Socialnämnden PROTOKOLL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden PROTOKOLL"

Transkript

1 Socialnämnden Tid Tisdagen den 18 juni 2013 kl. 9:00 12:00. Ajournering kl. 10:15-10:45 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa Hedin (M), 1:e vice ordförande Thomas Stjernquist (MP), 2:e vice ordförande Nasim Malik (S) Muki Botonijc (S) Anne-Cathrine Lind (S) Toni Lavi (S) Kerstin Gustafsson (V) Jan-Ingemar Lundström (M) Måns Linge (M) Helena Swahn-Håkansson (FP) Ersättare Daniel Abrahamsson (S) Siw Einarsson (V) Annika Wistedt (MP) Yvonne Sölvinger (FP) Karl-Gustav Kyrk (KD) Övriga Cecilia Frid Kerstin Edvinsson Anna Pedersen Margit Lindholm Johansson Laila Andersson Kristina Appert Ingela Möller Margareta Ekeroth Åkesson Anslaget på kommunens anslagstavla den 27 juni 2013

2 2 (23) Susanne Elmbro Jenny Johansson 130 Lilian Akthagen 130 Sekreterare Kerstin Edvinsson Justeras Roger Holmberg (S) ordförande Helena Swahn Håkansson (FP)

3 3 (23) Behandling av mötesärende 126 Fastställande av dagordning och protokolljusterare 1. Socialnämnden fastställer dagordningen. 2. Socialnämnden utser Helena Swahn Håkansson (FP) att tillsammans med ordförande justera protokollet. Justering ska ske senast den 2 juli 2013.

4 4 (23) 127 Information från förvaltningschef och ordförande Ordförande Roger Holmberg (S) informerar från samarbetsprojekt med Turkiet. Kalmar kommun och fyra andra svenska kommuner har var och en tre turkiska samarbetskommuner. Ett tvåårigt avtal är undertecknat och utifrån EU-deklaration om kvinnors och mäns rättigheter ska samarbete och utbildning ske kring jämställdhetsarbete och våld i nära relationer. Turkiet har lagkrav att i varje kommun med över invånare ska finnas så kallade shelters, kvinnofridshus. Förvaltningschef Cecilia Frid informerar om lokalsituationen i Riskvarnen. Socialförvaltningen är trångbodd och lokalerna måste bättre anpassas till den verksamhet som bedrivs. Situationen är ohållbar både för personal och besökande. Det handlar om säkerhetsfrågor och otrygghet med anledning av hotfulla situationer, bombhot mm. Lokalerna måste säkerhetsanpassas, fler kontorsrum behövs och mottagning/reception dimensioneras efter antalet besökande. Två alternativa förslag med preliminära kostnadsberäkningar presenterades. Arbetet fortsätter med det förslag som innebär en flytt av socialförvaltningens verksamhet till annan fastighet på Norra vägen. Nuvarande hyreskontrakt löper ut Nämnden kommer att informeras allt efter som planeringsarbetet fortskrider. Vidare informerade Cecilia Frid om turerna kring det kvitto som sägs härröra från en utbetalning till billån från Invandrarservice. Kvittot har visats på kommunfullmäktige i maj månad. Kommunens revisorer har begärt en sammanställning över samtliga utbetalningar överstigande kronor från och med år 2009 och framåt. Sökningar har gjorts i registren och nya sökningar pågår. Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

5 5 (23) 128 Socialnämnden - VO 1 Nedlägging av faderskapsutredning Dnr SN 2013/0292 För detta ärende gäller sekretess enligt 26 kap. 1 första stycket Offentlighetsoch sekretesslagen. Handlingar Tjänsteskrivelse daterad inklusive utredning daterad Bakgrund Om modern vid ett barns födelse inte är gift, om faderskapspresumtionen ifrågasätts, eller om faderskapet hävts av domstol är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs. Utredningen bör bedrivas skyndsamt och vara slutförd inom ett år från barnets födelse, om inte särskilda skäl föranleder annat 2 kap 8 FB. Socialnämnden får lägga ner en påbörjad faderskapsutredning om det visar sig omöjligt att få nödvändiga upplysningar för att bedöma faderskapet, det framstår som utsiktslöst att försöka få faderskapet fastställt i domstol, modern eller särskilt förordnad vårdnadshavare har lämnat samtycke till adoption av barnet enligt 4 kap. 5 a FB eller det av särskilda skäl finns anledning att anta att fortsatt utredning eller rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa. Socialnämnden beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag

6 6 (23) 129 Tillsynsärende enligt Alkohollagen - Restaurang och Pizzeria Mona Lisa, xxxx Dnr SN 2013/0203 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Administrativ åtgärd daterad Bakgrund Socialnämnden beviljade serveringsstället Restaurang och Pizzeria Mona Lisa, Smedbyvägen 67 i Kalmar genom beslut den 11 september 2011 serveringstillstånd tills vidare. Verksamheten har bedrivits utan att anställd och anmäld serveringsansvarig personal fanns på serveringsstället. Socialnämnden meddelar Fadi Alyosef, xxxx, med serveringsställe Restaurang och Pizzeria Mona Lisa, Smedbyvägen 67 i Kalmar en varning med hänvisning till de skäl socialförvaltningen redovisar i sitt tjänsteutlåtande under rubriken bedömning. Bilagor 1. Tjänsteutlåtande daterat Besvärshänvisning

7 7 (23) 130 Rapport från område funktionshinder Enhetschef Jenny Johansson och handledare Lilian Akthagen berättar och redovisar från område Funktionshinder VO1. Ungefär 300 personer har beslut om daglig verksamhet (DV). Fördelningen är i dagsläget 43 % kvinnor och 57 % män. För att hitta så rätt verksamhet som möjligt för den enskilde gör Slussen först en kartläggning om individuella intressen och önskemål. Det är viktigt att vara så genusneutral som möjligt och plocka fram individens intressen utan att se till genus och tradition för en viss aktivitet. Inom daglig verksamhet finns följande verksamheter - Gumsen för personer med socialpsykiatrisk funktionsnedsättning; cykel/teknik, datorer, snickeri, utegrupp, kök - Individuella placeringar - Paka; data/tryckeri, legoarbeten - Företagsgrupper; Pumpen, Maxi, Skälby, Delta, Coop - Aktivitet och Upplevelse: Focus, Engelska vägen, Backen, Upplevelsegruppen, Björkenäsgruppen - Arbetsinriktad sysselsättning; Mobilcenter, Stagg Café, Skapandehuset, Handgjort, Lustgården, Mossgården, Mini Print, Solglimten, Nya Servicegruppen, Snäckan, Norrlidens Servicegrupp, Paka Personalgrupperna arbetar vidare med flera frågeställningar utifrån hur statistiken ser ut när det gäller fördelning mellan könen och jämställdhetsaspekter. Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

8 8 (23) 131 Budgetuppföljning för maj med utfallsprognos Dnr SN 2012/0933 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Ekonomisk uppföljning efter maj 2013 (bildmaterial) Bakgrund Utfallsprognosen efter maj pekar mot ett underskott för socialnämnden på 15,3 mkr. Gemensam verksamhet -1,3 mkr LSS 6 mkr IFO 8 mkr Det är en försämring med 2 mkr jämfört med förra prognosen. Gemensam verksamhet Socialförvaltningens andel i finansieringen av kommungemensamt kontaktcenter samt inköpsportal uppgår till 1,5 mkr. Under 2013 kommer inte effektiviseringar som motsvarar hela kostnaden att kunna ske vilket innebär ett underskott på minst 1,3 mkr. Förhandlingar pågår med serviceförvaltningen om socialförvaltningens kostnadsandel. LSS Volymökning inom LSS Hittills följer volymökningen den plan som upprättats för året. Ramen för volymökning är 10 mkr för Prognosen för volymökningen 2013 inklusive helårseffekten utav den volymökning som skedde under 2012 beräknas till 14 mkr vilket innebär ett underskott på 4 mkr. Personlig assistans Försäkringskassans striktare bedömningar i beviljandet av personliga assistanstimmar innebär ökade kostnader för kommunen under året. De effektiviseringsåtgärder som är på gång innefattar även översyn av personlig assistansverksamheten. Prognosen pekar mot ett underskott på 3 mkr för året. Övriga LSS-verksamheter Inom övriga verksamheter finns risk för underskott och under året har kostnaderna ökat bl. a inom boendeverksamheterna. Arbetet med Rätt till heltid pågår för fullt. I det omställningsarbete som detta medför i verksamheterna har inte vikariekostnaderna ännu minskat i samma utsträckning som tjänstgöringsgraderna ökat. Det innebär att personalkostnaderna blivit något högre under omställningstiden. Underskottet för övriga LSS-verksamheter väntas uppgå till 2 mkr.

9 9 (23) Effektiviseringsåtgärder som är på gång inom LSS väntas dock minska kostnaderna med minst 3 mkr. Prognosen för LSS pekar mot ett underskott på totalt 6 mkr vid årets slut. IFO Försörjningsstöd Utfallet efter de tre första månaderna har minskat med 1,1 mkr jämfört med motsvarande period Sysselsättningsåtgärder, bra samarbete med försäkringskassan mm är några orsaker till resultatet. Utfallet väntas balansera budgeten vid årets slut. Externa placeringar för barn och vuxna Arbetet med att avsluta samt hitta alternativa vårdformer till institutionsplaceringar pågår för fullt. 1 januari 2012 var 36 barn och ungdomar institutionsplacerade och efter sommaren väntas motsvarande antal vara 27. För närvarande har 8 placerade barn/ungdomar eftervård eller är under utsluss. Under maj tillkom två nya placeringar. Placeringskostnaderna för 2013 väntas att minska jämfört med 2012 men prognosen pekar mot ett underskott på 7,5 mkr. Antalet unga vuxna som placerats p.g.a. drogproblematik har ökat jämfört med förra året. Även äldre med förvärvade hjärnskador är en grupp som blir allt fler. Prognosen för placering vuxna missbrukare beräknas till ett underskott på 4,5 mkr. Effekterna av förändringen inom vård på hemmaplan väntas reducera underskottet för samtliga placeringar med minst 4 mkr. Totalt underskott inom IFO-verksamheten beräknas till 8 mkr. Åtgärder Varje verksamhetsområde arbetar med åtgärdsplaner. Syftet är att effektivisera verksamheterna och komma tillrätta med de prognosticerade underskotten. Målet är att sänka kostnaderna till normalkostnad enligt KPB (kostnad per brukare). Analysarbetet efter KPB fortsätter. Bl. a. arbetar en analysgrupp med att ur ett övergripande perspektiv analysera och ta fram ytterligare åtgärdsförslag inom personlig assistans och bostad med särskild service. Gruppens arbete kommer att presenteras i september/oktober. Inom missbruksvården pågår förändringsarbete för fullt och förändringar inom organisationen ska träda i kraft fr.o.m. 1 oktober. Inom insatser för barn/ungdomar kommer förslag till förändringar att presenteras under hösten. Överläggning Under överläggningen framför Kajsa Hedin (M) önskemål om att åtgärdsplanen redovisas med jämna mellanrum för uppföljning i nämnden.

10 10 (23) Efter överläggningen frågar ordförande om nämnden tillstyrker eller avslår Kajsa Hedins (M) förslag. Han finner att nämnden tillstyrker förslaget. 1. Socialnämnden godkänner den ekonomiska uppföljningen efter maj månad Socialnämnden beslutar att åtgärdsplanen redovisas med jämna mellanrum för uppföljning i nämnden. 3. Socialnämnden överlämnar den ekonomiska rapporten för maj 2013 till kommunstyrelsen.

11 11 (23) 132 Förändringar i LSS gällande assistansersättning Dnr SN 2013/0304 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Förändringar i LSS gällande assistansersättning och konsekvenser för socialförvaltningen, daterad Bakgrund Den 16 februari 2012 överlämnade Utredningen om assistansersättningens kostnader sitt betänkande Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning (SOU 2012:6). Konsekvenserna för socialförvaltningen består dels i utökade möjligheter till kontroll och krav på redovisning för att ersättning för personlig assistans ska utbetalas till privata utförare, dels i utökad anmälnings- och uppgiftsskyldighet till Socialstyrelsen och Försäkringskassan. Socialförvaltningen behöver säkerställa att rutiner för inhämtande av uppgifter och för anmälnings- och uppgiftsskyldighet upprättas.. 1. Socialnämnden ger socialförvaltningen i uppdrag att upprätta rutiner, villkor och avtal gällande assistansersättning i enlighet med de lagändringar som träder i kraft den 1 juli Förändringar av villkor och avtal redovisas för beslut i socialnämnden.

12 12 (23) 133 Våld i nära relationer 2013 Dnr SN 2013/0301 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Reviderad Handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer Bakgrund Socialnämnden har sedan tidigare en handlingsplan vid misstanke om våld i nära relationer. Denna uppdaterades senast Bifogad handlingsplan har omarbetats så att den uppfyller rekommendationerna i socialstyrelsens föreskrift 2009:22. Socialnämnden beslutar att anta handlingsplan för arbetet mot våld i nära relationer enligt bifogat förslag.

13 13 (23) 134 Avtal med kvinnojouren Dnr SN 2013/0309 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Ramavtal och avtal mellan Socialnämnder och Kvinnojouren Kalmar, daterade Bakgrund Socialnämnden ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen särskilt beakta att kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående kan vara i behov av stöd och hjälp för att förändra sin situation. Om en våldsutsatt kvinna är i behov av stöd och hjälp akut eller på kort eller lång sikt, bör socialnämnden bl.a. kunna erbjuda henne lämpligt, tillfälligt boende. Det boende som erbjuds bör aven ta emot samt vara lämpligt för medföljande barn oavsett kön och ålder (SOSFS 2009:22). Kvinnojouren i Kalmar bedriver ett skyddat boende för kvinnor. De har som ideell förening i kraft av sin självständiga och oberoende roll rätt att avgöra om de vill tillhandahålla genomförandet av insatser enligt socialtjänstlagen eller helt och hållet på ideell basis. Kommunen får sluta avtal med annan om att utföra kommunens uppgifter inom socialtjänstlagen (2 kap. 5 SoL). Socialnämnden kan, efter utredning och beslut om bistånd, lämna över genomförandet av en insats till en ideell förening såsom kvinnojouren. Det är socialnämnden som bedömer om föreningen i det enskilda är mest lämpad att utföra insatsen och ansvarar för att verksamheten uppfyller kraven om god kvalitet i 3 kap. 3 SoL sam Kvinnojouren Kalmar har tagit fram ett förslag till avtal. Bilaga Förslag till avtal mellan Kvinnojouren i Kalmar och Socialnämnden i Kalmar Socialnämnden beslutar att godkänna upprättat förslag till avtal mellan Socialnämnden och Kvinnojouren Kalmar.

14 14 (23) 135 Socialstyrelsen / Tillsyn våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Dnr SN 2012/0762 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Redovisning av vidtagna åtgärder daterad Bakgrund Socialstyrelsen har i sitt beslut begärt att socialnämnden skall lämna en redovisning av vidtagna åtgärder avseende tillsyn av arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Socialstyrelsen har efter omorganisation lämnat över ärendet till den nya myndigheten Inspektionen för vård och omsorg, IVO. Yttrandet skall därför ställas till IVO. Socialnämnden beslutar att godkänna bilagda redovisning av vidtagna åtgärder och överlämnar den till Inspektionen för vård och omsorg.

15 15 (23) 136 Samverkansöverenskommelse med Landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning Dnr SN 2012/0684 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Samverkansöverenskommelse daterad Barns psykiska hälsa 2013 daterad Bakgrund Samverkansöverenskommelse med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning undertecknades i november 2012 efter beslut i kommunstyrelsen. Socialstyrelsen har i samband med PRIOöverenskommelsen mellan SKL och Socialstyrelsen förtydligat kraven på vad överenskommelsen skall innehålla. För att ta del av den prestationsbaserade ersättningen som är kopplad till PRIO-satsningen krävs bland annat att överenskommelsen revideras med ett tillägg kring anhörigstöd. I samband med revideringen uppdateras också förteckningen över de överenskommelser som är kopplade till den övergripande överenskommelsen. Den del som tillkommit på socialnämndens område är överenskommelse med BUP vilken biläggs förslaget. Socialnämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen att revidera samverkansöverenskommelse med landstinget gällande personer med psykisk funktionsnedsättning enligt bilagt förslag.

16 16 (23) 137 Vuxna KRIS Dnr SN 2013/0308 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Bakgrund Den lokala vuxna KRIS-föreningen (Kriminellas Revansch I Samhället) har vänt sig till Socialnämnden för att få ekonomisk ersättning eller utökat föreningsbidrag till att bedriva ett KRIS-boende. KRIS-boendet ska bedrivas i en större lägenhet där man kan bo tre personer tillsammans. De personer som ska bo i boendet kommer att ha tillsyn kvällar, nätter och helger, samt att de ska delta i KRIS-föreningens schemalagda verksamhet dagtid. De kommer även att få hjälp med att slussas vidare till eget boende, praktik eller arbete. KRIS har ett nära samarbete med Frivården och Socialförvaltningen och kommer för de boende stödja den samordning av insatser som behövs. Föreningen har redan idag ett antal lägenheter (KRIS-lägenheter) knutna till sig där de ger stöd dygnet runt till personer som är villkorligt eller nyligen frigivna från ett fängelsestraff. Detta fungerar bra och det stödet som ges har hjälpt många personer bort från ett liv med droger och kriminalitet. KRIS-föreningen tar ut en tillsynsavgift på 250 kr/dygn när en kommun placerar en person i en KRIS-lägenhet. Socialförvaltningen stödjer idén om ett KRIS-boende och tycker att KRISföreningen ska beviljas ett särskilt riktat föreningsbidrag för att ideellt kunna bedriva ett KRIS-boende. Vuxna KRIS-föreningen i Kalmar föreslås få ett bidrag upp till kr för att på försök under 1 år bedriva ett boende. Bidragets storlek är beräknat utifrån föreningens kostnader för 3 boendeplatser á 250 kr/dygn. Bidraget betalas ut kvartalsvis allteftersom att verksamheten kommer igång. Finansering sker från budgeten för placeringar vuxna. Överläggning Under överläggningen föreslår Kajsa Hedin (M) följande tillägg till beslutet: Utfallet ska redovisas och stämmas av kvartalsvis i socialnämnden. Efter överläggningen är avslutad frågar ordförande om nämnden tillstyrker eller avslår Kajsa Hedins (M) tilläggsförslag. Han finner att nämnden tillstyrker förslaget.

17 17 (23) 1. Socialnämnden beslutar att i enlighet med Socialförvaltningens förslag bevilja vuxna KRIS ett föreningsbidrag upp till kr. 2. Socialnämnden beslutar att utfallet ska redovisas och stämmas av kvartalsvis i nämnden.

18 18 (23) 138 Anmälan av delegationsärenden Serveringsärenden: - SN 2013/0176 daterat om Avskrivning av tillsynsutredning gällande Kalmar FF Event AB, SN 2013/0105 daterat om Avskrivning av tillsynsutredning gällande Intresseföreningen för sjösjukan (IFS), SN 2013/0136 daterat om Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd gällande Hanssons Krog i Kalmar AB, SN 2013/0269 daterat om Ansökan om utvidgad serveringsyta utomhus gällande Kapten Lindström Catering AB, SN 2013/0251 daterat om Ansökan om tillfällig utvidgad serveringsyta gällande Jens & P-G Restaurang AB, Sociala utskottet: - Protokoll daterade , , , omedelbar justering, extra sammanträde, , , omedelbar justering, Delegeringslistor SoL, LVU period : - Barn och Ungdom 1/1 - VO-Individ-familj-sysselsättning 1/1 - Familjehem 1/6 - Utredning BoF3 1/3 - Utredning BoF2 1/12 - Utredning Vuxen övrigt 1/5 - Utredning Vuxen 1 1/74 - Utredning BoF1 1/11 - Mottagning BoU-vuxna-LSS 1/12 - Mottagning Fös 1/56 - Familjerätt 1/10 - Antal beslut per typ och månad 1/8 Ordförandebeslut: - Omplacering enligt 11 tredje stycket LVU daterat enligt 11 LVU daterat jml LVU daterat Utredning daterad om placering enligt 11 tredje stycket LVU daterat om placering enligt 11 tredje stycket LVU daterat Ersättning kontaktperson, kontaktfamilj, familjehem: - Ersättning kontaktfamilj daterat Ersättning kontaktperson/familj daterade , , , , , , , ,

19 19 (23) - Ersättning kontaktperson daterade , , , Socialnämnden godkänner anmälan av delegationsärenden.

20 20 (23) 139 Anmälan av kännedomsärenden Kommunfullmäktige: - Protokollsutdrag 98 Dnr KS 2013/0424 daterat Avgifter för serveringstillstånd, tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel samt vid försäljning av tobak och folköl. - Protokollsutdrag KF 77/2013 Ändringar i Arvodesregler för Kalmar kommuns förtroendevalda Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka): - Anhörigriksdagen i Varberg Systematik för säker evidens Inspektionen för vård och omsorg (IVO): - Information om ny tillsynsmyndighet Förvaltningsrätten i Växjö: - Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr , daterade Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Kammarrätten i Jönköping: - Dom i mål nr daterad

21 21 (23) - Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Kalmar Tingsrätt: - Dom i mål nr B daterad Dom i mål nr B daterad Dom i mål nr B daterad Protokoll i mål nr T daterat Dom i mål nr T daterad Dom i mål nr T daterad Dom i mål nr T daterad Protokoll i mål nr T daterad Dom i mål nr T daterad Dom i mål nr B daterad Protokoll i mål nr T daterat Norrköpings Tingsrätt: - Protokoll i mål nr T daterat Högsta Domstolen: - Protokoll i mål nr Ö daterat Socialnämnden godkänner anmälan av kännedomsärenden 2. Socialnämnden beslutar att domar och beslut i ärenden som kommit till förvaltningen från olika domstolar ska kommuniceras vid sociala utskottets sammanträden. Ansvarig verksamhetschef informeras.

22 22 (23) 140 Inbjudningar och förrättningar - Inbjudan 22 augusti i Växjö Resursfördelning - Nationell konferens september Barns rätt på rätt sätt - Nationell Möteplats Försörjningsstöd i Kalmar den oktober. Kerstin Gustafsson (V), Siv Einarsson (V), Nasim Malik (S) och Roger Holmberg (S) deltar från majoriteten i Nationell Mötesplats Försörjningsstöd i Kalmar den oktober. Kajsa Hedin (M) lämnar namn på deltagare från oppositionen till nämndsekreteraren.

23 23 (23) 141 Övrigt Inget ärende är anmält punkten. Ordförande tackar för visat intresse och engagemang och önskar alla en glad midsommar och en skön och avkopplande sommar.

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 30 september 2014 kl. 9:00-11:45 Ajournering kl. 10:15-10:25, 11:20-11:40

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 30 september 2014 kl. 9:00-11:45 Ajournering kl. 10:15-10:25, 11:20-11:40 Socialnämnden Tid Tisdagen den 30 september 2014 kl. 9:00-11:45 Ajournering kl. 10:15-10:25, 11:20-11:40 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 147-157 ande Roger Holmberg (S), ordförande

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 28 oktober 2014 kl. 9:00-11:35 Ajournering kl. 10:55-11:30

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 28 oktober 2014 kl. 9:00-11:35 Ajournering kl. 10:55-11:30 Socialnämnden Tid Tisdagen den 28 oktober 2014 kl. 9:00-11:35 Ajournering kl. 10:55-11:30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 158-173 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa Hedin

Läs mer

Sammanträdesdatum Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4

Sammanträdesdatum Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4 161, 172, 174, 183, Omedelbar justering 186, 187 Tid 09.30-11.30, 12.50-16.15 Ajournering 14.30-14.20 Plats ande Närvarande ersättare Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL

Socialnämnden PROTOKOLL Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 juni 2014 kl. 9:05-11:50 Ajournering Ajournering kl 11:00-11:30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 115-129 ande Roger Holmberg (S), ordförande

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 38-54 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden Tid Plats Omfattning Beslutande Ersättare Övriga

PROTOKOLL Socialnämnden Tid Plats Omfattning Beslutande Ersättare Övriga Socialnämnden Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 9:00 11:45 Ajournering kl. 10:55-11:05 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 228-247 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 maj 2013 kl. 10:00 15:45 Ajournering kl. 11:50-13:00, 14:35-14:55, 15:30-15:40

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 maj 2013 kl. 10:00 15:45 Ajournering kl. 11:50-13:00, 14:35-14:55, 15:30-15:40 Socialnämnden Tid Tisdagen den 21 maj 2013 kl. 10:00 15:45 Ajournering kl. 11:50-13:00, 14:35-14:55, 15:30-15:40 Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 101-123 ande Roger

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 9:00-11:10

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 9:00-11:10 Socialnämnden Tid Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 9:00-11:10 Ajournering kl. 10:30-11:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 130-146 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa Hedin

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2010-01-19 9 8-24 Tid 14.00-16.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 13: Ajournering kl

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 13: Ajournering kl Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 13:00-16.20 Ajournering kl. 15.45-16.15 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 174-193 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL

Socialnämnden PROTOKOLL Socialnämnden Tid Tisdagen den 20 augusti 2013 kl. 10:00 14:00 Ajournering kl. 11:00 11:10 och kl. 12:05 13:05 Plats Socialförvaltningen, Riskvarnen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 142-165 ande Roger

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 125 2009-10-20 119-135 Tid 14.00-17.05 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD)

Läs mer

KALMAR KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 72 Socialnämnden. Tid Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

KALMAR KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 72 Socialnämnden. Tid Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar KALMAR KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 72 66-85 Tid 13.30-16.15 Plats Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Roger Holmberg (S) Karl-Gustav

Läs mer

Ersättare Muki Botonijc (S), 194, Siw Einarsson (V), 194, Karl-Gustav Kyrk (KD), deltar ej i 195 på grund av jäv

Ersättare Muki Botonijc (S), 194, Siw Einarsson (V), 194, Karl-Gustav Kyrk (KD), deltar ej i 195 på grund av jäv Socialnämnden Tid Tisdagen den 16 december 2014 kl. 9:00-11.45 Ajournering kl. 11.00-11.30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 194-210 ande Roger Holmberg (S), ordförande, deltar

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 1 1-11 Tid 14.00-15.40 Plats Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Beslutande Christina Magnusson (s) ej 2 Karl-Gustav Kyrk (kd) Nasim Malik (s) ej 2 Anette Lingmert (s) Anne-Cathrine

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 10:00-11:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 10:00-11:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 10:00-11:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 150-163 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander (M), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 183-196 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 95 91-107 Tid 14.00-16.10 Plats Beslutande Närvarande ersättare Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Nasim Malik (S) Anette Lingmert (S)

Läs mer

Socialnämnden. Plats Socialförvaltningen plan 4 PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 18 december 2012 kl. 9:00 14:15 Ajournering 9:35-10.20 samt 12:00 13:15

Socialnämnden. Plats Socialförvaltningen plan 4 PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 18 december 2012 kl. 9:00 14:15 Ajournering 9:35-10.20 samt 12:00 13:15 Socialnämnden Tid Tisdagen den 18 december 2012 kl. 9:00 14:15 Ajournering 9:35-10.20 samt 12:00 13:15 Plats Socialförvaltningen plan 4 Omfattning 250-267 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa Hedin

Läs mer

Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 3

Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 3 Socialnämnden Tid Torsdagen den 21 mars 2013 kl. 10:00-14:35 Ajournering kl. 10:45-10:55, 12:00-13:10 och 13:35-13:50 Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 54-71 ande Roger

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar 15 14-22 Tid 14.00-16.10 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Roger Holmberg (S) Kajsa Hedin (M) Thomas Stjernquist (MP) Nasim

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar 2011-01-03 1 1-13 Tid 14.00-14.45 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Roger Holmberg (S) Kajsa Hedin (M) Thomas Stjernquist

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 11.00-12.45

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 11.00-12.45 Socialnämnden Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 11.00-12.45 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 55-71 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Tid 14.00-17.15 Ajournering 14.15-14.25 Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Tid 14.00-17.15 Ajournering 14.15-14.25 Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Socialnämnden Sammanträdesdatum 93 86-106 Tid 14.00-17.15 Ajournering 14.15-14.25 Plats Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Roger

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 127-139 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden. Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 9:00 14:45 Ajournering 10:45-11:15, 11:30-12:45

Protokoll. Socialnämnden. Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 9:00 14:45 Ajournering 10:45-11:15, 11:30-12:45 Protokoll Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 9:00 14:45 Ajournering 10:45-11:15, 11:30-12:45 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 50-72 ande Roger Holmberg (S) Kajsa

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar 2010-04-20 70 67-80 Tid 14.00-15.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Nasim

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 215, 221, 222, 223, Omedelbar justering 224, 230, 231, 243 Tid 09.00-16.25 Ajournering kl. 10.35-10.45 och 11.55-13.00 Plats Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar Beslutande Beslutande ersättare Roger Holmberg

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar. Siv Gyllensten (M) Sahadet Mavraj (FP) 6-7

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar. Siv Gyllensten (M) Sahadet Mavraj (FP) 6-7 2010-01-04 1 1-7 Tid 14.00-15.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar 2010-10-19 155 143-158 Tid 14.00-16.55 Plats Beslutande Närvarande ersättare Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Nasim Malik (S) Anette

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar KALMAR KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 41 39-55 Tid 14.00-15.25 Plats Beslutande Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2009-06-16 78 74-90 Tid 14.00-16.25 Plats Beslutande Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Nasim Malik (S) Anette Lingmert (S) Anne-Cathrine

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Inga Magnusson (s) tjänstg ersättare för Marika Bjerstedt

Läs mer

Ekonomisk rapport efter mars 2014

Ekonomisk rapport efter mars 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-04-14 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter mars 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den ekonomiska

Läs mer

Bakgrund Sedan tidigare har avgifter i LSS-verksamheten tagits ut och indexreglerats årligen enligt tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige.

Bakgrund Sedan tidigare har avgifter i LSS-verksamheten tagits ut och indexreglerats årligen enligt tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige. UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-04-23 94 Avgifter 2013 Dnr SN 2012/0933 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-04-14 Bakgrund Sedan tidigare har avgifter i LSS-verksamheten tagits ut och indexreglerats

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL

Socialnämnden PROTOKOLL Socialnämnden Tid Tisdagen den 22 november 2016 kl. 10:00-14:00 Ajournering kl. 11:30-12:15 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 164-182 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 3

Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 3 Socialnämnden Tid Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 9:00 13:15 Ajournering kl. 11:50-12:50 Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 29-53 ande Roger Holmberg (S), ordförande

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Övriga närvarande Anna Ekman 81-82 Pär Hansson 81-82 Staffan Lindholm 81-82

Övriga närvarande Anna Ekman 81-82 Pär Hansson 81-82 Staffan Lindholm 81-82 2010-05-18 86 81-94 Tid 14.00-15.45 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Nasim

Läs mer

Ekonomisk rapport efter maj 2015

Ekonomisk rapport efter maj 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-06-08 SN 2014/0652.03.01 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter maj 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (27) Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, Heby, kl 08.30-13.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Jan Albinsson (S) Therese Hellgren (FP) Jan Plantin (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00. FÖREDRAGNINGSLISTA vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00. 1. VAL AV JUSTERINGSMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV TID FÖR JUSTERING Justeringsman: Clas-Jörgen Trohammar Justeringstid:

Läs mer

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta

Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-10-22 198 Motion för yttrande - Förtur för våldsutsatta Dnr SN 2013/0459 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-10-14 Yttrande ska enligt 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 9:00-11:55 Ajournering kl. 11:10-11:40

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 9:00-11:55 Ajournering kl. 11:10-11:40 Socialnämnden Tid Tisdagen den 27 oktober 2015 kl. 9:00-11:55 Ajournering kl. 11:10-11:40 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 163-182 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Individnämndens protokoll 2014-03-25

Individnämndens protokoll 2014-03-25 Datum: Tisdagen den 25 mars 2014 Tid: 17.00 18.35 Plats: Elffröken, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Onsdagen den 26 mars 2014 Paragrafer: 19-28 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-05-17 37 Plats och tid Hjernet, 2011-05-17 kl 13.00-13.20 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Mats Björck (M) Nils Holmberg (KD) Bengt Nilsson (FP), tj

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 9:00 13:25 Ajournering Kl. 10:15 10:20, 11:00 13:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 9:00 13:25 Ajournering Kl. 10:15 10:20, 11:00 13:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 9:00 13:25 Ajournering Kl. 10:15 10:20, 11:00 13:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 30-49 ande Roger Holmberg (S), ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD)

Socialnämnden. Linda Söder Jonsson (S), Birgit Ohlsson (FP), Rune Broström (SD) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, onsdagen den 14 oktober 2015, klockan 14:00-18:20 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Anna-Karin Tornemo

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott Socialnämndens 340-344 2 340 Handlingsplan för att ha ekonomi och verksamhet i balans 2016...6 341 Utredning av socialnämndens prognostiserade underskott...7 342 Avveckling av Mjörngatans serviceboende...8

Läs mer

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl

Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl 1 (11) Plats och tid Beslutande Ekhamras äldreboende, Överum 4 juni 2014 kl. 08.30 12-00 Peter Johansson (M) Leif Aringstam (M) tjg.ers. Ronny Pettersson (S) tjg.ers. Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD)

Améle Jaiem (KD) Cecilia Axelsson (C) Roger Magnusson (S) Peter Söderlund (FP) Orvar Andersson (KD) Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.20 ande Bengt Andersson (C), ordförande Siw Malmsten (FP), vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Tomas Danielsson (M) Eva Hallberg (V) Bengt Ferm

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2009-09-15 113 108-118 Tid 14.00-16.25 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. 16:00, ajournering klockan 14:55-15:10.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. 16:00, ajournering klockan 14:55-15:10. Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 4 november 2014, klockan 13.30-16:00, ajournering klockan 14:55-15:10. ande Tjänstgörande ersättare Görel Nilsson (S) ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 13:30-15:00 Beslutande Janet Kling (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017

Ej verkställda beslut 1:a kvartalet 2017 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Britt Kronberg 2017-04-10 SN 2017/0238.11.01 0480-450956 Socialnämnden Ej verkställda 1:a kvartalet 2017 Förslag till Socialnämnden ar att godkänna informationen

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP)

(S), Bernt Andersson (C), Monica Wastelius (C), Margareta Karlsson (M), Yvonne Ericsson (M) och Olof Lindberg (FP) Socialnämnden 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen tisdagen den 24 mars 2009, klockan 13.15-15.30 Ajournering 14.30-14.45 ande Görel Nilsson (S) ordförande, Carina Granberg (S), Barbro Johansson

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-04-24. Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4, Kalmar

Sammanträdesdatum 2012-04-24. Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4, Kalmar 60-89 Tid 13.00-16.25 Ajournering kl. 14.45 15.05 Plats ande Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4, Kalmar Roger Holmberg (S) Kajsa Hedin (M) Thomas Stjernquist (MP) Nasim Malik (S) Anne-Cathrine

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS

Karl-Arne Larsson (C), ordförande. Kommunkontoret, Heby, 26 november 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 229-246 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (20) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30-12.45 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Inga-Lill Hellgren (S) Susanne Stambolidou-Tellebo (FP) Jan Plantin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2016

Ekonomisk rapport efter september 2016 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2016-10-13 SN 2015/0525.03.01 Tel: 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2016 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2013-02-19. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/11 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.50 16.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S) Agnetha Persson (C) Pernilla Ekelund (FP), tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00

Sida Ulla Rombo Socialkontoret, tisdagen den 28 maj 2013, kl 13.00 2013-05-14 Sida 1-11 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, tisdagen den 14 maj 2013, kl 08:30-09.30 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-10

Sammanträdesdatum Sida 1-10 Sammanträdesdatum Sida 1-10 Socialnämnden 2013-01-30 Plats och tid Socialkontoret, konferensrum Älven, kl 08.30-09.45 ande Bernt Persson (S), ordförande Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167

2011-04-05. Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade LSS. (AU 83) Dnr KS 2010-167 FALKENBERG Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg / I 2011-04-05 102 Rapport över ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen SoL och lag om service till funktionshindrade.

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426

Justering av tillståndsavgifter enligt alkohollagen. (AU 401) KS 2013-426 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-01-14 21 (AU 401) KS 2013-426 KF Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (9) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-09-24 1(9) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-17.50 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson (M)

Läs mer

Ekonomisk rapport efter juli 2015

Ekonomisk rapport efter juli 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-08-05 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter juli 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Rutin utredning 11:1 barn

Rutin utredning 11:1 barn Ansvarig för rutin: Avdelningschef Individ- och familj Upprättad (av vem och datum) Helena Broberg, enhetschef Reviderad (av vem och datum) Beslutad (datum och av vem): Socialförvaltningens ledningsgrupp,

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer