Sida 1 av 44. Sammanträdesdatum Plats och tid. Sammanträdestid kl Närvarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 44. Sammanträdesdatum 2010-06-30. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.30. Närvarande"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdestid kl Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Signaturer Anita Söderlind (M) Gunilla Tengvall (M) Lars-Anders Ottosson (M) Göran Engfors (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson (KD) Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) Lena Jörsin (M), utgick 132 p.g.a. jäv Clas-Jörgen Trohammar (M), 132 (lämnade mötet 14.10) Britt-Marie Andersson (C) Mufida Dizdar (FP) Febe Alfredsson (KD) Bodil Cronberg-Gordon (MP) socialchef Göran Jönsson administrativ chef Kenneth Riton enhetschef Anita Hansson enhetschef Tina Sjödahl utredare/utvecklare Ewa Sjöborg vik enhetschef Maud Karlsson LSS-handläggare Gunilla Roslund MAS Malin Sundström enhetschef Cecilia Lindestam-Viebke biståndshandläggare Garbriel Arvidsson biståndshandläggare Anna-Karin Hansson biståndshandläggare Britta Ejlertsson alkoholhandläggare Kate Svensson socialsekreterare Yvette Thorén förvaltningssekreterare Sofia Sandberg Utdragsbestyrkande

2 SOCIALNÄMNDEN Sida 2 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Justering Utsedd att justera Göran Engfors Plats och tid socialkontoret kl Underskrifter Sekreterare... Sofia Sandberg Ordförande... Anita Söderlind Justerande... Göran Engfors Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla betygar Anslaget nedtaget den Signaturer Utdragsbestyrkande

3 SOCIALNÄMNDEN Sida 3 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Allmänna ärenden 124 Dnr 2010/SOC195 Kundval LOV omvårdnaden På uppdrag av socialnämndens arbetsutskott , 23, har socialförvaltningen tagit fram delrapport avseende möjligheten att utöka kundvalet inom hemvården till att omfatta även omvårdnaden. Bilaga 126 I bilagan noteras att det kan vara lämpligt att följande områden ska vara kvar i kommunens regi i ett initialt skede. - larmcentral installation av trygghetslarm, mottagning och förmedling av larm, larmprov - HSL insatser av sjuksköterska och paramedicinare (inkl. hjälpmedel) - nattverksamhet/nattpatrull - matdistribution - all hemsjukvård och/eller larmutryckning för personer som inte erhåller någon form av omvårdnadsinsats Ordföranden menade att initialt bör även utförandet av larminsatser ske genom kommunens försorg. Socialnämnden beslutade att att den fortsatta processen ska baseras på ovanstående avgränsningar. Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverade sig muntligen. Signaturer Utdragsbestyrkande

4 SOCIALNÄMNDEN Sida 4 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC173 Medlemskap i KPR Kullabygdens RPG har inkommit med en skivelse angående medlemskap i kommunala pensionärsrådet (KPR). Kommunala pensionärsrådets arbetsordning framgår av bilagan. Bilaga 127 Bilaga 128 Socialnämnden beslutade att lämna skrivelsen utan åtgärd med hänvisning till nuvarande regelverk. Signaturer Utdragsbestyrkande

5 SOCIALNÄMNDEN Sida 5 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC028 Samverkansavtal mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne Kommunkansliet har översänt Region Skånes förslag till Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne till socialnämnden för yttrande. Bilaga 129 Arbetsutskottet beslöt att återremittera ärendet. Frågeställningen har kommunicerats med Kommunförbundet Skåne. Kommunförbundet Skåne har dessutom sammanställt svar beträffande habilitering. Bilaga 130 Bilaga 131 Socialnämnden beslöt att återremittera ärendet. Arbetsutskottet beslöt att återremittera ärendet. Det noterades att avtalet tillämpas redan från och med i följande avseende: - Region Skåne kommer inte att debitera kommunen för Hospice platser. - Kommunen kommer inte att debitera kostnader för tjänsteköp ASIH. Socialnämnden beslutade att föreslå kommunfullmäktige att teckna avtal enligt förslaget. Signaturer Utdragsbestyrkande

6 SOCIALNÄMNDEN Sida 6 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC345 Ensamkommande flyktingbarn/ungdomar Socialnämnden har , 66, behandlat frågan om mottagande av ensamkommande flyktingbarn och flyktingungdomar. Socialförvaltningens underlag framgår av bilagan. Migrationsverket har översänt förslag till avtal. Bilaga 132 Bilaga 133 På arbetsutskottets sammanträde medverkade Björn Carlsson och Jonas Skruve, representanter för Migrationsverket, och lämnade information samt svarade på frågor. Efter avslutad överläggning ställde ordföranden proposition på yrkande och fann att nämnden bifallit ordförandens yrkande. Votering begärdes och följande voteringsproposition godkändes: Ja för ordförandens yrkande. Nej för Anders Johanssons yrkande. Ordföranden yrkade att föreslå kommunfullmäktige att teckna ett individavtal avseende fem personer, under förutsättning att Migrationsverket garanterar att svara för kommunens faktiska kostnader utan några förbehåll. Anders Johansson yrkade att föreslå kommunfullmäktige att teckna ett individavtal avseende fem personer. Vid omröstningen röstade Anita Söderlind, Gunilla Tengvall, Lars- Anders Ottosson, Göran Engfors, Anna Hedbrant, Ingemar Svensson, Ethel Bengtsson, Lena Jörsin ja, medan Anders Johansson, Kerstin Persson och Leif Andersson röstade nej. Nämnden beslutade med 8 ja-röster mot 3 nej-röster enligt ordförandens yrkande. Socialnämnden beslutade alltså att föreslå kommunfullmäktige att teckna ett individavtal avseende fem personer, under förutsättning att Migrationsverket garanterar att svara för kommunens faktiska kostnader utan några förbehåll. Socialdemokraterna och miljöpartiet reserverade sig muntligen mot beslutet. Signaturer Utdragsbestyrkande

7 SOCIALNÄMNDEN Sida 7 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC196, 197 Utmaningar avseende drift av vårdboenden Attendo Care AB har inkommit med utmaning avseende dels driften av Vikhagas vårdboende och dels driften av Ljunghaga demenscentrum. Kommunfullmäktige beslöt om utmaningsrätt Ordföranden presenterade en skrivelse angående utmaningarna där socialnämnden tackar för visat intresse men avböjer att anta utmaningen denna gång. Bilaga 134, 135 Bilaga 136 Bilaga 137 Socialnämnden beslutade att inte anta utmaningen. Signaturer Utdragsbestyrkande

8 SOCIALNÄMNDEN Sida 8 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC207 Intraprenad avseende Nyhamnsgården Skrivelse från Glen Sjöborg, enhetschef Nyhamnsgården, avseende intresse för att tillsammans med personalen på Nyhamnsgården bedriva verksamheten på intraprenad. Det noterades att kommunledningskontoret arbetar med att ta fram regler för intraprenad. Socialnämnden beslöt att uppdra åt förvaltningen att åter ta upp ärendet när det föreligger ett regelverk avseende intraprenader. Signaturer Utdragsbestyrkande

9 SOCIALNÄMNDEN Sida 9 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC191 Kundval Nystartad enskild firma Bodil Lindholm ansöker om att godkännas som leverantör av Serviceinsatser inom kundval. Bilaga 138 Socialnämnden beslutade att att godkänna Bodil Lindholm som leverantör av serviceinsatser, med ekonomisk uppföljning varje kvartal det närmsta året, samt förklara beslutet omedelbart justerat.... sekreterare Sofia Sandberg justeras ordförande justeras Anita Söderlind... namnförtydligande justerare Signaturer Utdragsbestyrkande

10 SOCIALNÄMNDEN Sida 10 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC202 Kundval Nystartad enskild firma AMI Hushållsnäratjänst ansöker om att godkännas som leverantör av Serviceinsatser inom kundval. Bilaga 139 Socialnämnden beslutade att att godkänna AMI Hushållsnäratjänst som leverantör av serviceinsatser, med ekonomisk uppföljning varje kvartal det närmsta året, samt förklara beslutet omedelbart justerat.... sekreterare Sofia Sandberg justeras ordförande justeras Anita Söderlind... namnförtydligande justerare Signaturer Utdragsbestyrkande

11 SOCIALNÄMNDEN Sida 11 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC220 Sammanfattning av hygienenkät Hygienenkät har genomförts inom vård och omsorg. Sammanfattning och sammanställning av resultatet framgår av Bilaga 140 Socialnämnden beslutade att godkänna sammanfattningen och sammanställningen av hygienenkäten och att lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

12 SOCIALNÄMNDEN Sida 12 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC226 Information - medarbetarenkät Sammanställning av resultatet från socialförvaltningens medarbetarenkät våren Bilaga 141 Socialnämnden beslutade att godkänna sammanställningen av medarbetarenkäten och att lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

13 SOCIALNÄMNDEN Sida 13 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC055 Avtal färdtjänst Avtal har tecknats med Höganäs Taxi AB angående färdtjänst. Bilaga 142 Socialnämnden beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

14 SOCIALNÄMNDEN Sida 14 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC243 Lex Maria-anmälan Beslut från Socialstyrelsen avseende Lex Maria-anmälan angående virus i kommunens administrativa nätverk avseende vårdinformationssystemet Procapita. Bilaga 143 Socialnämnden beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

15 SOCIALNÄMNDEN Sida 15 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC080 Psykisk funktionsnedsättning Beslut från Socialstyrelsen avseende återrapport rörande kommunens insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning i Höganäs kommun. Socialstyrelsen har begärt redovisning senast Socialnämnden beslöt att uppdra åt socialförvaltningen att sammanställa ett förslag till yttrande. Signaturer Utdragsbestyrkande

16 SOCIALNÄMNDEN Sida 16 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC216 Alkohollagen ansökan om permanent serveringstillstånd för Mölle Krukmakeri, Mölle Lisa Wohlfart ansöker om permanent serveringstillstånd för starköl, vin och spritdrycker på Mölle Krukmakeri, Mölle Hamnallé 9 i Mölle med serveringstid inomhus kl och utomhus kl söndagartorsdagar samt fredagar-lördagar. Socialnämnden beslutade att uppdra åt ordföranden att besluta i ärendet. Signaturer Utdragsbestyrkande

17 SOCIALNÄMNDEN Sida 17 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC218 Alkohollagen ansökan om permanent serveringstillstånd för Flickorna Lundgren, Nyhamnsläge Flickorna Lundgren AB, Mats Fejne, ansöker om permanent serveringstillstånd för starköl, vin och spritdrycker för Flickorna Lundgren, Skäretvägen 19 i Nyhamnsläge med serveringstid kl Socialnämnden beslutade att uppdra åt ordföranden att besluta i ärendet. Signaturer Utdragsbestyrkande

18 SOCIALNÄMNDEN Sida 18 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC212 Alkohollagen ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten under Vikenfesten den 6-7 augusti 2010 Marcus Nemrin AB, tillståndshavare för Restaurang Barbord i Viken ansöker om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten i serveringstält under Vikendagarna den 6-7 augusti 2010, se utredning. Bilaga 144 Socialnämnden beslutade att att bevilja Marcus Nemrin AB serveringstillstånd för starköl och vin under Vikendagarna den 6-7 augusti 2010 med serveringstid kl , samt bevilja serveringstillstånd för spritdrycker under kräftkalaset fredagen den 6 augusti 2010 kl Signaturer Utdragsbestyrkande

19 SOCIALNÄMNDEN Sida 19 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Meddelandeblad Information från Socialstyrelsen angående upphävda föreskrifter om tvångsoch skyddsåtgärder. Bilaga 145 Socialnämnden beslutade att med godkännande lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

20 SOCIALNÄMNDEN Sida 20 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2009/SOC089 Kommunbesvär över socialnämndens beslut angående måltidspriser på gruppboende LSS Socialnämnden beslutade om avgiftstaxa för LSS-insatser med avgift för kost motsvarande kommunens självkostnader. En kommuninvånare har begärt laglighetsprövning av beslutet enligt kommunallagen. Länsrätten i Skåne avslog överklagandet Domen är överklagad och Kammarrätten i Göteborg har meddelat prövningstillstånd. Arbetsutskottet beslöt , 85, att godkänna socialförvaltningens förslag till yttrande i mål nr samt att hos Kammarrätten i Göteborg hemställa att överklagan lämnas utan bifall. Den klagande har nu inkommit med nya synpunkter i ärendet. Kammarrätten har överlämnat ärendet till socialnämnden för yttrande senast Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag till kompletterande yttrande. Bilaga 146 Bilaga 147 Bilaga 148 Socialnämnden beslutade att att att godkänna socialförvaltningen förslag till kompletterande yttrande i mål nr , hos Kammarrätten i Göteborg hemställa att överklagan lämnas utan bifall, samt förklara beslutet omedelbart justerat.... sekreterare Sofia Sandberg justeras ordförande justeras Anita Söderlind Signaturer... namnförtydligande justerare Utdragsbestyrkande

21 SOCIALNÄMNDEN Sida 21 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC210 Budgetramar 2011 och planeringsramar Kommunfullmäktige har fastsällt budgetramar och beslutat uppdra åt bland annat socialnämnden att se över mål. Bilaga 149 Socialnämnden beslutade att uppdra åt socialförvaltningen att ta fram underlag för ställningstagande till mål, samt att behandla budgeten vid ett extra sammanträde Signaturer Utdragsbestyrkande

22 SOCIALNÄMNDEN Sida 22 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC084 Ekonomisk prognos för maj Socialförvaltningen redovisar ekonomisk prognos avseende socialnämndens ansvarsområden med ett överskott med 3 mkr för Bilaga 150 Prognosen visar på ett överskott för Barn- och ungdomsverksamheten med 1 mkr, övriga omkostnader inom Individ- och familjeomsorg med 0,3 mkr samt Vård och omsorg med 6 mkr. Prognosen visar underskott för LSS med 2,3 mkr samt försörjningsstöd med 2 mkr. Vuxenverksamheten beräknas utfalla i nivå med budget. Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen av ekonomisk prognos för 2010 maj. Signaturer Utdragsbestyrkande

23 SOCIALNÄMNDEN Sida 23 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC215 Budgetuppföljning 2010 Socialförvaltningen redovisade sammanställning av budgetuppföljning januari maj Bilaga 151 Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen av budgetuppföljningen. Signaturer Utdragsbestyrkande

24 SOCIALNÄMNDEN Sida 24 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC213 Rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS Socialnämnden ska en gång per kvartal rapportera till Socialstyrelsen alla beslut som inte har verkställts inom 3 månader. En sammanställning av rapport finns i bilagan. Bilaga 152 Socialnämnden beslutade att godkänna rapporten om ej verkställda beslut samt att överlämna rapporten till Socialstyrelsen. Signaturer Utdragsbestyrkande

25 SOCIALNÄMNDEN Sida 25 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC229 Utmaning hemvård Omsorgshuset i Stockholm AB har inkommit med utmaning avseende 50 % eller 100 % av hemvårdsverksamheten. Enligt Regelverk för utmaningsrätt får verksamhet som drivs genom kundval eller enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) inte utmanas. Socialnämnden beslöt att uppdra åt socialförvaltningen att utreda om utmaningen är förenlig med kommunens regelverk för utmaningsrätt. Signaturer Utdragsbestyrkande

26 SOCIALNÄMNDEN Sida 26 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC150 Tillsyn alkohol- och tobaksområdet Länsstyrelsen i Skåne län har gjort tillsynsbesök inom alkohol- och tobaksområdet. Bilaga 153 Socialnämnden beslöt att med godkännande lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

27 SOCIALNÄMNDEN Sida 27 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Meddelanden a) Protokoll från sammanträde med Kommunala Pensionärsrådet b) Protokoll från sammanträde med Samverkansgruppen c) Utdrag från sammanträde med kommunstyrelsens tekniska utskott/arbetsutskott , 163. d) Utdrag från sammanträde med kommunstyrelsen , 93. e) Dom från Helsingborgs tingsrätt, mål nr T (Dnr 2008/SOC306). Socialnämnden beslutade att godkänna redovisningen av protokoll och protokollsutdrag. Signaturer Utdragsbestyrkande

28 SOCIALNÄMNDEN Sida 28 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Anmälan av delegationsbeslut a) Serveringsärenden: Permanent serveringstillstånd - Rut på skäret, Flickorna Lundgren AB. - S:t Arilds Golfkrog, Mat och Golf i Arild AB. - Knafves Café och Div, Kerstin Knafve. - Höganäs Bowling, Höganäs Bowling AB. Bilaga 154 Bilaga 155 Bilaga 156 Bilaga 157 Tidsbegränsade serveringstillstånd - S:t Arilds Golfkrog, Mat & Golf i Arild AB. - Pannkaksladan, Ulrika Ekblom. Bilaga 158 Bilaga 159 Tillfälliga tillstånd till allmänheten - Oldsbergs Ost, Oldsbergs Ost AB, 4 tillfällen. Bilaga 160 Pausservering - Tomtelund, Tunneberga Gästgivaregård AB. - Tomtelund, Tunneberga Gästgivaregård AB. Bilaga 161 Bilaga 162 Tillfälliga tillstånd till slutna sällskap - Mölleföreningen, Peter Göransson. - Mölleföreningen, Peter Göransson. - Jazzkonsert för i förväg inbokade gäster, Susanne Sorbell Nilsson. - Logemöte, Vasa Orden av Amerika. - Högtidsmöte, Vasa Orden av Amerika. Bilaga 163 Bilaga 164 Bilaga 165 Bilaga 166 Bilaga 167 Utökat serveringstillstånd - Bäckaskogs festplats, Kullabygdens Nöjescentrum AB. Bilaga 168 Signaturer Utdragsbestyrkande

29 SOCIALNÄMNDEN Sida 29 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Återkallade serveringstillstånd - Rut på Skäret, Rut på Skäret AB. - Knafves Café, Unn Carlsson. Bilaga 169 Bilaga 170 b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll , 53, 56, c) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll , 85, Socialnämnden beslutade att godkänna anmälan av delegationsbeslut. Signaturer Utdragsbestyrkande

30 SOCIALNÄMNDEN Sida 30 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialchefen informerar Sjuksköterskebemanning. Vårdförbundet har lämnat in en begäran om åtgärder enligt Arbetsmiljölagen kap 6, 6a med anledning av sommarsituationen för sjuksköterskorna. Det fanns en överenskommelse med Vårdförbundet gällande sommarbemanningen men förhållandena förändrades i och med ett antal sjukskrivna sjuksköterskor. Situationen sommaren 2010 är nu delvis löst med hjälp av en flyttad semester mot extra ersättning och i höst kommer socialförvaltningen att genomföra en utvärdering av sjuksköterskebemanningen under sommaren Tyngre vård i hemmet. Det finns flera exempel på att det blir vanligare med tyngre vård i hemmet där till exempel dialys ingår. Relevant i sammanhanget är att ställa sig frågan vad som är primärvårdsrelaterad respektive specialiserad hemsjukvård. Kommunförbundet Skåne följer utvecklingen. Vikhagas innergård. Innergården på Vikhaga vårdboende är fortfarande inte klar efter tillbyggnaden. Ansvaret för utemiljön ligger på kommunens fastighetsförvaltning. Ursprungligen låg innergården med i entreprenaden för hela utbyggnaden men togs bort. Projektet pågår tillsammans med representanter för personalen och innergården kommer att åtgärdas efter sommaren. Under tiden kan de boende använda en uteplats på framsidan. Synpunktshantering. Kommunstyrelsen har sedan tidigare bestämt att Höganäs kommun ska införa ett kommunövergripande synpunkts- och klagomålhanteringssystem, kallat Dialogen. Med hjälp av systemet ska alla synpunkter kunna sammanställas som kommer in till våra verksamheter för att sedan användas i kommunens kvalitetsarbete. I början av september är det beräknat att införandet kan ske vilket får till följd att vi formellt måste upphäva vårt eget synpunktshanteringssystem. Sodexo. Från september 2009 till april 2010 har den kost som levererats varit av varierande kvalité och många gånger direkt undermålig. Det har även rapportrats om både för få och för små portioner, för låga temperaturer samt bristande menyplanering. Under perioden har det ofta förekommit förseningar och det finns även kritik beträffande hygienhanteringen och bemötandet. Socialförvaltningen kräver en kompensation på kronor för de brister som har varit under perioden. Socialnämnden har enligt tidigare beslut valt att avstå från att förlänga avtalet med Sodexo. Thunstall larm. Det har tecknats avtal med Thunstall AB gällande anslutning till Thunstall TrygghetsCentral vilket bland annat innebär larmmottagning, bedömning av erforderligt hjälpbehov efter larmanrop samt sökning av åtgärdspersonal. Avtalet, som gäller natt, gäller fram till och med Signaturer Utdragsbestyrkande

31 SOCIALNÄMNDEN Sida 31 av 44 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Hemtjänst för sommargäster. Enligt en dom i Förvaltningsrätten i Växjö så gör Borgholms kommun rätt när de beviljar sina sommargäster hemhjälp i högst fyra veckor på vistelsekommunens bekostnad. Domen har upphävts av Kammarrätten. Regeringen har presenterat ett förslag att hemkommunen ska svara för hemtjänstskostnader med mera vid sommarvistelse. Multisjuka äldre. Kommunen söker tillammans med primärvården och sjukhusen stimulansbidrag kring patientprocesser avseende multisjuka äldre. Standardvårdplan fallprevention. Arbetet med att implementera en standardvårdplan för fallprevention pågår. Detta är ett samarbetsprojekt mellan Helsingborgs lasarett och åtta kommuner. BBIC, Barns behov i centrum. Syftet med BBIC är att stärka barnperspektivet och delaktigheten för barn, unga och deras familjer. BBIC är ett dokumentations- och kvalitetssäkringssystem som tydliggör för socialtjänsten vad barn behöver samtidigt som det blir tydligare för barn och föräldrar vad socialtjänsten gör. Systemet är under införande i Höganäs kommun. Det kommer mer information längre fram. Socialnämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-01-12 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Anita Söderlind (M), utgick

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind (M) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 41 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP) 84, 85, 87, 90, 91, 94-96, 99-108 Charlotta Bermhagen (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C)

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen, lämnade

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (16) Plats och tid Bällstarummet, 18.30-20-30 ande Ersättare Övriga närvarande Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande, Marie-Louise Löwenbeck (M), Gillis Weingarth

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 40 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMRJMU= = =QRJRS= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMRJMU QRJRS Socialnämndens sammanträde Ny hyressättningsmodell i Alingsås kommun - remissvar 3 Ansökan om serveringstillstånd vid restaurang China 4 Ansökan om tillfälligt utökat serveringstillstånd

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMPJNR= = =ORJPS= = Socialnämndens sammanträde Information om förslaget till ny styrmodell för Alingsås kommun 3 Information om alkohollagen 4 Återkallelse av serveringstillstånd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Socialnämnden 2004-10-20 Plats och tid Rådhuset, Askersund, den 20 oktober 2004 kl 9.00-12.00 Beslutande Övriga deltagande Leif Peterson, ordförande (s) WiviAnne Hoffman

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Vård- och omsorgsnämnden 2008-05-29. Linda Bogne Sammanträdesprotokoll Blad 1 (14) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Gun Cederbaum (m) Ann Svensson (s) Lars-Åke Lindman (s) Bjarne Westerlund (s) Jan T. Staszewski

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 25 februari 2015 kl 14.00-18.00 ande Lars Altgård, ordf. (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) 18-25 Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s)

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2008-02-27 Nämnd/styrelse: Socialnämnden Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-02-27 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Erik Mali (s) Lena Brolin (m) Stefan Algebäck (m), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62

Protokoll. Socialnämnden 2014-06-17 51-62 Socialnämnden 51-62 2 51 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Maxi ICA...5 52 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - Sallys Café i Alingsås AB...6 53 Tillfälligt tillstånd för alkoholservering

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 16 januari kl 15.00-17.20 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) 1-7, 15.00-17.00 Sven-Olov

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

Lizanne Byström, 50-54 Kurre Granberg, 51 Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2010-06-21. Sekreterare Paragrafer 50-61 Inger Karlsson

Lizanne Byström, 50-54 Kurre Granberg, 51 Inger Karlsson. Magnus Andersson Socialförvaltningen 2010-06-21. Sekreterare Paragrafer 50-61 Inger Karlsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2010-06-16 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-16.40 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Gunnel Hedström (s) Lars Bohman (s) Magnus Andersson (s) Roland Johansson

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Hofors Folkets Hus tisdagen den 16 april

Läs mer

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken

2013-09-18 Sida 1-10. Christiane Djäken Socialkontoret, 2013-09-25. Christiane Djäken 2013-09-18 Sida 1-10 Socialnämnden Plats och tid Konferensrum Älven, Mora, onsdagen den 18 september 2013, kl. 08:15-09:15 ande Bernt Persson (S) Christina Bröms (C) Christiane Djäken (M) Terje Andersson

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002

PROTOKOLL Socialnämnden 5 november 2002 Socialnämnden 5 november 2002 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Tisdag

Läs mer

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista

Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Vård- och omsorgsförvaltningen klockan 13.30-17.30 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista Övriga deltagare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30

Socialnämnden 2012-09-24 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 1211111111112121 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset kl 17.00 21:30 Beslutande Reidun Lorentzon (KD), ordf Yvonne Andersson (M) 1:e vice ordf Louise Marklund (M) Gun Alexandersson-Malm

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-09-25 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Boendet för ensamkommande barn tisdagen den 25 september 2012, klockan 13.30

Läs mer

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel

Ann Ayoub. Kenneth Persson. Ola Gilén. Bevis Justering har tillkännagivits genom anslag. receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-05-12 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth

Läs mer

Protokoll 2013-08-27

Protokoll 2013-08-27 2013-08-27 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-08-27, klockan 13:30 14:25 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Agneta Eriksson (S) Barbro Backlund (FP) Mats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-05-09 47 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 14.00 18.00 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Birgitta Olsson-Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13.30-16.30 Beslutande Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Katarina Öberg (s) Lisbet Björklund

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15--11.45 Plats Kommunhuset, Stollen Närvarande Se sidan 2 Barbro Johansson (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset torsdagen den 27 oktober Justerade paragrafer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.06.22 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-15.05 ande Håkan Karlsson (C) ordf Mohamad Rezkar (S) tjg ers Thomas Hansson (S) Åsa Heij Bengtegård (V) tjg ers

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

Therese Åhlander, sekreterare Ewa Ekman, socialchef Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och LSS Linda Kjellin, ekonom 86-89

Therese Åhlander, sekreterare Ewa Ekman, socialchef Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och LSS Linda Kjellin, ekonom 86-89 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (6) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.00 ande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Elisabeth Svensson (C) Mikael Larsson (C) Eva-Lena Israelsson (S) Sofie Gustavsson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD Socialnämnden 2008-08-19 1 Plats och tid Medborgarhuset, Sveg, kl 09.00-15.20 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Gunnar Hedin (c) Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Lars Bygdén

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48

Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja Falkenbergs kommun som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-08-11 185 Medborgarförslag om möjlighet att kunna välja som utförare av personlig assistans. KS 2015-48 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-09-21 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Östhammar, kl. 08.30-14.40 Beslutande Kerstin Björck-Jansson (C), ordförande Ann-Charlotte Grehn (S) Désirée Mattsson (S) Håkan Dannberg (C) Katarina Ståhlbrand

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

Sammanträdestid: 2015-06-15 kl. 9.00 16.30 Ajournering: lunch kl. 12.10-13.10. Paragrafer: 131-147 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson

Sammanträdestid: 2015-06-15 kl. 9.00 16.30 Ajournering: lunch kl. 12.10-13.10. Paragrafer: 131-147 Sekreterare:... Anne-Marie Mattsson Socialnämnden 2015-06-15 1/19 Sammanträdestid: 2015-06-15 kl. 9.00 16.30 Ajournering: lunch kl. 12.10-13.10 Lokal: Sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Tjänstgörande ledamöter och ersättare:

Läs mer

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november 2013. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 99-103 Caroline Hedlund

Justeringens plats och tid Socialförvaltningen, måndagen den 18 november 2013. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 99-103 Caroline Hedlund SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(8) Plats och tid Falköpingssalen, klockan 13.00-15.00 Beslutande Susanne Larsson (S), ordförande Hans Johansson (C), 1:e vice ordförande Janne Brisbo (M), 2:e vice ordförande Fredy

Läs mer

Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande...

Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00. Justerande... Tid och plats Stadshuset Sjuntorpsrummet torsdag den 17 januari kl.15.00-18.00 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erika Parkås 1 v ordf (S) Marie-Louise Coon 2 v ordf (M) Martin Lundstedt (S) tj.g.ers

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Kommunhuset; Lessebo onsdagen den 27 maj 2015 14:00-17:00 ande Lars Altgård, ordf. (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Gull-Britt Sandefors (c)

Läs mer

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19 Protokoll 1(29) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ann-Margret Bäckström (S) tjg ersättare Alf Söderlund (S) tjg ersättare Elisabeth

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden ÖRKELLJUNGA KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-02-05 Sid 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses justera Skånes Fagerhultrummet Kommunhuset Tisdagen den 5 februari 2013, klockan

Läs mer

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö

kl 13.00-16.15 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö 1(15) Plats och tid Almliden, Blosset, Bjuv kl 13.00-16.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena

Läs mer

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37

Sammanträdesdatum Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Social- och omvårdnadsnämnden 2009-04-15 37 Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl. 13. 00 16.00 Beslutande Christer Johansson (S) ordförande Ersättare: Peter Friberg (M) Josette Rask (C) Berit Sörman

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 13 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 januari 2015 kl 14.00 17.00 ande Lars Altgård, ordf (s) Kristina Brundin (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Lars Turunen (s) Lena Henriksson

Läs mer

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta

2013-01-08. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-01-08 13 Överföring av verksamhets- och kostnadsansvaret för trygghetslarm och natthemtjänst till Räddningstjänsten Väst (RVäst). (AU 363) Dnr KS 2012-427 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3)

Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Gagnefs kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-02-04 1 (3) Sida Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 08.00-08.10 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Sofia Jarl

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (14) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesdatum 2015-04-14 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:15 ande S Kenneth

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2006-08-10 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 13.00-16.00 (utökat sammanträde kl 13.00-14.15) Beslutande Jan Andersson, ordförande (c) Thore Olsson (fp) Kurt Enell, tjg. ers. (kd) Sören Ståhlgren

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 48 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP), 25-47, 52, 53 Charlotta Bermhagen (M) Suzanne Erlandsson (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-04-12 1(21) Plats och tid Sessionssalen Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s) Övriga deltagare Laila Bradling,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 16 Plats och tid Konferenssalen, Odengatan 1, Lessebo måndagen den 16 juni 2014 kl 14.00-16.45 ande Lars Altgård, ordf (s) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Emil Wetterling (s) Annette Åstrand

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-09-02 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Tid 08:30-10:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Christian Andersson (FP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (9) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.35 Beslutande Utses att justera Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund (V) Dennis Byberg (M) Lena

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl. 13.15-15.45 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Jörgen Alkberg (S) Elisabeth Henningsson (S) Elsie-Britt Eriksson (S) Peter Agelii (S) Viveca Andersson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2004-08-11 1 (14) Plats och tid Storstugan Högalid, 09.00 13.45 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Kerstin Andersson (c) ordförande Rolf Delcomyn (s) 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Tomas Danielsson. Bengt Andersson. Tomas Danielsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Tomas Danielsson. Bengt Andersson. Tomas Danielsson ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 ida Plats och tid ocialtjänsten, kl 16.00-18.20 Beslutande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (), vice ordförande iw Malmsten, (FP) Barbro Lund (KD) Inger trand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda

Läs mer

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ...

Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson (S) ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Tunadal, Virgatan 7, Köping, kl 14.00 15.30 ande Roger Eklund (S), ordförande Inger Lindström (S) Rougel Frössle (S) Irene Smedberg (S) Lena Jonsson (S) Hans Andersson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50

Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 sid 1 (14) Tid och plats Ledamöter Ersättare Onsdag den 24 oktober 2012 kl. 13.00-14.45 Falken, Järnvägsgatan 4 Sammanträdet ajourneras för gruppmöte kl. 13.15-13.50 Marléne Lund Kopparklint (M) ordförande

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat.

Genomgång av handlingar kl 17.30. OBS! Arbetsutskottets protokoll är ännu ej justerat. Socialnämnden 8 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdagen den 8 juni 2004 kl 18.30. Genomgång av handlingar kl 17.30 OBS! Arbetsutskottets

Läs mer

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning. Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare NORRTÄLJE KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-02-28 Plats och tid ande Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-11.15, 12.00-12.30 Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef

Läs mer

Peggy Hall, förvaltningssekreterare

Peggy Hall, förvaltningssekreterare Omsorgsnämnden 2014-03-12 1(12) Plats och tid Förvaltningskontoret, Gärdesvägen 4, Alvesta 12 mars 2041 kl. 13.15 15.30 Ajournering under 17 kl. 14.15 14.30 och mellan 17 och 18 kl. 14.50 15.00. Justerade

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott 2005-09-08 1(21) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.00 Beslutande Jan Andersson (c) Thore Ohlsson (fp) Anita Bergman (m) Sören Ståhlgren (s) Gullvi Alkemark

Läs mer