Johannisberg Klubbstyrelsen. Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Johannisberg 24-01-2007. Klubbstyrelsen. Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007"

Transkript

1 Klubbstyrelsen Johannisberg Protokoll styrelsemöte nr 0107, verksamhetsåret 2007 Närvarande: Hans Eriksson, Stefan Oebius, René Hörnstedt, Leif Hansson, Per Jerfsten, Krister Kvist Icke närvarande: Björn Johansson, Jonas Rosengren Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Närvaro/rösträtt 3. Protokollförare/justeringsman 4. Fastställande av dagordning 5. Föregående mötesprotokoll 6. Ekonomi 7. VU/Ordförandebeslut 8. Fältkommittén 9. Administration 10. Segelflygchefen 11. Skolning/Utbildning 12. Verksamheten 13. Byggnader 14. Marknad/PR 15. Övrigt 16. Åtgärdslista 17. Nästa möte 18. Mötets avslutande 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet kl Närvaro/rösträtt 6/6 enligt närvarolistan ovan 3. Protokollförare/justeringsman Sekreteraren/ Per Jerfsten 4. Fastställande av dagordning Fastställd efter genomgång och justering 5. Föregående mötesprotokoll Sekreteraren läste igenom för kännedom. Fastställes vid nästa möte

2 6. Ekonomi a. Rapport NOV2006; Resultatet är ordentligt efter budget, försäljning 70 kkr totalt, 40 kkr ännu ej placerade. Drivmedel och olja är dyrare än budget och elen är dubbelt så dyr som mot budget. Hyresintäkter är högre. Resultatet bedöms bli -150kkr för hela året. Balansen är god. Det finns pengar i kassan ca. 186kkr egna pengar. Se bilagd rapport. b. Styrelsen har beslutat att inte längre ha hyresgäster, då det inte är en verksamhet som klubben ska syssla med. Därmed ska Arnes hyreskontrakt sägas upp under våren. Hasse handlägger. 7. VU/Ordförandebeslut Utlägg för lunch till de som arbetade i bygglokalen under mellandagarna, samt res/mat kostnader i samband med transporten av ULC till Borås, godkändes av styrelsen. 8. Fältkommittén a. Förberedelse för samarbetet med Aros marknad för gemensam dag 5-6 maj fortgår, nästa möte den 4 feb. b. Lite mindre verksamhet än tidigare år. Se bilaga. Under juni juli som vanligt ca. 14 dagar utan sammanhängande verksamhet ger möjlighet till lägerverksamhet, Per handlägger. c. Leffe föreslogs som ny representant i fältkommittén. Förslaget godkändes. 9. Administration a. Twin Astir såld till köpare i USA. Pengar ännu ej inkommit på konto. AstirCS försäljning ej bekräftad. En Janus C i Schweiz till försäljning, som gick oss förbi. Ytterligare objekt finns bl.a. en DG m för euro. Diskussion om olika alternativ och lösningar. Beslutet med klaffat flygplan kvarstår och Janus är att föredra. För närvarande inge brådska och klubben letar vidare efter lämpliga objekt. b. Förberedelserna inför årsmötet fortsätter. Års- och ekonomiska berättelsen ska skrivas, samt verksamhetsplanen för Avgifter och prislistan presenteras tillsammans med läger och baseringar och Johannisbergs verksamhet under året. Klubbhusets bredband och nya e-post adress bör också presenteras. c. Uppvaktningarna för klubbens medlemmar görs vid årsmötet. d. Se b. e. Leffe föreslog att klubben inköper ett kombinerat bredbandsmodem och router. Förslaget antogs. 10. Segelflygchefen NIL 11. Skolning/utbildning a. Intensivskolning fastställdes till maj Ytterligare en period är tänkbar (4 12 augusti) vid behov. Beslut tas senare

3 12. Verksamheten a. Arbetet på Janus har påbörjats, vingarna har slipats och polerats men behöver ny gelcoat till nästa år. Hasse handlägger. THS är i stort sett klar, G109 är påbörjad men LS6 ännu ej startad. b. Vinschbilen behöver underhållas löpande och en ny övertäckning behövs. Verkstadschefen och Hasse handlägger. c. Förfrågan om uthyrning av Janus till Ludvika Flygklubb under Ottsjö-lägret V11 är styrelsen positiv till. Hasse förhandlar pris och självrisk, samt påpekar behovet av att ha förare med E-körkort och att Ludvika svarar för transporten upp till Ottsjö. d. Per ser över skrivningen av verksamhetsplanen och har Leffe till hjälp. 13. Marknad/PR NIL 14. Övrigt a. Bokat flygplan i BOKAPLAN har vid ett antal tillfällen ej bokats av, vilket leder till att andra inte kunnat utnyttja flygplanet, trots att det varit tillgängligt. Ordföranden har skrivit ett mejl och meddelat att en timmes flygtid fortsättningsvis kommer att debiteras om flygplan inte avbokats samma dags morgon. 15. Åtgärdslista Uppdaterad enligt bilaga 16. Nästa möte Onsdagen den 21/2 kl i klubbhuset 17. Mötets avslutande Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet kl Vid protokollet: Justeras: Leif Hansson Per jerfsten - - 3

4 Klubbstyrelsen Johannisberg Protokoll styrelsemöte nr 0207, verksamhetsåret Närvarande: Hans Eriksson, Stefan Oebius, Leif Hansson, Per Jerfsten, Krister Kvist, Till-Olaf Klingenhäger Icke närvarande: René Hörnstedt, Björn Johansson, Jonas Rosengren Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Närvaro/rösträtt 3. Protokollförare/justeringsman 4. Fastställande av dagordning 5. Föregående mötesprotokoll 6. Ekonomi 7. VU/Ordförandebeslut 8. Fältkommittén 9. Administration 10. Segelflygchefen 11. Skolning/Utbildning 12. Verksamheten 13. Byggnader 14. Marknad/PR 15. Övrigt 16. Åtgärdslista 17. Nästa möte 18. Mötets avslutande 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet kl Närvaro/rösträtt 6/5 enligt närvarolistan ovan 3. Protokollförare/justeringsman Sekreteraren/ Stefan Oebius 4. Fastställande av dagordning Fastställd efter genomgång och justering 5. Föregående mötesprotokoll Prot.0107 genomgicks och godkändes, prot.1006 bordlades - - 1

5 6. Ekonomi a. Generellt flög medlemmarna för lite 2006 och klubben är några medlemmar mindre än önskvärt för att vara i balans. Kostnadssidan är om inte katastrofal, så i alla fall mycket sämre än budgeterat. Drivmedel har varit ~20 kkr dyrare än budget, beroende på flera prishöjningar där vi inte hunnit kompensera med avgiftshöjning i samma takt. El förbrukningen har också slagit i taket under Mycket beroende på en kall vinter/vår och att klubbhuset varit uppvärmt större delen av tiden pga. verksamhet. Bruttovinsten ligger på ~ -50 kkr. En medlem har begärt att få tillbaka sitt medlemslån. I övrigt hänvisas till bilagorna b. Diskussion om en tankanläggning för 91/96 har pågått en längre tid. Nu finns det en anläggning till salu i Uppsala inklusive bränsle till ett pris av 25 kkr. Vi får hjälp av Ragnsells för transporten till Johannisberg. Styrelsen är positiv till köp under vissa villkor, som diskuterades ingående. Hasse handlägger och förhandlar. c. En budget ska presenteras för medlemmarna vid årsmötet. Arbetet pågår av kassören. 7. VU/Ordförandebeslut NIL 8. Fältkommittén a. Möten och diskussioner har pågått under hela hösten och vintern om ett samarbete med AROS marknad, där klubbarna på Jo-berg samtidigt ska ha ett Fly-In med rundflyg, tandemhoppning och PR-starter. VSFK bör delta med medlemmar, som delar på sysslorna vid flygverksamheten samt vid de olika försäljningsställena för korv, kaffe, läsk och glass, samt bevakning vid grindar. b. Problemet med bilar på hangarplattan består och hindrar rangering av flygplan samt orsakar konflikter. Ärendet ska åter tas upp i fältkommittén. 9. Administration a. Årsmötet körs enlig program, dock ingen hemlig gäst. Verksamhetsberättelsen gicks igenom och justerades och 2007 års verksamhetsplan är under arbete. Prislistan reviderades bl.a. startpaketet ska förändras och ett vinsch abonnemang ska införas i prislistan och Till utarbetar det slutliga förslaget. b. Funktionärslistan gicks igenom och reviderades. c. Till s förslag till inköp av nya versionen av FlygMer bifölls. d. Info om att trådlöst bredband införts i klubbhuset. 10. Segelflygchefen NIL 11. Skolning/utbildning a. Enligt bilagorna 3 4. Lärarmöte planerat till den 27MAR07. b. Klubben presterade 5 certifikat och 7 C-diplom under året, vilket får anses som mycket bra. Dock har ett antal elever ännu inte påbörjat sin anmälda utbildning. Skolchefen undersöker. Övrig flygstatistik för 2006 enlig bilagan och den kan även ses på vår hemsida under fliken Statistik

6 12. Verksamheten a. Status i verksta n är god. THS är klar likaså G109:an. Janusen som ska till Ottsjö är nästan klar, lite instrument arbete kvar och montering av inredning och säten. LS6 är under arbete och beräknas klar till säsongstarten. b. Förberedelserna pågår och klubben skickar 6 medlemmar och Janus till Ottsjö. c. Ove önskar plats i hangaren för en demoflygmaskin under säsongen. Styrelsen positiv under förutsättning att inge medlem önskar platsen. Hasse handlägger och förhandlar pris. Vidare önskar Ove också förlänga tiden för sin plats i verksta n efter den 1 juli. Även detta är syrelsen positiv till och diskussion om hyran gjordes. Hasse handlägger och förhandlar hyran. d. ULC är numera såld till USA till ett pris av ca. 199 kkr och vagn 17.5 kkr. THS är under försäljning till intresserade i Finland. Mika handlägger och förhandlar. Vidare letar klubben efter ytterligare en JanusC enligt klubbens strategiplan. Flygplan gruppen handlägger. 13. Marknad/PR 14. Övrigt a. Styrelsen avser att se över förslaget och tillskriver Erik Olofsson att komma med ett detaljerat förslag till årsmötet, samt även en plan för finansiering av köpet. 15. Åtgärdslista Uppdaterad enligt bilaga 16. Nästa möte Onsdagen den 28/3 kl i klubbhuset 17. Mötets avslutande Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet kl Vid protokollet: Justeras: Leif Hansson Stefan Oebius - - 3

7 Klubbstyrelsen Johannisberg Protokoll styrelsemöte nr 0307, verksamhetsåret Närvarande: Hans Eriksson, René Hörnstedt, Leif Hansson, Per Jerfsten, Björn Johansson, Carl-Fredrik Lindberg, Krister Kvist, Mika Saväng Icke närvarande: Stefan Oebius Dagordning: 1. Mötets öppnande 2. Närvaro/rösträtt 3. Protokollförare/justeringsman 4. Fastställande av dagordning 5. Föregående mötesprotokoll 6. Ekonomi 7. VU/Ordförandebeslut 8. Fältkommittén 9. Administration 10. Segelflygchefen 11. Skolning/Utbildning 12. Verksamheten 13. Byggnader 14. Marknad/PR 15. Övrigt 16. Åtgärdslista 17. Nästa möte 18. Mötets avslutande 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsar välkommen och öppnar mötet kl Närvaro/rösträtt 8/7 enligt närvarolistan ovan 3. Protokollförare/justeringsman Sekreteraren/ Carl-Fredrik Lindberg 4. Fastställande av dagordning Fastställd efter genomgång och justering 5. Föregående mötesprotokoll Föredrogs och godkändes - - 1

8 6. Ekonomi a. Budgeten som skulle ha presenterats vid årsmötet har ännu inte gjorts. CFL och Stefan ska tillsammans utarbeta en budget, där även andra styrelsemedlemmar ska bidra. b. CFL framförde synpunkter på klubbens olika räntor vid bankbesöket och banken har nu sänkt våra räntor med 2 %. Vidare önskar CFL värdet på våra nuvarande flygplan, samt även dokumentation på våra tidigare flygplansaffärer, för att ha som argument för ytterligare sänkning av låneräntor. Mika tar fram våra nuvarande värden och gamla finns i årsboksluten, som CFL och Stefan tar fram. Vidare har klubbens checkkredit inte använts under lång tid och CFL ifrågasätter behovet att ha den kvar. c. Kassör överlämningen har nu skett och styrelsen medger kompensation till CFL för utlägg av skrivare och toner. Betalning av vinterdäck till Janusvagnen ska CFL se över. Dessutom ger styrelsen CFL i uppdrag att se över våra bankaffärer i syfte att finna besparingar inom verksamheten. 7. VU/Ordförandebeslut a. Styrelsen godkänner ett ordförandebeslut att inköpa en tankanläggning med tillhörande jetbränsle för 23 kkr. Och ett för inköp av två vinterdäck till Janusvagnen. 8. Fältkommittén a. Info gavs om Aros marknad den 5-6 maj på Joberg. Reklam för evenemanget ska ut via BOKAPLAN och hemsidan, samt spridas muntligt bland medlemmarna för att få ett tillräckligt antal frivilliga till våra aktiviteter. b. Problemet med parkerade bilar på plattan framför hangar och VFK klubbhus består. Styrelsen tar frågan till Fältkommittén och även Benny ska tillfrågas hur problemet ska lösas. 9. Administration a. Tanken är besiktigad och klar. En del slangar och klämmor behöver bytas och även ett nytt överfyllnadsskydd ska installeras. HJELMCO kommer att leverera bränsle 91/96 och tankrutiner ska fastställas för hantering av anläggningen. Hasse är ansvarig. b. Starten av 91/96 är tänkt till den 31 mars, dock verkar det i nuläget dra ut på tiden. 10. Segelflygchefen a. Anmälan av deltagare från klubben till DM2007; två intresserade har anmält sig och önskar låna klubbens flygplan. Den ena är Robert Torsson, som önskar låna LS6 och den andra är Holger Eriksson, som önskar låna Janus Ce. Förutsättningen för att låna flygplan för tävling är att medlem har flera sträckor redovisade i RST. Vidare ska ett sista datum för anmälan fastställas och redovisas på anslagstavlor och hemsida. René undersöker och refererar till DHB

9 11. Skolning/utbildning a. Enligt bilaga. En lång diskussion följde, speciellt om AVA-kurs i eller utanför klubbens regi. Mika arbetar vidare och redovisar resultat vid tillfälle. b. Enligt bilaga. c. Styrelsen har en diskussion om det uppkomna läget. Erik Olofssons namn dök upp och eftersom han finns i klubbhuset, kallas han in och frågan ställs om han kan tänka sig ta sig an uppdraget som tjf skolchef med stöd av Mika, Björn och Leffe. Erik funderade och antog utmaningen. Formell skolchef ska utses snarast! 12. Verksamheten a. Säsongsstarten är planerad till den 31 mars 1 april. Då ska radion på Janusen vara åtgärdad och operativ. Listan för kontrollstarter är klar! Bogserings- och vinschkapaciteten är OK! b. SSFK kommer att besöka oss för att göra sina kontrollstarter. Dom har egna lärare, flygplan och bogserare med sig. Dom är hjärtligt välkomna. Briefing om lokala föreskrifter ska ges innan dom startar upp sin verksamhet. c. Ett objekt Janus C finns till salu i England för ett begärt pris av 460 kkr, inklusive vagn av sämre kvalité. Den är dock inte likvärdig med vår egen Janus i vissa delar. Efter en lång och tidvis hetsig diskussion beslutade styrelsen, att flygplangruppen arbetar vidare med projektet. 13. Marknad/PR 14. Övrigt a. Leffe redovisade klubbens deltagande i årets Ottsjö-läger 15. Åtgärdslista Uppdaterad enligt bilaga 16. Nästa möte Måndagen den 23/4 kl i klubbhuset 17. Mötets avslutande Ordföranden tackar för visat intresse och avslutar mötet kl Vid protokollet: Justeras: Leif Hansson Carl-Fredrik lindberg - - 3

10 Måndag Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet kl Närvaro/rösträtt 5/5; HE, LH, RH, BJ, CFL, VMS 3. Protokollförare/justeringsman Sekreteraren/René Hörnstedt 4. Fastställande av dagordning Fastställd efter justering 5. Föregående mötes protokoll Föredrogs och godkändes. Bordlagd. 6. Ekonomi. a. Månadsrapport; Enligt bilagor. Dessutom har kassören talat med banken om framtida lån inför flygplansköp. Banken ser inga problem med att låna pengar. CFL anser att vi också ska balansera summorna vi har på in- och utlåningsräntorna för att uppnå en ekonomisk optimal kostnad. 7. VU/Ordförandebeslut. VU. Ordf. Vår nyligen inköpta bränsletank på 5 kubik, visar sig bli problematisk att hantera och administrera pga. lagbestämmelser, som vi inte hade full kunskap om. Ordf. beslutade därför att sälja den till HJELMCO och hyra/leasa tillbaka en 3-kubikstank enligt normala villkor. Beslutet godkänns. 8. Fältkommittén. a. AROS marknad. Fältkommittén kommer att ha ett möte den 24/4, för att göra en sista kontroll av antalet deltagande medlemmar och fördela arbetsuppgifter. Hasse och Leffe ska ringa runt och se om fler kan ställa upp. Styrelsen beslutade att ta 150 kr för vinschstart, 400 kr för en PR-start med bogsering och 500 kr/30 min under marknadsdagarna. Sidan 2 av 3

11 Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Administration. a. Flygplansköp; Svar har erhållits, men ännu inte analyserats. Tas upp vid nästa möte. 10. Segelflygchefen. 11. Skolning/utbildning. a. Skolning och evenemangskalender. Bordlagt. b. Status vinschskolning. Bordlagt. 12. Verksamheten. 13. Marknad/PR. 14. Övrigt. 15. Åtgärdslista. Enligt bilaga 16. Nästa möte. Onsdagen 30/5 kl Mötets avslutande. Ordföranden avslutar mötet kl Vid protokollet: Justeras: Leif Hansson René Hörnstedt Sidan 3 av 3

12 Tisdag Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet kl Närvaro/rösträtt 7/7; Hans Eriksson, Carl-Fredrik Lindberg, Leif Hansson, René Hörnstedt, Per Jerfsten, Björn Johansson, Krister Kvist 3. Protokollförare/justeringsman Sekreteraren/Björn Johansson 4. Fastställande av dagordning Fastställd efter justering 5. Föregående mötes protokoll Föredrogs och godkändes; protokoll 0307 & Ekonomi. a. Månadsrapport På grund av att månadsrapporten ej är klar ger kassören en kort muntlig rapport om klubbens ekonomi. För närvarande finns det kkr i kassan, vilket bedöms som för mycket och kassörens önskemål vore att lösa en del av de lån vi har. Men tack vare vårt förestående köp av en flygmaskin i England ligger pengarna kvar i kassan, för att vara lätt tillgängliga. 7. VU/Ordförandebeslut. VU. Ordf. Styrelsen godkände inköp av ett lås + 10 nycklar till klubbens nya tankanläggning för 91/96 (2200 kr).samt ett inköp av delar till fältbilen vid startmotorbyte (2685 kr). 8. Fältkommittén. a. Rapport AROS marknad Intäkt vid försäljning gav kr och P-avgift kr = kr. Utlägget var kr, vilket gör att vinsten till Fältkommittén är kr, att delas lika mellan klubbarna. Erfarenheterna från evenemanget är goda, både från vår sida och motorveteranerna, och FK rekommenderar en fortsättning inför nästa år. VSFK styrelse är positiv till ett fortsatt samarbete. Det finns många goda idéer inför nästa år och dessa kommer att diskuteras och beslutas under hösten. Intäkter flygningar 5400 kr. b. Tillstånd tankanläggning Ansökan om tillstånd från skattemyndigheten, att sälja 91/96 är inlämnad och vi väntar på svar. Har även sökt tillstånd att förvara brandfarligt material. Sidan 2 av 5

13 Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte 0507 c. Fpl-parkering Flygplanparkering utanför Benny s verkstad har blivit ett ökande problem. En överenskommelse om regler och rutiner måste dateras upp med VFK snarast. Ska tas upp i fältkommittén. d. Johannisbergsdagen Styrelsen diskuterade ett förslag från sekreteraren angående johannisbergsdagen, som ansågs överflödig. Frågan ska tas upp i FK och diskuteras där innan beslut tas i klubbarna. 9. Administration. a. Förändrad layout agenda/protokoll styrelsemöten Sekreteraren informerade om den nya layouten på agenda/protokoll. Syftet är att öka läsligheten för styrelsemedlemmarna och minska arbetsbelastningen för sekreteraren. b. Tankanläggning rutiner/nycklar Priset bör läggas på 10 kr/l, och hållas 1kr över inköpspris. Klubben ska ha kontant betalning på plats av utomstående, som inte har nyckel. Faktura ges till dom som har nyckel eller efter särskild överenskommelse. Vidare bör rutinerna utarbetas i samråd med Benny, som innehar en nyckel. c. DHB vinschrutiner Torsdagen den 7/6 kommer Bengt Aronsson att inspektera fältet och vinschrutinerna för att godkänna klubbens operation med vinsch. d. Status flygplanköp Engelsmännen accepterar vårt bud på GBP. Styrelsen beslutade om köpa under förutsättning att vår inspektion ger klartecken att maskinen är OK! Inspektionsresan bör göras snarast. Möjliga datum är den 9/6 eller 15/6. Hasse beslutar om vem och när. Vid godkännandet av oss ska den hämtas med vagn och ett antal förare med E-kort är önskvärt.hur betalning ska ske diskuterades också. Detta måste naturligtvis göras i samarbete med engelsmännen. 10. Segelflygchefen. a. Flygledare Det visar sig att flygledarlistan inte fungerar beroende på bristande disciplin. Beslutades att Krister Kvist ska ringa upp flygledarna under den vecka de ska vara flygledare och påminna. Diskussion om hur vi ska få den att fungera i framtiden skulle dra ut på tiden, varför styrelsen anser att frågan ska tas upp vid nästa valmöte. b. Flyglärare Antalet lärare bör ökas. Förslag på lämpliga kandidater är begränsat. Dagens tillgänglighet på lärarkåren har begränsningar och vid akuta situationer får klubben problem. Att övergå till vardagsskolning skulle kanske ge klubben en aning bättre resurser. René kollar med lämpliga och hör om intresset för vardagsskolning. Sidan 3 av 5

14 Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Skolning/utbildning. a. Utfall intensivskolning Intensivskolveckan blev till två flygdagar och lärartillgången var dålig vilket gjorde utfallet mindre bra. b. Anmälan AVA-kurs Mika har sänt ut e-post till intresserade men antalet anmälda är inte känt. c. Status vinschutbildning När klubben fått tillstånd startar utbildningen av vinschförare och lärare vid vinschstart i klubbens egen regi. 12. Verksamheten. a. DM/ Läger Läger under DM har tidigare diskuterats och förkastats, då klubbens flygplan skulle vara upptagna. Läget är numera annorlunda då flygplanen är tillgängliga. Alternativen är Långtora och Köping. Hasse kontaktar tävlingsledaren och hör om vi är välkomna till Långtora och kan utnyttja deras bogserkapacitet. För Köpings del kontaktas Matti för skolning bogserförare blir då en faktor att ta hänsyn till. b. Fältstängning Fältet är stängt V26-27 från den 28/6 till den 8/7. G109 bör ställas på Hässlö under perioden eller alternativt i Köping. c. PM PM utnyttjar fältet den 4/7 8/7 och önskar hyra del av klubbhuset enligt tidigare villkor. Utemöbler ska tas in och dörren till lektionssalen ska låsas. Ansvarig utses senare. d. Rapport bogsering Dokumentationen av vår Rallye är påverkad av branden i Uppsala, som kanske kan komma att groundas efter att 100 timmars är till ända. Normal flygtid på den är ca. 100 timmar per säsong och med vinschen tillgänglig ser styrelsen inte detta som ett problem under säsongen. Vidare är det tunt med bogserförare av olika orsaker. Jourbogserare är ett försök till vardagsflygning. Vid ökad vinschning kommer intresset från bogserförare att minska ytterligare. Därför behovs ett nytt koncept inför framtiden. Per förslog att vi alla funderar och kommer med förslag. Valmötet i höst är ett lämpligt forum för diskussion. 13. Marknad/PR. a. Marknadschef En omorganisation av klubben diskuterades kort med hänsyn till svårigheten att ha en god PR-avdelning och engagerad marknadschef. 14. Övrigt. a. Verkstaden Efter att Owe har tagit ut sin flygmaskin ska verkstan röjas ut och städas. Leffe och Krister ansvariga. b. Varmvattenberedaren René ställde den relevanta frågan om den måste gå under Sidan 4 av 5

15 Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte 0507 sommarhalvåret. Holger bör tillfrågas och beslut tas efter det. c. USA -virket Virket kommer att hämtas av Rita i slutet av juni månad. 15. Åtgärdslista. Enligt bilaga 16. Nästa möte. (Onsdagen 1/8 kl. 1830) Prel. 17. Mötets avslutande. Ordföranden avslutar mötet kl.2228 Vid protokollet: Justeras: Leif Hansson Björn Johansson Sidan 5 av 5

16 Onsdag Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet kl Närvaro/rösträtt 7/7. Hans Eriksson, Leif Hansson, René Hörnstedt, Carl-Fredrik Lindberg, Per Jerfsten, Björn Johansson, Krister Kvist, Holger Eriksson, Mika saväng. Ej närvarande Stefan Oebius. 3. Protokollförare/justeringsman Sekreteraren/Per Jerfsten 4. Fastställande av dagordning Fastställd efter justering 5. Föregående mötes protokoll Föredrogs och godkändes 6. Ekonomi. a. Rapport från kassören enligt bilaga. 107,3 kkr finns på HB och PG 55 kkr och ekonomin är god. b. Faktura på 91/96 bensin 7. VU/Ordförandebeslut. VU. Ordf. Inköp av 91/96 bensin till vår nya tank. Godkändes 8. Fältkommittén. a. Info om SM landningstävling på Joberg. 9. Administration. 10. Segelflygchefen. 11. Skolning/utbildning. a. Flygchefen framför sin stående förfrågan om flyglärarutbildning. Inga villiga/lämpliga kandidater ännu. Sidan 2 av 3

17 Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Verksamheten. a. Flygplansparken framtiden. Hasse presenterar de olika alternativen! Se PP bilagan. En lång och livlig diskussion följer. Styrelsen är enig i att medlemmarna ska informeras och få ge sina synpunkter på alternativen vid ett medlemsmöte den 21/8. Leffe skickar kallelse och skriver en info på hemsidan. b. Rapport Janus C????????????????? Beslutades att inte anordna någon speciell verksamhet vid segelflygets dag. 13. Marknad/PR. 14. Övrigt. 15. Åtgärdslista. Enligt bilaga 16. Nästa möte. Onsdagen 29/8 kl Mötets avslutande. Ordföranden avslutar mötet kl Vid protokollet: Justeras: Leif Hansson Per Jerfsten Sidan 3 av 3

18 Onsdag Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet kl Närvaro/rösträtt 7/6 Hans Eriksson, Leif Hansson, Carl-Fredrik Lindberg, René Hörnstedt, Lennart Hellerstedt 3. Protokollförare/justeringsman Sekreteraren/Carl-Fredrik Lindberg 4. Fastställande av dagordning Fastställd efter justering 5. Föregående mötes protokoll Föredrogs och godkändes 6. Ekonomi. a. Rapport CFL har haft möte med förra kassören och förutser att kunna presentera en utförlig rapport. b. Utbet FK Ca kronor kommer att utbetalas till klubben från FK från överskottet vid AROS marknad. c. Försäkringsförhandling LS6 är helt skrotad från försäkringsbolagets sida och klubben lade ett bud (20 kkr) på vraket som kommer att dras från försäkringsbeloppet 350 kkr. 7. VU/Ordförandebeslut. VU. Ordf. Inköp bakaxelväxel, olja och kylare till vinsch bilen. 8. Fältkommittén. a. Info b. Flygplanparkering Klubben har problem emellanåt med parkerande flygplan som hindrar c. Hässlö flygskola Skolan kommer hit för information om procedurerna för vinschning, fallskärmshoppning och flygtrafik på Johannisberg, i syfte att få en bättre förståelse om förhållandena på fältet. Sidan 2 av 4

19 Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Administration. a. Medlemsmötet framtidsplanen Styrelsen beslutade att följa den inriktning ( se referat), som bestämdes vid medlemsmötet den 21/8. Beslutet var enhälligt. 10. Segelflygchefen. 11. Skolning/utbildning. a. Skolning vinsch Klubbens resurser är ansträngda efter de senaste händelserna och frågan är om vi klarar av skolning under resten av säsongen. Skolningen kommer företrädesvis att ske med vinsch. Tillgången på villiga lärare är bristfällig och flygledarlistan fungerar mindre bra. Vi behöver alla dra vårt strå till stacken. Tillförordnad skolchef får göra vad han kan med de elever och lärare, som finns tillgängliga. Bogserare från Köping kan hyras in för PR starter. b. Lärare Klubben behöver utbilda fler lärare. Möjliga och lämpliga kandidater är begränsade. Förslag till lämpliga kandidater kan med fördel lämnas till styrelsen. 12. Verksamheten. a. Försäljning UDO och Ralley 180T Motorseglaren ska säljas, men först ska flygprovet med Taifunen utföras och utfalla till belåtenhet, innan den annonseras ut. Ralleyn ska säljas så fort som möjligt, hel eller i delar. b. Rest av säsong Klubben ska med de förutsättningar som finns försöka köra säsongen ut med c. Landningstävling ESK Förra årets vinnare kontaktar ESK och föreslå landningstävling lördag 6/10-med reservdag söndag 7/10. Klubbens uttagningstävling görs lördag den 29/9 med reservdag söndag den 30/ Marknad/PR. a. Presentkort SIGMA information stänger ner sin verksamhet med att sälja presentkort och kassören kollar upp med Bo Liljeqvist om det finns fordringar. 14. Övrigt. a. Klubben kommer inte att använda BOKAPLAN efter den 31/8 och övergå till Goggle för bokning. Till ska uppmärksammas på detta. Sidan 3 av 4

20 15. Åtgärdslista. Enligt bilaga Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Nästa möte. Torsdagen 27/9 kl Mötets avslutande. Ordföranden avslutar mötet kl Vid protokollet: Justeras: Leif Hansson Carl-Fredrik Lindberg Sidan 4 av 4

21 Torsdag Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet kl Närvaro/rösträtt 6/6 Närvarande: Hans Eriksson, Carl-Fredrik Lindberg, Leif Hansson, René Hörnstedt, Björn Johansson, Krister Kvist. Ej närvarande: Stefan Oebius, Per Jerfsten 3. Protokollförare/justeringsman Sekreteraren/René Hörnstedt 4. Fastställande av dagordning Fastställd efter justering 5. Föregående mötes protokoll Föredrogs och godkändes 6. Ekonomi. a. PlukAB Bil.1-2 PlukAB har skött försäljning av provstarter i SIGMA information. Dom har upphört med verksamheten och vid avräkning har det uppstått en differens på 6 biljetter och det är svårigheter att komma tillrätta med dessa. Deras VD önskar att vi godtar diffen och att han inbetalar 19950:- på vårt PG-konto. Korrespondens och redovisning i bilagorna. Beslut att godta förlikningen, se vidare under p7: ordförandebeslut. b. Försäkring LS6 Försäkringsbolaget har godtagit vårt bud på 20 kkr för LS6 och de övriga 330 kkr har inbetalats på vårt konto. Vidare har vi en köpare i Tyskland av vraket minus Zandern och radion men med vagnen för Avräkning för kostnader vid transporten beräknas till ca VU/Ordförandebeslut. VU. Ordf. Godkännande Pluk AB. Styrelsen godkänner beslutet att godta PlukAB s förslag. 8. Fältkommittén. a. Rapport? Tankanläggningen för 91/96 är godkänd? Möte angående information om vinschning och fallskärmshoppning genomfördes med Hässlö flygskola. Sidan 2 av 5

22 Styrelsemöte VSFK Agenda/Protokoll Möte 0907? Trafikvarvet skall meddelas höger medvind för landning 05 samt föregås av Segelflygplanet? Felaktigheter i AIP och Notam har åtgärdats av SSu? Offerter för att laga plattan och del av taxibana är under behandling.? Skyltar med påminnelse om att kontakta Västerås Tornet kommer att sättas upp vid varje banända plus en skylt som anger 200 meter kvar av banan. Även vid infartsvägarna kommer skyltar mot obehörigt tillträde till fältet att sättas upp.? Kanterna på de vägar som ligger i banans utrullningsriktning kommer att hyvlas till för att undvika skador på flygplan vid eventuell avkörning.? Kontraktet för fälthyran går ut 2008 och förhandling att förlänga kontraktet 4 år är på gång.? Och klubbarna påminns om att beivra bilparkering på plattan. b. Träff med Aros motorvet. 26/9 Förberedelser för marknaden 2008 har påbörjats och erfarenheterna från förra året kommer att tas tillvara. Tanken är att anordna en kväll med förtäring och annat i hopparnas hangar för knallarna på fredag och marknadsdagen blir enbart lördag. Söndagen ägnas åt avveckling av verksamheten. 9. Administration. a. Avslutning säsong -07 Beslutades till den 7/10 med samling kl SE-UHS och SE-UUB ska demonteras och placeras i bygglokalen. SE-UOB demonteras och placeras i vagnen efter att Zandern och radion plockas ur, för vidare transport till Polen. Privata ägare sköter sin demontering själva. Bergfalken och Cobran hissas upp i taket. b. Byggstart Beslutades till att vara på tisdagar och torsdagar med start kl.1800, då även teori pågår för att öka samvaron i klubben. Första byggkväll blir tisdag den 16/10. c. SISU En anställd vid SISU har varit och informerat oss om det stöd klubben kan få vid våra olika sammankomster och verksamheter. Det gäller studiecirklar och olika möten (minst tre deltagare), där ett rapportblad finns för varje sammankomst. En pärm märkt SISU kommer att finnas på kontoret med blanketer för varje tillfälle. 10. Segelflygchefen. a. Bogseringen har varit bristfällig under senare delen av säsongen, då tillgången på villiga bogserare varit begränsad. Situationen kommer troligen inte att förbättras på kort sikt. Sidan 3 av 5

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare

Skolning 2006. Allmänt. Att komma igång. Att komma vidare Skolning 2006 Allmänt Västerås Segelflygklubb erbjuder utbildning till segelflygcertifikat. Utbildningsplanen innefattar 57 övningar och minst 50 starter. Ofta behövs det några fler starter, som repetition

Läs mer

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar?

Snabbguide myweblog. Vilket OCR-nummer ska jag ange vid inbetalningar? Här hittar du förhoppningsvis svaret på de flesta av dina frågor runt hur vi använder myweblog hos VSFK. Vi använder systemet för bokning av flygplanen, klubbinformation och medlemsregistret; från 1 januari

Läs mer

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014

Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Styrelseprotokoll Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Seniorschack Stockholm 2014-03-28 sida 1(5) Protokoll från styrelsemöte Seniorschack Stockholm nr 2/2014 Tid: 27 februari 2014 Plats: Schacksalongerna, Ringvägen 9 C Närvarande: Sven-Gunnar Samuelsson

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen

Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen Protokoll fört vid styrelsemöte för SMC-Dalarna Den 27 September 2014 i Tandådalen 1 Mötets öppnande Ordförande Anders Bihlar öppnar mötet med att hälsa alla välkomna 2 Godkännande av dagordningen Styrelsen

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (8) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Fredrik Söderholm, varvschef Lars-Erik Thorell, klubbmästare Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli.

Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana Kapuli. STYRELSEPROTOKOLL FÖR SSRK/V GBG SEKTIONEN 2014-11-22 Nr 4. Plats: Ljungslätt Närvarande: Marianne Johansson, Christer Fröje, Jan-Inge Glenberg, Helena Eliasson, Ingegärd Noaksson, Renée Selander, Jaana

Läs mer

Protokoll styrelsemöte (4-2015)

Protokoll styrelsemöte (4-2015) 1(5) Protokoll styrelsemöte (4-2015) Datum: 2015-04-01 Tid: 19.00 Plats: Hundkojan Närvarande: Ingrid Lingmark, Monica Rahm, Camilla Wrangel, Susanne Davis Adjungerade: Camilla Wrangel Frånvarande: Madeleine

Läs mer

HKK-NYTT Januari 2011

HKK-NYTT Januari 2011 HKK-NYTT Januari 2011 Hej HKK:are! Förra året avslutades med en bra luciaträff med stort deltagande trots isläget. Seglarna har just haft pubkväll där planerna smidits och bedrifterna målats ut. Nu siktar

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues

Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Protokoll fört vid styrelsemöte för Dusty Road Blues Tid: Onsdagen den 12 mars 2014 Plats: Föreningslokalen på Drottninggatan 2, Tidaholm Närvarande: Jan-Yngve Ekstedt, ordförande Anneli Persson, kassör

Läs mer

Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr. Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr. Ordinarie medlem, Junior 825 kr 400 kr 1 225 kr

Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr. Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr. Ordinarie medlem, Junior 825 kr 400 kr 1 225 kr SSFK Avgifter 2015 Medlemsavgifter SSFK SSF/FSF Totalt Ordinarie medlem, Senior 1 970 kr 890 kr 2 860 kr Familjemedlem, Senior 1 970 kr 450 kr 2 420 kr (Ordinarie medlem på samma adress som annan ordinarie

Läs mer

DHB - Drifthandbok Flik 6

DHB - Drifthandbok Flik 6 Flik 6 Skolning Innehållsförteckning 0 Allmänt... 3 1 Tillstånd och skolverksamhetens omfattning... 3 1.1 Utbildningar som kräver Segelflygförbundets godkännande...3 1.2 Annan skolning...3 2 Policy för

Läs mer

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb Tid: 2014-11-24 19.00 20.00 Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades

Läs mer

Avgifter 2010. Medlems- och förbundsavgifter 2010. Kontaktpersoner

Avgifter 2010. Medlems- och förbundsavgifter 2010. Kontaktpersoner Medlems- och förbundsavgifter 2010 Avgifter 2010 Det är dags att betala medlems- och förbundsavgifter för 2010. Som vanligt ber vi att meddela debitörn så tidigt som möjligt per E-post vilken medlemskategori

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndagen den 3 augusti 2015 Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson,

Läs mer

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid SMC-Hallands styrelsemöte Datum: 2013-01-24, Tid: kl.18.30 Plats: SMC-Hallands kansli, Halmstad SMC-HALLAND 1593 MÖTETS ÖPPNANDE Ordförande Magnus Carlsson hälsade alla välkomna och

Läs mer

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem

Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta. Punkt Vad Vem Protokoll nr 10-14 Möte Ordinarie styrelsemöte Datum 2014-12-02 Tid 19-21 Plats Föreningslokalen Tämnarvägen 14, 120 53 Årsta Punkt Vad Vem 1 Mötet öppnas. Registrering av närvaro/förhinder Ordf Närvarande

Läs mer

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän.

Hans Larsson och Bengt Johansson valdes till justeringsmän. Protokoll vid Lungviks Hamnförenings årsmöte Onsdagen den 11 mars 2015 Ungdomshemmet Örnsköldsvik 1. Mötets öppnande Ordförande Ulf Lindgren öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Kort information genomfördes

Läs mer

Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK

Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK Flygpriser 2012 - Segelflygarna Uppsala FK Medlemsavgifter Kategori Pris Avgiftens fördelning Senior 2000 kr 590 kr Segelflyget 900 kr Uppsala FK 110 kr Segelflygarna Junior 350 kr 150 kr Segelflyget 200

Läs mer

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08

Sektionen för Medieteknik Stockholm 2015-04-08 Stockholm 2015-04-08 Styrelsemöte 8 april 2015 (* betyder att bilaga finns) 1. Formalia 1.1. Mötets öppnande Mötet förklaras öppnat kl 17:15 1.2. Mötets behöriga utlysande Styrelsen beslutar att anse mötet

Läs mer

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten

Årsmöte för Föreningen Långörasläkten PROTOKOLL (det justerade protokollet finns i FLS arkiv) Möte Årsmöte för Föreningen Långörasläkten Datum Söndagen den 26 juli 2009 Plats Långören Närvarande: ett hundratal medlemmar 1 Efter 20 minuters

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007

Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 PFK Sida 1 (5) Protokoll Prästtomta fiskeklubbs årsmöte för 2007 Tid: 2008-02-26 klockan 18.30 19.15 Plats: Lektionssal 7 därefter Mässen Kvarn 1 Mötets öppnande Ordförande Lars-Örjan Hovbrandt hälsade

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

------------------------- 1 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade styrelsen välkommen.

------------------------- 1 Mötets öppnande Ordförande förklarade mötet öppnat och hälsade styrelsen välkommen. Mötesprotokoll Matfors Ryttarförenings Styrelse Datum: söndag 14/12 2014 Tid: kl 19:00 Plats: hemma hos Annabell Andersson Närvarande: Lena Oskarsson Engberg (ordförande) Sofie Viklund Annabell Andersson

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA

PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA PROTOKOLL FÖRT VID CLUMBER SPANIELKLUBBENS STYRELSEMÖTE 3/ 2014 LÖRDAGEN DEN 29 MARS, SÖNDAGEN DEN 30 MARS I STORVRETA Närvarande: Charlott Lundberg, Anna Liss-Daniels, Kristina Lindström, Lena Andreasson,

Läs mer

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande

Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014. STYRELSE Närvarande Protokoll 8-14 Fört vid styrelsemöte i Falun den 21 oktober 2014 STYRELSE Närvarande Frånvarande Eva Eriksson, ordförande Urban Jonsson, vice ordförande Åke Andersson, kassör Åsa Malkusson, sekreterare

Läs mer

Styrelsemöte Sverok Väst

Styrelsemöte Sverok Väst Närvarande: Cecilia Hällstrand, Joakim Öfverholm, Martin Brosser, Max Svensson (via telefon), Emma Carlström (revisor). 1. Mötet öppnas Mötet öppnades klockan 18:41. 2. Val av mötesordförande Cecilia Hällstrand

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr.

11. Nästa möte Kommande styrelsemöte hålls måndagen den 8 april i något av konferensrummen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 5. Extra årsmöte Beslutades att ett extra årsmöte om revisionsrapporten hålls söndagen den 24 mars 13.00 14.00 i föreningslokalen på Skepparegatan 5A, 4 tr. 6. Kansliet stängt måndagar tills vidare Bengt

Läs mer

Kristianstads Brukshundklubb

Kristianstads Brukshundklubb Kristianstads Brukshundklubb Protokoll 2010 Nr 3 Datum: 2010-02-22 Plats: Klubbstugan Gälltofta Närvarande: Anya Kräusel Vice Ordförande Annika Nilsson Sekreterare Marie-Louise Nilsson Kassör Lena Weiffert

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21

Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse. Taxinge, Södertälje 2008 12 21 21.1 Mötets öppnande Protokoll fört vid styrelsemöte i Springerklubbens huvudstyrelse Närvaro : Tina Kauppinen, Barbro Collin, Sophia Jarl, Olle Carlson, Anna-Greta Lingebrandt Hans-Gunnar Leytman, Veronica

Läs mer

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen

Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen 2005-12-11 1 Protokoll fört vid Essinge Båtklubbs årsmöte 2005-12-05 i samlingslokalen, Primusgatan 110 å Lilla Essingen Närvarande: 28 st. medlemmar 1. Mötets öppnande Vice ordföranden Peter Elgström

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet.

1 Mötets öppnande Ordförande Gunilla Karlbom hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Protokoll fört vid Postens idrottsförbunds styrelsemöte i Västerås 2012-11-09 Närvarande: Gunilla Karlbom, Ola Svensson, Christer Antman, Monica Hjerp, Stig Davidsson, Ewa Wiklund, Christer Gunnarsson,

Läs mer

Studentradion i Sverige

Studentradion i Sverige Studentradion i Sverige STYRELSEMÖTE 2015-10-15 Närvarande: Sangeeta Chauhan, Lisa Grettve, Eva Gustvfsson, Julia Lindström, Alexander Ljungqvist, Madeleine Ruuth Adjungerade: Sara Andrersson, Mary Atim,

Läs mer

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011

Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 PROTOKOLL 03/11 Nybro Brukshundklubb Mötesprotokoll - Styrelsemöte med interimsstyrelsen 23 februari 2011 Närvarande: Bo Gustavsson, Agneta Alderin, Ellen Knutsson, Liz Hasselqvist, Helen Kjellander Närvarande

Läs mer

Svenska Squaredansförbundet

Svenska Squaredansförbundet Protokoll 2014:1 fört vid styrelsemöte 20140126 (webbmöte) Närvarande: Tommy Hansson, ordförande Gunnar Bodmar Henrik Kjellgren, vice ordförande Maria Keinänen Iris Åkerberg, sekreterare Göran Wetterqvist

Läs mer

Ramsö Fastighetsägareförening

Ramsö Fastighetsägareförening Ramsö Fastighetsägareförening Protokoll från årsmöte 2013 söndagen den 9 juni 2013 på Kustbohemmet, Ramsö 1. Årsmötets öppnande Föreningens ordförande Monica Åkerlund-Baumgarten öppnade mötet och hälsade

Läs mer

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form.

2. Godkännande av föregående mötes protokoll Mikael Ström läste upp föregående mötesprotokoll. Protokollet godkändes i föreliggande form. Styrelsemöte 2014-09-17 1. Mötets öppnande Mikael Ström öppnade mötet klockan 18:30. Följande personer närvarade: Mikael Ström, Felicia Andersson, Maritha Bertilsson, Ann Milton, Henrik Engström. 2. Godkännande

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp

Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Sida 1 av 5 Protokoll från styrelsemöte Tid: 19:00-21:00 Datum: 2014-11-19 Plats: Slammertorp Närvarande: Amanda Hedenberg (t.o.m. 7) Elisabeth Östlund Jakob Maleus Cederäng (fr.o.m. 2) Oskar Birkne Rikard

Läs mer

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala

Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala Inbjudan samt lokala bestämmelser till AVA SM 2015 i Motala Motala Flygklubb inbjuder härmed till Svenskt Mästerskap i avancerad flygning med segelflygplan i klasserna Sportsman, Intermediate och Advanced.

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb

Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Protokoll från styrelsemöte i Linköpings Klätterklubb Datum: 2013-12-10 Tid: 19:00-21:50 Plats: Hangaren Närvarande: Mattias Strand Ordförande Jimmy Klinteskog Andreas Hansson Henrik Malmsten Anna Stockborn

Läs mer

Svenska Agilityklubben 10-2014

Svenska Agilityklubben 10-2014 Svenska Agilityklubben 10-2014 2014-12-07 185-210 Protokoll från styrelsemöte med Svenska Agilityklubbens styrelse söndag 7 december 2014 på SKKs kansli. Närvarande Per-Inge Johansson ordförande Christianne

Läs mer

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte

Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Mötesanteckningar PULS Styrelsemöte Tid: 16.15 18.00, torsdag, 2014-12- 11 Plats: DG35 Närvarande: Emma Rydén, Linnea Fällström, Martina Kraff, Sandra Sjölander, Petra Landestål. Sofia Lindblad samt gästande

Läs mer

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap

PROTOKOLL fört vid möte med styrelsen för Askrike Segelsällskap Sid 1 (6) Närvarande: Frånvarande: Ulf Haraldsson, ordförande Ulf Kraepelien, kassör Björn Littorin, seglings- och ungdomsledare Tomas Grut, hamnkapten Jan Tottie, intendent Erik Frykfeldt, varvschef Lars-Erik

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15

Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Protokoll från styrelsemöte med Loftahammars Golfklubb och Loftahammars Golf AB den 21 nov 2010 mellan kl 09.00-12.15 Plats: Brandstationen i Loftahammar Närvarande Ossian Nilsson, Tf ordförande Cecilia

Läs mer

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen

Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014. Protokoll. 31. Sammanträdet öppnades. 31. Val av protokollsjusterare. 32. Godkännande av dagordningen Sida 1 av 5 Styrelsemöte onsdagen den 8 oktober 2014 Protokoll 31. Sammanträdet öppnades Ordförande Gunbritt Öhlén öppnade mötet Ej närvarande: Ingrid Svensson och Anders-Eric Andersson. 31. Val av protokollsjusterare

Läs mer

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE

BIIF BRANDINGENJÖRSSTUDERANDES INTRESSEFÖRENING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEMÖTE Datum 2013-02-05 Tid 12:00 Plats Beslutande Styret Ordf. Magnus Norberg Sekr. Nellie-Kim Millbourn Mattias Spelmans Ida Pettersson Sebastian Levin Stefan Karlsson Emma

Läs mer

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats

Protokoll. SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06. Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30. Tid och plats Protokoll SCF:s styrelse sammanträde nr 4/06 Lördag 17 juni, Idrottens hus, Örebro Kl 10.00 15.30 Anders Björklund, förbundsordförande Peo Johansson Bo Lövstrand Yvonne Mattsson Thomas Rehn Kenneth Simonsson

Läs mer

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen

SSRK Örnsköldsvik Protokoll fört vid styrelsemöte 2011-05-24 Nr. 4/ 2011 87-117 Plats: Höglandssågen Närvarande ledamöter: Annica Jonsson, Margareta Sjödin, Maria Ståhl, Elisabeth Strandberg, Elenor Österlund, Magnus Hellström from 93, Johnny Öberg from 101 Närvarande suppleanter: Ulla Olsson, Lena Olsson

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

Anmält förhinder: Thomas Johansson, Eva Norberg, och Bertil Karlsson,

Anmält förhinder: Thomas Johansson, Eva Norberg, och Bertil Karlsson, PROTOKOLL 2009-10-19 Protokoll fört vid möte med styrelsen för Gamleby OK i Klubbstugan, Heda den 19 oktober 2009 kl.18.30 20.45. Närvarande: Tomas Holgersson ordf., Solvig Petersson, Lena Persson, Hans

Läs mer

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande

Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna. ordförande Sida 1 (1) Möte Styrelsemöte 5/2014 (548) Datum och tid 2014-10-06 kl 18.00 20.30 StOF-kansliet på Vretenvägen i Solna Plats Deltagare Lennart Brattgård Birgitta Billstam Leif Carlsson Urban Frej Lars

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen

SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) Förbundsstyrelsen SAMORDNINGSFÖRBUNDET JÖNKÖPING 1(6) PROTOKOLL FÖRT VID FÖRBUNDSSTYRELSEMÖTE Tid: måndag 5 november 2007 kl 18.00 20.50 Plats: Sofiahuset, Jönköping Närvarande: Jan-Egon Leo (m), ledamot Jönköpings kommun

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb

Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Protokoll från styrelsemöte i Ringenäs Golfklubb Datum: Måndag den 13 april 2015. Plats: Ringenäs Golfklubb Närvarande: Jan-Olof Svensson, Bo Eliasson, Gunilla Björkman, Martin Engström, Peter Ljungkvist,

Läs mer

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00

SK Beduinerna. Årsmötesprotokoll 2009. Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 SK Beduinerna Årsmötesprotokoll 2009 Fredagen den 6 februari 2009 kl. 18.00 1. 28 medlemmar närvarande se bilaga 1. 2. Till mötes ordförande valdes Peter Gudbrand. Till mötes sekreterare valdes Dennis

Läs mer

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens

Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Sida 1 av 5 http://villaagarnalerum.se Styrelseprotokoll från föreningens styrelsemöte tisdag den 24/2-2015 kl. 19.00 på Aspenäs Hotell & Konferens Under sammanträdet serveras en enkel fika Närvarande:

Läs mer

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19

Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Mötesprotokoll, Sektionen för Energi och miljö Styrelsemöte 2015-05-19 Adress: Sal E51 Styrelsemöte nr 16, VÅ 2014/2015 Datum: 2015-05- 19 Tid: 17.35-19.46 Närvarande: Emma Hedman (Mottagningsansvarig),

Läs mer

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403

Västra Medelpads brukshundklubb Styrelseprotokoll 110403 VÄSTRA MEDELPADS BRUKSHUNDKLUBB Protokoll 1100403 Klubbstugan Västernäset Närvarande: Birgitta Forsberg, ordförande Susanne Almgren, sekreterare Ingela Jonsson, kassör Ove Wikström, ledamot Malin Savander,

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte.

Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C. 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Protokoll fört vid styrelsemöte i SRRS/C 2004-11-18 kl. 19.00 Telefonmöte. Deltagare: Ordf. Magnus Forsberg, Karin Nilsson, Maria Hjelm, Reidar Otterbjörk, Päranders Wärja och fr o m 115 Patrik Steen.

Läs mer

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08

Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte 2009-03-08 Protokoll från Golden retrieverklubben Stockholm/Gotlands styrelsemöte Närvarande: Katarina Swahn (ordförande), Marie Fredlundh, Inger Karlsson, Anna Carlfors Tingstedt, Lotta Vig, Annika Sahl-Kadar och

Läs mer

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen.

a) Samnhällsbyggnadsnämndens föredragningslista upptog inte något som behöver tas upp av styrelsen. PROTOKOLL FÖRT VID STYRELSEMÖTE I FIGEHOLMS SAMHÄLLSFÖRENING DEN 21 AUGUSTI 2013 Närvarande: Kerstin Hemmingsson (ordf), Lennart Ericsson (suppl.), Roland Johansson, Inger Nicklagård, Sven Gunnar Persson,

Läs mer

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm

Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm 1 Formalia 1.1 Mötets öppnande Protokoll: Sektionen för Medicinsk Teknik Styrelsemöte 7 Tisdag den 18/11 2014, 15:17 å Tolvan, Stockholm Mötet öppnas fyra minuter sent, 15:21. Detta tack vare en viss Sekreterare

Läs mer

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet.

6. Fastställande av dagordningen 10, 11, 14 och 15 ändrade plats i dagordningen som sedan fastställdes i sin helhet. Mötesprotokoll Datum: 2012-05-07 Tid: 17:15 Plats: S2 Närvarande: Alexandra Sterne, Albin Mannerfelt, Anna Allerth, Anna Olausson, Filip Jöndell, Linnéa Svanström, Malin Fredriksson, Sara Nilsson, Benjamin

Läs mer

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4

Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Protokoll fört vid styrelsemöte med Sölvesborgs Brukshundklubb, MÖTE 4 Datum: 20130618 Tid: 18.30 Plats: Klubbstugan Närvarande: Alf Karlström Bengt Jonsson Ingrid Lundh Ingela Brandt Jerker Jeppsson Ida

Läs mer

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013

Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Inbjudan/Program till Förbundsrådet 2013 Härmed inbjuds klubbfunktionärer och intresserade medlemmar till Östergötlands Båtförbunds Förbundsråd 2013 Tid lördagen den 16 november 2013 Plats Scandic Linköping

Läs mer

Protokoll från styrelsemöte

Protokoll från styrelsemöte Protokoll från styrelsemöte Torsdagen den 5 augusti 2004 Plats: Galtsjön i Ronneby, kl 18:30 Närvarande: Ledamöter: Rauno Lakso, Petra Lakso, Irene Nilsson, Christina Henriksson, Gerry Kjellsson och Oddvar

Läs mer

Magnus Lindholm, kommunikation, IT, web, anmäld frånvaro. Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt.

Magnus Lindholm, kommunikation, IT, web, anmäld frånvaro. Ordföranden förklarade mötet öppnat och noterade att kallelsen skett korrekt. Närvarande: Frånvarande: 1 Mötets öppnande Gert Svensson, ordförande Janne Björck, sekreterare vid protokollet Lars-Erik Thorell, klubbmästare Johan Mandelius, kassör Paul-Lando Matiesen, hamnkapten Björn

Läs mer

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll

www.shogun-halmstad.se Styrelsemötesprotokoll 1 (5) Styrelsemötesprotokoll Plats: Åled, 2014-09-08, kl. 18.00 Deltagare: Peter Höglund Morgan Engdahl Monica Ledel Ordförande Kassör Sekreterare Jonas Mattsson-Frost Ledamot Pernilla Engdahl Ledamot

Läs mer

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009

Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 2009-11-30 1 (5) Protokoll från årsmöte i KKV-riks 2009 Plats: KKV-Härnösand Datum: lördagen den 28 november 2009 Före mötet presenterade Carl Forsberg från Nätverkstaden en studie om KKV:erna i Sverige.

Läs mer

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll. Plats: Telefonmöte 22-50 Beslutande: Ulla Pietarinen Annika Bay Marie Carlsson Andreas Josefsson 22-49 Geir-Ove Andersen Annelie Karlsson Karjalainen Suppleanter: Ingela Karlsson Meddelat förhinder: Susanna

Läs mer

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick

Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick 2009-05-31/ESN Årsstämma 2009 i Bostadsrättsföreningen Stångåblick BRF Stångåblick hörnet Nygatan - Hamngatan Plats: Datum: Utskriven: Lagerbladet, Snickaregatan 22 2009-05-19 2009-06-02 Närvarande medlemmar:

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012

Årsmöte 2012 Stockholms hängflygklubb 27:e November, 2012 1. Öppnande av mötet 2. Mötets behöriga utlysande 3. Godkännande av dagordningen 4. Val av mötesordförande 5. Val av protokollförare 6. Val av justerare 7. Fastställande av röstlängd 8. Fastställande av

Läs mer

Protokoll för styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdagen den 25 oktober 2012 19.00 21.30 Enskededalen

Protokoll för styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdagen den 25 oktober 2012 19.00 21.30 Enskededalen Protokoll för styrelsemöte Brf Dalen 10, Grangården Torsdagen den 25 oktober 2012 19.00 21.30 Enskededalen Närvarande styrelseledamöter Afsaneh Heidarian Ann-Sofie Fredrikson Gunnar Scott Margareta Olofsson

Läs mer

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd

Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Årsmöteshandlingar 2004 Linköpings scoutråd Sid 1 (6) Kallelse till årsmöte i Linköpings scoutråd Linköpings scoutråd kallar till ordinarie årsmötesförhandlingar. Datum: Torsdagen den 4 mars 2004 kl 19.00.

Läs mer

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP

NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Näsbyviken den 5 mars 2010 Kallelse till årsmöte med NÄSBYVIKENS BÅTSÄLLSKAP Måndag 22 mars 2010 kl 19.00 i NBS klubbhus Föredragningslista 1. Mötets öppnande. 2. Val av mötesordförande

Läs mer

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY!

Protokoll! Styrelsemöte nr 3/2014! 2014-05-04 SCANDIC HOTEL, UPPLANDS VÄSBY! NÄRVARANDE: Agneta "Teta" Karlsson, ordförande Maria Pettersson, vice ordförande Jonas Bygdén, sekreterare PiaMaria "Pim" Wenklo-Westlund, kassör Susanne "Sussie" Signell, ledamot Carina Larsson, ledamot

Läs mer

Protokoll (extra) Styrelsemöte SöGK nr. 9, 2010-08-05 i SöGK 1/5

Protokoll (extra) Styrelsemöte SöGK nr. 9, 2010-08-05 i SöGK 1/5 Protokoll (extra) Styrelsemöte SöGK nr. 9, 2010-08-05 i SöGK 1/5 Tid: torsdagen den 5 augusti 2010, kl 18.00 Elena Peronne (EP) del av mötet Adjungerad: Birgit Linna (BL) Kansli Ej närvarande Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 87001-9727) Tid: 11 januari kl 19.5 Plats: Skype-konferens Närvarande: Ordförande Carl-Olov Filipsson () Kassör Börje Andersson () IT-ansvarig Morgan

Läs mer

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013

SVENSKA HUNDKLUBBEN. Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 SVENSKA HUNDKLUBBEN Protokoll fört vid SHK CS telefonmöte tisdagen 14 maj 2013 Närvarande : Ordf. Tommy Holmertz, ledamöterna Zaima Erlandsson och Per Ola Andersson, ersättarna Agneta Gilstig Forshell

Läs mer

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30

Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30 Sidan 58 Plats och tid Mönsterås Bostäder AB, Mönsterås Storgatan 38 2014-11-24, kl. 13.30 Beslutande Veine Backenius ordf. (VB) Björn Nilsson (BN) Waileth Elmersson (WE) Ingemar Jansson (IJ) Lars Magnusson

Läs mer

STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014

STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014 KARLSKRONA SEGELSÄLLSKAP STYRELSEMÖTE 2014-01-12 PROTOKOLL NR 01/2014 Närvarande: Rinus Voorn, ordförande t.o.m. punkt 6.2 Lars-Göran Forss, vice ordförande, landsektion, ordförande fr.o.m punkt 6.3 John

Läs mer

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204.

Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Protokoll fört vid FSO:s interimsstyrelses möte i form av telefonmöte 090204. Deltagare: Sigbritt Bothin, Siv Bringetun, Susanne Rydén, Anna Strömstedt och Åsa Vidman. Dessutom deltog revisorerna Aina

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

Forsgårdens Golfklubb 2013

Forsgårdens Golfklubb 2013 Forsgårdens Golfklubb 2013 Styrelsemöte 2013-04-15 Närvarande Lars-Åke Fritzson (LF) Bo Dahlström (BD) Gert Karlsson (GK) Pierre Reinler (PR) Thomas Setterberg (TS) Annika Harrysson (AH) Elisabeth Schumacher

Läs mer

Svenska Judoförbundet

Svenska Judoförbundet Protokoll från Svenska Judoförbundets FS-möte nr 10, 2011 Datum: 2011-08-02 och 2011-08-04 Tid: Tisdag 2 augusti kl 19.00-20.45 fram till pkt C6, därefter ajournerades mötet till torsdag 4 augusti kl 19.00-20.30.

Läs mer

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson.

5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. Dagordning 1. Mötets öppnande 2. Mötets behörighet 3. Fastställande av röstlängd 4. Godkännande av dagordning 5. Val av mötets ordförande Valberedningens och styrelsens förslag: Mattias Nilsson. 6. Val

Läs mer

1) Mötets öppnande Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat.

1) Mötets öppnande Klubbens ordförande Lukas Lindroos förklarade mötet öppnat. Årsmöte Göteborgs go-klubb 2015-02-04 Org. nummer: 802446-9499 Röstlängd: Tobias Eriksson Lukas Lindroos Robin Nilsson Magnus Sandén Jonas Pensjö Närvarande utan rösträtt: Viktor Essle Eskil Varenius 1)

Läs mer

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn

Årsmöte 2014. för. Sandviksbryggornas Samfällighetsförening. Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00. Folkets Hus Nynäshamn Årsmöte 2014 för Sandviksbryggornas Samfällighetsförening Söndagen den 30 mars 2014 klockan 10.00 Folkets Hus Nynäshamn Kaffe serveras ca kl 11.30 Foto, Hans Rickberg Välkomna Styrelsen 1 Verksamhetsberättelse

Läs mer

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010.

Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. 2010-09-09 1 (9) Bestämmelser för ÄFK fjällflygläger i Hemavan 2010. Nedanstående bestämmelser gäller för fjällflygläger i Hemavan hösten 2010. Bestämmelserna har fastställts av ÄFK flygchef Ulf Jonsson

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19

Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Protokoll fört vid Svenska Hamiltonstövareföreningens ordinarie årsmöte 2012-05-19 Plats: Munksund, Piteå Mötet inleddes med en tyst minut över avlidne Ove Ström. Därefter hälsade föreningens ordförande

Läs mer

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm

PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) 2004-12-08. Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm PROTOKOLL STY 14/2004 1(6) PROTOKOLL STY 14/2004 Sammanträdesdata Tid 2004-12-04 kl 10.00-15.00 Plats Electrolux AB, S:t Göransgatan 143, Stockholm Närvarande Sture Fredell, ordförande Olle Bergman Bertil

Läs mer

NALEKONOMI OCH STATSVETENS

NALEKONOMI OCH STATSVETENS NATIONALEKONOMI OCH UNIVERSITETET I STATSVETENSKAP LINKÖPING Protokoll från styrelsemöte FLiNS Föreningen Linköpings Nationalekonomer och Statsvetare Datum: 2009-10- 22 Tid: 13:00-16:00 Plats: Wallenbergrummet,

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17 PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 2015-02-17 När: Tisdag 2015-02-17 kl.19.00. Var: Humlebacken 28 (Lasse). Närvarande Magnus Ehdwall (44), Johan Olofson (36), Mona Lif (4), Lasse Eriksson (28), Sara Ekström (38),

Läs mer

Verksamhetsberättelse för år 2011

Verksamhetsberättelse för år 2011 Verksamhetsberättelse för år 2011 Sittande styrelse: Benny Horndahl Kenneth Jerreholt Veronica Kjellin Peter Widlund Martin Fleetwood Ordförande Kassör Sekreterare Ord. ledamot Ord. ledamot Antal styrelsemöten:

Läs mer

Dyröns IF Årsmöte 2015

Dyröns IF Årsmöte 2015 Dyröns IF Årsmöte 2015 Tid och plats 2015-02- 28 kl 14.00, Dyröns IF samlingslokal. Närvarande Ann- Gerd Grahm Ordförande Suzanne Friis Sekreterare Maj- Britt Aronsson Christer Eliasson Eric Gustafsson

Läs mer

Styrelsesammanträdesprotokoll nr 4, den 9 april 2013

Styrelsesammanträdesprotokoll nr 4, den 9 april 2013 Styrelsesammanträdesprotokoll nr 4, den 9 april 2013 Närvarande: Swante Gustafsson, Ingemar Sjöstedt, Ulf Selstam, Arne Holgersson, Carl Bergström, Anette Bawel samt Jan Olderin Ej närvarande: Sven Cristea,

Läs mer

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant

Lena Norrman, ordförande Osa Albinson, sekreterare Anna-Lena Konradsson, kassör Inger Gustafsson Josefin Ekberg, suppleant Protokoll sammanträde med styrelsen för Freija Tid och plats Torsdagen den 29 mars kl. 18.30 Pensionat Granparken i Norrtälje. Närvarande: Frånvarande: Styrelseledamöter Lena Norrman, ordförande Osa Albinson,

Läs mer