PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN"

Transkript

1 Sida 1 av 40 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M), tjänstgör ej 46 Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson (KD), tjänstgör Roger Nilsson (S) Peter Graff (S) Petter Cronberg (MP), anmälde jäv 56, 57 Olof Suneson (M), tjänstgör 46 Britt-Marie Kahl (M), tjänstgör 56, 57 Charlotta Bermhagen (M), tjänstgör Britt-Marie Andersson (C) Anna-Karin Erling (KD), närvarar till kl Ann-Margreth Larsson (S), närvarar till kl socialchef Göran Jönsson IFO/LSS-chef Arne Nilsson vård- och omsorgschef Johan Holmer administrativ chef Kenneth Riton enhetschef Anita Bengtsson enhetschef Monika Heideman utredare/utvecklare Ewa Sjöborg ekonom Johan Agerblom-Lebedev inköpschef Bengt Löfgren biståndshandläggare Gabriela Arvidsson assistent Irène Stende sjukgymnast Peter Lindgren arbetsterapeut Josefina Nilsson enhetschef Jenni Kriborg Sekreterare förvaltningssekreterare Sofia Sandberg Sammanträdestid kl Paragrafer 30-64

2 Sida 2 av 40 JUSTERING Utsedd justera Mufida Dizdar (FP) UNDERSKRIFTER Sekreterare Ordförande Justerande Sofia Sandberg Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla, intygar Anslaget nedtaget den

3 Sida 3 av 40 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 30 Avsluta uppdraget gällande försäkringskassans hantering av LASS 31 Uppdraget gällande serviceinsatser inom hemvård 32 Höjning av högsta godtagbara boendekostnad vid ansökan om försörjningsstöd 33 Enheternas bokslut Systematiskt arbetsmiljöarbete 35 Revidering av riktlinjer för handläggning av bistånd inom vård- och omsorgsverksamheten 36 Stimulansmedel 37 Yttrande över granskning av kommunens styrning och uppföljning av demensvården 38 Tillsynsplan för Höganäs kommun år Information verksamhetsberättelse Budget 2013 och plan för Ekonomisk prognos Alkohollagen ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Skogsbrynet Restaurang & Glass 43 Alkohollagen ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Hotell Provence i Mölle 44 Alkohollagen ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Restaurant Schweitz, Höganäs 45 Biståndsbedömning organisationsöversyn 46 Upphandling drift av Vikhaga vårdboende samt kost till Ljunghaga och Södra hemvårdsdistriktet 46a Flyktingmottagning 47 Redovisning av protokoll och protokollsutdrag 48 Anmälan av delegationsbeslut 49 Socialchefen informerar Individärenden

4 Sida 4 av AVSLUTA UPPDRAGET GÄLLANDE FÖRSÄKRINGSKASSANS HANTERING AV LASS SN/2012/52 Sammanfning av ärendet Socialnämnden beslutade , 207 a, uppdra åt socialchefen ta fram förslag på skrivelse till regeringen, socialdepartementet, gällande försäkringskassans hantering av LASS innebärande överlastning av ansvar och kostnader från Försäkringskassan till kommunen. Socialchefen har kontaktat kommunförbundet och diskuterat frågan och efterhand stämt av ärendet med socialnämndens ordförande. Ett möte med Försäkringskassan, under medverkan av bland annat socialnämndens ordförande samt kommunalrådet, har ägt rum. Någon skrivelse till regeringen synes inte vara aktuell för närvarande. sunderlag Socialnämndens beslut , 207 a. Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 12. i enlighet med arbetsutskottet uppdraget avslutas och informationen läggs till handlingarna.

5 Sida 5 av UPPDRAGE T GÄLLANDE SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRD SN/2012/53 Sammanfning av ärendet Socialnämnden uppdrog , 207 e, åt socialförvaltningen utreda frågan om möjligheten avstå från erbjuda serviceinsatser (tvätt, städ, inköp) som bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) för brukare som enbart har serviceinsatser och istället hänvisa till företag i branschen och möjlighet till avdrag för hushållsnära tjänster, så kallat RUTavdrag. Socialchefen har varit i kontakt med kommunförbundet i frågan. I mars 2010 har det tillförts en bestämmelse, 4 kap. 1 SoL (fetstil nedan), som innebär det inte är möjligt hänvisa till behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om rätten ta ut avgift för insatsen är reglerad i 8 kap. (vilket gäller för bl.a. serviceinsatser) ska prövningen endast utgå från behovet och man kan inte väga in den enskilde har möjlighet tillgodose sitt behov på annat sätt. SoL 4 kap. Rätten till bistånd 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så det stärker hans eller hennes möjligheter leva ett självständigt liv. sunderlag Socialnämndens beslut , 207 e. Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 13. i enlighet med arbetsutskottet konstatera det inte är möjligt hänvisa till behovet kan tillgodoses på annat sätt, samt uppdra åt socialförvaltningen utreda möjligheten dela upp hemvårdsverksamheten i en servicedel och en omvårdnadsdel.

6 Sida 6 av 40 SN/2012/58 32 HÖJNING AV HÖGSTA GODTAGBARA BOENDEKOSTNAD VID ANSÖKAN OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Sammanfning av ärendet Ställningstagande om höjd norm för högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av försörjningsstöd. sunderlag Ställningstagande om höjd norm för högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av försörjningsstöd. Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 14. höja högsta godtagbara boendekostnad vid ansökan om försörjningsstöd i enlighet med förslag, samt boendekostnaden kan bedömas till ett lägre belopp än högsta godtagbara boendekostnad om kostnaden bedöms oskälig och/eller kostnaden överstiger kronor per m 2 och år.

7 Sida 7 av ENHETERNAS BOKSLUT 2011 SN/2011/266 Sammanfning av ärendet I samband med bokslutet 2011 redovisar enheterna sina respektive bokslut för socialnämnden. sunderlag Enheternas bokslut Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 19. i enlighet med arbetsutskottet godkänna enheternas bokslut 2011.

8 Sida 8 av SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE SN/2012/66 Sammanfning av ärendet Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, sammanställning avseende socialförvaltningens enheter. Det noterades systematiskt arbetsmiljöarbete kommer behandlas på socialnämndens temadag den 23 maj. sunderlag Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Frågeformulär. Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 20. uppdra åt socialförvaltningen följa upp rutinerna för arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete, samt lägga sammanställningen avseende socialförvaltningens enheters uppföljning av sys tematiskt arbetsmiljöarbete med godkännande till handlingarna.

9 Sida 9 av 40 SN/2012/77 35 REVIDERING AV RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND INOM VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN Sammanfning av ärendet Under den senaste tiden har signaler inkommit från verksamheten om nuvarande riktlinjer, framtagna 2004, behöver revideras, uppdateras och anpassas till aktuell lagstiftning och verksamhetsförändringar, exempelvis raminsatser, ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun, med beaktande av de förutsättningar som, under utredningsarbetet, kommer påverka hur serviceinsatser eventuellt skulle kunna organiseras. sunderlag Revidering av riktlinjer för handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen inom vård- och omsorgsverksamheten - Projektöversikt. uppdra åt socialförvaltningen ta fram underlag för ställningstagande till förnyade riktlinjer.

10 Sida 10 av STIMULANSMEDEL SN/2011/254 Sammanfning av ärendet De statliga stimulansmedlen för utveckla äldreomsorgens innehåll och kvalitet ska årligen följas upp. Här redovisas aktiviteter och ekonomi till och med Till socialnämnden kom arbetsterapeut Josefina Nilsson för informera om förebyggande hälsosamtal samt enhetschef Jenni Kriborg och sjukgymnast Peter Lindgren för informera om (Lean) verksamhetsutvecklingen på Vikhaga. En kort film från Frukostklubben visades. sunderlag Redovisning av stimulansbidrag för år 2011, godkänna redovisningen av statliga stimulansbidrag.

11 Sida 11 av 40 SN/2011/ YTTRANDE ÖVER GRANSKNING AV KOMMUNENS STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEMENSVÅRDEN Sammanfning av ärendet På uppdrag av Höganäs kommuns revisorer har Ernst & Young genomfört en granskning av kommunens styrning och uppföljning av demensvården. Socialnämnden har fått förlängd svarstid till sunderlag Granskning av kommunens styrning och uppföljning av demensvården, Yttrande över granskning av kommunens styrning och uppföljning av demensvården antaga yttrandet samt översända detsamma till Kommunrevisionen, samt förklara beslutet omedelbart justerat.... sekreterare Sofia Sandberg justeras ordförande justeras Anita Söderlind... namnförtydligande justerare et ska skickas till Kommunrevisionen

12 Sida 12 av TILLSYNSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN ÅR 2012 SN/2012/55 Sammanfning av ärendet En av nyheterna i alkohollagen 2010:1622 är kommunerna skall upprätta en tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen. Sveriges kommuner och landstings cirkulär 10:77 Enligt regeringen utgör en väl genomtänkt tillsynsplan ett grundläggande verktyg för inventering, prioritering och uppföljning av verksamheten. Det ökar förutsättningarna för tillsynsverksamheten fungerar på ett effektivt sätt över hela landet och det ges mindre utrymme för utebliven eller otillräcklig tillsyn. Tillsynsplanerna kan enligt regeringen vara årliga eller fleråriga men bör revideras vid behov. De skall tillställas länsstyrelsen efter de upprättats eller reviderats och fungera som ett stöd i dialogen mellan länsstyrelsen och kommunerna. Länsstyrelsen i Skåne län har lämnat muntliga riktlinjer för vad som är relevant för en tillsynslista och rekommenderat den skall förankras politiskt. sunderlag Tillsynsplan för Höganäs kommun år 2012, godkänna tillstånds- och tillsynsavdelningens tillsynslista för 2012 och översända densamma till Länsstyrelsen i Skåne län. et ska skickas till Länsstyrelsen i Skåne län Alkoholhandläggare Kate Svensson

13 Sida 13 av INFORMATION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 SN/2012/36 Sammanfning av ärendet Vuxenenhetens tillstånds- och tillsynsavdelning har lämnat verksamhetsberättelse för sunderlag Verksamhetsberättelse för lägga verksamhetsberättelsen för 2011 till handlingarna. et ska skickas till Alkoholhandläggare Kate Svensson

14 Sida 14 av BUDGET 2013 OCH PLAN FÖR SN/2012/75 Sammanfning av ärendet KS budgetutskott har haft möte med socialnämndens presidium samt för diskutera bokslutet för 2011 samt budgetförutsättningarna inför 2013 och plan för På mötet presenterade socialförvaltningen en behovsbedömning för 2013 samt KS budgetutskott har föreslagit ramförändringar och preliminära nettoramar per nämnd enligt bilaga Protokoll KS budgetutskott KS budgetutskott har begärt yttrande från nämnderna beträffande de preliminära planeringsförutsättningarna. Yttrandet ska lämnas till budgetutskottet senast sunderlag Protokoll KS budgetutskott , 2. Socialförvaltningens behovsbedömning för 2013, Tidplan för budgetarbetet. notera socialnämnden tillförts 11 miljoner, notera budgetmötet den 15 februari ej är dokumenterat i handingarna, återkomma med synpunkter gällande plan för , uttala tveksamhet till tidsplan i budgetprocessen, samt notera ramutökningen avseende arvode är väsentligt lägre för socialnämnden än för andra nämnder. et ska skickas till Budgetutskottet

15 Sida 15 av EKONOMISK PROGNOS 2012 SN/2012/83 Sammanfning av ärendet Socialförvaltningen har gjort prognos för året 2012 vilken redovisats till ekonomikontoret inför kommunstyrelsens sammanträde Prognosen grundas på utfall till och med februari Enligt Riktlinjer för genomförande av budget (KFS 2012:02) ska nämnd vidta åtgärder om resultatet beräknas bli negativt. Nämnd ska dessutom informera kommunfullmäktige. Det bör noteras eventuellt tillkommande ärenden inom till exempel LSS kan få betydande ekonomiska konsekvenser. sunderlag Prognos till och med februari uppdra åt socialförvaltningen se över besparingsmöjligheter och särskilt beakta icke lagreglerad verksamhet och taxor inom nämndens verksamhetsområde, samt lägga informationen om ekonomisk prognos till och med februari till handlingarna. et ska skickas till Kommunfullmäktige

16 Sida 16 av 40 SN/2012/80 42 ALKOHOLLAGEN ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SER- VERINGSTILLSTÅND FÖR SKOGSBRYNET RESTAURANG & GLASS Sammanfning av ärendet Nåbar Engelholm AB, Ann Seth, ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Skogsbrynet Restaurang & Glass med serveringstid inomhus till allmänheten kl och utomhus kl söndagar-torsdagar samt kl fredagar och lördagar. Ärendet är under utredning. sunderlag Ansökan från Nåbar Engelholm AB, Ann Seth, uppdra åt ordföranden besluta i ärendet. et ska skickas till Alkoholhandläggare Kate Svensson

17 Sida 17 av ALKOHOLLAGEN ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SER- VERINGSTILLSTÅND FÖR HOTELL PROVENCE I MÖLLE SN/2012/82 Sammanfning av ärendet Stephen Miell ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Hotell Provence i Mölle med serveringstid inomhus kl och utomhus kl söndagar-torsdagar samt kl fredagar och lördagar. Ärendet är under utredning. sunderlag Ansökan från Stephen Miell, uppdra åt ordföranden besluta i ärendet. et ska skickas till Alkoholhandläggare Kate Svensson

18 Sida 18 av 40 SN/2012/86 44 ALKOHOLLAGEN ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SER- VERINGSTILLSTÅND FÖR RESTAURANG SCHWEITZ, HÖGANÄS Sammanfning av ärendet Hoangs Food and Beverage AB, Hoang Van Dung, ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Restaurang Schweitz med serveringstid inomhus kl och utomhus kl söndagar-torsdagar samt kl fredagar och lördagar. Ärendet är under utredning. sunderlag Ansökan från Hoangs Food and Beverage AB, Hoang Van Dung, uppdra åt ordföranden besluta i ärendet. et ska skickas till Alkoholhandläggare Kate Svensson

19 Sida 19 av BISTÅNDSBEDÖMNING - ORGANISATIONSÖVERSYN SN/2012/88 Sammanfning av ärendet Det finns ärenden som blir föremål för biståndsbedömning enligt såväl SoL som LSS. För underlätta bedömningar utveckla samsyn i bedömningarna finns det skäl överlägga möjligheten organisera biståndsbedömning enligt SoL och LSS i en gemensam enhet. uppdra åt socialförvaltningen utreda möjligheten organisera biståndsbedömning enligt SoL och LSS i en gemensam enhet. et ska skickas till Göran Jönsson Johan Holmer Arne Nilsson Ewa Sjöborg Cecilia Lindestam-Viebke

20 Sida 20 av 40 SN/2011/90 46 UPPHANDLING DRIFT AV VIKHAGA VÅRDBOENDE SAMT KOST TILL LJUNGHAGA OCH SÖDRA HEMVÅRDSDISTRIKTET Sammanfning av ärendet Socialnämnden beslutade , 307, anta Victum Kompetensutveckling AB:s anbud angående drift av Vikhaga vårdboende samt kost till Ljunghaga och Södra hemvårdsdistriktet. Attendo Sverige AB har hos Förvaltningsrätten i Malmö begärt överprövning av upphandlingen. Förvaltningsrätten har i dom meddelat: Upphandlingen får inte avslutas innan den rättats på så sätt en ny utvärdering görs, varvid anbudet från Victum Kompetensutveckling AB inte ska beaktas. sunderlag Dom från Förvaltningsrätten i Malmö Överklagande - upphandling drift av Vikhaga vårdboende samt kost till Ljunghaga och Södra hemvårdsdistriktet. överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten, samt förklara beslutet omedelbart justerat.... sekreterare Sofia Sandberg justeras ordförande justeras Anita Söderlind... namnförtydligande justerare Roger Nilsson (S), Peter Graff (S) och Petter Cronberg (MP) deltog inte i beslutet. et ska skickas till Kammarrätten i Göteborg via Förvaltningsrätten i Malmö

21 Sida 21 av a FLYKTINGMOTTAGNING Sammanfning av ärendet Socialnämndens ordförande tog upp frågan gällande flyktingmottagande i Höganäs kommun. uppdra åt socialförvaltningen utreda möjligheten ta emot fler ensamkommande flyktingbarn, samt utreda möjligheten teckna nytt flyktingavtal. et skickas till Flyktingsamordnaren

22 Sida 22 av REDOVISNING AV PROTOKOLL OCH PROTOKOLLSUTDRAG lägga nedanstående information till handlingarna: a) Protokoll från sammanträde med Samverkansgruppen b) Utdrag från sammanträde med kommunstyrelsen , 12. c) Utdrag från sammanträde med kommunfullmäktige , 1. d) Utdrag från sammanträde med kommunfullmäktige , 2. e) Utdrag från sammanträde med kommunfullmäktige , 4.

23 Sida 23 av ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT godkänna nedanstående anmälan av delegationsbeslut: a) CA Gastro AB, Vikens Hamnkrog. Bolagsförändring b) Brunnby Gård, Prinsen AB. Tillfälliga tillstånd för slutna sällskap c) Vasa Orden av Amerika, Högtidsmöte. d) Vasa orden av Amerika, Systrarnas afton. e) Mölle Byförening, Vinprovning. f) Mölle Byförening, Vinprovning. Återkallat serveringstillstånd g) Kullahalvöns Vingård AB. h) Ann på Macken. i) Vikens Hamnkrog. j) Arbetsutskottets protokoll ,

24 Sida 24 av SOCIALCHEFEN INFORMERAR INTERNATIONELLA KVINNODAGEN. Den internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammades på Vikhaga vårdboende med bubbel i glasen, manikyr och en utställning av underkläder från Arnbergs korsettfabrik. Ett uppskat initiativ som både HD och Sydtv uppmärksammade. Filmen finns tillgänglig via LEAN-SEMINARIE. Den 10 maj anordnar äldreomsorgen i Höganäs kommun en Leanseminariedag. För cirka två år sedan påbörjade äldreomsorgen sin Lean-resa och resultaten börjar visa sig på ett mycket påtagligt sätt. Lou Rossling kommer vara moderater under dagen. BROTTSREGISTER. Den 6 mars behandlade kommunstyrelsen arbetsutskott utredningen kring utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar. Gruppen som har genomfört utredningen består av Karolina Håkansson, HR-chef, Torsten Rosin, kanslichef och Göran Jönsson, socialchef. Karolina Håkansson och Torsten Rosin tycker först när alla andra möjligheter är uttömd behövs utdrag ur belastningsregistret medan Göran Jönsson förespråkar generellt begära utdrag ur belastningsregistret. Kommunstyrelsens arbetsutskott förordar majoritetsuppfningen. SOCIALCHEFER OM SOCIALSTYRELSEN. Enligt en artikel i Dagens Samhälle uttalarsocialcheferna kritisk mot Socialstyrelsen. De upplever Socialstyrelsen inte hinner med sina uppgifter samt man ägnar sig åt söka efter fel i verksamheten. MEDIATRÄNING. Koncernledningen och nämndsordförande är inbjudna till mediaträning. JOURNALIST PÅ HD. Richard Bjällstrand, lokalreporter på HD slutar i Höganäs och ersätts av Erik Melkersson. ÖVERSIKTSPLAN. Tidigare har socialnämnden fått yttra sig gällande översiktplanen för Höganäs och Väsby. Nämnden tyckte väg 111 skulle dras öster om Väsby, samt ställde sig positiva till spårbunden trafik österut. Ingen utav dessa förslag är med i översiktsplanen i dagsläget. Kommunfullmäktige kommer besluta om översiktsplanen i juni TILLSYN. Socialstyrelsen kommer genomföra en granskning av verksamheten gällande Våld i nära relationer i maj STRATEGTJÄNST. Gabriela Arvidssons befning ändras till strateg. Hon kommer även fortsättningsvis tillhöra biståndsenheten. TRYGGHETSLARM. Nämndens beslut gällande personer med IP-telefoni inte kan ha trygghetslarm håller på implementeras.

25 Sida 25 av 40 DAGLIG VERKSAMHET. Möjligheten till omlokalisera daglig verksamhet undersöks. Förhoppningen är centrera verksamheten till två ställen lite beroende på vilken verksamhet brukarna är i behov av. SOCIALBOENDE. För närvarande bor 5 personer på vandrarhem då kommunen inte kunnat erbjuda någon annan lämplig bostad. TEMADAG. Den 23 maj anordnar socialnämnden sin årliga Temadag. INFOKVÄLL VIKEN. Den 27 mars anordnar samhällsbyggnadsförvaltningen en informationskväll om Vikens framtid med fokus på seniorboende. Mötet riktar sig till allmänheten, föreningar och företag i Viken. HÖGANÄSBILAGAN. Kommande nummer av HöganäBilagan kommer ha omsorg som tema. Bilagan medföljer i HD ett par gånger per år och vid de tillfällena delas tidningen ut till alla hushåll i kommunen. Nästa nummer utkommer den 29 mars. KRISÖVNING. Den 28 februari genomfördes en kommunövergripande krisövning. Hemvården Söder engagerade sig positivt i övningen. SJUKSKÖTERSKEORGANISATION. Bengt Nilsson är färdig med sin utredning gällande en eventuellt gemensam sjuksköterskeorganisation. Utredningen kommer presenteras på nästa arbetsutskott. FOKUS PÅ EKONOMI. Ekonom, Johan Agerblom-Lebedev kommer delta på enhetschefernas APT för sätta fokus på ekonomin. STIMULANSBIDRAG. Socialförvaltningen har erhållit stimulansbidrag på cirka kronor för utarbeta värdighetsgarantin inom äldreomsorgen. lägga informationen till handlingarna.

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 37 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Lars-Anders

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 30 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 33 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Charlotta Bermhagen (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 24 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M), lämnade mötet innan något beslut fats Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Charlotta Bermhagen (M) Ingemar

Läs mer

Sida 1 av 21. Sammanträdesdatum Plats och tid. Sammanträdestid kl Närvarande

Sida 1 av 21. Sammanträdesdatum Plats och tid. Sammanträdestid kl Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-10-05 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.15 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 24 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl

Läs mer

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-01-12 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Anita Söderlind (M), utgick

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 30 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 26 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Gunilla Tengvall

Läs mer

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S)

Charlotta Bermhagen (M) Britt-Marie Kahl (M) Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 31 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-03-16 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00-17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 13 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M) Peter Schölander (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 14 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Peter Schölander (M) (ordförande) Mufida Dizdar (L) (vice ordförande) Lars-Anders Ottoson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 32 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP), 195-199, 201 Clas-Jörgen Trohammar (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Anette Henningsson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl (M) Ingemar Narheim (M) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 5 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter Graff (S) Leif

Läs mer

förvaltningssekreterare Sofia Sandberg

förvaltningssekreterare Sofia Sandberg SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-12-15 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00-16.10 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 8 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Ingemar Narheim (M) Anna Hedbrant (C) Roger Nilsson (S) Ann-Margreth Larsson (S) Peter

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA NÄRVARANDE Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Peter Schölander (M), 199-209

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 28 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl (M), till och med 93 Ingemar Narheim (M) Anna

Läs mer

Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Anna-Karin Erling Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) Ingemar Hertting (MP)

Olof Suneson (M) Britt-Marie Andersson (C) Anna-Karin Erling Peter Graff (S) Ann-Margreth Larsson (S) Ingemar Hertting (MP) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-08-17 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.40 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Anita Söderlind (M) Ledamöter

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 33 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Febe

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Bo Brantmark (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 36 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen

Läs mer

Sida 1 av 26. Sammanträdesdatum 2010-09-15. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00-16.30. Närvarande

Sida 1 av 26. Sammanträdesdatum 2010-09-15. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00-16.30. Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-09-15 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00-16.30 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 41 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP) 84, 85, 87, 90, 91, 94-96, 99-108 Charlotta Bermhagen (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 36 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Bo Brantmark (M) Charlotta Bermhagen (M) Suzane Erlandsson (M) Lars-Anders Ottosson (M)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 21 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Gunilla Tengvall (M)

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen, lämnade

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 22 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (L) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl (M) Ingemar

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo måndagen den 26 maj 2014 kl 14.00 16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Gull-Britt Sandefors, v ordf (c) Charlotta Book (s) Jim Lindberg (s) Annette Åstrand

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind (M) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 29 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP), 1-18 Charlotta Bermhagen (M), 1-18 Suzanne Erlandsson (M) Lars-Anders Ottosson (M), jäv 13 Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2009-05-27 2 SN 64 Dnr Muntlig information från FOU Välfärd Maria Nilsson, FOU-Välfärd informerade om ungdomars utanförskap i Kronobergs län. att lägga informationen till handlingarna. Socialnämnden

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare

Eva Pettersson, nämndsekreterare Monica Hammar, socialchef Lena Larsson, äldreomsorgschef Linda Tolliner, ekonom. Eva Pettersson Sekreterare Socialnämnden 2011-01-24 1 (10) 6-14 PLATS OCH TID Socialkontoret, Hagfors, kl 13.00 15.00 BESLUTANDE Åsa Johansson (S), ordförande Ulla Lundh (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Gunilla Östlund

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 25 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Göran Engfors (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson (KD) Anders Johansson

Lars-Anders Ottosson (M) Göran Engfors (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson (KD) Anders Johansson SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 28 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-08-18 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 15.50 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 34 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare ÖVRIGA Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Sekreterare Peter Schölander (M) Mufida Dizdar (FP) Lars-Anders Ottosson

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1 Plats och tid Kommunhuset, Lokal Roten kl. 14.20 16.05 Beslutande Krister Olsson (S) ordförande Pernilla Ekelund (FP) tjänstgörande ersättare för Thomas Löfgren (M) Johanna

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30

2012-11-20. Socialkontoret, kl.15.00-16.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid ande Övriga närvarande Ersättare Socialkontoret, kl.15.00-16.30 Robin Gustavsson (kd) ordförande Sven-Erik Andersson (c) 1:e vice ordförande Leif Jannerstig (s)

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS

Övriga deltagare: Mikael Krusell och Carina Krusell, O75. Barbro Lund Socialtjänstens kansli. Yvonne Edman. Bengt Andersson. Barbro Lund ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S) Siw Malmsten (FP) Barbro Lund (KD) Inger Strand (FP) Tomas Danielsson (M) Erlinda Andersson (S) Bengt Ferm

Läs mer

Justeringstid Socialkontoret 2013-02-06 kl. 8.00 Paragrafer 1-6. Bosse Svensson, Sekreterare. Elsy Lundberg Östrand, Ordförande, ej 2,3

Justeringstid Socialkontoret 2013-02-06 kl. 8.00 Paragrafer 1-6. Bosse Svensson, Sekreterare. Elsy Lundberg Östrand, Ordförande, ej 2,3 Sida 1 Sammanträdesdatum 2014-01-29 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.50 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande ej 2,3 Bengt-Göran Henningsson (S), ordförande 2,3 Anita Carlsson

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2012-02-21 1 (17) 2012-02-21 1 (17) Plats och tid Älmhults kommunhus 21 februari kl. 8:30 11:20 Beslutande Vidar Lundbäck (C), ordförande Berith Krook (M), förste vice ordförande Lars Ingvert (S) Ingrid Bergström (S) Viktor

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00.

FÖREDRAGNINGSLISTA. vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00. FÖREDRAGNINGSLISTA vid sammanträde med Höganäs socialnämnd onsdagen den 14 december 2011 kl 14.00. 1. VAL AV JUSTERINGSMAN OCH FASTSTÄLLANDE AV TID FÖR JUSTERING Justeringsman: Clas-Jörgen Trohammar Justeringstid:

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden

Protokoll. Socialnämnden Socialnämnden 42-50 2 42 Tillstånd för alkoholservering till allmänheten - SMELOC AB (A Dahlbom)...5 43 Tillfälligt utökat tillstånd för alkoholservering inför Potatisfestivalen 2014 - Restaurang Åkanten...6

Läs mer

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M)

Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande Lars Johansson (S) Ginger Johansson (V) Larsgöran Larsson (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) SN dnr Plats och tid Socialförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, klockan 15.00 16.55 Ordinarie ledamöter Ersättare Lars Nilsson (S) ordförande Linnéa Kihlström (KD) viceordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (10) Plats och tid Konferensrummet Uret kl 13.00 16:00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för Janet

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38

Protokoll. Socialnämnden 2014-04-22 31-38 Socialnämnden 31-38 2 31 Information om projektet Plug In...4 32 Ansökan om serveringstillstånd - Amvrosia, Alingsås...5 33 Ansökan om serveringstillstånd - MX Rockbar, Alingsås...6 34 Ansökan om serveringstillstånd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) Plats och tid Konferensrummet Uret kl. 14.00-16.00 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Torbjörn Nyholm (S) ersättare för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel

Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel 1 (13) Sammanträdesprotokoll Gemensamma nämnden för alkohol, Plats och tid socialförvaltningen, lokal: Sundborn kl. 10:00-11:40 ande S Kenneth Persson, ordförande Borlänge S Christina Knutsson, 85-86,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 50 Godkännande av ärendelista... 61 51 Delgivningar... 62 52 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 63 53 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 64 54 Ansökan

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05

Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 1(15) Plats och tid ande Ledamöter Tjg ersättare Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 30 november 2011, kl 15.00-18.05 Peter Krööse (c), ordförande Anita Karmteg (fp) Annika Bjelvert (m) Eva Hammar (mp)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson

Underskrifter Sekreterare. Ann Ayoub. Ordförande. Kenneth Persson 1 (14) Gemensamma nämnden för alkohol, tobak och receptfria läkemedel Sammanträdesprotokoll 2015-02-10 Plats och tid Socialförvaltningen, lokal: Sundborn, kl. 10:00-10:40 ande S Kenneth Persson, ordförande

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-08-31 2 SN 101 Dnr 63.11 700 Individrapportering ej verkställda beslut Socialassistent Lena Pettersson redovisar individrapportering ej verkställda beslut för perioden 2011-04-01 2011-06-30

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-16:10 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(11) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 14.10 16.10 Ajournering kl 14.30-14.40 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S) ordförande Karin Wigrup (C) tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2012-01-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee måndagen 23 januari 2012 kl 08:30 11:30 Beslutande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice ordf Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Socialnämndens arbetsutskott. Innehåll Innehåll 134 Godkännande av ärendelista... 170 135 Ansökan om serveringstillstånd jml 8 kap 2 Alkohollagen... 171 136 Riktlinje Skydds- och begränsningsåtgärder revidering... 172 137 Ledningssystem för

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M)

Myndighetsutskottet välfärd Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT. Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten Vigre (M) Sammanträdesprotokoll OFFENTLIGT 1(8) Plats och tid Kommunhuset, lokal Roten kl. 13.55 15.30 Ajournering: 15.00 15.05 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S) ordförande Agnetha Persson (C) Torsten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) 2015-01-29 6-24 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (8) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm 13.00-15.30 ande Gunilla Johansson (S) Janne Forslund (S) Mikael Palmqvist (S) Bengt Jonsson (FÖL) Christian Holesäter (V) Eddie

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 48 NÄRVARANDE Ordförande Bo Brantmark (M) Ledamöter Mufida Dizdar (FP), 25-47, 52, 53 Charlotta Bermhagen (M) Suzanne Erlandsson (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg

Socialnämndens arbetsutskott 2011-12-02 1. kl 8:00-11:20. Maria Gustafsson (S) Kommunkontoret, Ödeshög ... Ordförande/Birgitta Widén Blomberg 2011-12-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Ödeshög, fredagen den 2 december 2011 kl 8:00-11:20 Beslutande Birgitta Widén Blomberg (KD), ordförande Ove Bäck (C) Maria Gustafsson (S) Övriga deltagande Ywonne

Läs mer

Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdesrum A, Nossebro kl

Sammanträdesdatum Plats och tid Sammanträdesrum A, Nossebro kl Sida 1 Sammanträdesdatum 2011-08-17 Plats och tid Sammanträdesrum A, Nossebro kl. 15.00 16.20 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande 44-49, 51-52 Lena Brolin (M) Inger Bratt (M), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum

PROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum PROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Konferensrummet, Storegården Vissefjärda,, kl. 08:00 Beslutande Maria Ixcot Nilsson, (S), ordförande Dragan Pavlovic, (S) Ingrid Adolfsson, (S) Jarkko Pekkala, (S) Gullvi

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-14.30 Beslutande Bengt Petersson ordf (C) Lis Melin (M) PG Risberg (M) Jolanta Andersson (M) Linda Strömblad (C) Börje Malmborg (KD) Jacquline Lynd-Johansson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2008-11-11 1 (13) Plats och tid Kullingshemmet, Vårgårda, tisdagen den 11 november 2008, kl. 14.00-16.45 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Kenth Hulth (s), vice ordförande Margaretha

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2010-01-28 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 2010-01-28 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 21.00 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren, (s), 2:e vice ordf Ingrid Håkansson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2006-03-29 20 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.30 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Margaretha Schneider (m) Inga-Lill Gustavsson (c) tj ers Björn Jonasson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 25 NÄRVARANDE BESLUTANDE Ordförande Peter Schölander (M) Ledamöter Mufida Dizdar (L) 163-168, 169 Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Leif Örtendahl (M) Ingemar Narheim (M) Anna Hedbrant

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset. se bifogad närvaroförteckning. Barbro Söderberg Kommunhuset i Lomma,

Stora sessionssalen, Kommunhuset. se bifogad närvaroförteckning. Barbro Söderberg Kommunhuset i Lomma, Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset Tid Tisdagen den 13 mars 2012, kl. 18.30-19.45 Beslutande se bifogad närvaroförteckning Övriga deltagande se bifogad närvaroförteckning

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = =

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNOJMPJMS= = =OOJPN= = = pçåá~äå ãåçéå OMNOJMPJMS OOJPN Socialnämndens sammanträde Tillfälligt serveringstillstånd Alströmerska magasinet 3 Serveringstillstånd - Lejonberget 4 Serveringstillståndet för Frid & Fröjd 5 Riktlinjer

Läs mer

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94

Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15. Pernilla Bäckman, ekonom 91, 92, 93 Anne-Charlotte Schuber 94 1 Plats och tid Kommunhuset, kommunsalen, Orsa onsdagen den 23 september 2009, kl 13.00 15.15 Beslutande Övriga Deltagande Utses att justera Hans Sternbro (s), ordförande Anne-Marie Fröjdh (c) Inger Jones-Eriksson

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.00 16.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.15-15.25 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35

Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 2015-04-21 1 (19) Plats och tid ande Kommunhuset, Dalen Tisdagen den 21 april 2015 kl 18:00 21:35 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Linda Andersson (S) Adele Olander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Olof Suneson (M) Inger Nilsson (V), 17-18

Olof Suneson (M) Inger Nilsson (V), 17-18 SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-02-03 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88

Protokoll. Socialnämnden 2012-09-18 83-88 Socialnämnden 83-88 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om riktlinjer för planerad invånardialog 5 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd MX Rockbar 6 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl

Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Älvgatan 1 A, Orsa onsdagen den 28 oktober 2015, kl 13.00 15.00 Håkan Yngström (C), ordförande Gunilla Elings-Friberg (S)

Läs mer

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet

Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet K A LLELSE SOCIALNÄMNDEN 2015-05-26 Tid och plats 18.30 Bällstarummet Alliansen har förmöte 18.00 i Kragstarummet Oppositionen har förmöte 17.30 i Ormstarummet Kallade tjänstemän Gunilla Åhlander, socialchef

Läs mer

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-16. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00-17.30 ande Bengt Andersson (C), ordförande Per Gren (S), vice ordförande Kjell-Åke Johansson (KD) ersätter Barbro Lund (KD) Siw Malmsten (FP) Inger Strand (FP) Tomas

Läs mer

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S)

Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande Bo Larsson (S) Catharina Tann (S) 1 (10) Plats och tid Kommunförvaltningens sessionssal Karpen, kl 13.15 15.10 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV=

Protokoll. = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= = pçåá~äå ãåçéå= = OMNNJMRJNT= = =SVJTV= Socialnämndens sammanträde Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Great Taste 3 Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd Mangiamo 4 Ansökan om tillfälligt

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-10-02 1 Innehållsförteckning Ärende 102 Presentation av ny enhetschef... 3 103 Information om tillsynsärende - Socialstyrelsen... 4 104 Delegation handläggning av SFI-bonus... 5 105 Äldreomsorgsplan...

Läs mer