INTERNATIONELLA AFFÄRER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INTERNATIONELLA AFFÄRER"

Transkript

1 INTERNATIONELLA AFFÄRER Planera för världen Höj likviditeten Vinnare av Stora Exportpriset 2010 Exportrådet: Guy Ehrling: Vår vilja att finansiera små och medelstora företag har nu gått över gränsen. Exportlånet. En möjlighet för små och medelstora svenska företag att lyckas internationellt. Läs mer på almi.se. Exportlånet är ett samarbete mellan ALMI, SEK, EKN, Exportrådet och Swedfund.

2 2 LEDARE Vi har ställt in siktet på världen Sedan jag tillträdde som handelsminister för två och ett halvt år sedan har jag rest mycket utomlands för att öppna dörrar för svenska företag som vill göra internationella affärer. I handelsdelegationerna har det ingått allt från multinationella företag till små familjeföretag. Ofta behövs stöd från den svenska regeringen eftersom det i många länder krävs samtal på regeringsnivå för att en affär ska bli möjlig. I många länder är det dessutom dess regering eller myndighet som är beställaren. Behovet av handelskontakter på regeringsnivå är oändligt stort. Tillsammans med dessa delegationsresor blir det också en hel del resor till våra grannar inom EU vilket är naturligt eftersom länderna på den inre marknaden står för den absolut största delen av både import och export av både varor och tjänster. Sverige är en exportledd ekonomi, där exporten motsvarar över 50 procent av vår BNP. Under tiden fram till valet kommer jag att samtala med och framförallt lyssna på företag och unga entreprenörer i hela Sverige. Detta för att lära mig hur vi från regeringens sida kan skapa ännu bättre förutsättningar för företagande och internationalisering. Jag besöker ett drygt fyrtiotal orter under våren. Jag är intresserad av vilka olika sorters hinder företag möter vid internationell handel och varför många företag tvekar att exportera. I detta ligger naturligtvis också att ta reda på varför så få företag växer från att vara småföretag till att bli mellanstora och hur vi kan arbeta för att få fler personer att starta företag för att senare börja exportera eller importera. Det handlar om hur vi skapar bättre förutsättningar i Sverige för internationellt företagande. Det finns många organisationer och myndigheter att vända sig till för den som vill bli en gränslös företagare, till exempel Exportrådet, Invest Sweden (tidigare ISA), AB Svensk Exportkredit, Exportkreditnämnden, Almega etc. Informationen jag kommer att få ta del av under mina Sverigeresor för att hitta framtidsjobben ska jag att använda för att förbättra förutsättningarna för svenska företagare och entreprenörer att bedriva internationell handel. Regeringen har gjort mycket för att underlätta för företagande och internationalisering och vi hoppas att under nästa mandatperiod, efter att ha fått förnyat förtroende, kunna ta ytterligare stora steg i den riktningen. Ewa Björling Handelsminister (M) PS: Följ gärna mina Sverigeresor för framtidens jobb på min blogg frihandelsministern.wordpress.com INTERNATIONELLA AFFÄRER VI ERBJUDER DIG VÅR ERFARENHET, VÅRT NÄTVERK OCH VÅRA FACILITETER Blickar ditt företag mot Kina, söker ni nya marknader eller kräver era kunder global närväro? För många företag kan Kina vara nyckeln till fortsatt tillväxt och framgång. Genom att samarbeta med någon som verkligen kan Kina ökar chanserna för en lyckad och kostnadsefektiv uppstart. Nordic Industrial Park erbjuder helhetslösningar för etablering och daglig drift och är din praktiska, rådgivande partner på plats. Vi har erfarenhet och praktisk kunskap om att driva västerländska företag i Kina. Sedan 2003 har vi hjälpt knappt 50 företag att starta upp. ALLA företag har överlevt och haft en långsiktig utveckling. Vi rådger och hjälper dig med praktiska saker som förstudier, bolagsstuktur, tillståndsansökningar, leverantörsökning, ekonomistyrning och personalrekrytering. Vi har högkompentent skandinavisk och kinesisk personal på plats. Som kund hos oss får ni tillgång till vårt välutvecklade nätverk från dag ett. Vi har bra kontakt till lokala myndigheter och beslutsfattare. Vårt nätverk är ett ovärderligt stöd för er personal på plats. Dessutom inns möjligheten för utbyte och handel med många av parkens andra skandinaviska företag. NIP inns i staden Ningbo i Shanghai-regionen. Vi erbjuder ditt företag inlyttningsklara monterings- och produktionsfaciliteter och våra kontor är färdigutrustade med skandinavisk inredning. I parken inns ett väl utbyggt nät av servicefunktioner som konferensrum, kvalitetscenter, lager och logistiklösningar. I regionen inns många stora producenter inom fordonsindustrin som t.ex. Geely och hos NIP inns underleverantörer inom fordonsindustrin som Rimaster, Hörle, Tajco m.l. som i lera år har gynnats av den växande lokala marknaden och NIP:s infrastruktur. NIP har bidragit med mycket hjälp för vår del. Vi är ett medelstort företag med 50 anställda och omsätter 120 miljoner i Sverige. Hjälpen är en förutsättning att orka. För vår del har det varit viktigt att man kan prata sitt modersmål under uppstarten, för det är svårt med språk och kulturskillnader. Det har varit nyttigt med konkreta saker som registrering av bolag, rekrytering av kvalificerad kompetens; hur man hanterar saker och ting i Kina... ANDERS MAGNUSSON, VD, HÖRLE AUTOMATIC AB Har ditt företag redan idag afärer med Kina och vill ni veta hur ni kan ta dem till nästa steg genom att vara på plats? Kontakta Andreas Erensjö för ett rådgivande möte hos er NORDIC INDUSTRIAL PARK EASY CHINA ENTRY NIP Sweden Flöjelbergsgatan 12 S Mölndal Phone: (+46) (0) Tel: +46 (0)

3

4 4 EXPORTFÖRBEREDELSER Sven-Åke Ström, Exportrådet: Förbered exportsatsningen noga De praktiska procedurerna vid export, den så kallade exporttekniken, är en viktig grund i allt exportarbete. Det gäller för såväl små som stora företag. en detaljerad offert. Faktorer att ta hänsyn till då är handelsvillkor, prisstrategi, finansiella risker, tullprocedurer och nödvändiga dokument, betalningsvillkor, allmänna villkor samt produktanpassning. Relaterade frågeställningar kan vara: Vad är viktigt att inte glömma i offerten. Vad är det rätta sättet att beskriva företagets åtaganden i en offert. Hur får jag en struktur och ett riktigt och säljorienterat innehåll i min offert. och gör nödvändiga produktanpassningar. Faktorer att beakta är landspecifika regler, industripraxis, krav från försäkringsbolag, krav och önskemål från kunder mm. Konkreta områden här kan vara: förpackningar, dokumentation, funktion, ekonomi, kvalitet, produktsäkerhet, produktansvar, miljökrav, märkning, varningstexter, elkontakter mm. Sven-Åke Ström säger att certifiering av produkter kan bli dyrt i till exempel USA. Detta bör beaktas tidigt i processen. Även produkters förpackningar är viktiga. Många länder ställer hårda De flesta uppskattar att tala med oss eftersom vi är oberoende och kan ge en objektiv rådgivning. krav på träförpackningar, de ska till exempel vara värme- och/eller gasbehandlade mot skadeinsekter. Ta reda på vilka procedurer och dokumentkrav som gäller. Faktorer att beakta: fakturor, exportdeklaration, licenser, tullkrav, mervärdesskatter, ursprungscertifikat. Handelsöverenskommelser om frihandel och därmed relaterade dokument. Det här området innebär både juridik och logistik, EXPORTRÅDET säger Sven-Åke Ström. Det handlar t ex om olika transport- och distributionslösningar, val av leveransvillkor, riskövergång från säljare till köpare under transport m.m. International Chamber of Commerce (ICC) utger ett regelverk för internationella leveransvillkor, som kallas Incoterms. Incoterms innehåller 13 olika leveransvillkor. För vart och ett av dessa beskrivs kostnads- och ansvarsfördelning mellan säljare och köpare vid internationell handel. Genom att hänvisa till dessa regler kan onödiga missförstånd undvikas. Den nu gällande versionen har beteckningen Incoterms Incoterms är erkända av myndigheter och domstolar världen över. Många företag vill styra sina utleveranser själva för att kunna lägga upp sin egen logistik och därmed ha kontroll över hela distributionskedjan. Här spelar val av leveransvillkor stor roll. Som säljare föredrar man då något av villkoren som innebär mer långtgående åtagande gentemot köparen. Vi får många frågor om val av leveransvillkor och tolkning av dessa och de flesta uppskattar att tala med oss eftersom vi är oberoende och kan ge en objektiv rådgivning framhåller Sven-Åke Ström. att det är viktigt att gå igenom exportteknikens delar innan man börjar leverera varor så att man till exempel inte får problem med tullmyndigheter för att dokument saknas/ är felaktigt ifyllda, certifiering saknas, felaktig märkning av varan etc. Även om leveranser inom EU i de flesta fall är helt okomplicerade måste man se till att till exempel varningstexter och liknande skrivs på språk som man förstår i mottagarlandet. Sven-Åke Ström nämner att många företag inte tänker på att Norge ligger utanför EU. Leveranser dit måste alltså följa de grundläggande exportregler som gäller vid alla leveranser som går ut ur EU (exportdeklaration, tullbehandling vid gränsen etc). Visste du att vatten från Norge inte fick säljas i Sverige om förpackningen var märkt Vann istället för Vatten? Trots EU:s inre marknad finns fortfarande handelshinder kvar. Därför finns Solvit. Har du stött på något handelshinder? Kontakta oss på tel: eller gå in på www. solvit.se Svenskägda Clarus Eastern Europe i Kiev De skandinaviska företagens HR-partner i Ukraina Solvit är ett nätverk som undanröjer hinder mot fri rörlighet inom EU/EES. I Sverige finns Solvit-centret på Kommerskollegium. Telefon

5 EXPORTFÖRBEREDELSER 5 Inför en utlandsflytt: Läs på hemma! När företag ska skicka ut medarbetare till andra länder bör man förbereda dem på den kultur som gäller i det aktuella landet, säger Ralph Höglund. Man kan bjuda in föreläsare som kan berätta om vad man kan och inte kan göra i det aktuella landet. Det är också viktigt att ta reda på kulturskillnader även i länder som vi inte tror är så annorlunda, till exempel andra europeiska länder, USA med flera. många större företag har eget material om de länder de verkar i och man bör alltid tala med andra medarbetare som har varit på besök eller bott i det aktuella landet. Han säger också att företag bör fundera på den anställdes lämplighet, bortsett från de professionella kvalifi kationerna. Vilka konsekvenser kan det medföra att till exempel skicka ut kvinnliga medarbetare till religiöst konservativa länder, eller en frånskild man med barn. Att läsa på hemma, fråga andra, skaffa böcker och information om landet det gäller, kan man göra själv. Men om man vill vara riktigt väl förberedd på en betydligt djupare nivå, fi nns kurser om andra kulturer där man först gör en nulägesanalys av befi ntlig kunskap och därefter individanpassar utbildningen. från utrikespolitiska institutet som ger ut länderguider med fakta om alla världens länder. De har också en webbtjänst på som man kan abonnera på eller köpa information från. Vi simulerade en gång ett case där några platssökande fick i uppdrag att resa till Mumbai i Indien för att träffa olika personer där. De fick berätta hur de tänkte förbereda och genomföra resan. Vi noterade då att en del personer var mycket kreativa och grundliga medan andra inte var det. Övningen var mycket nyttig och visade direkt hur många praktiska frågor det gäller att vara klar över, allt från hur man tar sig fram på en flygplats med oläsliga skyltar till att ha rätt dokument och veta vem man ska träffa mm. Det blev också uppenbart att människor har väldigt olika förmåga och erfarenhet av att hantera sådana utmaningar. Ralph Höglund att man ska vara mycket noga med att ta referenser och fråga om det finns andra referenser än dem personen uppger. Det är också viktigt att träffas fl era gånger för att verkligen få en uppfattning om personen. BEHÖVER DU VETA MER Hallå där Clara Bodin! Det enklaste svaret är väl att kontakta oss! säger Clara Bodin. Hon driver företaget Clarus Eastern Europe och är verksam i Kiev i Ukraina. Inriktningen är rekrytering och search i Ukraina, Ryssland, Vitryssland och Kazakstan. Hon säger att Ukraina är ett av Europas största land med ca 46 miljoner invånare. Landet är underutvecklat och har stora behov av modernisering. Ukraina är nu mer politiskt stabilt efter presidentvalet i februari och är på vissa plan öppnare än Ryssland. Men det är inte politiken som avgör om svenska företag når framgång utan om de är beredda att betala vad det kostar att etablera sig och rekrytera personal här. Hon ger svenska företag fem råd när de ska skaffa medarbetare: ser. ställning och internutbilda dem. se till personens arbetserfarenhet snarare än diplom! taljerade arbetsuppgifter i början, det fi nns en ovana att ta egna initiativ. inköp och ekonomi noga, korruption förekommer hela tiden. Välkommen att läsa mer om oss via vår hemsida FASTA PRISER Patentexpertis med: 20 års erfarenhet inom programvarurelaterad patentering, affärsidéer (USA), telecom, media, elektronik, medicinsk teknik samt stor erfarenhet av domstolsprocesser som tekniskt biträde PATENT AB Spånga Kyrkväg Spånga

6 6 LOGISTIK Bättre likviditet med tullfritt lager Tjänsten Gränslöst Tullager har utvecklats från vår egen lagerhantering. Vi insåg att vi kunde utnyttja våra IT-system för att hjälpa kunder som inte hade kunskap, tid och resurser att ansöka om de tillstånd som Tullverket kräver. Vi har tillhandahållit denna tjänst sedan Den bygger i sin tur på Tullverkets elektroniska tjänster och spårbarhet på artikelnivå, berättar Mathias Olsson. Han konstaterar att intresset är stort för tjänsten. Däremot är de potentiella kunderna lite avvaktande i början eftersom ihopkopplingen med Damcos IT-system ger företaget en stor insyn i kundens affärer. Därför funderar de ett tag innan de beslutar sig, säger han. Samtidigt betonar han att kunderna inte behöver vara rädda för att deras interna information ska läcka ut. Vi har tystnadsplikt och den här verksamheten är separerad från resten av Damco. Det finns heller inga krav på att man ska anlita koncernens övriga tjänster för att få tillgång till tjänsten. är att de förbättrar sin likviditet och kapar betalningstopparna genom att de betalar tull och moms enbart vid leverans till kund och bara för de sändningar som levereras ut. Fysiskt kan lagret ligga var som helst i Sverige. Ytterligare en fördel är att kunden själv förfogar över lagret. Oförtullade respektive förtullade varor behöver inte separeras fysiskt, det hanteras i IT-systemet. Vi har tillgång till exakt samma information som kunden. Man kan säga att vi har deras lager virtuellt i våra system. Det som krävs är att kunden är noggrann i sin lagerhantering, har ordning och reda och hela tiden uppdaterar saldot samt inventerar oftare än annars, betonar Mathias Olsson. När vi kommit fram till att vi ska samarbeta diskuterar vi hur IT-systemen kan kopplas ihop och här samarbetar vi med företaget SYSteam och vi har tillsammans med dem tagit fram en färdig lösning för ett tullfritt lager. testas filutbytet, vilket tar någon vecka. Damco kontrollerar också kundens artikelregister och rättar till eventuella fel. Därefter sker en startinventering hos kunden. Damco informerar om vilka krav som gäller lagret, säkerhetsfrågor, behörighetsregler mm. Företaget måste också skriva ned en rutin för hur lagret ska hanteras. Sedan lägger kunden till vårt tillstånd, anmäler företaget till Tullverket och sätter igång. Mathias Olsson säger att konfektionsindustrin är den bransch som förmodligen vinner mest på denna lösning. Textilimportörerna köper sina varor ganska långt i förväg och har dem relativt länge i lager. Dessutom är tullavgiften på konfektion ganska hög. De företag som säljer vidare till tredje land utanför EU tjänar också på att deras varor kan ligga oförtullade här i Sverige innan de skeppas iväg. branscher är heminredning och presentartiklar, radio och tv. Jag tror att företag som har låga marginaler måste titta på liknande lösningar som vår. Damcos affärsidé är att erbjuda kunder en lösning för att förbättra deras likviditet och att spara pengar. Dessutom träffar man en massa nya kunder, vilket ger möjligheter att sälja företagets övriga tjänster. Vi lanserade tjänsten precis när många företags efterfrågan minskade och de började se över sina kostnader. Därför kan man säga att konjunkturen har gynnat oss. Det här är en produkt som kommit för att stanna. Budskapet att företag kan spara pengar och höja sin likviditet är alltid attraktivt. är att de kan våga testa fler varor som de kanske inte är riktigt säkra på att de kan sälja. Genom systemet behöver de inte ligga ute med moms och tull på varor som de kanske inte får sålt. Förblir de osålda kan vi hjälpa dem att förstöra dem på det sätt som Tullverket kräver och så att de slipper moms och tull på dessa varor, säger Mathias Olsson. Hallå där Pelle Neugebauer! Tidigare förtullade vi allt gods vid ankomsten och betalade tull och moms direkt för hela sändningen. Fördelarna för oss är främst en ökad flexibilitet och en bättre likviditet. Vi tar hem varor och lägger dem på vårt lager oförtullat och omomsat. När vi levererar ut varor rapporterar vi omedelbart till Damco genom våra synkroniserade datasystem och Damco rapporterar i sin tur informationen vidare till tullen. Max Collection utvecklar och designar kläder som tillverkas i Asien. Produkterna säljs både inom och utom EU. Vid efterorder är det mycket komplicerat att leverera en artikel som redan förtullats inom EU till ett land utanför EU. När varorna i stället läggs oförtullade på ett tullager betalar vi via Damco enbart för varje artikel när den levereras, säger Pelle Neugebauer. Tidigare var det mycket besvärligt att sälja av restlager och liknande. Genom detta system kan bolaget nå en större kundkrets. Dessutom vill butikerna i dag ha kortare ledtider och inte köpa på sig stora sändningar. På det här sättet kan vi enklare och billigare tillgodose deras behov och vi är mycket nöjda med Damcos tjänster, framhåller han. Hallå där Ralph Höglund! Därför att vi är duktiga på det vi gör och för att vi erbjuder våra kunder ett helhetskoncept när det gäller in- eller utflyttning av deras medarbetare, svarar Ralph Höglund, styrelseledamot i företaget. Alfa Relocation AB bildades 2009 och erbjuder service när det gäller att hitta bostad, skolor, tillstånd med mera. I konceptet erbjuds även flyttning, magasinering, försäkring med mera. Meningen är att både företaget och den flyttande familjen ska känna sig bekväma och trygga i vetskapen om att vi tar hand om hela processen. Vi har kompetens inom området och har väl etablerade kontakter och partners i hela världen. Vi vet vad som gäller i det berörda landet men skulle vi sakna viss kunskap anlitar vi experter. Men ansvaret för helheten ligger alltid hos oss. Företagets tjänster bygger på ett grundavtal med kundföretaget där omfattningen av åtagandet bestäms. Vi betjänar egentligen tre parter: företaget som kontrakterar tjänsten av oss, dess personal- och/eller inköpsavdelning samt den person/familj det gäller. Alfa Relocation AB ingår i Beta Holding, som är ett svenskt privatägt företag med huvudkontor i Jönköping. Systerföretaget Alfa Quality Moving arbetar med internationella flyttjänster.

7 Du skulle inte förvänta dig att dina förare kör ett fordon med slitna däck så varför kompromissa i ditt val av handdator? Om deras handdator inte fungerar kommer de att vara oförmögna att avsluta sitt schema utan att ta till telefonsamtal, penna, papper och en vägkarta. Detta leder till förseningar och omöjlighet att respektera nivåerna i serviceavtalen, för att inte tala om hur det påverkar dina resultat. Intermec levererar det mest omfattande utbudet av handdator-, datainsamlings-, RFID-, skrivar- och medialösningar tillgängliga från ett och samma företag. Intermec CN4 är ett viktigt verktyg i alla förares fordon. Den är laddad med kraftfulla funktioner såsom 3.5G WAN, GPS och Enhanced Mobile Document Imaging för att förbättra förarnas produktivitet och hålla dem anslutna medan de är ute på vägen. Intermecs enheter är utformade för att ta stötar utan att det innebär dyra reparationer och kostsamma driftstopp. De kan även anslutas sömlöst för att erbjuda en komplett lösning, vilket gör dem till viktiga verktyg i varje förarkabin. Och robust pålitlighet kostar inte så mycket som du kanske tror. Jämför Total Cost of Ownership (TCO) för CN4 under en 5-årsperiod mot ett mindre robust alternativ och se själv. Copyright 2010 Intermec Technologies Corporation. Alla rättigheter reserverade. Intermec är ett registrerat varumärke som tillhör Intermec Technologies Corporation. Global logistics. Individual solutions. Förbättra ditt cash ow med Gränslöst Tullager Gränslöst Tullager Har du tänkt på att du vid import betalar både tull och moms när varorna levereras till din dörr? Har du tänkt på vilket kapital du binder upp när du importerar dina varor och hur mycket kapital du istället skulle kunna frigöra? Nu har vi en lösning för dig som sparar både pengar och huvudbry! Lösningen heter: Gränslöst Tullager! Ring eller besök vår hemsida för mer information om våra tjänster! Vad innebär Gränslöst Tullager? Dina varor kommer att ligga oförtullade på ditt lager. Du betalar tull och moms först när varan tas ut från lagret. Om ni säljer varor till tredjeland, t ex. Norge eller Schweiz, behöver ni inte betala importtullar eller momsavgifter in i EU. Damco Sweden AB Damco är en av världens ledande leverantörer av spedition och supply chain management. I mer än 20 år har vi levererat transportoch logistiklösningar till våra kunder runt om i världen. Våra omfattande lösningar är anpassade för att möta alla våra kunders behov, oavsett om det handlar om ett konkurrenskraftigt pris på en brådskande sändning eller en strategisk partner för långsiktig kvalitetssäkring. Mikael Olsén Tel:

8 8 LOGISTIK Eliminera flaskhalsarna Företagens behov av transportlösningar varierar stort. Alla transportslag används och det handlar mycket om flexibilitet och ledtider. Störst flexibilitet har givetvis lastbilar. Vill man transportera tungt gods långt är järnväg och kombinerade transporter ett bra alternativ. Sverige geografiska läge gör sjötransporterna oundgängliga. Väljer man flyg är det snabbhet och höga varuvärden som står i centrum förklarar Guy Ehrling. Jag tycker generellt att transportbranschen är lyhörd och professionell. Man knyter nära kontakter med sina kunder då kraven på leveransprecision hela tiden ökar. Det handlar inte om snabbast möjliga transport utan om att leveranserna kommer vid rätt tidpunkt. Många erbjuder skräddarsydda lösningar för sina kunder, men man kan alltid bli ännu bättre och effektivare. parametrar som att kostnad, pålitlighet, säkerhet och tidshållning måste samverka för att hela transportkedjan ska fungera. Det finns en rytmik i logistiken och det får inte gå fel någonstans. Vinterns snökaos illustrerar sårbarheten. Flera företag fick problem med både in- och utleveranserna. Vinterproblemen kan ha påverkat de svenska exportföretagens goda rykte som affärspartners och pålitliga leverantörer. Det har tillsatts flera utredningar för att analysera orsakerna och dra lärdomar inför kommande år. Han säger att det vid störningar är mycket viktigt att snabbt få information så att man kan planera och sätta in reservplaner. Här finns en mycket stor potential att vidareutveckla de ITsystem som redan finns i branschen. Kundorderstyrd produktion, hårdare konkurrens, globalisering och kravet på att vara effektiv i alla led driver industri och handel att minska sin NÄRINGSLIVETS TRANSPORTRÅD kapitalbindning. Det ökar kraven på regelbundna och pålitliga leveranser samt information i realtid. En stor del av kostnaden i tillverkande företag är ju att flytta gods och logistiken är numera en integrerad del av den industriella processen och ett konkurrensmedel. föremål för den politiska sfärens intresse. Miljöfrågorna har kommit i fokus och Guy Ehrling menar att branschen gör mycket för att minska sin miljöpåverkan. Samverkan mellan alla aktörer i logistikkedjan är nyckeln till framgång. Vi behöver också ett nära samarbete mellan universitet och högskolor, företag och myndigheter för att utveckla logistiken och motverka vårt 14 PUNKTER FÖR SVENSK LOGISTIK: avståndshandikapp, framhåller han. Näringslivets Transportråd tycker det är positivt att regeringen beslutat om en nationell infrastrukturplan för perioden och att det i denna finns ett fokus på godstransporter. att det behövs ökade resurser till investeringar i godsstråk och anslutningar till hamnar och terminaler. Välkända flaskhalsar måste elimineras. Näringslivets Transportråd anser att hela 2010-talet ska göras till infrastrukturens årtionde. Det handlar om det svenska näringslivets framtida konkurrenskraft och Sveriges konkurrenskraft som nation i en alltmer globaliserad ekonomi.

9 Riktig flexibilitet PROLOGIS PARK GÖTEBORG, SVERIGE Vi levererar din logistikanläggning enligt dina önskemål och din tidsplan. Vi har erfarenheten och flexibiliteten som gör att dina förväntningar blir verklighet. Kontakta oss, så kan vi prata om hur vi kan hjälpa till. Tel flexibilitet där du vill ha det, när du behöver det service innovation erfarenhet resultat

10 10 IMMATERIALRÄTT Skydda era innovationer Alla bra produkter riskerar kopiering eller rättstvister! Det första steget före en exportsatsning är att fundera över affärsmodellen. Fungerar den man har eller behövs det en ny? Sälja i egen regi, etablera ett lokalt säljbolag, eller använda en importör/generalagent eller licensiera sin teknik till andra. Kort sagt måste företaget bestämma sig för vilka delar av värdekedjan man vill stå för själv och vilka någon annan, till exempel en partner i utlandet kan utföra. Med begränsade resurser kan licensiering mycket väl vara ett attraktivt alternativ, eftersom det begränsar riskexponeringen för företaget och skapar ett incitament hos en partner som kan den lokala marknaden samtidigt som etableringstiden förkortas, säger Martin Sauer. En fråga som måste klaras av tidigt är om det går att sälja det man vill på marknaden. Produkter godkända i Sverige kan vara otillåtna på en annan marknad på grund av myndighetskrav, patentfrågor med mera. Intrångssituationer kan uppstå där man riskerar att göra intrång i tredjeparts immaterialrätter. Därför ska företaget alltid göra en så kallad Freedom to operate-studie som underlag för en bedömning om risken för intrång i befintliga patent, design eller varumärkesskydd. Det är väl värt att göra denna läxa, annars kan det gå illa och man kan drabbas av höga skadeståndskrav från andra rättighetsinnehavare, betala licensavgifter eller att tvingas sluta sälja sina produkter, säger Per Bjerndell. dessutom viktigt att undvika så kallat medelbart intrång eller utsätta sig för en sådan risk när man levererar till nästa aktör som kanske står för slutprodukten i värdekedjan, även om ens produkt i sig inte är intrångsgörande. Företag som går ut på den internationella marknaden kommer att möta aktörer som försöker stoppa dem som börjar bli framgångsrika. Därför måste man bevaka konkurrenternas aktiviteter inom teknikutvecklingen, vad de patentskyddar och vad som är fritt tillgängligt. kan vara ogiltiga. Det är därför viktigt att man gör ordentliga nyhetsgranskningar för att ta reda på vad som är känd teknik inför egna patentansökningar. Detta ger även ytterligare input att förbättra företagets Att söka skydd genom exempelvis patent ska man se som en investering. NÅGRA VIKTIGA PUNKTER VID EXPANSION: innovationer, produkter och inte minst patent som skall skydda dessa. Att söka skydd genom exempelvis patent ska man se som en investering, patentering kostar och investeringen måste därför alltid ställas i relation till det värde den kan ge tillbaka till patenthavaren. Ställ er frågan om er innovation är tillräckligt bra och unik, att ni kan bygga en affär kring denna och varför den förtjänar en plats i er portfölj, framhåller Martin Sauer. befinner sig, var har de tillverkning, vilken är den strategi ditt företag skall använda? Kan du på ett smart sätt täcka upp en stor del av marknaden utan att söka skydd i varje enskilt land och på så sätt vara kostnadseffektiv? Piratkopiering är ett stort problem. Här finns en möjlighet att ha tullbevakning inom EU. Det begärs av rättighetsinnehavaren. I dag riskerar alla produkter som är bra att piratkopieras även om konsumentprodukter är vanligast. Kina har blivit lite bättre och det verkar som kineserna själva har minskat sina inköp av piratkopierade produkter. Samtidigt ser vi att piratkopiering ökar i andra länder, till exempel Thailand, säger Jarmo Kääriäinen. Reglera noga avtalen med agenter och återförsäljare. Se till att ha en bakdörr i avtalen om partnern inte sköter sig så som avsågs från början. Var försiktig med exklusivitetsvillkor för att inte bakbinda dig själv och dina möjligheter att själv agera på vissa marknader. Vid användning av återförsäljare och handelsagenter är det bra att ta lokal hjälp för att hitta rätt i juridikdjungeln. Vanliga fällor är att säga upp avtalen för fort och på ett felaktigt sätt som kan förhindra en framtida övergång till ett eget lokalt säljkontor.

11 ROI Return On Investment En bra idé kan leda till en bra affär, men bara om det är en bra affärsidé. return on innovation There s no business like your business STO CPH GOT OSL NORDIA är en skandinavisk advokatbyrå med kontor i Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Oslo. Vi biträder företag och företagare inom alla affärsjuridiska områden. Med vår skandinaviska struktur och vårt internationella nätverk kan vi erbjuda gränsöverskridande lösningar. Ditt bästa är vårt fokus Vad kan vi göra för dig?

12 12 PROFILINTERVJU Roxtec årets exportföretag 2010: Vi sätter kunden i centrum ROXTEC Det känns mycket bra och det är ett gott betyg för vårt fokuserade arbete med att bygga Roxtec. Det får en mycket positiv effekt internt och stärker teamkänslan ytterligare, samtidigt är det en god ingrediens i vårt varumärkesbyggande uppfann Mikael Blomqvist tätningssystemet MultidiameterTM som bygger på en teknik med flera avskalbara lager. Det gör att det är mycket lätt att passa in kablar och rör med olika dimensioner. Det medför också en inbyggd möjlighet för framtida uppgraderingar och byte av kablar/rör. Vårt enkla system har nu blivit en industriell världsstandard, framhåller Fredrik Hansson. mot vatten, brand, gas, rök, skadedjur och elektromagnetisk störning. En stor fördel med tekniken är att installatörerna inte behöver känna till den exakta dimensionen på röret eller kabeln som ska in i genomföringen. De tar bort så många lager som behövs för att kabeln/ röret ska passa. Genomföringarna sitter i en ram som kan vara gjord av stål, eller komposit och infästes i olika typer av material. Dessutom ingår en kompressionsenhet som säkerställer rätt tryck. Roxtec levererar produkter till sektorerna sjöfart, offshore, telekom, järnvägsindustrin/oem, energioch bygg. Tillverkning sker i Karlskrona och cirka 80 procent av försäljningen går via egna säljbolag. Vi är en global marknadsledare inom vår nisch. Vi har skapat ett tydligt koncept i att bygga upp värden för kunden. Vi har en bra teknik och 25 procent av det vi gör är kundspecifika lösningar. Vi jobbar också hela tiden på att skapa nya marknader och vara lönsamma. Jag tror bland annat att kärnkraften blir en mycket intressant marknad för oss. Dessutom växer vindkraft och järnvägssektorn kraftigt. Avancerade byggnader är också oerhört intressant för oss. Vi räknar med att Roxtec ska nå en total omsättning på 1,5 2 mdr kronor inom några år. Roxtec har naturligtvis känt av konjunkturen. Samtidigt har man kunnat vidmakthålla lönsamheten och bolaget är i mycket god form, betonar han. och Fredrik Hansson konstaterar att utvecklingen de senaste två åren urholkat både länder och företag. Därför är det viktigt för Sverige att bygga upp Vi får dina utlandsaffärer att växa Kan du lita på dina kunder? Och vilka risker är du beredd att ta i jakten på nya? Vi på UC är specialister på ekonomisk information om företag i Sverige och Europa. Vi delar gärna med oss av det vi vet. Kontakta oss på så berättar vi mer om hur vi tillsammans kan ta ett första steg mot en livskraftig verksamhet.

internationella affärer

internationella affärer annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons internationella affärer tillväxt på den globala marknaden APRIL 2013 Utlandsetablering vad krävs? E-handel blicka ut i världen Nödvändig kompetens

Läs mer

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta

ADDERAT. Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin. Nr 1 2011. samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta ADDERAT samlade erfarenheter kring IT och affärsnytta Nr 1 2011 Ett bra affärssystem skall utveckla affären, inte bara redovisa ekonomin Företaget Elga, en av Nordens ledande aktörer inom tillsatsmaterial

Läs mer

Framtidens entreprenör

Framtidens entreprenör ANNONS MAJ 2015 STARTAFORETAG.NU Hela denna tematidning är en annons från Mediaplanet ANNONS LÄS PÅ SAJTEN om hur du kan göra redovisning i molnet! FRAMGÅNGSGUIDEN visar tjänsterna du behöver. s20 JONAS

Läs mer

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation

Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation Ab svensk exportkredit Årsredovisning 2013 swedish export credit corporation 6. SO har ordet 8. Vd har ordet 10. Finansiella nyckeltal 11. Viktiga händelser 12. Peter Yngwe 30 år på sek 16. Uppdrag och

Läs mer

STARTA & DRIVA företag

STARTA & DRIVA företag STARTA & DRIVA företag januari 2011 Revisionsplikten slopad för små aktiebolag Experternas bästa tips till egna företagare Franchise ett lyckat koncept Cecilia Dahlgren om entreprenörskap och Venture Cup

Läs mer

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till.

PATENT & VARUMÄRKEN STARKA VARUMÄRKEN. Micco Grönholm, varumärkesstrateg: Knepet är att skapa förväntningar som varumärket alltid kan leva upp till. ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS November 2012 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK!

Läs mer

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE

ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING OM EKONOMI FÖR FÖRETAGARE ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING Redovisningskonsulter auktoriseras Från

Läs mer

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör?

Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Patrik Persson Tommy Andersson Vad krävs för att bli en framgångsrik entreprenör? What does it take to become a successful entrepreneur? Företagsekonomi C-uppsats

Läs mer

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV)

Susanne Ås Sivborg, GD Patent- och registreringsverket (PRV) Välkommen till www.prv.se. Vår nya webbplats som tack vare en bättre sökmotor på ett enkelt sätt erbjuder information om immaterialrätt. Låt dig inspireras av våra texter som visar vad som går att skydda.

Läs mer

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET

2 JUNI 2009 HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Nr.2 / Juni 2009 LEASING 3TIPS INVESTERA UTAN ATT BINDA DITT KAPITAL Leasa i stället för att köpa: Ett smart alternativ i lågkonjunktur

Läs mer

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni

IPROMMA Institutet AB. En given mötesplats för svenskt och nordiskt näringsliv. Sid 6. Sid. 48 60 procents ökning för IP-telefoni IPROMMA Institutet AB Individanpassad utbildning sedan 1993 08-760 96 96 www.ipromma.se Laserskärning Stansning Bockning Svetsning www.rotage.se Saknad kan inte beskrivas i ord. Postgiro: 90 20 90-0 Årgång

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet!

KREDITHANTERING. Omvälvning. Konsumentinkasso. Elektronisk fakturahantering. Kreditförsäkringar. Vi köper dina fakturor och säljer trygghet! ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS KREDITHANTERING MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI APRIL 2011 Konsumentinkasso står för tillväxten inom branschen Elektronisk fakturahantering

Läs mer

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter

Marcus Carloni. Kreditförsäkringar. om transparens på factoringmarknaden. maximera likviditeten i företaget. Moderna kassasystem stora möjligheter annons hela denna bilaga är en annons från smart media annons kredithantering maximera likviditeten i företaget JUNI 2013 Kreditförsäkringar öka affärstryggheten Moderna kassasystem stora möjligheter Bankernas

Läs mer

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002

ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS EKONOMI FÖR FÖRETAGARE REDOVISNING REVISION EKONOMI JURIDIK PLANERING NUMMER 1 DECEMBER 2002 Revision och rådgivning - så nyttjas revisorn

Läs mer

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar.

Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Tack för att du har köpt den här boken om hur du som företagare kan paketera din kunskap, sälja den och tjäna mer pengar. Jag hoppas att boken ger dig nya perspektiv på hur du på bästa sätt kan ta vara

Läs mer

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium 2012:4 E-handel nya möjligheter, nya hinder En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag

Bli expert på offentlig upphandling Så gör du en affärsplan Skaffa kapital Rätt kompetens till ditt företag Nummer 2 september 2012 Pris 35 kr En tidning från Företagarna Stockholms stad Tidningen för alla som vill ha ett förbättrat företagarklimat i Stockholm Upprop: Politiker börja investera pengarna rätt

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6

Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Gästkrönikör Anna-Lena Bohm, ordförande för SME inom Svenskt Näringsliv Importmomsen förändras årsskiftet 2014/2015. Sidan 6 Företagsakuten kan vara räddningen när förändring krävs. Sidan 8 TILL FÖRETAGARE

Läs mer

FORDONS KOMPONENTEN LEAX. ger järnet i ANNIE LÖÖF. TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles 1/2012

FORDONS KOMPONENTEN LEAX. ger järnet i ANNIE LÖÖF. TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles 1/2012 ISSN-1652X 1/2012 FORDONS KOMPONENTEN FKG FORDONSKOMPONENTGRUPPEN TEMA: Etableringsstrategier Verka lokalt, agera globalt receptet för Laxå Special Vehicles LEAX ger järnet i Brasilien ANNIE LÖÖF om den

Läs mer

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker

Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden. en jämförelse mellan svenska banker Bankers marknadsstrategier på bolånemarknaden en jämförelse mellan svenska banker Kandidatuppsats VT 2012 Industrial and Financial Management Författare: Emelie Johansson 870128 Helena Nilsson 900827 Handledare:

Läs mer

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM

LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM ANNONS HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS LÖNSAMMA AFFÄRSSYSTEM MEDFÖLJER SOM TEMATIDNING I DAGENS INDUSTRI JANUARI 2011 Trendspaning de stora systemen blir bredare, de små blir smalare

Läs mer

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin

MyBusiness. Nytt liv som entreprenör. Magazine Special. Eva Norlings begravningsbyrå tar hjälp av PwC med ekonomin MyBusiness Magazine Special En tidning för företagare Försäljning Rätt pris med rätt rådgivning Ägarskap Delägarprogram lyfte Ledarskaparna Snabbväxare Leos Lekland trotsar lågkonjunktur Eva Norlings begravningsbyrå

Läs mer

Så bygger du snabbväxare

Så bygger du snabbväxare NÄRINGSLIV Nr 3 Årg. 11 Vecka 39 2014 Smidigt system gav Jenny Axinge ny affärsidé Jenny Axinge på Eskebo Hyvleri. Foto: Christer Hansson Oväntat många får jobb Arbetslösheten minskar snabbare än Arbetsförmedlingens

Läs mer

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP

FRAMGÅNG ÄR INGEN SLUMP ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS Maj 2013 Med dagstidningens räckvidd och facktidningens fokus LÄS TIDNINGEN I DIN IPAD ELLER IPHONE. LADDA NER APPEN FRÅN QIOZK! LADDA

Läs mer

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22

Innehåll. Inledning 6. Så driver vi Volati framåt 8. Tankar om affären med Kellfri 12. Så fogades TeamOlmed samman 16. Så arbetar Corroventas vd 22 2010 VOLATI 2010 5 Innehåll Inledning 6 Så driver vi Volati framåt 8 Tankar om affären med Kellfri 12 Så fogades TeamOlmed samman 16 Så arbetar Corroventas vd 22 Martin investerar åt Volati 24 Volati stöder

Läs mer

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland

OCH SEN DÅ......en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland ...en rapport om tillstånd och framtidsdrömmar i lågkonjunkturens Västra Götaland Augusti 2009! 1 Och sen då... om framtidsdrömmar Syfte och bakgrund Syftet med denna rapport har varit att göra nedslag

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN. affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL

V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN. affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL V I N N O V A F O R U M V F I 2 0 0 7 : 0 2 TILLVÄXTGENVÄGEN affärsinnovation i svenska tjänsteföretag CARL ELFGREN, PÄR ISAKSSON & PER TORELL I N N O V A T I O N S P O L I T I K I F O K U S Titel : Tillväxtgenvägen

Läs mer