Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum Plats och tid. Sammanträdestid kl Närvarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdestid kl Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Anita Söderlind (M), utgick 27 Mufida Dizdar (FP), 27 Ledamöter Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson (KD) Anette Henningsson (S) Roger Nilsson (S) Inger Nilsson (V), utgick 27 Tjänstgörande ersättare Olof Suneson (M), 27 Ingemar Hertting (MP), 27 Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Katinka Christiansen (FP) Britt-Marie Andersson (C) Anna-Karin Erling (KD) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) socialchef Göran Jönsson IFO/LSS-chef Arne Nilsson vård- och omsorgschef Johan Holmer administrativ chef Kenneth Riton enhetschef Anita Bengtsson utredare/utvecklare Ewa Sjöborg enhetschef Tina Sjödahl enhetschef Lotta Johansson alkoholhandläggare Kate Svensson förvaltningssekreterare Sofia Sandberg Signaturer Utdragsbestyrkande

2 SOCIALNÄMNDEN Sida 2 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Justering Utsedd att justera Febe Alfredsson Plats och tid socialkontoret kl Underskrifter Sekreterare... Sofia Sandberg Ordförande... Anita Söderlind Justerande... Febe Alfredsson Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla betygar Anslaget nedtaget den Signaturer Utdragsbestyrkande

3 SOCIALNÄMNDEN Sida 3 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Allmänna ärenden 1 Information om sekretessbestämmelser Undertecknade är medvetna om att tystnadsplikt och handlingssekretess gäller för delar av socialnämndens och socialförvaltningens verksamhetsområden. Bilaga 1 Socialnämnden beslutade att lägga undertecknad information om sekretessbestämmelser till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

4 SOCIALNÄMNDEN Sida 4 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fullmakt att underteckna handlingar m.m. Frågan om att teckna handlingar på nämndens vägnar togs upp till behandling. Socialnämnden beslutade att bemyndiga socialchef Göran Jönsson, avdelningschef Arne Nilsson och avdelningschef Johan Holmer var för sig med kontrasignation av endera avdelningschef Kenneth Riton eller enhetschef Anita Bengtsson eller två i förening underteckna handlingar på nämndens vägnar. Signaturer Utdragsbestyrkande

5 SOCIALNÄMNDEN Sida 5 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Valärende Frågan om val av ordinarie ledamöter och ersättare i arbetsutskott, kommunala pensionärsråd samt kommunala handikappråd togs upp till behandling. Socialnämnden beslutade att utse nedanstående representanter: Arbetsutskott Ledamöter Anita Söderlind (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Mufida Dizdar (FP) Anette Henningsson (S) Ersättare Boel Olsson Litström (M) Clas-Jörgen Trohammar (M) Anna Hedbrant (C) Katinka Christiansen (FP) Roger Nilsson (S) att bordlägga frågan gällande val av ledamöter till kommunala pensionärsrådet och kommunala handikapprådet. Signaturer Utdragsbestyrkande

6 SOCIALNÄMNDEN Sida 6 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Förslagsställare beträffande utdelning av donationsmedel Tidigare har socialnämnden utsett förslagsställare beträffande utdelning av donationsmedel, sociala samfonder: a) Väsby och Viken b) Farhult, Jonstorp och Brunnby c) Höganäs Socialnämnden respektive arbetsutskottet har, de senaste åren, beslutat om utdelning ur fonderna utan föregående förslag. Det är lämpligt att inte utse förslagsställare inför den kommande mandatperioden. Socialnämnden beslutade att att inte utse några förslagsställare beträffande utdelning av donationsmedel, sociala samfonder, för kommande mandatperiod, samt uppdra åt socialförvaltningen att bevaka eventuella ändringar i regelverket som skulle möjliggöra sammanslagning eller avslutning av fonderna. Signaturer Utdragsbestyrkande

