SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMHÄLLSBYGGNAD. Löpande uppföljning. Strategiska mål. Prioriterade mål. Datum: 2008-05-16"

Transkript

1 Löpande uppföljning Datum: Period (månad) Tertial Från (sektor, enhet/namn) Samhällsbyggnad Till (nämnd, delegation etc) Samhällsbyggnadsdelegationen Strategiska mål Kommentarer från verksamheten utifrån politiska uppdrag och strategiska mål samt verksamheternas handlingsplaner Medborgaren Tillgodose människors skiftande behov i ett hållbart samhälle Prioriterade mål -Plankravet skall mildras. Upp till 5 hus utan detaljplanekrav -40 inflyttningsklara lägenheter i Kode. -Detaljplan Västerhöjden, Kärna skall vara antagen -Detaljplan Västra Tullen och Kongahälla skall vara antagna Till grund för den dagliga verksamheten ligger verksamhetsplan för Medborgarservice har blivit till hjälp i den dagliga verksamheten. Under årets första månader har många planer varit i sitt slutskede. Nu startar många nya detaljplaner, och arbete med detaljplaner som avvaktat kapacitet har återupptagits. Arbetet med nya översiktsplanen har så smått påbörjats. Det kommer fortsatt in många förfrågningar om planläggning. Flera förfrågningar/samtal kommer från de som fått avslag på bygglov och där får till svar att ett alternativ är planprövning. Ärendemängden i servicen till arrendatorer o dyl. samt förfrågningar om nyttjande av kommunens mark är oförändrat hög och förväntas öka med ökat markinnehav i enlighet med markförvärvsstrategin. Arbetet med genomförande av kommunens markförvärvsstrategi pågår med förfrågningar och dialoger inom utpekade områden. Genom kommunfullmäktiges beslut om VA i kustzon finns ett stort intresse från många håll kring den kommande utbyggnaden. Som ett första led projekteras en ny överföringsledning för vatten- och avlopp mellan Ytterby och Kärna. Upphandling förväntas ske under hösten. SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Nämndhuset Kungälv TELEFON vx FAX E-POST HEMSIDA

2 2(5) Process Enkel, tydlig, snabb, rättssäker, miljöanpassad och hushållande arbetsprocess (med helhetssyn). Utveckling av projektarbetssättet pågår genom interna utbildningsinsatser både på sektors- och enhetsnivå. Rutinerna för fakturering behöver utvecklas. Arbetet har inletts tillsammans med ekonomienheten. Syftet är att förenkla för medarbetarna, samt att tillse att kostnader/intäkter balanseras bättre över året. Inom flera enheter sker tidredovisning på ett strukturerat sätt. Rutinerna för exploateringsbudgeten behöver utvecklas och kvalitetssäkras. Arbetet har inletts och kommer att fortsätta hela IT-stöd för projektledare med start i anläggningsdelen av projekten införs under Utvecklingsarbetet har startat tillsammans med Teknisk Service/bygg för att undersöka samordningsmöjligheter inom genomförande av exploaterings- och investeringsprojekt. Installation av nyinköpt sandtvätt pågår och kommer att tas i bruk i början av sommaren.

3 3(5) Ekonomi Långsiktigt stark ekonomi Drifts- och underhållsåtgärder på en långsiktigt stabil nivå Delårsbokslutet visar ett överskott på 2,6 Mkr för samhällsbyggnadssektorn, 2,1 Mkr för skattefinansierat och 0,5 mkr för avgiftsfinansierat. Om vi räknar in de beräknade kostnaderna för energi för april blir resultatet ca 700 tkr lägre. Prognosen för helåret visar ett överskott med 2,7 mkr, 1,9 mkr för skattefinansierat samt 0,8 mkr för avgiftsfinansierat. Trafik Gata Park prognostiserar ett positivt resultat på 1,7 mkr. Orsaken till det positiva resultatet är mindre lönekostnad, politiskt beslut om att inte utföra planerade underhållsåtgärder enligt budget samt en negativ avvikelse i intäkter från parkeringsautomaterna. (Underhåll +3 mkr NBS 1 mkr 0,3 mkr P-intäkt) Att inte utföra underhållsåtgärder kommer så småningom att innebära att man måste byta ut och bygga om. Att inte utföra underhåll innebär alltså inte att man slopar kostnader utan att de dyker upp vid ett senare tillfälle. Inom VA har personalen genomgått ett flertal utbildningar som krävs för att kunna utföra det dagliga arbetet. Stora förändringar i samband med flera vakanta tjänster påverkar verksamheten. Detta får till följd att underhålls- och investeringsåtgärder inte kan utföras i planerad omfattning, vilket ger ett beräknat överskott på + 0,8 mkr. Evenemangs taxa, högvattenskador, vakanser och personalärenden samt ny upphandling har eller kan komma att påverka årets resultat för Hamnverksamheten. Marstrand hoppas på en lagom solig sommar där intäkterna följer beräkningarna och en lugn höst/vinter utan att hamnen blir för utsatt för högvatten i kombination med vind. Under dessa förutsättningar redovisar Hamnverksamheten ett +/- 0 resultat för Planenheten redovisar ett negativt resultat på ca -300 tkr i delårsbokslutet. Orsaken till det negativa resultatet är höga utredningskostnader, samt att enheten inte fått täckning för kostnader i samband med Marstrands Turisthotell Oscars. Förhoppning finns dock att redovisa ett 0 resultat för året. Mark- och exploatering redovisar ett positivt resultat om 0,9 mkr i delårsbokslutet. Resultatet kommer av ökat arbete i exploateringsprojekt och en intrångsersättning av engångskaraktär. För helåret prognostiseras ett mindre överskott om 200 tkr. Investeringar Sektorn har en budget på ca 39 mkr för investeringar inkl. tilläggsanslagen. Det är sammanlagt ca 40 olika projekt som planerats för året. Vi prognostiserar att ca 85 % av anslagen kommer att användas under året.

4 4(5) Utveckling/lärande Möta nya krav och behov från omvärlden Samhällsbyggnad prioriterar att delta i närregionens information, nätverk och utbildningar (GR, LST), samt lokala seminarium. Personalen utbildas kontinuerligt genom kortare kurser och seminarier samt internutbildningar i syfte att upprätthålla nödvändiga licenser. En bedömning är att något färre kurser/seminarier än vanligt genomförts. Sektorns arbete med jämställdhetsintegrering har påbörjats i mindre skala efter KS beslut. Det sektorsövergripande arbetet med vårt projektarbetssätt har utvecklats under våren och arbetas vidare med under hela Deltagande i nätverket Hållbar Utveckling i Väst som vidareutvecklar hållbarhetskriterierna i planeringen och genomförandet. Arbetet sker med stöd av KSSD:s uppdrag att revidera 1991 års policy kring dessa frågor. Samhällsbyggnad medverkar i kommunens arbete med den företagsamma förvaltningen. Inom VA verksamheten har ett antal utbildningsinsatser genomförts. Det har varit utbildning i livsmedelshygien, arbete på väg, heta arbeten samt data utbildning inom Word och Excel. Två av medarbetarna har genomgått diplomeringsutbildning för avloppsteknik.

5 5(5) Medarbetare Kungälvs kommun skall vara en attraktiv och stimulerande arbetsplats. Prioriterade mål -Personalresursen, internt och externt, skall anpassas till rådande behov på plansidan Medarbetarsamtal har genomförts med i stort sett alla medarbetare. Samtal kring arbetsvärderingen och värderingsnivåer har genomförts, dels på verksamhetsmöte och dels på APT inom sektorn beträffande kommande lönesamtal. Rekrytering av tre tjänster pågår, trafikingenjör, planarkitekt samt lantmätare. Planenheten har en praktikant som är timanställd under 6 månader (mars tom september med uppehåll i juli). Praktikanten jobbar huvudsakligen med förstudier av bostadsutbyggnad i serviceorter mm inför översiktsplanearbetet. Mark och exploateringsenheten har två visstidsanställningar under De finansieras via investerings- och exploateringsprojekten. Praktikanställningen på Park har förlängts till årsskiftet, men samtidigt minskats från 100 % till ca 25 % arbetstid. Enhetschefen för hamnverksamheten är långtidssjukskriven och en tf enhetschef har lånats in från Teknisk service/ projektering. En av sektorns två samhällsbyggnadschefer arbetar tillfälligt i den dagliga verksamheten. Under våren har VA-chef, två driftingenjörer, en va-ingenjör sagt upp sig. En drifttekniker går till Teknisk service och i samband med detta har en ny drifttekniker anställts. Detta medför konsekvenser för medarbetarna. Som tillfällig lösning har en VA-chef anställts på 40 % under 6 mån perioden majoktober. En av sektorns två samhällsbyggnadschefer arbetar tillfälligt i den dagliga verksamheten. För styrning och ledning av verksamheten har APT genomförts en gång/vecka under våren. Arbetsbelastningen för medarbetarna är hög på flera enheter, någon enhet har en alltför hög belastning för att vara långsiktigt hållbar. Tid för granskning och uppföljning finns inte i tillräcklig omfattning. Detta leder till missar som behöver rättas till.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Kommunstyrelsens delårsbokslut

Kommunstyrelsens delårsbokslut Kommunstyrelsens delårsbokslut Augusti 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. UPPFÖLJNING EKONOMI KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 RESULTAT OCH PROGNOS, KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETER... 4 2. RESULTAT

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den

Läs mer

Tertialuppföljning, september 2010

Tertialuppföljning, september 2010 Tertialuppföljning, september 2010 Delårsrapport 1-8/2010 Prognos 2/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tertialuppföljning, september 2010 Sid Förvaltningsberättelse samt kommunledningskontorets kommentarer 1 Prognos

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2013

Delårsbokslut/årsprognos 2013 Tjänsteskrivelse Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-09-04 Ks/2013:78 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2013

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

Delårsbokslut/årsprognos 2014

Delårsbokslut/årsprognos 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-09-02 Ks/2014:109 042 Bokslut/ekonomiuppföljning Delårsbokslut/årsprognos 2014

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 18 mars 2015 Ärende 1 Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Maria Johansson 2015-02-25 Dnr 2015-000001 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan  verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan Verksamhetsplan 2015 2017 verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan verksamhetsplan

Läs mer

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING

Vadstena kommuns ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING Vadstena kommuns 212 HÄNT UNDER 212... 3 3 Mötesplats för ungdomar Projektet Ung i Vadstena slutfördes under 212 vilket resulterade i Fritidscentrum, en verksamhet där man erbjuder olika

Läs mer

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012

DELÅRSRAPPORT april med resultatprognos 2012 OMVÄRLDEN Fortsatta problem inom EMU-området Mycket talar för att världsekonomin i allmänhet och europaekonomin i synnerhet kommer att ha en fortsatt besvärlig situation. Problemen inom EMU-området har

Läs mer

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun

Tertialrapport. augusti 2014. Härnösands kommun Tertialrapport augusti 2014 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys Kommunens styrning och mål Finansiell analys Medarbetare 4 7 11 16 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77

Kommunstyrelsens. bokslut 2012 KS 2012-77 Kommunstyrelsens bokslut 2012 KS 2012-77 1 Innehållsförteckning 1. EKONOMISK REDOVISNING, KOMMUNSTYRELSEN TOTALT... 3 1.1 DRIFTSREDOVISNING... 3 1.2 BALANSRÄKNING... 6 2. RESULTAT PER SEKTOR... 7 2.1 TILLVÄXTENHETEN...

Läs mer

Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012

Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012 Skellefteå kommun Delårsrapport april 2012 1 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Samhällsekonomins utveckling 3 Lokal utveckling 5 Uppföljning mål- och resultatstyrning 8 Nämnds- och bolagsrapporter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID 2(15) Sammanfattande analys En bild: Den 10 juni på kvällen samlas 1200 ungdomar i Kungälv för att fira att sommarlovet börjar. Hög stämning, drogfritt, succé.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09

IT-strategi för Kungälvs kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Antagen av Kommunfullmäktige 2014-04-09 Gäller för alla nämnder och all verksamhet Giltighetstid: Tills vidare. Revideras varje mandatperiod Diarenummer: KS2013/2093 Dokumentansvarig: IT-strateg Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2007

DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2007 DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2007 Koncernen Tanums kommun RESULTATRÄKNING Belopp i mkr Verksamhetens intäkter 118,3 117,3 95,7 100,8 Verksamhetens kostnader -390,4-380,8-381,2-373,6 Avskrivningar -23,7-24,1-19,6-20,6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Socialnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Socialnämnden Innehåll Förvaltningsberättelse... 3 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 5 Mål och indikatorer... 5 Ekologisk hållbarhet... 5 1. Utsläpp växthusgaser... 5 2. Ekologiska

Läs mer

Delårsrapport Orsa kommun 130731

Delårsrapport Orsa kommun 130731 Delårsrapport Orsa kommun 130731 2 Delårsrapport Orsa kommun 130731 INNEHÅLLSFÖRTECKNING De första sju månaderna 4 Kommentarer till delårsresultatet 5 Kommunens bolag 6 Driftredovisning 7 Prognos för verksamhetsåret

Läs mer

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun

Tertialrapport. april 2011. Härnösands kommun Tertialrapport april 2011 Härnösands kommun Innehållsförteckning Del 1 Förvaltningsberättelse Omvärldsanalys 4 God ekonomisk hushållning 7 Finansiell analys 8 Medarbetare 12 Del 2 Verksamhetsberättelser

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR

Verksamhetsberättelse 2008 KOMMUNLEDNINGSSEKTOR Verksamhetsberättelse KOMMUNLEDNINGSSEKTOR 2(8) 1. Verksamhetsöversikt Kommunledningssektorn består av fem enheter: Enheten för utveckling, planering och uppföljning, Enheten för kommunkansli och juridik,

Läs mer