Register 2013 Socialnämnden

Save this PDF as:
Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Register 2013 Socialnämnden"

Transkript

1 Register 2013 Socialnämnden A Anmälan av beslut enligt delegation 25, 115, 143, 169, 204, 281, 322 Ansökan om fondmedel ur familjen Bünsows hjälpstiftelse 237 Ansökan om prestationsersättning till kommuner att utforma lokala värdighetsgarantier Ansökan om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete för våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare 15 Ansökan om verksamhetsbidrag till föreningar av social karaktär för år Ansökan om verksamhetsstöd för föreningar av social karaktär efter utsatt sista datum för ansökan, behandling av för sent inkommen 352 B Behandling av för sent inkommen ansökan om verksamhetsstöd för föreningar av social karaktär efter utsatt sista datum för ansökan 352 Behovsbedömning äldre och funktionshindrade Beslut om utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare 111 Beslutsattestantförteckning socialförvaltningen för år Bokslut Brukarundersökning inom daglig verksamhet 78 Budget Budget och verksamhetsplan för socialnämnden C D Delegation av beslut med anledning av varsel om strejk, Kommunal 117 Delegationsordning för socialförvaltningen, Revidering 70 Dokumenthanteringsplan socialnämnden 71 E Ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 och rapportering enligt 16 kap 6 f SoL samt beslut enligt 28 a lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 20, 113, 202, 305 Ekonomisk periodrapport 4, 37, 69, 108, 155, tertialrapport 136, 155, 196, tertialrapport 233, 270, 302, 344 Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år Ersättningar till kontaktfamiljer och kontaktpersoner enligt SoL för år Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år Ersättningar till kontaktperson och kontaktfamilj/stödfamilj som korttidsvistelse enligt LSS för år Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år Ersättningar vid familjehemsvård av barn, unga och vuxna, vårdnadsöverflyttningar m.m. för år

2 F Förslag till riktlinjer avseende tillstånd för servering av alkoholdrycker i Timrå kommun 40 Förvaltningschefens verksamhetsrapport 2, 35, 67, 106, 134, 153, 231, 268, 300, 342 Förändringar i asylersättningsförordningen från och med G H Handlingsplan för samverkan I Information från äldreomsorgen 133 Information från öppenvården 1 Information om avslutat ärende INH 2012/ Information om avslutat ärende INH 2011/ Information om avslutat ärende INH 2012/ Information om verksamheten Lärande och Arbete 230 Information om verksamheten vid Familjeresurscenter, FRC 267 Information om Vård- och Omsorgscollege 34 Information om risk- och händelseanalys, metodarbete 152 Information om läsplattor till socialnämnden 105 Intern kontroll, uppföljning 10 Intern kontroll, plan 11 Intervjuer med ensamkommande flyktingbarn i Timrå 276 Investeringsbudget Inventering och redovisning av Omvårdnadslyftet J K Komplettering av beslutsattestant 159, 160, 234, 271 Kopia av beslut, tillsyn av socialttjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld Kvinnojouren i Sundsvalls kommun 163 Kvalitetsledningssystem för socialnämnden i Timrå kommun 341 L LOV, Utredning om förutsättningarna för införande av LOV inom vård- och omsorgsverksamheten 65 LUPP-undersökning 279 M Motion från Gudrun Molander (FP) om att bevilja personer över 85 år särskilt boende utan individuell prövning 74, 197 yttrande Motion från Marcus Molinder (SD) om subventionerade halkskydd för pensionärer 75, 198 yttrande

3 N Nationella brukarundersökningen inom äldreomsorgen 299, 340 O Omvårdnadslyftet 2012, inventering och redovisning 16 Ordföranden informerar 3, 36, 68, 107, 135, 154, 195, 232, 269, 301, 343 P Patientsäkerhetsberättelse för år Personalbokslut år 2012 för socialförvaltningen 39 Personligt ombud år 2012, redovisning av verksamhet och ansökan om stadsbidrag för fortsatt verksamhet år Personligt ombud statsbidrag 164 Plan för intern kontroll 11 Prestationsersättning för att utforma lokala värdighetsgarantier 2012, beslut 21 Q R Rapportering fel och brister, synpunkter och klagomål SoL, äldreomsorg 46, 239 Redovisning av socialnämndens uppdragsbeslut 24, 47, 82, 114, 142, 168, 203, 243, 280, 321, 353 Redovisning av verksamhet med personligt ombud år 2012 och ansökan om stadsbidrag för fortsatt verksamhet år Reglemente för socialnämnden 12 Rekvirering av statsbidrag till kommuner för kompetensutveckling inom den sociala barn- och ungdomsvården 241 Remiss begrepp och termer för ordinationsorsak, 110 Revidering av Delegationsordning för socialförvaltningen 70 Revisionsrapport " Biståndshandläggning inom äldreomsorgen" 81 Revisionsrapport "Jämförelsetal år 2012" 303 Revisionsrapport "Verifikationsgranskning" 5 Riksnormen för försörjningsstöd Riksnormen för försörjningsstöd Riktlinjer avseende tillstånd för servering av alkoholdrycker i Timrå kommun, förslag 40 Riktlinjer för behovsbedömning äldre och funktionshindrade 236 Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 350 Riktlinjer för samverkan mellan socialnämnd och barn- och utbildningsnämnd, revidering 351 Rättelse av justerat protokoll 193 S Sammanställning fel/brister samt synpunkter/klagomål inom Äldreomsorgen 2012 Sammanträdesdagar Samordnad restaurangtillsyn enligt alkohollagen Samordnad restaurangtillsyn enligt alkohollagen Sjukfrånvaron inom socialförvaltningen 298

4 Skrivelser och meddelanden 26, 48, 83, 116, 144, 170, 205, 244, 282, 323, 354 Slutrapport från projekt som fått medel ur anslaget för 2010 för att stärka stödet till våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 73 Slutredovisning av års stimulansmedel för att utveckla vården och omsorgen om äldre personer 72 Statsbidrag för Omvårdnadslyftet , beslut 109 Statsbidrag för personligt ombud i Timrå kommun 164 Svar Tillsynsbesök enligt alkohollagen. 140 Svar på föreläggande INH 2012/ Svar på remiss av slutbetänkandet Ansvarsfull hälso- sjukvård (SOU 2013:44) 278 T Tillsyn av hem för vård eller boende - Ciceronen i Timrå kommun, beslut 17, 79, 199, 275 Tillsyn av Timrå kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld 80 Tillsynsbesök enligt alkohollagen, svar 140 Tillsynsbesök enligt alkohollagen Tillsynsbesök enligt alkohollagen Tillsynsbesök enligt alkohollagen Tillsynsbesök enligt alkohollagen Tillsynsbesök enligt alkohollagen , yttrande 274 Tillsynsbesök enligt alkohollagen Tillsyn enligt 13 kap1 socialtjänstlagen av Timrå kommuns arbete med våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld, beslut 162 Tillsynsplan för gällande tillsyn enligt alkohollagen inom Timrå kommun 41 U Uppföljning av intern kontroll 10 Utredning om förutsättningarna för införande av LOV inom vård- och omsorgsverksamheten 65 Utveckling av dagvården Väpplingen 200 Utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla arbetet med våldsutsatta kvinnor, barn som bevittnat våld och våldsutövare, beslut 111 V Verksamhetsplan för omsorg om funktionshindrade 14 Verksamhetsplan för äldreomsorg 13 Verksamhetsplan individ- och familjeomsorg 139 Verksamhetstillsyn enligt 13 kap 1 SoL och 7 kap 1 patientsäkerhetslagen 43 Verksamhetstillsyn äldreuppdraget, beslut 161 X Y Yttrande avseende tillsynsbesök enligt alkohollagen Yttrande Motion från Gudrun Molander (FP) om att bevilja personer över 85 år särskilt boende utan individuell prövning 197

5 Yttrande Motion från Marcus Molinder (SD) om subventionerade halkskydd för pensionärer 198 Yttrande till Arbetsmiljöverket INH 2012/ Z Å Återrapportering av medel för att kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete mot våld i nära relationer 45 Återrapportering av statsbidrag för att förstärka de sociala insatserna för personer med psykisk funktionsnedsättning 22 Ä Ändring av sammanträdesdag 272 Äskande av medel till försörjningsstöd Ö Överenskommelse om samarbete och samordning mellan kommunerna och landstinget i Västernorrland 167 Överenskommelse om samverkan inom missbruks- och beroendevården 304

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden Protokoll 1(40) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.30 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S) Alf Söderlund (S) Ann-Margret

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 44

Protokoll Sida 1 av 44 Protokoll Sida 1 av 44 Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 36

Protokoll Sida 1 av 36 Protokoll Sida 1 av 36 Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Ann-Margret

Läs mer

Protokoll 1(48) Sammanträdesdatum Socialnämnden

Protokoll 1(48) Sammanträdesdatum Socialnämnden Protokoll 1(48) Plats och tid Idé 9:00-12.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S) Alf Söderlund (S) Ann-Margret

Läs mer

Protokoll 1(38) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-02-20

Protokoll 1(38) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-02-20 Protokoll 1(38) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Elisabeth Tjärnlund (S) Ann-Margret Bäckström (S) Margareta

Läs mer

Protokoll 1. Polstjernan 9:00 12:00

Protokoll 1. Polstjernan 9:00 12:00 Protokoll 1 Plats och tid ande Polstjernan 9:00 12:00 Per-Arne Frisk (S) Elisabeth Tjärnlund (S) Alf Söderlund (S) Ann-Margret Bäckström (S) Anita Hellstrand (C) Gudrun Molander (FP) Maria Fahlén (C) Tjänstgörande

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 1 Plats och tid Polstjernan 09:00 ande ledamöter Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lars Kempe (S) Eduardo

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Lars Kempe (S) ANSLAG/BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Lars Kempe (S) ANSLAG/BEVIS Sida 1 av 22 Plats och tid Polstjernan 09:00-12:00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Alf Söderlund (S) Eduardo Villanueva Pinto (V)

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 24

Protokoll Sida 1 av 24 Protokoll Sida 1 av 24 Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Lennnart Larsson (S) Eduardo

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Gunilla Nilsson (S) ANSLAG/BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Gunilla Nilsson (S) ANSLAG/BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 09:00-12:00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Lars Kempe (S) Gudrun

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Alf Söderlund (S) Gudrun Molander (L) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Alf Söderlund (S) Gudrun Molander (L) ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 09:00 ande Ledamöter Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Gunilla Nilsson (S) ersätter Lars

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Marie Bergman (S) Maria Fahlén (C) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Marie Bergman (S) Maria Fahlén (C) ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 09:00 11.40 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Protokoll Sida 1av 34

Protokoll Sida 1av 34 Protokoll Sida 1av 34 Plats och tid Polstjernan 9:00-11:30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Ann-Margret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Megan Sandberg (L) Lotta Borg (NT) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 28 Plats och tid Polstjernan 09:00-12.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 47

Protokoll Sida 1 av 47 Protokoll Sida 1 av 47 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.40 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 24

Protokoll Sida 1 av 24 Protokoll Sida 1 av 24 Plats och tid Polstjernan 9:00-11:30 ande Ledamöter Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Eduardo Villanueva

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-03-30 2 SN 35 Dnr 25.11 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Information om att redovisning av stimulansbidrag 2007-2010 har gjorts till Socialstyrelsen.