7 SOCIALNÄMNDEN Sida 7 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Information angående ersättare Vid kallelse av ersättare tillämpas samma regler som kommunfullmäktige beslutat Följande regler ska tillämpas för inkallande av ersättare för tjänstgöring i kommunala organ: 1. Personlig ersättare. 2. För ledamot tillhörande nedanstående partigrupp: M C FP KD S MP V inträder ersättare i nedan angiven partigruppsordning: M, C, FP, KD, S+V+MP C, M, FP, KD, S+V+MP FP, M, C, KD, S+V+MP KD, M, C, FP, S+V+MP S, MP, V, M+C+FP+KD MP, S, V, M+C+FP+KD V, S, MP, M+C+FP+KD Inom partigrupp inträder ersättare i den ordning de upptagits i valprotokollet. Socialnämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna Signaturer Utdragsbestyrkande

8 SOCIALNÄMNDEN Sida 8 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Fråga om icke tjänstgörande ersättares närvaro- och yttranderätt vid sammanträde Frågan om icke tjänstgörande ersättares närvaro- samt yttranderätt togs upp till behandling. Socialnämnden beslutade att tillåta att icke tjänstgörande ersättare har närvaro- och yttranderätt under hela mandatperioden. Signaturer Utdragsbestyrkande

9 SOCIALNÄMNDEN Sida 9 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kallelser, föredragningslistor Under den gångna mandatperioden har gällt att kallelser/underrättelser och föredragningslistor utsänts 6 dagar före sammanträdesdagen. Vid periodens början har ledamot respektive ersättare meddelat sina önskemål om erhållande av föredragningslista och distributionssätt. Förtroendeman ansvarar för sekretessbelagda handlingar. Handlingarna skall återlämnas vid sammanträdets slut till tjänstgörande sekreterare eller vid annat tillfälle till Irène Stende, socialkontoret. Socialnämnden beslutade att godkänna informationen gällande kallelser och föredragningslistor. Signaturer Utdragsbestyrkande

10 SOCIALNÄMNDEN Sida 10 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens sammanträdesschema 2011 Socialförvaltningen har tillsammans med ordföranden tagit fram förslag till socialnämndens sammanträdesschema för Bilaga 2 Socialnämnden beslutade att godkänna förslag till sammanträdesschema för Signaturer Utdragsbestyrkande

11 SOCIALNÄMNDEN Sida 11 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC075 Förenklad biståndsbedömning Förfrågan om vidareutveckling av projektet Större valfrihet och ökat inflytande Att ta vara på det friska. Bilaga 3 Socialnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag att att utöka projektet Större valfrihet och ökat inflytande Att ta vara på det friska till ytterligare ett hemvårdsområde samt att förlänga det till och med augusti 2011, samt godkänna informationen om deluppföljning förenklad biståndsmodell. Signaturer Utdragsbestyrkande

12 SOCIALNÄMNDEN Sida 12 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC340 Riktlinjer - försörjningsstöd Uppdatering av riktlinjer för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd i Höganäs kommun. I löpande text framkommer med sidomarkeringar de avsnitt som har uppdaterats/ändrats. Bilaga 4 Socialnämnden beslutade enligt arbetsutskottets förslag att med redaktionella ändringar anta reviderade riktlinjer för försörjningsstöd och övrigt ekonomiskt bistånd i Höganäs kommun enligt förslag. Signaturer Utdragsbestyrkande

13 SOCIALNÄMNDEN Sida 13 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2011/SOC002 Vuxenenhetens jourlägenheter Förslag gällande debitering av avgifter vid boende i Vuxenenhetens jourlägenheter. Bilaga 5 Socialnämnden beslutade att vid placering i Vuxenenhetens jourlägenheter debitera 1/30 av månadshyran per dygn från och med dag 8 i placeringen. Signaturer Utdragsbestyrkande

14 SOCIALNÄMNDEN Sida 14 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2011/SOC003 Gemensamhetslokal gruppboendet på Allégatan Förslag till gällande sammanslagning av gemensamhetslokal inom gruppboendet på Allégatan. Bilaga 6 Socialnämnden beslutade att att godkänna utökning av lokalkostnader med kronor per år, samt godkänna kostnad för ombyggnation med kronor. Signaturer Utdragsbestyrkande

15 SOCIALNÄMNDEN Sida 15 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC380 Lex Sarah-anmälan En tidigare timanställd undersköterska har inkommit med en Lex Sarahanmälan mot Vikhaga äldreboende. Bilaga 7 Socialnämnden beslutade att uppdra åt socialförvaltningen att genomföra en undersökning samt att återkomma till socialnämnden med resultatet. Signaturer Utdragsbestyrkande

16 SOCIALNÄMNDEN Sida 16 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC384 Revalyckan verksamhetsberättelse för år 2009 Verksamhetsberättelse samt årsredovisning från Revalyckans Vård AB för år Ekonomiavdelningens kommentarer framgår av bilagan. Bilaga 8 Bilaga 9 Socialnämnden beslutade att lägga verksamhetsberättelsen samt årsredovisningen för år 2009 till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

17 SOCIALNÄMNDEN Sida 17 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC386 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse 2010 har inkommit från handikappombudet Sylvia Månsson. Bilaga 10 Socialnämnden beslutade att lägga verksamhetsberättelsen 2010 till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

18 SOCIALNÄMNDEN Sida 18 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Dnr 2010/SOC381 Alkohollagen ansökan om permanent serveringstillstånd för Hotel Provence i Mölle Ingela Bröllop och Fest, Ingela Kindberg, ansöker om serveringstillstånd för starköl, vin, spritdrycker och andra jästa drycker på Hotel Provence i Mölle med serveringstid inomhus kl , utomhus kl på uteserveringen vid hotellets pool, utomhus kl söndagar-torsdagar och kl fredagar-lördagar, på uteserveringen vid hotellets framsida, rumsservering samt minibar. Bilaga 11 Socialnämnden beslutade att att att Ingela Bröllop och Fest, Ingela Kindberg, beviljas tidsbegränsat serveringstillstånd att gälla under perioden till och med för starköl, vin, spritdrycker och andra jästa drycker med serveringstid inomhus kl , utomhus kl på uteserveringen vid hotellets pool, utomhus kl söndagartorsdagar och kl fredagar-lördagar på uteserveringen vid hotellets framsida, bevilja serveringstillstånd för rumsservering och minibar, samt serveringstillståndet omprövas utan kostnad för sökande. Signaturer Utdragsbestyrkande

19 SOCIALNÄMNDEN Sida 19 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Redovisning av protokollsutdrag a) Utdrag från sammanträde med kommunfullmäktige , 135. b) Utdrag från sammanträde med kommunstyrelsen , 196. c) Utdrag från sammanträde med kommunfullmäktige , 159. d) Utdrag från sammanträde med kommunfullmäktige , 160. Socialnämnden beslutade att godkänna redovisning av protokollsutdrag. Signaturer Utdragsbestyrkande

20 SOCIALNÄMNDEN Sida 20 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Anmälan av delegationsbeslut a) Serveringsärenden: Tillfälliga tillstånd för slutna sällskap - Fredric & Frida Restaurang AB, julbord för Företagarna. - Anneli Sjöborg, kommunalt firande, nyårsgala. Bilaga 12 Bilaga 13 Tillfälliga tillstånd till allmänheten (utökad serveringsyta) - Höganäs Bowling AB. - Höganäs Bowling AB. b) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll , och 196. c) Socialnämndens arbetsutskotts protokoll , 212, 214 och 216. Bilaga 14 Bilaga 15 Bilaga 16 Bilaga 17 Socialnämnden beslutade att godkänna anmälan om delegationsbeslut. Signaturer Utdragsbestyrkande

21 SOCIALNÄMNDEN Sida 21 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialchefen informerar Politisk styrgrupp. I kommunen finns en politisk styrgrupp bestående av socialnämndens presidium, kommunstyrelsens presidium och tjänstemän inom socialförvaltningen. Anita Söderlind är ordförande i gruppen som behandlar framtidsfrågor. Det är inget beslutande organ utan ett forum för att diskutera och förankra frågor som rör socialnämnden. Gruppen sammanträder cirka 5-6 gånger per år och nästa möte är planerat till den 2 mars. Bokslut. Sista bokföringsdag för 2010 är fredagen den 14:e januari. Sen tidigare har det framkommit att socialnämnden kommer att gå plus med cirka 4-4,5 miljoner. Än är det för tidigt att uttala sig om hur det slutgiltiga resultatet men det kommer att bli ett större överskott än enligt tidigare prognos. Medarbetarundersökning. Det har genomförts en medarbetarundersökning bland alla anställda i kommunen under hösten Även personalen på de två vårdboendena som drivs på entreprenad har fått svara på samma frågor. Generellt sett är resultatet något bättre än förra undersökningen Ett mer förvaltningsspecifikt resultat kommer att presenteras för socialnämnden framöver. Personal Direkt. Sedan årsskiftet har Personal Direkt, vikariepoolen, flyttat över till personalavdelningen på kommunledningskontoret. Frågor & otydligheter. Vid frågor eller otydligheter går det bra att kontakta Sofia Sandberg, förvaltningssekreterare, så återkommer hon med svar. Det går bra att kontakta henne via mail, eller via telefon, Socialnämnden beslutade att lägga informationen till handlingarna. Signaturer Utdragsbestyrkande

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40

Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Socialnämnden 2011-01-11 1 (34) Plats och tid Osby, tisdagen den 11 januari 2011 08.30-14.40 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Jimmy Ekborg

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 20 maj 2009, kl 13.00 15.20 ande Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson (s) Ingrid Bergman (v) Sheila Bäcker

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12

Socialnämndens arbetsutskott 2003-08-12 163 Plats och tid Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby, kl 13.30-17.30 Beslutande ordförande Närvarande ersättare Ingrid Karlsson (s) Jörgen Nilsson (v) Yvonne Skärheden (m) Leif Johansson (s) Kristina Valtersson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden. Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 1 (18) Plats och tid Falköpingssalen, kl. 08.30 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande Se närvarolista på sida 2 Justerare Caroline Lundberg Underskrifter

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter

Anita Peterson (v) Kasern Johnsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35. Beslutande Ledamöter SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) 2015-06-23 Plats och tid Högalid Storstugan, 2015-06-23 kl. 13.25 16.35 ande Ledamöter Thomas Rasmusson (s) ordförande Solbritt Lindborg (mp) 1:e v ordf Åsa Erlandsson (sd)

Läs mer

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.05, 13.00-14.25. SN Stefan Skoglund (S), ordförande 68-83

Protokoll. Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.05, 13.00-14.25. SN Stefan Skoglund (S), ordförande 68-83 Sammanträde Plats och tid ledamöter Stadshuset, lokal Bäve, kl. 8.30-12.05, 13.00-14.25 SN Stefan Skoglund (S), ordförande 68-83 Lars-Olof Laxrot (V), tjänstgörande ordförande Lars-Olof Laxrot (V), l :e

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg

2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg 2015-04-20 1 (24) Tid Måndag den 20 april, kl 08:30-12:00 Plats Rum 119, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun

Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2014-03-19 1(18) Sammanträdesrum Kommunhuset, Norrtälje kl. 10.00-13.50 Beslutande enligt bifogad närvarolista Övriga deltagande Tomas Sjöberg, avdelningschef,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45

Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Kommunstyrelsen 2011-03-02 1 (32) Plats och tid Sessionssalen, Stadshuset klockan 08.00-13.45 Paragrafer 41-65 BESLUTANDE Ledamöter Tjänstgörande ersättare Namn Curt B Gustavsson (S), ordf Christer Johansson

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-11-06 Sida 1 (13) Plats och tid Lilla Sessionsslaen, Medborgarhuset i Arlöv, kl 18.30-20.40 Beslutande Inger Borgenberg,(S) ordförande Sven-Åke Persson, (S) Britt Sonesson,

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M)

Göran Engfors (M) Nils Eyton (M) sid 1 (13) Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Inga-Maj Hult (KD) Håkan Göthe (M), 1:e vice ordf Bengt Silfverstrand (S) Péter Kovács (M) Sven Augustsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum: Sida: Barn- och utbildningsnämnden 2009-08-26 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Skillingaryd kl.14.00 16.30 Beslutande Övriga närvarande Gert Jonsson (M), ordförande Sune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Torsdagen den 8 januari 2015 kl. 08.30 Plats: Svea Hund Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Val av justerare samt tidpunkt 2 Ändringar

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer