Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun"

Transkript

1 Förutsättningar med avseende på farligt gods Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Stockholm

2 Riskanalys för Inre hamnen Oskarshamns kommun Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Rapport Per Stein Johannes Lärkner Lennart Hammar Uppdragsledare/ Handläggare Granskare Handläggare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan Stockholm Telefon Fax Organisationsnummer

3 Innehållsförteckning 1. Inledning Bakgrund Syfte Området Avgränsningar Riskhantering Riskhantering i samhällsbyggnadsprocessen Riskbegreppet Riskutredningsprocessen Samhällsrisk Individrisk Riskvärdering Acceptanskriterier Kriterier för samhällsrisk Kriterier för individrisk Farligt gods Regelverket ADR Transportleder av farligt gods Områdesbeskrivning Inre hamnen Transportleder med farligt gods Transporter av farligt gods i området Fraktade mängder farligt gods Riskanalys och riskvärdering för aktuellt område i Inre Hamnen Identifierade scenarion Sannolikhet för olycka med farligt gods Sannolikhet för olycka längs delsträcka Sannolikhet för olycka längs delsträcka Konsekvenser vid olycka med farligt gods Riskvärdering - Individrisk Riskvärdering - Samhällsrisk Säkerhetshöjande åtgärder Osäkerheter Slutsatser och rekommendationer för aktuellt område Referenser i

4 1. Inledning Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Oskarshamns Kommun, Samhällsbyggnadskontoret, utfört riskanalys avseende farligt godstransporter i området kring Inre Hamnen. Kontaktperson inom Oskarshamns Kommun har varit Pär Hansson, Plansamordnare. 1.1 Bakgrund Området kring Inre Hamnen i Oskarshamns är i Fördjupad översiktsplan Oskarshamns stad utpekad som ett attraktivt område att exploatera. När färjeterminalen omlokaliseras österut friläggs attraktiv mark att utveckla staden på. Ett antal faktorer påverkar möjligheterna till exploatering, en identifierad sådan är transporter av farligt gods i anslutning till exploateringsområdet. 1.2 Syfte Syftet med arbetet är att undersöka och belysa vilken inverkan transporter av farligt gods i närheten av hamnen i Oskarshamn kommer få på fortsatt planering av exploatering i området. Risken som utgörs av transporter av farligt gods kartläggs. Förslag till grundstruktur vid fortsatt planering kommer att redovisas. 1.3 Området I Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Oskarshamn beskrivs tänkt stadsförnyelse. Man planerar att bygga bostäder, kontor och attraktiva allmänna platser. Bostäderna planeras att bli 4-6 våningar höga. Inre hamnen utgör ett ca 20 hektar stort område längst in i Oskarshamns hamnbassäng. Området har under historien präglats av olika verksamheter såsom varvsindustri, färjeterminal, upplagsytor, fanérindustri m.m. Planområdet angränsar till flera olika verksamheter varav några av dem hanterar farliga ämnen. Det förekommer transporter av farligt gods till och från området. 1 av 20

5 Bild 1 Karta över Oskarshamn, hämtad ur FÖP Förklaringar till kartan återfinns i kap 4, 1.4 Avgränsningar Rapporten belyser risknivå på ett övergripande plan och ska inte ses som en fullständig riskutredning att basera bestämmelser i kommande detaljplaner på. 2. Riskhantering I kapitlet beskrivs riskhantering i samhällsbyggnadsprocessen och acceptanskriterier som används i riskvärderingen. 2.1 Riskhantering i samhällsbyggnadsprocessen Länsstyrelserna har i egenskap av tillsynsmyndighet ofta framtagna riktlinjer för rekommenderade säkerhetsavstånd gav Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län tillsammans ut ett informationshäfte med grundläggande förhållningssätt till säkerhetsavstånd mellan transporter av farligt gods och olika typer av verksamheter [1]. 2 av 20

6 Bild 2 Säkerhetsavstånd rekommenderat av Länsstyrelserna i Skåne län, Stockholms län och Västra Götalands län Skåne län har i sin rapport RIKTSAM [2] ännu tydligare definierat vilka skyddsavstånd som bör gälla från primära transportleder av farligt gods: 0-30 meter Bebyggelsefritt meter Bostäder (småhusbebyggelse), centrum, kontor (dock ej hotell), idrotts- och sportanläggningar utan betydande åskådarplats meter Vård, skola, bostäder (tät flerbostadsbebyggelse), kontor >150 meter Fri markanvändning Länsstyrelsen i Stockholm håller på att ta fram uppdaterade riktlinjer, och i remissutgåvan föreslås [3]: 3 av 20

7 Bild 3 Föreslagna säkerhetsavstånd i Stockholms Län enligt remissutgåva Länsstyrelsen anser att det, i princip oberoende av den aktuella risknivån och andra säkerhetsåtgärder, bör finnas ett skyddsavstånd på minst 25 meter mellan vägar och järnvägar med transporter av farligt gods och kvartersmark i zon B eller C. Länsstyrelsen i Kalmar län har inga motsvarande riktlinjer men hänvisar till de riktlinjer Länsstyrelsen i Skåne län tagit fram [4]. 4 av 20

8 2.2 Riskbegreppet För att på ett meningsfullt sätt hantera risker och riskreducerande åtgärder i samhällsplanering vägs i riskbegreppet sannolikhet och konsekvenser samman för identifierade händelser och olyckor. 2.3 Riskutredningsprocessen Riskutredningsprocessen är en systematisk, iterativ process med syfte att säkerställa att risknivån för undersökt objekt är acceptabel. Bild 4 Riskutredningsprocessen [5] 2.4 Samhällsrisk Samhällsrisk är ett mått för hur stor risk en riskkälla, t.ex. transportled för farligt gods, utsätter människor för. Samhällsriskrisk är risken att ett antal människor omkommer vid olycka i samhället under ett år. Samhällsriskbegreppet är tillämpligt på alla i området såsom boende, arbetande, trafikanter etc. 5 av 20

9 2.5 Individrisk Med individrisk menas sannolikheten att en viss individ omkommer under ett år. Individrisker beräknas normalt under antagandet att en individ är kontinuerligt närvarande på en given plats, det vill säga plats-specifik risk. Dessa risknivåer presenteras ofta i form av riskkonturer. Individriskkriterier bör tillämpas på risker för verkliga individer som i verkligheten inte är kontinuerligt närvarande. För boende antar man att åtminstone någon av de bosatta är kontinuerligt närvarande (t ex en äldre person eller någon som arbetar hemma) och därmed är den mest utsatta personen. 2.6 Riskvärdering Utgångspunkt för värdering av risker är följande [6] Rimlighetsprincipen - Om det med rimliga tekniska och ekonomiska medel är möjligt att reducera eller eliminera en risk skall detta göras. Proportionalitetsprincipen - En verksamhets totala risknivå bör stå i proportion till den nyttan i form av exempelvis produkter och tjänster, verksamheten medför. Fördelningsprincipen - Riskerna bör, i relation till den nytta verksamheten medför, vara skäligt fördelade inom samhället. Principen om undvikande av katastrofer - Om risker realiseras bör detta hellre ske i form av händelser som kan hanteras av befintliga resurser än i form av katastrofer. 2.7 Acceptanskriterier Det finns i Sverige inga nationella kriterier för vad som ska betraktas som acceptabel risk. De kriterier som vanligtvis används för samhällsrisk är framtagna av Det Norske Veritas (DNV) åt dåvarande Räddningsverket [6] Kriterier för samhällsrisk Samhällsrisken åskådliggörs och värderas med hjälp av F/N-diagram (Frequency/Number of fatalities): Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan accepteras: F=10-4 per år för N=1 med lutning -1 Övre gräns för område där risker kan anses som små: F=10-6 för N=1 med lutning -1 Se graf inritad i F/N-diagram nedan. 6 av 20

10 Bild 5 F/N-diagram med DNV:s kriterier inritade Området mellan uppsatta kriterier kallas för ALARP, As Low As Reasonably Practicable, och betyder att om risken med rimliga medel kan minskas så ska åtgärder vidtas. Risken i ALARP-området är tolerabel om alla rimliga åtgärder är vidtagna Kriterier för individrisk Följande kriterier används för individrisk: Övre gräns för område där risker under vissa förutsättningar kan tolereras: 1*10-5 per år Övre gräns för område där risker kan anses som små: 1*10-7 per år. Risk för olycka på grund av naturhändelse i Norden är 1*10-6 per år. 7 av 20

11 Gul ALARP Tolerabel risk Bild 6 Visualisering av individriskkriterier Bilden illustrerar acceptanskriterier/tolerabel risknivå för 3:e man som vistas i området med farligt gods-transporter som riskkälla. 3. Farligt gods I kapitlet beskrivs begreppen farligt gods samt primär och sekundär transportled. 3.1 Regelverket ADR Hantering av farligt gods regleras i det Europa-gemensamma regelverket ADR (Accord Européen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route på franska), där ADR-S är den svenska översättningen som tillhandahålls av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Enligt ADR delas farligt gods in i ett antal olika klasser enligt följande: 8 av 20

12 Bild 7 Indelning av farligt gods i klasser enligt ADR [7] Olyckor med påverkan på avstånd från riskkällan kan inträffa med klasserna 1, 2, 3 och 5. Övriga klasser kommer vid en olycka att få begränsad spridning från riskkällan, och antas inte påverka personer bortom olycksplatsens direkta närområde. 3.2 Transportleder av farligt gods För att undvika onödig riskexponering av samhället vid transporter av farligt gods finns det ett antal utpekade huvudvägar, primära transportleder, för farliga transporter. Dessa vägar är ofta större vägar, som i så liten utsträckning som möjligt går genom samhällen, till exempel E4. Om en transport av farligt gods, till exempel med bensin, ska köra från den primära transportleden till målpunkten (bensinstationen) används sekundära transportleder. Detta för att säkerställa att transporter inte genar genom bostadsområden eller liknande, utan använder den väg som bedömts som den säkraste vägen mellan den primära vägen och målpunkten för transporten. 9 av 20

13 4. Områdesbeskrivning I kapitlet beskrivs området och förutsättningar för exploateringsområdet kartläggs. 4.1 Inre hamnen I Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Oskarshamns beskrivs tänkt stadsutveckling [8]. Bild 8 Karta över Oskarshamn, hämtad ur FÖP Förklaringar till kartan [8] 1. Huvudsakliga vägar för transport till och från norra hamnen i nuläget 2. Förslag till ny framtida väg för transporter till och från norra hamnen 3. Magasinering och omlastning bör flyttas till ett logistikcenter vid södra trafikplatsen vid E22 för att minska onödig trafik i staden 4. Ny lokalisering för Ölandsfärjan skall studeras 5. Kustbevakningens etableringsområde 6. Reservkaj för Gotlandsfärjan, och tills vidare en viktig kaj för hamnverksamheten. 7. Stadsomvandling etapp 2. Området ska på sikt genomgå en förädling och bidra till en attraktiv stadsbild. Bostäder ej lämpligt inom området. 8. Verksamhetsområde för industri bl.a. SAFT som är en Seveso-anläggning. 9. Omvandlingsområde för park, rekreation, bad, restaurang etc. Ej bostäder. 10. Utfyllnad för utökat verksamhetsområde för hamnen vid Grimskallen. 10 av 20

14 11. Hamnens verksamhetsområde med verksamheter som Almer Oil och Nordic Storage som är Seveso-anläggningar 12. Strandpromenad söderut mot Gunnarsö och norrut mot Havslätt ökar stadens attraktion och vattenkontakt 13. Utökad och förbättrad småbåtshamn. 14. Verksamhetsområde för i första hand hamn- eller vattenanknutna verksamheter 15. Järnvägsspår skall finnas till norra och södra hamnen 16. Ny färjeterminal. Planerad driftstart Huvudsaklig väg för transport till och från södra hamnen, samt för biltrafik till och från färjeterminalen 18. Stadsomvandling etapp 1. Inre hamnen skall vara en tät stadsdel med bostäder, kontor och viss handel. Stadslivet skall stimuleras genom höga ambitioner för mötesplatser i form av torg, strandpromenader, lekplats, utomhusscen etc. Liv och rörelse ska känneteckna område. Tillgängligheten ska vara står för allmänheten, särskilt vid strandlinjen. Planering och byggnation skall genomsyras av klimatsmart tänkande, och stadsdelen ska vara en demosajt för ny spetsenergiteknik. 19. Fordonstrafiken och dimensionerna på Skeppsbron ska minskas 4.2 Transportleder med farligt gods Utpekade transportleder av farligt gods i FÖP är Norra strandgatan för transporter till hamnens norra delar och Gröndalsgatan till hamnens södra delar. För farligt gods i anslutning till Gröndalsgatan finns riskanalys och rapport framtagen [9] och situationen längs Gröndalsgaltan undersöks således ej i denna rapport. Inget farligt gods fraktas på järnvägen längs Norra strandgatan. Bild 9 Undersökt område (markerat med svart rektangel) Bilden illustrerar det område som är relevant ur ett farligt gods-perspektiv att titta vidare på. 11 av 20

15 4.3 Transporter av farligt gods i området Längs Norra Strandgatan ligger verksamheter med inkommande och utgående transporter av farligt gods. Dessa är: SAFT AB, Jungnergatan 25, Oskarshamn. Tillverkare av batterier. Är en Seveso-anläggning. Almer Oil & Chemical Storage AB, Norra strandgatan 47, Oskarshamn. Företaget lagrar petroleum och kemikalieprodukter på uppdrag av kunder. Företaget är en Sevesoanläggning. Oskarshamns Hamn AB, Norra Strandgatan 50, Oskarshamn. Olja för bunkring av fartyg Det finns andra verksamheter som dock inte har farligt gods transporter på väg eller järnväg till eller från sina anläggningar. Bland dessa finns följande verksamheter : Nordic Storage. Lagring av petroleumprodukter. Är en Seveso-anläggning. Oskarshamnsvarvet Oskarshamns Energi SKB Färjeterminalen. Flytt av terminalen är planerad 4.4 Fraktade mängder farligt gods Baserat på dialog med verksamhetsutövarna beräknas följande transporter med farligt gods trafikera Norra Strandgatan: ADR Klass SAFT AB Almer Oil and Chemical Storage AB 3 Brandfarlig vätska 6 Giftiga ämnen Ca 80 8 Frätande ämnen transporter/år Ca 300 transporter/år Ca 300 transporter/år Tabell 1 Farligt gods som trafikerar Norra Strandvägen Oskarshamns Hamn Ca 20 transporter/år Av farliga transporter som transporteras längs Norra strandgatan är det transporter av klass 3 som kan ge påverkan på omgivning. En olycka med klass 6 och 8 antas inte få påverkan utanför det direkta närområdet kring olyckan. 12 av 20

16 5. Riskanalys och riskvärdering för aktuellt område i Inre Hamnen I kapitlet identifieras riskerna. Sannolikheter och konsekvenser beräknas för olycka med farligt gods och riskerna värderas. 5.1 Identifierade scenarion Utifrån kartläggning av fraktat gods längs Norra Strandgatan kan det konstateras att det är ADR-klass 3, brandfarlig vara som är relevant att analysera ur ett farligt gods-perspektiv. 5.2 Sannolikhet för olycka med farligt gods Det har identifierats att klass 3 är den typ av farligt gods som går på Norra strandgatan, med pölbrand som dimensionerande scenario. Sannolikheten för att pölbrand, oavsett storlek, ska uppstå vid olycka med farligt gods är 6 % och att ingen antändning är 94% [2] vilket är den siffra som används vid beräkning för sannolikhet att pölbrand ska uppstå. Bild 10 Händelseutveckling vid olycka med ADR-klass 3 För att beräkna sannolikheten för en olycka behövs en uppskattning av en inledande frekvens, det vill säga hur många olyckor som beräknas inträffa på undersökta vägsträckan under ett år Här används VTI-modellen, vilken är framtagen av Väg- och transportforskningsinstitutet och är en teoretisk modell där vägutformning, hastighet och andra parameterar vägs samman och på så sätt bedöms frekvensen för olycka [10]. 13 av 20

17 För att beräkna sannolikheten för olycka med farligt gods enligt VTI- modellen behövs: ÅDT (årsdygnstrafik) Undersökt sträckas längd i km Olyckskvot för vägen (hämtas från VTI-modellen) Andelen singelolyckor (hämtas från VTI-modellen) Antal fordon skyltade med ADR Index för farligt gods-olycka (hämtas från VTI-modellen)=0,28 Antal ADR-skyltade fordon inblandade i trafikolyckor per år beräknas enligt det matematiska sambandet: O*((Y*X)+(1-Y)*(2X-X 2 )) Där: O = Antalet förväntadetrafikolyckor på aktuell vägsträcka/år, vilket beräknas genom (Olyckskvot)*(Totalt trafikarbete)*(10-6 ), där totalt trafikarbete beräknas genom (ÅDT) x undersökt sträckas längd). Y = Andelen singelolyckor X = Andelen ADR-skyltade fordon Enligt VTI-modellen så är det inte alla olyckor där farligt gods är inblandade som är av en sådan natur att godset faktiskt kan påverkas. För att få fram sannolikheten för detta multipliceras talet ovan med Index för farligt gods-olycka. Den undersökta vägsträckningen av Norra Strandgatan kan delas in i två homogena avsnitt: Delsträcka 1: Avgränsas av Björngatan i väster och Jungergatan i öster. Delsträcka 2: Avgränsas av Jungergatan i väster och Jungergatan i öster Sannolikhet för olycka längs delsträcka 1 ÅDT (årsdygnstrafik)=2925 [11] Undersökt sträckas längd i km=0,12 Olyckskvot för vägen (hämtas från VTI-modellen)=1,2 Andelen singelolyckor (hämtas från VTI-modellen)=0,15 Antal fordon skyltade med ADR=320/(2925*365) Index för farligt gods-olycka (hämtas från VTI-modellen)=0,12 Beräkningar enligt modellen beskriven i 5.1 ger att sannolikheten för en farligt gods-olycka på delsträcka 1 beräknas till 2,4*10-6. Sannolikheten att olyckan sedan leder till pölbrand blir 1,4* av 20

18 5.2.2 Sannolikhet för olycka längs delsträcka 2 ÅDT (årsdygnstrafik)=1600 [11] Undersökt sträckas längd i km=0,31 Olyckskvot för vägen (hämtas från VTI-modellen)=1,2 Andelen singelolyckor (hämtas från VTI-modellen)=0,15 Antal fordon skyltade med ADR=320/(2925*365) Index för farligt gods-olycka (hämtas från VTI-modellen)=0,12 Beräkningar enligt modellen beskriven i 5.1 ger att sannolikheten för en farligt gods-olycka på delsträcka 2 beräknas till 6,2*10-6. Sannolikheten att olyckan sedan leder till pölbrand blir 3,7* Konsekvenser vid olycka med farligt gods Vid pölbrand utvecklas värmestrålning som ger brännskador. Hur stor skada en person tar beror på tiden som personen utsätts för strålningen. Använt riktvärde sätts till 15 kw/m 2, vilket innebär att personer kan omkomma av värmestrålningen samt brandspridning till andra byggnader kan komma att ske [12]. Bild 11 - Relationen mellan strålning och avstånd från pölkant för liten, mellan och stor pölbrand på två meters höjd [12]. På avstånd större än 20 meter från pölbrandens kant är värmestrålningen för låg för att kunna ge allvarliga konsekvenser. Dock kan branden spridas via andra objekt eller att brinnande vätska kan sprida sig utanför vägen. 15 av 20

19 5.4 Riskvärdering - Individrisk Risken med avseende på farligt gods är att en transport med brandfarlig vara (bensin, diesel etc.) är involverad i en olycka och att transportens innehåll läcker ut och bildar en pöl som antänds och pölbrand uppstår. Sannolikheten för detta scenario har beräknats till 1,4*10-7 för delsträcka 1 och 3,7*10-7 för delsträcka 2. En pölbrand kan ha dödliga konsekvenser inom cirka 20 meter från pölbrandens kant. Individrisknivån inom 20 meter från olycksplats kan betraktas som tolerabel då sannolikheten ligger strax över Om man via fysisk planering säkerställer att stadigvarande vistelse undviks inom 20 meter från vägkant sjunker sannolikheten för att någon ska omkomma till under 10-7 och individrisken blir acceptabel. Skulle en lastbilsolycka ske är den naturliga reaktionen att röra sig från olycksplatsen. 16 av 20

20 5.5 Riskvärdering - Samhällsrisk Baserat på tillgänglig information finns det inte underlag att generera en F/Nkurva. Pölbrand är normalt lokal så länge pölen stannar inom, ett begränsat område och bebyggelse inte tar eld. Ett hus utformat enligt BBR ska i sin utformning säkerställa att utrymning kan ske. Således kan man anta att huvuddelen personer inomhus kan utrymma. Det förutsätts att byggnadernas utförande följer gällande regelverk. En bedömning av sannolikheten för konsekvensen att flera personer (antag 3 personer) inte kan utrymma området är p=0,1 och sannolikheten att de personerna omkommer till p=0,3. Då blir sannolikheterna för att 3 personer ska omkomma 4, för delsträcka 1 och 1, för delsträcka 2. Som framgår nedan ligger det i det acceptabla området i ett F/N diagram. Olycka med 10 döda och uppåt antas inte rimligt med de farligt gods klasser som kan förutses varför sannolikheten för den konsekvensen inte beräknas. x Bild 12 Sannolikheten att 3 personer ska omkomma i en farligt godsolycka är markerad med x. Dvs risken är acceptabel. 17 av 20

21 6. Säkerhetshöjande åtgärder Om ett avstånd enligt rekommendationer från Länsstyrelsen i Stockholms län referens [1] och [3] behövs inga ytterligare säkerhetshöjande åtgärder. Dagens transporter av farligt gods på Norra Strandvägen omfattar huvudsakligen frätande ämnen och tjockolja. Det rekommenderas generellt 75 m skyddsavstånd mellan farligt gods led och bostäder. Eftersom Norra Strandvägen är en sekundär transportled för farligt gods där trafikering och farligt godsklasserna är kända kan man längs sträckan reducera skyddsavstånden till m. Den viktigaste säkerhetshöjande åtgärden är att ett avstånd på m bibehålls från vägkant till bebyggelse. Baserat på kommande ritningsunderlag för detaljerat utförande och förslag på placering av bostäderna relativt Norra Strandvägen kan en mera detaljerad utredning och riskanalys i senare skede tydliggöra var det räcker med 25 m skyddsavstånd och var det behövs 40 m skyddsavstånd. En påverkan på utformning av fasader och området närmast vägen kan komma ifråga. Bild 13. Rött område visa 40 m skyddsavstånd från vägkant längs Norra Strandvägen 18 av 20

22 7. Osäkerheter Analysen baseras på vilka transporter av farligt gods som idag trafikerar vägen. Då hamnområdet är ett dynamiskt område kan förutsättningarna ändras gällande vilka transporter som i framtiden kommer att nyttja vägen. Dvs mängderna av farligt gods kan öka och det kan bli aktuellt med andra klasser farligt gods. Olycka med farligt gods klasser som kan orsaka 10 döda och uppåt har inte behandlats i rapporten. Att endast planera framtida bebyggelse utifrån dagens transporter av farligt gods ger inte en hållbar stadsutveckling. Eventuellt måste väl tilltagna säkerhetsåtgärder införas med hänsyn till till framtida farligt godstransporter vilket försvårar exploateringen av inre hamnen. 8. Slutsatser och rekommendationer för aktuellt område Eftersom Norra Strandvägen är en sekundär transportled för farligt gods där trafikering och farligt godsklasserna är kända bedöms lämpligt skyddsavstånd till m. Vid en mera detaljerad utredning och riskanalys i senare skede kan det tydliggöras var det räcker med 25 m skyddsavstånd och var det behövs 40 m skyddsavstånd. Utredningen i senare skede kommer då att baseras på en detaljerad layout och utföranden av gatan och bostäderna. Även vid gynnsamma förhållanden och med eventuella extra åtgärder i gatuplanering och på fastigheterna kommer 25 m skyddsavstånd från vägbanans kant inte att kunna underskridas. Så länge Norra Strandgatan vägen betraktas som transportled av farligt gods bör den rekommendation som Länsstyrelsen i Stockholms län förordad praktiseras, dvs minst 25 meter bebyggelsefritt från vägbana. Skyddsavstånd m får konsekvenser på möjligheten för byggherrar att anlägga bostäder med önskad täthet om 4-6 våningar i inre hamnen. För att erhålla frihetsgrader i utformningen av bostadsområden i Inre Hamnen längs Norra Strandgatan skulle man behöva etablera en annan led för farligt gods till industrierna i områdets närhet. 19 av 20

23 Referenser [1] Riskhantering i detaljplaneprocessen. Länsstyrelserna Skåne län, Stockholms län, Västra Götalands län, 2006 [2] Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen - bebyggelseplanering intill väg och järnväg med transport av farligt gods, Länsstyrelsen Skåne län, 2007 [3] Riskhänsyn vid planläggning av bebyggelse människors säkerhet intill vägar och järnvägar med transporter av farligt gods, remissutgåva, Länsstyrelsen Stockholms län, 2012 [4] Peter Sieurin, Handläggare planärenden Länsstyrelsen i Kalmar län, [5] SÄIFS 2000:2, Sprängämnesinsepktionen, 2000 [6] Värdering av risk, Räddningsverket, 1997 [7] Handbok för riskanalys, Räddningsverket, 2003 [8] Fördjupad översiktsplan över Oskarshamns stad, Oskarshamns kommuns samhällsbyggnadskontor, 2011 [9] Riskutredning Färjeterminal Månskensviken, Brand & Riskanalys AB, 2012 [10] Farligt gods Riskbedömning vid transport, Räddningsverket, 1996 [11] Stefan Semfors, Trafikingenjör, telefon [12] Konsekvensanalys av Katrineholms Logistikcentrums inkommande farligt gods, Luleå tekniska universitet, av 20

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen)

Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) Riskutredning med avseende på transporter av farligt gods, enligt RIKTSAM. (Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen) bilaga till Detaljplan för KLIPPAN 3:8, del av INDUSTRIOMRÅDE I KLIPPAN, vid

Läs mer

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18

PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 PM-Riskanalys VÄSTRA SVARTE, YSTAD 2012-09-18 Uppdrag: 230078, Västra Svarte, Ystad Titel på rapport: PM Riskanalys - Västra Svarte, Ystad Status: PM Datum: 2012-09-18 Medverkande Beställare: Kontaktperson:

Läs mer

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS

PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS PM-RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER VID SKÅRSVÄGEN I ALINGSÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM RISKUTREDNING FÖR BOSTÄDER

Läs mer

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun

PM Risker med transport av farligt gods Kongahälla Östra, Kungälvs kommun PM Risker med transport av farligt gods Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens representant: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Gunnar Håkansson

Läs mer

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251

Lantmannen 7, Falköpings kommun. PM - Olycksrisker. Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Lantmannen 7, Falköpings kommun PM - Olycksrisker Structor Riskbyrån AB, Solnavägen 4, 113 65 Stockholm, Org.nr. 556872-1251 Projektledning och administration Beställare Falköpings kommun Datum 2014-12-19

Läs mer

KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN

KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN Riskutredning avseende transport av farligt gods KV. GASVERKET 1, KRISTIANSTAD KOMMUN PROJEKTNUMMER: 262684 2015-06-26 Uppdrag: 262684, Riskhänsyn detaljplan Gasverket 1, Kristianstad Titel på rapport:

Läs mer

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods

Riskhantering i detaljplaneprocessen. Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Riskhantering i detaljplaneprocessen Riskpolicy för markanvändning intill transportleder för farligt gods Inledning Riskhantering i samhällsplaneringen har fått en framträdande roll då behovet av att

Läs mer

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21

PM Farligt gods. Skövde Slakteri. Tillbyggnad vid farligt godsled. Aspelundsvägen Skövde kommun 2015-01-21 Skövde Slakteri Tillbyggnad vid farligt godsled Aspelundsvägen Skövde kommun PM Farligt gods 2015-01-21 FAST Engineering AB Civilingenjör 2 Dokumentinformation Uppdragsnummer (internt): 2015-044 Dokumenttitel:

Läs mer

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar)

BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka med farliga ämnen och farligt gods (frekvensberäkningar) 1 RISKANALYS INFÖR DETALJPLAN KRISTINEBERSOMRÅDET, VALLENTUNA KOMMUN RISKANALYS MED AVSEENDE PÅ HANTERING OCH TRANSPORT AV FARLIGA ÄMNEN KRING DETALJPLANEOMRÅDET BILAGA 1 Beräkning av sannolikhet för olycka

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN HANDELSPLATS BRUNNA

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN HANDELSPLATS BRUNNA RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN HANDELSPLATS BRUNNA 2013-05-06 Uppdrag: 244238, Riskhänsyn DP Handelsplats Brunna Titel på rapport: Riskhänsyn i detaljplan Handelsplats Brunna Status: Slutrapport Datum:

Läs mer

PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN

PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN PM - KVALITATIV RISKANALYS FÖR DETALJPLAN HÖGTRYCKET 2, KRISTINEHAMNS KOMMUN ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- KVALITATIV

Läs mer

RISKHÄNSYN I PLANERING

RISKHÄNSYN I PLANERING HAMMARSHUS, KRISTIANSTADS KOMMUN RISKHÄNSYN I PLANERING Detaljplan för Hammar 9:151, del av, m fl, inom Hammarområdet i Kristianstad RAPPORT Uppdragsgivare: Kristianstads Kommun Kontaktperson: Marie Nilsson

Läs mer

Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26. Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund. Kvalitetsgranskning.

Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26. Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund. Kvalitetsgranskning. Riskanalys för planområde Ön, Umeå Rapport 2013-09-26 Uppdragsnummer: 249585 Uppdragsansvarig: Henrik Östlund Handläggare Kvalitetsgranskning Cecilia Sandström Henrik Östlund 2(25) Sammanfattning Tyréns

Läs mer

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR

BILAGA B1 -SANNOLIKHETSBERÄKNINGAR UPPDRAGSNUMMER 1321526000 RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLANER FÖR INDUSTRI I HOVA, GULLSPÅNGS KOMMUN Sweco Environment AB Mikaela Ljungqvist Martin Bjarke Granskad av Johan Nimmermark Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda

Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda Riskbedömning gällande fastigheten Koffsta 1:19 vid väg 56 i Hedesunda Vy över aktuell fastighet. GoogleMaps. Gävle 2011-04-09 Claes O T Bengtsson AB Svedens gränd 21 818 31 Valbo Tel 026-131032, 070-3114560

Läs mer

Riskutredning. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås. Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan.

Riskutredning. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås. Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan. Kv. Kungsängen & Sågklingan, Västerås Undersökning av risker kring fastigheterna Kungsängen och Sågklingan. Version nr: Ver-4 Datum: 110421 Ändring: - Uppdragsnummer: 11-155 Handläggare: Robin Palmgren,

Läs mer

Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun. Dnr SBN/2011:226. Riskanalys. VAP VA-Projekt AB 2013-01-18

Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun. Dnr SBN/2011:226. Riskanalys. VAP VA-Projekt AB 2013-01-18 Detaljplan för Egelsta 2:8 Hällby inom Eskilstuna kommun Dnr SBN/2011:226 Riskanalys VAP VA-Projekt AB 2013-01-18 2(9) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Områdesbeskrivning... 3 - Detaljplan...

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN. Avseende transport av farligt gods på ny sträckning av E18 i Eriksberg

ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN. Avseende transport av farligt gods på ny sträckning av E18 i Eriksberg ÖVERGRIPANDE RISKBEDÖMNING FÖR FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN Avseende transport av farligt gods på ny sträckning av E18 i Eriksberg Karlstad kommun Slutgiltig handling 2008-11-10 Upprättad av: Katarina Malmkvist

Läs mer

Riskutredning gällande olyckor med farligt gods på väg 76 samt Ostkustbanan i höjd med Gävle Furuvik 14:2

Riskutredning gällande olyckor med farligt gods på väg 76 samt Ostkustbanan i höjd med Gävle Furuvik 14:2 Riskutredning gällande olyckor med farligt gods på väg 76 samt Ostkustbanan i höjd med Gävle Furuvik 14:2 Gävle, den 2 januari 2013 Bill Håkansson 1 Sammanfattning Ägarna till fastigheten Gävle Furuvik

Läs mer

Kv Förrådet, Norrtälje

Kv Förrådet, Norrtälje Kv Förrådet, Norrtälje Nybyggnad flerbostadshus Riskbedömning Rev A Sebastian Friedrich Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering

Läs mer

Nybyggnation av flerbostadshus

Nybyggnation av flerbostadshus www.sakerhetspartner.se Nybyggnation av flerbostadshus Gamlestan 22:4 Skeppshandel AB Riskutredning -Förstudie detaljplansändring Dokumentstatus: Underlag till bygglov Version nummer: Datum aktuell version:

Läs mer

RAPPORT RISKHÄNSYN VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY

RAPPORT RISKHÄNSYN VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY RAPPORT RISKHÄNSYN VÄSTRA ROSLAGS NÄSBY SLUTGILTIG HANDLING 10 DECEMBER 2012 Uppdrag: 232478, Riskhänsyn Roslags Näsby Titel på rapport: Riskhänsyn - Västra Roslags Näsby Status: Slutgiltig handling Datum:

Läs mer

Riskutredning Kranskötaren 5 och Svarvaren 4

Riskutredning Kranskötaren 5 och Svarvaren 4 Riskutredning Kranskötaren 5 och Svarvaren 4 Ystads kommun Grontmij Brand&Risk Revideringar Revidering Revidering avser Datum Signatur 0 Upprättande av första utgåva 2011-08-31 DV Vår referens Brand&Risk,

Läs mer

Riskanalys. Väg 23 Bredvik, Växjö kommun. Upprättad 2011-08-15. Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92. Växjö Kronobergsgatan 4 Tel: 0470-777 992

Riskanalys. Väg 23 Bredvik, Växjö kommun. Upprättad 2011-08-15. Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92. Växjö Kronobergsgatan 4 Tel: 0470-777 992 Riskanalys Upprättad 2011-08-15 Väg 23 Bredvik, Växjö kommun Kalmar Norra Långgatan 1 Tel: 0480-100 92 Växjö Kronobergsgatan 4 Tel: 0470-777 992 Postadress: Box 144 391 21 Kalmar Riskanalys Upprättad 2011-08-15

Läs mer

PM- RISKUTREDNING FÖR NY DETALJPLAN BOCKASJÖ 1, BORÅS

PM- RISKUTREDNING FÖR NY DETALJPLAN BOCKASJÖ 1, BORÅS PM- RISKUTREDNING FÖR NY DETALJPLAN BOCKASJÖ 1, BORÅS ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se PM- RISKUTREDNING FÖR NY DETALJPLAN

Läs mer

Diarienummer: Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra

Diarienummer: Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra Diarienummer: Riskbedömning Noret Norra Planläggning intill transportled för farligt gods med avseende på detaljplan för Noret Norra Sammanfattning Mora kommun planerar ett nytt bostadsområde i Noret

Läs mer

PM Riskbedömning av kombiterminalen i Torsboda

PM Riskbedömning av kombiterminalen i Torsboda Härnösand, 2012-03-30 Magnus Åkerlind 010-452 30 97 Deltaterminal AB Att: Björn Amnow Hamnvägen 3A 860 35 Söråker PM Riskbedömning av kombiterminalen i Torsboda Tyréns AB har på uppdrag av Deltaterminal

Läs mer

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA

BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA Rapport BROMSREGULATORN 4, LANDSKRONA RISKANALYS 2012-05-23 Uppdrag: 242534 Titel på rapport: Bromsregulatorn 4, Landskrona Status: Riskanalys Datum: 2012-05-23 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1.

Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1. Kvantifierad riskutredning Häljered 3:1, Ale kommun Riskutredning med avseende på farligt gods transporter på E45:an med anledning av planerat verksamhetsområde på fastigheten Häljered 3:1. Översiktsbild

Läs mer

Coop Fastigheter AB. Grovriskanalys vid planering av detaljplan för verksamhetsområde Gruvbron 2, Falun. Grontmij AB Södra Norrland

Coop Fastigheter AB. Grovriskanalys vid planering av detaljplan för verksamhetsområde Gruvbron 2, Falun. Grontmij AB Södra Norrland Coop Fastigheter AB Grovriskanalys vid planering av detaljplan för verksamhetsområde Gruvbron 2, Falun Grontmij AB Södra Norrland Vår referens Södra Norrland, Jens Eklöf Rapport Namnteckning Granskad av

Läs mer

Radar Arkitektur & Planering AB Riskutredning farligt gods, Detaljplan för Tjörns entré och Almöstrand

Radar Arkitektur & Planering AB Riskutredning farligt gods, Detaljplan för Tjörns entré och Almöstrand Radar Arkitektur & Planering AB Riskutredning farligt gods, Detaljplan för Tjörns entré och Almöstrand Malmö 2014-03-28 ÅF-Infrastructure AB Säkerhet, Hälsa, Miljö Uppdragsnummer 576483 ÅF-Infrastructure

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg Samariten 2 och 3 m.fl., Karlshamn 2014-11-21

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg Samariten 2 och 3 m.fl., Karlshamn 2014-11-21 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på väg Samariten 2 och 3 m.fl., Karlshamn 2014-11-21 Uppdragsgivare Johan Larsson Landstinget Blekinge Tel: +46 455-73 61 16 johan.larsson@ltblekinge.se

Läs mer

RISKHÄNSYN I PLANERING

RISKHÄNSYN I PLANERING RISKHÄNSYN I PLANERING Detaljplan för Tvärbanan, Ängelholms kommun Farligt gods samt flyg RAPPORT Uppdragsgivare: Ängelholms kommun Kontaktperson: Maria Brink Uppdragsnummer: 240353 Datum: 2012-03-07 Tyréns

Läs mer

TIERP 4:140 RISK- OCH BULLERUTREDNING

TIERP 4:140 RISK- OCH BULLERUTREDNING TIERP 4:140 RISK- OCH BULLERUTREDNING RAPPORT 2014-05-05 Uppdrag: 253623 Titel på rapport: Del av Tierp, Risk- och bullerutredning Status: Rapport Datum: 2014-05-05 Medverkande Beställare: Konsult: Uppdragsansvarig:

Läs mer

2015-05-22 RISKANALYS NY BRANDSTATION I MORA KOMMUN

2015-05-22 RISKANALYS NY BRANDSTATION I MORA KOMMUN 2015-05-22 RISKANALYS NY BRANDSTATION I MORA KOMMUN Sammanfattning Mora kommun planerar att uppföra en ny brandstation i Hånåkni, mellan Mäxvägen och Europaväg 45. Arbetet med att ta fram en ny detaljplan

Läs mer

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten

PLANBESKRIVNING SKJUTSHÅLLET 1. Fittja, Botkyrka Kommun. Detaljplan för E56-50 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten 1(6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsenheten Referens: Olof Karlsson, planarkitekt Detaljplan för SKJUTSHÅLLET 1 Fittja, Botkyrka Kommun PLANBESKRIVNING Planområdets läge 2(6) HANDLINGAR Detaljplanen

Läs mer

Riskanalys avseende olyckor med farligt gods

Riskanalys avseende olyckor med farligt gods Riskanalys avseende olyckor med farligt gods Detaljplan för Röstånga 3:92, del av Röstånga 5:45, Billingevägen m. fl. i Röstånga samhälle, Svalövs kommun 2010-03-24 Sida 2 (22) Riskanalys avseende olyckor

Läs mer

Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv

Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv Analys och hantering av miljörisker - tekniskt och naturvetenskapligt perspektiv Vägverket 1998 Lars Rosén Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers SWECO VIAK AB Vad är risk? En sammanvägning

Läs mer

Inledande riskanalys Detaljplan Ribby Ängar 4, Haninge kommun

Inledande riskanalys Detaljplan Ribby Ängar 4, Haninge kommun Inledande riskanalys Detaljplan Ribby Ängar 4, Haninge kommun - avseende närheten till transportled för farligt gods www.brandskyddslaget.se Stockholm Box 9196 102 73 Stockholm Tel: 08 588 188 00 Fax:

Läs mer

Övergripande riskbedömning för ändring i detaljplan

Övergripande riskbedömning för ändring i detaljplan Övergripande riskbedömning för ändring i detaljplan Förändrad verksamhet vid församlingen Fristaden, Sankt Örjans Kapell Främby 8:1, Falun 2015-08-25 Uppdragsgivare Paul John Församlingen Fristaden Falun

Läs mer

KUNGSÄNGEN 25:1, UPPSALA

KUNGSÄNGEN 25:1, UPPSALA 2014-02-18 KUNGSÄNGEN 25:1, UPPSALA - RISKHÄNSYN VID FYSISK PLANERING - FÖRDJUPAD ANALYS, VERSION 1 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63 Stockholm. Telefon: 08 410 102

Läs mer

Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun

Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun Riskbedömning Mönsterås kommun Utredning av bensinmacks riskpåverkan mot Kv. Musseronen 1 m.fl. Mönsterås kommun Uppdragsgivare: Mönsterås kommun Kontaktperson: Henrik Eriksson Uppdragsnummer: 14-054 Datum:

Läs mer

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad

Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Riskutredning farligt gods på väg 263, Norra Sigtuna stad Sigtuna kommun Stockholm 2015-05-20 ÅF-Infrastructure AB Brand och Risk Datum: Dokumentstatus/Version: 2014-11-04 Förhandskopia 2014-11-11 Utgåva

Läs mer

RISKANALYS RIMBO-TOMTA 1:30, 1:37, 1:42, 1:45-47 med flera

RISKANALYS RIMBO-TOMTA 1:30, 1:37, 1:42, 1:45-47 med flera RISKANALYS RIMBOTOMTA 1:30, 1:37, 1:42, 1:4547 med flera Norrtälje kommun Dokumentinformation Projektnamn: Dokumenttyp: RimboTomta 1:30, 1:37, 1:42, 1:4547 m.fl. Norrtälje kommun Riskanalys rapport Uppdragsnummer:

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg Stäkets verksamhetsområde 2015-01-27

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg Stäkets verksamhetsområde 2015-01-27 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på väg Stäkets verksamhetsområde 2015-01-27 Uppdragsgivare Elenor Lennartsson Järfälla Kommun 08-850 285 00 WSP kontaktperson Joakim Almén

Läs mer

Riskanalys Freden Större 11, Sundbyberg - avseende närhet till bensinstation

Riskanalys Freden Större 11, Sundbyberg - avseende närhet till bensinstation Riskanalys Freden Större 11, Sundbyberg - avseende närhet till bensinstation Plansamråd sommaren 2012 Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Långholmsgatan 27, 10

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan

Detaljerad riskbedömning för detaljplan Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på väg samt hantering av brandfarlig vara vid drivmedelstation Del av Knäm 2015-03-02 Uppdragsgivare Magnus Andersson Uddevalla Entreprenad

Läs mer

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11

PM Miljö. Peab Sverige AB Fabege AB. Kv Lagern, markmiljö. Stockholm 2011-04-11 Peab Sverige AB Fabege AB Stockholm 2011-04-11 Datum 2011-04-11 Uppdragsnummer 61151144701 Utgåva/Status Joakim Persson Uppdragsledare Linnea Sörenby Granskare Ramböll Sverige AB Box 17009, Krukmakargatan

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR PROGRAMOMRÅDE, STEG 2 Transporter av farligt gods på Infartsleden samt Karlskrona C

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR PROGRAMOMRÅDE, STEG 2 Transporter av farligt gods på Infartsleden samt Karlskrona C DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR PROGRAMOMRÅDE, STEG 2 Transporter av farligt gods på Infartsleden samt Karlskrona C Pottholmen, Karlskrona Granskningshandling 2012-05-15 Dokumentinformation Process: Skede:

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg Viared 1:5, Borås 2014-11-13

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg Viared 1:5, Borås 2014-11-13 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på väg Viared 1:5, Borås 2014-11-13 Uppdragsgivare Andreas Klingström Planavdelningen Samhällsbyggnadsförvaltningen 501 80 Borås Tel: +46

Läs mer

RISKANALYS FÖR DETALJPLAN

RISKANALYS FÖR DETALJPLAN 2012-12-13 RISKANALYS FÖR DETALJPLAN TUMBA CENTRUM, BOTKYRKA - VERSION 1 Briab Brand & Riskingenjörerna AB Stockholm: Rosenlundsgatan 60. 118 63 Stockholm. Telefon: 08-410 102 50 Uppsala: Kungsgatan 62.

Läs mer

RAPPORT Riskbedömning avseende transport av farligt gods förbi fastigheten Åby 7:1 med närområde i Norrköping

RAPPORT Riskbedömning avseende transport av farligt gods förbi fastigheten Åby 7:1 med närområde i Norrköping RAPPORT Riskbedömning avseende transport av farligt gods förbi fastigheten Åby 7:1 med närområde i Norrköping Göteborg 2010-04-28 COWI AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG

Läs mer

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering

Transporter av farligt gods. Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Transporter av farligt gods Handbok för kommunernas planering Upplysningar om innehållet: Cecilia Mårtensson, cecilia.martensson@skl.se Sveriges

Läs mer

Kv Bollmoragården 4, Tyresö kommun

Kv Bollmoragården 4, Tyresö kommun Kv Bollmoragården 4, Tyresö kommun Riskanalys Utgåva 5 2012-12-19 Katarina Wadensten Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Handläggare Daniel Fridström Brandingenjör/ Civilingenjör riskhantering Internkontrollerande

Läs mer

Riskanalys Kolartorp etapp 3, Haninge - avseende transporter med farligt gods på Nynäsbanan

Riskanalys Kolartorp etapp 3, Haninge - avseende transporter med farligt gods på Nynäsbanan Riskanalys Kolartorp etapp 3, Haninge - avseende transporter med farligt gods på Nynäsbanan Upprättad inför samråd 2010-04-26 Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196

Läs mer

RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS

RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS VÄSTERRÅDA HANDELSOMRÅDE OCH KV. SVARVEN MM MELLERUDS KOMMUN RISKANALYS AVSEENDE TRANSPORT AV FARLIGT GODS : 211-7-7 Reviderad: --- Uppdragsansvarig: Civilingenjör/Brandingenjör Kungsgatan 48 B 411 15

Läs mer

Riskanalys Trädgårdsstaden i Bro - avseende närhet till järnvägen samt transporter med farligt gods

Riskanalys Trädgårdsstaden i Bro - avseende närhet till järnvägen samt transporter med farligt gods Riskanalys Trädgårdsstaden i Bro - avseende närhet till järnvägen samt transporter med farligt gods Mars 2013 Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Långholmsgatan

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg och järnväg Forsåkersområdet, Mölndal. Rapport 2015-01-28

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på väg och järnväg Forsåkersområdet, Mölndal. Rapport 2015-01-28 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på väg och järnväg Forsåkersområdet, Mölndal Rapport 2015-01-28 Uppdragsgivare Eva Edgren MölnDala Fastighets AB c/o Mölndals stad Kommunledningskontoret

Läs mer

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010

5.6 Miljö SVEDALA ÖVERSIKTSPLAN 2010 5.6 Avfallsupplag I kommunen finns inga upplag i drift. Avfallet transporteras till de regional upplagen i (Spillepengen) och (Albäck). 1992 genomförde Scandiaconsult en inventering av äldre avfallsupplag.

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på E16 Del av fastigheterna Hofors 13:161 och 5:25, Hofors 2013-07-11

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på E16 Del av fastigheterna Hofors 13:161 och 5:25, Hofors 2013-07-11 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på E16 Del av fastigheterna Hofors 13:161 och 5:25, Hofors 2013-07-11 Uppdragsgivare Hofors kommun, Anna Hagljung WSP kontaktperson Katarina

Läs mer

RISKBEDÖMNING - Nyetablering bostäder Segestrand

RISKBEDÖMNING - Nyetablering bostäder Segestrand VVS Energi & Miljö Styr & Övervakning Brand & Risk Teknisk Förvaltning SVEDALA 27:1 m fl SVEDALA RISKBEDÖMNING - Nyetablering bostäder Segestrand Antal sidor: 28 Malmö : Bengt Dahlgren Brand & Risk AB

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN- KV. ORGELN, STOCKHOLM

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN- KV. ORGELN, STOCKHOLM RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN- KV. ORGELN, STOCKHOLM 2015-04-20 Uppdrag: 262211, Riskhänsyn i detaljplan Titel på rapport: Riskhänsyn i detaljplan Kv. Orgeln, Stockholm Status: Datum: 2015-04-20 Medverkande

Läs mer

Riskanalys Kv. Nils 24

Riskanalys Kv. Nils 24 FSD projekt nr. 2011-064 Riskanalys Kv. Nils 24 Malmö stad Upprättad: 2011-04-18 Reviderad: - FSD Malmö AB Civilingenjör i riskhantering Erica Storckenfeldt Antal sidor: Rapport 32 Dokumentinformation

Läs mer

Lilla Lidingöbron Lidingö kommun, Risk-PM angående riskhänsyn vid nybyggnation av ny bro för gång-, cykel-, mopedoch spårtrafik, rev A

Lilla Lidingöbron Lidingö kommun, Risk-PM angående riskhänsyn vid nybyggnation av ny bro för gång-, cykel-, mopedoch spårtrafik, rev A RISK-PM 2015-03-25 2015-04-07 Lidingö stad peter.bergqvist@lidingo.se Lilla Lidingöbron Lidingö kommun, Risk-PM angående riskhänsyn vid nybyggnation av ny bro för gång-, cykel-, mopedoch spårtrafik, rev

Läs mer

RAPPORT Detaljerad riskbedömning för detaljplan Friggeråker 25:8 m.fl. (Marjarp etapp 2) Falköping 2014-11-18

RAPPORT Detaljerad riskbedömning för detaljplan Friggeråker 25:8 m.fl. (Marjarp etapp 2) Falköping 2014-11-18 RAPPORT Detaljerad riskbedömning för detaljplan Friggeråker 25:8 m.fl. (Marjarp etapp 2) Falköping 2014-11-18 Uppdragsgivare Alexander Kouzmine Falköpings kommun Stadsbyggnadsavdelningen 521 81 Falköping

Läs mer

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder

Vad kan hända? Hur troligt är det? Hur stor blir skadan? Hur kan detta mätas? Hur hanteras osäkerheterna? Utbildning i riskanalyser Riskanalysmetoder Utbildning i riskanalyser metoder Johan Lundin, WSP johan.lundin@wspgroup.se 2011-04-29 Riskhantering (IEC-modellen, ISO-standard) Hanteringsprocess Bestäm omfattning Identifiera risker Riskuppskattning

Läs mer

Riskutredning stationsområdet, Västerås

Riskutredning stationsområdet, Västerås Dnr: 2012/258-MBR-191 Riskutredning stationsområdet, Västerås avseende risk för urspårning samt transporter av farligt gods Delrapport 2 Sammanfattning Sammanfattning Västerås stad har som mål att ta ett

Läs mer

Riskanalys avseende transport av farligt gods förbi verksamhetsområden vid Bastekärr Skee

Riskanalys avseende transport av farligt gods förbi verksamhetsområden vid Bastekärr Skee STRÖMSTADS KOMMUN Riskanalys avseende transport av farligt gods förbi verksamhetsområden vid Bastekärr Skee Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Transport av farligt gods på väg samt bensinstationer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN Transport av farligt gods på väg samt bensinstationer DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DETALJPLAN 2012-12-14 WSP Brand & Risk Box 574 201 25 Malmö Tel: +46 40 35 42 00 WSP Sverige AB 556057-4880 Stockholm www.wspgroup.se Process: Skede/lagrum: Uppdragsgivare:

Läs mer

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN STENHÖGA 1, SOLNA STAD

RISKHÄNSYN I DETALJPLAN STENHÖGA 1, SOLNA STAD RAPPORT RISKHÄNSYN I DETALJPLAN STENHÖGA 1, SOLNA STAD 2013-06-27 Uppdrag: 246422, Processledning Kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: Riskhänsyn i detaljplan-stenhöga 1 Solna Stad Status: Slutgiltig

Läs mer

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DEL AV DETALJPLAN Farligt gods på järnväg och Borlänge rangerbangård. Kontorsbebyggelse i Stationsområdet, Borlänge

DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DEL AV DETALJPLAN Farligt gods på järnväg och Borlänge rangerbangård. Kontorsbebyggelse i Stationsområdet, Borlänge DETALJERAD RISKBEDÖMNING FÖR DEL AV DETALJPLAN Farligt gods på järnväg och Borlänge rangerbangård Kontorsbebyggelse i Stationsområdet, Borlänge Slutgiltig handling - 2010-01-18, rev. 2010-11-10 Dokumentinformation

Läs mer

Sammanfattning. PM Riskbedömning tankstation Södra hamnplan, Luleå. Uppdragsnummer: 1018 8066 Datum: 2014-04-10 2 29 Reviderad: 2014-12-05

Sammanfattning. PM Riskbedömning tankstation Södra hamnplan, Luleå. Uppdragsnummer: 1018 8066 Datum: 2014-04-10 2 29 Reviderad: 2014-12-05 PM RISKBEDÖMNING TANKSTATION 2014-12-05 Uppdragsgivare: Innerstadsfjärden AB Uppragsnr.: 10188066 Handläggare: Granskare: Godkänd av: Niclas Nordström/Lars Antonsson Fredrik Larsson Lars Antonsson WSP

Läs mer

DP för Öhemmanet 1:250 och del av Öhemmanet 1:11

DP för Öhemmanet 1:250 och del av Öhemmanet 1:11 RAPPORT Gammelstad DP för Öhemmanet 1:250 och del av Öhemmanet 1:11 avseende ny etablering av Ektjärn förskola och gruppboende Riskanalys som underlag för bedömning av lämpligheten i användning av mark

Läs mer

Det kan gälla din säkerhet

Det kan gälla din säkerhet Det kan gälla din säkerhet Information till boende i Borlänge kommun Det oförutsedda kan hända Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, bland annat stora mängder kemikalier som gasol. Därmed

Läs mer

Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Skyddsavstånd till tryckeri

Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Skyddsavstånd till tryckeri Detaljplan för del av Druvefors, Nejlikan 3 m.fl. Beställare: Hökerum Bygg AB Beställarens representant: Maria Ståhl Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Anna-Maria

Läs mer

FEBRUARI 2013 RISKANALYS FÖR ÖSTRA CENTRUM I PARTILLE

FEBRUARI 2013 RISKANALYS FÖR ÖSTRA CENTRUM I PARTILLE FEBRUARI 2013 RISKANALYS FÖR ÖSTRA CENTRUM I PARTILLE ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se FEBRUARI 2013 RISKANALYS FÖR ÖSTRA

Läs mer

Översikt över planområdet i Ullared (Ullared 1 104 Planbeskrivning 2010-06-08) Sweco Environment AB

Översikt över planområdet i Ullared (Ullared 1 104 Planbeskrivning 2010-06-08) Sweco Environment AB Falkenbergs kommun Riskutredning Ullared 1:10 Uppdragsnummer 131191000 Väg 13 Översikt över planområdet i Ullared (Ullared 1 10 Planbeskrivning 2010-06-08) Göteborg Sweco Environment AB Uppdragsledare:

Läs mer

Risker och störningar för boende i omgivningen Wallhamn industriområde, Habborsby 2:50 och Vallhamn 3:4

Risker och störningar för boende i omgivningen Wallhamn industriområde, Habborsby 2:50 och Vallhamn 3:4 Risker och störningar för boende i omgivningen Beställare: Wallhamnbolagen Tjörn Beställarens representant: Rune Ohlsson Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bo Harlén

Läs mer

Inledande riskanalys avseende hantering och transport av farligt gods

Inledande riskanalys avseende hantering och transport av farligt gods Inledande riskanalys avseende hantering och transport av farligt gods Underlagshandling till Dp ny spårvagnsdepå vid AGA Stadsdelen Skärsätra, Lidingö stad 2011-05-10 Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping

Läs mer

DECEMBER 2013 KVANTITATIV RISKANALYS FARLIGT GODS BARENTS CENTER

DECEMBER 2013 KVANTITATIV RISKANALYS FARLIGT GODS BARENTS CENTER DECEMBER 2013 KVANTITATIV RISKANALYS FARLIGT GODS BARENTS CENTER ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se DECEMBER 2013 KVANTITATIV

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transporter av farligt gods på Dalabanan Strömsborg, fastighet Avesta 2:46, Avesta Slutgiltig handling

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transporter av farligt gods på Dalabanan Strömsborg, fastighet Avesta 2:46, Avesta Slutgiltig handling Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transporter av farligt gods på Dalabanan Strömsborg, fastighet Avesta 2:46, Avesta 2012-06-05 Dokumentinformation Process: Skede/Lagrum: Uppdragsgivare: Fysisk planering

Läs mer

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta

Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta SIGTUNA KOMMUN Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta 2012-12-13 Uppsala Trafikanalys av Dragonvägen - Odensalavägen, Märsta Datum 2012-12-13 Uppdragsnummer 61381254612 Utgåva/Status Version

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för kvarteret Kilen. Transport av farligt gods på järnväg Kvarteret Kilen, Ronneby 2013-10-08

Detaljerad riskbedömning för kvarteret Kilen. Transport av farligt gods på järnväg Kvarteret Kilen, Ronneby 2013-10-08 Detaljerad riskbedömning för kvarteret Kilen Transport av farligt gods på järnväg Kvarteret Kilen, Ronneby 2013-10-08 Uppdragsgivare Ronneby Kommun 372 80 Ronneby Tel: 0457-61 80 00 WSP kontaktpersoner

Läs mer

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen

Stöd för bygglovhandläggare. Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Stöd för bygglovhandläggare Brand- och riskhänsyn i byggprocessen Brand och räddningstjänstfrågor i byggprocessen Brand- och utrymningssäkerhet är en viktig del av en byggnads egenskaper. För att kunna

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RISKUTREDNING

ÖVERGRIPANDE RISKUTREDNING UPPDRAGSNUMMER: 4023268000 Bild: Aros Arkitekter SLUTRAPPORT Stockholm 2012-05-15 Sweco Brand- och Riskteknik Jonas Röjås, Brandingenjör Anna Ståhle, Brandingenjör 1 (24) Sweco Brand- och Riskteknik Gjörwellsgatan

Läs mer

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun

Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Konsekvensutredning Turistgården, Töcksfors, Årjängs kommun Dokumenttitel: Konsekvensutredning Turistgården, Årjängs kommun Skapat av: Rosenqvist Ola Dokumentdatum: 2013-12-16 Uppdragsansvarig: Gustav

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på järnväg Yllestad 1:21 m.fl., Kättilstorp

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på järnväg Yllestad 1:21 m.fl., Kättilstorp Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på järnväg Yllestad 1:21 m.fl., Kättilstorp Slutgiltig handling 2014-06-11 Reviderad 2014-11-12 Uppdragsgivare Kalle Gyllensvaan AB Gyllensvaans

Läs mer

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på järnväg samt närhet till bensinstation Kungsängen 35:4, Uppsala 2014-03-12

Detaljerad riskbedömning för detaljplan. Transport av farligt gods på järnväg samt närhet till bensinstation Kungsängen 35:4, Uppsala 2014-03-12 Detaljerad riskbedömning för detaljplan Transport av farligt gods på järnväg samt närhet till bensinstation Kungsängen 35:4, Uppsala 2014-03-12 Uppdragsgivare Lars Åke Strandgren Sh Bygg Fastighetsutveckling

Läs mer

Riskanalys för Kv Exporten 15 m.fl. avseende farligt gods transporter på delar av järnvägen samt riksväg 104/108

Riskanalys för Kv Exporten 15 m.fl. avseende farligt gods transporter på delar av järnvägen samt riksväg 104/108 Kv Exporten 15 m.fl. Kävlinge kommun Midroc Property Development AB för Kv Exporten 15 m.fl. avseende farligt gods transporter på delar av järnvägen samt riksväg 104/108 Slutkoncept Malmö 2009-09-17 för

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst

Om larmet går. Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Om larmet går Viktig information från Gävle Hamn Gävle kommun Gästrike Räddningstjänst Almer Oil & Chemical Storage AB Statoil Fuel & Retail Sverige AB Boliden Mineral AB St1 Energy AB OK-Q8 AB Vopak Sweden

Läs mer

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden

PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Detaljplan för del av KÄMPERSVIK KÄMPERÖD 1:3 M FL, Tanums kommun, Västra Götalands län PM - Hydraulisk modellering av vattendraget i Kämpervik i nuläget och i framtiden Sammanfattning Föreliggande PM

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2015-06-04 KS 2015/0524 Samhällsbyggnadskontoret Kommunstyrelsens planutskott Planbesked för fastigheten Pantern 8, Gamla industriområdet

Läs mer

Riskinventering för del av fastigheten Kirseberg 14:93 (kv Carl Florman), Malmö

Riskinventering för del av fastigheten Kirseberg 14:93 (kv Carl Florman), Malmö Riskinventering för del av fastigheten Kirseberg 14:93 (kv Carl Florman), Malmö Uppdragsgivare: Kontaktperson: Tyréns Uppdragsansvarig: Malmö Stad, Fastighetskontoret Christina Andréasson Cecilia Sandström

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

Inledande riskanalys kv Rosstorp 2 i Rönninge - avseende transporter med farligt gods på Västra stambanan

Inledande riskanalys kv Rosstorp 2 i Rönninge - avseende transporter med farligt gods på Västra stambanan Inledande riskanalys kv Rosstorp 2 i Rönninge - avseende transporter med farligt gods på Västra stambanan Maj 2009 Stockholm Karlstad Falun Gävle Lidköping Örebro Brandskyddslaget AB Box 9196 Hornsbruksgatan

Läs mer

Nybyggnation av butik- och bostadshus Kyrktorget, Allum center PARTILLE KOMMUN

Nybyggnation av butik- och bostadshus Kyrktorget, Allum center PARTILLE KOMMUN Nybyggnation av butik- och bostadshus, Allum center PARTILLE KOMMUN RISKUTREDNING Göteborg 2011-06-08 ÅF-Infrastruktur AB / Avd. Brand & Risk Borlänge Borås Gävle Göteborg Helsingborg Linköping Malmö Stockholm

Läs mer