Sida 1 av 44. Sammanträdesdatum Plats och tid. Sammanträdestid kl Närvarande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 44. Sammanträdesdatum 2010-06-30. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.30. Närvarande"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdestid kl Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Signaturer Anita Söderlind (M) Gunilla Tengvall (M) Lars-Anders Ottosson (M) Göran Engfors (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson (KD) Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) Lena Jörsin (M), utgick 132 p.g.a. jäv Clas-Jörgen Trohammar (M), 132 (lämnade mötet 14.10) Britt-Marie Andersson (C) Mufida Dizdar (FP) Febe Alfredsson (KD) Bodil Cronberg-Gordon (MP) socialchef Göran Jönsson administrativ chef Kenneth Riton enhetschef Anita Hansson enhetschef Tina Sjödahl utredare/utvecklare Ewa Sjöborg vik enhetschef Maud Karlsson LSS-handläggare Gunilla Roslund MAS Malin Sundström enhetschef Cecilia Lindestam-Viebke biståndshandläggare Garbriel Arvidsson biståndshandläggare Anna-Karin Hansson biståndshandläggare Britta Ejlertsson alkoholhandläggare Kate Svensson socialsekreterare Yvette Thorén förvaltningssekreterare Sofia Sandberg Utdragsbestyrkande

2 SOCIALNÄMNDEN Sida 2 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Justering Utsedd att justera Göran Engfors Plats och tid socialkontoret kl Underskrifter Sekreterare... Sofia Sandberg Ordförande... Anita Söderlind Justerande... Göran Engfors Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla betygar Anslaget nedtaget den Signaturer Utdragsbestyrkande

3 SOCIALNÄMNDEN Sida 3 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Allmänna ärenden 124 Dnr 2010/SOC195 Kundval LOV omvårdnaden På uppdrag av socialnämndens arbetsutskott , 23, har socialförvaltningen tagit fram delrapport avseende möjligheten att utöka kundvalet inom hemvården till att omfatta även omvårdnaden. Bilaga 126 I bilagan noteras att det kan vara lämpligt att följande områden ska vara kvar i kommunens regi i ett initialt skede. - larmcentral installation av trygghetslarm, mottagning och förmedling av larm, larmprov - HSL insatser av sjuksköterska och paramedicinare (inkl. hjälpmedel) - nattverksamhet/nattpatrull - matdistribution - all hemsjukvård och/eller larmutryckning för personer som inte erhåller någon form av omvårdnadsinsats Ordföranden menade att initialt bör även utförandet av larminsatser ske genom kommunens försorg. Socialnämnden beslutade att att den fortsatta processen ska baseras på ovanstående avgränsningar. Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverade sig muntligen. Signaturer Utdragsbestyrkande

4 SOCIALNÄMNDEN Sida 4 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC173 Medlemskap i KPR Kullabygdens RPG har inkommit med en skivelse angående medlemskap i kommunala pensionärsrådet (KPR). Kommunala pensionärsrådets arbetsordning framgår av bilagan. Bilaga 127 Bilaga 128 Socialnämnden beslutade att lämna skrivelsen utan åtgärd med hänvisning till nuvarande regelverk. Signaturer Utdragsbestyrkande

5 SOCIALNÄMNDEN Sida 5 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC028 Samverkansavtal mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne Kommunkansliet har översänt Region Skånes förslag till Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne till socialnämnden för yttrande. Bilaga 129 Arbetsutskottet beslöt att återremittera ärendet. Frågeställningen har kommunicerats med Kommunförbundet Skåne. Kommunförbundet Skåne har dessutom sammanställt svar beträffande habilitering. Bilaga 130 Bilaga 131 Socialnämnden beslöt att återremittera ärendet. Arbetsutskottet beslöt att återremittera ärendet. Det noterades att avtalet tillämpas redan från och med i följande avseende: - Region Skåne kommer inte att debitera kommunen för Hospice platser. - Kommunen kommer inte att debitera kostnader för tjänsteköp ASIH. Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att teckna avtal enligt förslaget. Signaturer Utdragsbestyrkande

6 SOCIALNÄMNDEN Sida 6 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC345 Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar Socialnämnden har , 66, behandlat frågan om mottagande av ensamkommande flyktingbarn och flyktingungdomar. Socialförvaltningens underlag framgår av bilagan. Migrationsverket har översänt förslag till avtal. Bilaga 132 Bilaga 133 På arbetsutskottets sammanträde medverkade Björn Carlsson och Jonas Skruve, representanter för Migrationsverket, och lämnade information samt svarade på frågor. Efter avslutad överläggning ställde ordföranden proposition på yrkande och fann att nämnden bifallit ordförandens yrkande. Votering begärdes och följande voteringsproposition godkändes: Ja för ordförandens yrkande. Nej för Anders Johanssons yrkande. Ordföranden yrkade att föreslå kommunfullmäktige att teckna ett individavtal avseende fem personer, under förutsättning att Migrationsverket garanterar att svara för kommunens faktiska kostnader utan några förbehåll. Anders Johansson yrkade att föreslå kommunfullmäktige att teckna ett individavtal avseende fem personer. Vid omröstningen röstade Anita Söderlind, Gunilla Tengvall, Lars- Anders Ottosson, Göran Engfors, Anna Hedbrant, Ingemar Svensson, Ethel Bengtsson, Lena Jörsin ja, medan Anders Johansson, Kerstin Persson och Leif Andersson röstade nej. Nämnden beslutade med 8 ja-röster mot 3 nej-röster enligt ordförandens yrkande. Socialnämnden beslutade alltså att föreslå kommunfullmäktige att teckna ett individavtal avseende fem personer, under förutsättning att Migrationsverket garanterar att svara för kommunens faktiska kostnader utan några förbehåll. Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverade sig muntligen mot beslutet. Signaturer Utdragsbestyrkande

7 SOCIALNÄMNDEN Sida 7 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC196, 197 Utmaningar avseende drift av vårdboenden Attendo Care AB har inkommit med utmaning avseende dels driften av Vikhagas vårdboende och dels driften av Ljunghaga demenscentrum. Kommunfullmäktige beslöt om utmaningsrätt Ordföranden presenterade en skrivelse angående utmaningarna där socialnämnden tackar för visat intresse men avböjer att anta utmaningen denna gång. Bilaga 134, 135 Bilaga 136 Bilaga 137 Socialnämnden beslutade att inte anta utmaningen. Signaturer Utdragsbestyrkande

8 SOCIALNÄMNDEN Sida 8 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC207 Intraprenad avseende Nyhamnsgården Skrivelse från Glen Sjöborg, enhetschef Nyhamnsgården, avseende intresse för att tillsammans med personalen på Nyhamnsgården bedriva verksamheten på intraprenad. Det noterades att kommunledningskontoret arbetar med att ta fram regler för intraprenad. Socialnämnden beslöt att uppdra åt förvaltningen att åter ta upp ärendet när det föreligger ett regelverk avseende intraprenader. Signaturer Utdragsbestyrkande

9 SOCIALNÄMNDEN Sida 9 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC191 Kundval Nystartad enskild firma Bodil Lindholm ansöker om att godkännas som leverantör av Serviceinsatser inom kundval. Bilaga 138 Socialnämnden beslutade att att godkänna Bodil Lindholm som leverantör av serviceinsatser, med ekonomisk uppföljning varje kvartal det närmsta året, samt förklara beslutet omedelbart justerat.... sekreterare Sofia Sandberg justeras ordförande justeras Anita Söderlind... namnförtydligande justerare Signaturer Utdragsbestyrkande

10 SOCIALNÄMNDEN Sida 10 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC202 Kundval Nystartad enskild firma AMI Hushållsnäratjänst ansöker om att godkännas som leverantör av Serviceinsatser inom kundval. Bilaga 139 Socialnämnden beslutade att att godkänna AMI Hushållsnäratjänst som leverantör av serviceinsatser, med ekonomisk uppföljning varje kvartal det närmsta året, samt förklara beslutet omedelbart justerat.... sekreterare Sofia Sandberg justeras ordförande justeras Anita Söderlind... namnförtydligande justerare Signaturer Utdragsbestyrkande

11 SOCIALNÄMNDEN Sida 11 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC220 Sammanfattning av hygienenkät Hygienenkät har genomförts inom vård och omsorg. Sammanfattning och sammanställning av resultatet framgår av Bilaga 140 Socialnämnden beslutade att godkänna sammanfattningen och sammanställningen av hygienenkäten och att lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

12 SOCIALNÄMNDEN Sida 12 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC226 Information - medarbetarenkät Sammanställning av resultatet från socialförvaltningens medarbetarenkät våren Bilaga 141 Socialnämnden beslutade att godkänna sammanställningen av medarbetarenkäten och att lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

13 SOCIALNÄMNDEN Sida 13 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC055 Avtal färdtjänst Avtal har tecknats med Höganäs Taxi AB angående färdtjänst. Bilaga 142 Socialnämnden beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

14 SOCIALNÄMNDEN Sida 14 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC243 Lex Maria-anmälan Beslut från Socialstyrelsen avseende Lex Maria-anmälan angående virus i kommunens administrativa nätverk avseende vårdinformationssystemet Procapita. Bilaga 143 Socialnämnden beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

15 SOCIALNÄMNDEN Sida 15 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC080 Psykisk funktionsnedsättning Beslut från Socialstyrelsen avseende återrapport rörande kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Höganäs kommun. Socialstyrelsen har begärt redovisning senast Socialnämnden beslöt att uppdra åt socialförvaltningen att sammanställa ett förslag till yttrande. Signaturer Utdragsbestyrkande

16 SOCIALNÄMNDEN Sida 16 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC216 Alkohollagen ansökan om permanent serveringstillstånd för Mölle Krukmakeri, Mölle Lisa Wohlfart ansöker om permanent serveringstillstånd för starköl, vin och spritdrycker på Mölle Krukmakeri, Mölle Hamnallé 9 i Mölle med serveringstid inomhus kl och utomhus kl söndagartorsdagar samt fredagar-lördagar. Socialnämnden beslutade att uppdra åt ordföranden att besluta i ärendet. Signaturer Utdragsbestyrkande

17 SOCIALNÄMNDEN Sida 17 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC218 Alkohollagen ansökan om permanent serveringstillstånd för Flickorna Lundgren, Nyhamnsläge Flickorna Lundgren AB, Mats Fejne, ansöker om permanent serveringstillstånd för starköl, vin och spritdrycker för Flickorna Lundgren, Skäretvägen 19 i Nyhamnsläge med serveringstid kl Socialnämnden beslutade att uppdra åt ordföranden att besluta i ärendet. Signaturer Utdragsbestyrkande

18 SOCIALNÄMNDEN Sida 18 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC212 Alkohollagen ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten under Vikenfesten den 6-7 augusti 2010 Marcus Nemrin AB, tillståndshavare för Restaurang Barbord i Viken ansöker om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i serveringstält under Vikendagarna den 6-7 augusti 2010, se utredning. Bilaga 144 Socialnämnden beslutade att att bevilja Marcus Nemrin AB serveringstillstånd för starköl och vin under Vikendagarna den 6-7 augusti 2010 med serveringstid kl , samt bevilja serveringstillstånd för spritdrycker under kräftkalaset fredagen den 6 augusti 2010 kl Signaturer Utdragsbestyrkande

19 SOCIALNÄMNDEN Sida 19 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Meddelandeblad Information från Socialstyrelsen angående upphävda föreskrifter om tvångsoch skyddsåtgärder. Bilaga 145 Socialnämnden beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

20 SOCIALNÄMNDEN Sida 20 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC089 Kommunbesvär över socialnämndens beslut angående måltidspriser på gruppboende LSS Socialnämnden beslutade om avgiftstaxa för LSS-insatser med avgift för kost motsvarande kommunens självkostnader. En kommuninvånare har begärt laglighetsprövning av beslutet enligt kommunallagen. Länsrätten i Skåne avslog överklagandet Domen är överklagad och Kammarrätten i Göteborg har meddelat prövningstillstånd. Arbetsutskottet beslöt , 85, att godkänna socialförvaltningens förslag till yttrande i mål nr samt att hos Kammarrätten i Göteborg hemställa att överklagan lämnas utan bifall. Den klagande har nu inkommit med nya synpunkter i ärendet. Kammarrätten har överlämnat ärendet till socialnämnden för yttrande senast Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till kompletterande yttrande. Bilaga 146 Bilaga 147 Bilaga 148 Socialnämnden beslutade att att att godkänna socialförvaltningen förslag till kompletterande yttrande i mål nr , hos Kammarrätten i Göteborg hemställa att överklagan lämnas utan bifall, samt förklara beslutet omedelbart justerat.... sekreterare Sofia Sandberg justeras ordförande justeras Anita Söderlind Signaturer... namnförtydligande justerare Utdragsbestyrkande

21 SOCIALNÄMNDEN Sida 21 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC210 Budgetramar 2011 och planeringsramar Kommunfullmäktige har fastsällt budgetramar och beslutat uppdra åt bland annat socialnämnden att se över mål. Bilaga 149 Socialnämnden beslutade att uppdra åt socialförvaltningen att ta fram underlag för ställningstagande till mål, samt att behandla budgeten vid ett extra sammanträde Signaturer Utdragsbestyrkande

22 SOCIALNÄMNDEN Sida 22 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC084 Ekonomisk prognos för maj Socialförvaltningen redovisar ekonomisk prognos avseende socialnämndens ansvarsområden med ett överskott med 3 mkr för Bilaga 150 Prognosen visar på ett överskott för Barn- och ungdomsverksamheten med 1 mkr, övriga omkostnader inom Individ- och familjeomsorg med 0,3 mkr samt Vård och omsorg med 6 mkr. Prognosen visar underskott för LSS med 2,3 mkr samt försörjningsstöd med 2 mkr. Vuxenverksamheten beräknas utfalla i nivå med budget. Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen av ekonomisk prognos för 2010 maj. Signaturer Utdragsbestyrkande

23 SOCIALNÄMNDEN Sida 23 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC215 Budgetuppföljning 2010 Socialförvaltningen redovisade sammanställning av budgetuppföljning januari maj Bilaga 151 Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen av budgetuppföljningen. Signaturer Utdragsbestyrkande

24 SOCIALNÄMNDEN Sida 24 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC213 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Socialnämnden ska en gång per kvartal rapportera till Socialstyrelsen alla beslut som inte har verkställts inom 3 månader. En sammanställning av rapport finns i bilagan. Bilaga 152 Socialnämnden beslutade att godkänna rapporten om ej verkställda beslut samt att överlämna rapporten till Socialstyrelsen. Signaturer Utdragsbestyrkande

25 SOCIALNÄMNDEN Sida 25 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC229 Utmaning hemvård Omsorgshuset i Stockholm AB har inkommit med utmaning avseende 50 % eller 100 % av hemvårdsverksamheten. Enligt Regelverk för utmaningsrätt får verksamhet som drivs genom kundval eller enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inte utmanas. Socialnämnden beslöt att uppdra åt socialförvaltningen att utreda om utmaningen är förenlig med kommunens regelverk för utmaningsrätt. Signaturer Utdragsbestyrkande

26 SOCIALNÄMNDEN Sida 26 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC150 Tillsyn alkohol- och tobaksområdet Länsstyrelsen i Skåne län har gjort tillsynsbesök inom alkohol- och tobaksområdet. Bilaga 153 Socialnämnden beslöt att med godkännande lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

27 SOCIALNÄMNDEN Sida 27 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Meddelanden a) Protokoll från sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet b) Protokoll från sammanträde med Samverkansgruppen c) Utdrag från sammanträde med kommunstyrelsens tekniska utskott/arbetsutskott , 163. d) Utdrag från sammanträde med kommunstyrelsen , 93. e) Dom från Helsingborgs tingsrätt, mål nr T (Dnr 2008/SOC306). Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen av protokoll och protokollsutdrag. Signaturer Utdragsbestyrkande

28 SOCIALNÄMNDEN Sida 28 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Anmälan av delegationsbeslut a) Serveringsärenden: Permanent serveringstillstånd - Rut på skäret, Flickorna Lundgren AB. - S:t Arilds Golfkrog, Mat och Golf i Arild AB. - Knafves Café och Div, Kerstin Knafve. - Höganäs Bowling, Höganäs Bowling AB. Bilaga 154 Bilaga 155 Bilaga 156 Bilaga 157 Tidsbegränsade serveringstillstånd - S:t Arilds Golfkrog, Mat & Golf i Arild AB. - Pannkaksladan, Ulrika Ekblom. Bilaga 158 Bilaga 159 Tillfälliga tillstånd till allmänheten - Oldsbergs Ost, Oldsbergs Ost AB, 4 tillfällen. Bilaga 160 Pausservering - Tomtelund, Tunneberga Gästgivaregård AB. - Tomtelund, Tunneberga Gästgivaregård AB. Bilaga 161 Bilaga 162 Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap - Mölleföreningen, Peter Göransson. - Mölleföreningen, Peter Göransson. - Jazzkonsert för i förväg inbokade gäster, Susanne Sorbell Nilsson. - Logemöte, Vasa Orden av Amerika. - Högtidsmöte, Vasa Orden av Amerika. Bilaga 163 Bilaga 164 Bilaga 165 Bilaga 166 Bilaga 167 Utökat serveringstillstånd - Bäckaskogs festplats, Kullabygdens Nöjescentrum AB. Bilaga 168 Signaturer Utdragsbestyrkande

29 SOCIALNÄMNDEN Sida 29 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Återkallade serveringstillstånd - Rut på Skäret, Rut på Skäret AB. - Knafves Café, Unn Carlsson. Bilaga 169 Bilaga 170 b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll , 53, 56, c) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll , 85, Socialnämnden beslutade att godkänna anmälan av delegationsbeslut. Signaturer Utdragsbestyrkande

30 SOCIALNÄMNDEN Sida 30 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialchefen informerar Sjuksköterskebemanning. Vårdförbundet har lämnat in en begäran om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kap 6, 6a med anledning av sommarsituationen för sjuksköterskorna. Det fanns en överenskommelse med Vårdförbundet gällande sommarbemanningen men förhållandena förändrades i och med ett antal sjukskrivna sjuksköterskor. Situationen sommaren 2010 är nu delvis löst med hjälp av en flyttad semester mot extra ersättning och i höst kommer socialförvaltningen att genomföra en utvärdering av sjuksköterskebemanningen under sommaren Tyngre vård i hemmet. Det finns flera exempel på att det blir vanligare med tyngre vård i hemmet där till exempel dialys ingår. Relevant i sammanhanget är att ställa sig frågan vad som är primärvårdsrelaterad respektive specialiserad hemsjukvård. Kommunförbundet Skåne följer utvecklingen. Vikhagas innergård. Innergården på Vikhaga vårdboende är fortfarande inte klar efter tillbyggnaden. Ansvaret för utemiljön ligger på kommunens fastighetsförvaltning. Ursprungligen låg innergården med i entreprenaden för hela utbyggnaden men togs bort. Projektet pågår tillsammans med representanter för personalen och innergården kommer att åtgärdas efter sommaren. Under tiden kan de boende använda en uteplats på framsidan. Synpunktshantering. Kommunstyrelsen har sedan tidigare bestämt att Höganäs kommun ska införa ett kommunövergripande synpunkts- och klagomålhanteringssystem, kallat Dialogen. Med hjälp av systemet ska alla synpunkter kunna sammanställas som kommer in till våra verksamheter för att sedan användas i kommunens kvalitetsarbete. I början av september är det beräknat att införandet kan ske vilket får till följd att vi formellt måste upphäva vårt eget synpunktshanteringssystem. Sodexo. Från september 2009 till april 2010 har den kost som levererats varit av varierande kvalité och många gånger direkt undermålig. Det har även rapportrats om både för få och för små portioner, för låga temperaturer samt bristande menyplanering. Under perioden har det ofta förekommit förseningar och det finns även kritik beträffande hygienhanteringen och bemötandet. Socialförvaltningen kräver en kompensation på kronor för de brister som har varit under perioden. Socialnämnden har enligt tidigare beslut valt att avstå från att förlänga avtalet med Sodexo. Thunstall larm. Det har tecknats avtal med Thunstall AB gällande anslutning till Thunstall TrygghetsCentral vilket bland annat innebär larmmottagning, bedömning av erforderligt hjälpbehov efter larmanrop samt sökning av åtgärdspersonal. Avtalet, som gäller natt, gäller fram till och med Signaturer Utdragsbestyrkande

31 SOCIALNÄMNDEN Sida 31 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Hemtjänst för sommargäster. Enligt en dom i Förvaltningsrätten i Växjö så gör Borgholms kommun rätt när de beviljar sina sommargäster hemhjälp i högst fyra veckor på vistelsekommunens bekostnad. Domen har upphävts av Kammarrätten. Regeringen har presenterat ett förslag att hemkommunen ska svara för hemtjänstskostnader med mera vid sommarvistelse. Multisjuka äldre. Kommunen söker tillammans med primärvården och sjukhusen stimulansbidrag kring patientprocesser avseende multisjuka äldre. Standardvårdplan fallprevention. Arbetet med att implementera en standardvårdplan för fallprevention pågår. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Helsingborgs lasarett och åtta kommuner. BBIC, Barns behov i centrum. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. BBIC är ett dokumentations- och kvalitetssäkringssystem som tydliggör för socialtjänsten vad barn behöver samtidigt som det blir tydligare för barn och föräldrar vad socialtjänsten gör. Systemet är under införande i Höganäs kommun. Det kommer mer information längre fram. Socialnämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

Sida 1 av 21. Sammanträdesdatum Plats och tid. Sammanträdestid kl Närvarande

Sida 1 av 21. Sammanträdesdatum Plats och tid. Sammanträdestid kl Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-10-05 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.15 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande

Läs mer

förvaltningssekreterare Sofia Sandberg

förvaltningssekreterare Sofia Sandberg SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-12-15 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00-16.10 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sida 1 av 26. Sammanträdesdatum 2010-09-15. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00-16.30. Närvarande

Sida 1 av 26. Sammanträdesdatum 2010-09-15. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00-16.30. Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-09-15 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00-16.30 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 30 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 33 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Charlotta Bermhagen (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Göran Engfors (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson (KD) Anders Johansson

Lars-Anders Ottosson (M) Göran Engfors (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson (KD) Anders Johansson SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-08-18 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 15.50 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 14 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 24 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 26 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Gunilla Tengvall

Läs mer

Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Anna-Karin Erling Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) Ingemar Hertting (MP)

Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Anna-Karin Erling Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) Ingemar Hertting (MP) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-08-17 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.40 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Anita Söderlind (M) Ledamöter

Läs mer

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-01-12 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Anita Söderlind (M), utgick

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Charlotta Bermhagen (M) Ingemar

Läs mer

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S)

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-03-16 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00-17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 8 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Ingemar Narheim (M) Anna Hedbrant (C) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 24 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M), lämnade mötet innan något beslut fats Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 5 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter Graff (S) Leif

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 37 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Lars-Anders

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 28 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl (M), till och med 93 Ingemar Narheim (M) Anna

Läs mer

Olof Suneson (M) Inger Nilsson (V), 17-18

Olof Suneson (M) Inger Nilsson (V), 17-18 SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-02-03 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 13 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Peter Schölander (M) (ordförande) Mufida Dizdar (L) (vice ordförande) Lars-Anders Ottoson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00. FÖREDRAGNINGSLISTA vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00. 1. Val av justeringsman och fastställande av tid för justeringssammanträde Justeringsman: Boel Olsson Litström

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 36 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl (M) Ingemar Narheim (M) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 30 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00. FÖREDRAGNINGSLISTA vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00. 1. VAL AV JUSTERINGSMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV TID FÖR JUSTERING Justeringsman: Clas-Jörgen Trohammar Justeringstid:

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 33 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Febe

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-01 Sida 1 (16) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-21:15 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 32 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP), 195-199, 201 Clas-Jörgen Trohammar (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Anette Henningsson

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS,

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Sammanträdesdatum. Mervi Kostet, kvalitetsledare, 44 Andreas Uusitalo, MAS, PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(18) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-11-30, kl 0900-1150 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2015-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.00 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Pernilla Ekelund (FP), tjg

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 25 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 62-71 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.25 ande Närvarande,ej tjänst- görande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Gunilla Bengtsdotter, förvaltningschef Mette Glesåen, sekreterare

Gunilla Bengtsdotter, förvaltningschef Mette Glesåen, sekreterare DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-09-20 Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum Lilla Lee kl 08:30 11:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-01-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind (M) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-04-29. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.05 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

Protokoll 2010-11-16

Protokoll 2010-11-16 2010-11-16 Socialnämnden Plats och tid Kumlarummet, 2010-11-16, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Anette Friman (C) Annica Eriksson (S) Raymonda Kourie (KD) Sölve Persson (S) Linda Axäng (FP) Andreas

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen, lämnade

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 21 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Gunilla Tengvall (M)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef

Datum Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Maria Rangefil, kanslichef 1(7) Plats och tid Peter Rosholms tjänsterum, onsdagen den 14 januari, klockan 8.00-8.25 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA NÄRVARANDE Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Peter Schölander (M), 199-209

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande

Protokoll. Socialnämndens arbetsutskott. Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05. Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Sammanträde Plats och tid Stadshuset, lokal Kasen, kl. 13.30-16.05 Ledamöter Stefan Skoglund (S), ordförande Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e vice ordförande Elving

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrum 3, kl 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgör ers Övriga deltagande Ersättare Åselotte Andersson (KD) ordf Anders Bengtsson (M) Håkan Hjelm (C)

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden 2008-11-13 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2008-11-13 kl 08.00-12.30 Beslutande Anne Sörqvist (c) ordförande Anelia Dotcheva (c) Gunnar Dahlstrand (c) Terttu Martinsson

Läs mer

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD)

Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, Kay Stark (S) Gudrun Bengtsson (SD) 1(29) Kommunstyrelsens omsorgsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet i Vita huset, kl. 8.30 11.15 Beslutande Ledamöter Joakim Engström (MP), ordförande Berit Lind (S) Mathias Gerdin (AltBr) 76-80, 90-92

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 75-84 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.50 ande Närvarande, ej Tjänstgörande Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c) Margareta

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08

Socialnämndens arbetsutskott 2001-05-08 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.00 16.10 Beslutande Anders Johansson S Ordförande Yvonne Skärheden M Kristina Valtersson C Ally Karlsson Leif Johansson V S tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 22 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl (M) Ingemar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Social- och omvårdnadsnämnden 1/3 Sessionssalen, 2016-10-11 kl 13:00-15:00 98-114 Beslutande Christer Johansson (S) Orförande, Peter Friberg (M) Vice ordförande, Håkan Joelsson (S), Mattias Ezelius (S) 98-111 113-114, Lisbeth Ider

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 41 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP) 84, 85, 87, 90, 91, 94-96, 99-108 Charlotta Bermhagen (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C)

Läs mer

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum

Sida PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Sammanträdesdatum PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-10-19, kl 0900-1435 ande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Inger Karlsson, S Karin Magnström, S Maria Alldén, V Anita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (15) Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.10 Beslutande Sofia Forsgren Böhmer (M) ordförande Barbro Söderberg (S) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55

Socialnämndens arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 arbetsutskott 2011-06-07 1 (18) Plats och tid Osby, tisdagen den 7 juni 2011 kl 09.00-12.55 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Inga Magnusson (s) tjänstg ersättare för Marika Bjerstedt

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-06-14 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 14 juni 2011 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie Johansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman

2014-04-22 1 (17) Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Marie-Louise Bäckman 2014-04-22 1 (17) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Tisdagen den 22 april 2014, kl 08.30-11.35. Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga

Läs mer