Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun"

Transkript

1 Förutsättningar med avseende på farligt gods Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Stockholm

2 Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Rapport Per Stein Johannes Lärkner Lennart Hammar Uppdragsledare/ Handläggare Granskare Handläggare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan Stockholm Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Området Avgränsningar Riskhantering Riskhantering i samhällsbyggnadsprocessen Riskbegreppet Riskutredningsprocessen Samhällsrisk Individrisk Riskvärdering Acceptanskriterier Kriterier för samhällsrisk Kriterier för individrisk Farligt gods Regelverket ADR Transportleder av farligt gods Områdesbeskrivning Inre hamnen Transportleder med farligt gods Transporter av farligt gods i området Fraktade mängder farligt gods Riskanalys och riskvärdering för aktuellt område i Inre Hamnen Identifierade scenarion Sannolikhet för olycka med farligt gods Sannolikhet för olycka längs delsträcka Sannolikhet för olycka längs delsträcka Konsekvenser vid olycka med farligt gods Riskvärdering - Individrisk Riskvärdering - Samhällsrisk Säkerhetshöjande åtgärder Osäkerheter Slutsatser och rekommendationer för aktuellt område Referenser i

4 1. Inledning Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Oskarshamns Kommun, Samhällsbyggnadskontoret, utfört riskanalys avseende farligt godstransporter i området kring Inre Hamnen. Kontaktperson inom Oskarshamns Kommun har varit Pär Hansson, Plansamordnare. 1.1 Bakgrund Området kring Inre Hamnen i Oskarshamns är i Fördjupad översiktsplan Oskarshamns stad utpekad som ett attraktivt område att exploatera. När färjeterminalen omlokaliseras österut friläggs attraktiv mark att utveckla staden på. Ett antal faktorer påverkar möjligheterna till exploatering, en identifierad sådan är transporter av farligt gods i anslutning till exploateringsområdet. 1.2 Syfte Syftet med arbetet är att undersöka och belysa vilken inverkan transporter av farligt gods i närheten av hamnen i Oskarshamn kommer få på fortsatt planering av exploatering i området. Risken som utgörs av transporter av farligt gods kartläggs. Förslag till grundstruktur vid fortsatt planering kommer att redovisas. 1.3 Området I Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Oskarshamn beskrivs tänkt stadsförnyelse. Man planerar att bygga bostäder, kontor och attraktiva allmänna platser. Bostäderna planeras att bli 4-6 våningar höga. Inre hamnen utgör ett ca 20 hektar stort område längst in i Oskarshamns hamnbassäng. Området har under historien präglats av olika verksamheter såsom varvsindustri, färjeterminal, upplagsytor, fanérindustri m.m. Planområdet angränsar till flera olika verksamheter varav några av dem hanterar farliga ämnen. Det förekommer transporter av farligt gods till och från området. 1 av 20

5 Bild 1 Karta över Oskarshamn, hämtad ur FÖP Förklaringar till kartan återfinns i kap 4, 1.4 Avgränsningar Rapporten belyser risknivå på ett övergripande plan och ska inte ses som en fullständig riskutredning att basera bestämmelser i kommande detaljplaner på. 2. Riskhantering I kapitlet beskrivs riskhantering i samhällsbyggnadsprocessen och acceptanskriterier som används i riskvärderingen. 2.1 Riskhantering i samhällsbyggnadsprocessen Länsstyrelserna har i egenskap av tillsynsmyndighet ofta framtagna riktlinjer för rekommenderade säkerhetsavstånd gav Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län tillsammans ut ett informationshäfte med grundläggande förhållningssätt till säkerhetsavstånd mellan transporter av farligt gods och olika typer av verksamheter [1]. 2 av 20

6 Bild 2 Säkerhetsavstånd rekommenderat av Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län Skåne län har i sin rapport RIKTSAM [2] ännu tydligare definierat vilka skyddsavstånd som bör gälla från primära transportleder av farligt gods: 0-30 meter Bebyggelsefritt meter Bostäder (småhusbebyggelse), centrum, kontor (dock ej hotell), idrotts- och sportanläggningar utan betydande åskådarplats meter Vård, skola, bostäder (tät flerbostadsbebyggelse), kontor >150 meter Fri markanvändning Länsstyrelsen i Stockholm håller på att ta fram uppdaterade riktlinjer, och i remissutgåvan föreslås [3]: 3 av 20

7 Bild 3 Föreslagna säkerhetsavstånd i Stockholms Län enligt remissutgåva Länsstyrelsen anser att det, i princip oberoende av den aktuella risknivån och andra säkerhetsåtgärder, bör finnas ett skyddsavstånd på minst 25 meter mellan vägar och järnvägar med transporter av farligt gods och kvartersmark i zon B eller C. Länsstyrelsen i Kalmar län har inga motsvarande riktlinjer men hänvisar till de riktlinjer Länsstyrelsen i Skåne län tagit fram [4]. 4 av 20

8 2.2 Riskbegreppet För att på ett meningsfullt sätt hantera risker och riskreducerande åtgärder i samhällsplanering vägs i riskbegreppet sannolikhet och konsekvenser samman för identifierade händelser och olyckor. 2.3 Riskutredningsprocessen Riskutredningsprocessen är en systematisk, iterativ process med syfte att säkerställa att risknivån för undersökt objekt är acceptabel. Bild 4 Riskutredningsprocessen [5] 2.4 Samhällsrisk Samhällsrisk är ett mått för hur stor risk en riskkälla, t.ex. transportled för farligt gods, utsätter människor för. Samhällsriskrisk är risken att ett antal människor omkommer vid olycka i samhället under ett år. Samhällsriskbegreppet är tillämpligt på alla i området såsom boende, arbetande, trafikanter etc. 5 av 20

9 2.5 Individrisk Med individrisk menas sannolikheten att en viss individ omkommer under ett år. Individrisker beräknas normalt under antagandet att en individ är kontinuerligt närvarande på en given plats, det vill säga plats-specifik risk. Dessa risknivåer presenteras ofta i form av riskkonturer. Individriskkriterier bör tillämpas på risker för verkliga individer som i verkligheten inte är kontinuerligt närvarande. För boende antar man att åtminstone någon av de bosatta är kontinuerligt närvarande (t ex en äldre person eller någon som arbetar hemma) och därmed är den mest utsatta personen. 2.6 Riskvärdering Utgångspunkt för värdering av risker är följande [6] Rimlighetsprincipen - Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att reducera eller eliminera en risk skall detta göras. Proportionalitetsprincipen - En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den nyttan i form av exempelvis produkter och tjänster, verksamheten medför. Fördelningsprincipen - Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara skäligt fördelade inom samhället. Principen om undvikande av katastrofer - Om risker realiseras bör detta hellre ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer. 2.7 Acceptanskriterier Det finns i Sverige inga nationella kriterier för vad som ska betraktas som acceptabel risk. De kriterier som vanligtvis används för samhällsrisk är framtagna av Det Norske Veritas (DNV) åt dåvarande Räddningsverket [6] Kriterier för samhällsrisk Samhällsrisken åskådliggörs och värderas med hjälp av F/N-diagram (Frequency/Number of fatalities): Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan accepteras: F=10-4 per år för N=1 med lutning -1 Övre gräns för område där risker kan anses som små: F=10-6 för N=1 med lutning -1 Se graf inritad i F/N-diagram nedan. 6 av 20

10 Bild 5 F/N-diagram med DNV:s kriterier inritade Området mellan uppsatta kriterier kallas för ALARP, As Low As Reasonably Practicable, och betyder att om risken med rimliga medel kan minskas så ska åtgärder vidtas. Risken i ALARP-området är tolerabel om alla rimliga åtgärder är vidtagna Kriterier för individrisk Följande kriterier används för individrisk: Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 1*10-5 per år Övre gräns för område där risker kan anses som små: 1*10-7 per år. Risk för olycka på grund av naturhändelse i Norden är 1*10-6 per år. 7 av 20

11 Gul ALARP Tolerabel risk Bild 6 Visualisering av individriskkriterier Bilden illustrerar acceptanskriterier/tolerabel risknivå för 3:e man som vistas i området med farligt gods-transporter som riskkälla. 3. Farligt gods I kapitlet beskrivs begreppen farligt gods samt primär och sekundär transportled. 3.1 Regelverket ADR Hantering av farligt gods regleras i det Europa-gemensamma regelverket ADR (Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route på franska), där ADR-S är den svenska översättningen som tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Enligt ADR delas farligt gods in i ett antal olika klasser enligt följande: 8 av 20

12 Bild 7 Indelning av farligt gods i klasser enligt ADR [7] Olyckor med påverkan på avstånd från riskkällan kan inträffa med klasserna 1, 2, 3 och 5. Övriga klasser kommer vid en olycka att få begränsad spridning från riskkällan, och antas inte påverka personer bortom olycksplatsens direkta närområde. 3.2 Transportleder av farligt gods För att undvika onödig riskexponering av samhället vid transporter av farligt gods finns det ett antal utpekade huvudvägar, primära transportleder, för farliga transporter. Dessa vägar är ofta större vägar, som i så liten utsträckning som möjligt går genom samhällen, till exempel E4. Om en transport av farligt gods, till exempel med bensin, ska köra från den primära transportleden till målpunkten (bensinstationen) används sekundära transportleder. Detta för att säkerställa att transporter inte genar genom bostadsområden eller liknande, utan använder den väg som bedömts som den säkraste vägen mellan den primära vägen och målpunkten för transporten. 9 av 20

13 4. Områdesbeskrivning I kapitlet beskrivs området och förutsättningar för exploateringsområdet kartläggs. 4.1 Inre hamnen I Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Oskarshamns beskrivs tänkt stadsutveckling [8]. Bild 8 Karta över Oskarshamn, hämtad ur FÖP Förklaringar till kartan [8] 1. Huvudsakliga vägar för transport till och från norra hamnen i nuläget 2. Förslag till ny framtida väg för transporter till och från norra hamnen 3. Magasinering och omlastning bör flyttas till ett logistikcenter vid södra trafikplatsen vid E22 för att minska onödig trafik i staden 4. Ny lokalisering för Ölandsfärjan skall studeras 5. Kustbevakningens etableringsområde 6. Reservkaj för Gotlandsfärjan, och tills vidare en viktig kaj för hamnverksamheten. 7. Stadsomvandling etapp 2. Området ska på sikt genomgå en förädling och bidra till en attraktiv stadsbild. Bostäder ej lämpligt inom området. 8. Verksamhetsområde för industri bl.a. SAFT som är en Seveso-anläggning. 9. Omvandlingsområde för park, rekreation, bad, restaurang etc. Ej bostäder. 10. Utfyllnad för utökat verksamhetsområde för hamnen vid Grimskallen. 10 av 20

14 11. Hamnens verksamhetsområde med verksamheter som Almer Oil och Nordic Storage som är Seveso-anläggningar 12. Strandpromenad söderut mot Gunnarsö och norrut mot Havslätt ökar stadens attraktion och vattenkontakt 13. Utökad och förbättrad småbåtshamn. 14. Verksamhetsområde för i första hand hamn- eller vattenanknutna verksamheter 15. Järnvägsspår skall finnas till norra och södra hamnen 16. Ny färjeterminal. Planerad driftstart Huvudsaklig väg för transport till och från södra hamnen, samt för biltrafik till och från färjeterminalen 18. Stadsomvandling etapp 1. Inre hamnen skall vara en tät stadsdel med bostäder, kontor och viss handel. Stadslivet skall stimuleras genom höga ambitioner för mötesplatser i form av torg, strandpromenader, lekplats, utomhusscen etc. Liv och rörelse ska känneteckna område. Tillgängligheten ska vara står för allmänheten, särskilt vid strandlinjen. Planering och byggnation skall genomsyras av klimatsmart tänkande, och stadsdelen ska vara en demosajt för ny spetsenergiteknik. 19. Fordonstrafiken och dimensionerna på Skeppsbron ska minskas 4.2 Transportleder med farligt gods Utpekade transportleder av farligt gods i FÖP är Norra strandgatan för transporter till hamnens norra delar och Gröndalsgatan till hamnens södra delar. För farligt gods i anslutning till Gröndalsgatan finns riskanalys och rapport framtagen [9] och situationen längs Gröndalsgaltan undersöks således ej i denna rapport. Inget farligt gods fraktas på järnvägen längs Norra strandgatan. Bild 9 Undersökt område (markerat med svart rektangel) Bilden illustrerar det område som är relevant ur ett farligt gods-perspektiv att titta vidare på. 11 av 20

15 4.3 Transporter av farligt gods i området Längs Norra Strandgatan ligger verksamheter med inkommande och utgående transporter av farligt gods. Dessa är: SAFT AB, Jungnergatan 25, Oskarshamn. Tillverkare av batterier. Är en Seveso-anläggning. Almer Oil & Chemical Storage AB, Norra strandgatan 47, Oskarshamn. Företaget lagrar petroleum och kemikalieprodukter på uppdrag av kunder. Företaget är en Sevesoanläggning. Oskarshamns Hamn AB, Norra Strandgatan 50, Oskarshamn. Olja för bunkring av fartyg Det finns andra verksamheter som dock inte har farligt gods transporter på väg eller järnväg till eller från sina anläggningar. Bland dessa finns följande verksamheter : Nordic Storage. Lagring av petroleumprodukter. Är en Seveso-anläggning. Oskarshamnsvarvet Oskarshamns Energi SKB Färjeterminalen. Flytt av terminalen är planerad 4.4 Fraktade mängder farligt gods Baserat på dialog med verksamhetsutövarna beräknas följande transporter med farligt gods trafikera Norra Strandgatan: ADR Klass SAFT AB Almer Oil and Chemical Storage AB 3 Brandfarlig vätska 6 Giftiga ämnen Ca 80 8 Frätande ämnen transporter/år Ca 300 transporter/år Ca 300 transporter/år Tabell 1 Farligt gods som trafikerar Norra Strandvägen Oskarshamns Hamn Ca 20 transporter/år Av farliga transporter som transporteras längs Norra strandgatan är det transporter av klass 3 som kan ge påverkan på omgivning. En olycka med klass 6 och 8 antas inte få påverkan utanför det direkta närområdet kring olyckan. 12 av 20

16 5. Riskanalys och riskvärdering för aktuellt område i Inre Hamnen I kapitlet identifieras riskerna. Sannolikheter och konsekvenser beräknas för olycka med farligt gods och riskerna värderas. 5.1 Identifierade scenarion Utifrån kartläggning av fraktat gods längs Norra Strandgatan kan det konstateras att det är ADR-klass 3, brandfarlig vara som är relevant att analysera ur ett farligt gods-perspektiv. 5.2 Sannolikhet för olycka med farligt gods Det har identifierats att klass 3 är den typ av farligt gods som går på Norra strandgatan, med pölbrand som dimensionerande scenario. Sannolikheten för att pölbrand, oavsett storlek, ska uppstå vid olycka med farligt gods är 6 % och att ingen antändning är 94% [2] vilket är den siffra som används vid beräkning för sannolikhet att pölbrand ska uppstå. Bild 10 Händelseutveckling vid olycka med ADR-klass 3 För att beräkna sannolikheten för en olycka behövs en uppskattning av en inledande frekvens, det vill säga hur många olyckor som beräknas inträffa på undersökta vägsträckan under ett år Här används VTI-modellen, vilken är framtagen av Väg- och transportforskningsinstitutet och är en teoretisk modell där vägutformning, hastighet och andra parameterar vägs samman och på så sätt bedöms frekvensen för olycka [10]. 13 av 20

17 För att beräkna sannolikheten för olycka med farligt gods enligt VTI- modellen behövs: ÅDT (årsdygnstrafik) Undersökt sträckas längd i km Olyckskvot för vägen (hämtas från VTI-modellen) Andelen singelolyckor (hämtas från VTI-modellen) Antal fordon skyltade med ADR Index för farligt gods-olycka (hämtas från VTI-modellen)=0,28 Antal ADR-skyltade fordon inblandade i trafikolyckor per år beräknas enligt det matematiska sambandet: O*((Y*X)+(1-Y)*(2X-X 2 )) Där: O = Antalet förväntadetrafikolyckor på aktuell vägsträcka/år, vilket beräknas genom (Olyckskvot)*(Totalt trafikarbete)*(10-6 ), där totalt trafikarbete beräknas genom (ÅDT) x undersökt sträckas längd). Y = Andelen singelolyckor X = Andelen ADR-skyltade fordon Enligt VTI-modellen så är det inte alla olyckor där farligt gods är inblandade som är av en sådan natur att godset faktiskt kan påverkas. För att få fram sannolikheten för detta multipliceras talet ovan med Index för farligt gods-olycka. Den undersökta vägsträckningen av Norra Strandgatan kan delas in i två homogena avsnitt: Delsträcka 1: Avgränsas av Björngatan i väster och Jungergatan i öster. Delsträcka 2: Avgränsas av Jungergatan i väster och Jungergatan i öster Sannolikhet för olycka längs delsträcka 1 ÅDT (årsdygnstrafik)=2925 [11] Undersökt sträckas längd i km=0,12 Olyckskvot för vägen (hämtas från VTI-modellen)=1,2 Andelen singelolyckor (hämtas från VTI-modellen)=0,15 Antal fordon skyltade med ADR=320/(2925*365) Index för farligt gods-olycka (hämtas från VTI-modellen)=0,12 Beräkningar enligt modellen beskriven i 5.1 ger att sannolikheten för en farligt gods-olycka på delsträcka 1 beräknas till 2,4*10-6. Sannolikheten att olyckan sedan leder till pölbrand blir 1,4* av 20

18 5.2.2 Sannolikhet för olycka längs delsträcka 2 ÅDT (årsdygnstrafik)=1600 [11] Undersökt sträckas längd i km=0,31 Olyckskvot för vägen (hämtas från VTI-modellen)=1,2 Andelen singelolyckor (hämtas från VTI-modellen)=0,15 Antal fordon skyltade med ADR=320/(2925*365) Index för farligt gods-olycka (hämtas från VTI-modellen)=0,12 Beräkningar enligt modellen beskriven i 5.1 ger att sannolikheten för en farligt gods-olycka på delsträcka 2 beräknas till 6,2*10-6. Sannolikheten att olyckan sedan leder till pölbrand blir 3,7* Konsekvenser vid olycka med farligt gods Vid pölbrand utvecklas värmestrålning som ger brännskador. Hur stor skada en person tar beror på tiden som personen utsätts för strålningen. Använt riktvärde sätts till 15 kw/m 2, vilket innebär att personer kan omkomma av värmestrålningen samt brandspridning till andra byggnader kan komma att ske [12]. Bild 11 - Relationen mellan strålning och avstånd från pölkant för liten, mellan och stor pölbrand på två meters höjd [12]. På avstånd större än 20 meter från pölbrandens kant är värmestrålningen för låg för att kunna ge allvarliga konsekvenser. Dock kan branden spridas via andra objekt eller att brinnande vätska kan sprida sig utanför vägen. 15 av 20

19 5.4 Riskvärdering - Individrisk Risken med avseende på farligt gods är att en transport med brandfarlig vara (bensin, diesel etc.) är involverad i en olycka och att transportens innehåll läcker ut och bildar en pöl som antänds och pölbrand uppstår. Sannolikheten för detta scenario har beräknats till 1,4*10-7 för delsträcka 1 och 3,7*10-7 för delsträcka 2. En pölbrand kan ha dödliga konsekvenser inom cirka 20 meter från pölbrandens kant. Individrisknivån inom 20 meter från olycksplats kan betraktas som tolerabel då sannolikheten ligger strax över Om man via fysisk planering säkerställer att stadigvarande vistelse undviks inom 20 meter från vägkant sjunker sannolikheten för att någon ska omkomma till under 10-7 och individrisken blir acceptabel. Skulle en lastbilsolycka ske är den naturliga reaktionen att röra sig från olycksplatsen. 16 av 20

20 5.5 Riskvärdering - Samhällsrisk Baserat på tillgänglig information finns det inte underlag att generera en F/Nkurva. Pölbrand är normalt lokal så länge pölen stannar inom, ett begränsat område och bebyggelse inte tar eld. Ett hus utformat enligt BBR ska i sin utformning säkerställa att utrymning kan ske. Således kan man anta att huvuddelen personer inomhus kan utrymma. Det förutsätts att byggnadernas utförande följer gällande regelverk. En bedömning av sannolikheten för konsekvensen att flera personer (antag 3 personer) inte kan utrymma området är p=0,1 och sannolikheten att de personerna omkommer till p=0,3. Då blir sannolikheterna för att 3 personer ska omkomma 4, för delsträcka 1 och 1, för delsträcka 2. Som framgår nedan ligger det i det acceptabla området i ett F/N diagram. Olycka med 10 döda och uppåt antas inte rimligt med de farligt gods klasser som kan förutses varför sannolikheten för den konsekvensen inte beräknas. x Bild 12 Sannolikheten att 3 personer ska omkomma i en farligt godsolycka är markerad med x. Dvs risken är acceptabel. 17 av 20

21 6. Säkerhetshöjande åtgärder Om ett avstånd enligt rekommendationer från Länsstyrelsen i Stockholms län referens [1] och [3] behövs inga ytterligare säkerhetshöjande åtgärder. Dagens transporter av farligt gods på Norra Strandvägen omfattar huvudsakligen frätande ämnen och tjockolja. Det rekommenderas generellt 75 m skyddsavstånd mellan farligt gods led och bostäder. Eftersom Norra Strandvägen är en sekundär transportled för farligt gods där trafikering och farligt godsklasserna är kända kan man längs sträckan reducera skyddsavstånden till m. Den viktigaste säkerhetshöjande åtgärden är att ett avstånd på m bibehålls från vägkant till bebyggelse. Baserat på kommande ritningsunderlag för detaljerat utförande och förslag på placering av bostäderna relativt Norra Strandvägen kan en mera detaljerad utredning och riskanalys i senare skede tydliggöra var det räcker med 25 m skyddsavstånd och var det behövs 40 m skyddsavstånd. En påverkan på utformning av fasader och området närmast vägen kan komma ifråga. Bild 13. Rött område visa 40 m skyddsavstånd från vägkant längs Norra Strandvägen 18 av 20

22 7. Osäkerheter Analysen baseras på vilka transporter av farligt gods som idag trafikerar vägen. Då hamnområdet är ett dynamiskt område kan förutsättningarna ändras gällande vilka transporter som i framtiden kommer att nyttja vägen. Dvs mängderna av farligt gods kan öka och det kan bli aktuellt med andra klasser farligt gods. Olycka med farligt gods klasser som kan orsaka 10 döda och uppåt har inte behandlats i rapporten. Att endast planera framtida bebyggelse utifrån dagens transporter av farligt gods ger inte en hållbar stadsutveckling. Eventuellt måste väl tilltagna säkerhetsåtgärder införas med hänsyn till till framtida farligt godstransporter vilket försvårar exploateringen av inre hamnen. 8. Slutsatser och rekommendationer för aktuellt område Eftersom Norra Strandvägen är en sekundär transportled för farligt gods där trafikering och farligt godsklasserna är kända bedöms lämpligt skyddsavstånd till m. Vid en mera detaljerad utredning och riskanalys i senare skede kan det tydliggöras var det räcker med 25 m skyddsavstånd och var det behövs 40 m skyddsavstånd. Utredningen i senare skede kommer då att baseras på en detaljerad layout och utföranden av gatan och bostäderna. Även vid gynnsamma förhållanden och med eventuella extra åtgärder i gatuplanering och på fastigheterna kommer 25 m skyddsavstånd från vägbanans kant inte att kunna underskridas. Så länge Norra Strandgatan vägen betraktas som transportled av farligt gods bör den rekommendation som Länsstyrelsen i Stockholms län förordad praktiseras, dvs minst 25 meter bebyggelsefritt från vägbana. Skyddsavstånd m får konsekvenser på möjligheten för byggherrar att anlägga bostäder med önskad täthet om 4-6 våningar i inre hamnen. För att erhålla frihetsgrader i utformningen av bostadsområden i Inre Hamnen längs Norra Strandgatan skulle man behöva etablera en annan led för farligt gods till industrierna i områdets närhet. 19 av 20

23 Referenser [1] Riskhantering i detaljplaneprocessen. Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006 [2] Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods, Länsstyrelsen Skåne län, 2007 [3] Riskhänsyn vid planläggning av bebyggelse människors säkerhet intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods, remissutgåva, Länsstyrelsen Stockholms län, 2012 [4] Peter Sieurin, Handläggare planärenden Länsstyrelsen i Kalmar län, [5] SÄIFS 2000:2, Sprängämnesinsepktionen, 2000 [6] Värdering av risk, Räddningsverket, 1997 [7] Handbok för riskanalys, Räddningsverket, 2003 [8] Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad, Oskarshamns kommuns samhällsbyggnadskontor, 2011 [9] Riskutredning Färjeterminal Månskensviken, Brand & Riskanalys AB, 2012 [10] Farligt gods Riskbedömning vid transport, Räddningsverket, 1996 [11] Stefan Semfors, Trafikingenjör, telefon [12] Konsekvensanalys av Katrineholms Logistikcentrums inkommande farligt gods, Luleå tekniska universitet, av 20

Riskutredning Arlandastad Norra Preliminär

Riskutredning Arlandastad Norra Preliminär Riskutredning Arlandastad Norra Stockholm 2013-05-20 Riskutredning för Arlanda Stad Norra Datum 2013-05-20 Uppdragsnummer 61381357106 Utgåva/Status Rapport Per Stein Handläggare Lennart Hammar Granskare

Läs mer

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) bilaga till Detaljplan för KLIPPAN 3:8, del av INDUSTRIOMRÅDE I KLIPPAN, vid

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING

RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING 2015-04-23 RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING DEL AV LASYREN 1, SÖDERTÄLJE VERSION 2 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Magnus Ladulåsgatan 65. 118 27 Stockholm. Telefon: 08-410 102 50 Uppsala:

Läs mer

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods

Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade med bensinstation och transporter av farligt gods Projekt Projektnr Freden Större 11, Sundbyberg 105521 Handläggare Datum Lisa Åkesson 2014-06-04 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2014-06-04 Svar på Länsstyrelsens samrådsyttrande avseende risker förknippade

Läs mer

Riskutredning för planområde

Riskutredning för planområde Briab Brand & Riskingenjörerna AB Magnus Ladulåsgatan 65 118 27 Stockholm Org nr 556630-7657 0 av 13 Kungsängens Kyrkby 2:164, Upplands-Bro Briab Brand & Riskingenjörerna AB Magnus Ladulåsgatan 65 118

Läs mer

Halmstads Kommun. Södra Infarten. Riskanalys för farligt gods. Göteborg 2015-06-30

Halmstads Kommun. Södra Infarten. Riskanalys för farligt gods. Göteborg 2015-06-30 Halmstads Kommun Södra Infarten Göteborg 2015-06-30 Södra infarten Datum 2015-06-30 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutlig Ändringslogg 2007-03-21 Förhandskopia Lars Fredén Uppdragsledare 2015-06-30 Slutlig

Läs mer

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18

PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum. Avseende transport av farligt gods på E18 Uppdragsnr: 10146483 1 (5) PM - Skyddsåtgärder Arninge Resecentrum Avseende transport av farligt gods på E18 Inledning Denna PM utgör en beskrivning av vilka effekter de riskreducerande åtgärderna skyddsavstånd,

Läs mer

Riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde

Riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde TOLUST ETT AB av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde SLUTLIG RAPPORT 2012-10-29 Översiktlig riskutredning av omgivningspåverkande verksamheter från Munksjö fabriksområde Datum

Läs mer

RAPPORT. Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1331526000

RAPPORT. Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1331526000 RAPPORT UPPDRAGSNUMMER 1331526000 Riskanalys Kinnarps Förskola 2015-03-24 LEIF THORIN SWECO ENVIRONMENT AB Sweco Sandbäcksgatan 1 Box 385 SE 651 09 Karlstad, Sverige Telefon +46 (0)54 141700 Fax +46 (0)54

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Lantmannen 7, Falköpings kommun PM - Olycksrisker Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19

Läs mer

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4

Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods. Fakta 2016:4 Fakta 2016:4 Riktlinjer för planläggning intill vägar och järnvägar där det transporteras farligt gods Publiceringsdatum 2016-04-11 Kontakt Enheten för samhällsskydd och beredskap Telefon: 010-223 10 00

Läs mer

Riskanalys för Wijk Oppgård avseende närliggande verksamhet för lagring och leveranser av explosivämnen

Riskanalys för Wijk Oppgård avseende närliggande verksamhet för lagring och leveranser av explosivämnen Upplands Väsby Kommun Riskanalys för Wijk Oppgård avseende närliggande verksamhet för lagring och leveranser av explosivämnen Preliminär Stockholm 205-05-2 Riskanalys för Wijk Oppgård avseende närliggande

Läs mer

för skolverksamhet. Mellan Glömstavägen och planområdet finns en höjdrygg som är cirka 25 meter hög.

för skolverksamhet. Mellan Glömstavägen och planområdet finns en höjdrygg som är cirka 25 meter hög. KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING DATUM REFERENS 24 augusti 20155 SBU 2015-001492 SIDA 1 (8) HANDLÄGGARE Susanna Udd 08 535 364 28 susanna.udd@huddinge.se RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING Rosenhill 1:12 m fl.,

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av

Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av UTLÅTANDE 2012-11-21 barbro.malmlof@jarfalla.se Riskutlåtande angående planering av äldreboende i detaljplan för Viksjö centrum, fastigheten Viksjö 3:402, del av Viksjö 3:11 m fl, Järfälla kommun Bakgrund

Läs mer

KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN

KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN Riskutredning avseende transport av farligt gods KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN PROJEKTNUMMER: 262684 2015-06-26 Uppdrag: 262684, Riskhänsyn detaljplan Gasverket 1, Kristianstad Titel på rapport:

Läs mer

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman

Storumans kommun. Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman Storumans kommun Riskbedömning för detaljplan kv Rönnen med avseende på farligt godstransporter på E12/E45, Storuman 2016-10-24 Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Omfattning och avgränsning...

Läs mer

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM

RISKBEDÖMNING STORA BRÅTA, LERUM repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1340010000 EN KVALITATIV RISKBEDÖMNING MED AVSEEENDE PÅ TRANSPORTER AV FARLIGT GODS INFÖR PLANERAD ETABLERING AV BOSTÄDER I STORA BRÅTA, LERUMS KOMMUN Sweco Environment

Läs mer

Bilaga riskanalys. Läggs in här. Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26

Bilaga riskanalys. Läggs in här. Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26 Detaljplan för Focken 5 inom Haga, Umeå kommun 20013-10-11 Bilaga riskanalys Läggs in här Riskanalys avseende farligt gods för planområde Focken, Umeå Rapport 2013-09-26 Uppdragsnummer: 249616 Uppdragsansvarig:

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV. Martin Bjarke

UPPDRAGSLEDARE. Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV. Martin Bjarke UPPDRAG Riskbedömning UPPDRAGSNUMMER 3314446013 UPPDRAGSLEDARE Yvonne Seger UPPRÄTTAD AV Martin Bjarke DATUM 1 Sammanfattning 2 Bakgrund Sweco har fått i uppdrag av LKAB att ta fram en riskutredning som

Läs mer

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8.

PM RISKINVENTERING. Daftö Feriecenter. Strömstad kommun. Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530. Datum: 2006-09-01. Antal sidor: 8. PM RISKINVENTERING Daftö Feriecenter Strömstad kommun Uppdragsnummer: Uppdragsnr: 1006 9530 Datum: 2006-09-01 Antal sidor: 8 Upprättad av: Kontrollerad av: Erik Midholm Hanna Langéen Innehållsförteckning

Läs mer

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2

Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2 Datum 2014-03-25 Internt granskad av: Stefan Nilsson David Winberg Riskanalys Barkabystaden 2 steg 2 1. Bakgrund En ny detaljplan håller på att arbetas fram för området Barkabystaden 2 i Järfälla kommun.

Läs mer

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg UPPDRAG DP Mörviken Åre UPPDRAGSNUMMER 1331390000 UPPDRAGSLEDARE UPPRÄTTAD AV DATUM Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 m.fl. närhet till järnväg En ny detaljplan som omfattar Mörviken 1:61, 1:62,

Läs mer

Riskbedömning Fröfjärden och Fredspipan, Sundbypark

Riskbedömning Fröfjärden och Fredspipan, Sundbypark Uppdragsnamn Fröfjärden och Fredspipan, Sundbybark Uppdragsnummer 108743 Handläggare Lisa Smas Internkontroll Rosie Kvål Uppdragsgivare Skanska Sverige AB, Nya Hem Stockholm Datum 2015-12-15 Riskbedömning

Läs mer

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet

PM Riskanalys för kv Åran och Nätet PM Riskanalys för kv Åran och Nätet Haparanda kommun 2007-03-12 WSP Brand- och Riskteknik PM KOMPLETTERING AV RISKANALYS KV PATAN MED AVSEENDE PÅ BEBYGGELSE I KV ÅRAN OCH NÄTET Bakgrund Haparanda kommun

Läs mer

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål

Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål Väster 7:1 och 7:9, Gävle kommun Bedömning av behov av riskanalyser vid exploatering för bostadsändamål 2016-01-27 1 Uppdrag Tyréns AB har på uppdrag av TrondBygg Holding AB (markägaren till fastigheterna

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING

RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING 2016-04-11 RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING TUMBA SKOG (TUMBA 7:112 OCH DEL AV TUMBA 8:13), BOTKYRKA VERSION 4 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Magnus Ladulåsgatan 65. 118 27 Stockholm. Telefon:

Läs mer

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Inledning Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att

Läs mer

Yttrande Riskbedömning

Yttrande Riskbedömning Yttrande Riskbedömning Yttrande - Riskbedömning Fastighetsbeteckning: Projekt: Datum: Uppdragsnummer: Uppdragsgivare: Yttrandet avser: Kv. Snöflingan 10, Växjö kommun 2016-11-16 16326 Vöfab Nygatan 34

Läs mer

Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led.

Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led. www.sakerhetspartner.se Riskanalys Riskanalys för ny bebyggelse av bostadshus intill bensinstation och farligt gods-led. Norra och södra låset. Huddinge kommun Dokument: Riskanalys Version nummer: Datum

Läs mer

Hur arbetar konsulten?

Hur arbetar konsulten? Hur arbetar konsulten? En konsults erfarenheter från arbete med riskhantering ur ett samhällsplaneringsperspektiv Fredrik Nystedt Upplägg Varför visa riskhänsyn? Viktiga begrepp Konsultens roll Metoder

Läs mer

MAGASINET 1, HÄSSLEHOLM

MAGASINET 1, HÄSSLEHOLM RISKUTREDNING MAGASINET 1, HÄSSLEHOLM PRELIMINÄRHANDLING 2015-09-25 Uppdrag 258868, Dp Hässleholm Brinova Titel på rapport: Riskutredning Magasinet 1, Hässleholm Status: Preliminärhandling Datum: 2015-09-25

Läs mer

RISKUTREDNING FÖR PLANOMRÅDE

RISKUTREDNING FÖR PLANOMRÅDE 2016-04-26 RISKUTREDNING FÖR PLANOMRÅDE SICKLAÖN 41:2, NACKA SLUTVERSION Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Magnus Ladulåsgatan 65. 118 27 Stockholm. Telefon: 08-410 102 50 Uppsala: Dragarbrunnsgatan

Läs mer

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA

PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA PM - UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER, LANDVETTERS-BACKA ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- UTREDNING AVSEENDE SKYDDSÅTGÄRDER,

Läs mer

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE

UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE UPPLANDS VÄSBY KOMMUN UPPDRAGSNUMMER UTREDNING GÄLLANDE UTFORMNING AV RISKREDUCERANDE ÅTGÄRD, DETALJPLAN HÖGVRETEN NIBBLE VERSION 1.2 SWECO SOFIA PERSSON JOHAN NIMMERMARK 1 (8) 2013-06-14 S w e co E n

Läs mer

1 (12) Skate- och aktivitetspark. Rättvik Rättviks kommun. Plannummer XXXX. Riskanalys. Samrådshandling

1 (12) Skate- och aktivitetspark. Rättvik Rättviks kommun. Plannummer XXXX. Riskanalys. Samrådshandling 1 (12) Skate- och aktivitetspark Rättvik Rättviks kommun Riskanalys Plannummer XXXX Samrådshandling 2 (12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING.. OMRÅDEN... Vid Stationen.. Gamla tennisplanen.. På Helsingland...

Läs mer

ÖVERSIKTLIG RISKBEDÖMNING

ÖVERSIKTLIG RISKBEDÖMNING Samhällsbyggnadsförvaltningen Samrådshandling Sophia Norrman Winter, planarkitekt Jenny Holmberg, exploateringsingenjör April 2011 Dnr: 2007KSM0691 Bilaga till planbeskrivningen för detaljplan Bostäder,

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN HANDELSPLATS BRUNNA

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN HANDELSPLATS BRUNNA RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN HANDELSPLATS BRUNNA 2013-05-06 Uppdrag: 244238, Riskhänsyn DP Handelsplats Brunna Titel på rapport: Riskhänsyn i detaljplan Handelsplats Brunna Status: Slutrapport Datum:

Läs mer

Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman

Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-06-02 Erik Hedman Del av Fritiden 1 (Fritidsbadet) och del av Östra Förstaden 2:1, Ystad riskbedömning avseende transport och hantering av farligt gods i planområdets närhet

Läs mer

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING

ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Projekt Projektnummer Kv Vitsippan 104694 Handläggare Datum Rosie Kvål 2011-05-20 Internkontroll Datum Erik Midholm 2011-05-18 ÖVERSIKTLIG RISKBESKRIVNING Inledning Inom kv Vitsippan i Borås kommun planeras

Läs mer

FARLIGT GODS riskhantering i fysisk planering. Vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods

FARLIGT GODS riskhantering i fysisk planering. Vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods FARLIGT GODS riskhantering i fysisk planering Vägledning för planläggning intill transportleder för farligt gods vägledning för dalarnas län Rekommenderade vägar för farligt gods går i många kommuner i

Läs mer

Kv. Sjukhuset 9 & 10, Mörbylund RISKHÄNSYN AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ E18

Kv. Sjukhuset 9 & 10, Mörbylund RISKHÄNSYN AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ E18 Kv. Sjukhuset 9 & 10, Mörbylund RISKHÄNSYN AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS PÅ E18 GRANSKNINGSHANDLING 2014-03-28 Uppdrag: 245430, Mörbylund Riskbedömning DP Titel på rapport: Riskhänsyn avseende transport

Läs mer

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys

Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys NCC Property Development AB Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Riskanalys Stockholm 2012-04-23 Reviderad 2012-09-03 Viby 19:1 m.fl., Brunna industriområde, Upplands Bro Datum 2012-04-23

Läs mer

1 Inledning. Stationshusets ändamål var under samrådsskedet angivet till centrum, men har senare ändrats till handel.

1 Inledning. Stationshusets ändamål var under samrådsskedet angivet till centrum, men har senare ändrats till handel. PM TITEL PM Riskbedömning Sandared 1:613, 1:614 DATUM 24 maj 2013 PROJEKTNUMMER A041530 / 164892 VERSION 1.0 UTARBETAD Göran Davidsson GRANSKAD Magnus Karlsson GODKÄND Gert Swenson ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan

Läs mer

PM Risk - Elevhem Karlberg

PM Risk - Elevhem Karlberg Uppdragsnamn Karlberg, elevhem Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum CF Møller 109416 2016-07-19 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 160719 PWt 160715 PM Risk - Elevhem Karlberg Bakgrund

Läs mer

Riskanalys med avseende på transporter av farligt gods för Kv. Rebbelberga 14:3, Ängelholm Rapport,

Riskanalys med avseende på transporter av farligt gods för Kv. Rebbelberga 14:3, Ängelholm Rapport, 1(24) Riskanalys med avseende på transporter av farligt gods för Kv. Rebbelberga 14:3, Ängelholm Rapport, 2012-05-21, Reviderad 2012-05-24 Uppdragsnummer: 242615 Uppdragsansvarig: Cecilia Sandström Handläggare

Läs mer

Detaljplan för Nol 3:72 i Ale kommun Risker i samband med närhet till Perstorp Oxo:s anläggning

Detaljplan för Nol 3:72 i Ale kommun Risker i samband med närhet till Perstorp Oxo:s anläggning Beställare: Ale kommun Beställarens representant: Emelie Johansson Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Heijmans Uppdragsnr: 102 1243 Filnamn och sökväg: Kvalitetsgranskad

Läs mer

EN RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN AV VÅRDCENTRAL, FÖRSKOLA OCH BOSTÄDER I BORLÄNGE, SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB

EN RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN AV VÅRDCENTRAL, FÖRSKOLA OCH BOSTÄDER I BORLÄNGE, SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB Riskbedömning för Gyllehemmet 2, Borlänge UPPDRAGSNUMMER 3314511 EN RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN AV VÅRDCENTRAL, FÖRSKOLA OCH BOSTÄDER I BORLÄNGE, SVENSKA VÅRDFASTIGHETER AB - MED AVSEENDE PÅ TRANSPORTER

Läs mer

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN

RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN RAPPORT RISKUTREDNING VERKSAMHETER INOM KV. GARVAREN, SIMRISHAMN 2015-11-19 Uppdrag 259586, Riskbedömning olycksrisk, kv Garvaren, Simrishamn Titel på rapport: Riskutredning verksamheter inom kv. Garvaren,

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM RISKHÄNSYN I DETALJPLAN PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport: PM Riskhänsyn

Läs mer

PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN

PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- KVALITATIV

Läs mer

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum. AB Familjebostäder Handläggare Egenkontroll Internkontroll. Rosie Kvål RKL LSS

Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum. AB Familjebostäder Handläggare Egenkontroll Internkontroll. Rosie Kvål RKL LSS Uppdragsnamn Lådkameran Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum AB Familjebostäder 109589 2016-10-13 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 161013 LSS 161013 PM Risk - Lådkameran Bakgrund och

Läs mer

Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår

Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår LUDVIKA KOMMUN 2011-03-03 1 (5) Riskutredning för detaljplan för ABB HVDC vid Bergslagsbanan och industristickspår i Ludvika. Bakgrund En detaljplan med syftet att möjliggöra för ABB att bygga ut industrin

Läs mer

BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk och samhällsrisk (riskberäkningar)

BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk och samhällsrisk (riskberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 3 Underlag för beräkning av individrisk

Läs mer

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen

Kompletterande PM till riskutredning Bensinstationslägen Normal z:\uppdrag\1132 greby 14 mfl\-1\11321 pm 1183.docx Kompletterande till riskutredning Bensinstationslägen : Reviderad: - Uppdragsansvarig: - Brandingenjör Kungsgatan 48 B 411 15 Göteborg Telefon

Läs mer

Kv Jakobsberg 2:1740, Gamla brandstationen, Hästskovägen/Nibblevägen, Järfälla kommun

Kv Jakobsberg 2:1740, Gamla brandstationen, Hästskovägen/Nibblevägen, Järfälla kommun Kv Jakobsberg 2:1740, Gamla brandstationen, Hästskovägen/Nibblevägen, Järfälla kommun Översiktlig riskbedömning Utgåva 1 Katarina Wadensten Henric Svensson Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör

Läs mer

RISKHÄNSYN I PLANERING

RISKHÄNSYN I PLANERING HAMMARSHUS, KRISTIANSTADS KOMMUN RISKHÄNSYN I PLANERING Detaljplan för Hammar 9:151, del av, m fl, inom Hammarområdet i Kristianstad RAPPORT Uppdragsgivare: Kristianstads Kommun Kontaktperson: Marie Nilsson

Läs mer

Södra Infarten, Halmstad

Södra Infarten, Halmstad Ramböll Sverige AB Halmstad kommun Halmstad 2016-05-16 Datum 2016-05-16 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutlig Mark Rodger Per Stein Lennart Hammar Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB

Läs mer

Riktlinjer. Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods

Riktlinjer. Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods Riktlinjer Skyddsavstånd till transportleder för farligt gods Titel Författare: Omslagsbild: Kontaktperson: Riktlinjer för skyddsavstånd till transportleder för farligt gods. Länsstyrelsen Norrbotten.

Läs mer

RISKANALYS SOLHÖJDEN SUNDSVALL

RISKANALYS SOLHÖJDEN SUNDSVALL RAPPORT RISKANALYS SOLHÖJDEN SUNDSVALL SLUTGILTIG HANDLING 2012-12-20 Uppdrag: 243720, Riskanalys Solhöjden Titel på rapport: Riskanalys Solhöjden Sundsvall Status: Slutgiltig handling Datum: 2012-12-20

Läs mer

KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40

KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40 KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN VIARED 8:40 ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN

Läs mer

RISKBEDÖMNING FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN

RISKBEDÖMNING FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN 2013-12-10 RISKBEDÖMNING FÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN TIMOTEJEN 19 & 28, STOCKHOLM - BILAGA 1 - FREKVENSBERÄKNING Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63 Stockholm. Telefon:

Läs mer

PM RISK KOMPLETTERANDE UTREDNING URSPÅRNING

PM RISK KOMPLETTERANDE UTREDNING URSPÅRNING Projekt Projektnummer Lokstallet 6, Stockholm 106015 Handläggare Datum Erik Hall Midholm 2013-07-11 Internkontroll Datum Rosie Kvål 2013-07-11 PM RISK KOMPLETTERANDE UTREDNING URSPÅRNING Bakgrund och syfte

Läs mer

RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C

RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C RAPPORT RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C RAPPORT Innehållsförteckning 1 Inledning... 4 1.1 Mål och Syfte... 4 1.2 Omfattning och Avgränsning... 4 1.3 Metod... 4 1.4 Underlag... 4 1.5 Principer för riskvärdering...

Läs mer

RISKUTREDNING FÖR PLANOMRÅDE

RISKUTREDNING FÖR PLANOMRÅDE 2015-09-10 RISKUTREDNING FÖR PLANOMRÅDE LEJONET 10, LANDSKRONA VERSION 1 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Magnus Ladulåsgatan 65. 118 27 Stockholm. Telefon: 08-410 102 50 Uppsala: Dragarbrunnsgatan

Läs mer

RAPPORT. Riskutredning östra Ingared, Alingsås kommun ALINGSÅS KOMMUN. Swe c o En viron me n t AB. Miljöteknik Johan Nimmermark Granskad av Lars Grahn

RAPPORT. Riskutredning östra Ingared, Alingsås kommun ALINGSÅS KOMMUN. Swe c o En viron me n t AB. Miljöteknik Johan Nimmermark Granskad av Lars Grahn ALINGSÅS KOMMUN Riskutredning östra Ingared, Alingsås kommun UPPDRAGSNUMMER 1311710000 SLUTVERSION 1.0 GÖTEBORG Sweco Environment AB Miljöteknik Johan Nimmermark Granskad av Lars Grahn 1 (13) Sweco Gullbergs

Läs mer

RISKANALYS. Håby Center. Munkedals kommun. Uppdragsnummer: 1005 9378. Datum: 2005-12-21 Reviderad: 2006-10-26. Antal sidor: 43.

RISKANALYS. Håby Center. Munkedals kommun. Uppdragsnummer: 1005 9378. Datum: 2005-12-21 Reviderad: 2006-10-26. Antal sidor: 43. RISKANALYS Håby Center Munkedals kommun Uppdragsnummer: 1005 9378 Datum: 2005-12-21 Reviderad: 2006-10-26 Antal sidor: 43 Upprättad av: Erik Midholm Dokumentinformation Projektnamn: Dokumenttyp: Håby Center,

Läs mer

Förbigångsspår Stenkullen

Förbigångsspår Stenkullen JÄRNVÄGSPLAN Västra stambanan, Göteborg - Skövde Punktinsatser för effektivare tågtrafik Förbigångsspår Stenkullen Lerums kommun, Västra Götalands län Risk och säkerhet 2012-07-13 Objekt:TRV 2012/1996,

Läs mer

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning,

Utlåtande uppdatering av farligt godsutredning, Handläggare Sohrab Nassiri Tel 010 505 32 42 Mobil 0722 42 88 97 E-post Sohrab.nassiri@afconsult.com Mottagare Lerums kommun Emelie Johansson Box 225 443 25 Lerum Datum 2016-03-03 Projekt-ID 719727 Granskad

Läs mer

KVARNGÄRDET 62:2 INOM KV TAKRYTTAREN, UPPSALA ÄNDRING AV VERKSAMHET FRÅN KONTOR TILL HOTELL VERSION 1

KVARNGÄRDET 62:2 INOM KV TAKRYTTAREN, UPPSALA ÄNDRING AV VERKSAMHET FRÅN KONTOR TILL HOTELL VERSION 1 2014-10-14 RISKBEDÖMNING KVARNGÄRDET 62:2 INOM KV TAKRYTTAREN, UPPSALA ÄNDRING AV VERKSAMHET FRÅN KONTOR TILL HOTELL VERSION 1 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63 Stockholm.

Läs mer

Kronetorp 1:1, Burlöv riskbedömning avseende transport av farligt gods på väg E22 och väg E6/E20

Kronetorp 1:1, Burlöv riskbedömning avseende transport av farligt gods på väg E22 och väg E6/E20 Ramböll Sverige AB Kävlinge 2014-05-08 Erik Hedman Kronetorp 1:1, Burlöv riskbedömning avseende transport av farligt gods på väg E22 och väg E6/E20 Detta dokument utgör en enkel riskbedömning för Kronetorp

Läs mer

Yttrande i planprogram för depå, tvärbana och bostäder i Norra Rissne, Sundbybergs kommun

Yttrande i planprogram för depå, tvärbana och bostäder i Norra Rissne, Sundbybergs kommun 2016-01-28 IKAROS nr: X SSBF dnr: 305-1658/2015 Externt dnr: KS/0525-2015 Handläggare Gunnar Neselius 08-454 87 00 Till Sundbybergs kommun kommunstyrelsen@sundbyberg.se Yttrande i planprogram för depå,

Läs mer

Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26. Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund. Kvalitetsgranskning.

Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26. Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund. Kvalitetsgranskning. Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26 Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund Handläggare Kvalitetsgranskning Cecilia Sandström Henrik Östlund 2(25) Sammanfattning Tyréns

Läs mer

RAPPORT. Detaljerad riskbedömning för detaljplaner Ranten 1:8 och Tåstorp 7:7, Falköping 2013-02-28. Emelie Karlsson & Wilhelm Sunesson

RAPPORT. Detaljerad riskbedömning för detaljplaner Ranten 1:8 och Tåstorp 7:7, Falköping 2013-02-28. Emelie Karlsson & Wilhelm Sunesson RAPPORT er 2013-02-28 Upprättad av: Granskad av: Godkänd av: Emelie Karlsson & Wilhelm Sunesson Katarina Herrström Henrik Selin RAPPORT Kund Falköpings kommun Stadsbyggnadsavdelningen 521 81 Falköping

Läs mer

RISKUTREDNING - FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN Avseende transporter av farligt gods

RISKUTREDNING - FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN Avseende transporter av farligt gods RISKUTREDNING - FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN Avseende transporter av farligt gods HAJOM Årjängs kommun Slutgiltig handling 2009-10-13 Upprättad av: Kim Wikberg Kontrollerad av: Fredrik Larsson Godkänd av: Kim

Läs mer

PM Risk seniorboende Olovslund, Bromma

PM Risk seniorboende Olovslund, Bromma Uppdragsnamn Olovslund s station, del av Åkeshov 1:1 Uppdragsgivare Uppdragsnummer Datum Bonum/Riksbyggen 109558 2016-10 - 14 Handläggare Egenkontroll Internkontroll Rosie Kvål RKL 161014 LSS 161014 PM

Läs mer

Avstånd till transportled för farligt gods samt kraftledning

Avstånd till transportled för farligt gods samt kraftledning Uppdragsnummer: 10146896 1 (6) PM RISK Avstånd till transportled för farligt gods samt kraftledning Inledning Denna utredning gällande etableringsförutsättningar för ny handel i Sköndal genomförs på uppdrag

Läs mer

Kv Spaken 1 och 2, Hägernäs, Täby kommun

Kv Spaken 1 och 2, Hägernäs, Täby kommun Kv Spaken 1 och 2, Hägernäs, Täby kommun Nybyggnad av flerbostadshus Riskbedömning Utgåva 2 Markus Melin Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör

Läs mer

Riskanalys, godsmagasin samt lokstallar, Älmhult Rapport

Riskanalys, godsmagasin samt lokstallar, Älmhult Rapport 1(22) Riskanalys, godsmagasin samt lokstallar, Älmhult Rapport 2014-06-18 Uppdragsnummer: 255413 Uppdragsansvarig: Cecilia Sandström Handläggare Kvalitetsgranskning Cecilia Sandström Emma Bengtsson 2(22)

Läs mer

Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad

Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad Kvalitativ riskbedömning: bostäder intill bensinstation i Grebbestad ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se Kvalitativ riskbedömning:

Läs mer

Riskutredning, Örnäs 1:1

Riskutredning, Örnäs 1:1 KILENKRYSSET AB GRANSKNINGSHANDLING Uppsala 2012-04-03 Datum 2012-04-03 Uppdragsnummer 61161250060 Utgåva/Status GRANSKNINGSHANDLING LÄRKNER JOHANNES JOHANNES LÄRKNER AUDUN WELTZIEN Uppdragsledare Handläggare

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN ARNINGE HANDELSOMRÅDE 2012-08-13 Uppdrag: 241596, Riskanalys för Arninge handelsområde, Täby kommun Titel på rapport: Riskhänsyn Arninge handelsområde Status: Slutgiltig

Läs mer

RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C

RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C RAPPORT RISKUTREDNING PARKERINGSHUS UMEÅ C RAPPORT Uppdrag 267292, Riskanalys farligt gods på järnväg för detaljplan med P-hus, Umeå Titel på rapport: Riskutredning Parkeringshus Umeå C Status: Datum:

Läs mer

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun

Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Riskutredning för detaljplan för del av Hamnen 2:2 mfl i Ystad, Ystads kommun Uppdragsnummer: 226394 Markerat planområde i Ystad hamn 16 maj 2011 Beställare: Ystads kommun Dick Bengtsson Konsult: Tyréns

Läs mer

RISKUTREDNING HÄLJERED 3:1 ALE KOMMUN

RISKUTREDNING HÄLJERED 3:1 ALE KOMMUN RISKUTREDNING HÄLJERED 3:1 ALE KOMMUN Riskutredning för Häljered 3:1 med syfte att klarlägga risker från närliggande riskobjekt. Göteborg Sweco Västra Regionen, Miljöteknik Handläggare Johan Nimmermark

Läs mer

Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun. Dnr SBN/2011:226. Riskanalys. VAP VA-Projekt AB 2013-01-18

Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun. Dnr SBN/2011:226. Riskanalys. VAP VA-Projekt AB 2013-01-18 Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun Dnr SBN/2011:226 Riskanalys VAP VA-Projekt AB 2013-01-18 2(9) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Områdesbeskrivning... 3 - Detaljplan...

Läs mer

RISKANALYS KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN. Underlag till dp-ändring

RISKANALYS KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN. Underlag till dp-ändring KRANEN 10 MFL, HOTELL DOCKPLATSEN RISKANALYS Underlag till dp-ändring Uppdragsgivare: Wihlborgs Fastigheter AB, Syd Uppdragsnummer: 222955 Datum: 2011-01-14 Tyréns AB Region Syd 205 19 Malmö Isbergs gata

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommuner, Västmanlands län. PM Risk

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommuner, Västmanlands län. PM Risk GRANSKNINGSHANDLING E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommuner, Västmanlands län PM Risk 2016-09-30 Dokumenttitel: PM Risk Skapat av: Erik Svedin Dokumentdatum: 2016-09-30 Dokumenttyp:

Läs mer

RISKUTREDNING FÖR INDUSTRIFASTIGHET I HANINGE

RISKUTREDNING FÖR INDUSTRIFASTIGHET I HANINGE RISKUTREDNING FÖR INDUSTRIFASTIGHET I HANINGE med avseende på transporter av farligt gods på väg 73 Stockholm SWECO VIAK AB Daniel Persson Uppdragsnummer 1150645000 SWECO VIAK Gjörwellsgatan 22 Box 34044,

Läs mer

Kv Förrådet, Norrtälje

Kv Förrådet, Norrtälje Kv Förrådet, Norrtälje Nybyggnad flerbostadshus Riskbedömning Rev A Sebastian Friedrich Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering

Läs mer

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län

Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2011-02-15 Utställningshandling Dnr:10BMN244 Handläggare: Lars Westholm Sörby Urfjäll 28:4 mfl Detaljplan för kontor med utbildningslokaler mm Gävle kommun, Gävleborgs län Foto:

Läs mer

RAPPORT MÖRVIKEN 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 OCH 1:103 M.FL. RISKANALYS UNDERLAG TILL DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB

RAPPORT MÖRVIKEN 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 OCH 1:103 M.FL. RISKANALYS UNDERLAG TILL DETALJPLAN UPPDRAGSNUMMER SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSNUMMER 1331390000 MÖRVIKEN 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 OCH 1:103 M.FL. RISKANALYS UNDERLAG TILL DETALJPLAN SWECO ENVIRONMENT AB LINN ARVIDSSON Sweco Ändringsförteckning VER. DATUM ÄNDRINGEN AVSER GRANSKAD

Läs mer

Detaljplan för Södra Svalöv 18:3 m.fl. riskutredning med anledning av transport av farligt gods på Söderåsbanan

Detaljplan för Södra Svalöv 18:3 m.fl. riskutredning med anledning av transport av farligt gods på Söderåsbanan Svalövs kommun Att: Vlasta Sabljak Kävlinge 2012-04-18 PM Riskutredning Detaljplan för Södra Svalöv 18:3 m.fl. riskutredning med anledning av transport av farligt gods på Söderåsbanan 1. Inledning I detaljplanen

Läs mer

PM kompletterande riskanalys Mölnlycke fabriker, Härryda kommun

PM kompletterande riskanalys Mölnlycke fabriker, Härryda kommun Beställare: Härryda kommun Råda Torg 435 80 MÖLNLYCKE Beställarens representant: Anna Wallin Konsult: Uppdragsledare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Herman Heijmans Uppdragsnr: 103 20 39 Filnamn

Läs mer

RAPPORT RISKHÄNSYN VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY

RAPPORT RISKHÄNSYN VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY RAPPORT RISKHÄNSYN VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY SLUTGILTIG HANDLING 10 DECEMBER 2012 Uppdrag: 232478, Riskhänsyn Roslags Näsby Titel på rapport: Riskhänsyn - Västra Roslags Näsby Status: Slutgiltig handling Datum:

Läs mer

Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda

Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda Vy över aktuell fastighet. GoogleMaps. Gävle 2011-04-09 Claes O T Bengtsson AB Svedens gränd 21 818 31 Valbo Tel 026-131032, 070-3114560

Läs mer