Pågående markanvändning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pågående markanvändning"

Transkript

1 Inledning Pågående markanvändning Oskarshamns hamn är en av Sveriges största utskeppningshamnar för trävaror. Hamnen är lätt att angöra från Östersjöns farleder. En yttre pir skyddar hamnen. Den inre hamnen är i princip opåverkad av vind och vatten från öppna havet. Hamnens verksamhet påverkas inte av isförhållanden annat än vid mycket extrema isvintrar, då i princip alla hamnar längs den svenska ostkusten påverkas. Verksamheten har en central placering i regionen och relativt goda anslutningar till det nationella väg- respektive järnvägsnätet. Inom Norra hamnområdet finns förutom Oskarshamns hamn AB; Nordic Storage, Almers Oil & Chemical Storage, Bohmans Fanérfabrik AB, Oskarshamns Energi, AB SAFT AB m.fl. Inom Södra hamnområdet finns; Hotell Corallen, Oskarshamns Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 8

2 Samrådshandling Marina AB, kommunens reningsverk, Liljeholmens Stearinfabriks AB, AB Press & Plåtindustri, Oskarshamnsvarvet Sweden AB, Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Destination Gotland m.fl. Mellan norra och södra hamnområdena finns det inre hamnområdet (inklusive Brädholmen och Badholmen) med restauranger, kontor, försäljning av fisk, båtturism m.m. Området har sedan mitten på 90-talet varit föremål för en omvandling från ett område för hamnverksamhet till ett mera allmänt tillgängligt område för de boende i kommunen och besökare. På den norra delen av området planeras en anläggning för besökare med fokus på tidigare hamnverksamhet, fiskförsäljning, enklare matservering m.m. Nya säkerhetsregler (år 2004) för Sveriges hamnar medförde att hamnens verksamhetsområde till viss del hägnats in och en skyddsplan har upprättats. Det har medfört att allmänhetens tidigare möjlighet att passera genom området stängts (Knutsbovägen Norra Strandgatan). I Oskarshamns kommun bor > människor varav ca i centralorten. Verksamheter Norra hamnen Området omfattar det inhägnade området söder om Villa Knutsbo, oljedepåområdet, befintliga verksamhetetsområden fram till Jungnergatan. Oskarshamns Hamn AB Hamnverksamhet bedrivs i anslutning till kajområdet inom norra hamnområdet. Hamnens kunder är varuägare / transportköpare och rederier. Inom området finns tillgång till lagerbyggnader, cisterner och andra upplagsplatser för kortare och längre tids mellanlagring. För lastning och lossning av gods Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. 9

3 finns kranar och olika typer av lastmaskiner och truckar. Till Norra hamnområdet finns möjlighet till godstransporter på järnväg. Järnvägen passerar genom hela inre hamnområdet. Allt gods passerar inte över kaj, ca ton per år lastas om från bil till bil eller järnväg. Avståndet mellan hamnverksamhetens område i norr och det närmaste bostadsområdet är ca 50 meter. Antal anställda; 58 st. Oljehamnen Oljehamnen är 25 meter lång och med ett vattendjup på 10,8 meter. Här hanteras samtliga volymer oljor som kommer till hamnen. Oceankajen Oceankajen är 480 meter lång och med ett vattendjup på 11 meter. Här hanteras den större delen av alla kvantiteter skogsprodukter som transporteras via hamnen. Inom området finns tre magasin med en sammanlagd yta på m 2. Norra kajen Norra kajen är 550 meter och med ett vattendjup på 8,0 meter inklusive ett 215 meter långt Ro/Ro läge med en 20 meter bred ramp. Inom området finns sju magasin med en sammanlagd yta på m m 2 utelagringsytor. Saft AB Saft AB tillverkar industribatterier för standby, telecom och försäljning av portabla batterier. Företaget återvinner även förbrukade NiCd batterier. Avståndet till närmaste bostadsområde är 250 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil, båt och flyg; ca 7200 transporter/år, 90 % av antalet transporter är med farligt gods till Saft AB och ca 20 % från verksamheten. Antal anställda; 450 st. Oskarshamns Energi AB Oskarshamns Energi AB driver ett mindre biobränsleeldat kraftvärmeverket i Norra hamnområdet. Öster om anläggningen finns även en gasoldepå integrerad i verksamheten. Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 400 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; ca 750 transporter/år. Antal anställda; 6 st. Bohmans Fanerfabrik AB Bohmans Fanerfabrik AB tillverkar och lagerhåller bl.a. ädelträ i faner, fanerade och ofanerade MDF-plattor. Avståndet till närmaste bostäder är ca 30 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil, båt och tåg; ca 2000 transporter/år. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 10

