76 tsb@landskrona.se www.landskrona.se

Läs mer

Turlista 2015 N Y N Ä S H A M N O S K A R S H A M N V I S B Y. Gäller för perioden 2015.02.02 2016.01.11

Turlista 2015 N Y N Ä S H A M N O S K A R S H A M N V I S B Y. Gäller för perioden 2015.02.02 2016.01.11 Turlista 2015 N Y N Ä S H A M N O S K A R S H A M N V I S B Y Gäller för perioden 2015.02.02 2016.01.11 Kvalitets- och miljöledningscertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001 sedan 2003. 2 februari 29

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Samrådsunderlag till ansökan för hamnanläggning i Toresta, Upplands Bro kommun.

Samrådsunderlag till ansökan för hamnanläggning i Toresta, Upplands Bro kommun. Samrådsunderlag till ansökan för hamnanläggning i Toresta, Upplands Bro kommun. Orientering, planerad verksamhet NCC Roads driver sedan länge en grus- och bergtäkt på fastigheterna Toresta 4:1 och Toresta

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE

VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE VÄLKOMMEN TILL ETT BÄTTRE LÄGE Dina behov är viktigast Södertälje Hamn är en komplett hamn. Vi tar emot nästan alla sorters gods från när och fjärran. För dig som vill nå Mellansverige är Södertälje Hamn

Läs mer

SÖDERSLÄTTSPARTIET INFRASTRUKTUR

SÖDERSLÄTTSPARTIET INFRASTRUKTUR SÖDERSLÄTTSPARTIET INFRASTRUKTUR Alla ska få vara stolta över vår kommun SödersläBsparDet vill ab kommande generadoner ska vara stolta över sin kommun. Hållbara lösningar med hänsyn Dll trelleborgarna

Läs mer

Kundundersökning juli 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby

Kundundersökning juli 2011. Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby Kundundersökning juli 2011 Operatör: Destination Gotland Trafikslag: Färja Sträcka: Nynäshamn - Visby Innehållsförteckning Bakgrund och syfte Sid 3 Metodbeskrivning Sid 4 Klassificering av indexnivåer

Läs mer

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten

Infrastruktur. Visioner. Cykel. Køge Kust - Team Vandkunsten. Bilaga: Infrastruktur. Køge Kyst Team Vandkunsten 1 (13) Køge Kyst Team Vandkunsten Infrastruktur Visioner Trafiken i Køge ska bidra till den önskade stadsutvecklingen. Det är en utmaning att skapa en hållbar urban mobilitet, som prioriterar gång-, cykeloch

Läs mer

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren

Studie Transportkorridor. Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan. BILAGA Transportkorridoren Studie Transportkorridor Mölndalsåns dalgång Underlag till Fördjupad Översiktsplan BILAGA Transportkorridoren Februari 2012 INNEHÅLL 1 NORRA DELEN 2 2 MELLERSTA DELEN 6 3 SÖDRA DELEN 10 Beställare: Trafikverket

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland

Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Uppdaterad: 5 juni 2013 Frågor och svar om E20 genom Västra Götaland Vägstandarden på E20 Vilka sträckor på E20 är fortfarande ännu inte utbyggda? Totalt handlar det om fem etapper eller ungefär 80 kilometer

Läs mer

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187

2013-10-29. Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared Dnr KS 2013-187 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2013-10-29 332 Ändring av detaljplaner inför byggnation av gång- och Cykelbana utmed väg 153 igenom Ullared

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

3.4 Kommunikationer. Planförslag

3.4 Kommunikationer. Planförslag Planförslag 3.4 Kommunikationer Svedala kommun har bra förutsättningar i och med sin placering vid ett vägskäl, där många människor passerar dagligen. Tillgången till kommunikationer är också mycket god

Läs mer

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Tillägg till PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg till detaljplan för del av Sicklaön 369:34 m fl (del av Dp 4 samt del av dp 75), Nacka kommun Enkelt planförfarande Upprättad på i oktober

Läs mer

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området.

Släpvagnsparkering och ett möjligt stop för husbilar, kan anordnas i området. Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB Trygghetsboende, Täby. Arkitekter Engstrand och Speek AB 5 Området sydväst om stationsområdet fräschas upp och förses med nya bostäder och vägen

Läs mer

frågor om höghastighetståg

frågor om höghastighetståg 12 frågor om höghastighetståg N Vad är Europakorridoren? är vi inom Europakorridoren möter människor och talar om höghastighetståg, är det några frågor som ofta återkommer. Dessa frågor handlar i hög grad

Läs mer

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2

Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för. Jönköpings kommun. Utgåva 2 Sidan 1 av 11 Gällande fr. o m: 2014-10-01 Utgåva: 2 Handläggare: Stefan Åhman Sweco Rail AB Utgivare: Mathias Johansson Tekniska kontoret Järnvägsnätsbeskrivning (JNB) för Jönköpings kommun Utgåva 2 Sidan

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna.

Så styrs Nyköping. NAMNDER PRODUKTION. 3. Ansvaret att beställa den verksamhet som motsvaras av målsättningar och budget delegeras till nämnderna. Så styrs Nyköping. 1. 2. MEDBORGARE KF KS 3. 7. NAMNDER 4. PRIVATA FORETAG 5. DIVISIONER & verksamheter i kommunen 6. PRODUKTION 1. KF är kommunens»riksdag«och de 61 representanterna utses vart 4:e år

Läs mer

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500

SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ. Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 SYDÖSTRA SKÅNES SAMARBETSKOMMITTÉ Fyra kommuner i samverkan 78 800 invånare varav Ystad 28 500 Vi är många som vill förbättra infrastrukturen i sydöstra Skåne! Vi är så här många som pendlar ut: 14 435

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

The No.1 port in Scandinavia

The No.1 port in Scandinavia THE PORT OF SCANDINAVIA 57 42 N 11 56 E The No.1 port in Scandinavia Porten mot världen Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med direktlinjer till 140 destinationer globalt. Det gör oss till Skandinaviens

Läs mer