Mall för medarbetarsamtal CHEF *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mall för medarbetarsamtal CHEF *"

Transkript

1 Mall för medarbetarsamtal CHEF * Datum: Namn: Avdelning: Institution: Chefens namn: * Denna mall ska användas då medarbetarparten är en chef med personalansvar. Medarbetarsamtal har förts mellan ovanstående chef och medarbetare och utmynnat i följande överenskommelse om vilka mål som ska gälla för medarbetaren det kommande året. Underskrift chef Underskrift medarbetare Chef behåller originalet. Kopia till medarbetaren.

2 Medarbetarsamtal Grunden bakom ett medarbetarsamtal är att arbetstagare ska ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete (Arbetsmiljölagen 2 kap 1 ). Medarbetarsamtalet är således ett instrument för kompetensoch verksamhetsutveckling, liksom en möjlighet att fånga upp signaler om ohälsa eller problem i arbetsmiljön liksom framtida ledarskapsintresse. Denna mall består av två delar, en del som syftar till att medarbetare och chef ska föra en dialog kring de psykosociala och fysiska faktorerna i medarbetarens arbetsmiljö och en del som syftar till att formulera de mål som medarbetaren särskilt ska jobba mot under det kommande året och som sedan följs upp i och utmynnar i den nya lön som man kommer överens om i det lönesättande samtalet. Del 1 består av frågor kring den psykosociala och fysiska arbetsmiljön. Det handlar till exempel om frågar rörande hur medarbetaren trivs på jobbet och hur den fysiska arbetsmiljön är. Det finns också plats för anteckningar. Del 2 består av en sida per lönekriterie. Överst på sidan finns två rutor med färgad bakgrund, den vänstra innehåller definitionen av det aktuella lönekriteriet och den högra rutan innehåller exempel på frågor utifrån lönekriteriet. Frågorna syftar till att väcka tankar och funderingar om t.ex. vilka mål som ska sättas för det kommande året. I mitten av sidan finns plats att som förberedelse inför samtalet skriva anteckningar som svar och kom ihåg utifrån dessa frågor. Tillsammans på medarbetarsamtalet formulerar medarbetare och chef sedan de mål som ska gälla och vilka verksamhetsmål dessa stödjer. Man kan med fördel göra medarbetarsamtalet i ett stycke, dvs del 1 och 2 samtidigt. Man kan också, om man kommit överens om det, börja med del 1 och sedan ta del 2 vid ett annat tillfälle. Kopplingen mellan medarbetarsamtal och lönesättande samtal Det finns en koppling mellan medarbetarsamtalet och det lönesättande samtalet. I decemberfebruari hålls ett medarbetarsamtal mellan medarbetare och chef. Samtalet är målsättande och ska täcka in den kommande lönerevisionsperioden (vanligtvis 1 år framåt i tiden). På följande sidor i denna mall finns underlag för att sätta mål som täcker Högskolans gemensamma lönekriterier samt de för lärare (undervisande och/eller forskande personal) särskilda (kompletterande) lönekriterierna. Medarbetaren har sedan att jobba mot det dessa mål under det kommande året. Uppföljning och utvärdering av hur målen uppnåtts görs av medarbetare och chef i samband med det lönesättande samtalet. Det lönesättande samtalet ska genomföras i september-oktober och utmynnar i en skriftlig överenskommelse dem emellan om vilken ny lön som ska gälla för medarbetaren.

3 Att tänka på inför, under och efter ett medarbetarsamtal Att tänka på inför ett medarbetarsamtal Det finns möjlighet att utföra medarbetarsamtalet i två delar, antingen tar ni båda delarna vid samma tillfälle eller delar upp dem och tar del 1 för sig och del 2 för sig. Stäm av med varandra om ni föredrar ett eller två tillfällen. Boka i god tid i förväg in medarbetarsamtalet (ett eller två tillfällen). Avsätt gott om tid, ca 1 timma. Boka lokal för medarbetarsamtalet (ett eller två tillfällen). Gärna en neutral miljö där ni kan sitta ostört. Medarbetare och chef funderar och förbereder sig, på var sitt håll, inför samtalet och på hur punkterna/frågorna på följande sidor ska besvaras. På varje sida finns plats för anteckningar inför samtalet. Ha gärna uppföljningen/utvärderingen av det resultat och den skicklighet som uppnåtts som utgångspunkt för din förberedelse och sedan också i medarbetarsamtalet. Det mesta av uppföljningen/utvärderingen bör ha sammanfattats i det lönesättande samtalet. Ha gärna anteckningarna från förra årets medarbetarsamtal som utgångspunkt för din förberedelse och sedan också i medarbetarsamtalet. Att tänka på under ett medarbetarsamtal Var saklig, tydlig och lyssna. Undvik antydningar och tala i jag-form. Var konkret och ge gärna exempel på vad du menar. Samtalet hålls i förtroende, försök vara öppen och uppriktig och ha högt i tak. Ta din del av ansvaret för att det blir ett bra och meningsfullt samtal. Här är också förberedelsen A och O. På varje sida finns rutor att, för respektive lönekriterie, ange mål som ska gälla för medarbetaren det kommande året, liksom vilket verksamhetsmål detta stödjer. Formulera dessa mål tillsammans i dokumentet. Formulera målen tydligt, dvs SMART: Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska och Tidssatta. Målen bör formuleras utifrån medarbetarens och avdelningens/institutionens behov, utifrån verksamhetsplanen och Högskolans övergripande mål. Tänk på att tydlighet runt mål vid medarbetarsamtalet underlättar det lönesättande samtalet. Håll samtalet fokuserat kring medarbetaren och hur hans/hennes resultat och skicklighet kan förbättras och vilka mål som utifrån detta ska sättas för det kommande året. Vilka eventuella planer som finns för kollegorna är mindre viktigt. Tänk på att mål kan sättas på både kort och lång sikt, liksom ge direkt eller indirekt lönepåverkan. Chef och medarbetare undertecknar (på första sidan) ett exemplar av mallen och fastställer på så sätt den slutliga version av vilka mål som ska gälla för medarbetaren det kommande året. Chef behåller originalet av det undertecknade dokumentet. Medarbetaren ska få en kopia. Ge varandra återkoppling på hur ni upplevde samtalet. Om ni tar både del 1 och del 2 vid samma tillfälle, kan det vara lämpligt med en liten bensträckare emellan. Att tänka på efter ett medarbetarsamtal Det undertecknade exemplaret av mallen ska sparas och förvaras inlåst av chef i minst 5 år. Om ni kommer överens om något under samtalet som ska återkopplas av chef eller medarbetare glöm inte att göra det. Frågor Om du har några frågor rörande medarbetarsamtalet, kontakta i första hand din HR-specialist.

