KALLELSE Datum Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl."

Transkript

1 1 KALLELSE Datum Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 6 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm Allmänhetens frågestund Nr Ärenden 1 Närvaro 2 Val av justerare 3 Dagordning Nr Information 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. Sid 7 Ekonomisk uppföljning mars särskild bilaga J Siverskog 3 8 Yttrande Övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare H Björkqvist 6 9 Ansökan dispens förskolechef J Rüdeberg 21 Nr Anmälningsärenden 10 Delegationsbeslut Inkomna skrivelser och protokoll Inkomna protokoll från områdesråd och programråd 27 Anneli Hedberg ordförande kallelse

2 2 Ordinarie ledamöter: Ersättare: Tjänstemän: Anneli Hedberg (S) Tommi Lycke (S) Helene Björkqvist Bo Sivars (M) Birgitta Eriksson (S) Agneta Svallin Carina Björk-Andersson (FP) Håkan Björndahl (S) Anna Thörn Johan Söderberg (S) Fathia Gahair (S) Jörgen Rüdeberg Åsa Thorell-Russell (S) Leiph Ericson (S) Johanna Siverskog Nabel Mati (S) Ewa Fager (S) Helena Burén (S) Abdikarim Osman (S) Tony Karlsson (S) Fredrik Hernblom (M) Anette Larsson- (S) Stig Ahlström (M) Fredriksson Sofie Gårdholt (M) Ismaail Mahamed (M) Mahamuud Göran Nilsson (M) John-Erik Nyman (FP) Ingegerd Furén (FP ) Inger Hult (FP) Jean Fridh (MP) Whera Nyvell (MP) Ann-Charlotte Olsson (C) Ghaidaa Al-Kinani ( C) Marian Loley (KD) Inger Björklund (KD)

3 3 Dnr 2013:47, 042 Handläggare: Johanna Siverskog Ekonomisk uppföljning mars 2014 Bildningsförvaltningens förslag till beslut Bildningsnämnden godkänner månadsrapport för mars 2014 Budgetuppföljning och prognos Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens mål vid årets slut ett resultat på +/- 0. Samordningsområde - gymnasieskola Till och med mars månad har förvaltningen en avvikelse inom samordningsområdet gymnasieskola på +954 tkr, prognosen för året är +/- 0 tkr. Lindengymnasiet har vissa svårigheter och har i dagsläget högre personalkostnader än budgeterat, detta måste dock åtgärdas. Inför 2014 gjordes uppräkning av programpengen för de program som är under utfasning samt för estetprogrammet inriktning musik. Detta har bidragit till mer rimliga förutsättningar för enheterna att klara sina åtaganden. Inom KTC har fordonsprogrammet samt fordonsprogrammet med inriktning transport haft höga kostnader under årets första månader, detta handlar bland annat om reparationer av fordon. Vid budgetarbetet inför läsåret 14/15 har de preliminära antagningssiffrorna för hösten legat till grund för bedömning av elevantal. Samordningsområde - år 7-9 Till och med mars månad har förvaltningen en avvikelse inom samordningsområdet 7-9 på -652 tkr, prognosen för året är - 2,5 Mnkr (Söder). 7-9 skolorna har fortfarande stora svårigheter att anpassa sin verksamhet till den elevminskning som skett från läsåret 12/13. Elevantalet på Södra skolan beräknas minska ytterligare till hösten då antalet elever i år nio läsåret 13/14 är betydligt högre än det antal elever som beräknas börja år sju läsåret 14/15. Arbete pågår med att minska Södra skolan prognostiserade minusresultat genom att se över tjänstefördelningar och att anpassa organisationen till höstens elevantal. Kostnader för pedagogiska datorer har debiterats verksamheten för första kvartalet. Från och med 2014 ska detta ingå i elevpengen, det faktiska beloppet är inte fastställt ännu och därför är inte intäkten bokförd på enheterna vilket gör att det faktiska ackumulerade resultatet är 592 tkr högre än bokfört resultat. Samordningsområde syd, nord, öst och väst Till och med mars månad har vi en avvikelse inom samordningsområdena syd, nord, öst och väst på tkr, prognosen för året är -650 tkr.

4 4 Många enheter har budgeterat att de ska ha ett plusresultat under årets första månader. Detta för att täcka upp för högre personalkostnader under sommaren och lägre intäkter i förskolorna under slutet av sommaren och början av hösten. Inom flera av enheterna har personalkostnaderna varit höga under årets första månader, exv. Strångsjö, Björkvik, Valla och grundsärskolan. Dessa enheter prognostiserar i dagsläget minusresultat då de inte fullt ut anpassat personalen till det faktiska elevantalet. Arbete pågår för ytterligare anpassning och målet är att vid årets slut ha ett +/-0 resultat. Flera andra enheter har budgeterat lägre personalkostnader för hösten och de har därmed ett anpassningsarbete att göra. Grundsärskolan har tappat en elev vilket betyder mindre intäkter för verksamheten. Det finns en osäkerhet i prognosen när det gäller antalet barn per förskola. De nyöppnade förskolorna har gjort det svårare för respektive förskolechef att göra en korrekt bedömning av antalet barn på den egna förskolan. De placeringsmönster som fanns förut har störts och nya mönster har inte satt sig ännu, det är svårt att bedöma i vilken utsträckning föräldrar kommer att tacka ja eller nej till de placeringserbjudanden de får. Liksom för 7-9 har kostnader för pedagogiska datorer debiterats verksamheten för första kvartalet. Från och med 2014 ska detta ingå i elevpengen, det faktiska beloppet är inte fastställt ännu och därför är inte intäkten bokförd på enheterna vilket gör att det faktiska ackumulerade resultatet är tkr högre än bokfört resultat. Gemensamma verksamheter Till och med mars månad finns en avvikelse inom kulturskolan, elevhälsan och interkulturella enheten på -924 tkr, prognosen för året är +/-0. Det är främst interkulturella enheten som har haft betydligt färre elever än budgeterat. I interkulturella enhetens budget fanns ett antagande om att asylboende skulle öppna vid Vallmotorp i början av året, öppnande av boendet har dock förskjutits. Förvaltningscentralt Till och med mars månad har vi en avvikelse inom förvaltningskontoret och övriga förvaltningscentrala delar på tkr, prognosen för året är +/-0. I detta utfall saknas vissa kommuninterna kostnader, exv. kostnad för skolbibliotekarier. Kostnader för skolskjuts, interkommunala kostnader och interkommunala intäkter är inte heller fullt periodiserade. Den buffert som förvaltningen budgeterat för året är orörd de tre första månaderna. Nämnd Till och med mars månad har vi en avvikelse inom nämndverksamheten + 67 tkr, prognosen för året är +/-0. Elevantal i förhållande till budget I förhållande till tilldelad budget hade förskolan 52 barn fler än budgeterat, grundskolan hade 55 elever fler än budgeterat och gymnasieskolan hade 41 elever fler än budgeterat den 15:e mars. Förvaltningen kommer att tillföras medel för ökningen enl. beslut i KS

5 5 Ärendets handlingar Månadsrapport bildningsförvaltningen mars 2014

6 6 Dnr 2014:31, 049 Handläggare: Helene Björkqvist Yttrande gällande Övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare Bildningsförvaltningens förslag till beslut Bildningsnämnden instämmer i yttrandet och överlämnar det till kommunledningsförvaltningen. Bakgrund Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till övergripande principer för serviceöverenskommelser. Innan förslaget slutligen behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige, önskas synpunkter från nämnderna. Bildningsförvaltningens yttrande Bildningsförvaltningen har deltagit i referensgruppen för framtagande av övergripande principer och mallen för intern överenskommelse. På detta sätt har förvaltningen kontinuerligt kunnat lyfta fram synpunkter. Verksamhetsmässiga aspekter Klara och tydliga interna spelregler bidrar till en effektiv verksamhet. Det kommer att ställas krav på bägge parter att ta fram väl underbyggda underlag för att kunna skriva en gemensam överenskommelse. Det måste finnas utrymme för en fortsatt tät dialog mellan utförande och beställande förvaltning och möjlighet för att korrigera överenskommelsen. Förvaltningarna bör också inkomma med konsekvensbeskrivningar som bilaga till överenskommelsen och inför förändringar i uppdrag eller kostnader. Utifrån de krav på likabehandling som ställs på verksamheten sedan friskolornas etablering ser bildningsförvaltningen positivt på att dessa spelregler tagits fram. Den tydlighet som överenskommelsen bidrar till ger större möjlighet för varje enskild skolledare att i större utsträckning styra över alla delar av sin verksamhet och i den mån det är möjligt styra resurser till de områden som ger mest nytta för barnet/eleven. Juridiska aspekter I överenskommelsen ska det tydligt framgå vilka lagkrav som finns för olika verksamheter och vilken förvaltning som ansvarar för att uppfylla kraven. Ekonomiska aspekter En väl underbyggd och genomarbetad överenskommelse bör på sikt innebära en ökad tydlighet och en långsiktighet.

7 7 Det måste tydligt skrivas in i överenskommelsen vad som gäller vid löneöversyner och prisökningar. Det är viktigt att bildningsförvaltningen fortsätter att tillföras medel för varje tillkommande barn/elev likväl som att det finns möjlighet för bildningsförvaltningen att påverka omfattningen av tjänsten i det fall barn/elevantalet minskar. Det är av största vikt att utförande och beställande förvaltning kan enas om en rimlig tid för omställning av verksamhet. Flickors och pojkars perspektiv Granskning av ärendet har skett ur ett jämställdshetsperspektiv. Ärendets handlingar Förslag till övergripande principer för serviceöverenskommelser

8 8

9 9 1 (6) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Datum Vår handläggare Maria Martini Övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare Bakgrund En granskningsrapport avseende hanteringen av de interna kostnaderna inom Katrineholms kommun gjordes av revisionsbyrån PWC och redovisades i kommunstyrelsen i mars Rapporten visade på brister i kommunens hantering av de interna kostnaderna mellan förvaltningarna. Det saknades tydlighet av vad som ingick i den kostnad som debiterades mottagande förvaltning. Det fanns ingen enhetlig hantering av de interna debiteringarna inom kommunen. En viss variation av finansiering av de olika tjänsterna förekom också, en del av de interna tjänsterna var finansierade via anslag och en del finansierades via intern debitering till övriga verksamheter. Detta har således lett till en försvårad styrning av verksamheten samt en osäkerhet i redovisningen, dvs om kostnader och intäkter egentligen hamnar på rätt ställe. Skriftliga anvisningar för interna debiteringar har saknats och det har heller inte funnits tydliga incitament för att få en kostnadseffektiv verksamhet. En svårighet har varit att vissa av kostnaderna för verksamheterna inte kan påverkas och beslut på ett ställe påverkar kostnaderna på ett annat ställe, oavsett om verksamheten minskar eller ökar. Det har inte heller funnits ett enhetligt sätt som anpassning av verksamheten sker på vid förändrade resurser och vid förändrade behov och frågan hanteras på olika sätt för olika områden. Rapporten visar också att det inte görs någon särskild kontroll av den interna verksamheten. I maj 2012 redovisades en rapport angående Hantering av interna kostnader i Katrineholms kommun gjord av NHG 2. Enligt rapporten fanns det en del brister i Katrineholms kommuns hantering av de interna kostnaderna. Rapporten innehöll också rekommendationer och förbättringsområden i hanteringen. De förbättringsområden rapporten visade var: Styrningen av interna kostnader inte är tydlig och helt ändamålsenlig. Finansieringen av interna kostnader skiljer sig åt mellan olika verksamheter. Det finns inte en tydlighet i hur anpassning av verksamhet ska ske med hänsyn till förändrade behov och förutsättningar. Verksamhetsföreträdare har inte tillräcklig kunskap om vad som ingår i tjänsten och den löpande rapporteringen brister. 1 KS/2011: Nordic Healthcare Group nb

10 10 2 (6) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Datum Rekommendationer som rapporten tog upp var: Tydliggör spelregler vad som gäller mellan beställare och utförare. Säkerställ rapportering och uppföljning till beställare. Tydliggör tjänstens innehåll, vad verksamheterna betalar för. Tydliggör hur anpassning ska ske efter förändrade förutsättningar. Överväg om överenskommelser mellan beställare och utförare bör införas. I samband med rapportens redovisning beslutade kommunstyrelsen att uppdra till kommunledningsförvaltningen att ta fram övergripande principer (spelregler) för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare. I uppdraget ingick också att ta fram ett system för skriftliga överenskommelser och specificering av tjänsternas innehåll. De reformer som skett de senaste åren med fristående skolor som alternativ till den kommunala skolan, lagen om valfrihet inom hemtjänsten (LOV) och de lagstadgade likabehandlingsprinciperna som styr ersättningarna till privata aktörer har ändrat förutsättningarna markant för kommunen. Skolpengen som ges till de fristående skolorna ska baseras på kommunens egna kostnader för de olika delarna i skolverksamheten och detsamma gäller hemtjänstersättningen. Gällande lagstiftning ställer krav på rimligt detaljerad redovisning och jämförbara beräkningsunderlag. För kommunerna innebär den nya lagstiftningen en ny situation som ställer krav på nya lösningar. Konkurrensneutrala förutsättningar bör eftersträvas för egenregi och enskilda anordnare. På rimlig sikt bör därför ökad/minskad volym elever/brukare för egenregin vara möjligt att parera med ökade/minskade kostnader för insatstjänster såsom IT, måltider, vaktmästeri, städning, etc. Leverantörerna av insatstjänster bör på motsvarande sätt ges förutsättningar att ta ansvar för ekonomin i en situation med osäkrare intäkter jämfört med en anslagsfinansierad verksamhet. Som en följd av ovanstående blir vikten av tydliga interna spelregler ännu viktigare. Parterna bör kunna komma överens om övergripande riktlinjer som är hållbara över tid. Kommunfullmäktige fattade beslut om övergripande plan med budget I beslutet görs en flyttning av medel mellan den utförande nämnden (service- och tekniknämnden) och beställande nämnder avseende måltider, städning och vaktmästeri. Detta innebär en ny situation för den kommunala organisationen och ställer krav på både beställarna och utförarna. Det blir ännu viktigare att ha tydliga spelregler mellan de olika förvaltningarna. Omvärldsbevakning Nedan presenteras en omvärldsbevakning kring några revisionsrapporter som granskat interna kontrakt och debitering av interna kostnader/handel. 3 KS/2013:

11 11 3 (6) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Datum Granskningsrapporter Granskningsrapport Västerås kommun Ernst & Young har granskat Västerås Stads rutiner för debitering av internhandel mellan nämnder/förvaltningar i staden. Västerås har en hel del internhandel i en beställar-utförarmodell. Granskningen visade på brister i den interna hanteringen. Det fanns ingen gemensam rutin för hur förfarandet mellan förvaltningar och nämnder skulle gå till. Västerås hanterade en mängd fakturor med mindre belopp och granskningens rekommendationer till staden var att höja beloppsgränsen för att få internfakturera. Avtal fanns mellan de olika förvaltningarna i de flesta fall om de olika tjänsterna. En del muntliga överenskommelser existerade också. Utförande förvaltning har som utgångspunkt att sätta självkostnadspriser, ett resultatkrav på 0,5 % finns. Granskningsrapport Halmstad kommun PWC har granskat Halmstads kommuns arbete med interna kontrakt. I Halmstad tillhandahåller servicenämnden kompetens och tjänster till beställande nämnder avseende städservice, måltidsservice, IT-service, kontorsservice samt transport och maskintjänster. De kontrollområden som granskningen inriktade sig på var b la: Hur fastställs servicenivå och mål för de tjänster som Servicenämnden tillhandahåller? Hur är kommunikation och samverkan med de beställande nämnderna ordnad? Granskningen visar att i huvudsak är servicenivå och mål tydliga för förvaltningarna. Det finns en del oklarheter på en del håll som muntliga överenskommelser och att förvaltningarna inte riktigt alltid är överens om servicenivån. Samtidigt arbetar Halmstad systematiskt med förbättringsarbete med de brister som finns och även oklarheter redovisas. Kommunikationen och samverkan mellan förvaltningarna fungerar för det mesta, men kan utvecklas. Inom serviceförvaltningen finns en uttalad kontaktperson och i de beställande förvaltningarna finns en eller flera kontaktpersoner. Här har det varit svårare att få kommunikationen att fungera eftersom kompetens inom serviceområdet varierar. Det finns också ett reglemente för att effektiviseringsarbetet inom Servicenämnden ska bedrivas i samverkan med de beställande nämnderna. Här är det också en förutsättning att serviceförvaltningen samverkar aktivt med övriga förvaltningar. Att driva förändringar tillsammans kan enligt rapporten också utvecklas ytterligare. Sammanfattning För att skapa så bra interna principer och serviceöverenskommelse har efter en genomgång av PWC:s och NHG:s rapporter om Katrineholms kommun lagts ett fokus på de brister som rapporterna visar, vilka förbättringsområden och rekommendationer som påtalades samt att det gjordes en omvärldsbevakning om

12 12 4 (6) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Datum ämnet. Vad fungerade i andra kommuners hantering och vad fungerade inte? Fanns det några gemensamma nämnare? Vilka rekommendationer gavs till de olika kommunerna i granskningen av deras hantering? Varje brist och framgångsfaktor från de olika kommunerna (Katrineholm, Västerås och Halmstad) punktades ner uppdelat i ämnesområde. Dessa ämnesområdespunkter skickades ut till en referensgrupp som bestod av representanter från Service- och teknikförvaltningen, Bildningsförvaltningen och Vård- och omsorgsförvaltningen. Gruppen valdes ut med tanke på den nya situation och de nya krav som flytten av medel som skedde inför 2014 för framförallt dessa förvaltningar kommer att innebära. Deltagarna i gruppen skulle återkoppla ämnesområdespunkterna till ledningen i sina förvaltningar och från ledningen återkoppla synpunkter på materialet till kommunledningsförvaltningen. Efter att ha tagit del av förvaltningarnas synpunkter, farhågor och idéer kopplat till vad de olika rapporterna visade på för olika brister och framgångsfaktorer har ett antal grundläggande övergripande principer och en mall för intern överenskommelse tagits fram som också svarar upp mot det uppdrag som kommunstyrelsen gav kommunledningsförvaltningen: att ta fram övergripande principer (spelregler) för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare. I detta ska också ingå system för skriftliga överenskommelser och specificering av tjänsternas innehåll. Övergripande principer Kommunledningsförvaltningen tillhandahåller övergripande principer över vad som ska gälla mellan beställare och utförare. Det är sedan upp till förvaltningarna att lösa de olika delarna mellan varandra och följa de uppsatta principerna. Principerna bygger på ett ömsesidigt förfarande där båda förvaltningarna har rättigheter och skyldigheter. I dessa rättigheter och skyldigheter ska det specificeras vilken uppföljning som ska levereras till den andra förvaltningen. Uppföljningen ger möjlighet till underlag för en intern kontroll av de olika verksamheterna och tjänsterna. Det ska också finnas en tydlig beskrivning om de olika förvaltningars bestämmanderätt och vilken påverkan de har kring hur tjänsterna ska utföras, vad tjänsterna innehåller och hur en eventuell förändring av tjänst hanteras. En samverkan mellan förvaltningarna ska finnas kring tjänsterna och kontaktpersoner ska finnas utsedda. Det ska finnas en skriftlig serviceöverenskommelse som baseras på principerna och som är uppdaterad, godkänd och påskriven av de inblandade förvaltningarna. Finns det eventuella bilagor till serviceöverenskommelsen ska detta framgå tydligt och finnas bifogade. Internpriserna ska ge information om vilka kostnader som de olika tjänster har som tillhandahålls av annan förvaltning, samt ge en mer rättvis bild av vad de olika verksamheterna kostar. De interna priserna och den interna överenskommelsen ska

13 13 5 (6) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Datum också medverka till att en mer korrekt och optimal resurshantering bedrivs samt bidra till ökad resursmedvetenhetenhet och bättre hushållning av resurser. Utförande förvaltning ska eftersträva en rättvis fördelning och prissättning av tjänsten. Prissättningen baseras på självkostnad 4 och den utförande förvaltningen får maximalt höja priser, utöver överenskomna kvalitetsförändringar, motsvarande den löneökning som hanteras i budgetprocessen och för eventuell kostnadsökning av varor. Det får inte debiteras extra avgifter kring hanteringen av tjänsterna. De löneökningar som ska tillfalla utförande förvaltnings beställartjänster tillfaller de beställande förvaltningarna. I samband med budgetprocessen ska den serviceöverenskommelsen som skrivs mellan förvaltningarna ses över och eventuella förändringar göras samt eventuella kostnadsökningar inför nästkommande år ska hanteras i förvaltningarnas prioriteringsordning i budgetprocessen. De tjänster som tillhandahålls av kommunens egen verksamhet beställs av den egna regin. Det är inte tillåtet att köpa dessa tjänster från annan extern part. Varje förvaltning är ansvarig för sitt kostnadsöverskott respektive kostnadsunderskott. Varje förvaltning ska ha en skriftlig plan kring hur verksamheten ska ställa om och anpassa eller förändra sin organisation kring en eventuell minskad eller utökad verksamhet. Det ska också framgå i serviceöverenskommelsen hur eventuella volymförändringar ska hanteras mellan förvaltningarna. Principerna rörande hantering av lokaler ingår inte i denna översyn utan hanteras separat. Överenskommelse Det ska finnas en skriftlig överenskommelse mellan de olika förvaltningarna som är godkänd och påskriven av de inblandade förvaltningarna och baseras på de övergripande principerna. I överenskommelsen ska det finnas: Detaljerad information om vad tjänsten som beställs/utförs innehåller. Eventuella bilagor ska specificeras i överenskommelsen. Tydlig information hur ofta överenskommelsen ska ses över. Vilket pris tjänsten har. Hur ofta prisnivån ska regleras. En tydlig beskrivning om de olika förvaltningarnas bestämmanderätt kring de olika tjänster som utförs. 4 Självkostnad är ett begrepp som används inom självkostnadskalkylering. En självkostnad är en fullständig kostnad för ett kalkylobjekt eller en kostnadsbärare.

14 14 6 (6) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Datum Vilken påverkan utförande respektive beställande förvaltning har på tjänsten som utförs. Vilken samverkan det ska finnas mellan de inblandande förvaltningarna. Vilken uppföljning som ska göras och till vem den ska göras. Utsedda kontaktpersoner på de olika förvaltningarna. Hur en beställning resp avbeställning av tjänst ska hanteras. Tidsramar för beställning resp avbeställning av tjänst. På vilken nivå eventuella oklarheter, tvister ska lösas. Uppdaterad överenskommelse ska finnas hos förvaltningarna vid eventuella förändringar. Förvaltningens bedömning Kommunledningsförvaltningen rekommenderar att alla interna debiteringar till följd av en utförd tjänst följer de övergripande principerna. Denna åtgärd bör skapa tydlighet mellan förvaltningarna vad som ingår i de tjänster de betalar för, skapa möjligheter till en bättre styrning i samband med att respektive förvaltning kan se och påverka sina kostnader i samband med olika verksamhetsförändringar och beslut. De övergripande principerna bör också göra det lättare att så bra som möjligt följa de nya reformer kring valfriheten som finns i kommunen. De övergripande principerna bör också följas upp kontinuerligt och en utvärdering bör göras. Kommunstyrelsen föreslås därmed besluta att Föreslå Kommunfullmäktige att uppdra till nämnderna att övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare implementeras och verkställs. Uppdra till kommunledningsförvaltningen att göra en utvärdering av de övergripande principerna för serviceöverenskommelser efter två år. Ärendets handlingar Mall serviceöverenskommelse

15 15 intern överenskommelse XXX-förvaltningen, XXX-förvaltningen Serviceo verenskommelse mellan XXX-fo rvaltningen och XXX-fo rvaltningen Innehåll 1. Allmänt Inledning Syfte/Mål Avtalstid Kontaktpersoner Samarbete Samarbetsformer Beställande förvaltnings ansvar Utförande förvaltnings ansvar Tjänster XXXX XXXX XXXX XXXX Fakturering Förändrade förutsättningar Prisnivå Semester Minskad verksamhet Ökad verksamhet Tvist Beställning och avbeställning av tjänst Beställning av tjänst Beställande förvaltning Annan utförare Avveckling av tjänst

16 16 intern överenskommelse XXX-förvaltningen, XXX-förvaltningen 1. Allmänt 1.1 Inledning För att skapa ett gott samarbete och en tydlig ansvarsfördelning träffas följande överenskommelse mellan XXX-förvaltningen och XXX-förvaltningen avseende 1.2 Syfte/Mål Syftet med detta dokument är att tydligt definiera vilket ansvar som åligger respektive förvaltning så att förvaltningarnas förväntningar och förutsättningar hålls på rätt nivå, samt hjälper de ansvariga att dimensionera sin organisation för att kunna möta upp de krav som ställs från verksamheten. Målet med denna överenskommelse är: Att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan förvaltningarna Att definiera beställare och utförare för de specifika tjänsterna Att definiera de tjänstenivåer som gäller Att sätta rätt förväntningar rätt mellan förvaltningarna för att undvika konflikter Att skapa resursmedvetenhet 1.3 Avtalstid 2014-XX-XX 2014-XX-XX med genomgång och vid behov revideringar av överenskommelsen en gång per år. 1.4 Kontaktpersoner XXX-förvaltningen XX Mail: Telefon:XXXXXX Förvaltning: XXX-förvaltningen XX Mail: Telefon:XXXXXX 2

17 17 intern överenskommelse XXX-förvaltningen, XXX-förvaltningen 2. Samarbete 2.1 Samarbetsformer XXX och XXX på respektive förvaltning ska kontinuerligt träffas för uppföljning och planering. Kontakt sker också löpande per telefon och e-post. 2.2 Beställande förvaltnings ansvar Förvaltningen ansvarar för att ha en utsedd kontakt gentemot utförande förvaltning. (exempel på ansvarsdelar) Beställningar Uppföljningar Samverkan 2.3 Utförande förvaltnings ansvar Förvaltningen ansvarar för att ha en utsedd kontakt gentemot beställande förvaltning. (exempel på ansvarsdelar) Beställningar Uppföljningar Samverkan 3 Tjänster 3.1 XXXX Här specifiseras tjänsten. Innehåll av tjänst Avbokning av tjänst ( t ex antal portioner mat). När, hur och till vem Tillägg av tjänst ( t ex antal portioner mat). När, hur och till vem Kostnad Kontaktperson inom respektive förvaltning Kvalitetsnivå Uppföljningar av vad och till vem? Vad ska underlagen till faktura innehålla? Respektive förvaltnings rätt att påverka tjänsten 3

18 18 intern överenskommelse XXX-förvaltningen, XXX-förvaltningen 3.2 XXXX Här specifiseras tjänsten. Innehåll av tjänst Avbokning av tjänst ( t ex antal portioner mat). När, hur och till vem Tillägg av tjänst ( t ex antal portioner mat). När, hur och till vem Kostnad Kontaktperson inom respektive förvaltning Kvalitetsnivå Uppföljningar av vad och till vem? Vad ska underlagen till faktura innehålla? Respektive förvaltnings rätt att påverka tjänsten 3.3 XXXX Här specifiseras tjänsten. Innehåll av tjänst Avbokning av tjänst ( t ex antal portioner mat). När, hur och till vem Tillägg av tjänst ( t ex antal portioner mat). När, hur och till vem Kostnad Kontaktperson inom respektive förvaltning Kvalitetsnivå Uppföljningar av vad och till vem? Vad ska underlagen till faktura innehålla? Vad ska underlagen till faktura innehålla? Respektive förvaltnings rätt att påverka tjänsten 3.4 XXXX Här specifiseras tjänsten. Innehåll av tjänst Avbokning av tjänst ( t ex antal portioner mat). När, hur och till vem Tillägg av tjänst ( t ex antal portioner mat). När, hur och till vem Kostnad Kontaktperson inom respektive förvaltning Kvalitetsnivå Uppföljningar av vad och till vem? Vad ska underlagen till faktura innehålla? Respektive förvaltnings rätt att påverka tjänsten 4

19 19 intern överenskommelse XXX-förvaltningen, XXX-förvaltningen 4 Fakturering Fakturering sker till beställare XX gång per månad. Betalning sker snarast efter korrekt mottagen faktura. Faktureringsavgift eller liknande betalas ej. 5 Förändrade förutsättningar 5.1 Prisnivå 5.2 Semester (exempelvis hur semesterperioder hanteras) 5.3 Minskad verksamhet (exempel på hantering vid minskad verksamhet) Personal Portioner 5.4 Ökad verksamhet (exempel på hantering vid utökad verksamhet) Personal Portioner 6 Tvist Eventuella tvister löses mellan inblande förvaltningar. 7 Beställning och avbeställning av tjänst 7.1 Beställning av tjänst Beställande förvaltning 5

20 20 intern överenskommelse XXX-förvaltningen, XXX-förvaltningen Utförande förvaltning Annan utförare Tjänster som tillhandahålls av utförande förvaltning får ej köpas av annan part. 7.2 Avveckling av tjänst Vid eventuell avveckling av tjänst.. Exempel på frågeställningar: Hur länge ska de olika förvaltningarna vara bundna av avtalet? 6

21 21 Dnr 2014:33, 629 Handläggare: Jörgen Rüdeberg Ansökan dispens förskolechef Bildningsförvaltningens förslag till beslut Bildningsnämnden beslutar att godkänna sökt dispens med följande reservationer: Föräldrakooperativet Lyckebobarnen har under långa perioder saknat utbildad förskollärare för tjänsten som förskolechef. I tillståndet står detta krav tydligt angivet och ekonomisk ersättning utgår utifrån detta krav. Föräldrakooperativets styrelse måste öka sina ansträngningar att rekrytera fler medarbetare med förskollärarexamen, så att verksamheten inte blir så sårbar för tillfälliga tjänstledigheter. Bildningsförvaltningens medarbetare erbjuder även fortsättningsvis råd och stöd vid behov. Bakgrund Föräldrakooperativet Lyckebobarnen har i skrivelse, ankommen till bildningsförvaltningen , begärt dispens från krav i tillståndet för att bedriva förskoleverksamhet. Dispensen rör kravet på att förskolechefen ska vara utbildad förskollärare. Ärendebeskrivning Föräldrakooperativet Lyckebobarnen har bedrivit förskoleverksamhet sedan I bildningsnämndens tillstånd anges att förskolechefen ska vara utbildad förskollärare. Under långa perioder har föräldrakooperativet misslyckats i sina försök att rekrytera behörig förskollärare till denna tjänst. I nuläget har man en förskolechef med förskollärarexamen men denna medarbetare ska vara föräldraledig från och minst 6 månader. Ansträngningar att rekrytera en vikarierande förskolechef med förskollärarexamen har misslyckats. Man begär därför att få sätta in den barnskötare, som tidigare, i längre perioder upprätthållit tjänsten. Fortsatta ansträngningar att hitta en behörig förskollärare fortsätter dock i nuläget. Ärendets handlingar Ansökan om dispens

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Juli 2014 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Juli 2014 1 Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens mål vid årets slut ett resultat

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 18 augusti 2014 kl. 18.00 Plats. Kommunfullmäktige. Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Sammanträdande organ. Tid Måndagen den 18 augusti 2014 kl. 18.00 Plats. Kommunfullmäktige. Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm 1 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-08-05 Sammanträdande organ Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 18 augusti 2014 kl. 18.00 Plats Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm Nr Ärenden Handl.

Läs mer

KALLELSE Datum Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. Sid

KALLELSE Datum Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. Sid 1 KALLELSE Datum 2015-04-24 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 5 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Oktober 2014 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Oktober 2014 1. Budgetuppföljning och prognos Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut ett resultat

Läs mer

KALLELSE Datum 2014-08-15. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. Sid.

KALLELSE Datum 2014-08-15. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. Sid. 1 KALLELSE Datum 2014-08-15 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 26 augusti, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

KALLELSE Datum 2013-10-24. Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri

KALLELSE Datum 2013-10-24. Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri 1 KALLELSE Datum 2013-10-24 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 5 november, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

Håkan Björndahl (S), Anette Larsson-Fredriksson (S), Berit Werner (L), Leif Strand (C ), Abdikarim Haji Osman (S)

Håkan Björndahl (S), Anette Larsson-Fredriksson (S), Berit Werner (L), Leif Strand (C ), Abdikarim Haji Osman (S) BILDNINGSNÄMNDEN 2017-02-21 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Johan Söderberg (S) ordförande, Fredrik Ahlman (M) 1:e vice ordförande, Ann-Charlotte Olsson

Läs mer

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef

Bildningsnämnden Agneta Svallin, sekr., Ingrid Nandrup förv.chef, Eva Knutsson avd.chef Bildningsnämnden 2009-06-16 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 8-9:30 Beslutande Anneli Hedberg (s), ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Sven-Åke Johansson

Läs mer

Internbudget bildningsförvaltningen 2014

Internbudget bildningsförvaltningen 2014 HANDLING 25-2013 1 (7) Vår handläggare Johanna Siverskog, ekonom Ert datum Er beteckning Internbudget bildningsförvaltningen 2014 Nämnd Budgeten för nämndverksamheten räknas upp med 14 tkr för arvodeshöjningar.

Läs mer

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015

Månadsrapport. Bildningsförvaltningen. Mars 2015 Månadsrapport Bildningsförvaltningen Mars 2015 1. Budgetuppföljning och prognos per nämnd Bildningsförvaltningen Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens prognos vid årets slut

Läs mer

Bildningsnämnden 2009-04-07 1. Ann-Charlotte Olsson (c ), Lars-Olov Hedfors (kd) 27-35, Lilli Márton (mp), Lotta Back (v)

Bildningsnämnden 2009-04-07 1. Ann-Charlotte Olsson (c ), Lars-Olov Hedfors (kd) 27-35, Lilli Márton (mp), Lotta Back (v) Bildningsnämnden 2009-04-07 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, kl. 15-19 Beslutande Anneli Hedberg (s) ordf., Gunilla Magnusson (s) 1:e vice ordf., Lars Härnström (m) 2:e vice ordf., Anna Hagberg (s)

Läs mer

Leif Strand (C ), Martin Gustavsson (SD)

Leif Strand (C ), Martin Gustavsson (SD) BILDNINGSNÄMNDEN 2016-05-10 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Johan Söderberg (S) ordförande, Bo Sivars (M) 1:e vice ordförande, Ann-Charlotte Olsson (C)

Läs mer

Förslag till ny skolorganisation

Förslag till ny skolorganisation BILDNINGSNÄMNDEN 2012-05-29 55 2 Dnr 2012:37, 001 Handläggare: Jörgen Rüdeberg Förslag till ny skolorganisation Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta 1. Nävertorpsskolan

Läs mer

Tommi Lycke (S), Birgitta Eriksson (S), Håkan Björndahl (S), Leiph Ericson (S) 41-43

Tommi Lycke (S), Birgitta Eriksson (S), Håkan Björndahl (S), Leiph Ericson (S) 41-43 BILDNINGSNÄMNDEN 2013-04-09 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13 16:30 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordf., Bo Sivars (M) 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e

Läs mer

Förslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor från och med 2012

Förslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor från och med 2012 1 (6) Vår handläggare Eva Knutsson, avd.chef Jörgen Rüdeberg, verks.chef Ert datum Er beteckning Förslag till förändrad resursfördelningsmodell för Katrineholms grundskolor, skolbarnsomsorg och förskolor

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden (8) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-24 1(8) Plats och tid Lejonet, Kommunhuset Öckerö, klockan 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-10-30 73 (832) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, torsdagen den 30 oktober 2014, kl. 08.30-10.25 Beslutande Stefan Granetin Westin (S) ordf 61-67 Rutger Hallin (M) ordf 68 Helena Edrenius (S) tjänstg

Läs mer

Bildningsnämnden

Bildningsnämnden Bildningsnämnden 2008-12-03 1 Plats och tid Konfernssalen, Safiren, kl 13:30 16:15 Beslutande Anneli Hedberg (s) ordf., Lars Härnström (m), Anna Hagberg (s), Sven-Åke Johansson (s), Anette Larsson-Fredriksson

Läs mer

Uppvaktning. Därefter uppvaktas Anette Larsson-Fredriksson (S) med anledning av hennes kommande födelsedag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Uppvaktning. Därefter uppvaktas Anette Larsson-Fredriksson (S) med anledning av hennes kommande födelsedag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BILDNINGSNÄMNDEN 2012-09-18 89 2 Uppvaktning Bildningsnämndens sammanträde inleds med uppvaktning av eleverna Filip Haglund och Anton Mjörnebrandt från Katrineholms Tekniska College. Eleverna deltog tidigare

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14)

Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Bildningsnämnden 2015-05-18 1(14) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet, kl. 13.00 16.15 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Birgitta Persson (S) ersätter Per Aspengren (S) Steinar Ruud (S) 73-82,

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-15.15 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18)

Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Bildningsnämnden 2014-06-16 1(18) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-16.40 Beslutande Birgitta Kahn (MP), ordförande Kenth Carlsson (KD), vice ordförande Ulla Bäckman (M) Eva Sjöberg (C)

Läs mer

Allmänhetens frågestund

Allmänhetens frågestund BILDNINGSNÄMNDEN 2013-02-19 15 2 Allmänhetens frågestund Inga besökare på dagens sammanträde. BILDNINGSNÄMNDEN 2013-02-19 16 3 Dagordning Tillägg med följande ärenden: 2012 års internkontroll inom bildningsförvaltningen

Läs mer

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012.

154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och utbildningsnämnden, dess beredning och MBL 2012. BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-12-14 151 Meddelanden. 152 Anmälan om delegationsbeslut. 153 Ekonomiskt utfall och ekonomisk rapport oktober 2011. 154 Förslag på sammanträdesdagar/tider för barn- och

Läs mer

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14)

Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Bildningsnämnden 2015-11-23 1(14) Plats och tid Nämndrummet kommunhuset, Skoghall kl. 13.00-15.45 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-16 1(10) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 10.40 Beslutande: Torbjörn Parling (S), ordförande, 51 56 Henric Forsberg (S) ersättare för Patrik

Läs mer

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s)

Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman Birger Svensson Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Utbildningsnämnden 2003-12-16 1 (13) Plats och tid Beslutande D-skolan, kl 13.15 17.05. Bror Sterner (s) Agneta Rönn, t o m 147 (m) Thomas Uppman (s) Birger Svensson (s) Kenneth Rosén, t o m 147 (s) Stefan

Läs mer

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD)

Niels Madsen (M) Kenneth Bolinder (S) Ingegärd Berglund (KD) Therese Wredström (KD) Kennet Jansson (MP) Sten Claesson (SD) 1 (9) Plats och tid Gruesalen, onsdagen den 24 augusti 2016 kl 18:30-21:00 Beslutande Ersättare Caroline Wegner (S), ordförande Bertil Olsson (M), 2:e vice ordförande Kjell-Åke Johnsson (S) Mickael Persson

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd

Kvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Utbildningsnämnden 2010-06-02 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 08.15-10.40. Beslutande Britta Bergström (S) Leif Thor (M) Ann-Sophie Nygren (S) Mikael Sporgelin (S) Roger Persson (S) Lina Erixon

Läs mer

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00.

Utbildningsnämnden 2005-12-20 1 (13) Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. 12-20 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 08.15-11.00. Beslutande Britta Bergström Bror Sterner Agneta Rönn Birger Svensson Stefan Ohlsson Monica Lantz Agnetha Bertheau Maria Göransdotter Mårten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott 2015-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) Barn- och utbildningsnämndens arbetskott Plats och tid Kommunhuset 29 april 2014 kl. 08.30 10.45 Beslutande FP Sofia Sjöstrand, ordförande C Ann-Christine Andreasson KD

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom, NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Beslutande Erik Eriksson Neu (S) Ordförande Kent

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14)

Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 (14) Tid och plats: Dejeskolan kl 15.00-16.45 Avser : 11-22 ande: Benny Pedersén (S), ordförande Inger Stenström (S) Myrna Labusan-Jönsson (S) Anita Hagelin (S) Hamid

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) SAMMANTRÄDES Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-21 1(7) Plats och tid Björkö skola/förskola, Björkö, klockan 16.15 18.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Justering

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Barn- och Utbildningsnämnden (13)

Barn- och Utbildningsnämnden (13) Barn- och Utbildningsnämnden 2008-05-26 1 (13) Tid och plats Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Måndagen den 26 maj 2008 klockan 16.00 17.30, Tingshuset Leif Karlsson (c) Ingridh Anderén

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-10-01 87 (91) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, tisdagen den 1 oktober 2013 kl. 16.00-17.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Stefan Westin (S) ordf Rutger Hallin (M) Henrik Brunnmyra

Läs mer

KALLELSE Datum Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri

KALLELSE Datum Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri 1 KALLELSE Datum 2013-09-05 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 17 september, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00

Föredragningslista. Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum. Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07. kl 16.00 Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(15) Plats och tid Kommunkontoret, lokal Nedre Fryken, onsdag 7 mars 2012, kl 16.00 S och C har gruppmöte måndag 5 mars,

Läs mer

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD)

Tonny Fernerud (S), Ann-Catrin Cederlund (S), Madelene Eriksson (C), Peder Kostet (V), Carina Sjölund (M), Ingrid Gummeson (KD) Barn- och utbildningsnämnden 1 (11) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 17 april 2013, klockan 16.00-17.30 Beslutande Taito Arkkukangas (S), Maija-Liisa Åsenbrygg (S), Tauno Arbelius

Läs mer

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö

Ärende Beteckning Sidnummer. 2. Namnbyte till Kulturskola BUN/2013:16 610 34 3. Ansökan om skolskjuts till Sakura skola i Malmö Barn- och utbildningsnämnden 2013-08-14 Plats: Lilla Sess Tid: 2013-08-20 kl. 19:00 Kl. Gruppmöten Vid eventuellt förhinder var god meddela Er ersättare. Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom.

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(9) Plats och tid Gymnasieskolan expedition Åmotfors kl 13.00 16.40 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (M) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) Övriga

Läs mer

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde

Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 1 (1) KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Kommunsekretariatet Datum 2015-03-16 Vår handläggare Per Pettersson Sjöberg Tillkommande ärenden till kommunfullmäktiges sammanträde 2015-03-16 1. Kompletterande val av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden. Innehåll Innehåll 54 Godkännande av ärendelista... 75 55 Delgivningar... 76 56 Anmälan av delegationsbeslut... 77 57 Rapporter... 78 58 Månadsuppföljning per30 april 2016... 79 59 Statusrapport över pågående ärenden

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Barn- och skolnämndens arbetsutskott 2011-08-29 Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Fregatten, Norrtälje kommunala vuxenutbildning (NKV) Astrid Lindgrens gata 2, Nordrona, Norrtälje kl 13:00-13:30

Läs mer

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L)

Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond (M) Robert Beronius (L) 1(8) Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje. kl. 14.00-15.20 Ledamöter Olle Jansson (S), ordförande Karin Broström (C) Mats Wilzén (MP) Bino Drummond

Läs mer

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29

Utbildningsnämndens protokoll 2015-01-29 Datum: Torsdagen den 29 januari 2015 Tid: 16.00 18.20 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 3 februari 2015 Paragrafer: 1-9 Utses att justera: Michael Grönlund (M) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden

Sammanträdesprotokoll (14) Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden 2015-11-25 1 (14) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 14.00-16.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine

Läs mer

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott

Protokoll. Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott Barn- ungdomsnämndens 9-13 2 Årsredovisning 2015 Barn- ungdomsnämnden...6 Fristående verksamhet i Alingsås kommun 2016...7 Patientsäkerhetsberättelse för elevhälsans medicinska insats 2015...8 Val av ledamöter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL I~atrineholms kommun \ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL FOLKHÄLSOUTSKOTTET 2013-04-10 1 Platsochtid KTS-salen, Vita Huset, klockan 10-11.35 Beslutande Anneli Hedberg (S) ordförande, Bengt Andersson (M) vice ordförande,

Läs mer

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17:50 Beslutande Kari Staatsen (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

Kommunkontoret kl

Kommunkontoret kl 1 Plats och tid Kommunkontoret kl 09.00 12.25 Beslutande Kent Holmer, (s) ordförande Leif Andersson, (v) 1:e vice ordförande Lina Löfberg, (m) 2:e vice ordförande Marie Gärdby, (c) ledamot Kerstin Andersson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-10-23 Innehållsförteckning Ärende 74 Rapport kostupphandling... 87 75 Utvärdering av resultatfonder i barn- och utbildningsnämnden... 88 76 Ekonomisk månadsrapport... 89 77 Aktuell kö till förskoleverksamhet

Läs mer

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012

Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (7) Vår handläggare Birgitta Larsson / Lars-Olof Allard Förslag på placering av respektive nationellt program från och med läsåret 2011 / 2012 Sammanfattning föreslår att den nya gymnasieskolan

Läs mer

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c)

Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v) Eric Arvidsson (c) Kultur- och utbildningsnämndens 2005-12-14 1. ( 10 ) Plats och tid: Prix-huset, kl 15.00-17.00 Beslutande: Annika Engelbrektsson (s), ordförande Ove Gunnarsson (s) Yvonne Karlsson (s) Ingvar Eriksson (v)

Läs mer

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m)

Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Barn- och utbildningsnämndens Sammanträdesdatum 2011-11-02 Sida 1 (12) Plats och tid Lilla Sess, kl. 8:30 Beslutande Bengt Åström(s), ordförande Lisbeth Lundgren(s) Sven Sonesson(m) Anita Ljung(m) Övriga

Läs mer

Kommunkontoret kl 14.00 16.25

Kommunkontoret kl 14.00 16.25 1(10) Plats och tid Kommunkontoret kl 14.00 16.25 Beslutande Lars Ottosson, (PF) ordförande Lina Löfberg, (M) 1:e vice ordförande Kent Holmer, (S) 2:e vice ordförande Kim Svitzer, (PF) ledamot Marianne

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2016-10-27 1(15) Plats och tid Kommunfullmäktigesalen kl. 13:30-16:35 Beslutande Ersättare Olof Eriksson (S), ordförande Fredrik Bengtsson (S) Cajsa Branchetti Hallberg (S) ersätter Per Arne Andersson

Läs mer

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13

Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Tjänsteutlåtande Utfärdat 2013-11-08 Diarienummer 0070/13 Repronummer 316/13 Stadsledningsstaben Avdelningen för Utbildning, Barn och Unga, Folkhälsa Claes Strand Telefon 031-368 02 92 E-post: claes.strand@stadshuset.goteborg.se

Läs mer

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32

Skolnämnd nordväst. Protokoll Snv 328/2014. Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Protokoll Snv 328/2014 Skolnämnd nordväst Datum: 2014-09-17 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Galoschen, Ringgatan 32 Närvarande ledamöter John Johansson (S) Per-Åke Sörman (C) Ulf Mattsson (S) Sheneh Armaghan

Läs mer

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM

Protokoll. = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM = ríäáäçåáåöëå ãåçéå= = OMNMJNNJOP= = =SSJTM Utbildningsnämnden sammanträde 66. Ekonomisk uppföljning efter oktober år 2010 67. Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2014-06-10 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, klockan 14.00 16.50 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 4 februari kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering

Författningssamling. Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning. Juridiska förutsättningar för delegering Författningssamling Antagen av barn- och utbildningsnämnden: 2005-02-09 Reviderad: 2014-12-10 141, 2015-06-16 97 Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning Juridiska förutsättningar för delegering

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl

Barn- och utbildningsnämnden (7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl Barn- och utbildningsnämnden 2017-08-15 1(7) Plats och tid: Kommunhuset, Bröderna Ericssonrummet, kl 9.00 11.20 Beslutande: Ersättare: Torbjörn Parling (S), ordförande Patrik Fornander (M) Olle Engström

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-08-30 64 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 65 Kommunplan och budget för år 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 66 Budget

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag HABO KOMMUN. Barn- och utbildningsnämnden INNEHÅLLSFÖRTECKNING 63Aktuell betygsstatistik... 77 64 Ekonomisk månadsrapport... 78 65 Aktuell barnomsorgskö... 79 66 Budget 2012... 80 67 Organisation av lokala styrelser inom barn- och utbildningsnämnden...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ASKERSUNDS KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2005 03 16 1(10) Plats och tid Skogstorpsskolan, Kumla onsdagen den 16 mars 2005, kl. 15.20 17.00 Beslutande

Läs mer

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande

Kommunkontoret kl Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Sida 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret kl 08.40 11.30 Beslutande Ulrika Thulin, ordförande Kerstin Andersson, 1:e vice ordförande Catharina Tann, 2:e vice ordförande Övriga deltagande Göran Olsson, förvaltningschef

Läs mer

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S)

Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2016-09-21 Plats och tid 08.30-11.20 Beslutande Anders Cargerman (L) Ordförande Håkan Tomasson (M) Anna-Lena Rehnman (S) Övriga deltagare Thomas Lindberg skolchef,

Läs mer

Ersättning till Friskolor

Ersättning till Friskolor Ersättning till Friskolor Halmstads kommun Januari 2012 Bo Thörn Viktor Prytz Sammanfattning Revisorerna i Halmstads kommun har gett i uppdrag till PwC att granska ersättningen till fristående förskolor

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-05-30 51 (60) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, onsdagen den 30 maj 2012, kl. 15.00-16.35 Beslutande Robert Skoglund (S) ordf Lars-Gunnar Karlsson (FP) Övriga deltagande Lena Furén, förvaltningschef

Läs mer

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16

Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40. Maj Birgersson (kd) 1-16 Utbildningsnämnden 2009-01-29 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Tuna torg 1, 2 tr, Vallentuna torsdagen den 29 januari 2009, kl. 19.00 21.40 Beslutande Elisabeth Rydström (c),ordförande Jörgen

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Barn- och Utbildningsnämnden 2012-09-27 1 Plats och tid avgörande Björkskolan, Skruv Torsdagen den 30 augusti 2012 kl. 17.00 19.15 Ragnar Lindberg (s) ordf. Mona Wirkander (s) Lars Altgård (s) Lina Cesar

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Protokoll Vux 108/2012 Vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Datum: 2012-04-04 Klockan: 13:30-16:30 Plats: Språk och framtid Närvarande ledamöter Anders Hagström (KD) Lena Beime (S) Britta Bjelle

Läs mer

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun.

REVISIONSRAPPORT. Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor. Granskning av. Vallentuna kommun. REVISIONSRAPPORT Granskning av Interkommunala ersättningar inom gymnasieverksamheten och ersättning till friskolor Vallentuna kommun Augusti 2003 Carin Markström (1) Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP)

Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14, Lars Granath (FP), Hans Carlsson (M), Olof Lindberg (FP) Barn- och utbildningsnämnden 1 (6) Plats och tid Hellqvistsalen, Kommunhuset, onsdagen den 9 april 2014, klockan 16.00 18.00 ande Taito Arkkukangas (S), Tauno Arbelius (S), Margareta Barkselius (C) 13-14,

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin

Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Helene Larsson Saikoff, Göran Andersson, Pia Skoglund, Jerry Rothin Barn- och utbildningsnämnden 15 april 2014 1(7) Plats och tid: Ferlinrummet kl 13.30-16.30 Beslutande: Torbjörn Parling, ordf. (s) Olle Engström (s) Ann-Marie Rosö (s) Henric Forsberg (s) Patrik Fornander

Läs mer

Bildningsnämnden (16)

Bildningsnämnden (16) Bildningsnämnden 2016-10-24 1(16) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00 Beslutande Lillemor Larsson (V) ordförande Per Aspengren (S) Anders Englund (S) Jan-Olof Hesselstedt (V) Anne-Marie Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby, 8 december 2014. Sekreterare Paragrafer 107-113 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-12.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Susanna Hansson (M), ersättare för Gudrun Wängelin-Lernskog

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Silbodalskolan, kl 15.00-19.00 Beslutande Bo Malm (c) ordförande Marita Arvidsson (c) Lotta Hammarström (m) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10)

Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Nr Sida A5 1(10) 2012-05-23 A5 1(10) Plats och tid Tjäderns sammanträdesrum, kommunkontoret kl 08.30 12.20. Beslutande Anna-Karin Dahl, M, ordförande Ingegerd Bergwall, M ersättare för Karin Ekblom, M Ann-Christin Alexius,

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl 1 Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 18.45 21.00 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00.

Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. 2015-02-20 1(15) Plats och tid Kommunkontoret Vindeln, stora sammanträdesrummet, fredagen den 20 februari 2015, kl 08 30-15 10. Ajournering för lunch 12 10-13 00. Beslutande Britt-Louise Eriksson (s) ordförande

Läs mer

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem

Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Dnr: 2012-216 Regler för fristående förskola och pedagogisk omsorg som erbjuds istället för förskola eller fritidshem Gäller från och med 2012-12-01 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GODKÄNNANDE FRISTÅENDE FÖRSKOLA

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ...

Fredrik Bergh barn- och utbildningschef, Lars-Erik Lindvall bitr. förvaltningschef, Ann- Katrin Öijwall nämndsekreterare. ... Barn- och utbildningsnämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, kommunhuset, onsdagen den 15juni 2017, klockan 16.00 17.45. Ajournering 16.50-17.00. ande Monica Lindgren (S), Margareta Johansson (S),

Läs mer

Gymnasieförvaltningen

Gymnasieförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Beslutande Torsdagen den 13 juni 2013 i sammanträdesrummet Möckeln, Skrantahöjdsvägen 35, klockan 08.35-15.45 Sammanträdet ajournerades klockan 09.55-10.20, 11.47-12.45,

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Protokoll Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012, kl 18.00 19.45 i Dialogen Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Lena Gerby (M), ordförande Mats Ahlbom (M) Gunnel Bergström (FP) Ove Wallin (C) Hanna

Läs mer

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista)

Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela Edas Lista) 1(8) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 16.15 Beslutande Annika Hugne (C), ordförande Birgitta Olsson (-) Evy Andersson (S) Bo-Inge Nilsson (S) Björn Källman (Hela

Läs mer

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll

BARN- OCH BILDNINGSNÄMND Protokoll 1 (9) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, övre våningen, Stadshuset i Hagfors, kl 09:00-12:00 Anna-Greta Johansson (S) Anna Hammar (V) Jan Sandström (S) Jessica Larsson (S) Lars Nyborg (C) Ola

Läs mer