KUNSKAP OCH KOMPETENS EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN GOD ÄLDREOMSORG - Kunskaper i gerontologi och geriatrik en förutsättning för god vård och omsorg

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KUNSKAP OCH KOMPETENS EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN GOD ÄLDREOMSORG - Kunskaper i gerontologi och geriatrik en förutsättning för god vård och omsorg"

Transkript

1 KUNSKAP OCH KOMPETENS EN FÖRUTSÄTTNING FÖR EN GOD ÄLDREOMSORG - Kunskaper i gerontologi och geriatrik en förutsättning för god vård och omsorg Yngve Gustafson, Professor, Överläkare Geriatriskt centrum, Umeå, Sverige Vetenskapligt råd, Socialstyrelsen

2 Geriatriskt Centrum, Umeå, Sverige

3 Gerontologi läran om det friska åldrandet. En tvärvetenskap som handlar om åldrandet ur alla perspektiv Kunskaper i gerontologi är en förutsättning för att kunna behandla gamla människor Det normala friska åldrandet förändrar kroppens alla funktioner Gerontologi

4 Geriatrik Läran om etiologi, patofysiologi, diagnostik, profylax och terapi av sjukdomar hos äldre Geriatrik

5 Geriatrik läran om sjukdomar under åldrandet Annorlunda orsaker till sjukdomar hos äldre människor Förändrade sjukdomsmekanismerna under åldrandet Förändrade symtom på sjukdomar under åldrandet Förändrade förutsättningar för att ställa diagnos på sjukdomar under åldrandet Förändrade förutsättning för behandling och rehabilitering av sjukdomar och skador hos äldre människor Förändrade hälsorisker och därför förändrade förutsättningar för att förebygga sjukdomar och skador hos äldre människor Geriatrik

6 Gerontologi

7 DE ALLRA ÄLDSTA ÖKAR MEST 80+ blir dubbelt så många - från till ca år tredubblas från idag till ca år har fördubblats på 10 år På 10 år har antalet 90+ med höftfraktur ökat med 150 procent Människor med demens ökar från till cirka till 2050 Höftfrakturerna från ca till till 2050? Geriatrik

8 Åldrandet är en generell, progressiv och irreversibel process som drabbar alla efter tillväxtfasen, som ej är orsakad av yttre faktorer och som minskar individens funktionella kapacitet Det biologiska åldrandet

9 Åldrandeprocessen leder till en minskad reservkapacitet; en ökad skörhet. Motståndskraften mot olika sjukdomsagens/påfrestningar minskar. Den åldrande människan

10 Andra hälsorisker får relativt större betydelse. En helhetssyn på patienten är nödvändig Exempel: Sociala rollförändringar Att bli änka/änkling Näringsbrist Att förlora oberoendet Påfrestningar leder snabbare till allvarliga konsekvenser och medicinsk behandling leder oftare till biverkningar Den åldrande människan

11 Den gamla patienten kräver en ökad noggrannhet och större försiktighet Den gamla patienten kräver ofta en aktivare och snabbare insatt behandling Intorkning Blödning Infektioner Hjärtarrytmier Trombosprofylax Sårvård Depression Den åldrande människan

12 ÅLDRANDEFÖRÄNDRINGAR SOM PÅVERKAR LÄKEMEDELSBEHANDLING Förändrad absorbtion Förändrad distribution Minskande andel kroppsvatten Ökande andel kroppsfett Förändrad metabolism Förändrad utsöndring Förändrad receptorkänslighet Den åldrade människan

13 Geriatrisk diagnostik Förändrad symtombild Gränsdragning mellan åldrande och sjukdom Demensutredning Förändrad etiologi Förändrade hälsorisker - konsekvenser för både primär och sekundärprevention Helhetssyn Geriatrisk terapi Förändrade förutsättningar för läkemedelsbehandling Läkemedelsbiverkningar Rehabilitering Geriatrikundervisning

14 Allergi, Överkänslighet? Nedsatt syn? Nedsatt hörsel? Nedsatt kognition? (MMSE) Geriatrisk utredning

15 Undernäring? Viktnedgång? Ätproblem? (MNA, Vikt) Nedsatt munhälsa? Nedsatt immunförsvar? Urinproblem? Mag-tarm problem? Fotproblem? Smärta? (VAS) Geriatrisk utredning

16 Fallrisk? (Downtons fallindex) Osteoporos? Trombosrisk? Risk för trycksår? (Nortons index) Geriatrisk utredning

17 Risk för bensår? Polyfarmaci? Läkemedelsbiverkningar? Depression? (GDS- 15) Sömnproblem? Geriatrisk utredning

18 Kommunikationsproblem? Motorik/Balansnedsättning? Nedsatt ADLförmåga? (KATZ / BARTHEL) Kontrakturrisk? Medicinska eller sociala problem hemma? Vanvård/Övergrepp? Körkort, Vapenlicens? Geriatrisk utredning

19 Andliga behov? Närståendevårdares hälsa? Sexualitet/Samlevnad? Rehabiliteringsbehov? Livskvalitet? (PGCM) Geriatrisk utredning

20 Östrogenbrist efter klimakteriet Urinretention Residualurin, långsamt flöde Prolaps Inkontinens (urin + avf) Diarré och obstipation Blöjor Blåsstenar, njursten Nedsatt immunförsvar Järnbrist C-vitaminbrist Kortisonbehandling Cytostatikabehandling Diabetes Andra sjukdomar Behandling med bredspektrumantibiotika: t.ex. ampicilliner och cefalosporiner orsakar ofta överväxt av tarmbakterier Disponerande faktorer för urinvägsinfektion

21 Tidig diagnostik Snabbt insatt behandling Syresättning; andningsgymnastik Optimera vätske- och näringstillförsel, vitaminer, spårämnen, protein och energi Munhälsan Behandla ev disponerande faktorer Hjärtsvikt Diabetes Astma, bronkit, emfysem Läkemedel Antikolinergt verkande lkm Diuretika, kortison Cytostatika Undvik sängläge Tillräckligt långvarig behandling Vid terapisvikt; utred vidare TBC, malignitet Behandling av pneumonier hos äldre

22 Undernäring och svält Bristfällig rehabilitering Läkemedelsbiverkningar Fallolyckor Depressioner Sjukvårdens organspecialisering Personalens kompetensbrist Annorlunda hälsorisker andra hot mot en god ålderdom

23 Demens kan orsakas av över hundra olika hjärnsjukdomar Demenssjukdomar ökar snabbt mer än fördubblas till 2050 (ökar från till ca ) Demenssymtom måste alltid utredas Demens

24 Demenssjukdomarna förkortar livet halverar den återstående livslängden Demens orsakar mycket lidande för den drabbade och de närstående Demenssjukdomar orsakar långvariga och svårbehandlade depressioner Demens

25 Demens

26 Demens

27 Demens

28 Demens

29 Demens

30 Gamla människor, kvinnor och människor med demenssjukdom får sämre vård i Sverige Akutsjukvården har varken kompetens eller intresse av att ge demenssjuka människor en god vård Människor med demenssjukdom får oftast endast symtombehandling och utreds ej för orsaker till deras symtom Människor med demenssjukdom diskrimineras oftast när det gäller rehabilitering Vård på lika villkor?

31 Forskning från Umeå har visat att bättre kvalitet i vården har störst effekt för människor med demenssjukdom: Minskar komplikationerna Förkortar vårdtiderna Minskar fallolyckorna Förbättrar gångförmågan även ett år efter en höftfraktur Vård på lika villkor?

32 Högintensiv fysisk träning har minst lika goda effekter på balans, gångförmåga och självständighet i det dagliga livet hos människor med demenssjukdom Människor med demenssjukdom får ej diskvalificeras från rehabilitering efter till exempel slaganfall och höftfrakturer! Vård på lika villkor?

33 Depressioner hos äldre botas sällan med piller

34 I GERDA/Umeå 85+ hade inte sjukvården känt igen depressioner hos mer än 6 av 10 som var deprimerade Av de som fått behandling med läkemedel var mer än hälften fortfarande deprimerade 30 % var deprimerade och depression hade starkare påverkan på livskvalitet än något annat Fler kvinnor än män var deprimerade Depressioner hos äldre botas sällan med piller

35 Efter fem år var över 90 % av de som var deprimerade och som fortfarande levde deprimerade trots behandling Människor med depression hade dött i dubbelt så stor utsträckning som de som ej var deprimerade 30 % av de som ej var deprimerade hade utvecklat depression Depression hos äldre mer malignt än cancer och hjärtsjukdom Förekomsten av depression bland äldre ökar Depressioner hos äldre botas sällan med piller

36 Depression är minst dubbelt så vanligt hos människor med demenssjukdom under alla stadier av demenssjukdomen Människor med demenssjukdom och depression har sämre effekt av läkemedel mot depression Depressionskomplikationer som till exempel ångest orsakar särskilt mycket lidande hos människor med demens Depressioner hos äldre botas sällan med piller

37 Somatisering smärta, förstoppning Hypokondri vanföreställningar (ex cancer) Ångest rastlöshet, agitation, panikreaktioner Rädsla Aggressivitet Paranoida symtom Koncentrationssvårigheter Minnesstörning (kan likna demens) Sömnstörning Ökad suicidrisk Matvägran Vägrar utredning och behandling av sjukdom Depression särdrag hos äldre stor risk för underoch feldiagnostik

38 Depression hos människor 90 år och äldre

39 Biokemisk störning Somatisk sjukdom Depression Psykisk belastning Social belastning Under/felnutrition Läkemedelsbehandling Depression hos gamla människor

40 Biokemisk störning Depression Psykisk belastning Social belastning Depression hos yngre/medelålders människor

41 Somatisk sjukdom Depression Under/felnutrition Läkemedelsbehandling Annorlunda orsaker till depression hos gamla människor

42 Somatisk sjukdom 205 patienter över 50 år sjukhusvårdade för major depression genomgick MRI inom tre månader. 129/205 av patienterna hade tysta hjärninfarkter, huvudsakligen lakunära infarkter i den vita substansen 94 % av patienterna som hade insjuknat i depression efter 65 års ålder hade tysta hjärninfarkter jämfört med 23 % av patienterna med depressionsdebut före 50 års ålder Författarnas slutsatser: Majoriteten av depressioner som debuterar i hög ålder kan vara organiska depressioner åtminstone delvis orsakade av tysta hjärninfarkter Slaganfall och depression Fujikawa T et al. Stroke 24: ;1993. Incidence of silent cerebral infarction in patients with major depression

43 Somatisk sjukdom Stroke vaskulär demenssjukdom Degenerativ hjärnsjukdom demens Hormonella sjukdomar sjukdomar i sköldkörtel och bisköldkörtel Cancersjukdomar Urinvägsinfektioner Sömnapnésyndrom Annorlunda orsaker till depression hos gamla människor

44 Somatisk sjukdom Snarkning och obstruktivt sömnapné-syndrom (OSAS) är en viktig riskfaktor för stroke demens och för depression OSAS är nära associerat med samma förändringar i hjärnan som man ser hos patienter med depression Annorlunda orsaker till depression hos gamla människor

45 Somatisk sjukdom Sömnapnésyndrom kan behandlas framgångsrikt med C-PAP eller snarkbettskena men många patienter har svårt att tolerera behandlingen Patienter med stroke lottades till behandling med C-PAP Annorlunda orsaker till depression hos gamla människor

46 Somatisk sjukdom Behandling med C-PAP hade störst effekt på patienternas depressiva symtom men ADLförmågan förbättrades också signifikant. Akuta förvirringstillstånd gick över hos flera patienter som tolererade CPAPbehandlingen Sandberg et al Eur Resp J 2002 Annorlunda orsaker till depression hos gamla människor

47 Somatisk sjukdom Starkt samband mellan depression och demens hos gamla människor. Kan obehandlad depression hos äldre öka risken för demensutveckling? Kan obehandlad depression hos dementa påskynda demensutvecklingen? Annorlunda orsaker till depression hos gamla människor

48 Somatisk sjukdom Sömnapnésyndrom förekommer hos % av alla med demenssjukdom Sömnapnésyndrom orsakar ofta demens och kan påskynda försämringen av demenssjukdomen Människor med demens och sömnapné får stora urinmängder på natten, ramlar ofta på väg till toaletten, vaknar ofta förvirrade och argsinta på morgonen, är ofta mycket trötta på dagen och drabbas ofta av depressioner Annorlunda orsaker till depression hos gamla människor

49 Under/felnutrition Nutrition hos personer 90 år och äldre

50 Under/felnutrition Generell malnutrition Brist på vitamin B-12 och/eller folsyra Aminosyrabrist (chokladbrist?) Järnbrist D-vitaminbrist (solbrist?) Depressioner hos äldre botas sällan med piller

51 Läkemedels -behandling β blockerare (ex Inderal, Seloken, Blocadren) Ca blockerare (ex Isoptin, Adalat) Digitalis (ex Digoxin, Lanacrist) NSAID (ex Indomee, Voltaren, Ipren) Phenytoin (ex Epanutin, Fenantoin) Carbamazapin (ex Tegretol, Hermolepsin) Cimetidine (ex Tagamet, Aciloc) Ranitidine (ex Zantac) L-dopa (ex Madopark, Sinemet) Neuroleptika (ex Haldol, Zyprexa) Antihormoner (ex Tamoxifen) Kortikosteroider depression, ångest, mani och psykos Vanliga läkemedel som kan orsaka depression hos äldre

52 Tilltagande demens minskade depressionssymtom Blir den alltmer demenssjuka människan mindre deprimerad eller förlorar hon bara sin förmåga att uttrycka/förmedla sin sorg och förtvivlan? Depressioner hos äldre botas sällan med piller

53 Social belastning Psykisk belastning Förlust av yrkesroll Förlust av auktoritet/makt Förlust av vänner Förlust av barn Förlust av make/maka Förlust av hemmet Förlust av körkort Förlust av oberoende Ekonomiskt Fysiskt Syn, hörsel Förlaming Afasi Amputationer etc Psykiskt Demens Ångest Depressioner hos äldre botas sällan med piller

54 Varför blir inte alla gamla människor som drabbas av svåra förluster deprimerade? Vilka inre egenskaper/styrkor skyddar gamla människor från att drabbas av depression? Starkt samband mellan depression och låg känsla av sammanhang (SoC), svag inre styrka (Resilience), nedsatt upplevd livsmening (Purpose in Life, PIL) och lågt psykiskt välbefinnande (Morale, PGCM) Depressioner hos äldre botas sällan med piller

55 Inga läkemedel har visats ha effekt på depressioner hos gamla människor eller hos människor med demens Kognitiv psykoterapi har visats ha effekt vid behandling av depression hos yngre äldre Fysisk aktivitet/träning har visats ha effekt på lätt till måttlig depression hos yngre äldre Fysisk träning förbättrade psykiskt välbefinnande hos människor med demens på äldreboende Depressioner hos äldre botas sällan med piller

56 Vi måste lära oss att känna igen depressioner hos äldre människor särskilt hos människor med demenssjukdom Biokemisk störning Orsaken till depressioner hos äldre måste alltid utredas även hos de med demens Somatisk sjukdom Under/felnutrition Helhetssyn nödvändig, både i utredning och behandling Depression Varje gammal människa är en unik individ med unika behov Psykisk belastning Social belastning Behandling av depressioner hos äldre kräver alltid noggrann kortoch långsiktig uppföljning Läkemedelsbehandling Depressioner hos äldre botas sällan med piller

57 Depressioner bland äldre ökar Ju mer kunskap vi får om depressioner hos äldre desto mer förstår vi att vi inte vet Depressioner hos äldre orsakar mer lidande än någon annan sjukdom Forskning om prevention och behandling av depressioner hos äldre måste prioriteras Depressioner hos äldre botas sällan med piller

58 Symtombehandling med läkemedel ofta livsfarligt för gamla människor fördröjer/hindrar upptäckt av komplicerade sjukdomar leder till onödiga biverkningar leder till fara för patienten, förlängda vårdtider och ökande kostnader Läkemedelsbehandling av människor med demens

59 DIAGNOSTISKA PROBLEM Tidig diagnos av t.ex. magsår, fraktur, hjärtinfarkt, subduralhematom Tidig diagnos av komplikationer t.ex. lungemboli, blödning, läkemedelsbiverkning, urinretention, syrebrist, infektioner Den gamla patienten

60 Patienter opererade för höftfraktur fick morfin och sedativa när de var förvirrade postoperativt på ortopeden Interventionsgruppen utreddes och behandlades för 3 ggr fler komplikationer på geriatriken Kortvarigare förvirringstillstånd, färre fallolyckor, färre trycksår, mindre nutritionsproblem och 10 dagar kortare vårdtid Lundström et al. Ageing Clin Exp Res 2007 Den gamla patienten

61 Människor med demenssjukdom som insattes på neuroleptika för BPSD dog eller blev akut inlagda på sjukhus 4 ggr oftare än en kontrollgrupp inom en månad Demenssjuka som fortsatte behandlas med neuroleptika jämfört med placebo hade dubblerad 3-års mortalitet Ballard et al Lancet Neurology 2009 Rochon et al Arch Intern Med 2008 Den gamla patienten

62 Det normala åldrandet - tolkas som symtom på sjukdom överdiagnostik Hjärtsvikt Hypertoni Demens Reumatism Den gamla patienten

63 Åldrandet leder till förändrade sjukdomssymtom - orsakar feldiagnostik eller underdiagnostik Depression Kärlkramp Hjärtinfarkt Magsår Höftfraktur Den gamla patienten

64 Förvirringtillstånd - det vanligaste akuta sjukdomssymtomet hos äldre även hos de med demenssjukdom Får aldrig behandlas utan att man utreder orsaken Den gamla patienten

65 ÅLDRANDEFÖRÄNDRINGAR SOM PÅVERKAR LÄKEMEDELSBEHANDLING Förändrad absorbtion Förändrad distribution Minskande andel kroppsvatten Ökande andel kroppsfett Förändrad metabolism Förändrad utsöndring Förändrad receptorkänslighet Den gamla patienten

66 Olämpliga läkemedel: Läkemedel med antikolinerg effekt Antidopaminerga läkemedel Antihistaminerga läkemedel Den gamla patienten

67 SÖMNAPNÉSYNDROM MYCKET VANLIGT HOS GAMLA MÄNNISKOR SÄRSKILT HOS DE SOM HAFT STROKE OCH DE MED DEMENSSJUKDOMAR: Gör det kontraindicerat att använda sömnmedel och morfinanalgetika Den gamla patienten

68 Demenssjukdomar och stroke leder till sänkt kramptröskel - ökar risken för epilepsi: Många läkemedel sänker kramptröskeln ytterligare: Neuroleptika, Antidepressiva, samt tyvärr även Bromsmediciner Den gamla patienten

69 Fallolyckor har oftast en orsak och bör betraktas som ett akut sjukdomssymtom eller en läkemedelsbiverkan tills motsatsen bevisats: Läkemedel Infektioner Epilepsi Stroke Den gamla patienten

70 Vanligaste orsaken till att gamla människor kommer till akutmottagningar i Sverige: LÄKEMEDELS- BIVERKNINGAR! Fel doser Olämpliga läkemedel Interaktioner Den gamla patienten

71 Biverkniningar Merparten av biverkningarna inträffar vid behandling med höga doser; ca 95% av reaktionerna är dosberoende. Vanligast är elektrolytrubbningar (ca 5%), främst hos patienter med nedsatt leverfunktion samt vid användning av höga doser till patienter med njurinsufficiens. Vanliga 1/10-1/100: Cirk.: Hypovolemi vid intensiv terapi. Metabol.: Hypokalemi, hyponatremi, hypomagnesemi, hypokalcemi, hyperurikemi, hypokloremisk alkalos. Mindre vanliga 1/100-1/1000: GI: Illamående, kräkningar. Sällsynta < 1/1000: Blod: Leukopeni, trombocytopeni, agranulocytos. Hud: Hudreaktioner t ex klåda, urtikaria, erythema multiforme exfoliativ dermatit och purpura, vaskulit. Metabol: Hyperglykemi. Öron: Tinnitus och reversibel hörselnedsättning (vid höga plasmakoncentrartioner). Njurar och urinvägar: Interstitiell nefrit. I enstaka fall har intrahepatisk kolestas, ökning av leverenzymer och akut pankreatit rapporterats. Ett flertal fall av fotosensibilisering har rapporterats. Den gamla patienten

72 ANNORLUNDA BIVERKNINGAR HOS GAMLA MÄNNISKOR Förvirringstillstånd Hallucinationer Minnesstörningar Sömnstörningar Mardrömmar Andningsuppehåll Depression Förstoppning Fallolyckor Den gamla patienten

73 ANNORLUNDA BIVERKNINGAR HOS GAMLA MÄNNISKOR Muntorrhet Urinproblem Ledvärk Nedsatt immunförsvar Sockersjuka Näringsbrist Parkinsonbiverkningar Epilepsi Den gamla patienten

74 ORIMLIGA KÖNSSKILLNADER Män utreds - kvinnor får symtombehandling Umeå 85+: Kvinnor får signifikant mer antidepressiva, mer sömnmedel, mer ångestdämpande lm, mer laxermedel, mer analgetika, mer diuretika etc Männen får mer ACE-hämmare vid hjärtsvikt - kvinnorna mer diuretika Kvinnorna får mer magsårsläkemedel oftast utan utredning Kvinnor med demenssjukdom fick mindre ofta bromsmediciner Den gamla patienten

75 ORIMLIGA KÖNSSKILLNADER En större andel av kvinnor med angina pectoris får behandling med nitropreparat Tre ggr fler män är kranskärlsopererade Fem ggr fler 85-åringar är kranskärlsopererade jämfört med Andelen med demens i Umeå 85+ studien har under samma tid ökat från 26,5 % till 37,2 % (en 40 % ökning) Ökar risken för demensutveckling för de som överlever sin hjärtsjukdom pga den bakomliggande kärlsjukdomen? Den gamla patienten

76 Speciell utbildning för att få behandla gamla människor särskilt människor med demenssjukdom! Krav att alla läkemedel som skall användas till gamla människor är utprövade på gamla kvinnor och män och på människor med demenssjukdom! Den gamla patienten

77 De vanligaste läkemedlen som gamla använder är bara utvärderade på unga män Nyare läkemedel som är utvärderade på äldre inkluderar bara friska äldre Behandlingsresultat manipuleras Negativa studier publiceras inte Oetiskt att pröva läkemedel på äldre - dom får så mycket biverkningar Den gamla patienten

78 HYVET Målblodtryck 150/80 Exklusion: Alla med demens och ca 80 % av de med hjärtkärlsjukdom Utsättning av BTmediciner även hos de med hjärtsvikt Ökad död i hjärtsvikt i kontrollgruppen Mycket få försökspersoner 85+ Min slutsats: BT skall behandlas hos i övrigt friska personer år gamla, målblodtryck 150/80 Den gamla patienten

79 Noggrann utredning Utred orsak till symtom - ej bara symtombehandling Anpassa dosen individuellt Prioritera viktigaste behandlingar Följ alltid upp effekt och biverkningar Den gamla patienten

80 Det vetenskapliga underlaget för varför geriatrisk kompetens och arbetssätt kan förbättra vården för äldre människor bättre resultat till lägre kostnader Effekten av geriatrisk utredning, behandling och rehabilitering på ettårsöverlevnad (en metaanalys av Stuck et al, Lancet 1993) Andelen som hade dött efter ett år minskade med 23 %, jämfört med dem som fick vanlig sjukhusvård Bästa möjliga vård för gamla människor

81 Effekten av geriatrisk utredning, behandling och rehabilitering på andelen som kunde återvända hem och bo kvar hemma efter ett år (en metaanalys av Stuck et al, Lancet 1993) Andelen som bodde kvar hemma ett år efter utskrivning från sjukhus ökade med 68 %, jämfört med dem som fick vanliga sjukhusvård Bästa möjliga vård för gamla människor

82 Andelen patienter som antingen har dött eller bor på sjukhem ett år efter insjuknandet i stroke (BMJ, 1997) Bästa möjliga vård för patienter med stroke

83 Andelen patienter som antingen har dött eller bor på sjukhem ett år efter insjuknandet i stroke (BMJ, 1997) Bästa möjliga vård för patienter med stroke

84 Alla yrkesgrupper i teamet har utbildning i gerontologi och geriatrik Läkare geriatriker och andra specialistläkare Sjuksköterskor Undersköterskor Sjukgymnaster Arbetsterapeuter Kuratorer Psykologer Logopeder Fotvårdare Dietister Tandläkare Tandhygienister Det geriatriska teamet

85 Akut geriatrik jämfört med akut invärtesmedicin vid Norrlands universitetssjukhus (Asplund et al, J Am Geriatr Soc, 2000) Akuta invärtesmedicinska patienter 70 år och äldre lottades till att vårdas på en akut geriatrisk avdelning eller en akut invärtesmedicinsk avdelning På den geriatriska avdelningen arbetade man i team alla yrkesgrupper gjorde sin bedömning av patienten Patienterna på den geriatriska avdelningen fick all sin vård, inklusive rehabilitering på den geriatriska avdelningen Bästa möjliga vård för gamla människor

86 Trots att man vidtog fler åtgärder/rehabilitering på den geriatriska avdelningen fick man kortare vårdtider (5,9 dagar jämfört med 7,3 dagar, p=0.002). Cirka 20 % kortare vårdtid När cirka 200 patienter hade lottats till den geriatriska avdelningen behövde 21 färre av dessa institutionsvård både vid utskrivningen och tre månader senare jämfört med de som hade vårdats på den invärtesmedicinska avdelningen Både landstinget, men framför allt kommunerna fick minskade kostnader för vård och omsorg Bästa möjliga vård för gamla människor

87 Akut geriatrik jämfört med akut invärtesmedicin vid Trondheims universitetssjukhus (Saltvedt et al, J Am Geriatr Soc, 2002) Patienter med akuta invärtesmedicinska sjukdomar 75 år och äldre (n=254) lottades till en akut geriatrisk enhet jämfört med akut invärtesmedicin På den geriatriska enheten utreddes och behandlades patienterna av ett team Bästa möjliga vård för gamla människor

88 Andelen som hade dött efter tre månader var 12 % från den geriatriska enheten jämfört med 27 % från den medicinska enheten (p=0.004) Efter tre månader bodde 80 % från den geriatriska enheten fortfarande hemma jämfört med 64 % från den medicinska enheten (p=0.005) Bästa möjliga vård för gamla människor

89 Utbildning i geriatrik för personalen på en akut invärtesmedicinsk avdelning vid Sundsvalls sjukhus (Lundström et al, J Am Geriatr Soc, 2005) Av 400 akuta invärtesmedicinska patienter lottades hälften till avdelningen som fått utbildning i geriatrik och som delvis arbetade i team På den geriatrikutbildade avdelningen var vårdtiderna 9,4 dagar jämfört med 13,4 dagar, 30 % kortare vårdtid (p=<0.001) Bästa möjliga vård för gamla människor

90 Efter sju dagar på respektive avdelning var hälften så många fortfarande förvirrade på avdelningen som hade fått utbildning i geriatrik Två jämfört med nio patienter hade dött under vårdtiden på sjukhuset (p=0.03) Bästa möjliga vård för gamla människor

91 Ny metaanalys från 2009 i BMJ bekräftar att geriatrisk vård leder till bättre resultat (Baztán J, BMJ, 2009) Geriatrisk vård resulterade i att akuta invärtesmedicinska patienter kan återvända hem i större utsträckning efter vård på geriatrisk enhet jämfört med medicin (30 % fler kunde återvända hem) Patienter som har fått geriatrisk vård hade bättre funktionsförmåga vid utskrivningen från sjukhus (18 % färre hade försämrats) Bästa möjliga vård för gamla människor

92 Den gamla kvinnan med höftfraktur betraktas ofta som en vanlig och okomplicerad patient, åtminstone från ortopedläkarens perspektiv Frakturen i höften är dock oftast det minsta problemet Förvirringstillstånd hos dessa patienter betraktas ofta som naturligt och oundvikligt Bästa möjliga vård för gamla människor

93 Vem drabbas av höftfraktur? Kvinnor % Genomsnittålder 83 Benskörhet 90 % Fallolyckor 95 % Infektioner Läkemedelsbiverkningar Stroke Hjärtsjukdomar Epilepsi Förvirringstillstånd Bästa möjliga vård för gamla människor

94 Vem drabbas av höftfraktur? 40 % kommer från särskilt boende 30 % har haft stroke 35 %-55 % har demenssjukdom 25 % har akut förvirring 25 % är deprimerade 70 % är ensamboende 70 % är undernärda 100 % har ökat näringsbehov efter frakturen 30 % har urinvägsinfektion 25 % har sockersjuka Bästa möjliga vård för gamla människor

95 Vem drabbas av höftfraktur? 50 % har nedsatt syn 30 % har nedsatt hörsel 25 % har syrebrist i hjärnan 40 % har sömnapné (andningsuppehåll under sömnen) 90 % har fallit upprepade gånger under sista året 80 % har varit fysiskt inaktiva Patienter med höftfraktur äter sju läkemedel vid inläggning och tio vid utskrivning Nästan alla behandlas med flera läkemedel som ökar risken att falla och att falla igen Bästa möjliga vård för gamla människor

96 Antalet höftfrakturer hos mycket gamla människor ökar snabbt (150 % ökning hos 90+ i Umeå på 10 år) 90+ ökar från till år 2050 i Sverige Mycket gamla människor drabbas av många komplikationer efter höftfraktur Fallrelaterade skador orsakar 5-6 ggr fler dödsfall än trafiken i Sverige Höftfrakturpatienter har 3 ggr ökad risk att drabbas av en höftfraktur till Bästa möjliga vård för gamla människor

97 Det vanligaste symtomet på akut sjukdom hos gamla människor är akuta förvirringstillstånd Akuta förvirringstillstånd får inte behandlas med läkemedel förrän man har utrett orsaken Vanliga orsaker till förvirringstillstånd kan vara läkemedelsbiverkningar, infektioner, blodproppar i lungorna eller i hjärnan, förstoppning, svårheter att tömma urinblåsan, allvarlig blodbrist eller hjärtinfarkt Bästa möjliga vård för gamla människor

98 Geriatrisk vård istället för ortopedisk vård för patienter med höftfraktur (Lundstrom M, Ageing Clin Exp Res 2007, Stenvall M, J Rehab Med 2007, Stenvall M, Osteoporosis Int 2007) 199 patienter med höftfraktur lottades till vård på geriatrisk avdelning eller ortopedisk avdelning direkt efter operationen På den geriatriska avdelningen arbetade man i team där alla yrkesgrupper gjorde en noggrann bedömning av patienten ur ett helhetsperspektiv Man arbetade aktivt för att förebygga komplikationer och om patienten var förvirrad utreddes patienten snabbt för att kunna behandla den bakomliggande orsaken Bästa möjliga vård för gamla människor

99 Patienterna på den geriatriska avdelningen fick intensiv rehabilitering, en aktiv behandling mot undernäring, och förebyggande åtgärder mot fallolyckor och benskörhet Patienter med höftfraktur som fick geriatrisk vård drabbades av färre komplikationer under vårdtiden Färre blev förvirrade Förvirringstillstånden gick över fortare Färre fallolyckor inträffade under vårdtiden (60 jämfört med 18) Färre nya frakturer under vårdtiden (4 jämfört med 0) Färre drabbades av UVI (51 % jämfört med 31 %) Färre drabbades av trycksår (22 % jämfört med 9 %) Bästa möjliga vård för gamla människor

100 Patienter med höftfraktur som vårdades på den geriatriska avdelningen efter operationen hade i genomsnitt 10 dagar kortare vårdtid Ett år efter operationen kunde tre gånger fler som vårdats på den geriatriska enheten gå självständigt Bästa möjliga vård för gamla människor

101 Ännu bättre resultat uppnåddes på den akuta geriatriska avdelningen vid Piteå älvdals sjukhus (Lundström et al, Scand J Caring Sci, 1998) Patienter med höftfraktur lades där in direkt på en geriatrisk avdelning från akutmottagningen. Denna enhet redovisade världens bästa resultat när det gällde andelen med höftfraktur som återfick sin tidigare gångförmåga och den största andel som kunde återvända hem (93 %). Andel självständiga gångare vid utskrivningen var 89 % Dessa resultat uppnåddes trots mycket korta vårdtider Bästa möjliga vård för gamla människor

102 Geriatrisk kompetens och arbetssätt är en förutsättning för att effektivt förebygga fallolyckor bland äldre människor på äldreboenden (Jensen J et al, Ann Int Med, 2002) Hälften av de gamla på nio äldreboenden i Umeå bedömdes av ett geriatriskt team med avseende på riskfaktorer för fallolyckor Riskfaktorer som läkemedel, sjukdomstillstånd och nedsatt benstyrka och balans åtgärdades Om en person föll utreddes och behandlades alltid den bakomliggande orsaken Bästa möjliga vård för gamla människor

103 Risken att ramla under det kommande året minskade med 51 % och risken att drabbas av en höftfraktur minskade med 77 % Bästa möjliga vård för gamla människor

104 Geriatrisk utredning är en förutsättning för framgångsrik behandling och rehabilitering av sköra gamla människor Geriatrisk utredning är också effektivt för att förebygga ohälsa hos gamla människor Geriatrisk utredning är komplicerad men effektiv när den utförs av ett kompetent team Bästa möjliga vård för gamla människor

105 Geriatrisk utredning, behandling och rehabilitering minskar onödigt lidande för en stor andel av äldre människor Geriatrisk utredning, behandling och rehabilitering minskar kostnader för sjukvård och äldreomsorg Med en allt större andel mycket gamla människor med multipla sjukdomar måste sjukvården anpassa sig efter dessas behov Bästa möjliga vård för gamla människor

106 Ju mer vi lär oss om åldrandet och åldrandets sjukdomar desto mer inser vi den stora bristen på kunskaper när det gäller utredning, vård och rehabilitering av gamla människor Bästa möjliga vård för gamla människor

107 1. Goda kunskaper om åldrandet och åldrandets sjukdomar hos alla yrkesgrupper och inom alla områden där gamla människor vårdas Tio förutsättningar för en god och kostnadseffektiv vård och äldreomsorg i Sverige.

108 2. Vården måste organiseras så att den kan möta behoven hos multisjuka äldre människor. Utvecklingen mot en alltmer organspecialiserad sjukhusvård motverkar ofta en optimal vård av äldre 3. Teamarbete är en förutsättning och läkarmedverkan är nödvändig i utredning, vård, rehabilitering och omsorg av äldre människor Tio förutsättningar för en god och kostnadseffektiv vård och äldreomsorg i Sverige.

109 4. Symtom hos äldre måste utredas och orsaken behandlas i samma utsträckning som hos yngre människor Tio förutsättningar för en god och kostnadseffektiv vård och äldreomsorg i Sverige.

110 5. En säker läkemedelsbehandling kräver en noggrann utredning och alltid uppföljning av effekter och biverkningar då nästan inga läkemedel är utprövade på äldre människor Tio förutsättningar för en god och kostnadseffektiv vård och äldreomsorg i Sverige.

111 6. Etiska övervägningar bör föregå utredning och behandling av svårt sjuka äldre människor. Optimal behandling inte maximal behandling Tio förutsättningar för en god och kostnadseffektiv vård och äldreomsorg i Sverige.

LÄKEMEDELSBEHANDLING TILL ÄLDRE - MER SKADA ÄN NYTTA? Yngve Gustafson Professor,Överläkare Geriatriskt Centrum NUS, Umeå

LÄKEMEDELSBEHANDLING TILL ÄLDRE - MER SKADA ÄN NYTTA? Yngve Gustafson Professor,Överläkare Geriatriskt Centrum NUS, Umeå LÄKEMEDELSBEHANDLING TILL ÄLDRE - MER SKADA ÄN NYTTA? Yngve Gustafson Professor,Överläkare Geriatriskt Centrum NUS, Umeå GERIATRISKT CENTRUM UMEÅ DET NORMALA ÅLDRANDET LEDER TILL NEDSATT FUNKTION I ALLA

Läs mer

En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet

En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet Fallol yckor bland äldre En kunskapssammanställning med koppling till hjälpmedel och anpassningar av hemmet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Författare: Martina Estreen, HI Foto: Björn Lestell, HI Ansvarig

Läs mer

Kan ett lårbensbrott skapa oreda i huvudet?

Kan ett lårbensbrott skapa oreda i huvudet? Kan ett lårbensbrott skapa oreda i huvudet? Yngve Gustafson Professor i geriatrik Jag tänkte tala med utgångspunkt från den gamla damen som kommer in på akutmottagningen med bruten lårbenshals, figur 1.

Läs mer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer

Balansera rätt. Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer Balansera rätt Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador bland äldre personer 2 Balansera rätt - Faktaunderlag om fall och fallrelaterade skador Författare: Lillemor Lundin Olsson, Umeå Universitet

Läs mer

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras?

Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? Äldres läkemedelsanvändning hur kan den förbättras? En systematisk litteraturöversikt Maj 2009 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering The Swedish Council on Technology Assessment in Health Care

Läs mer

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus

Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus Omhändertagande av äldre som inkommer akut till sjukhus med fokus på sköra äldre En systematisk litteraturöversikt December 2013 SBU Statens beredning för medicinsk utvärdering Swedish Council on Health

Läs mer

DEMENS OCH BEMÖTANDE

DEMENS OCH BEMÖTANDE DEMENS OCH BEMÖTANDE All glömska är inte demens Det händer oss alla ibland att vi inte tycker om den bild vi ser av oss själva i spegeln. Ansiktsdragen har blivit slappare och huden rynkigare. Men det

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre

Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Äldresatsningen: Fyra år med fokus på de mest sjuka äldre Tryck: Elanders, november 2014 Artikelnr: S2014.026 Foto: sid 5 Pawel Flato, Bildbyrån Folio: omslag Maskot, sid 2 Maskot, sid 12 Stefan Berg,

Läs mer

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län

Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Utredning, vård och omsorg om personer med demenssjukdom i Västerbottens län Ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting och Västerbottens kommuner Innehåll sid. Inledning... 2 Bakgrund... 3 Allmänt

Läs mer

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående

Livssituationen två år efter stroke. En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Livssituationen två år efter stroke En uppföljning av strokedrabbade och deras närstående Socialstyrelsen klassificerar sin utgivning i olika dokumenttyper. Detta är ett Underlag från experter. Det innebär

Läs mer

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre

Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär

Läs mer

Palliativ vård vid demenssjukdomar

Palliativ vård vid demenssjukdomar Palliativ vård vid demenssjukdomar 131010 Palliativ vård vid demenssjukdomar Kajsa Båkman Silviasjuksköterska Vårdlärare Stiftelsen Silviahemmet www.silviahemmet.se 09.15 10.30 Palliativ vård vid livets

Läs mer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer Hämta denna rapport som pdf på www.swenurse.se eller www.vardforbundet.se Tio punkter för en god och säker hemsjukvård för äldre personer

Läs mer

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg

En vård värd samverkan. Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg En vård värd samverkan Vårt upprop till samverkan mellan äldrevård och äldreomsorg INLEDNING Alla säger sig vara överens om behovet av samverkan inom vården och omsorgen av äldre. Ändå är den uppsplittrad

Läs mer

Terapiråd Äldre och läkemedel

Terapiråd Äldre och läkemedel Februari 2012 Innehåll Normalt åldrande och läkemedel 2 Sjukdomar i högre åldrar och läkemedel 2 Rekommendationer vid vanliga diagnoser och symtom 2 Förstoppning 2 Gastroesofagel reflexsjukdom och ulcussjukdom

Läs mer

Nutrition & Munhälsa

Nutrition & Munhälsa En tidning för Riksföreningen Sjuksköterskan inom Äldrevård Geriatriker, dietister inom geriatrik samt alla professioner runt den äldre patienten. Nr 2 MAJ 2012 Professor Albert Westergren Datoriserat

Läs mer

Sjukdomar som ger glömska

Sjukdomar som ger glömska Sjukdomar som ger glömska Minnet är som bäst när vi mest behöver det. Alltså under den tid då vi växer upp och lär oss det mesta av det vi kommer att ha nytta och glädje av under resten av livet. Ofta

Läs mer

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre?

Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Varför är det viktigt med hälsovård för äldre? Möjligheten att påverka äldres hälsa är stor och flera undersökningar visar på goda resultat av det hälsofrämjande arbetet. I ett samhälle där befolkningen

Läs mer

Läkemedelsrelaterade problem

Läkemedelsrelaterade problem nationell satsning för ökad patientsäkerhet Läkemedelsrelaterade problem åtgärder för att förebygga Förord Sedan 2008 driver Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en satsning för att minska vårdskadorna.

Läs mer

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård

Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård Nationellt kunskapsstöd för god palliativ vård vägledning, nationella riktlinjer och indikatorer Preliminär version Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar

Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar Sammanfattning av Hälsoutveckling och hälsofrämjande insatser på äldre dar En kunskapssammanställning statens folkhälsoinstitut www.fhi.se Innehåll Blir vi friskare? 1 Olika faser i åldrandet 2 Fyra hörnpelare

Läs mer

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom

Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Råd till dig som möter patienter med demenssjukdom Anna sitt här och ta det lugnt och koppla av. Själva springer dom omkring som tokar. Vad är detta för konstigt ställe!? Jag blir så stressad och orolig

Läs mer

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö.

Palliativ vård. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö. 914 Borttagen och ändrad text 2014-05-05, s 920. Ändrad 2014-07-16, s 916. Gunnar Eckerdal, Hallands sjukhus, Kungsbacka Hans Thulesius, FoU Kronoberg, Landstinget Kronoberg, Växjö Inledning Symtomlindring

Läs mer

Innehåll, volym 1. SBU:s slutsatser och sammanfattning 11

Innehåll, volym 1. SBU:s slutsatser och sammanfattning 11 Innehåll, volym 1 SBU:s slutsatser och sammanfattning 11 1. Inledning 47 Vad är osteoporos? 47 Definition av osteoporos 48 Konsekvenser av osteoporos 50 Epidemiologi 52 Skelettets fysiologi 54 Nya metoder

Läs mer

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen

en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen en rapport om kol Den bortglömda folksjukdomen En rapport om KOL Den bortglömda folksjukdomen Innehåll Förord 3 KOL ett nationellt hot 4 KOL i världen 6 KOL drabbar hela kroppen 8 Kvinnor drabbas hårdast

Läs mer

Vi har inte tid - ring akuten!

Vi har inte tid - ring akuten! Vi har inte tid ring akuten! 2 fallstudier av multisjuka 75+ i Sigtuna behov och konsumtion av sluten och öppenvård, kommunal äldreomsorg samt av anhöriginsatser Ulla Gurner Johan Fastbom Jenny Österman

Läs mer

Överlevnad efter hjärtstopp

Överlevnad efter hjärtstopp Överlevnad efter hjärtstopp avsedd för vårdpersonal Förord Kunskap och information om överlevnad Svenska rådet för Hjärt-lungräddning och dess arbetsgrupper för Hjärtstopp inom sjukvården och Vård efter

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Regionalt vårdprogram

Regionalt vårdprogram Medicinskt programarbete Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Stockholms läns landsting 2007 Regionalt vårdprogram Depression och bipolär sjukdom Rapporten är framtagen av Christina Spjut

Läs mer