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-03-14 1(11) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.05 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Göran Malmestedt (M) Gunvor

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 43

Protokoll Sida 1 av 43 Protokoll Sida 1 av 43 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Margareta Renlund

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 46

Protokoll Sida 1 av 46 Protokoll Sida 1 av 46 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Angela Bodin (T) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Angela Bodin (T) ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjärnan 09.00 11.45 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S)

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 23

Protokoll Sida 1 av 23 Protokoll Sida 1 av 23 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Protokoll 1(62) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-08-22

Protokoll 1(62) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-08-22 Protokoll 1(62) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S) Ann-Margret Bäckström (S) Margareta

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Mauritz Lindroth (s) Anne Saaristo, socialchef Cecilia Stewart, adm.

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Mauritz Lindroth (s) Anne Saaristo, socialchef Cecilia Stewart, adm. Socialnämndens arbetsutskott 25 oktober 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde

Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Antal: 33 Utsändningsdag: Tisdagen den 26 november 2013 V 49 Kallelse/Underrättelse till Sammanträde Socialnämnden Tisdag 3 December Socialnämnden kallas till sammanträde Tisdag 3 december 2013, kl 11.00,

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Sammanträdesdatum. ... Inga-Lill Ängsund PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen 2016-05-16, kl 1300-1540 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Anita Sköld, M Irene

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-01-28 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 17.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott Innehåll 1 Godkännande av ärendelista... 3 2 Delgivningar... 4 3 Statusrapport över pågående ärenden i socialnämnden... 5 4 Ledningssystem 2018... 6 5 Verksamhetsplan socialnämnden 2018... 7 6 Revisionsrapport

Läs mer

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24

Protokoll 1(35) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-04-24 Protokoll 1(35) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth

Läs mer

2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta emot andras barn i sitt hem, enligt 5 kap 2 socialtjänstlagen

2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta emot andras barn i sitt hem, enligt 5 kap 2 socialtjänstlagen Sekretessärenden 2007-01-24 1 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-02-21 2 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-03-21 3 Nedläggning av faderskapsutredning 2007-05-16 4 Framställan om förbud att ta

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag TYRESÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Tyresö, sammanträdesrum Myggdalen, plan 1 Onsdagen den 19 december 2012 kl 19.00-21.00 Se närvarolista Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 50

Protokoll Sida 1 av 50 Protokoll Sida 1 av 50 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 38

Protokoll Sida 1 av 38 Protokoll Sida 1 av 38 Plats och tid Borgmästaren 9:00-11.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Martin Andersson 87 ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Martin Andersson 87 ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 09:00-11:20 ande ledamöter Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Företräde Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lars

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 1 Plats och tid Polstjernan 09:00 10:45 ande ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) 63-67 Gunilla Nilsson (S) ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 168 Godkännande av ärendelista... 210 169 Anmälan av delegationsbeslut... 211 170 Anmälan av utskottsprotokoll... 212 171 Delgivningar... 213 172 Enheten för integration och nyanlända information...

Läs mer

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna

Tid och plats Kl Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2013-02-19 Tid och plats Kl 18.30 Frösundarummet, socialförvaltningen, Vallentuna Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef Agneta Sandström, controller Terhi Berlin, utredare

Läs mer

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-06-23

Protokoll 1(40) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-06-23 Protokoll 1(40) Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S) tjg ersättare Alf Söderlund (S) tjg ersättare Ann-Margret

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ingrid Sendelbach (KD) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Ingrid Sendelbach (KD) ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 09:00 12:00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Konferensrummet Socialförvaltningen 15 februari 2018 klockan 13:15-15:40 Beslutande Anna Engblom (S) ordförande Anders Öquist (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Annica Jonsson (C) ersättare

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen. BILAGA. 4. Dokumenthanteringsplan för IFO. BILAGA

