Transporter i Malmö. Limhamnsstationen vid Bagers plats. Foto: Roikjer/ Malmö Museer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Transporter i Malmö. Limhamnsstationen vid Bagers plats. Foto: Roikjer/ Malmö Museer"

Transkript

1 Transporter i Malmö Från borgarby till arbetarstad Närheten till Öresundsbron ger Malmö en plats på de stora kartorna över transportleder. För 150 år sedan var det emellertid helt annorlunda. Helsingborg, Ystad och Trelleborg var lika viktiga städer som Malmö. Även här fanns det jordbruk och hamnar och ett borgerskap som drev manufakturer och handel. I Helsingborg fanns ett starkt näringsliv som konkurrerade med Malmö. Och Ystad skötte en stor del av den skånska exporten innan järnvägen 1856 kom till Malmö. Limhamnsstationen vid Bagers plats. Foto: Roikjer/ Malmö Museer I mitten av 1800-talet var det industriella Malmö ännu långt borta. Bara den första delen av järnvägen - Södra stambanan - var knuten hit och hamnen var liten. Vägarna var få och handeln mest lokal. Detta förändrades med industrialiseringen hade Malmö sju järnvägslinjer, ett dåtida europarekord. Detta fick förstås stor betydelse för handeln. Nu kunde varor transporteras både in och ut ganska snabbt och enkelt. Transportsystemet och den stora textil- och varvsindustrin var några av de saker som gjorde Malmö till Sveriges tredje största stad och landets viktigaste industristad. Järnvägen utvecklas Att det gick så snabbt att utveckla järnvägen i Skåne berodde på att man upptäckte de enorma tidsvinsterna. En transport som tidigare tagit ett helt dygn med häst och vagn gick plötsligt på bara på någon timme med tåg. Järnvägen gjorde Sverige mer tillgängligt samtidigt som transporterna blev mycket billigare kostade transporten av ett ton gods mellan Malmö och Stockholm 70 kronor kunde samma mängd gods transporteras tre gånger så långt för samma kostnad. Att järnvägen kom till Malmö ganska tidigt berodde inte på statliga pengar. Nej, snarare var det starka och förmögna personer i staden som drev på utvecklingen Rika godsägare och köpmän såg till att järnvägsbolagen hade kapital bestämde också hur banorna skulle gå genom det skånska landskapet. Efter Södra stambanan blev järnvägen Malmö- Ystad, nästa linje. Den öppnade Det var landskapets godsägare som bekostade det mesta. Deras investeringsvilja gjorde att järnvägen kallades Grevebanan. Den följdes av banorna Malmö - Billesholm 1886, Malmö- Trelleborg 1886, Malmö - Limhamn 1889, Malmö Dalby - Tomelilla 1893, Malmö Genarp 1894, Malmö Kontinenten 1898, Vellinge Skanör Falsterbo 1904 och Dalby Bjärsjölagård Pågatågen, Malmö Centralstation Foto: Andreas Nilsson/ Malmö Museer Järnvägen knöt samman Skåne och gjorde transporterna snabbare och billigare. Framför allt var det godstransporterna som byggdes ut men persontrafiken påverkades också. Nu var postdiligensens storhetstid slut. Det gick snabbare att skicka posten med tåget. Med järnvägen förändrade staden och vägar och broar förstärktes och byggdes ut för att klara tyngden från tåg och järnvägsslipers. Transporter 1

2 Med järnvägen blev tiden annorlunda och klockan viktig. Tidigare hade varje ort en egen tid. Telegraf och järnväg krävde dock exakt tid blev Sverige först i världen med standardtid i hela landet. Trots det kom även i fortsättning fabriksvisslorna att mäta tiden för Malmös ständigt växande befolkning och företag. Bilen viktigast Ångkraft och växelström påverkade Malmö snabbt och stort. Det var inte bara industrin som drog nytta av den tekniska utvecklingen, hela staden formades av den nya tekniken. Det allmänna transportsystemet var under senare delen av 1800-talet hästspårvagnar. Från 1906 drevs spårvagnarna med elektricitet. finns förhoppningar om att öka järnvägens betydelse igen, som ett mer miljövänligt alternativ än bilar och lastbilar. Antalet bilar ökar, framför allt i Malmös kransområden. Man använder bilen för att pendla till och från jobbet, åka till affären och så vidare. Med bilen är man flexibel och behöver inte hålla koll på någon tidtabell öppnades Malmös första busslinje och under efterkrigstiden blev bilen allt vanligare på stadens gator. Utvecklingen gick nu snabbt och 1953 invigdes Sveriges första motorväg mellan Malmö och Lund. Bilarna tog över mer och mer och 1973 körde den sista spårvagnen i Malmö. Gustaf Adolfs torg mot Södergatan. Foto: Otto Ohm/ Malmö Museer På 2000-talet har järnvägstrafiken och kollektivtrafiken fått stå tillbaka och vägarna har byggts ut och om för allt fler lastbilar och personbilar. Då och då görs försök att öka spårtrafiken. Den 1 juli 2000 invigdes Öresundsbron som direkt förbinder det svenska och danska väg- och järnvägsnätet. Citytunneln, som beräknas vara färdig 2011, ska underlätta trafiken mellan Malmö och Köpenhamn. Med Citytunneln rationaliseras järnvägsnätet. Det Transporter 2

3 Malmö hamn Malmö är ett av Sveriges mest påverkade och planerade områden. Människors tillgång till havet har begränsats av industrier som ligger alldeles vid kusten. Nu börjar malmöborna komma i kontakt med havet igen. Malmö är byggt på en långgrund strandremsa utmed Öresund. Några naturliga förutsättningar för djupgående fartygstrafik har aldrig funnits och någon egentligt hamn går det inte heller att tala om förrän i slutet på talet. Innan dess fanns en grund strandremsa med små båtar och träbryggor. Större skepp fick ankra längre ut och lastades i och ur med hjälp av mindre flatbottnade båtar. Lasten gick vidare på land med häst och vagn. En ordentlig hamn var viktig för Malmös näringsliv. Stadens borgare, med Frans Suell i spetsen, bestämde sig därför för att bygga en riktig hamn för handel. Suell var en föregångare i det skånska jordbrukets förädling. Något som ledde till att det producerades mer på landsbygden och med större avkastning än tidigare. För Malmö innebar detta ökad handel med framför allt spannmål och andra jordbruksprodukter. På liknande sätt utvecklades sockertillverkningen som från 1775, då hamnbygget startade, blev allt viktigare för Malmö. Malmö hamn har varit ett ständigt pågående byggprojekt allt sedan slutet av 1700-talet. Hamnens expansion kan i nästan varje detalj kopplas samman med Malmös utveckling. Industrialiseringen i Malmö hör tydligt samman med hamnens utveckling. Under 40 år, fram till första världskriget, ökade kajlängden i hamnen från till meter. Under samma period ökade antalet arbetstagare i industrin från till människor och Malmö växte från ungefär till invånare. Hamnen utvecklas Tjugo år efter att fartyget Savannah för första gången seglat över Atlanten med hjälp av ånga 1839, började ångfartygen angöra Malmö hamn. Det var en utveckling som i grunden förändrade förutsättningarna för sjötransporter. Från 1875 började Malmö hamn planläggas ordentligt. Den delades in i stora kvarter efter samma princip som staden. Allt byggande av stadsbebyggelse i hamnen stoppades. Framför allt västra hamnen fick snabbt en industriell och sluten prägel med reparations- och tillverkningsvarven. Nu stängdes hamnen för malmöborna. I lång tid dominerade Kockums i det västra hamnområdet. Kockums varv, Västra hamnområdet, 1940-talet. Foto: Otto Ohm/ Malmö Museer Järnvägen fick stor betydelse. När Centralstationen invigdes 1856 blev Malmö start- och slutstation för Södra stambanan. Skåne var Sveriges kornbod och spannmålsexporten blev en drivande kraft i utvecklingen av järnvägen. Hamnen var något av en fristående kommun med egen ekonomi och en hamndirektion med makt och befogenheter. Hamndirektionen och den kommunala hamnförvaltningen bildades redan I styrelsen satt de stora företagarna och finansiärerna med direkta intressen i hamnen. Kockums mekaniska verkstadsindustri flyttade ut i hamnen Företaget bytte bort sin centrala stadsmark vid Davidshall och i utbyte fick man det västra hamnområdet. Flytten passade väl i tiden. När hamnen industrialiseras blev den teknikintensiva industrin en lämplig knutpunkt att bygga runt. Båtarna som byggdes blev allt större och Transporter 3

4 precis som hamnens expansion ansågs Kockums expansion vara av nationell vikt fick företaget statliga subventioner för att bygga en torrdocka. Järnvägen förde Malmö närmare kontinenten. Och allt tätare spårnät på kajerna knöt samman hamnen med det nationella järnvägsnätet. Statens övertagande av järnvägsnätet började 1896 och var klart Ekonomisk framgång Malmö fick 1922 frihamn vilket betyder att varor och gods inte tullbehandlades bildade staden ett aktiebolag: Malmö förenade ökade snabbt. På talet byggdes en oljehamn i västra hamnen. Den byggdes med offentliga medel för att få ner den stora arbetslösheten under mellankrigstiden. Hamnen blev ett industricentrum i det moderna Malmö. Hit söktes sig många olika företag, bland annat byggindustrin. Det så kallade Kolgapalatset stod 1935 färdigt på Skeppsbron. Fastigheten byggdes av stadens största byggföretag Skånska cementgjuteriet och var kanske en föraning om vad som komma skulle för Malmös arkitektur och stadsplanering. Andra världskriget hejdade aktiviteterna i hamnen. Persontrafiken i sundet försvann nästan helt och hållet. Oljeransoneringen innebar ett tillfälligt uppsving för de otidsenliga motorförsedda skutorna som bara behövde använda sina motorer i hamnarna. Men efter kriget var Malmö hamn bättre rustad än någonsin tidigare. Varvsindustrin gick mycket bra och var drivande i hamnens utformning. Ångfaryget Frej lastar smör i industrihamnen, Malmö, 20 mars Foto: Otto Ohm/ Malmö Museer/ IBL Bildbyrå Förbrukningen av olja blev större efter kriget. Behovet av billiga drivmedel var enormt och konkurrerade ut kolet. Alla större oljebolag etablerade sig i Malmödepån. Oljan gav både stuveri AB. Sedan dess har hamnverksamheten drivits kommersiellt, trots att Malmö kommun som i egentlig mening inte är en kommersiell aktör, alltid varit aktieägare i hamnen. Frihamnen blev ingen snabb källa till ekonomisk framgång. Anledningen var kriserna som Malmö drabbades av under och 30-talen. Och den ryska revolutionen som gjorde det omöjligt att exportera österut. Men industrihamnen, som byggdes samtidigt som frihamnen, blev en framgång. Sveriges modernisering och industrialisering innebar att folk fick det bättre ställt och hade råd att konsumera mer. Samtidigt växte behovet av råvaror i industrin på hemmaplan och oljeimporten Köpenhamnsbåten Öresund, Malmö, på väg till Köpenhamn, Foto: Otto Ohm/ Malmö Museer/ IBL Bildbyrå husvärme, plast och bensin. Järnvägen revolutionerade transporterna. Ända sedan talet ledde järnvägspåren långt ut på kajerna i Malmö hamn för att hämta gods från fartygen. Transporter 4

5 På- och avlastningen blev allt mer effektiv under och 1960-talen. Denna förändring påverkade godshanteringen. Varorna började hanteras med hjälp av containrar. Det var mycket effektivare än den tidigare styckegodshanteringen. Lastbilarna övertog transporterna på land. Hamnen växte mer och mer med lagerbyggnader, fryshus, uppställningsplatser för fordon och lyftkranar som tecknade sig mot horisonten. Sedan 1970-talet dominerar lastbilstrafiken godshanteringen. Varje dag rullar långtradarna över rostig järnvägsräls i Malmö hamn för att lasta bilar, olja och livsmedel tävlade Malmö med Helsingborg om den femte platsen på listan över Sveriges största hamnar. Nya tider I mer än 150 år var hamnen mest till för tillverkning med Kockums fartygstillverkning som den största aktören. Malmöbornas anspråk på havet fick helt enkelt stå tillbaka för industrins krav på goda förbindelser både till sjöss och på land. Hamnen hade växt från några få små bryggor och en och annan vågbrytare till att bli ett landområde på mer än hektar ut i Öresund. Området ökades också genom sammanslagningen med den tidigare privatägda hamnen i Limhamn 1978 och med Köpenhamns hamn, Copenhagen Malmö Port, år Tidigare utgick Cementas båtar från Limhamn men samtidigt som hamnen slogs samman med Malmö hamn upphörde cementframställningen. Färjelinjen till Dragör fanns däremot kvar och var lönsam. Inom Malmö Sjöterminal, från 1990 Malmö Hamn AB, fanns under och 90-talen mer eller mindre lönsamma dagliga förbindelser över sundet. De sista båtarna från Limhamn slutade att gå något halvår innan Öresundsbron invigdes den 1 juli Flygbåtarna från Malmö fortsatte att trafikera sundet fram till Nu börjar människorna ta tillbaka hamnen och havet. Den västra hamnen har förändrat skepnad. Där samsas kontorsbebyggelse med bostäder, rekreationsområden, småindustrier, teknologi- och handelsföretag och högskolan. Det samma gäller till stora delar Nyhamnen, Frihamnen och Industrihamnen som byggts om eller fyllts igen. Dagens industriverksamheter flyttar istället mot Norra hamnen, Oljehamnen och Swede harbour längre ut i Öresund. Malmö Högskola, Lärarhögskolan Foto: Andreas Nilsson/ Malmö Museer. Transporter 5

om vår närsjöfart och världssjöfart

om vår närsjöfart och världssjöfart om vår närsjöfart och världssjöfart >> Vet du namnet på världens fem största hamnar? >> Vet du hur mycket gods som hanteras i svenska hamnar? >> Vet du vilken ö i världen som har flest rederier per capita?

Läs mer

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne

OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK. Magnus Welroos. Vänsterpartiet i Region Skåne OM AVGIFTSFRI KOLLEKTIVTRAFIK Magnus Welroos Vänsterpartiet i Region Skåne FÖRORD Ett hållbart resande uppnås bara om flera åker kollektivtrafik. I Sverige finns i dag en positiv trend, inte minst i Skåne

Läs mer

BILTILLVERKNING I TROLLHÄTTAN - SAAB

BILTILLVERKNING I TROLLHÄTTAN - SAAB BILTILLVERKNING I TROLLHÄTTAN - SAAB Förutsättningar och omständigheter Under mellankrigstiden kom bilen att få en allt större betydelse som kommunikationsmedel, både för gods- och persontransporter. Bilen

Läs mer

Denna artikel är ursprungligen publicerat i Föreningen Nordens Årbok 2008 (se www.norden.se):

Denna artikel är ursprungligen publicerat i Föreningen Nordens Årbok 2008 (se www.norden.se): Denna artikel är ursprungligen publicerat i Föreningen Nordens Årbok 2008 (se www.norden.se): Ragner, Claes Lykke, 'Den norra sjövägen'. I Hallberg, Torsten (red), Barents ett gränsland i Norden. Stockholm,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6

Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Göteborgsregionen vs Malmöregionen 1-6 Infrastrukturmatch - Minst 17 år innan Göteborg är ikapp Rapport 2010:8 ISSN 1650-7965 Publicerad av Västsvenska Industri- och Handelskammaren 2010. Citera oss gärna,

Läs mer

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN

Stadsutveckling Jönköping. Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Stadsutveckling Jönköping Identifiering och beskrivning av arbetsprocesser DEN GODA STADEN Sammanfattning Jönköpings kommun och stadsregion har under de senaste två decennierna ansetts vara pionjärer inom

Läs mer

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt?

Hur var det möjligt för Sverige att bli en stormakt? 1 STORMAKTSTIDEN Fram till 1500-talet var Sverige ett litet och fattigt land. Trots detta blev Sverige på 1600-talet en stormakt där Östersjön nästan var som ett svenskt innanhav. Varken förr eller senare

Läs mer

Kontakter och kontaktytor i Mittnorden i ett historiskt perspektiv 1850-1950

Kontakter och kontaktytor i Mittnorden i ett historiskt perspektiv 1850-1950 Kontakter och kontaktytor i Mittnorden i ett historiskt perspektiv 1850-1950 Mittnorden 1850-1950, rapport 2006-03-21 B E Näsholm Kontakter och kontaktytor i Mittnorden i ett historiskt perspektiv 1850-1950

Läs mer

Nyckeln till Norrlands lås. del 1 Megasystemet de gyllene åren

Nyckeln till Norrlands lås. del 1 Megasystemet de gyllene åren Nyckeln till Norrlands lås del 1 Megasystemet de gyllene åren Bra att veta innan man börjar arbeta med Nyckeln till Norrlands lås Introduktion Här presenteras några av de förutsättningar som skapade den

Läs mer

Bilens tidiga historia

Bilens tidiga historia LTH Bilens tidiga historia Ett fördjupningsarbete i Teknik Historia Filip Ridell och Mikael Sjölin 2012-12- 04 Sammanfattning Bilen har en mycket lång och intressant historia. Det har skett åtskilliga

Läs mer

Sandins stationer. på Södra Stambanan: Gunnar Sandins skånska stationshistoria (från Skånetrafikens Raka Vägen).

Sandins stationer. på Södra Stambanan: Gunnar Sandins skånska stationshistoria (från Skånetrafikens Raka Vägen). Sandins stationer Södra Stambanan Gunnar Sandins skånska stationshistoria (från Skånetrafikens Raka Vägen). Gunnar Sandin fick år 2002 ett erbjudande av Skånetrafiken att skriva om pågatågsstationerna.

Läs mer

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning.

KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. KLIMATET FÖRE VINSTEN Byt system, inte klimat. För en rättvis världsordning. ENMÖTESCIRKEL FÖR KLUBBAR Det som brukar kallas för klimatförändringar är jordens varierande klimat över tid. Klimatet på jorden

Läs mer

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans

Tore Wizelius VINDKRAFT. tillsammans Tore Wizelius VINDKRAFT tillsammans Handbok för vindkooperativ Tore Wizelius Vindform förlag Research: Eva Maria Fasth, Carin Persson Foto: Jonny Mattsson, omslag samt sid. 7, Linnéa Liljegren, sid. 22

Läs mer

Malmö - hållbarhet blir verklighet

Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet Malmö - hållbarhet blir verklighet är en bok om Malmös arbete med hållbar utveckling. Framtagen av Malmö stad i samarbete med ISU -

Läs mer

Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN. av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS

Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN. av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS Fördjupningsskrift till utställningen KRAFTKÄLLAN av Lars Paulsson & Henrik Olsson INNOVATUM KUNSKAPENS HUS Förord Det talas mycket energi och kraft i våra dagar, energipolitik och kärnkraft, energidrycker

Läs mer

C-UPPSATS. Lidingös utveckling

C-UPPSATS. Lidingös utveckling C-UPPSATS 2006:031 Lidingös utveckling Från jordbrukssamhälle till villastad Caroline Bohman Luleå tekniska universitet C-uppsats Geografi Institutionen för Tillämpad kemi och geovetenskap Avdelningen

Läs mer

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket

Sverige. en pocketguide. Fakta, tips och råd till nya invånare. På lätt svenska. Integrationsverket Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Integrationsverket På lätt svenska Sverige en pocketguide Fakta, tips och råd till nya invånare Trafikregler i Sverige Sverige en pocketguide

Läs mer

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR!

RÄDDA VÄRLDEN SPARA DINA PENGAR! Joel Ström, Caroline Lindgren, Emilia Fagerberg, Dennis Berg, Julia Ärleskog, Daniel Holst, Josephine Jansson, Sebastian Moholm, Linus Blomqvist, Jonas Karlsson. Brinellgymnasiet nässjö klass Te08 RÄDDA

Läs mer

Jag fascineras av förändring. Men jag fascineras nog ännu mer av motsatsen. Vi kan kalla det "oförändring".

Jag fascineras av förändring. Men jag fascineras nog ännu mer av motsatsen. Vi kan kalla det oförändring. Sammanfattning av Peter Eklund Free your mind och en landsbygd bortom lagom, på Södermanland Landsbygdsting den 11 april 2014 i Vadsbro- Blacksta föreningsgård. Vilken bild av landsbygden väljer vi att

Läs mer

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se

Vision för Öresundsregionen år 2070. www.oresund2070.se Vision för Öresundsregionen år 2070 www.oresund2070.se Befolkningen kommer att öka med en miljon invånare och klimatet förändras. (sid 3 5 & 10) För att alla ska få plats behöver vi förtäta städerna och

Läs mer

Infrastrukturen lyfter norrland

Infrastrukturen lyfter norrland INFRASTRUKTUR/LOGISTIK BILAGA HÖST 2012 Infrastrukturen lyfter norrland GRÖN LOGISTIK SATSNING I NORR VIND I SEGLEN VÄRLDENS SNABBASTE NÄT En specialbilaga från det digitala affärsmagasinet som inspirerar

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG?

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS. Hamnen. framtidens knytpunkt VI KAN LOGISTIK - HUR KAN VI HJÄLPA DIG? FOKUS EFFEKTIV LOGISTIK OPTIMERING & FRAMTID NOVEMBER 2014 E-handel hur ser framtiden ut? Orderplocklösning smidig genom samarbete Grön transport bra för plånbok och miljö JÄMFÖR FAKTURAKÖP fakturum.se

Läs mer

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt

Begagnade bildelar. fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning Nu vill kunderna reparera miljövänligt B.N. NR. 1 2009 BEGAGNATNYTT är ett nyhetsbrev för dig som tycker det är kul att göra affärer med hänsyn till miljön Begagnade bildelar fordonskrisens stora vinnare Försäkringsbolagen kräver återvinning

Läs mer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer

ENERGI. &miljö. Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi. Miljösmarta mobilapplikationer ENERGI &miljö Varför är elen så dyr? Här blir sopor till energi Miljösmarta mobilapplikationer Sveriges bredaste sortiment av LED-lampor och LED-belysning, även dimbara. Besök vår monter A:512 på Hem &

Läs mer

C-UPPSATS. Arbetslöshet i Sverige, Norrbotten och Östergötland 1960 2004

C-UPPSATS. Arbetslöshet i Sverige, Norrbotten och Östergötland 1960 2004 C-UPPSATS 2007:087 Arbetslöshet i Sverige, Norrbotten och Östergötland 1960 2004 Tobias Forss Henrik Risberg Luleå tekniska universitet C-uppsats Historia Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m.

Uppslaget VINST & RISK VINST. DESSUTOM: VAD ÄR VINST? / VINSTEN SOM VÄGVISARE / / SYNEN PÅ VINST GENOM HISTORIEN / m.m. VINST DEN GODA CIRKELN AV FÖRETAGANDE Uppslaget VINST & RISK Läs mer på sid. 10 HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖRETAG MÅSTE GÅ MED VINST FÖR ATT ÖVERLEVA. MEN HUR ANVÄNDS VINSTEN? FÖR ÄGARNA ÄR DET VIKTIGT ATT

Läs mer

Det har blivit bättre!

Det har blivit bättre! Det har blivit bättre! det har blivit bättre sverige under 15 år ekonomifakta 1 Om Ekonomifakta Tunga fakta i fickformat, ekonomifakta finns i mobilen. Ekonomifakta är en källa till information och kunskap

Läs mer

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg?

JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? JL Core Power Grunden till accelererad framgång som entreprenör. Del 2 Vart är du på väg? Av: Jesper Lindén Den här delen i kursen Core Power är egentligen en påbyggnad och fördjupning av det som du tagit

Läs mer

NUMMER 1 2010 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR

NUMMER 1 2010 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR NUMMER 1 2010 APRIL MEDLEMSTIDNING FÖR 1 FÖRENINGEN SVENSKA JÄRNVÄGSFRÄMJANDET JÄRNVÄGSFRÄMJANDETS TIDSKRIFT KLART SPÅR c/o Thomas Görling, Tant Bruns ISSN 028-9451. Nummer 1 2010 väg 122, 451 73 Uddevalla.

Läs mer