4 Del 1

5 Del 1: Psykosocial och fysisk arbetsmiljö Arbetsmiljö och trivsel Hur ser du på din psykosociala arbetsmiljö (stress, arbetsbelastning, arbetsglädje, öppenhet, osv)? Vad kan förbättras? Hur ser du på din fysiska arbetsmiljö (ljud, ljus, luft, temperatur, ventilation, kontor, möbler, tillgänglighet, osv)? Vad kan förbättras? Trivs du på arbetet? Om inte, varför? Upplever du dig mobbad, trakasserad eller kränkt på något vis i arbetet? Vilka arbetsuppgifter anser du mer respektive mindre viktiga? Vilka arbetsuppgifter anser du mer respektive mindre utvecklande? Beskriv under vilka förutsättningar du presterar bäst. Relation chef/medarbetare Hur anser du att vår relation är, finns det något vi kan förbättra/utveckla? Anser du dig få den feedback som behövs i ditt arbete? Hur fungerar möten på arbetsplatsen, information från chef till medarbetare, från medarbetare till chef och kollegor emellan? Vad är bra? Vad kan utvecklas? Jämställdhet, mångfald och likabehandling Hur ser du på organisationen/din situation ur ett jämställdhets-, mångfalds- och likabehandlingsperspektiv? Har du på något vis känt dig diskriminerad i arbetet? Övrigt Finns det något i ditt privatliv som påverkar arbetet eller som du av annan anledning vill informera mig/arbetsgivaren om? Hur ser möjligheten ut att kombinera privatliv och arbetsliv? Kan jag/arbetsgivaren göra något för att stötta? Är du intresserad av ledarskap?

6 Del 2

7 Resultat mål Resultat bedöms bland annat genom visad förmåga att: i dialog med medarbetarna leda verksamheten mot Högskolans vision och utvecklingsplan skapa förutsättningar för att den egna verksamheten kan slutföra uppdrag och leverera resultat, enligt uppsatta mål, inom ramen för tilldelade resurser nå de individuella mål som bestämts vid bland annat medarbetarsamtal skapa förutsättningar för att såväl eget arbete som medarbetares arbete kan utföras med kvalitet och enligt uppsatta mål inom ramen för det egna ansvaret säkerställa att förutsättningar finns för att främja utbildning och forskning genomföra och följa upp institutionens eller avdelningens verksamhetsplan analysera verksamhetens resultat och omsätta dessa i planering för framtiden Hur planerar du att skapa förutsättningar för att den egna verksamheten kan slutföra uppdrag och leverera resultat, enligt uppsatta mål i Högskolans vision, utvecklingsplan och institutionens/avdelningens verksamhetsplan, och inom ramen för tilldelade resurser? Utifrån detta, vilka mål ska gälla för dig som chef det kommande året? Vilka förutsättningar för såväl ditt eget arbete som dina medarbetares, behöver du skapa för att avdelningens arbete ska utföras med kvalitet och enligt uppsatta mål det kommande året? Hur kan du, inom ramen för ditt ansvar, främja utbildning och forskning? Tankar och planer rörande arbetet med institutionens/avdelningens verksamhetsplan? Beskriv din analys av verksamhetens resultat och utifrån detta, vilka planer du har för institutionen/avdelningen de kommande åren? I samtalet om området Resultat bör ni fundera på övergripande och enskilda mål kopplat till medarbetarens befattning och arbetsuppgifter. Mål kopplat till övriga områden (Kompetens, Samarbete, Arbetsmiljö och Utveckling samt de för lärare (undervisande och/eller forskande personal) kompletterande lönekriterierna) sätts under respektive rubrik på följande sidor.

8 Ledarskap mål Ledarskap bedöms bland annat genom visad förmåga att: representera Högskolan såväl internt som i externa sammanhang organisera institutionens/avdelningens arbete så att det stödjer ett effektivt arbets-sätt och blir tydligt för både medarbetare och externa kontakter hur verksamheten leds och är organiserad vid behov kunna prioritera arbetsuppgifter och göra detta tydligt för medarbetarna delegera arbetsuppgifter och ge mandat att utföra dem inom rimlig tid och genom ett aktivt ställningstagande fatta beslut motivera och engagera medarbetarna till goda arbetsinsatser skapa delaktighet och arbeta för medarbetarskap hantera svåra personalsituationer anpassa ledarskapet till olika situationer agera professionellt på oförutsägbara händelser att ge medarbetaren de verktyg som behövs för att kunna genomföra sitt arbete inta ett arbetsgivarperspektiv Beskriv hur du för det kommande året vill organisera institutionens/avdelningens arbete i syfte att stödja ett effektivare och tydligare arbetssätt för såväl medarbetare som externa parter. Beskriv din förmåga att ge medarbetare stöd i prioritering av arbetsuppgifter samt din förmåga att delegera arbetsuppgifter. Upplever du att du behöver hjälp eller stöttning på något vis i detta och från vilken part (t.ex. HD, Prefekt, Rektor, HR-avdelningen eller Ledarsupport) ser du att detta stöd behövs? Beskriv vilka beslut du redan nu ser att du behöver fatta för det kommande året. Vad behövs för att du ska kunna fatta dessa och fatta beslut i och agera professionellt på oförutsägbara händelser? I vad och hur kan du förbättra din förmåga till beslutsfattande det kommande året? Vilka tankar och planer har du för att det kommande året arbeta för medarbetarskap på din institution/avdelning? T.ex. i form av att skapa delaktighet, motivera och engagera dina medarbetare till goda arbetsinsatser och ge de verktyg som medarbetaren behöver i sitt arbete. Har du under det senaste året hanterat svåra personalärenden eller tvingats anpassa ditt ledarskap till en särskild situation? Hur upplever du att din beredskap är för att hantera sådana situationer i framtiden och vad kan jag eller annan stötta dig i/med där? Vilka utmaningar för det kommande året ser du i att, i alla lägen, inta ett arbetsgivarperspektiv? Vilket stöd behöver och önskar du i detta?

9 Samarbete mål Samarbete bedöms bland annat genom visad förmåga att: kunna samarbeta och skapa förutsättningar för medarbetare att samarbeta väl inom den egna institutionen, avdelningen, över avdelnings- och institutionsgränser och med externa kontakter leda verksamheten på ett sätt som skapar engagemang och bidrar till verksamhetens professionella utveckling finnas tillgänglig för organisationens dagliga verksamhet kommunicera och informera tydligt, kontinuerligt och strukturerat aktivt delta i och utveckla relevanta nätverk aktivt arbeta med att bibehålla och utveckla samarbeten av värde för verksamheten, både inom och utanför Högskolan Beskriv på vilket sätt du planerar att skapa förutsättningar för dina medarbetare att samarbeta såväl inom den egna institutionen, avdelningen, över avdelnings- och institutionsgränser och med externa kontakter. Vad kan du förbättra i ditt eget samarbete med dessa delar det kommande året? På vilket sätt kan du leda verksamheten för att skapa engagemang och bidra till verksamhetens professionella utveckling? Vad behöver du göra annorlunda jämfört med tidigare tillvägagångssätt? Beskriv på vilket sätt du finns tillgänglig för medarbetare under arbetsdagen och på vilket sätt du återkopplar medarbetares prestation i arbetsvardagen? Vad kan du förbättra när det gäller tydlighet, kontinuitet och struktur i din kommunikation? På vilket sätt vårdar du relevanta nätverk och samarbeten i arbetet och hur representerar du Högskolan i externa sammanhang? Vad i detta kan du förbättra/utveckla det kommande året?

10 Arbetsmiljö mål Arbetsmiljö bedöms bland annat genom visad förmåga att: förhålla sig i enlighet med statens och Högskolans värdegrund ha kunskap om och förmåga att tillämpa lagar och regler inom området samt kunna samarbeta med berörda parter visa förståelse för och ta hänsyn till medarbetarnas personliga förutsättningar bemöta medarbetare, studenter och andra på ett respektfullt sätt med öppenhet, omtänksamhet och nytänkande använda ett korrekt språkbruk i tal och skrift dela med sig av kunskap och information till medarbetare och kollegor ge och ta emot konstruktiv återkoppling i arbetet tillsammans med medarbetarna ta ansvar för den gemensamma arbetsmiljön Beskriv på vilket sätt du som chef bidrar till en positiv arbetsmiljö (i enlighet med statens och Högskolans värdegrund). Vad i detta kan du förbättra/utveckla det kommande året? Upplever du att du har kunskap om de lagar och regler som styr inom arbetsmiljöområdet? Vad, om något, behöver du förbättra? På vilket sätt visar du förståelse och hänsyn till andra personers personliga förutsättningar och möter kollegor/medarbetare och andra på ett respektfullt sätt? (Språkbruk, delgivande av information, konstruktiv återkoppling osv.) Vad i detta kan du förbättra/utveckla det kommande året? Vilka tankar och planer har du för att det kommande året gällande att dela med dig av din kunskap och erfarenhet till kollegor/medarbetare och andra? Hur upplever du trivseln hos dina medarbetare? Hur ser du på institutionens/avdelningens arbetsmiljö, såväl psykosocial som fysisk? Vad kan förbättras?

11 Utveckling mål Verksamhetens utveckling bedöms bland annat genom visad förmåga att: arbeta aktivt och nytänkande med utveckling av verksamheten, det egna ansvarsområdet och högskoleövergripande aktivt bidra till att skapa förutsättningar för en excellent lärmiljö aktivt bidra till att skapa förutsättningar för utveckling av forskning lära nytt, tänka nytt och anta nya utmaningar vara öppen för och driva förändringar i arbetet och kunna anpassa sig till ändrade förutsättningar konstruktivt ta ansvar för kompetensutveckling, både den egna och medarbetarnas bidra till Högskolans framtida ledarförsörjning genom att stimulera medarbetare att utveckla ledarskapsförmåga Beskriv hur du ser på din roll/befattning idag. Beskriv vilken utveckling i det egna arbetet/i din roll du skulle vilja se under det kommande året. Är det något du skulle vilja förändra med dagens arbets- och ansvarsfördelning och isåfall hur? Vilka strategier finns för att nå uppsatta mål och utveckla verksamheten? Vilka delar i verksamheten bör förvaltas och vilka delar bör utvecklas, varför? Hur kan du tänka nytt kring din verksamhet? Beskriv hur du, institutionen/avdelningen kan medverka till att skapa en excellent lärmiljö under det kommande året. Hur kan du, institutionen/avdelningen bidra till utveckling av forskningen? Vilka nya utmaningar kan du och avdelningen/institutionen anta? Behöver ni driva förändringar i arbetet eller anpassa er till förändringar i arbetet? Vilka tankar, planer och önskemål (extern kurs, internutbildning, etc.) har du för hur din egen och medarbetarnas kompetens kan utvecklas det kommande året? På vilket sätt bidrar du till Högskolans framtida ledarförsörjning och hur stimulerar du medarbetare att utveckla ledarskapsförmåga? Vad kan du göra annorlunda när det gäller detta det kommande året?

12 Övrigt Övriga tankar och mål du vill ta upp för det kommande året. Obs! För chefer med personalansvar som också är lärare (undervisande och/eller forskande personal) kommer på följande sidor Särskilda lönekriterier för lärare. Dessa kompletterar Högskolans gemensamma lönekriterier för chefer med personalansvar.

13 Kompletterande lönekriterie för lärare (undervisande och/eller forskande personal) Pedagogisk skicklighet mål Pedagogisk skicklighet bedöms bland annat genom visad förmåga: att genomföra, leda och utveckla utbildning med hög kvalitet att skapa engagemang och intresse för studierna till pedagogiskt utvecklingsarbete till samverkan internt och externt gällande utbildning För exempel på vad punkterna ovan kan bestå av, se dokument Lönekriterier inför lönerevision, dnr HS 2014/454 Beskriv dina tankar och planer för att det kommande året genomföra, leda och utveckla utbildning med hög kvalitet. På vilket sätt kommer du det kommande året försöka skapa engagemang och intresse för studierna hos dina studenter? Vilka tankar, planer och önskemål för pedagogiskt utvecklingsarbete har du för det kommande året? (Pedagogisk meritering, producera läromedel, osv) Beskriv på vilket sätt du skulle vilja medverka till intern och extern samverkan gällande utbildning det kommande året.

14 Kompletterande lönekriterie för lärare (undervisande och/eller forskande personal) Vetenskaplig skicklighet mål Vetenskaplig skicklighet bedöms bland annat genom visad förmåga: att bedriva forskning med hög kvalitet att informera om forskning och samverka med övriga samhället För exempel på vad punkterna ovan kan bestå av, se dokument Lönekriterier inför lönerevision, dnr HS 2014/454 Beskriv dina tankar och planer för hur du det kommande året ska bedriva forskning med hög kvalitet. (Publikationer, innovation i produkter och tjänster, leda forskningsprojekt, söka och erhålla externa forskningsmedel, bygga och aktivt delta i akademiska nätverk, osv) Beskriv på vilket sätt du det kommande året planerar att informera om din forskning och samverka med övriga samhället. (Publicering i populärvetenskapliga skrifter, deltagande i offentlig debatt, insatser för att utveckla kontakter med näringsliv, offentlig sektor och kulturliv, osv)

15 Kompletterande lönekriterie för lärare (undervisande och/eller forskande personal) Administrativ skicklighet mål Administrativ skicklighet bedöms bland annat genom visad förmåga att: hålla beslutade eller överenskomna deadlines lämna underlag/redovisning i rätt tid och med god kvalitet hålla studenter och forskarstuderande informerade i frågor som rör utbildningen bedriva verksamheten effektivt inom ramen för tilldelade resurser använda Högskolans administrativa stödsystem effektivt sköta administrativa uppgifter inom utbildning och forskning Beskriv hur du det kommande året planerar och skulle vilja utveckla din administrativa skicklighet gällande att hålla deadlines, lämna underlag/redovisning med god kvalitet och i rätt tid, hålla studenter och forskarstuderande informerade, nyttja tilldelade resurser effektivt och använda Högskolans administrativa stödsystem effektivt samt sköta administrativa uppgifter inom utbildning och forskning. Hur kan din chef och andra hjälpa till i/med utvecklingen av din administrativa skicklighet?

16 Kompletterande lönekriterie för lärare (undervisande och/eller forskande personal) Akademiskt ledarskap mål Akademiskt ledarskap bedöms bland annat genom visad förmåga att: ta en ledande roll inom utbildning, exempelvis som ämnesföreträdare, programansvarig eller kursansvarig ta en ledande roll inom forskning, exempelvis som forskningsledare ha ett aktivt engagemang och deltagande i utvecklingsarbete på såväl institutionsnivå som på högskoleövergripande nivå aktivt engagera sig i Högskolans kollegiala nämnder och råd Beskriv hur du det kommande året planerar och skulle vilja utveckla ditt akademiska ledarskap. T.ex. ta uppdrag som ämnesföreträdare, programansvarig eller kursansvarig, bli forskningsledare, aktivt delta i utvecklingsarbete på såväl institutionsnivå som på högskoleövergripande nivå och/eller att engagera dig i Högskolans kollegiala nämnder och råd. Vilket/vilka av dessa uppdrag skulle du helst vilja åta dig och varför? Vilka utmaningar ser du i ett akademiskt ledarskapsuppdrag?

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen

MEDARBETARSAMTAL. vid miljöförvaltningen MEDARBETARSAMTAL vid miljöförvaltningen Medarbetarsamtal vid miljöförvaltningen Vi är alla anställda på miljöförvaltningen för att utföra ett arbete som ska leda till att verksamheten lever upp till målen

Läs mer

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision.

Lönekriterier. för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. 1 (7) BESLUT 2013-08-29 SU FV-2.3.8-2436-13 Personalchefen Lönekriterier för bedömning av resultat och skicklighet inför lönerevision. Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A

Läs mer

Manual till att hålla utvecklingssamtal

Manual till att hålla utvecklingssamtal Manual till att hålla utvecklingssamtal Inledning tillbakablick Arbetsmiljö hälsa Uppdrag uppgifter Utvecklingsplan Februari 2014 2(9) Inledning I denna manual beskrivs utvecklingssamtalets syfte uppbyggnad.

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. En beskrivning av dess steg (Manual) Förbereda. Organisera. Genomföra och dokumentera Utvecklingssamtal vid Umeå universitet En beskrivning av dess steg (Manual) Organisera Förbereda Genomföra och dokumentera Uppföljning av utvecklingsplan Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Antaget av kommunfullmäktige 2015-03-24 dnr KS/2014:166 Dokumentansvarig: Personalchef Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun som skapar utrymme för att både

Läs mer

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten

medarbetarsamtalet Medarbetaren i samverkan Samverkansavtalet bygger på delaktighet, dialog och möten Medarbetaren i samverkan medarbetarsamtalet Malmö högskolas samverkansavtal med Dnr Mahr 19-2012/488 har verksamheten och medarbetarna i fokus. Det ställer krav på ledarskap och medarbetarskap, två begrepp

Läs mer

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015

Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ. Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 Utvecklingssamtal - Utveckling av verksamhet och individ Sektionen PerSonal lunds universitet MAJ 2015 utvecklingssamtal 3 Utvecklingssamtal vägledning och riktlinjer Utvecklingssamtal är ett förberett

Läs mer

Att sätta lön 1 (15)

Att sätta lön 1 (15) Att sätta lön 1 (15) 2 (15) Innehåll Lönesättning... 3 Lönepolicy vid Stockholms universitet... 4 När sätts ny lön?... 6 Ansvar för lönesättning... 7 Lönerevision... 8 Lönekriterier... 9 Lönekriterier

Läs mer

Underlag vid medarbetarsamtal

Underlag vid medarbetarsamtal Datum Dnr 1(5) 2015-01-21 Underlag vid medarbetarsamtal Mallar inför och under medarbetarsamtal Enheten för personal och kompetens 2015-01-21 Postadress: Besöksadress: Telefon: 08-519 540 00 Box 50007

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av ditt arbetsliv. Det handlar om dina förutsättningar, din utveckling och din lön. Du ska ha möjlighet att få en

Läs mer

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun

Information. Utvecklingssamtal. Enköpings kommun Information Utvecklingssamtal Enköpings kommun Utvecklingssamtal i Enköpings kommun Till dig som är chef: Medarbetarna är den viktigaste resursen i organisationen. Hur våra verksamheter ser ut och fungerar

Läs mer

Att sätta lön vid lönerevision

Att sätta lön vid lönerevision 1 (7) BESLUT 2012-05-16 Dnr SU 609-1594-12 Personalchefen Att sätta lön vid lönerevision Stockholms universitet Telefon: 08-16 20 00 Universitetsvägen 10 A 106 91 Stockholm 2 (7) Innehåll Inledning...

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare

Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Medarbetarsamtal Chefer och medarbetare Chef / ledarsansvar STEG 1: ORGANISERA STEG 2: FÖRBEREDA STEG 3: GENOMFÖRA STEG 4: UTVÄRDERA STEG 5: FÖLJA UPP Medarbetaransvar Medarbetarsamtal på LiU Medarbetarsamtalet

Läs mer

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET

HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET HANDLEDNING INFÖR UTVECKLINGSSAMTALET Utvecklingssamtalet är en årlig strukturerad dialog mellan chef och medarbetare med fokus på medarbetarens arbetsuppgifter, uppdrag, arbetsmiljö och kompetensutveckling.

Läs mer

Medarbetarpolicy i Landstinget

Medarbetarpolicy i Landstinget MISSIV 2012-06-13 LJ2012/690 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Medarbetarpolicy i Landstinget Bakgrund I samband med att Landstingets chefspolicy omarbetades under 2011 aktualiserades frågan

Läs mer

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal

Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 2013-09-25 Personalavdelningen Information och handledning för utvecklingssamtal och lönesamtal 1 (7) Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal ska vara ett återkommande samtal som sker i dialog mellan medarbetare

Läs mer

Din lön och din utveckling

Din lön och din utveckling Din lön och din utveckling Lönepolitik? Statistik för ditt yrke? Hjärtefråga lön? På vision.se/lon hittar du till allt som rör din lön. Din lön och din utveckling Du ska få ut så mycket som möjligt av

Läs mer

Lönepolicy för Umeå universitet

Lönepolicy för Umeå universitet Lönepolicy för Umeå universitet Fastställd av rektor 2013-03-26 Dnr: UmU 300-376-13 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Policy Rektor 2013-03-26 tills vidare Lönebildning

Läs mer

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD

LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD M Ö L N D A L S S T A D LÖNEPOLICY FÖR MÖLNDALS STAD Utarbetad i samverkan och godkänd av kommunstyrelsen den 1 februari 2006 PERSONALKONTORET 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. POLICY 3 2.1 Grundläggande

Läs mer

Medarbetarsamtal. Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling.

Medarbetarsamtal. Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling. Medarbetarsamtal Samtal om måluppfyllelse och förväntningar, medarbetarskap, organisation och arbetsmiljö, kompetensutveckling Samtal om lön Besked om lön Datum: Medarbetare: Ansvarig chef: 16 12 28 Medarbetarsamtal

Läs mer

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige

Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige Tillsammans lyfter vi Kumla kommun! Personalpolitiskt program Antagen av Kumla kommunfullmäktige 2014-06-18 Du och jag är Kumla kommun! Kumla kommun har en vision med målet att bli 25 000 invånare år 2025!

Läs mer

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO

Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO Exempelsamling Utvecklingssamtal DEMO 8 mallar, policy, information, checklistor och översiktskarta www.kompetensexpress.se 1 Innehållsförteckning INLEDNING... POLICY FÖR UTVECKLINGSSAMTAL... INFORMATION

Läs mer

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal

UTVECKLINGSSAMTAL. Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal UTVECKLINGSSAMTAL Chefens förberedelser inför utvecklingssamtal Detta är ett stödmaterial för planering och förberedelser av utvecklingssamtal och innehåller tre delar: 1. Syfte med utvecklingssamtal 2.

Läs mer

Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar.

Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar. Utvecklingssamtal Chefsmaterial Bild på man och kvinna som samtalar. Förberedelse inför start-/infomöte om utvecklingssamtal Det kan vara en god idé att ha ett start-/infomöte inför utvecklingssamtalen.

Läs mer

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun

Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2016:13-020 Policy för personalpolitik i Flens kommun - tillsammans är vi Flens kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-16 91 2 Inledning Det arbete som görs i verksamheterna

Läs mer

Malmö högskola Utvecklingssamtal

Malmö högskola Utvecklingssamtal 1 2006-10-05 Dnr PA 49-2006/544 Malmö högskola Utvecklingssamtal -- en handledningsguide som ger struktur och kunskap inför och under utvecklingssamtalet Malmö högskola har en framträdande roll i kunskapsutvecklingen

Läs mer

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet

Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet 1. (7) Utvecklingssamtal vid Stockholms universitet Inledning Detta dokument är en beskrivning av processen i ett utvecklingssamtal. I dokumentet får du en bild av utvecklingssamtalets syfte och uppbyggnad.

Läs mer

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal:

Medarbetarsamtal. chef och medarbetare. Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Mitt medarbetarsamtal Medarbetare: Ansvarig chef: Datum för samtal: Medarbetarsamtal mellan chef och medarbetare Juseks medarbetarsamtal Medarbetar är ett genomtänkt, väl förberett och regelbundet återkommande

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönedialog

Medarbetarsamtal och lönedialog CHECKLISTA Medarbetarsamtal och lönedialog Syfte Medarbetarsamtalet ska bidra till att skapa inflytande för att nå uppsatta mål och öka arbetstillfredsställelsen hos medarbetaren. Det är en dialog där

Läs mer

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa

Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Dialogkort - arbetsmiljö och hälsa Med hjälp av dialogkorten kan en god dialog stimuleras och viktiga frågor lyftas fram. Dialogkorten syftar till att hitta de resurser som bidrar till att skapa hållbart

Läs mer

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun

Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun l 2014-04-01 Policy om Ett hållbart arbetsliv Till dig som medarbetare/chef i Falkenbergs kommun Inledning: Du som medarbetare/chef är kommunens viktigaste resurs, tillsammans växer vi för en hållbar framtid!

Läs mer

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg

Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Medarbetarundersökning 2015 Jeane Scheiding Birgi.a Öberg Linköpings Universitet Medicin och hälsa (IMH) ÖVERSIKT 07 Arbetsplatsindikator Övrigt Förutsättningar i organisationen Medarbetarsamtal och lönesamtal

Läs mer

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30

Bilaga. Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Mall till stöd för utvecklingssamtal. Personalenheten 2012-03-30 Bilaga Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Mall till stöd för utvecklingssamtal Personalenheten 2012-03-30 Genomföra och dokumentera Genomför dina samtal utifrån tre tidsperspektiv Tillbakablick Nuläge

Läs mer

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE

Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Resultat- och utvecklingssamtal MEDARBETARE Namn: Datum: 2 Resultat- och utvecklingssamtal Syfte Resultat- och utvecklingssamtalet är en viktig länk mellan organisationens/enhetens mål och medarbetarens

Läs mer

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011

Riksgälden medarbetarundersökning. Resultatrapport - Mars 2011 Sida 1 av 11 Riksgälden medarbetarundersökning rapport - Mars 2011 Antal svar på Totalt 2011: 146 av 167 (87%) Antal svar på Totalt 2009: 140 av 149 (94%) Antal svar på Totalt 2007: 140 av 152 (92%) Skala

Läs mer

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor

tydlighe kommunice feedback tillit förtroende vision arbetsglädje LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY ansvar delegera närvarande bemötande tillåtande humor dialog delegera tydlighe humor besluta stöd lojal kommunice feedback bemötande motivera rättvis tillåtande lyhörd delaktighet inkluderande ansvar närvaro tydlighet samarbete närvarande förtroende vision

Läs mer

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun

Information. Lön och utveckling. Enköpings kommun Information Lön och utveckling Enköpings kommun Den här foldern riktar sig till dig som är medarbetare i Enköpings kommun. Här får du en kortfattad och översiktligt bild över hur Enköpings kommun arbetar

Läs mer

Medarbetarundersökning Sept. 2010

Medarbetarundersökning Sept. 2010 Medarbetarundersökning Sept.. BAKGRUNDSFAKTA Besvarad av: Ej besvarad av: Vilken avdelning arbetar du på? Telefonsälj Kalmar (%) Telefonsälj/Fältsälj Stockholm Utvecklingsavdelningen Teknik (%) CR (%)

Läs mer

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014

Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Medarbetarundersökning Göteborgs Stad 2014 Precis som i förra årets medarbetarundersökning är det 2014 en gemensam enkät för chefer och medarbetare. Detta innebär att du svarar på frågorna i enkäten utifrån

Läs mer

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET

LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY KARLSTADS UNIVERSITET LEDAR- OCH MEDARBETARPOLICY 1 Innehåll Ledar- och medarbetarpolicy...3 Universitetets värdegrund och förhållningssätt...4 Medarbetarskap och ledarskap

Läs mer

Policy för medarbetarsamtal

Policy för medarbetarsamtal Policy för medarbetarsamtal Policy för medarbetarsamtal 1(6) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 4 Mål... 4 Vem skall genomföra medarbetarsamtal?... 4 Genomförande... 4 Uppföljning... 5 Avslutning...

Läs mer

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90%

Sammanfattande mått. Negativ (1-2) 20 90% Sammanfattande mått Negativ Positiv 8 6 8 Medarbetarindex 9 77 67 65 Förutsättningar i organisationen 14 65 54 55 Personlig arbetssituation 12 73 65 63 Samverkan och kunskapsdelning 6 83 72 66 Ledarskap

Läs mer

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning

Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning MAH / Personalavdelningen Fastställd av rektor 2009-02-12 Dnr PA 15-09/59 Lönepolitiska riktlinjer och arbetsordning vid lönesättning Mål I Malmö högskolas dokument Där mångfald gör skillnad 2006 2015

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program FÖRFATTNINGSSAMLING Personalpolitiskt program Antagen av kommunfullmäktige 2009-12-14, 274 1 Personalpolitiskt program Norrtälje kommun 2012-12-18 2 Personalpolitiken Det kommunala uppdraget formas genom

Läs mer

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare

Utvecklingssamtal. vid Umeå universitet. Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare Utvecklingssamtal vid Umeå universitet Guide till stöd för utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare Personalenheten februari 2017 Utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare I chefsrollen ingår

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik Bakgrund Att arbeta i Ronneby kommun är ett välfärdsarbete. Vårt främsta uppdrag är att ge god service till våra medborgare. Det är därför en viktig samhällsfråga att kommunen

Läs mer

Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING

Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING Medarbetarsamtal MALL TILL SAMTALEN INKLUSIVE CHECKLISTA SAMT INDIVIDUELL PLANERING 2016 Effektiva medarbetarsamtal Medarbetarsamtal är ett viktigt instrument för organisationen och medarbetare att utvecklas

Läs mer

Förberedelsematerial för utvecklingssamtal

Förberedelsematerial för utvecklingssamtal Förberedelsematerial för utvecklingssamtal Datum: Medarbetarens namn: Sektion/Avdelning: Chefens namn: 1 Material upprättat av HR 2016-03-01, dnr 241-16. Psykosocial och fysisk arbetsmiljö Arbetsmiljö

Läs mer

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009

LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Utfärdad av: Dokumentnamn: LÖNESÄTTANDE SAMTAL OCH SMHIs LÖNEKRITERIER 2009 Den individuella lönesättningen sker i samtal mellan chef och medarbetare. Den individuella lönen medarbetarens förmåga att uppfylla

Läs mer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer

EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT. Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer EXCELLENS PASSION HANDLINGSKRAFT Utvecklingssamtal i praktiken Riktlinjer och råd för både medarbetare och chefer Inledning och läsanvisning I detta dokument finns KI:s riktlinjer beträffande utvecklingssamtal

Läs mer

Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetarsamtal och lönesamtal 2010-12-28 Medarbetarsamtal och lönesamtal Här finns mallar som kan användas som underlag för medarbetarsamtal och lönesamtal. Lönesamtal inom Teknikförvaltningen Varför? Syftet med samtalet är att arbetsgivaren

Läs mer

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY)

Medarbetarundersökning 2013. MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Systemteknik (ISY) MEDARBETARUNDERSÖKNING 213 LÄSVÄGLEDNING 1 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 213. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön

Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag. I samarbete med. Man Kvinna. Kön Kön Vi utvecklar humankapitalet och ökar lönsamheten för företag I samarbete med Respondenter 1330 363 Svar 1042 297 Svarsfrekvens 78% 82% NMI & Index 74 75 78 68 64 67 65 66 68 53 55 59 HME-Index NMI

Läs mer

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY

SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY SÖDERSJUKHUSETS PERSONALPOLICY Man kan se det som att vi alla har två arbeten - ett arbete där vi utför de arbetsuppgifter vi är utbildade för, och ett arbete där vi aktivt bidrar till att utveckla verksamheten.

Läs mer

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras.

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras. 1 (7) Utvecklingssamtal Allmänt Chefer och medarbetare ska genomföra minst två medarbetarsamtal per år, ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal. Lönesamtalet är ett prestationsinriktat samtal som ska

Läs mer

Personalpolitiskt Program

Personalpolitiskt Program Personalpolitiskt Program Landskrona kommuns personalpolitiska målsättning Kommunens personalpolitik är ett strategiskt medel för att kunna ge kommunens invånare omvårdnad, utbildning och övrig samhällsservice

Läs mer

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal

Manual för Resultat- och utvecklingssamtal Manual för Resultat- och utvecklingssamtal CHEFER Namn Datum Resultat- och utvecklingssamtal I resultat- och utvecklingssamtalet formulerar närmaste chef och medarbetaren de krav och förväntningar som

Läs mer

Stockholms stads personalpolicy

Stockholms stads personalpolicy Stadsledningskontoret Personalstrategiska avdelningen Stockholms stads personalpolicy Vårt gemensamma uppdrag Ett Stockholm för alla Vi som arbetar i Stockholms stad bidrar till att forma ett hållbart

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande

Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande Utvecklings- och lönesamtal ger dig inflytande SKTF är ett fackförbund för offentligt och privat anställda tjänstemän med anknytning till kommun, landsting eller kyrka. Idag är vi 180 000 medlemmar. SKTF

Läs mer

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner.

Lönen är ersättning för utfört arbete och bestäms dels vid anställningens början, dels vid återkommande löneöversyner. Övertorneå kommun LÖNEPOLICY Inledning Denna lönepolicy utgör en gemensam värdegrund för lönesättande chefer i Övertorneå kommun och skall bidra till kontinuitet och samsyn i lönebildningsfrågorna. n utgår

Läs mer

AB Familjebostäder Övergripande rapport

AB Familjebostäder Övergripande rapport AB Familjebostäder Övergripande rapport Medarbetarenkät AB Familjebostäder Medarbetarenkät Medarbetarenkät ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat

Läs mer

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar.

Vi ser varje medarbetares lika värde, där alla vill, kan och får ta ansvar. 1 (6) Personalpolicy Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-09-15 145) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-09-15 Dokumentansvarig: HR-chef Senast reviderad: 2015-09-15

Läs mer

Individuellt utvecklingssamtal - en årligen återkommande dialog mellan chef och chef, som handlar om utveckling av verksamhet och individ.

Individuellt utvecklingssamtal - en årligen återkommande dialog mellan chef och chef, som handlar om utveckling av verksamhet och individ. 1 2 3 Tillbakablick Nuläge Framtid Planera Individuellt utvecklingssamtal - en årligen återkommande dialog mellan chef och chef, som handlar om utveckling av verksamhet och individ. www.regionostergotland.se

Läs mer

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg,

STRATEGI. Dokumentansvarig Monica Högberg, Dokumentansvarig Monica Högberg, 0485-470 11 monica.hogberg@morbylanga.se Handbok Personal STRATEGI Beslutande Kommunstyrelsens 257 2015-11-03 Giltighetstid 2015-2019 1(6) Dnr 2015/000275-003 Beteckning

Läs mer

Arbetsmiljöplan

Arbetsmiljöplan STYRDOKUMENT Dokumenttyp: Plan Ärendenummer: HIG-STYR 2017/76 Samlingsnr styrdok: HIG-STYR 2016/105 Beslutat av: Rektor Beslutsdatum: 2017-05-15 Reviderad: Giltighetstid: t.o.m. 2020-12-31 Arbetsmiljöplan

Läs mer

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten

Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten AB Familjebostäder Medarbetarenkät 2012 ett verktyg för att utveckla verksamheten I denna rapport finner du förvaltningens/bolagets resultat från medarbetarenkäten 2012. I stadens arbete med att vara en

Läs mer

Personalvision Polykemi AB

Personalvision Polykemi AB Personalvision Polykemi AB I ett företag som Polykemi anser vi att teknik står för 30 % och att människan står för 70 % av företagets framgång. Medarbetarna är alltså den viktigaste resursen för att kunna

Läs mer

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad

Förslag 6 maj Personalpolicy. för Stockholms stad Förslag 6 maj 2008 Personalpolicy för Stockholms stad Vårt gemensamma uppdrag ett Stockholm i världsklass Stockholm växer under kommande år. För att staden ska vara fortsatt attraktiv måste de kommunala

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att ställa sig bakom yttrande Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (3) Datum 2014-03-10 Tjänsteskrivelse Vår referens Katarina Falk Katarina.falk@malmo.se Uppföljning av tillsyn av Bellevue gymnasium Ärende 6 Dnr

Läs mer

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras.

Medarbetarens närmaste chef är ansvarig för att samtalet inplaneras, genomförs och dokumenteras. 1 (7) Utvecklingssamtal Allmänt Chefer och medarbetare ska genomföra minst två medarbetarsamtal per år, ett lönesamtal och ett utvecklingssamtal. Lönesamtalet är ett prestationsinriktat samtal som ska

Läs mer

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått.

Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1. 1. Dåtid återblickar på året som gått. Förberedelsematerial för utvecklingssamtalet / M1 Som en förberedelse inför vårt utvecklingssamtal ber jag dig reflektera över frågorna. Du är inte begränsad till dessa frågor. Frågeformuläret ska inte

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning

Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Lönen som styrmedel Regler och riktlinjer för lönesättning Karolinska Institutet, 2016-01-01 Ersätter Lönepolicy 2012-10-01, Dnr 5344/2012-200 Lönen som styrmedel INNEHÅLL 1. Lönebildning och lönesättning

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning

Båstads kommuns. meda rbeta rund ersök ning 2010. en sammanfattning Båstads kommuns meda rbeta rund ersök ning 2010 en sammanfattning Varför en medarbetarundersökning? För andra året har Båstads kommun genomfört en medarbetarundersökning i syfte att kartlägga vad kommunens

Läs mer

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE

MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Oktober 2000 MEDARBETARSAMTAL SAMTALSGUIDE Samtalet bör inledas med att chefen redogör för arbetsplatsens Mål. Med utgångspunkt från denna inledning skall samtalet röra sig mellan de olika samtalsområden

Läs mer

Vill du beställa broschyren?

Vill du beställa broschyren? Vill du beställa broschyren? Vänd dig till din personalenhet! Vill du veta mer om... medarbetarsamtal utvecklingssamtal i grupp avgångssamtal litteratur, video, utbildning m m Gå in på Region Skånes intranät

Läs mer

Medarbetarsamtal vid KI

Medarbetarsamtal vid KI Medarbetarsamtal vid KI Riktlinjer med kompletterande anvisningar för medarbetarsamtal vid KI Bilaga 1a Medarbetarsamtal 1; Mål och utveckling exempel på frågor - chefer Bilaga 1b Medarbetarsamtal 1; Mål

Läs mer

Personalidé Arvika kommun

Personalidé Arvika kommun Personalidé Arvika kommun Personalidé Kommunens vision Arvika en attraktivare kommun med strategiska mål och strategier beskriver kommunens långsiktiga inriktning och politiska vilja. För att nå vår vision

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

Stockholms stads Personalpolicy

Stockholms stads Personalpolicy Stockholms stads Sten Nordin, Finansborgarråd Tydliga gemensamma mål Det arbete vi utför i Stockholms stad ska utgå från dem som bor och verkar i staden. Verksamheten syftar till att ge invånarna en så

Läs mer

Lönebildnings processen

Lönebildnings processen Lönebildnings processen Utbildnings förvaltningen Från och med hösten 2014 Namn: Lotta Gylling Datum: 2014-05-15 Utbildningsförvaltningen Styrcykel/Årscykel dec jan Vårterminen börjar Medarbetarsamtal

Läs mer

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen

Mall 2 för utvecklingssamtal. 2013-09-19 Personalavdelningen Mall 2 för utvecklingssamtal 2013-09-19 Personalavdelningen Utvecklingssamtal 1 Vid Linnéuniversitetet genomförs utvecklingssamtal årligen. Inför utvecklingssamtalet ska både chef och medarbetare i god

Läs mer

Utvecklings- och lönesamtal för ett

Utvecklings- och lönesamtal för ett Utvecklings- och lönesamtal för ett För chefer som leder samtal bra ledarskap För chefer som leder samtal Även en ledare kan behöva ledning. Som chef och medlem i Vision har du tillgång till Chef Direkt:

Läs mer

Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare. Framgångsfaktorer

Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare. Framgångsfaktorer Utvecklingssamtal under utbildning på forskarnivå A: Doktorand och handledare Utvecklingssamtal under forskarutbildningen är en speciellt strukturerad form av feedback mellan doktorand, handledare och

Läs mer

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023

HR i riktning mot Halmstads kommuns vision. Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 HR i riktning mot Halmstads kommuns vision Personalpolitisk riktlinje 2015 2023 Vi har en vision! HALMSTADS VISION HAR TRE HJÄRTAN Vi har en vision om framtiden i Halmstad. Den beskriver hur kommunen vill

Läs mer

Ronneby kommuns personalpolitik

Ronneby kommuns personalpolitik Ronneby kommuns personalpolitik 1 Personalpolitisk handlingsplan attraktiv arbetsgivare Ronneby kommun står för stora utmaningar i framtiden. Omvärlden förändras, våra förutsättningar påverkas av många

Läs mer

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se

Personalpolicy för Sollentuna kommun. www.sollentuna.se Personalpolicy för Sollentuna kommun www.sollentuna.se Vårt gemensamma uppdrag Sollentuna kommun växer och utvecklas. De som bor i vår kommun vill bygga bostäder, resa, idrotta, handla, låna böcker, cykla

Läs mer

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar

Riktlinjer. Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar Riktlinjer Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar 1 FÖRORD Medarbetarsamtal, lönesamtal och arbetsplatsträffar är olika forum för dialog mellan arbetsgivaren och medarbetare. Genom en dialog

Läs mer

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal

02-03-18 MEDARBETARSAMTAL. Handledning. för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal 02-03-18 MEDARBETARSAMTAL Handledning för medarbetare och chef att steg för steg förbereda, genomföra och utvärdera sitt medarbetarsamtal Datum och kl:... Plats:.... Medarbetarens namn:... Chefens namn:...

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2012-04-03

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2012-04-03 PERSONALHANBOK atum 1(6) RIKTLINJER FÖR GENOMFÖRANE AV MEARBETARSAMTAL Allmänt Medarbetarsamtal är ett samtal mellan arbetstagare och personalledare. et kan genomföras enskilt och ska ske minst en gång

Läs mer

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb!

Medarbetarenkät 2011. <<Organisation>> <<Verksamhet>> <<Område>> <<Resultatenhet>> <<Undergrupp>> Dags att tycka till om ditt jobb! Medarbetarenkät 2011 Dags att tycka till om ditt jobb! Göteborgs Stad vill vara en attraktiv arbetsgivare, både för dig som redan

Läs mer

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition

8. Allmänt om medarbetarsamtal. Definition 8. Allmänt om medarbetarsamtal Definition En förberedd regelbundet återkommande dialog mellan chef och medarbetare syftande till att utveckla verksamhet och individ och som präglas av ömsesidighet. (A

Läs mer

Gemensam värdegrund för. personalfrågor

Gemensam värdegrund för. personalfrågor Gemensam värdegrund för personalfrågor Det öppna landstinget för jämlik hälsa och levande kultur i en hållbar, livskraftig region Landstingets vision Värdegrunden utgår från Landstinget Sörmlands vision

Läs mer

Riktlinjer. Lönekriterier

Riktlinjer. Lönekriterier Riktlinjer Lönekriterier Förord Lönekriterier ger underlag för lönebildning men bidrar också till verksamhetsutveckling. Genom att formulera övergripande lönekriterier vill Luleå kommun hålla den gemensamma

Läs mer

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV)

Medarbetarundersökning MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 Linköpings Universitet Samhälls- och välfärdsstudier (ISV) MEDARBETARUNDERSÖKNING 2013 LÄSVÄGLEDNING 01 I denna rapport presenteras resultaten från medarbetarundersökningen 2013. Överst till vänster står namnet på enheten rapporten gäller för. Antal svar i rapporten

Läs mer

Täby kommun Din arbetsgivare

Täby kommun Din arbetsgivare Täby kommun Din arbetsgivare 1 4 Ledar- och medarbetarskapspolicy 6 KOMPETENSPOLICY 8 Hälsofrämjande policy Täby kommun en arbetsgivare i ständig utveckling att arbeta i täby kommun 10 Lönepolicy Antagen

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer