Sida 1 av 44. Sammanträdesdatum Plats och tid. Sammanträdestid kl Närvarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 44. Sammanträdesdatum 2010-06-30. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.30. Närvarande"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdestid kl Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Signaturer Anita Söderlind (M) Gunilla Tengvall (M) Lars-Anders Ottosson (M) Göran Engfors (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson (KD) Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) Lena Jörsin (M), utgick 132 p.g.a. jäv Clas-Jörgen Trohammar (M), 132 (lämnade mötet 14.10) Britt-Marie Andersson (C) Mufida Dizdar (FP) Febe Alfredsson (KD) Bodil Cronberg-Gordon (MP) socialchef Göran Jönsson administrativ chef Kenneth Riton enhetschef Anita Hansson enhetschef Tina Sjödahl utredare/utvecklare Ewa Sjöborg vik enhetschef Maud Karlsson LSS-handläggare Gunilla Roslund MAS Malin Sundström enhetschef Cecilia Lindestam-Viebke biståndshandläggare Garbriel Arvidsson biståndshandläggare Anna-Karin Hansson biståndshandläggare Britta Ejlertsson alkoholhandläggare Kate Svensson socialsekreterare Yvette Thorén förvaltningssekreterare Sofia Sandberg Utdragsbestyrkande

2 SOCIALNÄMNDEN Sida 2 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Justering Utsedd att justera Göran Engfors Plats och tid socialkontoret kl Underskrifter Sekreterare... Sofia Sandberg Ordförande... Anita Söderlind Justerande... Göran Engfors Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla betygar Anslaget nedtaget den Signaturer Utdragsbestyrkande

3 SOCIALNÄMNDEN Sida 3 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Allmänna ärenden 124 Dnr 2010/SOC195 Kundval LOV omvårdnaden På uppdrag av socialnämndens arbetsutskott , 23, har socialförvaltningen tagit fram delrapport avseende möjligheten att utöka kundvalet inom hemvården till att omfatta även omvårdnaden. Bilaga 126 I bilagan noteras att det kan vara lämpligt att följande områden ska vara kvar i kommunens regi i ett initialt skede. - larmcentral installation av trygghetslarm, mottagning och förmedling av larm, larmprov - HSL insatser av sjuksköterska och paramedicinare (inkl. hjälpmedel) - nattverksamhet/nattpatrull - matdistribution - all hemsjukvård och/eller larmutryckning för personer som inte erhåller någon form av omvårdnadsinsats Ordföranden menade att initialt bör även utförandet av larminsatser ske genom kommunens försorg. Socialnämnden beslutade att att den fortsatta processen ska baseras på ovanstående avgränsningar. Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverade sig muntligen. Signaturer Utdragsbestyrkande

4 SOCIALNÄMNDEN Sida 4 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC173 Medlemskap i KPR Kullabygdens RPG har inkommit med en skivelse angående medlemskap i kommunala pensionärsrådet (KPR). Kommunala pensionärsrådets arbetsordning framgår av bilagan. Bilaga 127 Bilaga 128 Socialnämnden beslutade att lämna skrivelsen utan åtgärd med hänvisning till nuvarande regelverk. Signaturer Utdragsbestyrkande

5 SOCIALNÄMNDEN Sida 5 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC028 Samverkansavtal mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne Kommunkansliet har översänt Region Skånes förslag till Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne till socialnämnden för yttrande. Bilaga 129 Arbetsutskottet beslöt att återremittera ärendet. Frågeställningen har kommunicerats med Kommunförbundet Skåne. Kommunförbundet Skåne har dessutom sammanställt svar beträffande habilitering. Bilaga 130 Bilaga 131 Socialnämnden beslöt att återremittera ärendet. Arbetsutskottet beslöt att återremittera ärendet. Det noterades att avtalet tillämpas redan från och med i följande avseende: - Region Skåne kommer inte att debitera kommunen för Hospice platser. - Kommunen kommer inte att debitera kostnader för tjänsteköp ASIH. Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att teckna avtal enligt förslaget. Signaturer Utdragsbestyrkande

6 SOCIALNÄMNDEN Sida 6 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC345 Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar Socialnämnden har , 66, behandlat frågan om mottagande av ensamkommande flyktingbarn och flyktingungdomar. Socialförvaltningens underlag framgår av bilagan. Migrationsverket har översänt förslag till avtal. Bilaga 132 Bilaga 133 På arbetsutskottets sammanträde medverkade Björn Carlsson och Jonas Skruve, representanter för Migrationsverket, och lämnade information samt svarade på frågor. Efter avslutad överläggning ställde ordföranden proposition på yrkande och fann att nämnden bifallit ordförandens yrkande. Votering begärdes och följande voteringsproposition godkändes: Ja för ordförandens yrkande. Nej för Anders Johanssons yrkande. Ordföranden yrkade att föreslå kommunfullmäktige att teckna ett individavtal avseende fem personer, under förutsättning att Migrationsverket garanterar att svara för kommunens faktiska kostnader utan några förbehåll. Anders Johansson yrkade att föreslå kommunfullmäktige att teckna ett individavtal avseende fem personer. Vid omröstningen röstade Anita Söderlind, Gunilla Tengvall, Lars- Anders Ottosson, Göran Engfors, Anna Hedbrant, Ingemar Svensson, Ethel Bengtsson, Lena Jörsin ja, medan Anders Johansson, Kerstin Persson och Leif Andersson röstade nej. Nämnden beslutade med 8 ja-röster mot 3 nej-röster enligt ordförandens yrkande. Socialnämnden beslutade alltså att föreslå kommunfullmäktige att teckna ett individavtal avseende fem personer, under förutsättning att Migrationsverket garanterar att svara för kommunens faktiska kostnader utan några förbehåll. Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverade sig muntligen mot beslutet. Signaturer Utdragsbestyrkande

7 SOCIALNÄMNDEN Sida 7 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC196, 197 Utmaningar avseende drift av vårdboenden Attendo Care AB har inkommit med utmaning avseende dels driften av Vikhagas vårdboende och dels driften av Ljunghaga demenscentrum. Kommunfullmäktige beslöt om utmaningsrätt Ordföranden presenterade en skrivelse angående utmaningarna där socialnämnden tackar för visat intresse men avböjer att anta utmaningen denna gång. Bilaga 134, 135 Bilaga 136 Bilaga 137 Socialnämnden beslutade att inte anta utmaningen. Signaturer Utdragsbestyrkande

8 SOCIALNÄMNDEN Sida 8 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC207 Intraprenad avseende Nyhamnsgården Skrivelse från Glen Sjöborg, enhetschef Nyhamnsgården, avseende intresse för att tillsammans med personalen på Nyhamnsgården bedriva verksamheten på intraprenad. Det noterades att kommunledningskontoret arbetar med att ta fram regler för intraprenad. Socialnämnden beslöt att uppdra åt förvaltningen att åter ta upp ärendet när det föreligger ett regelverk avseende intraprenader. Signaturer Utdragsbestyrkande

9 SOCIALNÄMNDEN Sida 9 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC191 Kundval Nystartad enskild firma Bodil Lindholm ansöker om att godkännas som leverantör av Serviceinsatser inom kundval. Bilaga 138 Socialnämnden beslutade att att godkänna Bodil Lindholm som leverantör av serviceinsatser, med ekonomisk uppföljning varje kvartal det närmsta året, samt förklara beslutet omedelbart justerat.... sekreterare Sofia Sandberg justeras ordförande justeras Anita Söderlind... namnförtydligande justerare Signaturer Utdragsbestyrkande

10 SOCIALNÄMNDEN Sida 10 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC202 Kundval Nystartad enskild firma AMI Hushållsnäratjänst ansöker om att godkännas som leverantör av Serviceinsatser inom kundval. Bilaga 139 Socialnämnden beslutade att att godkänna AMI Hushållsnäratjänst som leverantör av serviceinsatser, med ekonomisk uppföljning varje kvartal det närmsta året, samt förklara beslutet omedelbart justerat.... sekreterare Sofia Sandberg justeras ordförande justeras Anita Söderlind... namnförtydligande justerare Signaturer Utdragsbestyrkande

11 SOCIALNÄMNDEN Sida 11 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC220 Sammanfattning av hygienenkät Hygienenkät har genomförts inom vård och omsorg. Sammanfattning och sammanställning av resultatet framgår av Bilaga 140 Socialnämnden beslutade att godkänna sammanfattningen och sammanställningen av hygienenkäten och att lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

12 SOCIALNÄMNDEN Sida 12 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC226 Information - medarbetarenkät Sammanställning av resultatet från socialförvaltningens medarbetarenkät våren Bilaga 141 Socialnämnden beslutade att godkänna sammanställningen av medarbetarenkäten och att lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

13 SOCIALNÄMNDEN Sida 13 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC055 Avtal färdtjänst Avtal har tecknats med Höganäs Taxi AB angående färdtjänst. Bilaga 142 Socialnämnden beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

14 SOCIALNÄMNDEN Sida 14 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC243 Lex Maria-anmälan Beslut från Socialstyrelsen avseende Lex Maria-anmälan angående virus i kommunens administrativa nätverk avseende vårdinformationssystemet Procapita. Bilaga 143 Socialnämnden beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

15 SOCIALNÄMNDEN Sida 15 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC080 Psykisk funktionsnedsättning Beslut från Socialstyrelsen avseende återrapport rörande kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Höganäs kommun. Socialstyrelsen har begärt redovisning senast Socialnämnden beslöt att uppdra åt socialförvaltningen att sammanställa ett förslag till yttrande. Signaturer Utdragsbestyrkande

16 SOCIALNÄMNDEN Sida 16 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC216 Alkohollagen ansökan om permanent serveringstillstånd för Mölle Krukmakeri, Mölle Lisa Wohlfart ansöker om permanent serveringstillstånd för starköl, vin och spritdrycker på Mölle Krukmakeri, Mölle Hamnallé 9 i Mölle med serveringstid inomhus kl och utomhus kl söndagartorsdagar samt fredagar-lördagar. Socialnämnden beslutade att uppdra åt ordföranden att besluta i ärendet. Signaturer Utdragsbestyrkande

17 SOCIALNÄMNDEN Sida 17 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC218 Alkohollagen ansökan om permanent serveringstillstånd för Flickorna Lundgren, Nyhamnsläge Flickorna Lundgren AB, Mats Fejne, ansöker om permanent serveringstillstånd för starköl, vin och spritdrycker för Flickorna Lundgren, Skäretvägen 19 i Nyhamnsläge med serveringstid kl Socialnämnden beslutade att uppdra åt ordföranden att besluta i ärendet. Signaturer Utdragsbestyrkande

18 SOCIALNÄMNDEN Sida 18 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC212 Alkohollagen ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten under Vikenfesten den 6-7 augusti 2010 Marcus Nemrin AB, tillståndshavare för Restaurang Barbord i Viken ansöker om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i serveringstält under Vikendagarna den 6-7 augusti 2010, se utredning. Bilaga 144 Socialnämnden beslutade att att bevilja Marcus Nemrin AB serveringstillstånd för starköl och vin under Vikendagarna den 6-7 augusti 2010 med serveringstid kl , samt bevilja serveringstillstånd för spritdrycker under kräftkalaset fredagen den 6 augusti 2010 kl Signaturer Utdragsbestyrkande

19 SOCIALNÄMNDEN Sida 19 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Meddelandeblad Information från Socialstyrelsen angående upphävda föreskrifter om tvångsoch skyddsåtgärder. Bilaga 145 Socialnämnden beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

20 SOCIALNÄMNDEN Sida 20 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC089 Kommunbesvär över socialnämndens beslut angående måltidspriser på gruppboende LSS Socialnämnden beslutade om avgiftstaxa för LSS-insatser med avgift för kost motsvarande kommunens självkostnader. En kommuninvånare har begärt laglighetsprövning av beslutet enligt kommunallagen. Länsrätten i Skåne avslog överklagandet Domen är överklagad och Kammarrätten i Göteborg har meddelat prövningstillstånd. Arbetsutskottet beslöt , 85, att godkänna socialförvaltningens förslag till yttrande i mål nr samt att hos Kammarrätten i Göteborg hemställa att överklagan lämnas utan bifall. Den klagande har nu inkommit med nya synpunkter i ärendet. Kammarrätten har överlämnat ärendet till socialnämnden för yttrande senast Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till kompletterande yttrande. Bilaga 146 Bilaga 147 Bilaga 148 Socialnämnden beslutade att att att godkänna socialförvaltningen förslag till kompletterande yttrande i mål nr , hos Kammarrätten i Göteborg hemställa att överklagan lämnas utan bifall, samt förklara beslutet omedelbart justerat.... sekreterare Sofia Sandberg justeras ordförande justeras Anita Söderlind Signaturer... namnförtydligande justerare Utdragsbestyrkande

21 SOCIALNÄMNDEN Sida 21 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC210 Budgetramar 2011 och planeringsramar Kommunfullmäktige har fastsällt budgetramar och beslutat uppdra åt bland annat socialnämnden att se över mål. Bilaga 149 Socialnämnden beslutade att uppdra åt socialförvaltningen att ta fram underlag för ställningstagande till mål, samt att behandla budgeten vid ett extra sammanträde Signaturer Utdragsbestyrkande

22 SOCIALNÄMNDEN Sida 22 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC084 Ekonomisk prognos för maj Socialförvaltningen redovisar ekonomisk prognos avseende socialnämndens ansvarsområden med ett överskott med 3 mkr för Bilaga 150 Prognosen visar på ett överskott för Barn- och ungdomsverksamheten med 1 mkr, övriga omkostnader inom Individ- och familjeomsorg med 0,3 mkr samt Vård och omsorg med 6 mkr. Prognosen visar underskott för LSS med 2,3 mkr samt försörjningsstöd med 2 mkr. Vuxenverksamheten beräknas utfalla i nivå med budget. Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen av ekonomisk prognos för 2010 maj. Signaturer Utdragsbestyrkande

23 SOCIALNÄMNDEN Sida 23 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC215 Budgetuppföljning 2010 Socialförvaltningen redovisade sammanställning av budgetuppföljning januari maj Bilaga 151 Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen av budgetuppföljningen. Signaturer Utdragsbestyrkande

24 SOCIALNÄMNDEN Sida 24 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC213 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Socialnämnden ska en gång per kvartal rapportera till Socialstyrelsen alla beslut som inte har verkställts inom 3 månader. En sammanställning av rapport finns i bilagan. Bilaga 152 Socialnämnden beslutade att godkänna rapporten om ej verkställda beslut samt att överlämna rapporten till Socialstyrelsen. Signaturer Utdragsbestyrkande

25 SOCIALNÄMNDEN Sida 25 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC229 Utmaning hemvård Omsorgshuset i Stockholm AB har inkommit med utmaning avseende 50 % eller 100 % av hemvårdsverksamheten. Enligt Regelverk för utmaningsrätt får verksamhet som drivs genom kundval eller enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inte utmanas. Socialnämnden beslöt att uppdra åt socialförvaltningen att utreda om utmaningen är förenlig med kommunens regelverk för utmaningsrätt. Signaturer Utdragsbestyrkande

26 SOCIALNÄMNDEN Sida 26 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC150 Tillsyn alkohol- och tobaksområdet Länsstyrelsen i Skåne län har gjort tillsynsbesök inom alkohol- och tobaksområdet. Bilaga 153 Socialnämnden beslöt att med godkännande lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

27 SOCIALNÄMNDEN Sida 27 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Meddelanden a) Protokoll från sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet b) Protokoll från sammanträde med Samverkansgruppen c) Utdrag från sammanträde med kommunstyrelsens tekniska utskott/arbetsutskott , 163. d) Utdrag från sammanträde med kommunstyrelsen , 93. e) Dom från Helsingborgs tingsrätt, mål nr T (Dnr 2008/SOC306). Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen av protokoll och protokollsutdrag. Signaturer Utdragsbestyrkande

28 SOCIALNÄMNDEN Sida 28 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Anmälan av delegationsbeslut a) Serveringsärenden: Permanent serveringstillstånd - Rut på skäret, Flickorna Lundgren AB. - S:t Arilds Golfkrog, Mat och Golf i Arild AB. - Knafves Café och Div, Kerstin Knafve. - Höganäs Bowling, Höganäs Bowling AB. Bilaga 154 Bilaga 155 Bilaga 156 Bilaga 157 Tidsbegränsade serveringstillstånd - S:t Arilds Golfkrog, Mat & Golf i Arild AB. - Pannkaksladan, Ulrika Ekblom. Bilaga 158 Bilaga 159 Tillfälliga tillstånd till allmänheten - Oldsbergs Ost, Oldsbergs Ost AB, 4 tillfällen. Bilaga 160 Pausservering - Tomtelund, Tunneberga Gästgivaregård AB. - Tomtelund, Tunneberga Gästgivaregård AB. Bilaga 161 Bilaga 162 Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap - Mölleföreningen, Peter Göransson. - Mölleföreningen, Peter Göransson. - Jazzkonsert för i förväg inbokade gäster, Susanne Sorbell Nilsson. - Logemöte, Vasa Orden av Amerika. - Högtidsmöte, Vasa Orden av Amerika. Bilaga 163 Bilaga 164 Bilaga 165 Bilaga 166 Bilaga 167 Utökat serveringstillstånd - Bäckaskogs festplats, Kullabygdens Nöjescentrum AB. Bilaga 168 Signaturer Utdragsbestyrkande

29 SOCIALNÄMNDEN Sida 29 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Återkallade serveringstillstånd - Rut på Skäret, Rut på Skäret AB. - Knafves Café, Unn Carlsson. Bilaga 169 Bilaga 170 b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll , 53, 56, c) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll , 85, Socialnämnden beslutade att godkänna anmälan av delegationsbeslut. Signaturer Utdragsbestyrkande

30 SOCIALNÄMNDEN Sida 30 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialchefen informerar Sjuksköterskebemanning. Vårdförbundet har lämnat in en begäran om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kap 6, 6a med anledning av sommarsituationen för sjuksköterskorna. Det fanns en överenskommelse med Vårdförbundet gällande sommarbemanningen men förhållandena förändrades i och med ett antal sjukskrivna sjuksköterskor. Situationen sommaren 2010 är nu delvis löst med hjälp av en flyttad semester mot extra ersättning och i höst kommer socialförvaltningen att genomföra en utvärdering av sjuksköterskebemanningen under sommaren Tyngre vård i hemmet. Det finns flera exempel på att det blir vanligare med tyngre vård i hemmet där till exempel dialys ingår. Relevant i sammanhanget är att ställa sig frågan vad som är primärvårdsrelaterad respektive specialiserad hemsjukvård. Kommunförbundet Skåne följer utvecklingen. Vikhagas innergård. Innergården på Vikhaga vårdboende är fortfarande inte klar efter tillbyggnaden. Ansvaret för utemiljön ligger på kommunens fastighetsförvaltning. Ursprungligen låg innergården med i entreprenaden för hela utbyggnaden men togs bort. Projektet pågår tillsammans med representanter för personalen och innergården kommer att åtgärdas efter sommaren. Under tiden kan de boende använda en uteplats på framsidan. Synpunktshantering. Kommunstyrelsen har sedan tidigare bestämt att Höganäs kommun ska införa ett kommunövergripande synpunkts- och klagomålhanteringssystem, kallat Dialogen. Med hjälp av systemet ska alla synpunkter kunna sammanställas som kommer in till våra verksamheter för att sedan användas i kommunens kvalitetsarbete. I början av september är det beräknat att införandet kan ske vilket får till följd att vi formellt måste upphäva vårt eget synpunktshanteringssystem. Sodexo. Från september 2009 till april 2010 har den kost som levererats varit av varierande kvalité och många gånger direkt undermålig. Det har även rapportrats om både för få och för små portioner, för låga temperaturer samt bristande menyplanering. Under perioden har det ofta förekommit förseningar och det finns även kritik beträffande hygienhanteringen och bemötandet. Socialförvaltningen kräver en kompensation på kronor för de brister som har varit under perioden. Socialnämnden har enligt tidigare beslut valt att avstå från att förlänga avtalet med Sodexo. Thunstall larm. Det har tecknats avtal med Thunstall AB gällande anslutning till Thunstall TrygghetsCentral vilket bland annat innebär larmmottagning, bedömning av erforderligt hjälpbehov efter larmanrop samt sökning av åtgärdspersonal. Avtalet, som gäller natt, gäller fram till och med Signaturer Utdragsbestyrkande

31 SOCIALNÄMNDEN Sida 31 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Hemtjänst för sommargäster. Enligt en dom i Förvaltningsrätten i Växjö så gör Borgholms kommun rätt när de beviljar sina sommargäster hemhjälp i högst fyra veckor på vistelsekommunens bekostnad. Domen har upphävts av Kammarrätten. Regeringen har presenterat ett förslag att hemkommunen ska svara för hemtjänstskostnader med mera vid sommarvistelse. Multisjuka äldre. Kommunen söker tillammans med primärvården och sjukhusen stimulansbidrag kring patientprocesser avseende multisjuka äldre. Standardvårdplan fallprevention. Arbetet med att implementera en standardvårdplan för fallprevention pågår. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Helsingborgs lasarett och åtta kommuner. BBIC, Barns behov i centrum. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. BBIC är ett dokumentations- och kvalitetssäkringssystem som tydliggör för socialtjänsten vad barn behöver samtidigt som det blir tydligare för barn och föräldrar vad socialtjänsten gör. Systemet är under införande i Höganäs kommun. Det kommer mer information längre fram. Socialnämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 33 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Charlotta Bermhagen (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-01-12 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Anita Söderlind (M), utgick

Läs mer

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S)

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-03-16 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00-17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande

Läs mer

Olof Suneson (M) Inger Nilsson (V), 17-18

Olof Suneson (M) Inger Nilsson (V), 17-18 SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-02-03 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00. FÖREDRAGNINGSLISTA vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 22 juni 2011 kl 14.00. 1. Val av justeringsman och fastställande av tid för justeringssammanträde Justeringsman: Boel Olsson Litström

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 32 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP), 195-199, 201 Clas-Jörgen Trohammar (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Anette Henningsson

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind (M) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00. FÖREDRAGNINGSLISTA vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00. 1. VAL AV JUSTERINGSMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV TID FÖR JUSTERING Justeringsman: Clas-Jörgen Trohammar Justeringstid:

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen, lämnade

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30. Beslutande DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2008-11-18 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 18 november 2008 kl 8.30-12.30 Beslutande Övriga närvarande Justerande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 41 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP) 84, 85, 87, 90, 91, 94-96, 99-108 Charlotta Bermhagen (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Ida Frödén SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, kl 13.15-14.45 ande Andreas Trygg (V) ordförande Behxhet Ukelli (S) Ingalill Hedblom (S) Gina Lisegran (S) ersättare Abdul Qorbani (S) ersättare Birgitta

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40

Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Socialnämnden 2012-08-22 1 (13) Plats och tid: Tekniska kontoret,orsa onsdagen den 22 augusti 2012, kl 13.00 15.40 Beslutande: Övriga: Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones Eriksson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 40 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M)

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Michael Saltas (kd) Mauritz Lindroth (s) Socialnämndens arbetsutskott 24 maj 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna måndagen den 24 maj 2004 kl 14.00-15.45

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50

Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 1 (11) Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Västervik 12 december 2012 kl. 13.15 13.50 Peter Johansson (M) Birgitta Sjölander (M) tjg.ers. Britt-Louise Åberg (M) Marianne Båtman (M) Angelica Katsanidou

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Sammanträdesdatum Sida 1-14

Sammanträdesdatum Sida 1-14 Sammanträdesdatum Sida 1-14 Socialnämnden 2010-08-18 Plats och tid Kommunledningskontoret, Plenisalen, Mora, kl 08.15-09.15 ande Bernt Persson (S),ordförande Terje Andersson (C) Christiane Djäken (M) Åke

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 61-68 Plats och tid Hermes, Svanskogsrummet kl. 16.00 16.45 ande Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Lisbet Westerberg (c) Marianne Blom (c) Margareta der Nederlanden

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden

Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 2 (15) Social- och omvårdnadsnämnden Social- och omvårdnadsnämnden 2012-04-17 1 (15) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 15.15 Paragrafer 34-45 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ersättare Namn Christer Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Socialnämnden 2011-11-30 Kallelse/Underrättelse Sammanträdesdatum 1(17) Plats och tid Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00 Föredragningslista Ärende 1 Val av justerande 2 Föregående

Läs mer

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter

Socialnämnd väster. Protokoll Sv 265/2010. Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten. Närvarande ledamöter Protokoll Sv 265/2010 Socialnämnd väster Datum: 2011-01-13 Klockan: 09:00-12:00 Plats: Ribbingsgatan 1-3, smtr rum Jätten Närvarande ledamöter Torgny Larsson (S) Ewa Leitzler (M) Elvy Wennerström (S) Lars-Göran

Läs mer

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5

Rapport från socialchefen 3. STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4. Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Sid Rapport från socialchefen 3 STAD-metoden/berusningsstudie samt åtgärdsplan 4 Habiliteringsersättning till brukare i daglig verksamhet 5 Projektplan förstärkt

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-06-10

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-06-10 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.20 ande Emma Magnusson (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée Solstad (S) Gerd Johansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum Blå, 2011-06-28, kl 13:15-16:00 Beslutande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Liselott Perlhagen (M) Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Gunnel Aidemark

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 14 Plats och tid Kommunhuset, Björnkullasalen kl 19:00-20.30 ande Persson, Reino (s) ordf. 32-43 Friberg, Gun (s), vice ordf. 32-43 Hellman, Gertrud (m), 2:e vice ordf. 32-43 Eriksson, Lennart (s) 32-43

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00. Ingrid Holmgren (c)

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00. Ingrid Holmgren (c) 1(21) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30-12.00 Beslutande: Ingalill Jonsson, (m) ordförande Tage Björk (s) Ingrid Holmgren (c) Övriga deltagande: Agneta Nygren, (s), ersättare Jill

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

Lizanne Byström, 50-54 Kurre Granberg, 51 Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2010-06-21. Sekreterare Paragrafer 50-61 Inger Karlsson

Lizanne Byström, 50-54 Kurre Granberg, 51 Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2010-06-21. Sekreterare Paragrafer 50-61 Inger Karlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2010-06-16 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.40 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Gunnel Hedström (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-06-12 62-73

Protokoll. Socialnämnden 2012-06-12 62-73 Socialnämnden 62-73 Socialnämndens sammanträde Ansökan om serveringstillstånd vid MX Rockbar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid Schillers Krog 4 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd vid Parkliden

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1

Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesdatum Sida Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Vård- och omsorgsnämnden 2010-01-20 1 Plats och Tid sammanträdesrum Norrtull 2010-01-20 kl 08.00-12.00 Beslutande Ewa Arvidsson (S) ordförande Anelia Dotcheva (C) Gunnar Dahlstrand (C) Terttu Martinsson

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (20) Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 26 januari 2005, kl 9.00-11.45 Beslutande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman (s) Mats Bergman (s) (i Siv

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Hofors Folkets Hus tisdagen den 16 april

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20.00 Beslutande närvarande Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Paragrafer Björn Furugren Beselin (C), ordförande,

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 februari 2015 kl 14.00-18.00 ande Lars Altgård, ordf. (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) 18-25 Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2015-10-29 11 (xx) Dnr SN 2015/109 Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-20 Sida 1 (16) Plats och tid Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-20:30 Beslutande Inger Borgenberg (S), ordförande Bo Lindquist (V) Ulla Jinneland

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

ANSLAGSBEVIS. Social- och arbetsmarknadsnämnden. Nibblesbackevägen 17, Köping. Emma Bertheussen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid KS-salen, Rådhuset, Köping kl 13.15 14.30 Beslutande Andreas Trygg (V) ordförande Carl-Inge Westberg (S) Ann-Marie Lundin (S) Abdul Qorbani (S) Ann-Charlott Pettersson

Läs mer