Kommunkontoret i Bergsjö. 3. Taxor och avgifter inom äldreomsorgen. BILAGA. 4. Dokumenthanteringsplan för IFO. BILAGA NORDANSTIGS KOMMUN Omsorgs- och lärandenämnden KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö Tid: Onsdag 25 mars 2009 kl. 08:30 1. Val av justerare 2. Ekonomirapport

Läs mer

Plats Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5. Ärende Beteckning Förslag SOCN/2017:4

Plats Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5. Ärende Beteckning Förslag SOCN/2017:4 Socialnämnden Kallelse och föredragningslista 2017-03-14 1 (5) Dag och tid 2017-03-21, klockan 08:30 14:45 Plats Nämndrummet, Värjan plan 5, Alva Myrdals gata 5 Beredning har skett 2017-03-08 1. Protokollsjustering

Läs mer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer

Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Öppna jämförelser inom socialtjänsten 2016 Våld i nära relationer Nationella resultat och resultat Nässjö kommun Nytt för öppna jämförelser 2016 gemensam insamling Årets insamling har genomförts genom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-01-26 Anslags nedtagande: 2012-02-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-01-26 Anslags nedtagande: 2012-02-16 Socialnämnden 2012-01-19 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-01-19, kl. 10.10-12.15, 13.15-15.00 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Siw Nordin (M)

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 40

Protokoll Sida 1 av 40 Protokoll Sida 1 av 40 Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Ann-Margret

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-04-27 2 SN 53 Dnr 56.11 770 Patientdatalag Patientdatalag (PdL) SFS 2008:355 trädde i kraft 2008-07-01 och ersatte patientjournallag samt vårdregisterlag och medförde ändringar även

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 40

Protokoll Sida 1 av 40 Protokoll Sida 1 av 40 Plats och tid Borgmästaren 9:00-12.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämnden. Innehåll Innehåll 151 Godkännande av ärendelista... 188 152 Månadsuppföljning 2016... 189 153 Framtida behov inom äldreomsorgen Björkgården... 190 154 Anmälan av delegationsbeslut... 191 155 Anmälan av utskottsprotokoll...

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

Protokoll 1(25) Sammanträdesdatum Socialnämnden

Protokoll 1(25) Sammanträdesdatum Socialnämnden Protokoll 1(25) Plats och tid Tallnäs äldreboende 9:00-12.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S) Alf Söderlund

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2014-01-28 1 (14) Plats och tid Älmhults kommunhus 28 januari 2014 kl. 8.30 11.20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Josefin Grenander (C)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Protokoll. Sammanträdesdatum ANSLAG / BEVIS. Justering av Socialnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla. 1 Plats och tid Polstjernan 09:00-11:30 ande ledamöter Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Gunilla Nilsson (S) ersätter Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Marie

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Rikard Larsson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Underskrifter Sekreterare. Reidun Lorentzon (KD) Rikard Larsson (S) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag 1201111111112020 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2013-12-18 Plats och tid Stora Tjörnsalen, Komnunhuset kl 17.00 19.00 Beslutande och övriga närvarande se nästa sida Utses att justera Rikard Larsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Polstjernan 09:00 11:00 ande ledamöter Per-Arne Frisk (S) Gunilla Nilsson (S) ersätter Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth Svahn (S) Lars Kempe (S) Eduardo Villanueva Pinto (V)

Läs mer

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19 Protokoll 1(29) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ann-Margret Bäckström (S) tjg ersättare Alf Söderlund (S) tjg ersättare Elisabeth

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden (8) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2012-02-08 1(8) Plats och tid Kommunhuset, kl 14.00-18.30 ande Kent Lagrell (M), ordförande Jim Adolfsson (M) Stig Ottosson (M) Anders Kjellgren (M) Gun Simonsson (S) (S) Tommy

Läs mer

PriceWaterHouseCoo pers AB (Carin Hultgren) Torbjörn Nyqvist (Vallentuna kommun) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

PriceWaterHouseCoo pers AB (Carin Hultgren) Torbjörn Nyqvist (Vallentuna kommun) Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) SOCIALNÄMNDENS DIARIUM 12-06 SID 1/4 Datum Diarienr Initierare Rubrik 11-21 Information, Anmälningsskyldighet när barn far illa 11-19 PriceWaterHouseCoo pers AB (Carin Hultgren) Revisorsintyg om projekt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.30 Beslutande Bertil Carlsson, (S) ordförande Peter Agelii (S) Yvonne Wendelius (S) Nils-Erik Henningsson (S) ersättare för Elisabeth Henningsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 14.30 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande 451-495 Hans Sefbom (M), 2:e vice ordförande 447-468,

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Peter Söderlund (L) Bodil Olsson (M) Orvar Andersson (KD) Alvar Hansetun (SD)

Peter Söderlund (L) Bodil Olsson (M) Orvar Andersson (KD) Alvar Hansetun (SD) Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 19 december 2016 kl 15:00-16.30 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt Ferm (S)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2010-08-25 2 SN 96 Dnr 20.10 700 Extra ärende Följande extra ärende godkännes till dagordningen. - Resursfördelningssystem - Förteckning boendeformer Socialnämnden 2010-08-25 3 SN 97 Dnr

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Protokoll 1(24) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-05-23

Protokoll 1(24) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2012-05-23 Protokoll 1(24) Plats och tid Strandbo, Söråker 9:00-12.15 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Tjärnlund (S) Ann-Margret Bäckström

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 37

Protokoll Sida 1 av 37 Protokoll Sida 1 av 37 Plats och tid Polstjernan 9:00-12.00 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Elisabeth Svahn

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Datum Tid 18:30 Myggdalen plan 1 kommun huset. 2 Granskning av dagverksamheten Solgläntan

Datum Tid 18:30 Myggdalen plan 1 kommun huset. 2 Granskning av dagverksamheten Solgläntan KALLELSE / UNDERRÄTTELSE 1 (14) Datum 2016-01-27 Tid 18:30 Plats Myggdalen plan 1 kommun huset Ordförande Sekreterare Andreas Jonsson Anita Lindbohm Dagordning 1 Muntlig information om Nestor - FoU center

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden Tid Starttid 14:00 Sluttid:16:00 Plats Klaessonhuset, Vallgatan 43, Fjugesta ande ledamöter Henrik Hult (C), ordförande John Hägglöf (M), vice ordförande Kjell Edlund (S), 2:e

Läs mer

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal,

Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2017-09-26 Plats och tid: Häradsgårdens samlingssal, 13.30 15.10 Beslutande ledamöter: Övriga närvarande: Martina Johansson (C), ordf. Kenneth

Läs mer

Protokoll Sida 1 av 21

Protokoll Sida 1 av 21 Protokoll Sida 1 av 21 Plats och tid Polstjernan 9:00-11:30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Eduardo Villanueva

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Marie Bergman (S) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Marie Bergman (S) ANSLAG / BEVIS 1 Plats och tid Polstjärnan 09:00 11.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Utses att justera Justeringens plats och tid Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-10 Johan Bergström

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 4-10 Johan Bergström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Falköpingssalen, klockan 13.15-15:00 Beslutande Ersättare Övriga närvarande Justerare Justeringens plats och tid Susanne Larsson (S), ordförande Hans Johansson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-03-04

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-03-04 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 17.05 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) -16.15 Renée Solstad (S) Jan

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Kerstin Ahlin (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kerstin Ahlin (S) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag PROTOKOLL 2012-02-15 1(13) Plats och tid Kung Birger, Furuhällshuset, Kungsängen, kl 16.00 17.20 Beslutande Ledamöter Tina Teljstedt (KD), ordf Anders Åkerlind (M) Björn Liljedahl (M) Martin Normark (FP)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-09-24 2 SN 117 Dnr 110.08 700 Muntlig information Lessebo hemtjänstområde Personal och enhetschef på Berghälla servicehus informerade om arbetet inom hemtjänsten och nämndens ledamöter

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 16.55 Ordinarie ledamöter Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-01-24 1 (12) Plats och tid KS-salen, Kommunhuset, klockan 09.00-12.20 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Rolf Korsbäck

Läs mer

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016

Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 www.pwc.se Riskbedömning Samverkan socialnämnd och omvårdnadsnämnd Solna stad Mars 2016 Ansvarsområden för nämnderna Socialnämnden Socialnämnden ansvarar för att utifrån individens behov erbjuda skydd

Läs mer

Socialkontoret, kl

Socialkontoret, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) 2015-02-24 Plats och tid ande Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.15 Lena Nilsson (S) ordförande Sven-Erik Andersson (C) 1:e vice

Läs mer

Socialnämnden

Socialnämnden Socialnämnden 2011-12-13 96 Plats och tid Hjernet, 2011-12-13 kl. 13.00 13.20 Beslutande Helena Vilhelmsson (C), ordförande Johan Lundkvist (NP) Therese Hoikkala (V), tj ersättare för vakant (M) Nils Holmberg

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Maria Fahlén (C) ANSLAG / BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Maria Fahlén (C) ANSLAG / BEVIS Sida 1 av 20 Plats och tid Polstjernan 09:00-11:00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid IFO-konferens, Öjersbogården, 16.30-20:00 ande Lennart Skansfors (C) ordförande Inga-Stina Hesselius (S) Torsten Jansson (S) Gunnar Tiger (S) tjg. ers Mats Guss

Läs mer

Protokoll

Protokoll 2014-02-26 Socialnämnden Plats och tid Bielkemässen, 2014-02-26, klockan 16:30 Beslutande Sven-Håkan Trygg (S) Jan Engman (C) Gunnel Kask (S) Göran Andersson (M) Lars Malmberg (S) Barbro Backlund (FP)

Läs mer

Protokoll. Sammanträdesdatum. Marie Bergman (S) Megan Sandberg (L) Angela Bodin (T) Elisabeth Svahn (S) ANSLAG/BEVIS

Protokoll. Sammanträdesdatum. Marie Bergman (S) Megan Sandberg (L) Angela Bodin (T) Elisabeth Svahn (S) ANSLAG/BEVIS 1 Plats och tid Polstjernan 09:00-11.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstemän Utses att justera Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Alf Söderlund (S) Elisabeth

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-29 1

Sammanträdesdatum 2014-01-29 1 2014-01-29 1 Plats och tid Sammanträdesrum, 2014-01-29, kl. 08:00 12:00 Beslutande Övriga deltagande Stig Ove Andersson, (S) ordförande Gullvi Dahllöf, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Maria Ixcot-Nilsson, (S)

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Q. 6 VERKSAMHETSPLAN FÖR SOCIALFÖRVALTNINGEN 2015 Inledning Socialnämndens nämndplan för 2015 utgör tillsammans med den av kommunfullmäktige fastställda budgeten, det grundläggande

Läs mer

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L)

Orvar Andersson (KD) Bodil Olsson (M) Maria Sundqvist (S) Peter Söderlund (L) Sida 1 (16) Plats och tid Socialtjänsten, måndagen den 17 december 2018 kl 15:00-16:00 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Bengt

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida (16) 2013-09-17 1 (16) Plats och tid Älmhults kommunhus 17 september 2013 kl. 8.30 11.55 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), vice ordförande John Schöld (S) Lars Ingvert (S) Viktor Emilsson

Läs mer

Einar Wängmark (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Anne Landar-Ohlsson (C) Isa Wallmyr (KD)

Einar Wängmark (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Anne Landar-Ohlsson (C) Isa Wallmyr (KD) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Einar Wängmark (S), Ordförande Carina Nordqvist (S), 1:e vice ordförande Lars Jingåker (S) Ulla Mortimer (M) Anne

Läs mer