Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdestid kl Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind (M) Gunilla Tengvall (M) Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson (KD) Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) Marie Ljung (M) Lászlo Aranyos (SPI) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Inger Nilsson (V) socialchef Göran Jönsson IFO/LSS-chef Arne Nilsson vård- och omsorgschef Johan Holmer administrativ chef Kenneth Riton enhetschef Tina Sjödahl utredare/utvecklare Ewa Sjöborg medicinskt ansvarig sjuksköterska Malin Sundström socialsekreterare Dorte Svensson förvaltningssekr. Malin Lundberg Justering Utsedd att justera Ethel Bengtsson Plats och tid socialkontoret kl Signaturer Utdragsbestyrkande

2 SOCIALNÄMNDEN Sida 2 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter Sekreterare... Malin Lundberg Ordförande... Anita Söderlind Justerande... Ethel Bengtsson Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla betygar Anslaget nedtaget den Signaturer Utdragsbestyrkande

3 SOCIALNÄMNDEN Sida 3 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Allmänna ärenden 26 Dnr 2010/SOC053 Riktlinjer för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd i Höganäs kommun revidering Socialförvaltningen har tagit fram förslag till revidering av riktlinjer för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd i Höganäs kommun. Bilaga 21 Arbetsutskottet behandlade ärendet , 18. Socialnämnden beslutade att med redaktionella ändringar anta reviderade riktlinjer för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd i Höganäs kommun. Signaturer Utdragsbestyrkande

4 SOCIALNÄMNDEN Sida 4 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC054 Riktlinjer för hantering av vårdtagarnas privata medel på vårdboenden i Höganäs kommun Socialnämnden uppdrog , 41, åt förvaltningen att revidera regler och riktlinjer för hantering av privata medel. Socialförvaltningen har tagit fram förslag till anvisningar. Bilaga 22 Arbetsutskottet behandlade ärendet , 20. Socialnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag att anta riktlinjer för hantering av vårdtagarnas privata medel på vårdboenden i Höganäs kommun enligt förslag. Signaturer Utdragsbestyrkande

5 SOCIALNÄMNDEN Sida 5 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC055 Färdtjänstupphandling Nuvarande avtal med Taxi Höganäs AB om färdtjänsttransporter går ut Socialnämnden beslutade , 182, att uppdra åt socialförvaltningen att ta fram förslag till förfrågningsunderlag inför ny upphandling av tjänsten. Socialförvaltningen har i samarbete med inköpsavdelningen tagit fram förslag till förfrågningsunderlag. Bilaga 23 Ärendet behandlades i arbetsutskottet , 21. Socialnämndens beslutade enligt arbetsutskottets förslag att anta förfrågningsunderlag inför färdtjänstupphandling i enlighet med socialförvaltningens förslag. Signaturer Utdragsbestyrkande

6 SOCIALNÄMNDEN Sida 6 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC025 Föreningsbidrag bidrag till HSO Handikappföreningarnas samarbetsorganisation (HSO) i Höganäs har i skrivelse hemställt att socialnämnden ändrar sitt beslut vad avser bidrag till HSO Höganäs. Man för fram att föreningens hyreskostnader inte täcks på grund av de ändrade bidragsvillkor som socialnämnden har beslutat om. Bilaga 24 Arbetsutskottet behandlade ärendet , 22. Socialnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag att att inte ompröva beslut avseende föreningsbidrag, samt besvara skrivelsen från HSO med att kommunstyrelsen enligt uppgift har avsatt medel för att kompensera HSO för hyreskostnader. Signaturer Utdragsbestyrkande

7 SOCIALNÄMNDEN Sida 7 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC051 Alkohollagen ansökan om dispens från krav på kassaregister för Café Amanda och Tivolihuset Frågan om kassaregister för kultur- och fritidsförvaltningens serveringstillstånd för Café Amanda och Tivolihuset har aktualiserats efter att ny lag om certifierat kassaregister trädde i kraft Bilaga 25 Arbetsutskottet behandlade ärendet , 26. Socialnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag att för kultur- och fritidsförvaltningens serveringstillstånd för Café Amanda och Tivolihuset medge dispens från kravet på kassaregister och inlämning av statistiska uppgifter enligt 8 kap. 5 a alkohollagen då verksamheternas servering är högst begränsad till sin omfattning. Signaturer Utdragsbestyrkande

8 SOCIALNÄMNDEN Sida 8 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC356 Motion värdinna på vårdboende Centerpartiet har till kommunfullmäktige lämnat motion om att införa värdinna på vårdboenden för att uppfylla de boendes behov av social samvaro. Motionen är sänd till socialnämnden för yttrande. Socialnämnden beslutade , 152, att uppdra åt ordföranden att ta fram förslag till yttrande. Ordföranden har tagit fram förslag till yttrande. Bilaga 26 Ärendet behandlades i arbetsutskottet , 41. Socialnämnden beslutade att anta ordförandens yttrande och översända det till kommunstyrelsen. Signaturer Utdragsbestyrkande

9 SOCIALNÄMNDEN Sida 9 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC076 Sälgen verksamhetsberättelse för 2009 från Attendo Care AB Attendo Care AB har lämnat in verksamhetsberättelse för Sälgens vårdboende Bilaga 27 Ärendet behandlades i arbetsutskottet , 44. Socialnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag att godkänna verksamhetsberättelse för Sälgen Signaturer Utdragsbestyrkande

10 SOCIALNÄMNDEN Sida 10 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC039 Personal Direkt gemensam vikariehantering Kommunstyrelsen beslutade , 9, att socialförvaltningens rekryterings- och bemanningsenhet Personal Direkt successivt övertar vikariehanteringen för kommunens städ- och kökspersonal, förskolepersonal och lärare, samt att personalchefen under våren 2010 utreder Personal Direkts framtida organisationstillhörighet. Ordföranden menade att kommunstyrelsen borde ha remitterat frågan till socialnämnden före beslut. Ordföranden har därför tagit fram förslag till skrivelse att tillsända kommunstyrelsen med fråga om det är rimligt att ingen av berörda nämnder har fått möjlighet att uttala sig och om kommunstyrelsen kan besluta över annan nämnds verksamhet. Bilaga 28 Socialnämnden beslutade att anta ordförandens förslag till skrivelse och översända den till kommunstyrelsen. Signaturer Utdragsbestyrkande

11 SOCIALNÄMNDEN Sida 11 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC084 Ekonomisk prognos för 2010 februari Socialförvaltningen redovisade ekonomisk prognos för 2010 baserad på redovisning till och med februari. Totalt för socialnämnden beräknas resultat i nivå med budget. Bilaga 29 Ärendet behandlades i arbetsutskottet , 46. Socialnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag att godkänna ekonomisk prognos för Signaturer Utdragsbestyrkande

12 SOCIALNÄMNDEN Sida 12 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC043 Remissvar på Socialdepartementets betänkande, Regler för etablering av vårdgivare Höganäs kommun har utsetts till remissinstans för slutbetänkandet Regler för etablering av vårdgivare Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård (SOU 2009:84). Socialförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande. Bilaga 30 Socialnämnden beslutade att anta yttrandet och översända det till Socialdepartementet. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet reserverade sig muntligen. Signaturer Utdragsbestyrkande

13 SOCIALNÄMNDEN Sida 13 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC080 Tillsyn av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning Socialstyrelsen och länsstyrelserna har granskat kommunernas insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning. Målet med granskningen har varit att ge en aktuell bild av kommunernas stöd och service till personer med psykiska funktionshinder på lokal och nationell nivå, samt att identifiera om kommunernas insatser är samordnade med den psykiatriska vården och, i förekommande fall, primärvården. Socialstyrelsen har beslutat att berörda vårdgivare, däribland Höganäs kommun, senast den 10 maj 2010 till Socialstyrelsen ska sända en redovisning om vidtagna åtgärder, hur uppföljning av dessa ska ske samt hur berörda verksamheter tillsammans arbetar för att uppnå en bättre och samordnad vårdplanering till målgruppen. Bilaga 31 Socialnämnden beslutade att uppdra åt socialförvaltningen att ta fram och skicka in redovisning enligt Socialstyrelsens beslut. Signaturer Utdragsbestyrkande

14 SOCIALNÄMNDEN Sida 14 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC217 Tillsyn av handläggning inom familjehemsvården - information Information om beslut från Länsstyrelsen i Skåne län avseende tillsyn enligt 13 kap. 2 socialtjänstlagen (SoL) av handläggningen inom familjehemsvården i Höganäs kommun. Länsstyrelsen har beslutat att avsluta ärendet. Bilaga 32 Socialnämnden beslutade att godkänna information om tillsyn av handläggning inom familjehemsvården. Signaturer Utdragsbestyrkande

15 SOCIALNÄMNDEN Sida 15 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC089 Avvikelsestatistik för vård och omsorg Statistik avseende avvikelser inom vård och omsorg har sammanställts för åren Bilaga 33 Det noterades att socialnämnden framöver önskar mer regelbundna rapporter om avvikelser, om möjligt kvartalsvis. Socialnämnden beslutade att lägga information om avvikelser inom vård och omsorg till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

16 SOCIALNÄMNDEN Sida 16 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC110 Kvinnojouren i Höganäs redovisning av utvecklingsmedel 2009 Länsstyrelsen i Skåne län beslutade att bevilja Höganäs kommun kronor för att utveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Kommunen har utbetalt beviljade projektmedel till Kvinnojouren i Höganäs som har genomfört projektet. Kvinnojouren har lämnat in slutrapport och ekonomisk redovisning till socialförvaltningen. Socialförvaltningen har sammanställt slutrapport och redovisning till Länsstyrelsen i Skåne län. Bilaga 34 Socialnämnden beslutade att godkänna socialförvaltningens slutrapport och redovisning av utvecklingsmedel till kvinnojoursverksamheter 2009 och översända dessa till Länsstyrelsen i Skåne län. Signaturer Utdragsbestyrkande

17 SOCIALNÄMNDEN Sida 17 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC087 Kvinnojouren i Höganäs ansökan om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen i Skåne län Kvinnojouren i Höganäs har till socialnämnden, för vidarebefordran till Länsstyrelsen i Skåne län, lämnat in ansökan om utvecklingsmedel för år 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som har bevittnat våld. Bilaga 35 Socialnämnden beslutade att godkänna ansökan och översända den till Länsstyrelsen i Skåne län. Signaturer Utdragsbestyrkande

18 SOCIALNÄMNDEN Sida 18 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC027 Överenskommelse om program för en god äldreomsorg - information Staten och Sveriges kommuner och landsting har ingått överenskommelse om ett program för god äldreomsorg. Bilaga 36 Socialnämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

19 SOCIALNÄMNDEN Sida 19 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC090 Revisionsrapport uppföljning av granskningar genomförda år 2008 Kommunrevisorerna har genomfört en uppföljning av granskningar genomförda under 2008 och sammanställt resultatet i en rapport. Bilaga 37 Socialnämnden beslutade att godkänna information om revisionsrapport. Signaturer Utdragsbestyrkande

20 SOCIALNÄMNDEN Sida 20 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC068 Val av ersättare till arbetsutskottet Eftersom Margareta Ölwe (M) har avsagt sig sin plats i socialnämnden ska ny ersättare till arbetsutskottet utses. Socialnämnden beslutade att utse Clas-Jörgen Trohammar till ny ersättare i arbetsutskottet. Signaturer Utdragsbestyrkande

21 SOCIALNÄMNDEN Sida 21 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Redovisning av protokoll och protokollsutdrag a) Protokoll från sammanträde med kommunala handikapprådet b) Protokoll från sammanträde med samverkansgruppen c) Protokoll från sammanträde med samverkansgruppen d) Protokoll från sammanträde med Ledningsgrupp och styrgrupp i projektorganisation för äldreboende och bostadsanpassning e) Utdrag från sammanträde med kommunfullmäktige , 4. f) Utdrag från sammanträde med kommunfullmäktige , 5. g) Utdrag från sammanträde med kommunfullmäktige , 6. h) Utdrag från sammanträde med kommunfullmäktige , 8. Socialnämnden beslutade att godkänna redovisning av protokoll och protokollsutdrag. Signaturer Utdragsbestyrkande

22 SOCIALNÄMNDEN Sida 22 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Anmälan av delegationsbeslut a) Serveringsärenden Bolagsförändring - Kullaberg Cuisine AB Bilaga 38 Tillfälligt tillstånd till slutna sällskap - Höganäs Bowling AB - Peter Göransson, Mölleföreningen - Oldsbergs Ost, 5 tillfällen - Vikens IK, årsfest - Fredric & Frida AB, Företagarföreningen - Fredric & Frida AB, Företagarföreningen - Fredric & Frida AB, Företagarföreningen - Vasa Orden av Amerika - Vasa Orden av Amerika Bilaga 39 Bilaga 40 Bilaga 41 Bilaga 42 Bilaga 43 Bilaga 44 Bilaga 45 Bilaga 46 Bilaga 47 Återkallat serveringstillstånd - Prinsens Hamnkrog, Rodna Lundberg Bilaga 48 b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll , 4-5 Socialnämnden beslutade att godkänna redovisning av protokoll och protokollsutdrag. Signaturer Utdragsbestyrkande

23 SOCIALNÄMNDEN Sida 23 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialchefen informerar Höganäs kommun har förekommit i fyra ärenden till Patientnämnden under Inget av ärendena var av allvarligare art. Tidigare år har Höganäs haft noll ärenden. Idag invigdes om- och tillbyggda Vikhaga vårdboende. För ungefär en månad sedan uppmärksammade lokal och nationell media ett Lex Maria-ärende där en vårdtagare på Sälgens vårdboende hade fluglarver i ett sår. Händelsen inträffade i augusti Den sjuksköterska hos Attendo som var ansvarig blev omedelbart skild från sin tjänst. Den drabbade vårdtagaren mår idag bra. Tvisten med kommunalförbundet Medelpunkten har gått till domstol. Kommunen är kallad till förberedande förhandlingar i tingsrätten den 19 april. Sodexo AB driver köket på Vikhaga vårdboende på entreprenad, samt levererar därifrån mat till Ljunghaga vårdboende och till hemvården söder. De senaste månaderna har ett ökat antal avvikelserapporter inkommit avseende bland annat kvaliteten på maten, mängden mat i portionerna och matens näringsmässiga sammansättning. Klagomålen har bland annat uppmärksammats i Helsingborgs Dagblad den 23 mars. Socialförvaltningen har fört ett flertal allvarliga samtal med Sodexos ledning, nu senast måndagen den 22 mars. Detta har lett till att Sodexo har beslutat att chefen för köket, som tidigare har delat sin tjänst mellan köket på Vikhaga och ett kök i Helsingborg, från och med måndagen den 29 mars kommer att finnas på Vikhaga fem dagar i veckan. Socialförvaltningen fortsätter att bevaka och följa upp saken. Åtta nordvästskånska kommuner i samarbete med Helsingborgs sjukhus har tagit fram en standardvårdplan för fallprevention. Vårdplanen innefattar ett system där man enhetligt och konsekvent ska analysera händelser där vårdtagare faller för att kunna vidta lämpliga åtgärder. I Höganäs kommun är det framförallt medicinskt ansvarig sjuksköterska och rehabiliteringsenheten som arbetar med frågan. Kommunens budgetrådgivare planerar att starta en blogg om privatekonomi. Mer information kommer framöver. Riksdagen har nu beslutat att från och med 1 december 2010 kommer Arbetsförmedlingen att ta över introduktionen av flyktingar på arbetsmarknaden. Signaturer Utdragsbestyrkande

24 SOCIALNÄMNDEN Sida 24 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum LSS-kommittén har lämnat förslag på en bred översyn av lagen om stöd och service till vissa personer med funktionshinder (LSS) och personlig assistans. Resultatet av kommitténs förslag blev inte så genomgripande som det från början var tänkt. Den största förändringen är att Försäkringskassan reducerar sina insatser avseende personlig assistans, vilket kan medföra ökade kostnader för kommunerna och olägenheter för brukarna. Kommunfullmäktige antog den 18 mars regelverk för utmaningsrätt av Höganäs kommuns verksamheter. Med utmaningsrätt avses att någon riktar ett önskemål till kommunen om att en del av kommunens verksamhet ska upphandlas. Det innebär alltså inte att den som utmanar automatiskt får uppdraget utan enbart att kommunen måste upphandla verksamheten. Socialförvaltningen har till Regeringen lämnat in ansökan om nya stimulansmedel. I år inriktas projekten bland annat på ett värdigt liv i äldreomsorgen. Den generella trenden är att ansökningar om och redovisningar av stimulansmedel blir mer och mer komplicerade och administrativt krävande. En annan trend är att större vikt läggs vid att kommunen samarbetar med Regionen inom projekt som finansieras med stimulansmedel. Regionen och Kommunförbundet Skåne har skickat ut förslag till ny Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne, det vill säga samverkansavtal. Förslaget var uppe på arbetsutskottet den 24 februari men återremitterades till socialförvaltningen för vidare utredning. Förvaltningen har ställt ett antal frågor kring avtalet till Kenneth Gravin på Kommunförbundet Skåne. Svar har inkommit och ärendet återkommer till arbetsutskottet framöver. Socialnämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna. Ordföranden informerade om att socialnämnden kommer att ha en temadag den 26 maj och att inbjudan kommer framöver. Signaturer Utdragsbestyrkande

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M), ej 135 Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson

Läs mer

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-01-12 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Anita Söderlind (M), utgick

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (25) Plats och tid Dialogen, kommunhuset, Storuman 2012-09-26, kl 09.00 16.00 Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe (Fp) Allan Forsberg (KD) Christin Vallin (S) Bengt Dalemalm

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden 2008-04-22 1 (1-22) Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus tisdagen den 22 april 2008, kl 08.30-12.30 Beslutande Svante Classon (c), ordförande Gunilla Johansson (s) Marianne Pettersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16

Ann-Christin Bingåker. Stefan Lamme. Pia Ingvarsson 2011-02-16 2011-01-25 1 (21) Plats och tid Socialförvaltningen, tisdagen den 25 januari 2011 kl. 9.00 12.10 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29

PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 PROTOKOLL 1 (32) 2015-01-29 Socialnämnden Plats och tid Tekniska kontoret 08:15-15:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Åsa Karlsson (S), vice ordförande Iosif Karambotis (S) Anna Lundström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2009-04-08

Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (28) Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunalkontor, rum Myckelmyrberget, onsdag 8 april, 2009, kl. 9.30 12.00, 13.00 16.00 Beslutande Gun Olofsson, s, ordförande Victoria Lund, s, ersätter Birgitta

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00

2014-05-20. Annelie Cederberg (S) Gunnel Bruhn (SD) 29 gick kl.16.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) 2014-05-20 Plats och tid Socialkontoret, kl.15.00-17.15 ajournering kl.16.30-16.35 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Robin Gustavsson (KD) ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40.

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Skytteanska skolan, Tärnaby 2015-05-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar kl 13.00 13.40. Beslutande Patrik Persson (C) ordförande

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1

Motala kommun Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden 2008-12-17 1 Socialnämnden 2008-12-17 1 Plats och tid Solfjädern, Socialkontoret, Drottninggatan 5, Motala. Onsdagen den 17 december 2008, kl 09.30 16.00. Partigruppsmöten kl. 08.00 09.30. Ajournering för lunch kl.

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55

Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 2012-04-24 1 (26) Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, tisdagen den 24 april 2012 kl. 9.00 11.55 Beslutande Enl särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enl särskild förteckning, sid 2 Utses

Läs mer

Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl 14.00 17.30

Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl 14.00 17.30 1 (14) Plats och tid Konferenssalen Gläntan, Österbo, kl 14.00 17.30 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande Håkan Engström

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer