Verksamhetsberättelse 2008 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse KOMMUNLEDNINGSSEKTOR

2 2(8) 1. Verksamhetsöversikt Kommunledningssektorn består av fem enheter: Enheten för utveckling, planering och uppföljning, Enheten för kommunkansli och juridik, Enheten för information, Enheten för upphandling och Enheten för överförmyndare. Sektorn bildades i samband med att arenaorganisationen som trädde i kraft 1 januari 2007 splittrades upp vid halvårsskiftet. Utvecklingsarenachef övergick i samband med förändringen till att bli sektorschef. 4 av enheterna hörde tidigare till stöd- och samordningsarenan och den 5 enheten slogs samman av utvecklingsarenan och strategisk samhällsplanering. Tre av enheterna har enhetschefer; information, upphandling och överförmyndare medan de övriga två har sektorschef som närmaste chef. Målet med tillskapandet av sektorn är att samla ett professionellt stöd till kommunledning och politik när det gäller frågor som dokument- och ärendehantering, juridik, hållbart samhälle, styrning/uppföljning och kvalitet. En del saker inom sektorn har direkt återkoppling till medborgare/brukare medan annat fungerar mer som stöd inåt i organisationen. Enheten för kommunkansli och juridik Målet för denna enhet är att genom väl grundade kunskaper och professionellt förhållningssätt tillhandahålla stöd och service till kommunledning och politik i frågor gällande dokument/ärendehantering och juridik såväl som annat som i förlängningen skall komma medborgarna till del i den demokratiska processen. Enheten för information Enheten har sammanställt en egen verksamhetsberättelse som kan beställas från enheten. Enheten för upphandling Enheten har sammanställt en egen verksamhetsberättelse som kan beställas från enheten. Enheten för överförmyndare Enheten har sammanställt en egen verksamhetsberättelse som kan beställas från enheten. Enheten för utveckling, planering och uppföljning Målet för denna enhet är att genom brett kunnande och professionellt förhållningssätt stödja utvecklings- planerings och uppföljningsarbete/processer i kommunen som helhet. Till enheten har under knutits Näringslivssekreterare, Utvecklingsledare för externa finansiärer samt Utvecklingsledare för styrsystem och kvalitetsuppföljning Inom denna enhet finns även den strategiska samhällsplaneringen, folkhälsoarbetet och Bohus fästning

3 3(8) 2. Medborgare Det här skall vi uppnå mål och uppdrag Kommunledningssektorn skall genom att initiera/leda projekt och utveckling bidra till att arbetet i förvaltningen präglas av transparents och gränsöverskridande, allt för att medborgare/brukare skall mötas av öppenhet och förståelse och därigenom känna maximalt stöd och service. I relation till perspektivet medborgare har nedanstående genomförts: Informationsmöten för nyinflyttade Utredning gällande gratis juridisk rådgivning. Utredning om start av Familjecentral. Utredning gällande Tjänstedeklarationer. Uppföljning och utvärdering av Västbus. Uppstart av Landsbygdsprogrammet/EU-medel. Kongeveien med underprojekt/eu-medel. Bohus fästning/verksamhet under jubileumsåret Utredning - Valfrihet inom hemtjänsten Utredning om möjliga lösningar för strandstädning Intressemätning på Marstrandsfärjan Ytterligare saker innefattar den pågående verksamheten inom enheten: Hållbart samhälle med särskild tyngd på den sociala hållbarheten. Folkhälsoarbetet Näringslivsutveckling Flera saker av olika karaktär kommer att arbetas med i framtiden. Några exempel är: EU-valet, organisation runt valfrihet i hemtjänsten, kvalitetsnätverk. Vi kommer att aktivt arbeta med några evenemang t ex Volvo Ocean Race. Vi kommer att utöka samarbetet med Medborgarservice för ökad tillgänglighet.

4 4(8) 3. Processer Det här skulle vi uppnå mål och uppdrag Kommunledningssektorn har som mål att arbeta på ett så effektivt och kvalitetsmässigt sätt som möjligt. Detta gäller samtliga processer. Ett ständigt pågående arbete med att hitta bästa lösningarna pågår. Som en röd tråd skall den hållbara utvecklingen med sina tre perspektiv; ekologi, ekonomi och socialt genomsyra allt arbete. Sektorn har genom förändringar i arbetsprocesser effektiviserat och säkrat ärendegång och uppföljning. Med sektorn som stöd arbetar förvaltningen med styrkedja, verksamhetsuppföljning och annan kvalitetsuppföljning. Ett projekt som avslutats under är uppdraget att se vilka förvaltningsmässiga samordningsvinster som skulle kunna gå att göra på Marstrand. Inom sektorn pågår arbete med att upphandla ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem som genom sin konstruktion skall ge förvaltningen stöd till säkerställda ärendehanteringsprocesser. Ett omfattande arbete med ny översiktsplan leds av personal från sektorn. Utveckling/utvidgning av arbetet med externa finansiärer pågår. Det påbörjade arbetet kommer att fortgå.

5 5(8) 4. Utveckling/Lärande Det här skulle vi uppnå mål och uppdrag Allt arbete inom Kommunledningssektorns ram skall bygga på ett ständigt in- respektive utlärande där evidens skall vara ett förenande begrepp. En del projekt har genomförts och avslutats under medan andra fortlöper. Ett fortlöpande arbete som sker inom sektorn är arbetet med Programskisser/processredovisning för utveckling av de fysiska Utrymmena Några projekt har genom organisationsförändringen startat inom denna sektor men kommer att slutföras inom annan sektor exempelvis Genomlysning av kommunens IT-organisation och Nationell IT-strategi för vård och omsorg. L-O Lindblad I enlighet med tidigare.

6 6(8) 5. Medarbetare Det här skulle vi uppnå mål och uppdrag Kommunledningssektorn med sina 5 olika enheter skall i sin helhet präglas av att vara en inspirerande och kreativ arbetsplats där var och en arbetar med maximal frihet och ansvar för sina uppgifter samt representerar de frågor de svarar för i instanser där information skall lämnas eller beslut fattas. Mycket av arbetet inom sektorn bedrivs med respektive individs kunskap och erfarenhet som grund men där respektive grupp ger stöd och uppbackning enligt överenskomna metoder. En hel del förändringar har skett inom ramen för Kommunledningssektorn. Dels genom den organisatoriska förändringen vid halvårsskiftet men också genom effektiviserande processer inom de olika enheterna. Förändringar har genomförts inom sekreterargruppen genom att sekreterarskapet för de politiska beredningarna flyttat från Kommunkansliet ut i verksamheten till fackmässigt kunniga personer. Tjänster har inte återbesatts och i samband med detta har effektiviseringar gjorts som leder till att sekreteraruppgifter sammanförts för kortare informationsvägar och ett bättre tillvaratagande av personers kunskap. Effekten blir dessvärre även en bräckligare organisation där inget utrymme finns för extra eller nya åtaganden. Inom enheten för utveckling, planering och utvärdering, har några personer tillkommit medan några andra flyttat till annan sektor. I möjligaste mån återbesätts inte tjänster, vilket i sin tur innebär att möjligheten till utvecklings-stöd till kommunledning och politik minskar. Ett större projekt som pågått några år avslutades under och det är Arbetsvärdering med yrkesbeskrivningar. En sak som vi arbetat med under längre tid, men som indirekt avslutats under är Modeller och metoder för möten på grund av att personer slutar inom sektorn. Ett pågående arbete är den omfattande chefskompetensutvecklingen inom kommunen där sektorn är en del i projektledningen. Anställda Sektorn Kommunen Antal anställda Andel av samtliga 1,2% anställda - Andel kvinnor 69% 81% - Andel män 31% 19% Andel heltidsanställda 97,4% 64,2% - Andel kvinnor 100% 59,2% - Andel män 91,7% 86,2% Genomsnittlig sysselsättningsgrad 98,7% 89,6% Kommentarer Antalet anställda inom sektorn har genom omstruktureringar minskat markant och denna minskning kommer även att fortsätta under 2009 eftersom vissa tjänster inte kommer att återbesättas vid avgångar. Sjukfrånvaro Sektorn Kommunen Sjukfrånvaro (%) av ordinarie 1,34% 5,1% arbetstid - Kvinnor 1,58% 5,6% - Män 0,7% 3,3% Sjukfrånvaro < 60dgr Sjukfrånvaro > 60 dgr 0 46,2% Kommentarer Arbetsmiljörevisionen Genomfört arbetsmiljörevision under Ja Nej Delvis x

7 7(8) Kommentarer Sektorn är sammanslagen av flera olika delar som i sin tur tidigare ingått i någon annan form av organisation. Konsekvenser av kommunstyrelsens beslut om minskade personalkostnader Belastningen och ansvaret har blivit större på den personal som finns kvar. Svårare att vikariera för varandra och att ta tag i nya uppgifter. Upplevs negativt att behöva säga nej till frågor som med en större bemanning var helt möjligt att lösa. Plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald Medellön Sektorn Kommunen Kvinnor Män Kvinnors medellön i % av mäns 81,9% 88,3% Kommentarer Uttag av Sektorn Kommunen föräldraledighet F-ledig VA F-ledig VAB B Kvinnor 2,9 20,2 Män 2,3 5,5 Frånvarodagar per anställd. Avser all föräldraledighet Genom de processer som genomförts är bemanningen, trots viss sårbarhet till stora delar bra anpassad till de uppgifter som i nuläget åligger sektorn. Tillkommande frågor kommer också att kräva tillkommande personer.

8 8(8) 6. Ekonomi Det här skulle vi uppnå mål och uppdrag Sektorn skall som en samverkande del binda ihop projekt- och utvecklingsarbetet i förvaltningen med fokus på en budget i balans. Genom ständigt pågående processarbete eftersträvas att hitta de mest effektiva formerna för denna typ av verksamhet. Under året har en ny sektor bildats kommunledningssektorn. Här redovisas de olika delar som från halvårsskiftet ingår i sektorn. Verksamhet Utfall Budget Avvikels e Utvecklingsarenan Bohus fästning Strategisk samhällsplanering Upphandlingsenheten Informationsenheten Sekretariat inkl valfunktion Överförmyndarverksamhete n Administrativ chef Balanserad styrning Summa Utvecklingsarenan: Utvecklingsarenan har en totalram på tkr varav 155 tkr är särskilda projekt där KS avsatt resurser. Arenan gör ett överskott på totalt tkr. projektmedel återfördes till deltagande kommuner. Även på kostnadssidan gör utvecklingsarenan ett överskott tkr. Det har gällt stor återhållsamhet även för utvecklingsarenan under året. Den enskilt största posten handlar om återhållsamhet av strategiska IT-kostnader. Bohus fästning Bohus fästning gör ett underskott -844 tkr. En särskild redovisning från verksamhetsansvarig görs till kommunstyrelsen. (se bilaga 3) Utöver ovanstående kan sägas att genom översyn av sektorns uppdrag och förändringar i samband med detta har ett effektivare nyttjande av sektorns resurser lett till att ekonomiska anpassningar kunnat göras. Eftersom tjänster inte återbesatts och allt annat arbete genomsyrats av ett återhållsamt sätt i relation till inköp, kompetensutveckling mm har sektorn kunnat göra ett positivt resultat. Arbetet med att på bästa sätt hitta den ultimata organisationen, effektivare processer och ett hushållande resursutnyttjande kommer att leda till ett ännu mer produktivt sätt att använda den budget som tilldelats. Den åtstramade budgeten leder dock till att önskningar från politik och ledning om att få uppdrag utförda inte med självklarhet kommer att kunna genomföras. Överskottet beror på mer intäkter än beräknat tkr. I december fick kommunen stimulansbidrag för att förbereda eller utveckla valfrihetssystem inom äldre- och handikappomsorgen. Del av projektledarens lön kunde då finansieras via projektet. Dessutom har Carpe Mare-projektet avslutats och kvarvarande

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

årsrapport för omsorgsförvaltningen

årsrapport för omsorgsförvaltningen årsrapport för omsorgsförvaltningen 2014 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 2. Ekonomisk redovisning 2.1 Måluppföljning 2.2 Analys 2.2.1. Osäkra fordringar och tvister 2.3 Omvärld och framtid 2.4 Nyckeltal

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö

Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö Foto: Urban Orzolek Arbetsmiljöverket har arbetat med ett mål- och visionsprojektet mellan februari och augusti 2008.

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 ANSVARSOMRÅDE 2 ÅRETS RESULTAT 2 EKONOMISKT UTFALL 2 INVESTERINGAR 2 VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN 3 MILJÖREDOVISNING 5 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

Personalberättelse 2009

Personalberättelse 2009 1(12) Personalberättelse 2009 Sveriges Radio ska vara landets viktigaste medieföretag och ledande kulturskapare. För att nå denna vision måste Sveriges Radios unika innehåll möta uppskattning hos en engagerad

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun

Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun Utvärdering av Servicecenter Tyresö kommun 2010-02-11 Ulrika Josephson Westberg Kansli och personalkontor Tyresö kommun / 2009-12-10 2 (38) Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1

Läs mer

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut

Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut www.pwc.se Revisionsrapport Jan-Olov Larsén Boendeplanering och särskilda avgifter för ej verkställda beslut Botkyrka kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömningar och rekommendationer... 1

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28

Delårsrapport. Januari juni 2009. Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 Delårsrapport Januari juni 2009 Till Kommunfullmäktige 2009-09-28 1 Innehållsförteckning: FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Omvärldsanalys 3 Befolkning, arbetsmarknad, demokrati och medborgarinflytande Väsentliga

Läs mer

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354

Strategisk plan. med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Strategisk plan med budget 2016-2018 DNR: KS2014.0354 Kommunfullmäktiges beslut 15 juni 2015 88/15 Utdrag ur protokoll 4 Strategisk plan med budget Innehållsförteckning Innehållsförteckning Läsanvisning:

Läs mer

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved

Matchning Södertörn. Utvärdering/följeforskning Delrapport 2. Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Matchning Södertörn Utvärdering/följeforskning Delrapport 2 Mars 2011 Björn Jansson Hans Kilsved Innehåll Inledning... 3 Komplext projekt i en föränderlig värld... 9 Projektets utveckling och nuläge...

Läs mer