Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta."

Transkript

1 ÅRsredovisning 2012

2 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Tryck: Åtta.45 Tryckeri AB

3 Årsedovisning

4 INNEHÅLL Innehåll Politisk organisation 3 Kommunstyrelsens ordförande 4 Kommunchefen har ordet 5 Fem år i sammandrag 6 Omvärldsanalys 7 Kommunövergripande uppdrag och mål 10 Ekonomisk analys 19 Resultaträkning 26 Finansieringsanalys 27 Balansräkning 28 Noter 29 Investeringar 34 Redovisningsprinciper 36 Personalbokslut 38 Driftsredovisning 49 Kommunstyrelsen 51 Socialnämnden 59 Utbildningsnämnden 62 Fritid- och kulturnämnden 65 Bygg- och miljönämnden 69 Överförmyndarnämnden 70 Knivstabostäder AB 72 Kommunfastigheter i Knivsta AB 74 Alsike Fastighets AB 77 Ordlista 79 Revisionsberättelse 80 2

5 Politisk organisation KF-beredningar för tillfälliga avgränsade ändamål Revisorer Valberedning Knivstabostäder AB Kommunfastigheter i Knivsta AB Alsike Fastighets AB Politisk organisation Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Personalutskott Arbetsutskott Tekniskt utskott Bygg- och miljönämnd Fritid- och kulturnämnd Krisledningsnämnd Socialnämnd Utbildningsnämnd Valnämnd Överförmyndarnämnd gemensam i Uppsala län 3

6 kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens ordförande Göran Nilsson (M) kommunstyrelsens ordförande Man kan säga att 2012 års resultat är bättre än vad det ser ut. Resultatet i resultaträkningen är 4,3 miljoner kronor lägre än budgeterat. Men vi beslutade att utdelningen från dotterbolagen skulle bli 12,5 miljoner kronor lägre än budgeterat. Det fanns tillräckligt med beskattade vinstmedel i dotterbolagen, men vi bedömde att dessa pengar skulle göra större nytta under Dotterbolagens vinstprognos för år 2013 är betydligt lägre än både för år 2012 och för år Även sett med andra perspektiv är årets resultat bättre än vad det ser ut. Knivsta är en av landets snabbast växande kommuner med en genomsnittlig befolkningsökning på 1,8 procent under de senaste fem åren. Jämför man nyckeltalen med andra snabbt växande kommuner, finner man att vi har låga kostnader och hög kvalitet på verksamheterna. Gruppen snabbt växande kommuner har högre kostnader än andra kommuner, främst beroende på att man har en större andel nybyggda lokaler. Det är glädjande att konstatera att sjukfrånvaron nu åter börjar sjunka. Det visar att vi är på rätt väg i arbetet med arbetsmiljöfrågorna. En annan inneboende styrka hos kommunen är den låga skuldsättningen och det goda egna kapitalet per invånare. Detta är extra glädjande eftersom den motsatta situationen är vanlig bland snabbt växande kommuner. Jag ser gärna denna årsredovisning som utgångspunkt för kommunens framtida utmaningar. Dessa kan sammanfattas i att kommunen under de närmaste åren ska växa ännu snabbare för att uppnå invånare år Detta finns angivet i kommunens vision för 2025 och är bara det en stor utmaning. Samtidigt ska kommunen bli en föregångskommun när det gäller arbetet med att skapa ett hållbart samhälle. Med hållbart samhälle menar vi inte bara ur ekonomisk synpunkt, utan även i socialt och ekologiskt hänseende. Det är naturligt eftersom dessa begrepp hänger ihop och är beroende av varandra. Det är min övertygelse att Knivsta kommun kommer att nå dessa högt ställda mål. Jag har redan berört de ekonomiska förutsättningarna som är mycket goda. Men kommunen har även andra styrkor som kan bli avgörande i vår strävan att nå målen. En sådan styrka är den sociala situationen. Våra invånare känner samhörighet och de sociala kontaktytorna är rikliga. Ett bevis på detta är den låga kriminaliteten i kom - mu nen. Vi är en av kommunerna i landet med lägst antal anmälda brott per tusen invånare. Vårt rikliga föreningsliv är ett annat tecken på den goda sociala situationen. Vi har alltså goda förutsättningar att även klara målet om ett hållbart samhälle ur ekologisk synpunkt. En god grund är lagd genom Miljöprogrammet och Energistrategin. Nu återstår att genomföra dessa i praktisk handling. Därmed finns alla förutsättningar för ett framgångsrikt arbete att uppnå kommunens vision

7 kommunchefen har ordet Kommunchefen har ordet 2012 var året när Knivsta kommun flyttade in i ett nybyggt kommunhus. Huset är en mötesplats för alla i Knivsta. En viktig del i huset utgörs av biblioteket som flyttat in på entréplanet. Den officiella invigningen av Kommunhuset ägde rum 7 september och följdes av aktiviteter under hela veckan. Kulmen nåddes på lördagen då huset fylldes av allmänheten under en öppet hus-dag. Invigningsveckan blev mycket uppskattad av Knivstas invånare, och att Kommunhuset är till för alla blev tydligt. Efter invigningsveckan fortsätter husets användningsområden att utvecklats. Utvecklingen av Sågenområdet fortsatte under året och flera projekt är klara att sätta igång. Problemet är att det för invånarna i Knivsta blir påtagligt först när byggkranarna är på plats. Det viktiga förberedande arbetet märks inte utåt. Förhoppningsvis kommer projekten i gång under Brännkärrskolan är ett annat bygge som vuxit fram under året. Den nya skolan får en modern energilösning och invigs till skolstarten i augusti Under året har uppdraget att ta fram underlag till nya kultur- och idrottslokaler fortsatt. Ett framtida centrum för idrott och kultur håller på att formas så att nästa steg i beslutsprocessen kan tas. Vidare har kommunen under året fastställt en fördjupad översiktsplan gällande centrala Knivsta. Kommunen fick pröva sin krisorganisation i skarpt läge 6 augusti, när det utbröt en brand på AGA. En utvärdering av krisarbetet är genomförd liksom justeringar av rutiner och uppgradering av teknisk utrustning. Arbetet med att digitalisera verksamheterna har fortsatt. Bygg- och miljönämnden har som första nämnd fått ipads till alla ledamöter. Beslut om vi ska gå över från bärbara datorer till ipads kommer att tas efter utvärdering av verksamheten samt analys av säkerheten. Under hösten 2012 har kommunfullmäktige arbetat med att ta fram en ny vision för kommunen. Engagemanget och delaktigheten har varit stort och vid årets slut fanns ett förslag som grund till det fortsatta arbetet. Knivsta kommun har under året uppmärksammats för fina placeringar i olika rankinglistor: näst bästa kommun i Sverige att leva och bo i enligt tidningen Fokus, plats 40 av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking samt bästa skolkommun i Uppland enligt lärarförbundet. Vidare fick Knivsta kommun 2012 utmärkelsen Årets energirådgivare. Utveckling och införande av ett kontaktcenter har under året tagit steg fram mot målet. Året avslutades med att Upptåget ersattes med pendeltåg från Stockholms lokaltrafik. Tåget utgår från Uppsala och tar pendlare till Stockholm med två avgångar i timmen. Pendeltåget stannar också på Arlanda, så de goda kommunikationerna med Arlanda station finns kvar. Lena Fransson Kommunchef 5

8 fem år i sammandrag Fem år i sammandrag Antal invånare 31 december Ökning antal personer Utdebitering per skattekrona 21:45 21:40 21:40 21:40 20:91 Antal anställda årsarbetare Sjukfrånvaro % 6,5 5,5 5,6 5,7 5,5 Skatteintäkter inkl. generella statsbidrag samt inkomstoch kostnadsutjämning tkr Nettokostnader tkr I procent av skatteintäkter % 97,7 104,4 100,1 99,8 101,5 Nettoinvesteringar kommunen tkr Nettoinvesteringar sammanställt tkr Låneskuld kommunen tkr Låneskuld sammanställt tkr Låneskuld per invånare Kommunen kr Sammanställt kr Tillgångar per invånare Kommunen kr Sammanställt kr Skulder per invånare Kommunen kr Sammanställt kr Eget kapital per invånare Kommunen kr Sammanställt kr Soliditet, eget kapital i procent av totala tillgångar Kommunen % 59,8 58,5 51,3 47,2 51,3 Sammanställt % 45,9 42,5 38,2 37,6 42,0 Soliditet inklusive pensionsåtagande före 1998 Kommunen % 40,9 41,5 37,0 32,8 35,5 Sammanställt % 28,2 26,4 24,8 23,8 26,2 Årets resultat Kommunen tkr Sammanställt tkr

9 omvärldsanalys Omvärldsanalys Infrastruktur/kollektivtrafik Knivsta kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet skrivit ett avtal med Uppsala läns landsting rörande kollektivtrafiken. Avtalet innebär att landstinget blir regional kollektivtrafikmyndighet samt att det sker en skatteväxling när landstinget tar över ansvaret för trafiken. Avtalet gäller från 1 januari I december ersattes Upptåget med pendeltåg från Stockholms lokaltrafik. De nya tågen trafikerar Uppsala-Stockholm via Knivsta och Arlanda. Det innebär att den som pendlar till något av arbetsområdena norr om Stockholm, till exempel Kista och Solna, inte längre behöver byta tåg i Upplands Väsby utan kan åka direkt. Efter vissa svårigheter i starten har trafiken fungerat bra. Under 2012 har en översyn av vad som behöver anpassas och åtgärdas på perrongen genomförts. Anpassningarna och ombyggnationerna kommer att utföras under Bostäder och planer Trycket på att ta fram nya detaljplaner har varit stort under året. Många vill vara med och utveckla Knivsta. Bygg- och miljökontoret avslutade året med att se över sin organisation och inventera behovet av tjänster. Flera exploatörer har fått markanvisningar på Sågenområdet och det pågår ett intensivt planeringsarbete. Snart är marken på området slut och då gäller det att nästa område är förberett. Det gör att planeringen av sydvästra Knivsta måste tidigareläggas. Förberedande diskussioner inleddes i slutet av En fördjupad översiktsplan FÖP har arbetats fram och fastställdes i september Regionalt samarbete Kommunen deltar i många projekt för att stärka kommunikationerna och näringslivsutvecklingen samt därigenom tillväxten i stråket Stockholm Uppsala. Arlandakommunernas samarbete fortsätter och nya utvecklingsområden diskuteras. Under 2012 har Sigtuna kommun varit värd för mötena. Regionförbundet har tagit fram en ny utvecklingsstrategi, RUS som har varit på remiss hos regionens kommuner under Mälardalsrådet och samarbete med ABC-kommunerna är också arenor och nätverk där Knivsta kommun deltar. Näringsliv Även om antalet företag hela tiden ökar i Knivsta kommun så är behovet av fler arbetstillfällen på hemmaplan stort. De nya företagen har få eller inga anställda. Knivsta kommun deltar i Knivsta NyföretagarCentrum. 7

10 omvärldsanalys Befolkning Knivstas folkmängd uppgick vid utgången av 2012 till personer enligt Statistiska centralbyråns (SCB:s) officiella siffror. Storleksmässigt är Knivsta därmed 147:e kommun, det vill säga en medelstor kommun. Knivsta räknas som en förortskommun till större städer. Mer än 40 procent av befolkningen pendlar till arbete i annan kommun ,6 % ,1 % ,9 % 1,8 % ,1 % 2,1 % 2,0 % ,6 % 1,7 % 1,6 % ,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % Befolkningsutveckling sedan kommunstarten, angett i antal och procent. Efter tre år med svagare folkökningstakt ökade Knivsta kommun under 2012 återigen med mer än 2 procent. Ökningen var 314 personer eller 2,1 procent jämfört med Procentuellt var kommunen den fjärde snabbast växande kommunen under Sedan kommunbildningen 2003 har invånarantalet ökat hela 21,4 procent. Till befolkningsökningen bidrog ett positivt födelseöverskott med 122 personer, men också ett fortsatt starkt inflyttningsnetto med 191 personer. Av nettoinflyttningen var 104 personer under tio år, det vill säga mer än varannan person. Under året flyttade 1087 personer in och 896 personer flyttade ut. Antalet födda var 211 personer och antalet avlidna 89. Medelåldern i kommunen på 36,5 år är oförändrad jämfört med föregående år. Av Knivsta kommuns befolkning är 30,7 procent under 20 år. Antalet unga är därmed bland det högsta i landet. Andelen 65 år och äldre är endast 12,5 procent av befolkningen och antalet över 80 år är 2,7 procent. Fördelning mellan kvinnor och män i kommunen är 49,6 procent kvinnor och 50,4 procent män. Andelen utrikes födda och utländska medborgare är 10,2 procent, med Finland, Iran och Tyskland som de tre vanligaste ursprungsländerna. 8

11 omvärldsanalys Befolkningsutveckling Knivsta Ålder Förändring Förändring, % , , , , , , , , ,4 80 w ,7 Summa ,4 9

12 kommunövergripande uppdrag och mål Kommunövergripande uppdrag och mål Vision Hela Knivsta kommun ska fortsätta att utvecklas till en av Sveriges bästa kommuner att bo och verka i, med medborgaren i centrum. Social hållbarhet Ekonomisk hållbarhet Medborgaren i centrum Ekologisk hållbarhet Hållbar utveckling Knivsta kommun har beslutat att arbeta aktivt och målmedvetet för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär en utveckling där vi kan tillgodose våra behov idag, utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillgodose sina behov. Hållbar utveckling består av tre hållbarhetsbegrepp som är ömsesidigt beroende av varandra: Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt samhälle där de grundläggande mänskliga behoven uppfylls. Det kan sägas vara det övergripande målet med hållbarhet, det vill säga en god livskvalitet till alla. Ekonomisk hållbarhet handlar om att långsiktigt hushålla med mänskliga och materiella resurser. Det är medlet för att förverkliga en god livskvalitet. Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och om att minska den mänskliga påverkan på naturen. Det kan sägas vara ramen för att uppnå en hållbar utveckling eftersom vi måste respektera de gränser som naturen sätter för att långsiktigt säkerställa medel och mål. I en kommunal kontext handlar hållbarhet om vad kommunen som organisation gör, men framför allt vilka förutsättningar som skapas för kommunens invånare att leva mer resurssnålt med fortsatt god livskvalitet. Hållbar utveckling ska genomsyra alla mål, all samhällsplanering och alla verksamheter i kommunen. Kommunfullmäktiges långsiktiga inriktning och uppdrag till samtliga nämnder A.God ekonomisk hushållning Kommunens tjänster ska kännetecknas av effektivitet och budgetföljsamhet. Målet är delvis uppnått Samtliga nämnder arbetar kontinuerligt med att effektivisera verksamheterna. Totalt är nämndernas resultat för 2012 i stort enligt budget. Då en nämnd har ett relativt stort underskott kan budgetföljsamheten förbättras. Kommunens resultat uppgår till 0,4 procent av skatter och kommunalekonomisk utjämning år

13 kommunövergripande uppdrag och mål Skattesatsen för 2012 var fastställd till 20:91. Fördelningen av vad kommun respektive landsting ansvarar för varierar i landet. En jämförelse är därmed komplicerad att göra. Det är dock drygt 200 kommuner vars totala skattesats, det vill säga landsting och kommun tillsammans, är högre än Knivsta kommuns. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som kännetecknas av öppenhet, likställighet och god arbetsmiljö. Målet är delvis uppnått Arbete fortgår genom olika aktiviteter som ska stärka den goda arbetsmiljön och öppenheten, till exempel chefsmöten, arbetsledardagar, arbetsplatsträffar, chefskörkort, diskussioner om vad en attraktiv arbetsgivare innebär, bred delaktighet, klara och tydliga rutiner och uppdrag med mera. Knivsta kommuns personalpolitik har reviderats under Sjukfrånvaron för året uppgick till 5,49 procent. Hälso- och arbetsmiljöundersökningen som genomfördes under hösten 2012 visar att 76 procent av kommunens anställda upplever att de har en god hälsa. Det är samma resultat som år B. God kommunal kvalitet och service med medborgaren i centrum Kommunen ska kännetecknas av valfrihet, likställighet, öppenhet och medborgarinflytande. Kommunens medborgare ska på ett enkelt sätt kunna ta del av kommunens information och beslut och ges möjlighet att lämna synpunkter och förslag. Målet är uppnått Arbetet med att stödja nämnder och verksamheter i att ta emot och rapportera synpunkter och klagomål fortsätter. I arbetet med att införa ett kommungemensamt styr- och kvalitetssystem inom samtliga verksamheter är synpunkts- och klagomålshanteringen en viktig del. I juli lanserades en ny design inklusive förbättrad sökfunktion på Detta har ökat tillgängligheten till innehållet på webben. En mobilwebb är under utarbetande, men har ännu inte kunnat lanseras. En kommunikationspolicy har antagits av kommunfullmäktige. Den lägger grunden både för det strategiska och för det dagliga kommunikationsarbetet i kommunen. Riktlinjer för användning av sociala medier har fastställts med målet att erbjuda ökade möjligheter till kommunikation och dialog. Vidare är en officiell facebooksida för Knivsta kommun förberedd och kommer att lanseras efter årsskiftet. 11

14 kommunövergripande uppdrag och mål Arbete pågår med att ta fram rutin för hur detaljplaneförslag ska remitteras till gruppledare i partier och relevanta nämnder. Offentliga möten hålls alltid i samband med samråd. Kärnverksamheterna ska fortsätta att kvalitetssäkras, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar som ska ligga till grund för styrning och verksamhetsutveckling. Målet är uppnått Kvalitetsdeklarationer finns för kommunens lagstadgade verksamheter utförda i egen regi. En plan för revidering av deklarationerna är framtagen och ska genomföras under Kvalitetsredovisningar för 2011 för förskola/skola, vård och omsorg, kultur och fritid samt för kommunens IT-verksamhet finns upprättade under Det har under året inte gjorts någon detaljerad kvalitetsredovisning inom bygg och miljö eller för de kommunaltekniska verk samheterna. Enligt beslut i bygg- och miljönämnden september 2012 anses uppföljningen av tillsynsplanen för miljöområdet och bygglov alliansens rapport för 2011 fungera som kvalitetsredovisning för Kommunstyrelsen beslutade i december 2012 att inte upp rätta någon kvalitetsredovisning för de kommunaltekniska verksamheterna för 2011, utan göra en redovisning för 2012 under Kommunen ska tillhandahålla och utveckla sådana e-tjänster som bidrar till utveckling av dialog och demokrati och som förenklar servicen till medborgarna. Målet är delvis uppnått Förvaltningen arbetar med att rangordna och göra konsekvensanalyser på ett antal identifierade e-tjänster utifrån medborgare/kundnytta, teknisk komplexitet samt verksamhetsnytta. Arbetet utförs i samverkan med kommunens olika verksamheter. En kundportal som ska fungera som ingången till e-tjänster är framtagen, men ännu inte i bruk. Riktlinjer för användningen av sociala medier har fastställts med målet att erbjuda ökade möjligheter till kommunikation och dialog. Vidare är en officiell facebooksida för Knivsta kommun förberedd och kommer att lanseras efter årsskiftet. Genom flytt till nytt kommunhus har en ny lösning för webbsändning från kommunfullmäktige tagits i bruk. I Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet har kommunen plats 40 av 290, vilket är något sämre än 2011 då man hade plats 36. Kärnverksamheterna har fortsatt arbetet med kvalitetssäkring, till exempel genom kvalitetsdeklarationer och kvalitetsredovisningar vilka ligger till grund för styrning och verksamhetsutveckling 12

15 kommunövergripande uppdrag och mål C. God livsmiljö och hållbar utveckling Kommunen ska ha en långsiktigt hållbar utveckling vad gäller miljö, ekonomi och sociala hänseenden, det vill säga även med avseende på energi, näringsliv, service och boende. Målet är delvis uppnått Arbetet med framtagandet av en strategi för vatten och avlopp (VA) är klart, och strategin är beslutad i kommunfullmäktige. Nu fortsätter arbetet med framtagande av VA-planer och implementeringen av dessa. Likaså ska VA-strategin arbetas in i den framtida översiktsplanen. Dock, för att kunna nå detta mål liksom för att nå Sveriges och Europas miljömål behöver mer arbete satsas på en hållbar samhällsutveckling med den fysiska planeringen som utgångspunkt. Inom arbetet med energieffektivisering har fokus hittills legat på strategiska frågor. Det har nu flyttats till intern energieffektivisering och resurshushållning. Inom bolagen pågår kontinuerligt energieffektiviseringar, men mycket återstår fortfarande att genomföra. Positiva exempel är beslutet att bygga den nya Högåsskolan som passivhus, samt det pågående arbetet med att effektivisera kommunens transporter. Kommunen ska göra det möjligt och fördelaktigt för medborgare och näringsverksamheter att ta sin del i det globala miljöansvaret. Målet är uppnått Avfallsenheten har genomfört ett ambitiöst projekt för att samla in en ökad andel matavfall med avsikt att detta ska användas till biogas. En satsning pågår med syfte att kunna erbjuda kommuninvånarna ett fördelaktigt pris på solceller. Likaså pågår ett projekt för ökad cykling bland kommunens invånare. Det kommer att fortsätta under Tidningen Fokus har utsett Knivsta till den näst bästa kommunen att leva och bo i. Återvinningsgraden för allt avfall har visat en ökande trend på cirka en procentenhet per år de senaste åren. Trenden prognostiseras att hålla i sig även Mätningar av myndigheten Trafikanalys visar att biltrafiken i Uppsala län har minskat sedan var den 7 procent lägre, trots en stadigt ökande befolkningsmängd. Som en del i att miljötillsynen bidrar till kommunens måluppfyllelse har särskild fokus lagts på miljötillsyn med koppling till fysisk planering och vattenkvalitet. Torghandel i Knivsta har förenklats genom att lokala primärproducenter i mindre skala enligt livsmedelsverkets riktlinjer för 2012 inte behöver registrera sin verksamhet. 13

16 kommunövergripande uppdrag och mål D. God hälsa och meningsfull fritid Kommunen ska ha en positiv utveckling vad gäller folkhälsa. Målet är delvis uppnått Ohälsotalet i Knivsta kommun 2012 var 17,8, vilket är lågt jämfört med övriga kommuner i riket. Ohälsotalet är sammansatt av ett flertal olika faktorer kopplade till socialförsäkringen, relaterat till antal registrerade försäkrade bland befolkningen i åldern år. För att på ett bättre sätt följa och mäta utvecklingen av folkhälsa i Knivsta föreslås kommunen istället använda sig av ett självskattat allmänt hälsotillstånd. Det är ett globalt hälsomått som visat sig ge en god bild av förtida sjuklighet och dödlighet. Måttet utgör ett samlat mått på individens hälsa och avspeglar både fysisk och psykisk hälsa. Medborgarenkät genomförs vartannat år, senast Nästa mätning sker år Kommunfullmäktiges mål per nämnd Till kommunstyrelsen som koncernledning Kommunen ska vara attraktiv som inflyttningsort med en befolkningstillväxt på cirka 2 procent. Målet är uppnått Knivsta är en attraktiv inflyttningsort med ett positivt flyttningsnetto. Befolkningstillväxten är cirka 2,1 procent för år Kommunen ska inte driva verksamheter/bolag som på ett osunt sätt konkurrerar med det privata näringslivet. Målet är uppnått Verksamheter inom kommunen som bedrivs på en konkurrensutsatt marknad har bedömts inte konkurrera på ett osunt sätt. Till kommunstyrelsen som verksamhetsnämnd Kommunens grönområden ska ha god tillgänglighet och kvalitet. Målet är uppnått God boendemiljö, god tillgång till lek- och friluftsmöjligheter, säkra gång- och cykelstråk och förskönande planteringar är några av de saker som efterfrågas av kommuninvånarna. En genomgång av inkomna synpunkter 2012 visar att fler lämnar beröm för kommunens arbete, bland annat avseende gallring av tätortsnära skog och hundlatriner. Samtidigt finns efterfrågan på förbättringar, till exempel en park, fler hundlatriner i Alsike och roligare lekplatser. Förvaltningen lyssnar på inkomna synpunkter och klagomål och strävar efter att styra verksamheten till gagn för alla människors behov av vistelse i utemiljön. 14

17 kommunövergripande uppdrag och mål Exploatering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt översiktsplan, miljöprogram och energistrategi. Målet är delvis uppnått Under året har policy antagits rörande energikrav vid nyproduktion i Knivsta kommun. Policyn är en följd av de mål samt handlingsplaner som finns i den beslutade Energistrategin. Detta är ett positivt steg i rätt riktning, men det krävs ett mer övergripande och långsiktigt tänk i exploateringsprocessen utifrån begreppet hållbar utveckling för att målet ska anses vara helt uppnått. Planeringen av vägar och kollektivtrafik ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. Målet är delvis uppnått Planeringen tar oftast utgångspunkt i hållbar utveckling, men det är inte ofta planeringen utgår från att det på sikt ska ske utan fossila bränslen. För att detta ska bli verklighet måste mer fokus läggas på planering av cykelvägar och kollektivtrafik, så att dessa verkligen prioriteras framför biltrafik. Vid planering av nya parkeringar ingår laddplatser för elbilar. Kommunen ska ha ett gott företagsklimat. Målet är uppnått Kommunen ligger mycket bra till på de rankningar som görs över före tagsklimatet i Sveriges kommuner. Enligt Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner ligger nu Knivstas på plats 40 av 290. Till Bygg- och miljönämnden, tillika trafiknämnd Byggande och planering ska ske med stor hänsyn till hållbar utveckling enligt Översiktsplan, Miljöprogram och Energistrategi. Målet är delvis uppnått Kulturmiljöprogrammet är ute på samråd. Definitionen av en attraktiv stadsmiljö har utretts och diskuterats på två träffar med kommunstyrelsens planutskott och bygg- och miljönämndens arbetsutskott. Frågan om nyttjande av åkermark för exploatering och behov av gemensamma ytor samt lantbrukarnas intressen finns med i mallarna för planhandläggning. Även frågan om miljö- och klimatpåverkan, energismarta lösningar och lokala kretslopp finns med i mallarna. Som en del i att underlätta nybyggnad i stråk på landsbygden finns avsikten att ange avstånd till kollektivtrafik i beslutsunderlag till bygglov och förhandsbesked. Detta har dock ännu inte införts. Med start hösten 2013 kommer rådgivning kring energifrågor att erbjudas i samband med tomtköp. 15

18 kommunövergripande uppdrag och mål Planering av trafiken ska ha som utgångspunkt att all trafik ska ingå som en del i ett långsiktigt hållbart samhälle, på sikt utan fossila bränslen. Målet är uppnått I kommunvelometern placerade sig Knivsta kommun på plats 19 av 33 och det konstaterades i rapporten att kommunen är mitt i en kraftfull satsning på cykelinfrastruktur och underhåll. Antalet parkerade bilar och cyklar är relativt konstant jämfört med tidigare år. Till socialnämnden Nämndens verksamheter ska präglas av trygghet, valfrihet och kvalitet. Målet är delvis uppnått Kundportalen för Kunden i Centrum finns framtagen men är ännu inte i bruk. Serviceutbudet inom särskilt boende äldre och LSS-boende är över medelvärde, hemtjänst ligger något under medel. KkiK 2012 Riket Knivsta av max LSS-boende Särskilt boende Hemtjänst Siffrorna kommer från rapporten Kommunens kvalitet i korthet. Nämndens verksamheter ska vara effektiva och individuellt anpassade. Metoder ska utvecklas och förebyggande arbetssätt ska vara vägledande. Målet är delvis uppnått Verksamheten har inte hunnit med att uppdatera alla individuella utvecklingsplaner under året. En del av arbetet återstår och kommer att genomföras under Nöjdkundindex inom äldreomsorgen blev inte genomförd för Knivsta i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK). Socialstyrelsen erhöll inte begärda uppgifter för att slutföra undersökningen. Berörd personal har fått fortbildning, utifrån regionala gemensamma satsningar och inom olika evidensbaserade metoder och arbetssätt. Möten mellan personal inom socialnämnd, utbildningsnämnd samt fritid- och kulturnämnd har genomförts. Närvårdssamarbetet med Uppsala läns landsting har inletts och en närvårdskoordinator är anställd. Öppna verksamheter ska utvecklas för att ge god livskvalitet, bland annat genom samverkan med frivilliga och deras organisationer. Målet är uppnått Kontakter har tagits för att öppna upp för ytterligare samarbete med olika frivilligorganisationer, inklusive företrädare för näringslivet. 16

19 kommunövergripande uppdrag och mål Samverkansavtal med polismyndigheten är tecknat och följs upp varje kvartal tillsammans med utbildningsnämnden, fritid- och kulturnämnden och polismyndigheten. Ansvarig för detta arbete är ord förande i utbildningsnämnden. Tidiga insatser ska eftersträvas inom individ- och familjeomsorgen. Målet är uppnått Samarbetet med öppenvården och Resursteamet har förbättrats och intensifieras i placeringsärendena. Utredningssekreterarna har svårt att hålla utredningstiderna korta. Under året har tjänster varit vakanta på grund av sjukdom och föräldraledigheter. Till utbildningsnämnden Kommunen ska ha länets bästa skolor och vara bland de 25 bästa i SKL:s ranking 2012 och bland de 10 bästa i SKL:s ranking Målet är delvis uppnått Resultatet av rankingen för 2012 redovisas av Sveriges kommuner och landsting (SKL) först i mars hade Knivsta rank 75 och näst Håbo länets bästa skolor. Antalet barn i förskolornas barngrupper ska minska under planperioden om ekonomin så tillåter. Målet är delvis uppnått 2012 minskade antalet barn i förskolornas barngrupper jämfört med tidigare år, från i snitt 20,03 barn år 2010 till 19,58 år 2011 och 19,51 år Nolltolerans mot mobbning och diskriminering. Målet är delvis uppnått Signalerna till Utbildningskontoret och utbildningsnämnden är att mobbing och diskriminering minskat. Skolans fritidsverksamhet ska utvecklas och förbättras. Målet är delvis uppnått Sommaren 2012 redovisade kommunens controllerverksamhet sin utvärdering av fritidshemmen. Utvärderingen ger en nulägesbeskrivning som kan tjäna som utgångspunkt för framtida jämförelser. Till fritid- och kulturnämnden tillika demokratinämnd Anläggningar för föreningsliv ska utvecklas i takt med Knivstas tillväxt. Knivsta arena ska påbörjas under mandatperioden. Målet är uppnått Beviljade investeringsmedel tas i anspråk. Arenaberedningen har under våren lagt fram förslag på vad som ska byggas, i vilken ordning samt presenterat en tidplan till kommunfullmäktige. Upphandling av arkitekt har genomförts. Ansökan om detaljplaneändring har lämnats in och den processen har påbörjats. 17

20 kommunövergripande uppdrag och mål Vidare har ett uppdrag påbörjats om att utreda var man ska kunna ersätta befintliga fotbollsplaner i Knivsta. Kulturskolan ska utvecklas i samklang med brukarnas synpunkter. Målet är uppnått I Kulturskolan deltog under hösten barn fördelade på 484 kursplatser. Några barn deltog i flera ämnen varav det ena var ett gruppämne. På musiksidan har kösituationen förbättrats något vid terminsstarten och kön till gitarr och slagverk har minskat. I dans, bild och form och teater har grupper startats upp enligt de önskemål som kommit in genom anmälningar. En brukarenkät har genomförts och den visar att de barn och ung - domar som deltar i verksamheten är mycket nöjda. Kommunens demokratiarbete ska vitaliseras. Målet är uppnått En strategi för nämndens demokratiuppdrag kommer att tas fram. Politiker och tjänstemän har deltagit i tre konferenser angående demokratiarbete. Förslag på ett fortsatt strategiarbete kring demokratiarbete har lämnats till nämnden. Föreningslivet inom kulturområdet ska stimuleras. Målet är uppnått Antalet sökande av arrangörsstöd för olika kulturaktiviteter har ökat jämfört med Elva föreningar beviljades arrangörsstöd under våren En inventering av kulturföreningarnas behov och resurser genomfördes under året. Biblioteksverksamheten ska utvecklas. Målet är delvis uppnått Under 2012 lånades medier och dessutom gjordes nedladdningar av e-böcker. Motsvarande summor för samma period 2011 är respektive 517. Detta innebär att utlåningen minskade med lån, vilket är anmärkningsvärt lite eftersom biblioteket var stängt i nästan tre månader. Antalet nedladdningar mer än fördubblades. Antalet nya låntagare var personer. Motsvarande 2011 var 826 personer. Antalet aktiva låntagare 2012 uppgår till Den stängda perioden gör att antalet besökare inte kommer att komma upp i samma nivå som Då biblioteket öppnade i nya kommunhuset var inte någon besöksräknare installerad, men antalet besökare räknades manuellt första dagen och uppgick då till 600 personer. 18

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg

Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg ÅRsredovisning 2012 Produktion: Knivsta kommun, kommunkontoret. Grafisk form: PQ layout. Omslagsbild: Kommunhuset, interiör. Foto: Ing-Marie Söderberg Årsedovisning 2012 1 INNEHÅLL Innehåll Politisk organisation

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879

Extraordinära intäkter 0 0 0 Extraordinära kostnader 0 0 0 ÅRETS RESULTAT NOT 6 12.860 34.044 25.879 RESULTATRÄKNING Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 135.383 134.026 120.085 Verksamhetens kostnader NOT 1-619.231-570.550-535.214 Avskrivningar -25.691-24.651-23.995 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Produktion: Knivsta kommun, Kommunkontoret. Omslagsbild: Krusenberg Herrgård vid sjön Mälaren. Foto: Knivsta kommun Grafisk form: PQ layout.

Produktion: Knivsta kommun, Kommunkontoret. Omslagsbild: Krusenberg Herrgård vid sjön Mälaren. Foto: Knivsta kommun Grafisk form: PQ layout. ÅRSREDOVISNING 2013 Produktion: Knivsta kommun, Kommunkontoret. Omslagsbild: Krusenberg Herrgård vid sjön Mälaren. Foto: Knivsta kommun Grafisk form: PQ layout. Tryck: Åtta.45 AB. ÅRSREDOVISNING 20133

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor

Bokslutsdokument RR KF BR. Kommittén för rättighetsfrågor Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

knivsta r2006:layout 1 2007-05-02 15:42 Sida 1 årsredovisning 2oo6 knivst a kommuns årsredovisning 2006

knivsta r2006:layout 1 2007-05-02 15:42 Sida 1 årsredovisning 2oo6 knivst a kommuns årsredovisning 2006 årsredovisning 2oo6 produktion: Kommunkontoret, Knivsta kommun grafisk form: Informationsservice, Uppsala kommun, ao 21 01 33 tryck: Tryckeriservice, Uppsala kommun Innehåll Kommunstyrelsens ordförandes

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013

Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 Driftredovisning resultaträkning per nämnd, mkr 2013 NÄMND Bokslut 2012 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt Kostnader Resultat Bokslut 2012 INTÄKTER/KOSTNADER 2013 Kom ers Prest ers Intäkter S:a intäkt

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2015 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2015 Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 3. Förbundets

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden

Bokslutsdokument RR KF BR. Kollektivtrafiknämnden Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Bilaga 4 a Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Allmänna redovisningsprinciper Räddningstjänstförbundet tillämpar Kommunallagen (KL), Lagen om kommunal redovisning (KLR) samt rekommendationer

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Verksamhetsberättelse och bokslut för Knivsta kommun och kommunkoncern KS-2010/302

Verksamhetsberättelse och bokslut för Knivsta kommun och kommunkoncern KS-2010/302 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2010-04-12 92 Verksamhetsberättelse och bokslut för Knivsta kommun och kommunkoncern KS-2010/302 BESLUT Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (9) Styrelsen för Brf Kirseberg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING

BRF SOLREGNET. Org nr 716421-9631 ÅRSREDOVISNING BRF SOLREGNET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001 Styrelsen för Brf Solregnet får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Föreningen har till ändamål

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Kommunstyrelsen 2016-02-02 0 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2015... 3 Preliminärt bokslut 2015... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Preliminärt bokslut 2011

Preliminärt bokslut 2011 Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Brf Glada Laxen Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9

Söderhamns kommun. Granskning av delårsrapport per den 31 augusti Revisionsrapport. KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Granskning av delårsrapport per den 31 augusti 2006 KPMG 11 oktober 2006 Antal sidor 9 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 1 3. Ansvarsavgränsning 2 4. Granskning 2 5. Revisionsmål 3 6. Granskningens

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm

Bokslut för BRF Alfågeln HSB Stockholm Bokslut för BRF Alfågeln 2004-01-01-2004-12-31 HSB Stockholm Resultaträkning 04-01 - 04-12 03-01 - 03-12 Nettoomsättning Not 1 11 349 109 10 150 735 Fastighetskostnader Drift Not 2-5 895 303-5 826 687

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26

Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Fastställd av landstingsfullmäktige Dnr 2013-036 2013-11-26 Finansplan 2014 2016 Tjänstemannaförslag 2013 10 21 Innehåll 1. Inledning 2 2. Ekonomi 2 3. Utdebitering 2 4. Balanskrav 2 5. Ekonomiska förutsättningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 1(12) Bostadsrättsföreningen Örjansgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 - balansräkning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013

Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 2012-11-08 Dnr TN 2012-49 Trafiknämndens verksamhetsplan 2013 - årsbudget - 2012-11-12 INNEHÅLLSFÖRTECKNING _Toc340145143 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Årsbudget... 4 Bilaga 1: Resultaträkning,

Läs mer

Delårsrapport. för. januari-mars 2016

Delårsrapport. för. januari-mars 2016 Delårsrapport för januari-mars 2016 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2016-03-31 Delårsrapport för perioden 2016-01-01 2016-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31

Brf Betonggjutaren 4(12) 717600-2967. 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 Brf Betonggjutaren 4(12) 2005-01-01 2004-01-01 Resultaträkning Not -2005-12-31-2004-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter 3 531 696 3 531 696 Hyresintäkter 467 661 411 172 Övriga rörelseintäkter 0 200 Summa

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Resultaträkning Not 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning 1 8 065 055 8 077 988 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET

Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Sammanställd redovisning i förgrunden eller bakgrunden En kartläggning av Skånes kommuners årsredovisningar EKONOMIHÖGSKOLAN VID LUNDS UNIVERSITET Varför så kritiska? Kanske inledningsvis något positivt.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Vad har dina skattepengar använts till?

Vad har dina skattepengar använts till? Vad har dina skattepengar använts till? Jan Bohman (s) kommunstyrelsens ordförande Åsa Granat kommundirektör Kommunens organisation Kommunfullmäktige Värdegrundsberedning Barn och bildningsnämnd Fritidsnämnd

Läs mer

Landstingets finanser

Landstingets finanser 5 Landstingets finanser Landstingets finanser Avsnittet behandlar lanstingets ekonomi. I tabellerna har i vissa fall en uppdelning skett mellan landstinget och hela landstingskoncernen där samtliga landstingsägda

Läs mer

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2

RÄTTVISANDE RÄKENSKAPER...2 Rapport Åtvidabergs kommun Granskning delårsrapport 2006-08-31 2006-10-17 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åtvidabergs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Sammanställd redovisning

Sammanställd redovisning Ludvika kommun Utbildningscentrum LudvikaHem AB 100 % Energi 28,6 % Kraft AB 42 % GGAB 100 % Elförsäljning Elnät Sammanställd redovisning Allmänt En betydande andel av den kommunala verksamheten bedrivs

Läs mer

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr

Årsredovisning för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG. Org.nr Årsredovisning 2014 för TYRESÖ NÄRINGSLIVSAKTIEBOLAG 2 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Tyresö Näringslivsaktiebolag avger härmed följande

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5

Olofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll

Läs mer