4 Samrådshandling Antal anställda; 38 st. Almers Oil & Chemical Storage AB; Nordic Storage Verksamheten är belägen vid Oljehamnen. Inom anläggningen lagras petroleum och kemikalieprodukter på uppdrag av olika kunder. Närheten till hamnen och befintliga lagringsutrymme har stor betydelse för nationen (riksintresse). Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 120 meter. Transporter med farligt gods till och från verksamheten sker till stor del med bil; 1369 transporter/år och 7 transporter/år med båt. Antal anställda; 1 st. Verksamheten är belägen inom Oljehamnen, öster om Humlekärrshults koloniområde. Inom anläggningen lagras flygbränsle och gasolja i bergrum och dagcistern. Avståndet till närmaste bostadsområde är 400 meter. Transporter till och från verksamheten sker så gott som uteslutande med fartyg, ca 10 transporter/år. I samband med att båtarna angör oljehamnen transporteras båtarnas avloppsvatten med slamsugningsbil till Reningsverket i Ernemar. Antal anställda; 2 st. Verksamheter - Inre hamnen Området omfattar Brädholmen, Badholmen och den nya Bogserbåtskajen. I anslutning till inre hamnen finns Besväret och Fnyket, den gamla stadsdelen, som med sina smala gränder förbinder hamnområdet med torgen i centrum Inom området finns kontor, restauranger, fiskeförsäljning, småbåtshamn m.m. Järnvägstransporter till norra hamnen begränsar idag nyttjandet av inre hamnområdet. I slutet på 90-talet påbörjades en ombyggnad av Brädholmen. Området håller på att förändras från att vara ett område för hamnverksamhet till ett mera allmänt tillgängligt område. En målsättning i arbetet var att minska trafiken på Skeppsbron, barriären mellan hamnen och centrum. Övriga kajer mellan Norra och Södra kajerna Kajerna i inre hamnområdet har en sammanlagd längd på ca 870 meter och ett vattendjup på mellan 4,5 och 7,5 meter. Kajerna används främst under sommaren av besökande större fritidsfartyg, fritidsbåtar, turbåtar till bl.a. Blå Jungfrun och Öland. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. 11

5 Verksamheter - Södra hamnen Området sträcker sig från Skeppsbron, (Gotlandstrafikens område) till Ernemarområdet i öster. Oskarshamns Hamn AB Södra kajen (Skeppsbrokajen) Södra kajen är 180 meter lång och med ett vattendjup på 5 meter inklusive ett 150 meter långt Ro/Ro läge med en 20 meter bred ramp. Sommartid används kajen för färjetrafik till på Öland. Skeppsbrokajen ingår i hamnbolagets nyttjanderättsområde. Gotlandstrafiken är den del av verksamheten som berör området mest. Skeppsbrokajen används som utfartsväg från färjan men även som uppställningsplats för trailers m.m. Dagens trafikkaos i inre hamnområdet kommer att förbättras avsevärt när det nya färjeterminalområdet vid Månskensviken är klart att tas i drift år Sommartid används även Skeppsbrokajen för färjetrafik till Öland. Gotlandsterminalen Källa: Oskarshamns Hamn AB Faktasiffror från år 2007 Det är Rikstrafiken, ett statligt verk under Näringslivsdepartementet, som upphandlar Gotlandstrafiken. Rikstrafiken har två huvuduppgifter; 1. Upphandlingar av trafik (flyg, tåg, båt, buss) 2. Utveckling och samordning av kollektiv persontrafik i hela Sverige Kajen vid Gotlandsterminalen är 150 meter lång och med ett vattendjup på 7,3 meter inklusive ett 25,7 meter brett Ro/Ro läge. Denna hamndel är den huvudsakliga platsen för trafiken för gods och passagerare till och från Gotland. Inom området finns en terminalbyggnad. Hamnen svarar tillsammans med Nynäshamn för den sjöburna trafiken till och från Gotland. Trafiken utförs både med konventionella färjor och snabbfärjor s.k. High Speed Crafts, HSCfärjor. Färjan har under år 2007 haft två anlöp per dag under högsäsong och ett per dag under övrig tid genererar Gotlandstrafiken ca 500 anlöp. Under dessa resor transporterades ca passagerare, ca personbilar, ca bussar och husvagnar, ca 500 motorcyklar och ca längdmeter lastbärare för gods i huvudsak lastbilstrailers. Den årliga ökningen har varit 3 %. Om inte regeringen ändrar på nuvarande inställning med två hamnar (Nynäshamn och Oskarshamn) på fastlandet kommer Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 12

6 Samrådshandling trafiken mellan Oskarshamn och Gotland att fortsätta t.o.m I anslutning till Gotlandsterminalområdet finns ett mindre bostadsområde. Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) CLAB= Centralt mellanlager för använt kärnbränsle SKB:s kapsellaboratorie är belägen mellan varvet och Oskarshamns Mekaniska AB, i anslutning till infarten till Gotlandsfärjan. I verksamheten utvecklas och demonstreras SKB:s metoder för att kapsla in det använda kärnbränslet. Arbetet är i första hand att testa och finslipa tekniken för att svetsa fast locket på kopparkapseln och kontrollera att svetsfogarna blir täta. Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 140 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; ca 285 transporter/år varav ca 10 transpoter/år med farligt gods Antal anställda; 25 st. Oskarshamnsvarvet Sweden AB Oskarshamnsvarvet är beläget mellan Press & Plåtindustrin och SKB: s Kapsellaboratorie. Med en egen kaj som är 316 meter lång och med ett vattendjup på 8 meter finns möjlighet att ta emot de flesta fartyg som trafikerar Ostkusten. Varvet är ett modernt välutrustat fartygsvarv för reparation och ombyggnad av fartyg och olika legoarbeten. Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 150 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil och båt; ca 2000 transporter/år varav ca 8 10 är med båt, mellan biltransporter är med farligt gods/år. Antal anställda; 40 st. AB Press & Plåtindustri Press & Plåtindustrin är belägen mellan det nya färjeläget vid Månskensviken och varvsverksamheten. Verksamheten består av laserskärning, pressning, svetsning och maskinbearbetning av plåt. Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 150 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; 3375 transporter/år. Antal anställda; 197 st. Liljeholmens Sterarinfabrik AB Liljeholmens Stearinfabrik är beläget mellan hotell Corallen och den nya färjeterminalen vid Månskensviken. Oskarshamnsfabriken är idag världens största fabrik specialiserad på tillverkning av stearinljus. I en högautomatiserad tillverkning produceras idag mer än 6000 ton ljus per år. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. 13

7 Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 450 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; 1540 transportert/år. Antal anställda; 100 st. Hotell Corallen Hotell och restaurang Corallen är beläget på den södra delen av hamnområdet, ca 2 km från centrum, i anslutning till havet, med utsikt mot bl.a. hamninloppet och nationalparken Blå Jungfrun. Hotellet är under ständig utveckling. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; ca 500 transporter/år. Antal anställda; 17 st. Oskarshamns Marina AB Oskarshamns Marina är belägen i anslutning till Ernemarviken, söder om Hotell Corallen och öster om Liljeholmens Stearinfabrik. Där finns butik med försäljning av båtar och båttillbehör, båtservice (enklare och mera omfattande reparationer av fritidsbåtar, isättning och upptagning av båtar, vinterförvaring m.m.). Avståndet till närmaste bostadsområde är ca meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; ca 225 transporter/år varav 15 är med farligt gods. Antal anställda; 6 st. Kommunens Reningsverk Kommunens största reningsverk är beläget söder om det nya färjeläget vid Månskensviken. Avståndet till närmaste bostadsområde är ca 150 meter. Tunga transporter till och från verksamheten sker med bil; ca 1156 transporter/år varav 26 transporter/år är med farligt gods. Antal anställda; 8 st. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 14

8 Samrådshandling Inledning Infrastruktur Huvuddelen av all trafik till Oskarshamns hamn från norr och söder ansluter via E22 och från väster via riksväg 37/47 (f.d. riksväg 23). E22, förbi centralorten, har förbättrats och försetts med mitträcke för att höja trafiksäkerheten. Den mellersta trafikplatsen, där E22 och riksväg 37/47 möts, är idag hårt belastad. Den största delen av allt gods (80-90 %) som transporteras via Norra hamnområdet passerar trafikplatsen och ett stor antal timmertransporter till sågverket (Södras skogskombinat) i Mönsterås. E22 och riksväg 37/47, tillfartsvägarna till Södra hamnen Åsavägen/Gröndalsgatan och tillfartsvägarna till Norra hamnen, Björngatan/Norra Strandgatan samt järnvägen till hamnen är av riksintresse på grund av att de är viktiga för hamnverksamheten. Vägar E22 Riksintresse Viktiga vägar för hamnverksamheten m.fl. E22 passerar genom Oskarshamns kommun i nordsydlig riktning. Vägen passerar bland annat Oskarshamns centralort och trafikplats Fårbo i norr med anslutningsväg 743 mot kärnkraftverket m.m. E22 är av stor betydelse i såväl det regionala som det interregionala perspektivet t.ex. för trafik till och från Gotland. Regionalt är vägen en viktig förbindelselänk med Kalmar i söder och Västervik i norr. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. 15

9 Riksväg 37/47 (f.d. riksväg 23) Riksintresse Riksväg 37 (Oskarshamn Växjö) och riksväg 47 (Oskarshamn Vetlanda Nässjö Jönköping) är även de viktiga vägar för både den regionala och den interregionala trafiken till och från hamnen. Norra Fabriksgatan Gatan är ej klassad som Riksintresse Källa: SCB = Statistiska Centralbyrån Norra Fabriksgatan är den viktigaste och mest använda vägen till Norra hamnområdet. Farligt gods är inte lämpligt att transporteras utmed gatan. Den är till stor del anlagd över Döderhultsbäcken, som rinner i en kulvert under Norra Fabriksgatan, med utlopp i hamnbassängen. I anslutning till Norra Fabriksgatan fram till korsningen med Norra Strandgatan Skeppsbron Björngatan bor 299 personer. Björngatan Norra Strandgatan Riksintresse Källa: SCB Björngatan och Norra Strandgatan har föreslagits som den lämpligaste vägen, till Norra hamnområdet, för farligt gods. Korsningen Norra Fabriksgatan Norra Strandgatan Skeppsbron Björngatan är hårt belastad. Det finns förslag att anlägga en cirkulationsplats i korsningen. I anslutning till Björngatan Norra Strandgatan bor 107 personer. Åsavägen Gröndalsgatan Riksintresse Källa: SCB Åsavägen passerar genom Västra industriområdets olika verksamheter. På senare år har flera nya tillfarter till Åsavägen öppnats upp vilket kan medföra störningar för trafiken till hamnen. För att förbättra tillfarten för Gotlandstrafiken och södra hamnområdets verksamheter byggdes en cirkulationsplats och en bro över järnvägen mot Gröndalsgatan. I samband med färjans tömning kan det uppstå trafikstockning mellan cirkulationsplatsen och den signalreglerade korsningen Östersjövägen Åsavägen Granåsavägen. I anslutning till Åsavägen bor 323 personer och 37 personer i anslutning till Gröndalsgatan. Skeppsbron Ej klassad som riksintresse Källa: SCB Skeppsbron förbinder idag norra och södra hamnområdet. En stor del av trafiken till och från Gotlandsfärjan och under sommaren även Ölandsfärjan, går via Skeppsbron. Vägverkets skyltning från E22, vid den södra trafikplatsen till centralorten, hänvisar idag trafik till norra hamnområdet via Åsavägen och Skeppsbron. I anslutning till Skeppsbroleden bor 35 personer. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 16

10 Samrådshandling Vägtransporter Ådt = fordon / årsdygn Källa: Tekniska kontoret (2008 års trafikuppgifter) Flödesstatistik, (Årsdygnstrafik/andel tunga fordon) Idag kommer de flesta tunga fordon till hamnen via den mellersta trafikplatsen. Den södra trafikplatsen hänvisar trafiken till norra hamnen via Åsavägen /Skeppsbron och den norra trafikplatsen via Björngatan Trafikbelastade gator Åsavägen (tre mätpunkter på kartan ovan) fordon (Ådt) varav 340 tunga fordon (Ådt) varav 440 tunga fordon (Ådt) varav 560 tunga - Björngatan 2270 fordon (Ådt) varav 50 tunga - Norra Strandgatan 3900 fordon (Ådt) varav 310 är tunga - Norra Fabriksgatan 7250 fordon (Ådt) varav 290 tunga - Södra Fabriksgatan 6970 fordon (Ådt) varav 630 tunga - Döderhultsvägen 8580 fordon (Ådt) varav 260 tunga - Skeppsbron 7800 (Ådt) varav 230 tunga. - Östersjövägen 760 (Ådt) varav 40 tunga Källa: Länsstyrelsen Meddelande 2007:20 På riksväg 37/47, vid den mellersta trafikplatsen till Oskarshamns centrum och hamnområdet, passerar 5000 fordon (Ådt) varav 700 tunga. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde m.m. 17

11 Utmed E 22 passerar mellan den södra och norra trafikplatsen 6100 fordon (Ådt) varav 900 tunga, från den norra trafikplatsen norrut passerar 6500 fordon (Ådt) varav 650 tunga och från den södra trafikplatsen söderut passerar 7000 fordon (Ådt) varav 780 tunga. Ansvar för vägar För E22 och riksväg 37/47 inklusive trafikplatserna är Vägverket väghållare och för övriga gator och vägar i tätorten ansvarar Oskarshamns kommun. Pendlingsparkering I början på 2008 anlades en ny pendlingsparkering i anslutning till E22 och södra trafikplatsen. Uppställningsplats för tunga fordon Det saknas en tillfällig uppställningsplats för tunga fordon i anslutning till centralorten. Idag belastas flera delar av hamnområdet m.fl. platser av uppställda fordon, speciellt under natten. Farligt gods Tre infarter till centrala Oskarshamn har gjort att det är svårt att utse endast en lämplig väg för farligt gods. Norra Fabriksgatan är inte lämplig att använda p.g.a. närheten till Döderhultsbäcken. I dag sker inga transporter av farligt gods till hamnen på järnväg. Uppställningsplats för farligt gods saknas. Kollektivtrafik Gång- och cykelvägar (GC- väg) Järnväg TEN - T = Transeuropeiska nätverket, riktlinjer beslutade av EU för utbyggnad av kommunikationsanläggningar i ett nätverk i Europa Buss är det vanligaste kollektiva färdmedlet, inom och för resor utanför kommunen. Från Oskarshamns hamn finns det möjlighet att resa med färja till Gotland och under sommaren även till Öland. Persontrafiken med tåg mellan Oskarshamn och Berga har ersatts med buss. Inom centralorten finns goda möjligheter för gång- och cykeltrafik separerad från biltrafik. Utbyggnad av nya och förbättringar av befintliga GC-vägar pågår kontinuerligt. Järnvägen Oskarshamn Nässjö är av riksintresse för kommunikation med anledning av att den förbinder Oskarshamns hamn med stomnätet. Den är en viktig länk för godstransporter till och från hamnen. Järnvägen till Oskarshamn Berga utgör en matarlinje till länsjärnvägen Kalmar Linköping (Stångådalsbanan). Järnvägen är en viktig länk för godstransporter till och från hamnen. Den har överlag en mycket låg standard. Godstransporterna på järnväg genom inre hamnområdet sker i gångfart och med särskild tågvakt. Persontrafiken på järnvägen mellan Oskarshamn och Berga har ersatts med buss. Flyg Oskarshamns flygplats är belägen ca 10 km norr om centralorten. Flygplatsen erbjuder flera dagliga turer till Stockholm. En större flygplats finns i Kalmar ca 70 km söder om Oskarshamn. Fördjupning av översiktsplanen för Oskarshamns hamnområde 18

12 Filnamn: Föp hamnen Katalog: F:\Plan\Verksamhet\FÖP\FÖP hamnen\föp plan utkast Mall: P:\mallar\Normal.dot Rubrik: Kärnavfallsfrågan Ämne: Författare: Oskarshamn Nyckelord: Kommentarer: Datum: :57:00 Version: 86 Senast sparad: :38:00 Senast sparad av: sbk30 Total redigeringstid: minuter Senast utskrivet: :16:00 Vid senaste fullständiga utskrift Antal sidor: 92 (cirka) Antal ord: (cirka) Antal tecken: (cirka)

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.3 Tillgänglighet till hamnarna i Härnösand, Timrå och Sundsvall Konsult: Uppdragsledare: Utredare Layout och kartor: Helena Olsson Nils Olsson Christer

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren

RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren RAPPORT North East Cargo Link (NECL II) Aktivitet 3.2 E14 en del av den gröna korridoren Konsult: Uppdragsledare och utredare: Helena Olsson Utredare Layout och kartor: Lena Jernberg, Niklas Alveus, Cristine

Läs mer

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier

KUST OCH SKÄRGÅRD. Förutsättningar. Vad vill vi åstadkomma? >>> >>> Strategier KUST OCH SKÄRGÅRD Förutsättningar Det sörmländska skärgårdslandskapet är ett så kallat sprickdalslandskap uppbyggt av ett antal sprickdalar i olika storlek som skär genom berggrunden. De mellanliggande

Läs mer

4 ALLMÄNNA INTRESSEN - SAMHÄLLSUTBYGGNAD

4 ALLMÄNNA INTRESSEN - SAMHÄLLSUTBYGGNAD 4 ALLMÄNNA INTRESSEN - SAMHÄLLSUTBYGGNAD 4.1 ÖVERGRIPANDE BEBYGGELSESTRUKTUR Fortsatt bebyggelseutveckling i kommunens olika delar Orust är en utpräglad landsbygdskommun. Drygt 60 procent av befolkningen

Läs mer

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Förstudie Slutrapport april 2007 Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Plats för utfallande illustration/bild samt eventuell ingress Banverkets projektgrupp Ola Kromnow utredningsledare Konsultens,

Läs mer

Folkmängd och befolkningsutveckling 1999-2003-2013

Folkmängd och befolkningsutveckling 1999-2003-2013 ALLMÄNNA INTRESSEN BEFOLKNING 124 BOSTÄDER 128 KOMMUNIKATIONER 130 ARBETE & NÄRINGSLIV 132 SERVICE 134 SJÖFART OCH HAMNAR 136 BÅTLIV 140 NATURMILJÖ 142 REKREATION & FRITID 148 KULTURMILJÖ 152 ÖRLOGSSTADEN

Läs mer

8. MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA FRÅGOR

8. MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA FRÅGOR 8. MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA FRÅGOR Övergripande mål i Vision 2010: Ett väl utbyggt regionalt samarbete som utvecklar och stärker näringslivet i regionen. En starkare och attraktivare region mitt i

Läs mer

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun

Översiktsplan 2010 för Kävlinge kommun Bad Det finns tre badplatser i kommunen; Barsebäck saltsjöbad, Barsebäck hamn samt Vikshögs hamn. Dessa besöks varje dag under badsäsongen av minst 75-100 personer och klassas därför som EU-bad. Detta

Läs mer

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender

2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2 Befintliga förhållanden och utvecklingstrender 2.1 MARKANVÄNDNING I Österåkers kommun bor ca 38 000 personer. Majoriteten bor i tätorten Åkersberga och dess omedelbara närhet. I Vallentuna kommun bor

Läs mer

Färjeflyget slutrapport

Färjeflyget slutrapport Färjeflyget slutrapport Författare Civilekonom Nils Nordenbrink Winkonsult AB 2007-06-26 . Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Bakgrund... 3 3. Reaktioner på delrapporterna... 5 4. Vad är Färjeflyget?

Läs mer

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM

UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM UNDERLAG FÖR TRAFIKPLANERINGEN I UMEÅ CENTRUM SAMRÅDSHANDLING OKTOBER 2005 Projektorganisation Umeå kommun Caroline Quistberg, trafikplaneringschef Projektledare Elin Lundmark, trafikplanerare Biträdande

Läs mer

7. Trafik och kommunikationer. december 2004

7. Trafik och kommunikationer. december 2004 december 2004 7. Trafik och kommunikationer 1 Innehåll Vägar och motortrafi k...3 Trafi ksäkerhet och olyckor Parkeringar Planerade åtgärder Järnvägen...6 Hamn, sjötransport, fl ygplats, fl ygtransport...7

Läs mer

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING

TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING TRELLEBORG RINGVÄGAR SAMHÄLLSEKONOMISK KALKYL NATUR- OCH KULTURMILJÖVÄRDERING RAPPORT 2012-12-14 Uppdrag: 245455 Ringvägar i Trelleborg Titel på rapport: Trelleborg Ringvägar - Samhällsekonomisk kalkyl,

Läs mer

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort

Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Hållbart resande i den fördjupade översiktsplanen för Järna tätort Förord TRAST-indikatorerna har valts ut och beräknats av Camilla Andersson, trafikingenjör, Södertälje kommun, Ninnie Gustafsson, projektledare,

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. med teknisk beskrivning SÄLEN TRYSIL AIRPORT AB. Stockholm 2010-03-11

Miljökonsekvensbeskrivning. med teknisk beskrivning SÄLEN TRYSIL AIRPORT AB. Stockholm 2010-03-11 Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning SÄLEN TRYSIL AIRPORT AB Stockholm 2010-03-11 1 Sälen Trysil Airport AB Miljökonsekvensbeskrivning med teknisk beskrivning Utgåva/Status: Slutversion,

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder

ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007. Jan Kristoferson 031-315 14 21. Västra Götalands län. Mölndals stad. Bostäder ANTAGANDEHANDLING Dnr242/2007 214 Jan Kristoferson Stadsbyggnadskontoret 031-315 14 21 Planområdet Detaljplan för Kvarnbyterrassen Fastigheten Trädgården 1:124 m.fl. Mölndals stad Västra Götalands län

Läs mer

Strategier för godstransporter i Skåne

Strategier för godstransporter i Skåne 1 Remissupplaga Strategier för godstransporter i Skåne Utredningsrapport 2 Innehåll Sid 1. Inledning 3 2. Skånes transportsystem idag och imorgon 7 Transporternas omfattning och utveckling Nuvarande transportflöden

Läs mer

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa

Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa FÖRSTUDIE Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa Alvesta kommun, Kronobergs län Förslagshandling 2011-06-29 Objekt: 87 733 364 PÄRM 1 Titel: Förstudie, Väg 25 Ljungby Växjö, delen Sjöatorp Forsa, Förslagshandling

Läs mer

OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken

OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken OSTKUSTBANAN genom Oskarshamn en del av Ostlänken Kalmar Oskarshamn Västervik - Linköping Ramböll 0 INNEHÅLL 1. SAMMANFATTNING...1 2. INTRODUKTION...3 3. BAKGRUND...5 4. DEFINITIONER AV JÄRNVÄGSSYSTEM...7

Läs mer

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun

Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun Översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan, samrådshandling våren 2013, Hudiksvalls kommun Planförfattare Mats Gradh, stadsarkitekt, Hudiksvalls kommun Medverkande Mats Axbrink, Norrhälsinge miljökontor,

Läs mer

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn

Programsamrådsredogörelse för förslag till program för detaljplan för del av Oskar Fredriksborg, Rindö hamn Sidan 1 av 15 Detaljplan för Del av Vaxholms stad Programsamrådsredogörelse Kommunstyrelsen beslöt den 3 april 2008 30 att uppdra åt stadsbyggnadsförvaltningen att utarbeta förslag till detaljplaneprogram

Läs mer

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13

Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13 Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Älmsta samhälle i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2006-02-13 Innehåll 1. Inledning 1 2. Befintliga förhållanden 2 2.1 Gällande planer och bestämmelser

Läs mer

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion

2013-08-23 Dnr 342-1962-13. Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 2013-08-23 Dnr 342-1962-13 Regional transportplan för Västernorrlands län 2014-2025 Remissversion 1 Sammanfattning Kompletteras i slutversionen 2 Förord Kompletteras i slutversionen 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Riskhänsyn vid ny bebyggelse

Riskhänsyn vid ny bebyggelse 2000:01 Riskhänsyn vid ny bebyggelse intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods samt bensinstationer Räddnings- och säkerhetsavdelningen Förord Ett flertal allvarliga olyckor och tillbud

Läs mer

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24

DETALJPLANEPROGRAM. för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län. Samrådshandling 2009-03-24 DETALJPLANEPROGRAM för Flässjum 12:77, 4:28, Erikstorp 1:183 m.fl., VARPÅS Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-03-24 INLEDNING Bakgrund och syfte I Bollebygds översiktsplan 2002

Läs mer

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats

Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Mikael Kalin 2013-11-13 KS 2013/0732 Kommunstyrelsen Remiss: Förslag till riksintresseanspråk för Kalmar Flygplats Förslag till beslut Kalmar kommun

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge 15 februari 2008 Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge, februari 2008 1 (51) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...5 1.1 Uppdraget...

Läs mer