FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00."

Transkript

1 FÖREDRAGNINGSLISTA vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl VAL AV JUSTERINGSMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV TID FÖR JUSTERING Justeringsman: Clas-Jörgen Trohammar Justeringstid: Onsdag kl Justeringsplats: Socialkontoret ALLMÄNNA ÄRENDEN 2. BIDRAGSBROTT POLISANMÄLAN TILLÄGG RIKTLINJER Enligt Bidragsbrottslagen (2007:612) är socialnämnden skyldig att göra en anmälan till polisen om misstanke finns att ett bidragsbrott begåtts. Bidragsbrott innebär att sökanden lämnat en oriktig uppgift eller inte informerat om ändrade förhållanden och genom detta orsakat att en ekonomisk förmån felaktigt alternativt med för högt belopp betalats ut. Hittills har socialnämnden haft som princip att alltid polisanmäla vid bidragsbrott oberoende av omfattning. Det kan finnas skäl att ompröva denna inställning. att misstänkta bidragsbrott överstigande 300 kronor ska i normalfallet anmälas till polisen, samt att misstänkta bidragsbrott understigande 300 kronor ska i normalfallet inte anmälas till polisen. 3. INSPEKTIONSRAPPORT INFORMATION Information om inspektionsrapport Safiren, av boendet för ensamkommande barn och ungdomar, från miljöavdelningen. Bilaga 1 Sid 7 att lägga informationen med godkännande till handlingarna.

2 4. LSS REDOVISNING AV DOM FRÅN HÖGSTA FÖRVALT- NINGSDOMSTOLEN AVSEENDE LEDSAGARSERVICE FÖR ATT GENOMFÖRA SEMESTERRESA Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) konstaterar i dom att insatsen ledsagarservice tar sikte på en tämligen begränsad insats som ska ge möjligheter att genomföra enklare aktiviteter och bryta social isolering. Att åka på utrikes semesterresor kan enligt HFD:s bedömning normalt inte anses vara att genomföra en sådan enklare aktivitet som omfattas av insatsen Ledsagarservice enligt 9 3 p. lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Bilaga 2 Sid 11 att inte bevilja ledsagarservice till utlandsresor med hänvisning till ovanstående dom från Högsta Förvaltningsdomstolen under förutsättning att inte särskilda skäl föreligger. 5. INFORMATION OM IFO:S HANDLINGSPLAN FÖR VÅLDSUT- SATTA KVINNOR OCH BARN Genom lagändring 1 juli 2007 förtydligades i 5 kap. 11 andra stycket socialtjänstlagen (SoL) socialtjänstens ansvar att särskilt beakta kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående får det stöd och den hjälp de behöver. Enligt tredje stycket ska nämnden på motsvarande sätt särskilt beakta att barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna är offer för brott och kan vara i behov av stöd och hjälp. IFO:s handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och barn. Bilaga 3 Sid 27 att godkänna förslaget i sin helhet gällande IFO:s handlingsplan för våldsutsatta kvinnor och barn. 6. FÄRDTJÄNSTTAXA Skånetrafiken har tidigare aviserat taxehöjning avseende sin allmänna kollektivtrafik med cirka 7 %. Kommunfullmäktige har bemyndigat socialnämnden att besluta avseende ändringar av egenavgifter med utgångspunkt från de taxeändringar som genomförs av Skånetrafiken för allmän kollektivtrafik. Arbetsutskottet informerades och beslöt att överlämna ärendet till socialnämnden utan eget förslag. Regionfullmäktige beslutade om ändrade taxor. Skånetrafikens taxor höjs från och med med i genomsnitt 7 %. De procentuellt största höjningarna gäller korta resor.

3 Avgiften för periodkortet i den allmänna kollektivtrafiken har höjts, vilket innebär att periodkortet för arbetsresor inom färdtjänsten höjs till motsvarande nivå. Socialförvaltningen har tagit fram förslag till ändrad färdtjänsttaxa. Bilaga 4 Sid 41 att besluta om ny färdtjänsttaxa enligt förslag, samt att den nya taxan börjar gälla SAMMANSTÄLLNING AV ÅTGÄRDER ENLIGT HANDIKAPP- PLANEN SOCIALFÖRVALTNINGEN Varje nämnd ska sammanställa vidtagna åtgärder enligt handikapplanen och rapportera skriftligen till socialförvaltningen. Socialförvaltningen genomför därefter en sammanställning. Socialförvaltningens sammanställning av åtgärder enligt handikappplanen Bilaga 5 Sid 43 att godkänna socialförvaltningens sammanställning av åtgärder enligt handikapplanen. 8. SAMMANSTÄLLNING AV ÅTGÄRDER ENLIGT HANDIKAPP- PLANEN 2011 Varje nämnd ska sammanställa vidtagna åtgärder enligt handikapplanen och rapportera skriftligen till socialförvaltningen. Socialförvaltningen genomför därefter en sammanställning. Socialförvaltningens sammanställning av de olika nämndernas åtgärder enligt handikapplanen Bilaga 6 Sid 45 att godkänna socialförvaltningens sammanställning av åtgärder enligt handikapplanen och överlämna rapporten till kommunstyrelsen. 9. VÅRD- OCH OMSORGSPLAN Socialnämnden , 99, uppdrog åt socialförvaltningen att utarbeta ett förslag till ny vård- och omsorgsplan för perioden Socialförvaltningens förslag till ny vård- och omsorgsplan. Separat bilaga

4 10. OMVÅRDNADSLYFTET Socialnämnden i Höganäs godkände socialförvaltningens ansökan om stimulansmedel för att delta i omvårdnadslyftet. Ansökan avsåg kronor för år 2011 och har, från Socialstyrelsen, utbetalats till Höganäs kommun. Bilaga 7 Sid 49 Höga vikariekostnader och omfattande administration avseende genomförandet av omvårdnadslyftet påverkar socialförvaltningen. att 2011 avstå stimulansmedel avsatta för omvårdnadslyftet. 11. AMI HUSHÅLLSNÄRATJÄNSTER AB Företaget AMI Hushållsnäratjänster är godkänd leverantör inom kundval serviceinsatser enligt LOV sedan Med anledning av förändring i företaget från enskild firma till AB ansöker AMI Hushållsnäratjänster AB om att bli godkänd leverantör. Bilaga 8 Sid 51 att godkänna AMI Hushållsnäratjänster AB, samt att nuvarande kontrakt med AMI Hushållsnäratjänster upphör. 12. SAMHÄLLSINFORMATION Information om arbetet med Samhällsinformation. Bilaga 9 Sid 59 att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 13. REDOVISNING AV AVVIKELSER ARBETE MED HYGIEN- RUTINEN Avvikelsestatistik för vård och omsorg Separat bilaga att med godkännande lägga informationen till handlingarna. 14. RAPPORT SOMMARAKTIVITETER Rapport från Familjepunktens särskilda aktiviteter under sommaren Bilaga 10 Sid 61 att med godkännande lägga informationen till handlingarna.

5 15. EKONOMISK PROGNOS Ekonomisk prognos för 2011 baserad på redovisning till och med november. Bilaga 11 Sid 63 att lägga informationen om ekonomisk prognos till och med november med godkännande till handlingarna. 16. BUDGETUPPFÖLJNING 2011 Socialförvaltningens sammanställning av budgetuppföljning till och med november Bilaga 12 Sid 65 att godkänna redovisningen av budgetuppföljningen. 17. REDOVISNING AV PROTOKOLL a) Protokoll från sammanträde med Samverkansgruppen Bilaga Sid 71 att godkänna redovisning av protokoll. 18. ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT Serveringstillstånd: a) Tillfälligt tillstånd till allmänheten - Grand Hotel i Mölle AB, Magasin 36. Bilaga 14 Sid 75 - Mölle Byförening, vinprovning. Bilaga 15 Sid 77 - Mölle Byförening, vinprovning. Bilaga 16 Sid 79 - Mölle Byförening, vinprovning. Bilaga 17 Sid 81 - Vasa Orden av Amerika, Logemöte Brödernas afton. Bilaga 18 Sid 83 - Vasa Orden av Amerika, Högtidsmöte. Bilaga 19 Sid 85 - Vasa Orden av Amerika, Julmöte. Bilaga 20 Sid 87 - Fredric och Frida Restauranger AB, Företagarföreningens medlemmar. Bilaga 21 Sid 89

6 b) Tillfälligt utökad serveringsyta - Höganäs Bowling AB. Bilaga 22 Sid 91 c) Återkallat serveringstillstånd - S B Naeini AB, Trappa Upp. Bilaga 23 Sid 93 d) Konkurs - Kullaberg Cuisine AB, Hotell Kullaberg. Bilaga 24 Sid 95 e) Arbetsutskottets protokoll , 178, 185 samt 186. Bilaga 25 Sid 97 att godkänna anmälan av delegationsbeslut. 19. SOCIALCHEFEN INFORMERAR.

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00. FÖREDRAGNINGSLISTA vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00. 1. Val av justeringsman och fastställande av tid för justeringssammanträde Justeringsman: Boel Olsson Litström

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S)

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-03-16 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00-17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2010-01-19 9 8-24 Tid 14.00-16.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, ideella föreningar m.fl. Nr 2/2012 Februari 2012 Socialnämnders respektive ideella föreningars ansvar för god kvalitet m.m. vid utförandet av insatser enligt socialtjänstlagen

Läs mer

Sida 1 av 44. Sammanträdesdatum 2010-06-30. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.30. Närvarande

Sida 1 av 44. Sammanträdesdatum 2010-06-30. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.30. Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-06-30 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 17.30 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 48 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP), 25-47, 52, 53 Charlotta Bermhagen (M) Suzanne Erlandsson (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind (M) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2014-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Obs dag! Onsdagen den 28 maj 2014 kl 16:00 Kommunhuset - Lejonet OBS TID! Öckeröalliansens

Läs mer

1. Val av arbetsutskott 2. Socialnämndens delegationsordning ALLM 1 3. Intern kontroll 2015 ALLM 2. 2. Kostverksamhet vid Stångenäshemmet VOO 2

1. Val av arbetsutskott 2. Socialnämndens delegationsordning ALLM 1 3. Intern kontroll 2015 ALLM 2. 2. Kostverksamhet vid Stångenäshemmet VOO 2 Socialnämnden kallas till sammanträde onsdagen den 21 januari 2015, kl. 9.00 i sammanträdesrum Borgmästaren, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare. BILAGA Öppet sammanträde,

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M), ej 135 Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Sammanträdestid: 2014-11-20 kl. 9.15 17.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00. Icke tjänstgörande ersättare:

Sammanträdestid: 2014-11-20 kl. 9.15 17.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00. Icke tjänstgörande ersättare: Individ- och myndighetsnämnden 2014-11-20 1/31 Sammanträdestid: 2014-11-20 kl. 9.15 17.20 Ajournering för lunch kl. 12.00-13.00 Lokal: Ledamöter: Maria Forsberg (S), ordförande Bill Wallberg (S) Anette

Läs mer

Delegationsordning för Socialnämnden

Delegationsordning för Socialnämnden FÖRFATTNING 1.3.5 Antagen av socialnämnden 10/15 Delegationsordning för Socialnämnden Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i Kommunallagen möjlighet

Läs mer

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Socialnämnden 21 juni 2011 Allmänna ärenden

KROKOMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 Socialnämnden 21 juni 2011 Allmänna ärenden Sammanträdesdatum Sida 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Uppföljning efter 5 månader 2011 3 Förslag till ny organisation Individ- och familjeomsorgen 4 Förslag till ny organisation Socialförvaltningen 6 Ansökan

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 4 juni 2014 Ärende 1 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Marianne Iggmark 2014-05-15 2014-007125 1 Socialnämnden Revidering

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning,

Läs mer

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002?

Socialtjänstlagen. Vad gäller för dig från 1 januari 2002? Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? 1 Socialtjänstlagen Vad gäller för dig från 1 januari 2002? 3 De viktigaste förändringarna i den nya socialtjänstlagen 3 Vem är socialtjänstlagen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-08-15 1 (36) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Fredagen den 15 augusti 2012, kl. 08:30 17:00 Agnetha Eriksson, ordförande Linda Eriksson, ersätter Tommy

Läs mer

Olof Suneson (M) Inger Nilsson (V), 17-18

Olof Suneson (M) Inger Nilsson (V), 17-18 SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-02-03 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00

OBS! Extra sammanträde med socialnämnden den 2011-08-17 kl 10.00 Socialnämnden 2011-06-29 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(18) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 29 juni 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 B-lista

Läs mer

Jan Hallström. Protokollet justerades i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Socialnämndens arbetsutskott

Jan Hallström. Protokollet justerades i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 0 Plats och tid Stadshuset; sammanträdesrum Torsö klockan 08:00-12.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande May-Brith Jansson (C) Ledamot Bengt

Läs mer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer Inledande bestämmelser 1 Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande

Läs mer

Individnämndens protokoll 2013-10-01

Individnämndens protokoll 2013-10-01 Datum: Tisdagen den 10 oktober 2013 Tid: 17.00 18.45 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 4 oktober Paragrafer: 84-94 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19

Sammanträdesdatum 2014-10-22. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00. 2 Mål SN 14/24. 3 Föregående protokoll SN 14/19 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-22 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 22 oktober 2014, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Godkännande av dagordning

Läs mer

Justeringens plats och tid Socialkontoret senast 2010-06-30 Paragraf 24-38/10. Justerande..

Justeringens plats och tid Socialkontoret senast 2010-06-30 Paragraf 24-38/10. Justerande.. 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 16 juni 2010, kl 14.00 16.45 ande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson

Läs mer

Meddelandeblad. Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld

Meddelandeblad. Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Meddelandeblad Mottagare: Socialnämnder, frivilligorganisationer och ideella föreningar m.fl. December 2009 Socialnämndens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Den 1 juli 2007 ändrades

Läs mer

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11

Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 Bilaga. 39 Socialnämnden 2013-05-22 Reservation ärende 5: Riktlinjer för bedömning av insatser enligt SOL. Vi socialdemokrater tycker det är positivt att man

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 41 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP) 84, 85, 87, 90, 91, 94-96, 99-108 Charlotta Bermhagen (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer