Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2008 EKONOMISEKTIONEN"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse EKONOMISEKTIONEN

2 2(9) 1. Verksamhetsöversikt Ekonomisektionen utgör kommunens samlade enhet för ekonomiadministration. Huvuduppgiften för sektionen är att ge förvaltningen och den politiska organisationen stöd, samt att styra och samordna alla ekonomiadministrativa processer, såsom till exempelvis budget, årsbokslut, uppföljning och prognoser för förvaltningen. Kommunallagen, kommunala redovisningslagen, förvaltningslagen, arbetsrättlig lagstiftning, offentlighetsprincipen, lagen om offentlig upphandling och flera andra speciallagar ger tillsammans med lokala policydokument ramar för verksamheten och hanteringen av frågor/funktioner. Sektionen ansvarar för kommunens ekonomidatasystem Agresso (används av förvaltningen samt ett av bolagen) och arbetar med löpande frågor, support, utbildning samt naturligtvis utvecklingsfrågor för att hitta effektivare arbetssätt för organisationen. Vårt rapporteringsverktyg Web-Agresso finns tillgängligt för alla med tillgång till vårt intranät Kommunens borgensåtaganden hanteras inom sektionen. Ekonomisektionens arbete förutsätter en kontinuerlig dialog med kärnverksamheterna om prioritering och användning av resurser och kompetenser för bästa möjliga resursutnyttjande. Inom ekonomisektionen ligger också det operativa (och till stor del strategiska) ansvaret för kommunkoncernens: Finansfunktion med bank- och kreditmarknadsrelationer Förvaltning av donationsmedel Samordning och sekreterarskap i bolagsgruppen, som är kommunkoncernens samarbetsform på tjänstemannaplanet

3 3(9) 2. Medborgare/intern kund Ekonomisektionen har främst interna kunder förvaltningen och de kommunala bolagen. Externa kunder är främst kopplade till kommunens olika tjänster och dess fakturering. Följande prioriteringsordning har gällt under. Prioritet 1: Externa brukare, KF/KS, ekonomiberedningen, förvaltningsledning och förvaltningens sektorer. Prioritet 2: Förvaltningens enheter. Prioritet 3: Övrig politisk organisation (beredningar, nämnder, delegationer) och bolag/stiftelse. Sektionens fokus och prioritering i planen var stödet till förvaltningen, arbetet med arbetsprocesserna, uppgradering av ekonomidatasystemet Agresso samt finansfrågor. Följande frågor var aktuella inom finansområdet. Upphandling av transaktionsbank för kommunkoncernen Koncernens finansiering (upplåningsbehovet under är 150 Mkr och den låneskuld vi förvaltar uppgår till över 500 Mkr). Pensionsskulden Sektionen kommer att vara personalmässigt försvagat inom flera områden. Detta i ett läge med svag budget och därmed ökat behov av uppföljning, analys och kontroll. Flera arbetsområden kommer att påverkas, antingen genom att ambitionsnivån sänks eller att arbetsuppgiften skjuts på framtiden eller helt enkelt stryks. Utvecklingsfrågorna blir satta på undantag. Sektionens organisatoriska tillhörighet har under året förändrats och sektionen är från halvårsskiftet en av tre sektioner som är kopplade till kommunchefen. Samtidigt förändrades uppdraget och fokus har flyttats från stöd till styrning och uppföljning. Detta har inneburit att processen med att ta fram tjänsteerbjudande har prioriterats ner och istället blivit ett underlag för vårt interna arbete Sektionen har prioritera arbetet med den ekonomiska situationen och att vara ett expertstöd till förvaltningen och politiken i ekonomiska frågor och i den ekonomiska styrningen. En bankupphandling har genomförts och en betydande upplåning till koncernen har gjorts. En krävande arbetsuppgift inom sektorn vård och omsorg har varit att införa kundval för brukarna inom hemtjänsten. Ekonomisektionen har deltagit i projektgruppen och hela budgetsystemet har lagts om. Flera sektorer har under året förändrat sina organisationer. Det påverkar ekonomisektionens arbete och mycket tid får läggas på till exempel förändrade kodplaner, budgetomfördelningar, nya rapporter och förändringar i ekonomidatasystem mm. Sektionen påpekade att en viktig förutsättning för ekonomisektionens arbetssituation är att tidsplaner/arbetsprocesser för budget, delårsrapporter och bokslut läggs på ett sådant sätt att de inte infaller vid samma tidpunkter, vilket fallet var under Tyvärr har det visat sig att så blev fallet även under och det har inneburit en stor arbetsbelastning. Samtidigt har sektionen varit försvagad inom redovisning, sektor skola, Arbetsliv och stöd, samt FM-service. Detta i ett läge med svag budget och därmed ökat behov av uppföljning, analys

4 4(9) och kontroll. Sektionen har inte kunnat ge stöd till sektorer och politik lika många timmar/i samma utsträckning som tidigare. Följande arbetsuppgifter har också påverkats, antingen genom att ambitionsnivån sänks eller att arbetsuppgiften skjuts på framtiden eller helt enkelt stryks Koncernredovisningen med sammanställningar och avstämningar mm framförallt i samband med tertialrapporterna Anläggningsregistret start har senarelagts och startades upp först under hösten. Utvecklingsprojekt till exempel elektronisk fakturahantering har skjutits på framtiden projektet som innebär att vi går över till att skicka våra externa kundfakturor digitalt har försenats. Förseningen beror på delvis också på bankupphandlingen. Uppgraderingen av Agresso har inte genomförts. Detta innebär att effektiviseringar inom framförallt elektronisk fakturahantering har skjutits på framtiden. Arbetet med att utveckla internkontrollen har blivit nedprioriterat. Det finns ett flertal utvecklingsområden för sektionen, både systemmässiga (Agresso) och andra. Med den bemanning som sektionen har idag måste projekten prioriteras noggrant i samråd med förvaltningsledningen.

5 5(9) 3. Processer Syftet med att skapa en organisatorisk enhet för ekonomisektionen är att stärka kompetenser samt skapa stordriftsfördelar. För ekonomisektionen är det den nya organisationen den politiska såväl som förvaltningen som påtagligt förändrar villkoren för det ekonomiadministrativa arbetet. Förhållandet mellan ökade krav och förväntningar i relation till minskade resurser gör att vi inte fullt ut lever upp till förväntningarna. Sektionen har under våren fortsatt arbetet med analys och beskrivning av våra arbetsprocesser. I och med den nya förvaltningsorganisationen har fokus för ekonomisektionen förändrats något från service till mer styrning. Det grundläggande arbetet är ändå viktigt utifrån perspektivet att bli en ekonomisektion och därmed får en gemensam struktur, öka arbetsrotationen och minska sårbarheten. Från senvåren och framåt har fokus för alla varit kommunens ekonomiska läge både för och budget Från hösten har en ny mötesstruktur införts. Strukturen har byggts utifrån perspektiven minskad sårbarhet, back-up, stärkt kompetens, lära av varandra och gemensamt arbetssätt.

6 6(9) 4. Utveckling/Lärande Efter vår processgenomgång behöver en individuell kompetensplan för varje medarbetare att arbetas fram. Det kan röra sig om kompetensutveckling med inriktning mot såväl specialisering som breddning. Vi kommer att arbeta med teambildning och arbetsrotation för att minska vår sårbarhet och möta behovet av back-up-funktioner. Vi ser möjligheter i att utveckla likartade rutiner, gemensamma blanketter etc. Vi tror vi kan lära av varandras erfarenheter och söka ett slags Best practice. Arbetet med teambildning och arbetsrotation för minskad sårbarhet och möta behovet av back-upfunktioner fortsätter. Inom arbetet med elektronisk fakturahantering har en arbetsgrupp bildats för att gemensamt möta sårbarhet och arbetstoppar Arbetet med att utveckla likartade rutiner, gemensamma blanketter har fortfarande en stor utvecklingspotential och är en viktig framtidsfråga Sektionen kommer att fortsätta arbeta med teambildning för att bli en ekonomisektion. Tillsammans diskuterar vi hur arbetet med likartade rutiner och gemensamma blanketter ska fortskrida. Individuella kompetensplaner för varje medarbetare har diskuterats i samband med utvecklingssamtalen. Av de aktiviteter som planerades för kompetensutveckling har de flesta ställts in med anledning av den ekonomiska situationen. Agresso användarförening prioriterades i våras. Kommunalekonomiska mässan, Malmö augusti (inställt) Agresso användarförening (har prioriterats i viss mån) Bokslutsdagar och ev erfarenhetsutbyte anordnat av Sveriges Kommuner och Landsting (inställt) Kfi-dagen, Kommunforskning i Väst (en deltagare halva dagen) Kommuninvest stämma (inställt)

7 7(9) 5. Medarbetare I Kungälv har alla ansvar för delaktighet och inflytande i det egna arbetet. Kungälvs kommun skall vara en attraktiv arbetsgivare Fokus för ekonomisektionen har varit arbetet med att bli en ekonomisektion. Sektionen har haft en intern processledare i arbetet och en verksamhetsbeskrivning för sektionen har arbetats fram. Den beskriver bland annat våra gemensamma utgångspunkter och uppdrag, förhållningssätt både till förvaltningen i övrigt och inom sektionen. Vi har också arbetat med vad kärnvärdena helhetssyn, brukarfokus och lärande innebär för oss. Det har varit viktigt att medarbetarnas kompetenser tillvaratas, att man har känt delaktighet och inflytande över ekonomisektionens nya organisation och sin egen arbetssituation. Vi har pga inköpsstoppet inte genomfört uppföljningen av hälsoprofilerna fullt ut. Sektionen har under året haft två pensionsavgångar och tre personer som börjat nytt jobb hos annan arbetsgivare. Av dessa tjänster har två återbesatts. Anställda Sektorn Kommunen Antal anställda Andel av samtliga 0,6% anställda - Andel kvinnor 90% 80% - Andel män 10% 19% Andel heltidsanställda 85% 64,2% - Andel kvinnor 83,3% 59,2% - Andel män 100% 86,2% Genomsnittlig sysselsättningsgrad 96,8% 89,6% Kommentarer Sjukfrånvaro Sektorn Kommunen Sjukfrånvaro (%) av ordinarie 0,8% 5,1% arbetstid - Kvinnor 0,7% 5,6% - Män 1,3% 3,3% Sjukfrånvaro < 60dgr Sjukfrånvaro > 60 dgr 0 46,2% Kommentarer Arbetsmiljörevisionen Genomfört arbetsmiljörevision under Kommentarer Ja Nej Delvis x Konsekvenser av kommunstyrelsens beslut om minskade personalkostnader Plan för jämställdhet, likabehandling och mångfald Medellön Sektorn Kommunen Kvinnor Män Kvinnors medellön i % av mäns 101,4% 88,3% Kommentarer Uttag av Sektorn Kommunen föräldraledighet F-ledig VA F-ledig VAB B Kvinnor 25,1 20,2 Män 46,2 5,5

8 8(9)

9 9(9) 6. Ekonomi En ekonomi i balans 2007 Intäkter Kostnader varav kapitalkostnader Verksamhetens nettokostnader Budgetram Resultat 58 Inför 2009 är det fortsatt en svag budget för sektionen. Vilket innebär att åtgärder liknande de som använts kommer att bli nödvändiga även under Ekonomisektionen har en budgetram på sammanlagt tkr. Dessutom tillkommer ett projekt som finansieras via KF på 50 tkr som avser elektronisk fakturahantering. Ekonomisektionen har en ekonomi i balans och gör ett mindre överskott på 58 tkr. Intäkterna har minskat sedan De har inte heller kommit upp i budgeterad nivå och ger ett underskott på 525 tkr. Det beror på sektionens ändrade uppdrag vilket inneburit att sektionens tjänster inte varit möjliga att debitera i förvaltningen i den utsträckning som planerats. Personalkostnaderna ger ett överskott på 485 tkr. Sektionen har under året haft ett flertal vakanser, inte tagit in vikarier vid längre ledigheter och sjukdomar. Övriga kostnader ger ett överskott på 98 tkr. En mycket stor återhållsamhet råder. I princip all kompetensutveckling har stoppats.

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG

Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG Verksamhetsberättelse 2008 VÅRD OCH ÄLDREOMSORG 2(19) 1. Verksamhetsöversikt Sektorn ansvarar för vården av äldre och för den hälso- och sjukvård som kommunen enligt lag ska utföra. Hälso- och sjukvården

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Styr- och ledningssystem. Styr- och ledningssystem 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Styr- och ledningssystem Styr- och ledningssystem 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Heltid en del av helheten

Heltid en del av helheten Heltid en del av helheten Här presenteras resultatet av ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, Pacta och Svenska Kommunalarbetareförbundet om heltid. Vi vill här ge inspiration

Läs mer

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering

Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Jämt anställd två år efteråt uppföljande utvärdering Helen Uliczka Agneta Halvarsson APeL FoU Juni 2010 Innehåll Bakgrund... 3 Utvärderingens syfte och metod... 3 Om rapporten... 4 Resultat från webbenkäterna...

Läs mer

Rådgivningsrapport. Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden. Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet

Rådgivningsrapport. Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden. Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet Vård- och omsorgsnämndens handling nr 32/2011 Rådgivningsrapport Ledarskap i konkurrensutsatt verksamhet Liz Hultgren och Ingrid Norman Katrineholms kommun, vård- och omsorgsnämnden Uppdragets syfte PwC

Läs mer

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015

Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss. Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Livskvalitet för dig, vårdkvalitet för oss Landstingsplan 2013-2014 Med budget för åren 2013-2015 Reviderad plan från 2011-2014 Beslutad av landstingsfullmäktige den 24 september 2012 Innehåll 1. Förord...

Läs mer

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen

Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Revisionsrapport Myndighetsutövning samt dokumentation inom äldreomsorgen Härryda kommun Juni 2009 Lars Näsström Innehållsförteckning Sammanfattning...1 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Tidigare granskningsarbete...3

Läs mer

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015.

Social- och omsorgskontoret föreslår att äldreomsorgsnämnden antar den reviderade verksamhetsplanen för 2015. 1 (2) 2015-05-12 Tjänsteskrivelse ÄON 15/004 Kontor Social- och omsorgskontoret Handläggare Maria Johansson 08-523 037 29 Maria.d.johansson@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Reviderad verksamhetsplan Dnr

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen

Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Revisionsrapport Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom individ- och familjeomsorgen Mora kommun December 2009 Karin Magnusson Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal

Nyckeltal som spelar roll. Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Nyckeltal som spelar roll Förbättra styrningen med hjälp av nyckeltal Innehållsförteckning Förord...3 1. Nyckeltal i styrprocessen en sann utmaning!...4 2. Att genomföra en väsentlighetsanalys...7 2.1

Läs mer

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning

Lerums kommun. Budget. Verksamhetsplan Årsredovisning Lerums kommun Budget 2011 Verksamhetsplan Årsredovisning Omslaget: Lerum ska i all kommunal verksamhet arbeta aktivt med bemötande ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Det innebär bland annat

Läs mer

Så styr vi Lerum 2011

Så styr vi Lerum 2011 Hur styr man en organisation med mer än 2 500 anställda och 120 chefer, spridda på fler än 100 arbetsplatser och med 38 000 kunder mellan 0 och 100 år? Man behöver förstås ha en idé eller en modell för

Läs mer

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktiges beslut BUDGET 2015 Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar att: 1. Fastställa skattesatsen för primärkommunen till 20,33 för 2015. 2. Godkänna de förutsättningar som budget 2015, ram 2016 och plan

Läs mer

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005

RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Kommunkompassen. Analys. av Uddevalla kommun. 8-9 juni 2005 RAPPORT 2005-11-09 1 (24) Sektionen för Demokrati och styrning Kommunkompassen Analys av Uddevalla kommun 8-9 juni 2005 Innehåll: 1. Vad är Kommunkompassen? 2. Uddevalla kommun i förhållande till Kommunkompassen:

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning

Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd för personer som är sjukskrivna och för unga med aktivitetsersättning 2015-06-18 Återrapportering enligt regleringsbreven för 2015

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16

Mål och budget 2015. med plan 2016 2017. Kommunfullmäktige 2014-12-16 Mål och budget 2015 med plan 2016 2017 Kommunfullmäktige 2014-12-16 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 1 2 Planeringsförutsättningar... 4 2.1 Omvärld... 4 2.1.1 Budgetpropositionen för 2015... 4

Läs mer

Kunskap till praktik

Kunskap till praktik Kunskap till praktik Utvärderingen av implementeringsarbetet med de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Östergötland Ulla Andersson Pia Käcker Valerie Tegelström Läns-SLAKO Sammanfattning

Läs mer

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet

Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård - arbetet i projektet Stockholms läns landsting 1 (2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-04-22 LS 2015-0345 Landstingsstyrelsen Yttrande över landstingsrevisorernas projektrapport nr 15/2014 Framtidens hälso- och sjukvård

Läs mer

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor

Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Halvtidsutvärdering för Kommunförbundet Skånes Brysselkontor Inledning Enligt projektbeskrivningen för Brysselkontoret ska en halvtidsutvärdering genomföras våren 2015. Enligt tidigare diskussioner och

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14

Förvaltningsberättelse Avstämning nämndsövergripande mål 8 Ekonomisk översikt och analys 9 Personalekonomisk redovisning 14 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Inledning Kommunledningen har ordet 3 Några korta kommentarer om kommunens ekonomi 4 Vart gick skattepengarna? 5 Organisationsskiss 6 Fem år i sammandrag 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer