Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom Paragrafer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer"

Transkript

1 BILDNINGSNÄMNDEN Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg (S), Nabel Mati (S) 28-29, Tony Karlsson (S), Göran Nilsson (M), Sofie Gårdholt (M), Ingegerd Furén (FP), Jean Fridh (MP) Ann-Charlotte Olsson (C ), Marian Loley (KD) Beslutande ersättare Fredrik Hernblom (M), Tommi Lycke (S), Birgitta Eriksson (S), Fathia Gahair (S), Leiph Ericson (S) Ersättare Leiph Ericson (S) 28-29, Ewa Fager (S), Abdikarim Osman (S), Whera Nyvell (MP), Inger Björklund (KD) Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom Sofie Gårdholt (M) och Ingegerd Furén (FP) Bildningsförvaltningen Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ordförande Justerande BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sammanträdes datum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Katrineholms kommun, bildningsnämnden Datum för anslags nedtagande Bildningsförvaltningen

2 BILDNINGSNÄMNDEN Inledning / Information Allmänhetens frågestund Inga frågor inlämnade till dagens sammanträde. Dagordning Utsänd och föreslagen dagordning fastställdes med tillägg av ärende: Information elevärenden gymnasieskolan Information Anna Thörn, verksamhetschef Bildningsförvaltninens systematiska utvecklingsarbete Kvalitetsuppföljning enligt plan o Barns delaktighet i lärprocessen o Elevers ansvar för eget lärande Presentation ny rektor Susanna Ölander Borg är ny rektor på Ellwynska skolan från den 1 mars Hon har även några övergripande uppdrag, såsom översyn av framtiden för gymnasieskolorna i Katrineholm. Från höstterminen 2014 kommer hon att ha ansvar för bildningsförvaltningens studie- och yrkesvägledare. Johanna Siverskog, ekonom Ekonomisk uppföljning mars 2014 Elev och personalstatistik mars 2014 Helene Björkqvist, förvaltningschef Organisationsförändringar från och med höstterminen 2014, enligt bildningsnämndens beslut: o Samtliga studie- och yrkesvägledare samlas under en rektor o Gymnasieskolans skolsköterskor ska tillhöra den centrala Elevhälsan Arbetsmiljöverket genomför en nationell tillsyn av skolan under Inspektion hos bildningsförvaltningen som skolhuvudman är planerad till början av hösten Skolutvecklingsgruppens arbete föreslås kopplas mot arbetet med kvalitetsuppföljning Bildningsförvaltningen söker 35 förstelärare till höstterminen 2014 Bildningsförvaltningen söker en verksamhetsutvecklare med inriktning kvalitet Plan för utvärdering och uppföljning av bildningsförvaltningens nya ledningsorganisation

3 BILDNINGSNÄMNDEN Två vakanta rektorstjänster Handlingsplan för uppföljning av resultatet efter kommunens genomförda medarbetarenkät hösten 2013

4 BILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2013:47, 042 Handläggare: Johanna Siverskog Ekonomisk uppföljning mars 2014 Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden godkänner månadsrapport för mars Månadsrapport för mars 2014 redovisas som bildningsnämndens handling Budgetuppföljning och prognos Sammantagen prognos bildningsförvaltningen Bildningsförvaltningens mål vid årets slut ett resultat på +/- 0. Samordningsområde - gymnasieskola Till och med mars månad har förvaltningen en avvikelse inom samordningsområdet gymnasieskola på +954 tkr, prognosen för året är +/- 0 tkr. Lindengymnasiet har vissa svårigheter och har i dagsläget högre personalkostnader än budgeterat, detta måste dock åtgärdas. Inför 2014 gjordes uppräkning av programpengen för de program som är under utfasning samt för estetprogrammet inriktning musik. Detta har bidragit till mer rimliga förutsättningar för enheterna att klara sina åtaganden. Inom KTC har fordonsprogrammet samt fordonsprogrammet med inriktning transport haft höga kostnader under årets första månader, detta handlar bland annat om reparationer av fordon. Vid budgetarbetet inför läsåret 14/15 har de preliminära antagningssiffrorna för hösten legat till grund för bedömning av elevantal. Samordningsområde - år 7-9 Till och med mars månad har förvaltningen en avvikelse inom samordningsområdet 7-9 på -652 tkr, prognosen för året är - 2,5 Mnkr (Söder). 7-9 skolorna har fortfarande stora svårigheter att anpassa sin verksamhet till den elevminskning som skett från läsåret 12/13. Elevantalet på Södra skolan beräknas minska ytterligare till hösten då antalet elever i år nio läsåret 13/14 är betydligt högre än det antal elever som beräknas börja år sju läsåret 14/15. Arbete pågår med att minska Södra skolan prognostiserade minusresultat genom att se över tjänstefördelningar och att anpassa organisationen till höstens elevantal. Kostnader för pedagogiska datorer har debiterats verksamheten för första kvartalet. Från och med 2014 ska detta ingå i elevpengen, det faktiska beloppet är inte fastställt ännu och därför är inte intäkten bokförd på enheterna vilket gör att det faktiska ackumulerade resultatet är 592 tkr högre än bokfört resultat.

5 BILDNINGSNÄMNDEN Samordningsområde syd, nord, öst och väst Till och med mars månad har vi en avvikelse inom samordningsområdena syd, nord, öst och väst på tkr, prognosen för året är -650 tkr. Många enheter har budgeterat att de ska ha ett plusresultat under årets första månader. Detta för att täcka upp för högre personalkostnader under sommaren och lägre intäkter i förskolorna under slutet av sommaren och början av hösten. Inom flera av enheterna har personalkostnaderna varit höga under årets första månader, exv. Strångsjö, Björkvik, Valla och grundsärskolan. Dessa enheter prognostiserar i dagsläget minusresultat då de inte fullt ut anpassat personalen till det faktiska elevantalet. Arbete pågår för ytterligare anpassning och målet är att vid årets slut ha ett +/-0 resultat. Flera andra enheter har budgeterat lägre personalkostnader för hösten och de har därmed ett anpassningsarbete att göra. Grundsärskolan har tappat tre elever vilket betyder mindre intäkter för verksamheten. Det finns en osäkerhet i prognosen när det gäller antalet barn per förskola. De nyöppnade förskolorna har gjort det svårare för respektive förskolechef att göra en korrekt bedömning av antalet barn på den egna förskolan. De placeringsmönster som fanns förut har störts och nya mönster har inte satt sig ännu, det är svårt att bedöma i vilken utsträckning föräldrar kommer att tacka ja eller nej till de placeringserbjudanden de får. Liksom för 7-9 har kostnader för pedagogiska datorer debiterats verksamheten för första kvartalet. Från och med 2014 ska detta ingå i elevpengen, det faktiska beloppet är inte fastställt ännu och därför är inte intäkten bokförd på enheterna vilket gör att det faktiska ackumulerade resultatet är tkr högre än bokfört resultat. Gemensamma verksamheter Till och med mars månad finns en avvikelse inom kulturskolan, elevhälsan och interkulturella enheten på -924 tkr, prognosen för året är +/-0. Det är främst interkulturella enheten som har haft betydligt färre elever än budgeterat. I interkulturella enhetens budget fanns ett antagande om att asylboende skulle öppna vid Vallmotorp i början av året, öppnande av boendet har dock förskjutits. Förvaltningscentralt Till och med mars månad har vi en avvikelse inom förvaltningskontoret och övriga förvaltningscentrala delar på tkr, prognosen för året är +/-0. I detta utfall saknas vissa kommuninterna kostnader, exv. kostnad för skolbibliotekarier. Kostnader för skolskjuts, interkommunala kostnader och interkommunala intäkter är inte heller fullt periodiserade. Den buffert som förvaltningen budgeterat för året är orörd de tre första månaderna. Nämnd Till och med mars månad har vi en avvikelse inom nämndverksamheten + 67 tkr, prognosen för året är +/-0.

6 BILDNINGSNÄMNDEN Elevantal i förhållande till budget I förhållande till tilldelad budget hade förskolan 52 barn fler än budgeterat, grundskolan hade 55 elever fler än budgeterat och gymnasieskolan hade 41 elever fler än budgeterat den 15:e mars. Förvaltningen kommer att tillföras medel för ökningen enl. beslut i KS Ärendets handlingar Månadsrapport bildningsförvaltningen mars 2014 Bildningsnämndens överläggning Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johanna Siverskog ekonom, Fredrik Hernblom (M), Anna Thörn verks.chef, Anneli Hedberg (S), Jean Fridh (MP), Carina Björk-Andersson (FP), Helene Björkqvist förv.chef och Johan Söderberg (S).

7 BILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2014:31, 049 Handläggare: Helene Björkqvist Yttrande gällande Övergripande principer för serviceöverenskommelser mellan beställare och utförare Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden instämmer i yttrandet och överlämnar det till kommunledningsförvaltningen. Bakgrund Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till övergripande principer för serviceöverenskommelser. Innan förslaget slutligen behandlas av kommunstyrelse och kommunfullmäktige, önskas synpunkter från nämnderna. Bildningsförvaltningens yttrande Bildningsförvaltningen har deltagit i referensgruppen för framtagande av övergripande principer och mallen för intern överenskommelse. På detta sätt har förvaltningen kontinuerligt kunnat lyfta fram synpunkter. Verksamhetsmässiga aspekter Klara och tydliga interna spelregler bidrar till en effektiv verksamhet. Det kommer att ställas krav på bägge parter att ta fram väl underbyggda underlag för att kunna skriva en gemensam överenskommelse. Det måste finnas utrymme för en fortsatt tät dialog mellan utförande och beställande förvaltning och möjlighet för att korrigera överenskommelsen. Förvaltningarna bör också inkomma med konsekvensbeskrivningar som bilaga till överenskommelsen och inför förändringar i uppdrag eller kostnader. Utifrån de krav på likabehandling som ställs på verksamheten sedan friskolornas etablering ser bildningsförvaltningen positivt på att dessa spelregler tagits fram. Den tydlighet som överenskommelsen bidrar till ger större möjlighet för varje enskild skolledare att i större utsträckning styra över alla delar av sin verksamhet och i den mån det är möjligt styra resurser till de områden som ger mest nytta för barnet/eleven. Juridiska aspekter I överenskommelsen ska det tydligt framgå vilka lagkrav som finns för olika verksamheter och vilken förvaltning som ansvarar för att uppfylla kraven. Ekonomiska aspekter En väl underbyggd och genomarbetad överenskommelse bör på sikt innebära en ökad tydlighet och en långsiktighet.

8 BILDNINGSNÄMNDEN Det måste tydligt skrivas in i överenskommelsen vad som gäller vid löneöversyner och prisökningar. Det är viktigt att bildningsförvaltningen fortsätter att tillföras medel för varje tillkommande barn/elev likväl som att det finns möjlighet för bildningsförvaltningen att påverka omfattningen av tjänsten i det fall barn/elevantalet minskar. Det är av största vikt att utförande och beställande förvaltning kan enas om en rimlig tid för omställning av verksamhet. Flickors och pojkars perspektiv Granskning av ärendet har skett ur ett jämställdshetsperspektiv. Ärendets handlingar Förslag till övergripande principer för serviceöverenskommelser Bildningsnämndens överläggning Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Helene Björkqvist förv.chef, Carina Björk-Andersson (FP), Anneli Hedberg (S) och Johanna Siverskog ekonom.

9 BILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2014:33, 629 Handläggare: Jörgen Rüdeberg Ansökan dispens förskolechef Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden beslutar att återremittera ärendet för att hanteras på bildningsnämndens sammanträde den 3 juni istället. Föräldrakooperativet Lyckebo ska till dess ha rekryterat en förskollärare som förskolechef. Föräldrakooperativet Lyckebobarnen har under långa perioder saknat utbildad förskollärare för tjänsten som förskolechef. I tillståndet står detta krav tydligt angivet och ekonomisk ersättning utgår utifrån detta krav. Föräldrakooperativets styrelse måste öka sina ansträngningar att rekrytera fler medarbetare med förskollärarexamen, så att verksamheten inte blir så sårbar för tillfälliga tjänstledigheter. Bildningsförvaltningens medarbetare erbjuder även fortsättningsvis råd och stöd vid behov. Bakgrund Föräldrakooperativet Lyckebobarnen har i skrivelse, ankommen till bildningsförvaltningen , begärt dispens från krav i tillståndet för att bedriva förskoleverksamhet. Dispensen rör kravet på att förskolechefen ska vara utbildad förskollärare. Ärendebeskrivning Föräldrakooperativet Lyckebobarnen har bedrivit förskoleverksamhet sedan I bildningsnämndens tillstånd anges att förskolechefen ska vara utbildad förskollärare. Under långa perioder har föräldrakooperativet misslyckats i sina försök att rekrytera behörig förskollärare till denna tjänst. I nuläget har man en förskolechef med förskollärarexamen men denna medarbetare ska vara föräldraledig från och minst 6 månader. Ansträngningar att rekrytera en vikarierande förskolechef med förskollärarexamen har misslyckats. Man begär därför att få sätta in den barnskötare, som tidigare, i längre perioder upprätthållit tjänsten. Fortsatta ansträngningar att hitta en behörig förskollärare fortsätter dock i nuläget. Ärendets handlingar Ansökan om dispens Bildningsnämndens överläggning Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Anneli Hedberg (S), Marian Loley (KD), Anna Thörn verks.chef, Carina Björk-Andersson (FP), Jean Fridh (MP), Ewa Fager (S) och Sofie Gårdholt (M).

10 BILDNINGSNÄMNDEN Förslag och yrkanden Carina Björk-Andersson (FP), tillsammans med Ingegerd Furén (FP), yrkar att ärendet ska återremitteras för att ge Föräldrakooperativet Lyckebo ytterligare en månad på sig för att rekrytera en förskollärare till föreskolechef. Anneli Hedberg (S) yrkar bifall till Carina Björk-Anderssons (FP) förslag. Beslutsgång Efter avslutad överläggning godkänner bildningsnämnden ordförandens förslag till beslutsordning. Ordförande ställer Carina Björk-Anderssons (FP) förslag mot bildningsförvaltningens förslag och finner att bildningsnämnden beslutar enligt Carina Björk-Anderssons (FP) förslag.

11 BILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2014:21, 649 Information elevärenden gymnasieskolan Bildningsnämnden beslutar Bildningsnämnden beslutar att delegera till ordförande Anneli Hedberg (S) att fatta beslut om avstängning, enligt skollagen 5 kap. 17, gällande elev på Lindengymnasiet. Ärendebeskrivning Anna Thörn, verks.chef, informerar om aktuellt läge för tre tidigare avstängningsärenden, två på Ellwynska skolan och en på Duveholmsgymnasiet. Ytterligare ett avstängningsärende på Lindengymnasiet är nu aktuellt. Rektor för skolan har, enligt skollagen 5 kap. 17, interimistiskt avstängt en elev från undervisningen från och med den 6 maj Rektors beslut om avstängning gäller till dess huvudmannen har prövat saken, dock inte längre än en vecka, i undantagsfall två veckor. Bildningsnämndens överläggning Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Anna Thörn verks.chef, Anneli Hedberg (S), Marian Loley (KD), Tommi Lycke (S), Carina Björk-Andersson (FP), Jean Fridh (MP) och Leiph Ericson (S).

12 BILDNINGSNÄMNDEN Delegationsbeslut Bildningsnämndens beslut Redovisningen av delegationsbesluten godkännes. Ärendebeskrivning Redovisning av beslut som fattats på nämndens vägnar med stöd av gällande delegation: Ordförandebeslut Beslut Beslutande Avstängning av elev enligt skollagen kap.5 17 Ordförande Dispens antalet barn Föräldrakooperativet Lyckebobarnen Tjänstemannabeslut förvaltningschef Anneli Hedberg Ordförande Anneli Hedberg Beslut Beslutande Bidrag elevresa Kunskapsskolan Förvaltningschef Avsiktsförklaring övningsförskolor/skolor inom VFU-verksamheten Mälardalens högskola Helene Björkqvist Överenskommelse Viadidakt-BIF om rutiner för kurser och utbildningar inom abonnemanget Tjänstemannabeslut bitr. förvaltningschef/verksamhetschef Beslut Beslutande Bitr. förvaltningschef/verksamhetschef Omsorg på kvällar, nätter och helger (6 beslut) Skolskjuts på grund av särskilda skäl (4 beslut) Jörgen Rüdeberg Skolskjuts vid växelvis boende (4 beslut) Avslag ansökan skolskjuts växelvis boende (3 beslut) Skolskjuts till friskola (1 beslut) Avslag skolskjuts till friskola (1 beslut) Avtal plats i Katrineholms kommuns förskola (1 avtal Vingåkers kommun, 1 avtal Norrköpings kommun) Tilläggsavtal Hypernet Analys Avtal skollicens Liber AB Avtal Programväljaren Katrineholm Patientsäkerhetsberättelse Katrineholms skolhälsovård 2013

13 BILDNINGSNÄMNDEN Tjänstemannabeslut rektorer Beslut Beslutande Varning personal Rektor Sörgårdens förskola Lena Brohede Mottagande särskola, 3 elever Rektor Nävertorps grundsärskola Eva Landelius Intagning vid senare tidpunkt, 9 elever Rektor Duveholmsgymnasiet Mikael Örning Anmälan av incidentrapporter för diskriminering eller annan kränkande behandling enligt Skollagen 6 kap. 10 Inkomna under perioden 6 mars till 23 april Skolenhet Antal rapporter Bie skola 2 Interkulturella enheten 2 Julita skola 3 Nyhem 2 Sandbäcken 35 Sköldinge 2 Tallås 3 Östra 3 Skolenhet framgår ej 8 Bildningsnämndens överläggning Under bildningsnämndens överläggning yttrar sig Johan Söderberg (S), Anna Thörn verks.chef och Carina Björk-Andersson (FP).

14 BILDNINGSNÄMNDEN Inkomna skrivelser och protokoll Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden tar informationen till protokollet Ärendebeskrivning Nedan redovisas skrivelser och protokoll inkomna till bildningsnämnden under perioden 7 mars till 23 april Samhällsbyggnadsförvaltningen -Kontrollrapport livsmedelsanläggning Lindengymnasiet -Beslut om föreläggande; avvikelser i kontrollrapport 2 Utbildningsnämnden Oxelösunds kommun Protokollsutdrag Samverkansavtal för gymnasieskolan

15 BILDNINGSNÄMNDEN Inkomna protokoll från områdesråd och programråd Bildningsnämndens beslut Bildningsnämnden lägger protokollen till handlingarna Ärendebeskrivning Sammanställning över protokoll/mötesanteckningar från områdesråd och programråd inkomna till förvaltningen under perioden 6 mars till 23 april Samordningsområde Norr Förskolan Guldregnet Västra skolan Östra skolan Datum , Samordningsområde Öst Sandbäcksskolan Samordningsområde Syd Skogsborg Asplunden, Häringe förskolor Samordningsområde Väst Samordningsområde år 7-9 Södra skolan Samordningsområde gymnasiet Duveholmsgymnasiet - Introduktionsprogrammet Övriga

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl.

KALLELSE Datum 2014-04-25. 4 Kvalitetsuppföljning enligt plan 5 Förvaltningschefens information 6 Verksamhetsinformation Nr Ärenden Handl. 1 KALLELSE Datum 2014-04-25 Ta hänsyn till våra allergiker kom doftfri Sammanträdande organ Bildningsnämnden Tid Tisdag den 6 maj, klockan 13 Plats KTS-salen, Vita Huset Drottninggatan 18, Katrineholm

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2012-03-07 1 (27) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan 14.00 17.35. Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Christina Aspenryd (S), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11.

Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning, ärende 1 11. KALLELSE Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott 2014-06-26 Kommunstyrelsens organisations- och personalutskott kallas till sammanträde för behandling av ärenden enligt bilagd förteckning,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun)

KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360. Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) KIRUNA KOMMUN KALLELSE 1 (2) Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-02-04 Dnr 15-39-600 tfn 0980 70360 Kultur- och utbildningsnämnden (Kun) Tid och plats Kun kl 10.00 Kommunfullmäktigesalen Kun Bil Au

Läs mer

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00

Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Plats och tid ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Debatten, kommunhuset kl. 18:00 Sluttid:21:00 Lena Gerby (M), ordförande Patrik Gadler (M) Ulla-Britt Lundgren (M) Camilla Wallhed

Läs mer

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege

KALLELSE. Nr Ärenden till kommunfullmäktige Handl. Sid 3 Svar på motion om att erbjuda helg- och feriejobb till elever på vård- och omsorgscollege 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-01-21 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 28 januari 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde 2 Katrineholms

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ. Vara kommun, Bildningsnämnden VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bildningsnämnden 2012-10-02 1 Plats och tid Kommunhuset, Vara kl. 9.00 12.25 Beslutande Övriga deltagande Justerare Carl-Uno Olsson (S), ordf. Ros-Marie

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Årjängs Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 17.00-20.20 Beslutande Annika Holmstrand (c) ordförande Karl-Erik Andersson (c) Annika Sahlin (fp) Therese Gustafsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande

Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden. Ärende Dnr Föredragande KALLELSE Föredragningslista 1 (3) 2012-11-22 BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDE PLATS OCH TID ORDFÖRANDE SEKRETERARE Barn och utbildningsnämnd Bäve, 2012-11-22 kl. 8:30-12.00 Information 13:00- Beslutsärenden

Läs mer

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet

Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011. Strängnäs kommun. Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2011 Strängnäs kommun Styrningsmässiga konsekvenser av elevpengssystemet Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset 1(34) Sammanträdesdatum Plats och tid kl 13 00 16 55 i Listerbysalen, ajournering 14 30 14 45 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10

Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda, 2014-09-11, kl. 15.00 17.10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (24) Plats och tid Sammanträdesrum Karl-Oskar, Emmaboda,, kl. 15.00 17.10 Beslutande Jan-Olof Jäghagen (S), ordförande Ann Helene Jonsson (M) Mickael Fransson (S) Erik Fors (S)

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013

Verksamhetsplan och budget för Barn- och utbildningsnämnden 2013 Planeringsförutsättningar Budget Bollebygds kommun Verksamhetsplan och budget Enhetsplan Enskild utvecklingsplan Fastställd BUN 2012-12-10 135 Dnr BUN 2012/195 Verksamhetsplan och budget för Barn- och

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson)

Irja Gustavsson (ersättare Ulf Eriksson) Plats och tid Kommunhusets sammanträdesrum Leja, Lindesberg, kl. 09:00-10:45 ande Anders Larsson (C), ordf. Pär-Ove Lindqvist (M) Bo Bäckman (C) Tuula Marjeta (C) Ulf Eriksson (M), ersättare för Anniette

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Utbildningsnämnden 2008-10-28 1 Plats och tid Kommunhuset Ankaret, Norrtäljesalen, Estunavägen 14, Norrtälje, kl 10.00-15.00 Beslutande Se närvarolista Program: Kl. 10.00-11.00 Kl. 11.00-12.00 Kl. 12.00-13.00

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-25 1 2014-02-25 1 Tid och plats Beslutande Kl. 15.00-18.30 i Sjuntorpsrummet, Stadshuset Mats Wiking (S) ordförande Annelie Fredriksson (S) 1:e vice ordf Remigiusz Bielinski (M) 2:e vice ordf Jorge Pereira

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(44) Plats och tid Sammanträdesrum Majberget, kommunkontoret i Bengtsfors, klockan 8.00 16.35 Beslutande Ledamöter Per Eriksson (s) ordförande Per Jonsson (c) 1:e vice ordförande 68-70 Marie Therese Harfouche

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Utbildningsnämnden 2014-12-15 BEVIS. Kommunstyrelseförvaltningen. Sekreterare. Paragrafer 60-70. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (16) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 08.15 Beslutande Britta Bergström (S) Bror Sterner (S) Solweig Ericsson-Kurg (FP) Clas-Göran Borrman (S) Lars Fornarve (V) Margun

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 16.55 Beslutande Radovan Javurek (FP), Ewa Jakobsen (M), vice ordförande ordförande Mats Edin (S) Maria Nilsson (S) Tommy

Läs mer

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00

Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Bildningsutskottet 2012-11-06 1(25) Plats och tid Centralskolans konferensrum, Grästorp 2012-11-06, kl 11.00 17.00 Närvaro/Frånvaro Svante Classon (C), ordförande N Jens Persson (S), vice ordförande N

Läs mer