Sida 1 av 44. Sammanträdesdatum Plats och tid. Sammanträdestid kl Närvarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 44. Sammanträdesdatum 2010-06-30. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.30. Närvarande"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdestid kl Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Signaturer Anita Söderlind (M) Gunilla Tengvall (M) Lars-Anders Ottosson (M) Göran Engfors (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson (KD) Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) Lena Jörsin (M), utgick 132 p.g.a. jäv Clas-Jörgen Trohammar (M), 132 (lämnade mötet 14.10) Britt-Marie Andersson (C) Mufida Dizdar (FP) Febe Alfredsson (KD) Bodil Cronberg-Gordon (MP) socialchef Göran Jönsson administrativ chef Kenneth Riton enhetschef Anita Hansson enhetschef Tina Sjödahl utredare/utvecklare Ewa Sjöborg vik enhetschef Maud Karlsson LSS-handläggare Gunilla Roslund MAS Malin Sundström enhetschef Cecilia Lindestam-Viebke biståndshandläggare Garbriel Arvidsson biståndshandläggare Anna-Karin Hansson biståndshandläggare Britta Ejlertsson alkoholhandläggare Kate Svensson socialsekreterare Yvette Thorén förvaltningssekreterare Sofia Sandberg Utdragsbestyrkande

2 SOCIALNÄMNDEN Sida 2 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Justering Utsedd att justera Göran Engfors Plats och tid socialkontoret kl Underskrifter Sekreterare... Sofia Sandberg Ordförande... Anita Söderlind Justerande... Göran Engfors Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla betygar Anslaget nedtaget den Signaturer Utdragsbestyrkande

3 SOCIALNÄMNDEN Sida 3 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Allmänna ärenden 124 Dnr 2010/SOC195 Kundval LOV omvårdnaden På uppdrag av socialnämndens arbetsutskott , 23, har socialförvaltningen tagit fram delrapport avseende möjligheten att utöka kundvalet inom hemvården till att omfatta även omvårdnaden. Bilaga 126 I bilagan noteras att det kan vara lämpligt att följande områden ska vara kvar i kommunens regi i ett initialt skede. - larmcentral installation av trygghetslarm, mottagning och förmedling av larm, larmprov - HSL insatser av sjuksköterska och paramedicinare (inkl. hjälpmedel) - nattverksamhet/nattpatrull - matdistribution - all hemsjukvård och/eller larmutryckning för personer som inte erhåller någon form av omvårdnadsinsats Ordföranden menade att initialt bör även utförandet av larminsatser ske genom kommunens försorg. Socialnämnden beslutade att att den fortsatta processen ska baseras på ovanstående avgränsningar. Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverade sig muntligen. Signaturer Utdragsbestyrkande

4 SOCIALNÄMNDEN Sida 4 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC173 Medlemskap i KPR Kullabygdens RPG har inkommit med en skivelse angående medlemskap i kommunala pensionärsrådet (KPR). Kommunala pensionärsrådets arbetsordning framgår av bilagan. Bilaga 127 Bilaga 128 Socialnämnden beslutade att lämna skrivelsen utan åtgärd med hänvisning till nuvarande regelverk. Signaturer Utdragsbestyrkande

5 SOCIALNÄMNDEN Sida 5 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC028 Samverkansavtal mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne Kommunkansliet har översänt Region Skånes förslag till Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne till socialnämnden för yttrande. Bilaga 129 Arbetsutskottet beslöt att återremittera ärendet. Frågeställningen har kommunicerats med Kommunförbundet Skåne. Kommunförbundet Skåne har dessutom sammanställt svar beträffande habilitering. Bilaga 130 Bilaga 131 Socialnämnden beslöt att återremittera ärendet. Arbetsutskottet beslöt att återremittera ärendet. Det noterades att avtalet tillämpas redan från och med i följande avseende: - Region Skåne kommer inte att debitera kommunen för Hospice platser. - Kommunen kommer inte att debitera kostnader för tjänsteköp ASIH. Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att teckna avtal enligt förslaget. Signaturer Utdragsbestyrkande

6 SOCIALNÄMNDEN Sida 6 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC345 Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar Socialnämnden har , 66, behandlat frågan om mottagande av ensamkommande flyktingbarn och flyktingungdomar. Socialförvaltningens underlag framgår av bilagan. Migrationsverket har översänt förslag till avtal. Bilaga 132 Bilaga 133 På arbetsutskottets sammanträde medverkade Björn Carlsson och Jonas Skruve, representanter för Migrationsverket, och lämnade information samt svarade på frågor. Efter avslutad överläggning ställde ordföranden proposition på yrkande och fann att nämnden bifallit ordförandens yrkande. Votering begärdes och följande voteringsproposition godkändes: Ja för ordförandens yrkande. Nej för Anders Johanssons yrkande. Ordföranden yrkade att föreslå kommunfullmäktige att teckna ett individavtal avseende fem personer, under förutsättning att Migrationsverket garanterar att svara för kommunens faktiska kostnader utan några förbehåll. Anders Johansson yrkade att föreslå kommunfullmäktige att teckna ett individavtal avseende fem personer. Vid omröstningen röstade Anita Söderlind, Gunilla Tengvall, Lars- Anders Ottosson, Göran Engfors, Anna Hedbrant, Ingemar Svensson, Ethel Bengtsson, Lena Jörsin ja, medan Anders Johansson, Kerstin Persson och Leif Andersson röstade nej. Nämnden beslutade med 8 ja-röster mot 3 nej-röster enligt ordförandens yrkande. Socialnämnden beslutade alltså att föreslå kommunfullmäktige att teckna ett individavtal avseende fem personer, under förutsättning att Migrationsverket garanterar att svara för kommunens faktiska kostnader utan några förbehåll. Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverade sig muntligen mot beslutet. Signaturer Utdragsbestyrkande

7 SOCIALNÄMNDEN Sida 7 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC196, 197 Utmaningar avseende drift av vårdboenden Attendo Care AB har inkommit med utmaning avseende dels driften av Vikhagas vårdboende och dels driften av Ljunghaga demenscentrum. Kommunfullmäktige beslöt om utmaningsrätt Ordföranden presenterade en skrivelse angående utmaningarna där socialnämnden tackar för visat intresse men avböjer att anta utmaningen denna gång. Bilaga 134, 135 Bilaga 136 Bilaga 137 Socialnämnden beslutade att inte anta utmaningen. Signaturer Utdragsbestyrkande

8 SOCIALNÄMNDEN Sida 8 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC207 Intraprenad avseende Nyhamnsgården Skrivelse från Glen Sjöborg, enhetschef Nyhamnsgården, avseende intresse för att tillsammans med personalen på Nyhamnsgården bedriva verksamheten på intraprenad. Det noterades att kommunledningskontoret arbetar med att ta fram regler för intraprenad. Socialnämnden beslöt att uppdra åt förvaltningen att åter ta upp ärendet när det föreligger ett regelverk avseende intraprenader. Signaturer Utdragsbestyrkande

9 SOCIALNÄMNDEN Sida 9 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC191 Kundval Nystartad enskild firma Bodil Lindholm ansöker om att godkännas som leverantör av Serviceinsatser inom kundval. Bilaga 138 Socialnämnden beslutade att att godkänna Bodil Lindholm som leverantör av serviceinsatser, med ekonomisk uppföljning varje kvartal det närmsta året, samt förklara beslutet omedelbart justerat.... sekreterare Sofia Sandberg justeras ordförande justeras Anita Söderlind... namnförtydligande justerare Signaturer Utdragsbestyrkande

10 SOCIALNÄMNDEN Sida 10 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC202 Kundval Nystartad enskild firma AMI Hushållsnäratjänst ansöker om att godkännas som leverantör av Serviceinsatser inom kundval. Bilaga 139 Socialnämnden beslutade att att godkänna AMI Hushållsnäratjänst som leverantör av serviceinsatser, med ekonomisk uppföljning varje kvartal det närmsta året, samt förklara beslutet omedelbart justerat.... sekreterare Sofia Sandberg justeras ordförande justeras Anita Söderlind... namnförtydligande justerare Signaturer Utdragsbestyrkande

11 SOCIALNÄMNDEN Sida 11 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC220 Sammanfattning av hygienenkät Hygienenkät har genomförts inom vård och omsorg. Sammanfattning och sammanställning av resultatet framgår av Bilaga 140 Socialnämnden beslutade att godkänna sammanfattningen och sammanställningen av hygienenkäten och att lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

12 SOCIALNÄMNDEN Sida 12 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC226 Information - medarbetarenkät Sammanställning av resultatet från socialförvaltningens medarbetarenkät våren Bilaga 141 Socialnämnden beslutade att godkänna sammanställningen av medarbetarenkäten och att lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

13 SOCIALNÄMNDEN Sida 13 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC055 Avtal färdtjänst Avtal har tecknats med Höganäs Taxi AB angående färdtjänst. Bilaga 142 Socialnämnden beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

14 SOCIALNÄMNDEN Sida 14 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC243 Lex Maria-anmälan Beslut från Socialstyrelsen avseende Lex Maria-anmälan angående virus i kommunens administrativa nätverk avseende vårdinformationssystemet Procapita. Bilaga 143 Socialnämnden beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

15 SOCIALNÄMNDEN Sida 15 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC080 Psykisk funktionsnedsättning Beslut från Socialstyrelsen avseende återrapport rörande kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Höganäs kommun. Socialstyrelsen har begärt redovisning senast Socialnämnden beslöt att uppdra åt socialförvaltningen att sammanställa ett förslag till yttrande. Signaturer Utdragsbestyrkande

16 SOCIALNÄMNDEN Sida 16 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC216 Alkohollagen ansökan om permanent serveringstillstånd för Mölle Krukmakeri, Mölle Lisa Wohlfart ansöker om permanent serveringstillstånd för starköl, vin och spritdrycker på Mölle Krukmakeri, Mölle Hamnallé 9 i Mölle med serveringstid inomhus kl och utomhus kl söndagartorsdagar samt fredagar-lördagar. Socialnämnden beslutade att uppdra åt ordföranden att besluta i ärendet. Signaturer Utdragsbestyrkande

17 SOCIALNÄMNDEN Sida 17 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC218 Alkohollagen ansökan om permanent serveringstillstånd för Flickorna Lundgren, Nyhamnsläge Flickorna Lundgren AB, Mats Fejne, ansöker om permanent serveringstillstånd för starköl, vin och spritdrycker för Flickorna Lundgren, Skäretvägen 19 i Nyhamnsläge med serveringstid kl Socialnämnden beslutade att uppdra åt ordföranden att besluta i ärendet. Signaturer Utdragsbestyrkande

18 SOCIALNÄMNDEN Sida 18 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC212 Alkohollagen ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten under Vikenfesten den 6-7 augusti 2010 Marcus Nemrin AB, tillståndshavare för Restaurang Barbord i Viken ansöker om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i serveringstält under Vikendagarna den 6-7 augusti 2010, se utredning. Bilaga 144 Socialnämnden beslutade att att bevilja Marcus Nemrin AB serveringstillstånd för starköl och vin under Vikendagarna den 6-7 augusti 2010 med serveringstid kl , samt bevilja serveringstillstånd för spritdrycker under kräftkalaset fredagen den 6 augusti 2010 kl Signaturer Utdragsbestyrkande

19 SOCIALNÄMNDEN Sida 19 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Meddelandeblad Information från Socialstyrelsen angående upphävda föreskrifter om tvångsoch skyddsåtgärder. Bilaga 145 Socialnämnden beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

20 SOCIALNÄMNDEN Sida 20 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC089 Kommunbesvär över socialnämndens beslut angående måltidspriser på gruppboende LSS Socialnämnden beslutade om avgiftstaxa för LSS-insatser med avgift för kost motsvarande kommunens självkostnader. En kommuninvånare har begärt laglighetsprövning av beslutet enligt kommunallagen. Länsrätten i Skåne avslog överklagandet Domen är överklagad och Kammarrätten i Göteborg har meddelat prövningstillstånd. Arbetsutskottet beslöt , 85, att godkänna socialförvaltningens förslag till yttrande i mål nr samt att hos Kammarrätten i Göteborg hemställa att överklagan lämnas utan bifall. Den klagande har nu inkommit med nya synpunkter i ärendet. Kammarrätten har överlämnat ärendet till socialnämnden för yttrande senast Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till kompletterande yttrande. Bilaga 146 Bilaga 147 Bilaga 148 Socialnämnden beslutade att att att godkänna socialförvaltningen förslag till kompletterande yttrande i mål nr , hos Kammarrätten i Göteborg hemställa att överklagan lämnas utan bifall, samt förklara beslutet omedelbart justerat.... sekreterare Sofia Sandberg justeras ordförande justeras Anita Söderlind Signaturer... namnförtydligande justerare Utdragsbestyrkande

21 SOCIALNÄMNDEN Sida 21 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC210 Budgetramar 2011 och planeringsramar Kommunfullmäktige har fastsällt budgetramar och beslutat uppdra åt bland annat socialnämnden att se över mål. Bilaga 149 Socialnämnden beslutade att uppdra åt socialförvaltningen att ta fram underlag för ställningstagande till mål, samt att behandla budgeten vid ett extra sammanträde Signaturer Utdragsbestyrkande

22 SOCIALNÄMNDEN Sida 22 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC084 Ekonomisk prognos för maj Socialförvaltningen redovisar ekonomisk prognos avseende socialnämndens ansvarsområden med ett överskott med 3 mkr för Bilaga 150 Prognosen visar på ett överskott för Barn- och ungdomsverksamheten med 1 mkr, övriga omkostnader inom Individ- och familjeomsorg med 0,3 mkr samt Vård och omsorg med 6 mkr. Prognosen visar underskott för LSS med 2,3 mkr samt försörjningsstöd med 2 mkr. Vuxenverksamheten beräknas utfalla i nivå med budget. Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen av ekonomisk prognos för 2010 maj. Signaturer Utdragsbestyrkande

23 SOCIALNÄMNDEN Sida 23 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC215 Budgetuppföljning 2010 Socialförvaltningen redovisade sammanställning av budgetuppföljning januari maj Bilaga 151 Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen av budgetuppföljningen. Signaturer Utdragsbestyrkande

24 SOCIALNÄMNDEN Sida 24 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC213 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Socialnämnden ska en gång per kvartal rapportera till Socialstyrelsen alla beslut som inte har verkställts inom 3 månader. En sammanställning av rapport finns i bilagan. Bilaga 152 Socialnämnden beslutade att godkänna rapporten om ej verkställda beslut samt att överlämna rapporten till Socialstyrelsen. Signaturer Utdragsbestyrkande

25 SOCIALNÄMNDEN Sida 25 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC229 Utmaning hemvård Omsorgshuset i Stockholm AB har inkommit med utmaning avseende 50 % eller 100 % av hemvårdsverksamheten. Enligt Regelverk för utmaningsrätt får verksamhet som drivs genom kundval eller enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inte utmanas. Socialnämnden beslöt att uppdra åt socialförvaltningen att utreda om utmaningen är förenlig med kommunens regelverk för utmaningsrätt. Signaturer Utdragsbestyrkande

26 SOCIALNÄMNDEN Sida 26 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC150 Tillsyn alkohol- och tobaksområdet Länsstyrelsen i Skåne län har gjort tillsynsbesök inom alkohol- och tobaksområdet. Bilaga 153 Socialnämnden beslöt att med godkännande lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

27 SOCIALNÄMNDEN Sida 27 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Meddelanden a) Protokoll från sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet b) Protokoll från sammanträde med Samverkansgruppen c) Utdrag från sammanträde med kommunstyrelsens tekniska utskott/arbetsutskott , 163. d) Utdrag från sammanträde med kommunstyrelsen , 93. e) Dom från Helsingborgs tingsrätt, mål nr T (Dnr 2008/SOC306). Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen av protokoll och protokollsutdrag. Signaturer Utdragsbestyrkande

28 SOCIALNÄMNDEN Sida 28 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Anmälan av delegationsbeslut a) Serveringsärenden: Permanent serveringstillstånd - Rut på skäret, Flickorna Lundgren AB. - S:t Arilds Golfkrog, Mat och Golf i Arild AB. - Knafves Café och Div, Kerstin Knafve. - Höganäs Bowling, Höganäs Bowling AB. Bilaga 154 Bilaga 155 Bilaga 156 Bilaga 157 Tidsbegränsade serveringstillstånd - S:t Arilds Golfkrog, Mat & Golf i Arild AB. - Pannkaksladan, Ulrika Ekblom. Bilaga 158 Bilaga 159 Tillfälliga tillstånd till allmänheten - Oldsbergs Ost, Oldsbergs Ost AB, 4 tillfällen. Bilaga 160 Pausservering - Tomtelund, Tunneberga Gästgivaregård AB. - Tomtelund, Tunneberga Gästgivaregård AB. Bilaga 161 Bilaga 162 Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap - Mölleföreningen, Peter Göransson. - Mölleföreningen, Peter Göransson. - Jazzkonsert för i förväg inbokade gäster, Susanne Sorbell Nilsson. - Logemöte, Vasa Orden av Amerika. - Högtidsmöte, Vasa Orden av Amerika. Bilaga 163 Bilaga 164 Bilaga 165 Bilaga 166 Bilaga 167 Utökat serveringstillstånd - Bäckaskogs festplats, Kullabygdens Nöjescentrum AB. Bilaga 168 Signaturer Utdragsbestyrkande

29 SOCIALNÄMNDEN Sida 29 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Återkallade serveringstillstånd - Rut på Skäret, Rut på Skäret AB. - Knafves Café, Unn Carlsson. Bilaga 169 Bilaga 170 b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll , 53, 56, c) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll , 85, Socialnämnden beslutade att godkänna anmälan av delegationsbeslut. Signaturer Utdragsbestyrkande

30 SOCIALNÄMNDEN Sida 30 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialchefen informerar Sjuksköterskebemanning. Vårdförbundet har lämnat in en begäran om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kap 6, 6a med anledning av sommarsituationen för sjuksköterskorna. Det fanns en överenskommelse med Vårdförbundet gällande sommarbemanningen men förhållandena förändrades i och med ett antal sjukskrivna sjuksköterskor. Situationen sommaren 2010 är nu delvis löst med hjälp av en flyttad semester mot extra ersättning och i höst kommer socialförvaltningen att genomföra en utvärdering av sjuksköterskebemanningen under sommaren Tyngre vård i hemmet. Det finns flera exempel på att det blir vanligare med tyngre vård i hemmet där till exempel dialys ingår. Relevant i sammanhanget är att ställa sig frågan vad som är primärvårdsrelaterad respektive specialiserad hemsjukvård. Kommunförbundet Skåne följer utvecklingen. Vikhagas innergård. Innergården på Vikhaga vårdboende är fortfarande inte klar efter tillbyggnaden. Ansvaret för utemiljön ligger på kommunens fastighetsförvaltning. Ursprungligen låg innergården med i entreprenaden för hela utbyggnaden men togs bort. Projektet pågår tillsammans med representanter för personalen och innergården kommer att åtgärdas efter sommaren. Under tiden kan de boende använda en uteplats på framsidan. Synpunktshantering. Kommunstyrelsen har sedan tidigare bestämt att Höganäs kommun ska införa ett kommunövergripande synpunkts- och klagomålhanteringssystem, kallat Dialogen. Med hjälp av systemet ska alla synpunkter kunna sammanställas som kommer in till våra verksamheter för att sedan användas i kommunens kvalitetsarbete. I början av september är det beräknat att införandet kan ske vilket får till följd att vi formellt måste upphäva vårt eget synpunktshanteringssystem. Sodexo. Från september 2009 till april 2010 har den kost som levererats varit av varierande kvalité och många gånger direkt undermålig. Det har även rapportrats om både för få och för små portioner, för låga temperaturer samt bristande menyplanering. Under perioden har det ofta förekommit förseningar och det finns även kritik beträffande hygienhanteringen och bemötandet. Socialförvaltningen kräver en kompensation på kronor för de brister som har varit under perioden. Socialnämnden har enligt tidigare beslut valt att avstå från att förlänga avtalet med Sodexo. Thunstall larm. Det har tecknats avtal med Thunstall AB gällande anslutning till Thunstall TrygghetsCentral vilket bland annat innebär larmmottagning, bedömning av erforderligt hjälpbehov efter larmanrop samt sökning av åtgärdspersonal. Avtalet, som gäller natt, gäller fram till och med Signaturer Utdragsbestyrkande

31 SOCIALNÄMNDEN Sida 31 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Hemtjänst för sommargäster. Enligt en dom i Förvaltningsrätten i Växjö så gör Borgholms kommun rätt när de beviljar sina sommargäster hemhjälp i högst fyra veckor på vistelsekommunens bekostnad. Domen har upphävts av Kammarrätten. Regeringen har presenterat ett förslag att hemkommunen ska svara för hemtjänstskostnader med mera vid sommarvistelse. Multisjuka äldre. Kommunen söker tillammans med primärvården och sjukhusen stimulansbidrag kring patientprocesser avseende multisjuka äldre. Standardvårdplan fallprevention. Arbetet med att implementera en standardvårdplan för fallprevention pågår. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Helsingborgs lasarett och åtta kommuner. BBIC, Barns behov i centrum. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. BBIC är ett dokumentations- och kvalitetssäkringssystem som tydliggör för socialtjänsten vad barn behöver samtidigt som det blir tydligare för barn och föräldrar vad socialtjänsten gör. Systemet är under införande i Höganäs kommun. Det kommer mer information längre fram. Socialnämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 40 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M)

Läs mer

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-01-12 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Anita Söderlind (M), utgick

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M), ej 135 Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Socialnämnden 2014-04-09 1 (25) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 12:40 Paragrafer 44-65 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Socialnämnden 2014-05-20 1 (16) Plats och tid Kommunhuset, Kävlinge 2014 05 20, kl 18.30 19.30 Ajournering 19.00 19.05 ande Annsofie Thuresson, ordförande Maria Karlberg Gunni Gustafsson Nilsson Gunnar Wiederhielm Navid

Läs mer

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50.

Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(80) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 12 december 2012, kl. 08.00 09.02, 09.13 15.50. Beslutande Eva Norman Kristina Norman, 166-195 Tony Mannelqvist Inger

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-08-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (32) Plats och tid Västergården, Askersund, den 18 augusti 2009 kl 13.00-17.15 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping

Socialförvaltningen, Juneporten, Jönköping JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-12-17 1 Plats och tid City Hotel, Familjen Ericssons, Västra Storgatan 25, Jönköping, kl 08.00-10.10 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Anders

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande

Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Socialnämnden 2014-10-08 1 (19) Plats och tid Socialförvaltningen, Storgatan 45, Sunne, kl 09:00 11:50 Paragrafer 121-137 Beslutande Gunilla Ingemyr (C), ordförande Mirja Lundström (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden

Anna Stenlund. Stadshuset, Protokollet justeras i direkt anslutning till sammanträdet. Ola Blomberg. Anna Stenlund. Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl. 13.00-16.30 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Leif Johansson (S) Ledamot Eivor

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 17.10 med ajournering 10.30-10.55 och 11.50-12.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande 92-115, 117-144 Ingrid

Läs mer

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2

Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 1 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Simrishamn, kl. 09.00-12.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12 Socialnämnden 204--2 Tid och plats 204--2, Åsasalen, 3:00 4.50 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Eva Madestam (KD) Rolf Lygård

Läs mer

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00

Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 1 Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset 08.15 16.20 Med ajournering 10.00 10.15,12.15 13.15 och 13.40 15.00 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Ingrid Nilsson (V), 1:e vice ordförande

Läs mer