Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll årsmöte Sollentuna sportdykarklubb"

Transkript

1 Tid: Plats: Klubblokalen, Sollentuna Närvarande: Se separat lista (25 st) 1) Mötet öppnas Anders förklarade mötet öppnat 2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt Kallelse skickades ut per epost och lades upp i klubbens FB grupp samma dag. En medlem har fått kallelsen via vanlig post (postad ). En har inte fått kallelsen då epostlådan var full (dock styrelsemedlem) Skickades epost ut till medlemmarna med information om att papper inför årsmötet finns tillgängligt på klubbens webb. Stämman fastslog att mötet utlyst på behörigt sätt 3) Fastställande av dagordningen Stämman fastslog dagordningen 4) Val av ordförande samt sekreterare för mötet Till ordförande för mötet föreslogs Mats Wernolf och till sekreterare Mattias Ekholm. Stämman beslutade enligt förslaget 5) Val av två justeringsmän som jämte ordförande skall justera protokollet Till justerare av protokollet föreslogs Annica Wistedt och Ulf Lennartsson. Stämman beslutade enligt förslaget 6) Styrelsens verksamhetsberättelse För verksamhetsåret , se bilaga med verksamhetsberättelsen. Mats föredrog verksamhetsberättelsen. Kommentarer till verksamhetsberättelsen. Det utfördes inget luciadyk under verksamhetsåret. Som en notering rörande kompressorn. De farliga ämnen är väl inom gränsvärdena, det är enbart vattenförekomsten som är över gränsvärdena. Stämman godkände verksamhetsberättelsen 1(6)

2 7) Kassarapport/årsrapport För verksamhetsåret , se bilaga med Årsbokslut och budget/utfall. Annki gick igenom bakgrunden till siffrorna. Mats kommenterade att Kairo rensningen var från tidigare år och att kommande att rensningar ej kommer ske framöver på grund av ointresse från kommunen. Rapporten godkändes av stämman 8) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning För verksamhetsåret , se bilaga för revisorsberättelsen. Bo Gustavsson läste igenom revisionsrapporten, där revisorerna rekommenderade stämman att inte bevilja styrelsen ansvarsfrihet. Revisorerna gick igenom bakgrunden till kritiken, bland annat att styrelsen inte agerat på det PM styrelsen erhållit i början av verksamhetsåret. Bland annat att styrelsen borde ha pekat ut en utrustningsansvarig och införa rutiner för utrustningshanteringen. I huvuddrag saknades det ett verifikat (kvitto) från början av året samt att en del utrustning saknades (bland annat en väst och två regulatorpaket). Från tiden till revison och årsmöte har verifikatet kommit fram samt en väst och ett regulatorpaket Anders Israelsson gav ett genmäle på kritiken. I huvudsak att vi har infört rutiner, bland annat hur elever ska ha tillgång till utrustning, exempelvis finns det kvitteringsrutin för lån vid utrustning. Samt också, att rutinerna inte kommunicerats till revisorerna. Frågan ställdes också vad utrustningen ska vara till för. Vi vill inte hamna i en situation där kvitteringsrutiner är för betungande och därmed att utrustningen skulle göras otillgänglig för medlemmarna. Över föreningens historia har det förkommit väldigt lite utrustning, senaste 28 åren är det en regulator utöver den som nu saknas som försvunnit. Samtidigt donerar medlemmar utrustning till föreningen. Bland annat flera av klubbens flaskor. Stämman framförde också att det är viktigt att inventarielistan är korrekt och att utrustningen är märkt. Dessutom att föreningen ska vara noga med hanteringen av den utrustning som är dyrare (västar, flaskor, regulatorer, oxyboxar etc) med annan utrustning skulle kunna ses som förbrukningsvaror (masker, snorklar etc) En rutin med frivillighet bör införas, för att få en spårbarhet ifall någon glömmer lämna tillbaka något. Exempelvis att lånad utrustning i simhallen bokförs på ett enkelt sätt, för att se att den kommer tillbaka. Övriga förslag var att inventering sker vid bestämda tillfällen, t ex fyra gånger per år. Vid dessa tillfällen ska ingen utrustning vara utlånad. 2(6)

3 Revisorerna påpekade att det egentligen är två frågeställningar. Det ena är tillgänglighet och det andra är att styrelsen verkar sakna kontroll på utrustningen. Bland annat att inventering endast skett efter påtryckning från revisorerna. Upplevelsen är att det inte saknats utrustning i samband med kurser, däremot vid t ex inventeringen saknas det. Styrelsen framför att huvudpunkterna bakom rekommendationen har rättats till och åtgärdas. Dock behöver vi skärpa till inventeringsrutinerna som ska ske per automatik innan verksamhetsårets slut. 9) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser Votering rörande ansvarsfrihet genomfördes medelst handuppräckning enligt följande. 11 närvarande röstade för att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet 2 närvarande röstade mot att styrelsen skulle beviljas ansvarsfrihet Årsmötet konstaterade att styrelsen beviljas ansvarsfrihet 10) Valfrågor Valberedningens förslag enligt bilaga. På stämman framlades inga andra förslag. Stämman valde enhälligt posterna enligt nedanstående förslag $10.1) Styrelse Ordförande: Mats Wernolf (2 år) Vice ordförande: Marcus Johansson (1 år, fyllnad) Kassör: Mattias Ekholm (2 år) Sekreterare: Annica Wistedt (1 år, fyllnad) Utbildningsansvarig: Daniel Hedström (2 år) Utbildningsansvarig: Janne Westin (2 år) Utflyktsansvarig: Mikael Lilja (1 år kvar) Säkerhetsansvarig: Rolf Bergström (2 år) Suppleant: Ulf Lennartsson (1 år kvar) $10.2) Revision Revisor: Bo Gustavsson (1 år) Revisorssuppleant: Christer Gruber (1 år) $10.3) Övriga Webmaster: Catharina Lövqvist (1 år) 3(6)

4 $10.4) Valberedningen Sammankallande: Lennart Levander (1 år kvar) Suppleant: Britta Wernold (1 år kvar) Suppleant: Cecilia Samnegård (1 år kvar) $10.5) Klubbmästare Styrelsen 11) Fastställande av verksamhetsplan samt budget För perioden , se bilaga Mats gick igenom verksamhetsplanen. Revisorerna kommenterade att styrelsen ej längre har någon ungdomsansvarig och att därför bör hemsidan uppdateras för att stämma bättre med rådande verklighet. Vice ordförande kommenterade att det bör nämnas att PADI kurser kommer genomföras. Styrelsen tar på sig att hitta en form för att kurser mellan PADI och CMAS inte ska störa varandra. PADI kurserna kommer också ge en inkomst till klubben, liksom CMAS kursen. Efter ovanstående förtydliganden antog stämman verksamhetsplanen Mats gick igenom budget med kommentar att budgeterade intäkter troligen kommer öka i och med PADI kurserna kommer ge ett ej budgeterat tillskott. Minskade intäkter på sponsorposten från tidigare år på grund av badrensningarna upphör. Föreningen nyttjar simhallskonferensrum i huvudsak på grund av att logistiken blir enklare för * kurser. Försvarsgården betalar vi en fast avgift per år för medan simhallens konferensrum kostar per utnyttjad timme. Kompressorutgifterna kommer vara högre i år (engångskostnad) på grund av fuktproblemen. Förslaget är att införskaffa en kyltork för att lösa problemet. Styrelsen budgeterar med ett underskott på ca 10000, dock kommer det att återbetalas ca 7000 kr på grund av en betalad med ej levererad oxybox 1. Budget fastslogs av stämman 12) Fastställande av medlemsavgifter, inträdesavgifter samt sista betalningsdag Föreningen har jämförelsevis låga medlemsavgifter och det framfördes förslag på att höja dess för ett kompensera för underskottet i i budgetförslaget. 1 Pengar för oxyboxen härrör från förra verksamhetsåret men kommer redovisas som en intäkt innevarande verksamhetsår. Därför påverkas årets resultat positivt (felaktigt) med 7000 kr. 4(6)

5 Stämman diskuterade om luftfyllningarna ska kosta pengar eller om medlemsavgifterna ska höjas. Att börja ta betalt för luften ansågs påföra föreningen för mycket administration. Förslaget är att höja medlemsavgiften för seniorer, det framfördes två förslag för det. Två förslag: Höj seniormedlemskapet till 450 kr Höj familjeansluten senior till 300 kr Stämman biföll förslaget att höja medlemsavgiften för seniorer till 450kr Medlemsavgifterna fastställdes för 2015 i och med detta till Inträdesavgift för senior: 200 kr Årsavgift senior: 450 kr Årsavgift junior (<18 år): 200 kr Familjemedlemskap: 450kr för första senioren samt 200 för övriga seniorer samt 100 kr för juniorer. Se också Stämman fastslog sista betalningsdag till Stämman fastslog att kyltork skall inhandlas till maximalt kr 13) Eventuellt inlämnade motioner Inga inkomna motioner 14) Övriga frågor $14.1) Luciadyk Stämman frågade om det planeras något luciadyk för i år. Utflyktsansvarige frågade hur många av de närvarande var intresserade. Ca 10 personer uttalade sitt intresse. Stämman beslutade att det ska genomföras ett luciadyk $14.2) Facebook Fråga ställdes om alla är med i föreningens facebook grupp då det är ett ypperligt forum att sprida information om planerade dyk och hålla sig uppdaterad med händelser i klubben. De flesta närvarande är med i gruppen. https://www.facebook.com/groups/sollentunasdk/ 5(6)

6 15) Mötet avslutas Mats förklarade mötet avslutat Mattias Ekholm Sekreterare Anders Israelsson Ordförande Annica Wistedt Justerare Ulf Lennartsson Justerare 6(6)

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012

Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll - Sydskanes Emse årsmöte 2012 Protokoll fört vid årsmöte för Sydskanes Emse på Ring Knutstorp den 27 oktober 2012. Ordföranden Thomas Christiansson hälsar samtliga mötesdeltagare välkomna till

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 1. Stämmans öppnande Efter lite inledande underhållning, fika och avprickning av alla närvarande förklarade Anneli Widén mötet öppnat klockan 19:25. 2. Val av ordförande att leda stämmans förhandlingar

Läs mer

Att bilda en förening

Att bilda en förening Att bilda en förening Kultur och Fritid Föreningsservice Mölndals Stad 1 Innehållsförteckning Föreningen Sidan 3 Uppstartskede Sidan 3 Dagordning - Ett PM för den som leder mötet Sidan 3 Styrelsen Sidan

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på

Att bilda förening. En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på Att bilda förening En broschyr för dej som är nyfiken på hur det går till och vad man bör tänka på I den här broschyren får du veta hur det går till att starta en förening och vad man bör känna till och

Läs mer

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF

Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Svensk Förening för Matematikdidaktisk Forskning, SMDF Protokoll från konstituerande möte den 22 januari 1999 i Stockholm. 1 Mötet förklarades öppnat av Christer Bergsten. 2 Till mötesordförande valdes

Läs mer

Söra Västra Samfällighetsförening

Söra Västra Samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie samfällighetsstämma (årsmöte) 2006-09-19 1. Mötet öppnas Vice ordföranden i samfällighetsföreningens styrelse, Maria Mulmo, hälsade närvarande medlemmar välkomna och förklarade

Läs mer

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga

Protokoll ÅRSMÖTE. Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Protokoll ÅRSMÖTE Datum: 2013-11-20 Tid: 19:00 Plats: Michael Hansens Gillestuga Ordförande: Robert Jönsson Sekreterare: Annie Svensson Rösträknare och justerare: Anton Karlsson och Robin Jakobsson Bilagor:

Läs mer

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013

Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Kallelse till MCHK-Racings årsmöte 2013 Plats: Linköpings Motorstadion, Linköping. Tid: Lördag 2013-10-05 Kl. 16.00 Välkomna! / Styrelsen Dagordning 1. Mötets öppnande. Fråga om mötet blivit behörigen

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08

Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Protokoll styrelsemöte 2014-03-08 Närvarande: Tomas Östman, Rikard Larsson, Lennart Breidefors, Inga Svensson 1. Mötets öppnande Ordföranden öppnar mötet. 2. Mötets utlysande Mötets utlysande godkändes.

Läs mer

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman.

2 Val av ordförande för stämman Stämman valde Lars-Erik Blom till ordförande för extrastämman. Protokoll fört vid Årsta Havsbads samfällighetsförenings extrastämma, torsdagen den 10 februari 2011 i Fredrika Bremergymnasiet. Närvarande: Enligt förteckning bilagd till originalprotokollet. Samfällighetens

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk

Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Stadgar för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk Bakgrund Den 27 mars 2010 förändrades Mathias Bissen Larssons liv på en sekund. Mathias hade haft ruggig huvudvärk i några dagar, och föll ihop hemma på hallgolvet

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015

Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Årsmötesprotokoll 24 maj 2015 Närvarande: Bilagor: Viktor Sjögren Sebastian Hellvin Johan Skarin Sofia Carlsson Gawain Nordlander Johan Lundbäck Josefin Hellvin Bilaga A, Verksamhetsberättelse Bilaga B,

Läs mer

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11

Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 Piratpartiet årsmöte 2015-02-11 1. Mötet förklarat öppet. 2. Genomgång av röstlängd. Röstlängd enligt följande: Anton Nordenfur, Yuxuan Chen, Martin Åbom, Henrik Wallin, Tobias Jernér (tom punkt 11), Johannes

Läs mer

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar

REVISIONSHANDBOK. Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar REVISIONSHANDBOK Anvisningar för revisorer inom Fackförbundet ST:s avdelningar, sektioner och klubbar Innehållsförteckning Inledning...1 1. Revisionsuppdraget och revisionens grunder...2 1.1 Revisionsuppdraget...2

Läs mer

Att starta förening hur gör man det?

Att starta förening hur gör man det? Att starta förening hur gör man det? Läs hjälpredan med liten ordlista Kultur - och fritidsförvaltningen en del av Hultsfreds kommun Finns det ingen förening som passar dig? Vill du starta en egen? Då

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR LINKÖPINGS FRITEATER 2012 FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Mötets öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av presidium a/ Årsmötets ordförande b/ Årsmötets sekreterare c/ Justerare

Läs mer

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR

Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Kroatiska Kulturföreningen JADRAN Malmö STADGAR Förslag till revison på årsmötet den 2 februari 2014 (märkt med röd text) Kapitel 1 Organisationens namn, säte och ändamål 1.1 Organisationens Föreningens

Läs mer

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59

Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Styrelsemöte Föreningen Rädda Ältasjön Datum: 2011-04-10 Plats: Älta Strandväg 59 Närvarande: Ordförande: Lina Olsson Kassör: Bernt Mattson Sekreterare: Viveca Ring Ledamot: Carina Hild Ej närvarande:

Läs mer

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE

FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE FÖRENINGSHANDBOKEN DIN GUIDE TILL ETT FRAMGÅNGSRIKT FÖRENINGSARBETE INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Riktlinjer för studentföreningar... 3 Att bilda förening... 3 Föreningens styrelse...

Läs mer

nummer 1»2013«årgång 34

nummer 1»2013«årgång 34 nummer 1»2013«årgång 34 =====================Ledare======================== God fortsättning på det nya året! Jag hoppas att ni alla har haft en skön ledighet under helgerna som varit. Årets första ON

Läs mer

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte

Ett år i föreningen. Styrelsemöten. Årsmöte Ett år i föreningen Det finns i en förening några områden som återkommer varje år. Ett sätt att planera arbetet i föreningen är att se vilka uppgifter de är och när de behöver göras. Här hittar du några

Läs mer

3 Val av två justeringsmän. Till att justera protokollet från denna stämma valdes Barbro Isaksson C09 och Klas Kingström, D02.

3 Val av två justeringsmän. Till att justera protokollet från denna stämma valdes Barbro Isaksson C09 och Klas Kingström, D02. 1 Inledning. Namn Mötet öppnas. Mats Garle Har kallelsen till föreningsstämman annonserats i tid enligt stadgarna? Bifölls av stämman Dagordning till stämman har funnits tillgänglig i brevlådan vid anslagstavlan

Läs mer