Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar"

Transkript

1 Tid Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Nasim Malik (S) Anette Lingmert (S) Anne-Cathrine Lindh (S) Gert Järkelid (V) Thomas Stjernquist (MP) