Johannisberg Klubbstyrelsen. Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johannisberg 24-01-2007. Klubbstyrelsen. Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007"

Transkript

1 Klubbstyrelsen Johannisberg Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007 Närvarande: Hans Eriksson, Stefan Oebius, René Hörnstedt, Leif Hansson, Per Jerfsten, Krister Kvist Icke närvarande: Björn Johansson, Jonas Rosengren Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Närvaro/rösträtt 3. Protokollförare/justeringsman 4. Fastställande av dagordning 5. Föregående mötesprotokoll 6. Ekonomi 7. VU/Ordförandebeslut 8. Fältkommittén 9. Administration 10. Segelflygchefen 11. Skolning/Utbildning 12. Verksamheten 13. Byggnader 14. Marknad/PR 15. Övrigt 16. Åtgärdslista 17. Nästa möte 18. Mötets avslutande 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet kl Närvaro/rösträtt 6/6 enligt närvarolistan ovan 3. Protokollförare/justeringsman Sekreteraren/ Per Jerfsten 4. Fastställande av dagordning Fastställd efter genomgång och justering 5. Föregående mötesprotokoll Sekreteraren läste igenom för kännedom. Fastställes vid nästa möte

2 6. Ekonomi a. Rapport NOV2006; Resultatet är ordentligt efter budget, försäljning 70 kkr totalt, 40 kkr ännu ej placerade. Drivmedel och olja är dyrare än budget och elen är dubbelt så dyr som mot budget. Hyresintäkter är högre. Resultatet bedöms bli -150kkr för hela året. Balansen är god. Det finns pengar i kassan ca. 186kkr egna pengar. Se bilagd rapport. b. Styrelsen har beslutat att inte längre ha hyresgäster, då det inte är en verksamhet som klubben ska syssla med. Därmed ska Arnes hyreskontrakt sägas upp under våren. Hasse handlägger. 7. VU/Ordförandebeslut Utlägg för lunch till de som arbetade i bygglokalen under mellandagarna, samt res/mat kostnader i samband med transporten av ULC till Borås, godkändes av styrelsen. 8. Fältkommittén a. Förberedelse för samarbetet med Aros marknad för gemensam dag 5-6 maj fortgår, nästa möte den 4 feb. b. Lite mindre verksamhet än tidigare år. Se bilaga. Under juni juli som vanligt ca. 14 dagar utan sammanhängande verksamhet ger möjlighet till lägerverksamhet, Per handlägger. c. Leffe föreslogs som ny representant i fältkommittén. Förslaget godkändes. 9. Administration a. Twin Astir såld till köpare i USA. Pengar ännu ej inkommit på konto. AstirCS försäljning ej bekräftad. En Janus C i Schweiz till försäljning, som gick oss förbi. Ytterligare objekt finns bl.a. en DG m för euro. Diskussion om olika alternativ och lösningar. Beslutet med klaffat flygplan kvarstår och Janus är att föredra. För närvarande inge brådska och klubben letar vidare efter lämpliga objekt. b. Förberedelserna inför årsmötet fortsätter. Års- och ekonomiska berättelsen ska skrivas, samt verksamhetsplanen för Avgifter och prislistan presenteras tillsammans med läger och baseringar och Johannisbergs verksamhet under året. Klubbhusets bredband och nya e-post adress bör också presenteras. c. Uppvaktningarna för klubbens medlemmar görs vid årsmötet. d. Se b. e. Leffe föreslog att klubben inköper ett kombinerat bredbandsmodem och router. Förslaget antogs. 10. Segelflygchefen NIL 11. Skolning/utbildning a. Intensivskolning fastställdes till maj Ytterligare en period är tänkbar (4 12 augusti) vid behov. Beslut tas senare

3 12. Verksamheten a. Arbetet på Janus har påbörjats, vingarna har slipats och polerats men behöver ny gelcoat till nästa år. Hasse handlägger. THS är i stort sett klar, G109 är påbörjad men LS6 ännu ej startad. b. Vinschbilen behöver underhållas löpande och en ny övertäckning behövs. Verkstadschefen och Hasse handlägger. c. Förfrågan om uthyrning av Janus till Ludvika Flygklubb under Ottsjö-lägret V11 är styrelsen positiv till. Hasse förhandlar pris och självrisk, samt påpekar behovet av att ha förare med E-körkort och att Ludvika svarar för transporten upp till Ottsjö. d. Per ser över skrivningen av verksamhetsplanen och har Leffe till hjälp. 13. Marknad/PR NIL 14. Övrigt a. Bokat flygplan i BOKAPLAN har vid ett antal tillfällen ej bokats av, vilket leder till att andra inte kunnat utnyttja flygplanet, trots att det varit tillgängligt. Ordföranden har skrivit ett mejl och meddelat att en timmes flygtid fortsättningsvis kommer att debiteras om flygplan inte avbokats samma dags morgon. 15. Åtgärdslista Uppdaterad enligt bilaga 16. Nästa möte Onsdagen den 21/2 kl i klubbhuset 17. Mötets avslutande Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet kl Vid protokollet: Justeras: Leif Hansson Per jerfsten - - 3

4 Klubbstyrelsen Johannisberg Protokoll styrelsemöte nr 0207, verksamhetsåret Närvarande: Hans Eriksson, Stefan Oebius, Leif Hansson, Per Jerfsten, Krister Kvist, Till-Olaf Klingenhäger Icke närvarande: René Hörnstedt, Björn Johansson, Jonas Rosengren Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Närvaro/rösträtt 3. Protokollförare/justeringsman 4. Fastställande av dagordning 5. Föregående mötesprotokoll 6. Ekonomi 7. VU/Ordförandebeslut 8. Fältkommittén 9. Administration 10. Segelflygchefen 11. Skolning/Utbildning 12. Verksamheten 13. Byggnader 14. Marknad/PR 15. Övrigt 16. Åtgärdslista 17. Nästa möte 18. Mötets avslutande 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet kl Närvaro/rösträtt 6/5 enligt närvarolistan ovan 3. Protokollförare/justeringsman Sekreteraren/ Stefan Oebius 4. Fastställande av dagordning Fastställd efter genomgång och justering 5. Föregående mötesprotokoll Prot.0107 genomgicks och godkändes, prot.1006 bordlades - - 1

5 6. Ekonomi a. Generellt flög medlemmarna för lite 2006 och klubben är några medlemmar mindre än önskvärt för att vara i balans. Kostnadssidan är om inte katastrofal, så i alla fall mycket sämre än budgeterat. Drivmedel har varit ~20 kkr dyrare än budget, beroende på flera prishöjningar där vi inte hunnit kompensera med avgiftshöjning i samma takt. El förbrukningen har också slagit i taket under Mycket beroende på en kall vinter/vår och att klubbhuset varit uppvärmt större delen av tiden pga. verksamhet. Bruttovinsten ligger på ~ -50 kkr. En medlem har begärt att få tillbaka sitt medlemslån. I övrigt hänvisas till bilagorna b. Diskussion om en tankanläggning för 91/96 har pågått en längre tid. Nu finns det en anläggning till salu i Uppsala inklusive bränsle till ett pris av 25 kkr. Vi får hjälp av Ragnsells för transporten till Johannisberg. Styrelsen är positiv till köp under vissa villkor, som diskuterades ingående. Hasse handlägger och förhandlar. c. En budget ska presenteras för medlemmarna vid årsmötet. Arbetet pågår av kassören. 7. VU/Ordförandebeslut NIL 8. Fältkommittén a. Möten och diskussioner har pågått under hela hösten och vintern om ett samarbete med AROS marknad, där klubbarna på Jo-berg samtidigt ska ha ett Fly-In med rundflyg, tandemhoppning och PR-starter. VSFK bör delta med medlemmar, som delar på sysslorna vid flygverksamheten samt vid de olika försäljningsställena för korv, kaffe, läsk och glass, samt bevakning vid grindar. b. Problemet med bilar på hangarplattan består och hindrar rangering av flygplan samt orsakar konflikter. Ärendet ska åter tas upp i fältkommittén. 9. Administration a. Årsmötet körs enlig program, dock ingen hemlig gäst. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och justerades och 2007 års verksamhetsplan är under arbete. Prislistan reviderades bl.a. startpaketet ska förändras och ett vinsch abonnemang ska införas i prislistan och Till utarbetar det slutliga förslaget. b. Funktionärslistan gicks igenom och reviderades. c. Till s förslag till inköp av nya versionen av FlygMer bifölls. d. Info om att trådlöst bredband införts i klubbhuset. 10. Segelflygchefen NIL 11. Skolning/utbildning a. Enligt bilagorna 3 4. Lärarmöte planerat till den 27MAR07. b. Klubben presterade 5 certifikat och 7 C-diplom under året, vilket får anses som mycket bra. Dock har ett antal elever ännu inte påbörjat sin anmälda utbildning. Skolchefen undersöker. Övrig flygstatistik för 2006 enlig bilagan och den kan även ses på vår hemsida under fliken Statistik

6 12. Verksamheten a. Status i verksta n är god. THS är klar likaså G109:an. Janusen som ska till Ottsjö är nästan klar, lite instrument arbete kvar och montering av inredning och säten. LS6 är under arbete och beräknas klar till säsongstarten. b. Förberedelserna pågår och klubben skickar 6 medlemmar och Janus till Ottsjö. c. Ove önskar plats i hangaren för en demoflygmaskin under säsongen. Styrelsen positiv under förutsättning att inge medlem önskar platsen. Hasse handlägger och förhandlar pris. Vidare önskar Ove också förlänga tiden för sin plats i verksta n efter den 1 juli. Även detta är syrelsen positiv till och diskussion om hyran gjordes. Hasse handlägger och förhandlar hyran. d. ULC är numera såld till USA till ett pris av ca. 199 kkr och vagn 17.5 kkr. THS är under försäljning till intresserade i Finland. Mika handlägger och förhandlar. Vidare letar klubben efter ytterligare en JanusC enligt klubbens strategiplan. Flygplan gruppen handlägger. 13. Marknad/PR 14. Övrigt a. Styrelsen avser att se över förslaget och tillskriver Erik Olofsson att komma med ett detaljerat förslag till årsmötet, samt även en plan för finansiering av köpet. 15. Åtgärdslista Uppdaterad enligt bilaga 16. Nästa möte Onsdagen den 28/3 kl i klubbhuset 17. Mötets avslutande Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet kl Vid protokollet: Justeras: Leif Hansson Stefan Oebius - - 3

7 Klubbstyrelsen Johannisberg Protokoll styrelsemöte nr 0307, verksamhetsåret Närvarande: Hans Eriksson, René Hörnstedt, Leif Hansson, Per Jerfsten, Björn Johansson, Carl-Fredrik Lindberg, Krister Kvist, Mika Saväng Icke närvarande: Stefan Oebius Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Närvaro/rösträtt 3. Protokollförare/justeringsman 4. Fastställande av dagordning 5. Föregående mötesprotokoll 6. Ekonomi 7. VU/Ordförandebeslut 8. Fältkommittén 9. Administration 10. Segelflygchefen 11. Skolning/Utbildning 12. Verksamheten 13. Byggnader 14. Marknad/PR 15. Övrigt 16. Åtgärdslista 17. Nästa möte 18. Mötets avslutande 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet kl Närvaro/rösträtt 8/7 enligt närvarolistan ovan 3. Protokollförare/justeringsman Sekreteraren/ Carl-Fredrik Lindberg 4. Fastställande av dagordning Fastställd efter genomgång och justering 5. Föregående mötesprotokoll Föredrogs och godkändes - - 1

8 6. Ekonomi a. Budgeten som skulle ha presenterats vid årsmötet har ännu inte gjorts. CFL och Stefan ska tillsammans utarbeta en budget, där även andra styrelsemedlemmar ska bidra. b. CFL framförde synpunkter på klubbens olika räntor vid bankbesöket och banken har nu sänkt våra räntor med 2 %. Vidare önskar CFL värdet på våra nuvarande flygplan, samt även dokumentation på våra tidigare flygplansaffärer, för att ha som argument för ytterligare sänkning av låneräntor. Mika tar fram våra nuvarande värden och gamla finns i årsboksluten, som CFL och Stefan tar fram. Vidare har klubbens checkkredit inte använts under lång tid och CFL ifrågasätter behovet att ha den kvar. c. Kassör överlämningen har nu skett och styrelsen medger kompensation till CFL för utlägg av skrivare och toner. Betalning av vinterdäck till Janusvagnen ska CFL se över. Dessutom ger styrelsen CFL i uppdrag att se över våra bankaffärer i syfte att finna besparingar inom verksamheten. 7. VU/Ordförandebeslut a. Styrelsen godkänner ett ordförandebeslut att inköpa en tankanläggning med tillhörande jetbränsle för 23 kkr. Och ett för inköp av två vinterdäck till Janusvagnen. 8. Fältkommittén a. Info gavs om Aros marknad den 5-6 maj på Joberg. Reklam för evenemanget ska ut via BOKAPLAN och hemsidan, samt spridas muntligt bland medlemmarna för att få ett tillräckligt antal frivilliga till våra aktiviteter. b. Problemet med parkerade bilar på plattan framför hangar och VFK klubbhus består. Styrelsen tar frågan till Fältkommittén och även Benny ska tillfrågas hur problemet ska lösas. 9. Administration a. Tanken är besiktigad och klar. En del slangar och klämmor behöver bytas och även ett nytt överfyllnadsskydd ska installeras. HJELMCO kommer att leverera bränsle 91/96 och tankrutiner ska fastställas för hantering av anläggningen. Hasse är ansvarig. b. Starten av 91/96 är tänkt till den 31 mars, dock verkar det i nuläget dra ut på tiden. 10. Segelflygchefen a. Anmälan av deltagare från klubben till DM2007; två intresserade har anmält sig och önskar låna klubbens flygplan. Den ena är Robert Torsson, som önskar låna LS6 och den andra är Holger Eriksson, som önskar låna Janus Ce. Förutsättningen för att låna flygplan för tävling är att medlem har flera sträckor redovisade i RST. Vidare ska ett sista datum för anmälan fastställas och redovisas på anslagstavlor och hemsida. René undersöker och refererar till DHB

9 11. Skolning/utbildning a. Enligt bilaga. En lång diskussion följde, speciellt om AVA-kurs i eller utanför klubbens regi. Mika arbetar vidare och redovisar resultat vid tillfälle. b. Enligt bilaga. c. Styrelsen har en diskussion om det uppkomna läget. Erik Olofssons namn dök upp och eftersom han finns i klubbhuset, kallas han in och frågan ställs om han kan tänka sig ta sig an uppdraget som tjf skolchef med stöd av Mika, Björn och Leffe. Erik funderade och antog utmaningen. Formell skolchef ska utses snarast! 12. Verksamheten a. Säsongsstarten är planerad till den 31 mars 1 april. Då ska radion på Janusen vara åtgärdad och operativ. Listan för kontrollstarter är klar! Bogserings- och vinschkapaciteten är OK! b. SSFK kommer att besöka oss för att göra sina kontrollstarter. Dom har egna lärare, flygplan och bogserare med sig. Dom är hjärtligt välkomna. Briefing om lokala föreskrifter ska ges innan dom startar upp sin verksamhet. c. Ett objekt Janus C finns till salu i England för ett begärt pris av 460 kkr, inklusive vagn av sämre kvalité. Den är dock inte likvärdig med vår egen Janus i vissa delar. Efter en lång och tidvis hetsig diskussion beslutade styrelsen, att flygplangruppen arbetar vidare med projektet. 13. Marknad/PR 14. Övrigt a. Leffe redovisade klubbens deltagande i årets Ottsjö-läger 15. Åtgärdslista Uppdaterad enligt bilaga 16. Nästa möte Måndagen den 23/4 kl i klubbhuset 17. Mötets avslutande Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet kl Vid protokollet: Justeras: Leif Hansson Carl-Fredrik lindberg - - 3

10 Måndag Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet kl Närvaro/rösträtt 5/5; HE, LH, RH, BJ, CFL, VMS 3. Protokollförare/justeringsman Sekreteraren/René Hörnstedt 4. Fastställande av dagordning Fastställd efter justering 5. Föregående mötes protokoll Föredrogs och godkändes. Bordlagd. 6. Ekonomi. a. Månadsrapport; Enligt bilagor. Dessutom har kassören talat med banken om framtida lån inför flygplansköp. Banken ser inga problem med att låna pengar. CFL anser att vi också ska balansera summorna vi har på in- och utlåningsräntorna för att uppnå en ekonomisk optimal kostnad. 7. VU/Ordförandebeslut. VU. Ordf. Vår nyligen inköpta bränsletank på 5 kubik, visar sig bli problematisk att hantera och administrera pga. lagbestämmelser, som vi inte hade full kunskap om. Ordf. beslutade därför att sälja den till HJELMCO och hyra/leasa tillbaka en 3-kubikstank enligt normala villkor. Beslutet godkänns. 8. Fältkommittén. a. AROS marknad. Fältkommittén kommer att ha ett möte den 24/4, för att göra en sista kontroll av antalet deltagande medlemmar och fördela arbetsuppgifter. Hasse och Leffe ska ringa runt och se om fler kan ställa upp. Styrelsen beslutade att ta 150 kr för vinschstart, 400 kr för en PR-start med bogsering och 500 kr/30 min under marknadsdagarna. Sidan 2 av 3

11 Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Administration. a. Flygplansköp; Svar har erhållits, men ännu inte analyserats. Tas upp vid nästa möte. 10. Segelflygchefen. 11. Skolning/utbildning. a. Skolning och evenemangskalender. Bordlagt. b. Status vinschskolning. Bordlagt. 12. Verksamheten. 13. Marknad/PR. 14. Övrigt. 15. Åtgärdslista. Enligt bilaga 16. Nästa möte. Onsdagen 30/5 kl Mötets avslutande. Ordföranden avslutar mötet kl Vid protokollet: Justeras: Leif Hansson René Hörnstedt Sidan 3 av 3

12 Tisdag Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet kl Närvaro/rösträtt 7/7; Hans Eriksson, Carl-Fredrik Lindberg, Leif Hansson, René Hörnstedt, Per Jerfsten, Björn Johansson, Krister Kvist 3. Protokollförare/justeringsman Sekreteraren/Björn Johansson 4. Fastställande av dagordning Fastställd efter justering 5. Föregående mötes protokoll Föredrogs och godkändes; protokoll 0307 & Ekonomi. a. Månadsrapport På grund av att månadsrapporten ej är klar ger kassören en kort muntlig rapport om klubbens ekonomi. För närvarande finns det kkr i kassan, vilket bedöms som för mycket och kassörens önskemål vore att lösa en del av de lån vi har. Men tack vare vårt förestående köp av en flygmaskin i England ligger pengarna kvar i kassan, för att vara lätt tillgängliga. 7. VU/Ordförandebeslut. VU. Ordf. Styrelsen godkände inköp av ett lås + 10 nycklar till klubbens nya tankanläggning för 91/96 (2200 kr).samt ett inköp av delar till fältbilen vid startmotorbyte (2685 kr). 8. Fältkommittén. a. Rapport AROS marknad Intäkt vid försäljning gav kr och P-avgift kr = kr. Utlägget var kr, vilket gör att vinsten till Fältkommittén är kr, att delas lika mellan klubbarna. Erfarenheterna från evenemanget är goda, både från vår sida och motorveteranerna, och FK rekommenderar en fortsättning inför nästa år. VSFK styrelse är positiv till ett fortsatt samarbete. Det finns många goda idéer inför nästa år och dessa kommer att diskuteras och beslutas under hösten. Intäkter flygningar 5400 kr. b. Tillstånd tankanläggning Ansökan om tillstånd från skattemyndigheten, att sälja 91/96 är inlämnad och vi väntar på svar. Har även sökt tillstånd att förvara brandfarligt material. Sidan 2 av 5

13 Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte 0507 c. Fpl-parkering Flygplanparkering utanför Benny s verkstad har blivit ett ökande problem. En överenskommelse om regler och rutiner måste dateras upp med VFK snarast. Ska tas upp i fältkommittén. d. Johannisbergsdagen Styrelsen diskuterade ett förslag från sekreteraren angående johannisbergsdagen, som ansågs överflödig. Frågan ska tas upp i FK och diskuteras där innan beslut tas i klubbarna. 9. Administration. a. Förändrad layout agenda/protokoll styrelsemöten Sekreteraren informerade om den nya layouten på agenda/protokoll. Syftet är att öka läsligheten för styrelsemedlemmarna och minska arbetsbelastningen för sekreteraren. b. Tankanläggning rutiner/nycklar Priset bör läggas på 10 kr/l, och hållas 1kr över inköpspris. Klubben ska ha kontant betalning på plats av utomstående, som inte har nyckel. Faktura ges till dom som har nyckel eller efter särskild överenskommelse. Vidare bör rutinerna utarbetas i samråd med Benny, som innehar en nyckel. c. DHB vinschrutiner Torsdagen den 7/6 kommer Bengt Aronsson att inspektera fältet och vinschrutinerna för att godkänna klubbens operation med vinsch. d. Status flygplanköp Engelsmännen accepterar vårt bud på GBP. Styrelsen beslutade om köpa under förutsättning att vår inspektion ger klartecken att maskinen är OK! Inspektionsresan bör göras snarast. Möjliga datum är den 9/6 eller 15/6. Hasse beslutar om vem och när. Vid godkännandet av oss ska den hämtas med vagn och ett antal förare med E-kort är önskvärt.hur betalning ska ske diskuterades också. Detta måste naturligtvis göras i samarbete med engelsmännen. 10. Segelflygchefen. a. Flygledare Det visar sig att flygledarlistan inte fungerar beroende på bristande disciplin. Beslutades att Krister Kvist ska ringa upp flygledarna under den vecka de ska vara flygledare och påminna. Diskussion om hur vi ska få den att fungera i framtiden skulle dra ut på tiden, varför styrelsen anser att frågan ska tas upp vid nästa valmöte. b. Flyglärare Antalet lärare bör ökas. Förslag på lämpliga kandidater är begränsat. Dagens tillgänglighet på lärarkåren har begränsningar och vid akuta situationer får klubben problem. Att övergå till vardagsskolning skulle kanske ge klubben en aning bättre resurser. René kollar med lämpliga och hör om intresset för vardagsskolning. Sidan 3 av 5

14 Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Skolning/utbildning. a. Utfall intensivskolning Intensivskolveckan blev till två flygdagar och lärartillgången var dålig vilket gjorde utfallet mindre bra. b. Anmälan AVA-kurs Mika har sänt ut e-post till intresserade men antalet anmälda är inte känt. c. Status vinschutbildning När klubben fått tillstånd startar utbildningen av vinschförare och lärare vid vinschstart i klubbens egen regi. 12. Verksamheten. a. DM/ Läger Läger under DM har tidigare diskuterats och förkastats, då klubbens flygplan skulle vara upptagna. Läget är numera annorlunda då flygplanen är tillgängliga. Alternativen är Långtora och Köping. Hasse kontaktar tävlingsledaren och hör om vi är välkomna till Långtora och kan utnyttja deras bogserkapacitet. För Köpings del kontaktas Matti för skolning bogserförare blir då en faktor att ta hänsyn till. b. Fältstängning Fältet är stängt V26-27 från den 28/6 till den 8/7. G109 bör ställas på Hässlö under perioden eller alternativt i Köping. c. PM PM utnyttjar fältet den 4/7 8/7 och önskar hyra del av klubbhuset enligt tidigare villkor. Utemöbler ska tas in och dörren till lektionssalen ska låsas. Ansvarig utses senare. d. Rapport bogsering Dokumentationen av vår Rallye är påverkad av branden i Uppsala, som kanske kan komma att groundas efter att 100 timmars är till ända. Normal flygtid på den är ca. 100 timmar per säsong och med vinschen tillgänglig ser styrelsen inte detta som ett problem under säsongen. Vidare är det tunt med bogserförare av olika orsaker. Jourbogserare är ett försök till vardagsflygning. Vid ökad vinschning kommer intresset från bogserförare att minska ytterligare. Därför behovs ett nytt koncept inför framtiden. Per förslog att vi alla funderar och kommer med förslag. Valmötet i höst är ett lämpligt forum för diskussion. 13. Marknad/PR. a. Marknadschef En omorganisation av klubben diskuterades kort med hänsyn till svårigheten att ha en god PR-avdelning och engagerad marknadschef. 14. Övrigt. a. Verkstaden Efter att Owe har tagit ut sin flygmaskin ska verkstan röjas ut och städas. Leffe och Krister ansvariga. b. Varmvattenberedaren René ställde den relevanta frågan om den måste gå under Sidan 4 av 5

15 Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte 0507 sommarhalvåret. Holger bör tillfrågas och beslut tas efter det. c. USA -virket Virket kommer att hämtas av Rita i slutet av juni månad. 15. Åtgärdslista. Enligt bilaga 16. Nästa möte. (Onsdagen 1/8 kl. 1830) Prel. 17. Mötets avslutande. Ordföranden avslutar mötet kl.2228 Vid protokollet: Justeras: Leif Hansson Björn Johansson Sidan 5 av 5

16 Onsdag Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet kl Närvaro/rösträtt 7/7. Hans Eriksson, Leif Hansson, René Hörnstedt, Carl-Fredrik Lindberg, Per Jerfsten, Björn Johansson, Krister Kvist, Holger Eriksson, Mika saväng. Ej närvarande Stefan Oebius. 3. Protokollförare/justeringsman Sekreteraren/Per Jerfsten 4. Fastställande av dagordning Fastställd efter justering 5. Föregående mötes protokoll Föredrogs och godkändes 6. Ekonomi. a. Rapport från kassören enligt bilaga. 107,3 kkr finns på HB och PG 55 kkr och ekonomin är god. b. Faktura på 91/96 bensin 7. VU/Ordförandebeslut. VU. Ordf. Inköp av 91/96 bensin till vår nya tank. Godkändes 8. Fältkommittén. a. Info om SM landningstävling på Joberg. 9. Administration. 10. Segelflygchefen. 11. Skolning/utbildning. a. Flygchefen framför sin stående förfrågan om flyglärarutbildning. Inga villiga/lämpliga kandidater ännu. Sidan 2 av 3

17 Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Verksamheten. a. Flygplansparken framtiden. Hasse presenterar de olika alternativen! Se PP bilagan. En lång och livlig diskussion följer. Styrelsen är enig i att medlemmarna ska informeras och få ge sina synpunkter på alternativen vid ett medlemsmöte den 21/8. Leffe skickar kallelse och skriver en info på hemsidan. b. Rapport Janus C????????????????? Beslutades att inte anordna någon speciell verksamhet vid segelflygets dag. 13. Marknad/PR. 14. Övrigt. 15. Åtgärdslista. Enligt bilaga 16. Nästa möte. Onsdagen 29/8 kl Mötets avslutande. Ordföranden avslutar mötet kl Vid protokollet: Justeras: Leif Hansson Per Jerfsten Sidan 3 av 3

18 Onsdag Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet kl Närvaro/rösträtt 7/6 Hans Eriksson, Leif Hansson, Carl-Fredrik Lindberg, René Hörnstedt, Lennart Hellerstedt 3. Protokollförare/justeringsman Sekreteraren/Carl-Fredrik Lindberg 4. Fastställande av dagordning Fastställd efter justering 5. Föregående mötes protokoll Föredrogs och godkändes 6. Ekonomi. a. Rapport CFL har haft möte med förra kassören och förutser att kunna presentera en utförlig rapport. b. Utbet FK Ca kronor kommer att utbetalas till klubben från FK från överskottet vid AROS marknad. c. Försäkringsförhandling LS6 är helt skrotad från försäkringsbolagets sida och klubben lade ett bud (20 kkr) på vraket som kommer att dras från försäkringsbeloppet 350 kkr. 7. VU/Ordförandebeslut. VU. Ordf. Inköp bakaxelväxel, olja och kylare till vinsch bilen. 8. Fältkommittén. a. Info b. Flygplanparkering Klubben har problem emellanåt med parkerande flygplan som hindrar c. Hässlö flygskola Skolan kommer hit för information om procedurerna för vinschning, fallskärmshoppning och flygtrafik på Johannisberg, i syfte att få en bättre förståelse om förhållandena på fältet. Sidan 2 av 4

19 Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Administration. a. Medlemsmötet framtidsplanen Styrelsen beslutade att följa den inriktning ( se referat), som bestämdes vid medlemsmötet den 21/8. Beslutet var enhälligt. 10. Segelflygchefen. 11. Skolning/utbildning. a. Skolning vinsch Klubbens resurser är ansträngda efter de senaste händelserna och frågan är om vi klarar av skolning under resten av säsongen. Skolningen kommer företrädesvis att ske med vinsch. Tillgången på villiga lärare är bristfällig och flygledarlistan fungerar mindre bra. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken. Tillförordnad skolchef får göra vad han kan med de elever och lärare, som finns tillgängliga. Bogserare från Köping kan hyras in för PR starter. b. Lärare Klubben behöver utbilda fler lärare. Möjliga och lämpliga kandidater är begränsade. Förslag till lämpliga kandidater kan med fördel lämnas till styrelsen. 12. Verksamheten. a. Försäljning UDO och Ralley 180T Motorseglaren ska säljas, men först ska flygprovet med Taifunen utföras och utfalla till belåtenhet, innan den annonseras ut. Ralleyn ska säljas så fort som möjligt, hel eller i delar. b. Rest av säsong Klubben ska med de förutsättningar som finns försöka köra säsongen ut med c. Landningstävling ESK Förra årets vinnare kontaktar ESK och föreslå landningstävling lördag 6/10-med reservdag söndag 7/10. Klubbens uttagningstävling görs lördag den 29/9 med reservdag söndag den 30/ Marknad/PR. a. Presentkort SIGMA information stänger ner sin verksamhet med att sälja presentkort och kassören kollar upp med Bo Liljeqvist om det finns fordringar. 14. Övrigt. a. Klubben kommer inte att använda BOKAPLAN efter den 31/8 och övergå till Goggle för bokning. Till ska uppmärksammas på detta. Sidan 3 av 4

20 15. Åtgärdslista. Enligt bilaga Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Nästa möte. Torsdagen 27/9 kl Mötets avslutande. Ordföranden avslutar mötet kl Vid protokollet: Justeras: Leif Hansson Carl-Fredrik Lindberg Sidan 4 av 4

21 Torsdag Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet kl Närvaro/rösträtt 6/6 Närvarande: Hans Eriksson, Carl-Fredrik Lindberg, Leif Hansson, René Hörnstedt, Björn Johansson, Krister Kvist. Ej närvarande: Stefan Oebius, Per Jerfsten 3. Protokollförare/justeringsman Sekreteraren/René Hörnstedt 4. Fastställande av dagordning Fastställd efter justering 5. Föregående mötes protokoll Föredrogs och godkändes 6. Ekonomi. a. PlukAB Bil.1-2 PlukAB har skött försäljning av provstarter i SIGMA information. Dom har upphört med verksamheten och vid avräkning har det uppstått en differens på 6 biljetter och det är svårigheter att komma tillrätta med dessa. Deras VD önskar att vi godtar diffen och att han inbetalar 19950:- på vårt PG-konto. Korrespondens och redovisning i bilagorna. Beslut att godta förlikningen, se vidare under p7: ordförandebeslut. b. Försäkring LS6 Försäkringsbolaget har godtagit vårt bud på 20 kkr för LS6 och de övriga 330 kkr har inbetalats på vårt konto. Vidare har vi en köpare i Tyskland av vraket minus Zandern och radion men med vagnen för Avräkning för kostnader vid transporten beräknas till ca VU/Ordförandebeslut. VU. Ordf. Godkännande Pluk AB. Styrelsen godkänner beslutet att godta PlukAB s förslag. 8. Fältkommittén. a. Rapport? Tankanläggningen för 91/96 är godkänd? Möte angående information om vinschning och fallskärmshoppning genomfördes med Hässlö flygskola. Sidan 2 av 5

22 Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte 0907? Trafikvarvet skall meddelas höger medvind för landning 05 samt föregås av Segelflygplanet? Felaktigheter i AIP och Notam har åtgärdats av SSu? Offerter för att laga plattan och del av taxibana är under behandling.? Skyltar med påminnelse om att kontakta Västerås Tornet kommer att sättas upp vid varje banända plus en skylt som anger 200 meter kvar av banan. Även vid infartsvägarna kommer skyltar mot obehörigt tillträde till fältet att sättas upp.? Kanterna på de vägar som ligger i banans utrullningsriktning kommer att hyvlas till för att undvika skador på flygplan vid eventuell avkörning.? Kontraktet för fälthyran går ut 2008 och förhandling att förlänga kontraktet 4 år är på gång.? Och klubbarna påminns om att beivra bilparkering på plattan. b. Träff med Aros motorvet. 26/9 Förberedelser för marknaden 2008 har påbörjats och erfarenheterna från förra året kommer att tas tillvara. Tanken är att anordna en kväll med förtäring och annat i hopparnas hangar för knallarna på fredag och marknadsdagen blir enbart lördag. Söndagen ägnas åt avveckling av verksamheten. 9. Administration. a. Avslutning säsong -07 Beslutades till den 7/10 med samling kl SE-UHS och SE-UUB ska demonteras och placeras i bygglokalen. SE-UOB demonteras och placeras i vagnen efter att Zandern och radion plockas ur, för vidare transport till Polen. Privata ägare sköter sin demontering själva. Bergfalken och Cobran hissas upp i taket. b. Byggstart Beslutades till att vara på tisdagar och torsdagar med start kl.1800, då även teori pågår för att öka samvaron i klubben. Första byggkväll blir tisdag den 16/10. c. SISU En anställd vid SISU har varit och informerat oss om det stöd klubben kan få vid våra olika sammankomster och verksamheter. Det gäller studiecirklar och olika möten (minst tre deltagare), där ett rapportblad finns för varje sammankomst. En pärm märkt SISU kommer att finnas på kontoret med blanketer för varje tillfälle. 10. Segelflygchefen. a. Bogseringen har varit bristfällig under senare delen av säsongen, då tillgången på villiga bogserare varit begränsad. Situationen kommer troligen inte att förbättras på kort sikt. Sidan 3 av 5

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15

1. PULS...4 2. GE ERELLT...6 3. VIKTIGA SKRIFTLIGA DOKUME T U DER ÅRET...10 4. EKO OMI...15 POLICY PULS Policy Senast reviderad: 101122 1. PULS...4 1.1 OM SEKTIO SFÖRE I GE...4 1.2 STYRELSE OCH FÖRTROE DEVALDA...4 1.3 ARBETSMILJÖ...5 2. GE ERELLT...6 2.1 I FORMATIO SKA ALER...6 2.1.1 E-POST ADRESSER...6

Läs mer

Motvind även i Göteborg

Motvind även i Göteborg Motvind även i Göteborg Allmänflyget i Stockholm är på väg att utraderas fullständigt. I Göteborg har vi också våra problem, framförallt rörelsebegränsningen, men vi har i alla fall känt oss välkomna.

Läs mer

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening

Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Styrelsesammanträde nr 1 2011 i Erikslunds Femte Samfällighetsförening Tid: 2011-01-26 kl 19.00 Plats: Kvartersgården Närvarande: Stig Hedlund, ordförande Bo Lindström, kassör Niclas Åding, sekreterare

Läs mer

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45

EAA-nytt. Medlemstidning för EAA Sverige #1/2012 årgång 45 hjulduking Per Widing beskiver hur han gjorde hjulen till sin Air Camper Pietenpol. reparation Mats Skröder la sin RV6A på rygg och fick tillbringa tid i verkstaden. 20 år med -xmi Olle säljer sin Van

Läs mer

Linköpings Flygklubb

Linköpings Flygklubb Linköpings Flygklubb www.lfk.se Nummer 2 2002 Missa inte vårens tävlingar! - KM (sid 14) - Safari (sid 15) Slott, tranor och herresäten - årets klubbutflykter har rivstartat! Följ med! (Sid 7 & 10) Kallelse

Läs mer

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN

NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN NR 1. 2007. VIKINGARNAS SEGEL SÄLLSKAPS 205:a PUBLIKATION. 51:e ÅRGÅNGEN Fruset högvatten nästan upp till bryggkanten. Foto Christian Falk. Seglar-Vikingen Ansvarig utgivare: Bengt Janson, ordförande Villagatan

Läs mer

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm

Styrelsemöte 5 - Sverok Stockholm Protokoll från styrelsemöte 5 2007-05-15 1( 15) Styrelsemöte 5 - Närvarande: Nina Högberg, Petter Blomberg, Tobias Landén, John Lundhgren, Frida Åhlvik, Kristoffer Lindh, Olivia Totemark-Lindström, Anneli

Läs mer

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen

AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen AA i Sverige Tjugofjärde Servicekonferensen 2015-04-10-2015-04-12 Plats: Park Inn Hotell, Solna 1 2 Arbetshäfte och Dagordning för AA i Sveriges Tjugofjärde Servicekonferens Konferensens huvudtema: De

Läs mer

Version 2 015,01. Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16

Version 2 015,01. Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16 Version 2 015,01 Senast godkänd vid styrelsemöte 2014-12-16 Ordförande Revisor Maria Malmberg Anders Sköld MSDK Praxis Sid 2 / 51 1 GENERELLT... 7 1.1 Syfte... 7 1.2 Versioner... 7 1.3 Revisionshistoria

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte

KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte KARLSTADS SEGELSÄLLSKAP Årsmöte Onsdag 17 december 2008 kl. 19.00 Förslag till dagordning 1. Årsmötets öppnande 2. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet 3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande

Läs mer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer

TeeTime. Nr 3 2005. Årsmötesnummer TeeTime Nr 3 2005 Årsmötesnummer Välkommen till årsmöte den 24 november TeeTime Klubbtidning för Karlskoga Golfklubb Postadress TeeTime Bricketorp 647 691 94 Karlskoga E-post teetime@kgagk.se Ansvarig

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003

HYPOX SKÄRMTRY IA CKET #1:2003 HYPOXIA SKÄRMTRYCKET #1:2003 OGGYs FLYGRESOR - BULGARIEN PÅSKRESA 19-26 April Pris: 6.490:- inkl. T/R flyg, hotell med frukost, lunch paket och alla transporter till startplatser och upphämtning, med instruktör,

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

KFUK-KFUMs scoutförbund

KFUK-KFUMs scoutförbund Protokoll Sammanträde Antal sidor Scoutstyrelsen, 26-27 oktober 2013 9 Sammanträdesplats Antal bilagor Veberöd 11 Närvarande med rösträtt Hanna Nilsson Henric Axeheim Carin Stegen Sandra Dauksz Ulf Klingnäs

Läs mer

God jul och gott nytt år!

God jul och gott nytt år! Rallyfart i Galtsjön En vecka utan lastbil Nytt telia-avtal God jul och gott nytt år! Medlemsförmåner Som medlem i Åkeriföreningen är du automatiskt medlem i Sveriges Åkeriföretag, vilket innebär att du

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar.

Föreningspärm. 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Föreningspärm för föreningar anslutna till Villaägarnas Riksförbund 2012-12-18 nu med reviderade normalstadgar. Uppdatering och utveckling av pärmen via www.villaagarna.se / Min Sida Postadress Besöksdress

Läs mer

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se

Hanna Jonsson. www.lsu.se Beställ denna bok:www.lsu.se Hanna Jonsson Skribent: Hanna Jonsson Projektledare & redaktör: Johan Welander, LSU Layout: Gillbring Grafisk Design Illustrationer: Torgeir Husby Korr: Helena Lindh Omslagsidé: Torgeir Husby Omslagsfoto:

Läs mer

Ett 10MILA med kunglig touch.

Ett 10MILA med kunglig touch. 10MILA 2008 - SLUTRAPPORT Ett 10MILA med kunglig touch. Sammanfattning Upplands Orienteringsförbund fick uppdraget att arrangera 10MILA 2008 från Föreningen Tiomilakavlen. Detta efter att ha redovisat

Läs mer

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03...

PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-11-10... 1 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-10-01... 3 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-09-03... 6 PROTOKOLL FÖRÄLDRASTYRELSEN ÅSEDA 2008-05-14... 8 PROTOKOLL

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning

Guide till föreningar. som vill skaffa egen. anläggning Guide till föreningar som vill skaffa egen anläggning KORPENS ANLÄGGNINGSGUIDE 2 Den här guiden är tänkt som inspiration och kun- skapsstöd för dig som vill lära dig mer om hur din förening kan gå från

Läs mer

Nummer 2 - Juni 2011. Isflyin i Rättvik. Årsrapport 2010 På tur med JAS Räddningsbilen som flyger

Nummer 2 - Juni 2011. Isflyin i Rättvik. Årsrapport 2010 På tur med JAS Räddningsbilen som flyger Nummer 2 - Juni 2011 Isflyin i Rättvik Årsrapport 2010 På tur med JAS Räddningsbilen som flyger i detta nummer FFK-Nytt Tidning för Frivilliga Flygkårens medlemmar och sammarbetsparners Ansvarig utgivare

Läs mer