PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN"

Transkript

1 Sida 1 av 40 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Clas-Jörgen Trohammar (M) Boel Olsson Litström (M) Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M), tjänstgör ej 46 Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson (KD), tjänstgör Roger Nilsson (S) Peter Graff (S) Petter Cronberg (MP), anmälde jäv 56, 57 Olof Suneson (M), tjänstgör 46 Britt-Marie Kahl (M), tjänstgör 56, 57 Charlotta Bermhagen (M), tjänstgör Britt-Marie Andersson (C) Anna-Karin Erling (KD), närvarar till kl Ann-Margreth Larsson (S), närvarar till kl socialchef Göran Jönsson IFO/LSS-chef Arne Nilsson vård- och omsorgschef Johan Holmer administrativ chef Kenneth Riton enhetschef Anita Bengtsson enhetschef Monika Heideman utredare/utvecklare Ewa Sjöborg ekonom Johan Agerblom-Lebedev inköpschef Bengt Löfgren biståndshandläggare Gabriela Arvidsson assistent Irène Stende sjukgymnast Peter Lindgren arbetsterapeut Josefina Nilsson enhetschef Jenni Kriborg Sekreterare förvaltningssekreterare Sofia Sandberg Sammanträdestid kl Paragrafer 30-64

2 Sida 2 av 40 JUSTERING Utsedd justera Mufida Dizdar (FP) UNDERSKRIFTER Sekreterare Ordförande Justerande Sofia Sandberg Anita Söderlind (M) Mufida Dizdar (FP) Tillkännagivandet av justeringen har den anslagits på kommunens anslagstavla, intygar Anslaget nedtaget den

3 Sida 3 av 40 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 30 Avsluta uppdraget gällande försäkringskassans hantering av LASS 31 Uppdraget gällande serviceinsatser inom hemvård 32 Höjning av högsta godtagbara boendekostnad vid ansökan om försörjningsstöd 33 Enheternas bokslut Systematiskt arbetsmiljöarbete 35 Revidering av riktlinjer för handläggning av bistånd inom vård- och omsorgsverksamheten 36 Stimulansmedel 37 Yttrande över granskning av kommunens styrning och uppföljning av demensvården 38 Tillsynsplan för Höganäs kommun år Information verksamhetsberättelse Budget 2013 och plan för Ekonomisk prognos Alkohollagen ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Skogsbrynet Restaurang & Glass 43 Alkohollagen ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Hotell Provence i Mölle 44 Alkohollagen ansökan om stadigvarande serveringstillstånd för Restaurant Schweitz, Höganäs 45 Biståndsbedömning organisationsöversyn 46 Upphandling drift av Vikhaga vårdboende samt kost till Ljunghaga och Södra hemvårdsdistriktet 46a Flyktingmottagning 47 Redovisning av protokoll och protokollsutdrag 48 Anmälan av delegationsbeslut 49 Socialchefen informerar Individärenden

4 Sida 4 av AVSLUTA UPPDRAGET GÄLLANDE FÖRSÄKRINGSKASSANS HANTERING AV LASS SN/2012/52 Sammanfning av ärendet Socialnämnden beslutade , 207 a, uppdra åt socialchefen ta fram förslag på skrivelse till regeringen, socialdepartementet, gällande försäkringskassans hantering av LASS innebärande överlastning av ansvar och kostnader från Försäkringskassan till kommunen. Socialchefen har kontaktat kommunförbundet och diskuterat frågan och efterhand stämt av ärendet med socialnämndens ordförande. Ett möte med Försäkringskassan, under medverkan av bland annat socialnämndens ordförande samt kommunalrådet, har ägt rum. Någon skrivelse till regeringen synes inte vara aktuell för närvarande. sunderlag Socialnämndens beslut , 207 a. Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 12. i enlighet med arbetsutskottet uppdraget avslutas och informationen läggs till handlingarna.

5 Sida 5 av UPPDRAGE T GÄLLANDE SERVICEINSATSER INOM HEMVÅRD SN/2012/53 Sammanfning av ärendet Socialnämnden uppdrog , 207 e, åt socialförvaltningen utreda frågan om möjligheten avstå från erbjuda serviceinsatser (tvätt, städ, inköp) som bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) för brukare som enbart har serviceinsatser och istället hänvisa till företag i branschen och möjlighet till avdrag för hushållsnära tjänster, så kallat RUTavdrag. Socialchefen har varit i kontakt med kommunförbundet i frågan. I mars 2010 har det tillförts en bestämmelse, 4 kap. 1 SoL (fetstil nedan), som innebär det inte är möjligt hänvisa till behovet kan tillgodoses på annat sätt. Om rätten ta ut avgift för insatsen är reglerad i 8 kap. (vilket gäller för bl.a. serviceinsatser) ska prövningen endast utgå från behovet och man kan inte väga in den enskilde har möjlighet tillgodose sitt behov på annat sätt. SoL 4 kap. Rätten till bistånd 1 Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Vid prövningen av behovet av bistånd för livsföringen i övrigt får hänsyn inte tas till den enskildes ekonomiska förhållanden om rätten ta ut avgifter för biståndet regleras i 8 kap. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så det stärker hans eller hennes möjligheter leva ett självständigt liv. sunderlag Socialnämndens beslut , 207 e. Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 13. i enlighet med arbetsutskottet konstatera det inte är möjligt hänvisa till behovet kan tillgodoses på annat sätt, samt uppdra åt socialförvaltningen utreda möjligheten dela upp hemvårdsverksamheten i en servicedel och en omvårdnadsdel.

6 Sida 6 av 40 SN/2012/58 32 HÖJNING AV HÖGSTA GODTAGBARA BOENDEKOSTNAD VID ANSÖKAN OM FÖRSÖRJNINGSSTÖD Sammanfning av ärendet Ställningstagande om höjd norm för högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av försörjningsstöd. sunderlag Ställningstagande om höjd norm för högsta godtagbara boendekostnad vid beräkning av försörjningsstöd. Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 14. höja högsta godtagbara boendekostnad vid ansökan om försörjningsstöd i enlighet med förslag, samt boendekostnaden kan bedömas till ett lägre belopp än högsta godtagbara boendekostnad om kostnaden bedöms oskälig och/eller kostnaden överstiger kronor per m 2 och år.

7 Sida 7 av ENHETERNAS BOKSLUT 2011 SN/2011/266 Sammanfning av ärendet I samband med bokslutet 2011 redovisar enheterna sina respektive bokslut för socialnämnden. sunderlag Enheternas bokslut Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 19. i enlighet med arbetsutskottet godkänna enheternas bokslut 2011.

8 Sida 8 av SYSTEMATISKT ARBETSMILJÖARBETE SN/2012/66 Sammanfning av ärendet Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, sammanställning avseende socialförvaltningens enheter. Det noterades systematiskt arbetsmiljöarbete kommer behandlas på socialnämndens temadag den 23 maj. sunderlag Uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete Frågeformulär. Socialnämndens arbetsutskotts beslut , 20. uppdra åt socialförvaltningen följa upp rutinerna för arbete med systematiskt arbetsmiljöarbete, samt lägga sammanställningen avseende socialförvaltningens enheters uppföljning av sys tematiskt arbetsmiljöarbete med godkännande till handlingarna.

9 Sida 9 av 40 SN/2012/77 35 REVIDERING AV RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV BISTÅND INOM VÅRD- OCH OMSORGSVERKSAMHETEN Sammanfning av ärendet Under den senaste tiden har signaler inkommit från verksamheten om nuvarande riktlinjer, framtagna 2004, behöver revideras, uppdateras och anpassas till aktuell lagstiftning och verksamhetsförändringar, exempelvis raminsatser, ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun, med beaktande av de förutsättningar som, under utredningsarbetet, kommer påverka hur serviceinsatser eventuellt skulle kunna organiseras. sunderlag Revidering av riktlinjer för handläggning av bistånd enligt socialtjänstlagen inom vård- och omsorgsverksamheten - Projektöversikt. uppdra åt socialförvaltningen ta fram underlag för ställningstagande till förnyade riktlinjer.

10 Sida 10 av STIMULANSMEDEL SN/2011/254 Sammanfning av ärendet De statliga stimulansmedlen för utveckla äldreomsorgens innehåll och kvalitet ska årligen följas upp. Här redovisas aktiviteter och ekonomi till och med Till socialnämnden kom arbetsterapeut Josefina Nilsson för informera om förebyggande hälsosamtal samt enhetschef Jenni Kriborg och sjukgymnast Peter Lindgren för informera om (Lean) verksamhetsutvecklingen på Vikhaga. En kort film från Frukostklubben visades. sunderlag Redovisning av stimulansbidrag för år 2011, godkänna redovisningen av statliga stimulansbidrag.

11 Sida 11 av 40 SN/2011/ YTTRANDE ÖVER GRANSKNING AV KOMMUNENS STYRNING OCH UPPFÖLJNING AV DEMENSVÅRDEN Sammanfning av ärendet På uppdrag av Höganäs kommuns revisorer har Ernst & Young genomfört en granskning av kommunens styrning och uppföljning av demensvården. Socialnämnden har fått förlängd svarstid till sunderlag Granskning av kommunens styrning och uppföljning av demensvården, Yttrande över granskning av kommunens styrning och uppföljning av demensvården antaga yttrandet samt översända detsamma till Kommunrevisionen, samt förklara beslutet omedelbart justerat.... sekreterare Sofia Sandberg justeras ordförande justeras Anita Söderlind... namnförtydligande justerare et ska skickas till Kommunrevisionen

12 Sida 12 av TILLSYNSPLAN FÖR HÖGANÄS KOMMUN ÅR 2012 SN/2012/55 Sammanfning av ärendet En av nyheterna i alkohollagen 2010:1622 är kommunerna skall upprätta en tillsynsplan som ska ges in till Länsstyrelsen. Sveriges kommuner och landstings cirkulär 10:77 Enligt regeringen utgör en väl genomtänkt tillsynsplan ett grundläggande verktyg för inventering, prioritering och uppföljning av verksamheten. Det ökar förutsättningarna för tillsynsverksamheten fungerar på ett effektivt sätt över hela landet och det ges mindre utrymme för utebliven eller otillräcklig tillsyn. Tillsynsplanerna kan enligt regeringen vara årliga eller fleråriga men bör revideras vid behov. De skall tillställas länsstyrelsen efter de upprättats eller reviderats och fungera som ett stöd i dialogen mellan länsstyrelsen och kommunerna. Länsstyrelsen i Skåne län har lämnat muntliga riktlinjer för vad som är relevant för en tillsynslista och rekommenderat den skall förankras politiskt. sunderlag Tillsynsplan för Höganäs kommun år 2012, godkänna tillstånds- och tillsynsavdelningens tillsynslista för 2012 och översända densamma till Länsstyrelsen i Skåne län. et ska skickas till Länsstyrelsen i Skåne län Alkoholhandläggare Kate Svensson

13 Sida 13 av INFORMATION VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011 SN/2012/36 Sammanfning av ärendet Vuxenenhetens tillstånds- och tillsynsavdelning har lämnat verksamhetsberättelse för sunderlag Verksamhetsberättelse för lägga verksamhetsberättelsen för 2011 till handlingarna. et ska skickas till Alkoholhandläggare Kate Svensson

14 Sida 14 av BUDGET 2013 OCH PLAN FÖR SN/2012/75 Sammanfning av ärendet KS budgetutskott har haft möte med socialnämndens presidium samt för diskutera bokslutet för 2011 samt budgetförutsättningarna inför 2013 och plan för På mötet presenterade socialförvaltningen en behovsbedömning för 2013 samt KS budgetutskott har föreslagit ramförändringar och preliminära nettoramar per nämnd enligt bilaga Protokoll KS budgetutskott KS budgetutskott har begärt yttrande från nämnderna beträffande de preliminära planeringsförutsättningarna. Yttrandet ska lämnas till budgetutskottet senast sunderlag Protokoll KS budgetutskott , 2. Socialförvaltningens behovsbedömning för 2013, Tidplan för budgetarbetet. notera socialnämnden tillförts 11 miljoner, notera budgetmötet den 15 februari ej är dokumenterat i handingarna, återkomma med synpunkter gällande plan för , uttala tveksamhet till tidsplan i budgetprocessen, samt notera ramutökningen avseende arvode är väsentligt lägre för socialnämnden än för andra nämnder. et ska skickas till Budgetutskottet

15 Sida 15 av EKONOMISK PROGNOS 2012 SN/2012/83 Sammanfning av ärendet Socialförvaltningen har gjort prognos för året 2012 vilken redovisats till ekonomikontoret inför kommunstyrelsens sammanträde Prognosen grundas på utfall till och med februari Enligt Riktlinjer för genomförande av budget (KFS 2012:02) ska nämnd vidta åtgärder om resultatet beräknas bli negativt. Nämnd ska dessutom informera kommunfullmäktige. Det bör noteras eventuellt tillkommande ärenden inom till exempel LSS kan få betydande ekonomiska konsekvenser. sunderlag Prognos till och med februari uppdra åt socialförvaltningen se över besparingsmöjligheter och särskilt beakta icke lagreglerad verksamhet och taxor inom nämndens verksamhetsområde, samt lägga informationen om ekonomisk prognos till och med februari till handlingarna. et ska skickas till Kommunfullmäktige

16 Sida 16 av 40 SN/2012/80 42 ALKOHOLLAGEN ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SER- VERINGSTILLSTÅND FÖR SKOGSBRYNET RESTAURANG & GLASS Sammanfning av ärendet Nåbar Engelholm AB, Ann Seth, ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Skogsbrynet Restaurang & Glass med serveringstid inomhus till allmänheten kl och utomhus kl söndagar-torsdagar samt kl fredagar och lördagar. Ärendet är under utredning. sunderlag Ansökan från Nåbar Engelholm AB, Ann Seth, uppdra åt ordföranden besluta i ärendet. et ska skickas till Alkoholhandläggare Kate Svensson

17 Sida 17 av ALKOHOLLAGEN ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SER- VERINGSTILLSTÅND FÖR HOTELL PROVENCE I MÖLLE SN/2012/82 Sammanfning av ärendet Stephen Miell ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Hotell Provence i Mölle med serveringstid inomhus kl och utomhus kl söndagar-torsdagar samt kl fredagar och lördagar. Ärendet är under utredning. sunderlag Ansökan från Stephen Miell, uppdra åt ordföranden besluta i ärendet. et ska skickas till Alkoholhandläggare Kate Svensson

18 Sida 18 av 40 SN/2012/86 44 ALKOHOLLAGEN ANSÖKAN OM STADIGVARANDE SER- VERINGSTILLSTÅND FÖR RESTAURANG SCHWEITZ, HÖGANÄS Sammanfning av ärendet Hoangs Food and Beverage AB, Hoang Van Dung, ansöker om ett stadigvarande serveringstillstånd för starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker på Restaurang Schweitz med serveringstid inomhus kl och utomhus kl söndagar-torsdagar samt kl fredagar och lördagar. Ärendet är under utredning. sunderlag Ansökan från Hoangs Food and Beverage AB, Hoang Van Dung, uppdra åt ordföranden besluta i ärendet. et ska skickas till Alkoholhandläggare Kate Svensson

19 Sida 19 av BISTÅNDSBEDÖMNING - ORGANISATIONSÖVERSYN SN/2012/88 Sammanfning av ärendet Det finns ärenden som blir föremål för biståndsbedömning enligt såväl SoL som LSS. För underlätta bedömningar utveckla samsyn i bedömningarna finns det skäl överlägga möjligheten organisera biståndsbedömning enligt SoL och LSS i en gemensam enhet. uppdra åt socialförvaltningen utreda möjligheten organisera biståndsbedömning enligt SoL och LSS i en gemensam enhet. et ska skickas till Göran Jönsson Johan Holmer Arne Nilsson Ewa Sjöborg Cecilia Lindestam-Viebke

20 Sida 20 av 40 SN/2011/90 46 UPPHANDLING DRIFT AV VIKHAGA VÅRDBOENDE SAMT KOST TILL LJUNGHAGA OCH SÖDRA HEMVÅRDSDISTRIKTET Sammanfning av ärendet Socialnämnden beslutade , 307, anta Victum Kompetensutveckling AB:s anbud angående drift av Vikhaga vårdboende samt kost till Ljunghaga och Södra hemvårdsdistriktet. Attendo Sverige AB har hos Förvaltningsrätten i Malmö begärt överprövning av upphandlingen. Förvaltningsrätten har i dom meddelat: Upphandlingen får inte avslutas innan den rättats på så sätt en ny utvärdering görs, varvid anbudet från Victum Kompetensutveckling AB inte ska beaktas. sunderlag Dom från Förvaltningsrätten i Malmö Överklagande - upphandling drift av Vikhaga vårdboende samt kost till Ljunghaga och Södra hemvårdsdistriktet. överklaga Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten, samt förklara beslutet omedelbart justerat.... sekreterare Sofia Sandberg justeras ordförande justeras Anita Söderlind... namnförtydligande justerare Roger Nilsson (S), Peter Graff (S) och Petter Cronberg (MP) deltog inte i beslutet. et ska skickas till Kammarrätten i Göteborg via Förvaltningsrätten i Malmö

21 Sida 21 av a FLYKTINGMOTTAGNING Sammanfning av ärendet Socialnämndens ordförande tog upp frågan gällande flyktingmottagande i Höganäs kommun. uppdra åt socialförvaltningen utreda möjligheten ta emot fler ensamkommande flyktingbarn, samt utreda möjligheten teckna nytt flyktingavtal. et skickas till Flyktingsamordnaren

22 Sida 22 av REDOVISNING AV PROTOKOLL OCH PROTOKOLLSUTDRAG lägga nedanstående information till handlingarna: a) Protokoll från sammanträde med Samverkansgruppen b) Utdrag från sammanträde med kommunstyrelsen , 12. c) Utdrag från sammanträde med kommunfullmäktige , 1. d) Utdrag från sammanträde med kommunfullmäktige , 2. e) Utdrag från sammanträde med kommunfullmäktige , 4.

23 Sida 23 av ANMÄLAN AV DELEGATIONSBESLUT godkänna nedanstående anmälan av delegationsbeslut: a) CA Gastro AB, Vikens Hamnkrog. Bolagsförändring b) Brunnby Gård, Prinsen AB. Tillfälliga tillstånd för slutna sällskap c) Vasa Orden av Amerika, Högtidsmöte. d) Vasa orden av Amerika, Systrarnas afton. e) Mölle Byförening, Vinprovning. f) Mölle Byförening, Vinprovning. Återkallat serveringstillstånd g) Kullahalvöns Vingård AB. h) Ann på Macken. i) Vikens Hamnkrog. j) Arbetsutskottets protokoll ,

24 Sida 24 av SOCIALCHEFEN INFORMERAR INTERNATIONELLA KVINNODAGEN. Den internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammades på Vikhaga vårdboende med bubbel i glasen, manikyr och en utställning av underkläder från Arnbergs korsettfabrik. Ett uppskat initiativ som både HD och Sydtv uppmärksammade. Filmen finns tillgänglig via LEAN-SEMINARIE. Den 10 maj anordnar äldreomsorgen i Höganäs kommun en Leanseminariedag. För cirka två år sedan påbörjade äldreomsorgen sin Lean-resa och resultaten börjar visa sig på ett mycket påtagligt sätt. Lou Rossling kommer vara moderater under dagen. BROTTSREGISTER. Den 6 mars behandlade kommunstyrelsen arbetsutskott utredningen kring utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar. Gruppen som har genomfört utredningen består av Karolina Håkansson, HR-chef, Torsten Rosin, kanslichef och Göran Jönsson, socialchef. Karolina Håkansson och Torsten Rosin tycker först när alla andra möjligheter är uttömd behövs utdrag ur belastningsregistret medan Göran Jönsson förespråkar generellt begära utdrag ur belastningsregistret. Kommunstyrelsens arbetsutskott förordar majoritetsuppfningen. SOCIALCHEFER OM SOCIALSTYRELSEN. Enligt en artikel i Dagens Samhälle uttalarsocialcheferna kritisk mot Socialstyrelsen. De upplever Socialstyrelsen inte hinner med sina uppgifter samt man ägnar sig åt söka efter fel i verksamheten. MEDIATRÄNING. Koncernledningen och nämndsordförande är inbjudna till mediaträning. JOURNALIST PÅ HD. Richard Bjällstrand, lokalreporter på HD slutar i Höganäs och ersätts av Erik Melkersson. ÖVERSIKTSPLAN. Tidigare har socialnämnden fått yttra sig gällande översiktplanen för Höganäs och Väsby. Nämnden tyckte väg 111 skulle dras öster om Väsby, samt ställde sig positiva till spårbunden trafik österut. Ingen utav dessa förslag är med i översiktsplanen i dagsläget. Kommunfullmäktige kommer besluta om översiktsplanen i juni TILLSYN. Socialstyrelsen kommer genomföra en granskning av verksamheten gällande Våld i nära relationer i maj STRATEGTJÄNST. Gabriela Arvidssons befning ändras till strateg. Hon kommer även fortsättningsvis tillhöra biståndsenheten. TRYGGHETSLARM. Nämndens beslut gällande personer med IP-telefoni inte kan ha trygghetslarm håller på implementeras.

25 Sida 25 av 40 DAGLIG VERKSAMHET. Möjligheten till omlokalisera daglig verksamhet undersöks. Förhoppningen är centrera verksamheten till två ställen lite beroende på vilken verksamhet brukarna är i behov av. SOCIALBOENDE. För närvarande bor 5 personer på vandrarhem då kommunen inte kunnat erbjuda någon annan lämplig bostad. TEMADAG. Den 23 maj anordnar socialnämnden sin årliga Temadag. INFOKVÄLL VIKEN. Den 27 mars anordnar samhällsbyggnadsförvaltningen en informationskväll om Vikens framtid med fokus på seniorboende. Mötet riktar sig till allmänheten, föreningar och företag i Viken. HÖGANÄSBILAGAN. Kommande nummer av HöganäBilagan kommer ha omsorg som tema. Bilagan medföljer i HD ett par gånger per år och vid de tillfällena delas tidningen ut till alla hushåll i kommunen. Nästa nummer utkommer den 29 mars. KRISÖVNING. Den 28 februari genomfördes en kommunövergripande krisövning. Hemvården Söder engagerade sig positivt i övningen. SJUKSKÖTERSKEORGANISATION. Bengt Nilsson är färdig med sin utredning gällande en eventuellt gemensam sjuksköterskeorganisation. Utredningen kommer presenteras på nästa arbetsutskott. FOKUS PÅ EKONOMI. Ekonom, Johan Agerblom-Lebedev kommer delta på enhetschefernas APT för sätta fokus på ekonomin. STIMULANSBIDRAG. Socialförvaltningen har erhållit stimulansbidrag på cirka kronor för utarbeta värdighetsgarantin inom äldreomsorgen. lägga informationen till handlingarna.

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN

PROTOKOLL SOCIALNÄMNDEN NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Bo Brantmark (M) Mufida Dizdar (FP) Charlotta Bermhagen (M), ej 135 Lars-Anders Ottosson (M) Gunilla Tengvall (M) Anna Hedbrant (C) Febe Alfredsson

Läs mer

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande

Sida 1 av 32. Sammanträdesdatum 2011-01-12. Plats och tid. Sammanträdestid kl. 14.00 17.00. Närvarande SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 32 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-01-12 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 17.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Anita Söderlind (M), utgick

Läs mer

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S)

Lars-Anders Ottosson (M) Anna Hedbrant (C) Ingemar Svensson (FP) Ethel Bengtsson. Anders Johansson (S) Kerstin Persson (S) Leif Andersson (S) SOCIALNÄMNDEN Sida 1 av 42 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2010-03-24 Plats och tid Sammanträdestid kl. 14.00 16.00 Sammanträdesplats Gruvsalen Närvarande Ordförande Ledamöter Tjänstgörande ersättare

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET. PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE. Anita Söderlind, socialnämnden Sida 1 av 6 PLATS OCH TID Gruvsalen, kl 14.00 15.10 NÄRVARANDE Ordförande Ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Anita Söderlind, socialnämnden Peter Graff, socialnämnden Ulf Molin, kommunstyrelsen, lämnade

Läs mer

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11.

Emelie Olsson. Socialförvaltningens kontor. Ola Blomberg. Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 0 2013-06-11. Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13:00-17.45 Beslutande Björn Fagerlund (M) Ordförande Janne Jansson (S) Vice ordförande Eivor Hallén (S) Ledamot Fred-Joachim

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s)

Gunnel Orselius-Dahl (fp), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Ulf Lundström (s) Socialnämndens arbetsutskott 28 maj 2007 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers.

Ulla Bergström (rp) tjänstgörande ers. Sammanträdesprotokoll 1(29) 2011-09-26 Socialnämnden Plats och tid: Hobysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-17 35 ande Kristina Valtersson (c) Ingrid K Karlsson (s) Åsa Evaldsson (m) Birgitta Lagerlund (m)

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 2013-03 -26 1(31) Plats och tid Samlingssalen, Rönnebacken klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande CENSURERAT Jimmy Ekborg (C)

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2011-08-23 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee tisdagen 23 augusti 2011 kl 08:30 13:30 Beslutande Övriga närvarande Kenneth Gustavsson (c) ordf Yvonne Simonsson (s) vice

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande

1(26) Sammanträdesprotokoll 2014-01-28. Socialnämnden. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30. Beslutande Sammanträdesprotokoll 1(26) 2014-01-28 Socialnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13 00-16 30 ande Kristina Valtersson (C) Ersättare: Birgitta Larsson (RP) Monica Jansson (S) tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Tid Klockan 13.00 16.55 Ajournering 14.25 14.45 Plats Strömsalen, Kinnaström SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (30) Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16. JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden JÖNKÖPINGS KOMMUN Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-06-16 1 Plats och tid Sessionssalen, entréplan, Juneporten, Jönköping, kl 13.00-17.45 Beslutande Ola Nilsson (KD) ordförande Elisabeth Wahlström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-08-14 1 (19) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 14 augusti 2013, kl. 08:30 12:00 Agnetha Eriksson (S), ordförande Tommy Caesar (S) Ulla Persson

Läs mer

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida.

Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. Se deltagarlista på nästa sida. 1/54 Plats och tid Magistern, Kommunhuset Strängnäs kl. 18:30-21:50 Paragrafer 118-136 Beslutande Se deltagarlista på nästa sida. Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Se deltagarlista

Läs mer

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20.

PROTOKOLL. Mona Wandel. Datum Omsorgsnämnden 2013-06-18. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20. Plats och tid Ljusdalssalen, förvaltningshuset, Ljusdal, 08:30-18:20 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Ann-Britt Ekh (S), tjänstgörande ersättare för Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Per Gunnar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (16) Plats och tid "Hyllan" Centrumhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Mats Åstrand (S) ordförande Janet Kling (S) Peter Agelii (S) Elisabeth Henningsson (S) Yvonne Wendelius (S) Birgitta Åstrand

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren

Marion Fjällström beslut, 152-160 Gunder Lindgren VILHELMINA KOMMUN PROTOKOLL 1(69) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdagen den 5 november 2014, kl. 08.00 13.25, 13.45 16.25. Beslutande Annika Wibrell, ordf. Rickard Norberg Ulf Hansson Else Westerlund

Läs mer

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2011-03-23 Sammanträdesdatum Sida 1 (25) Plats och tid Strömsalen, Kinnaström, Kinna, kl 16.00-18.25 Ajournering klockan 17.10-17.25 Beslutande KD Per-Olof Hermansson M Birgitta Wichne M Madeleine Ekman Boldizar

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 461 Kommunstyrelsen 2010-10-25 Sammanträdesdatum 461 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-15.00 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd)

Ersättare för Susanne Davidsson (S) Stellan Lindeberg (S) Kerstin Sternell (C) Göte Pettersson (M) Ingemar Lennartsson (Kd) Plats och tid Nils Falks sal, Forum, kl 09.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Joakim Rylin(S) Ersättare för Susanne Davidsson (S) Dennis Rydh (S) Ledamot

Läs mer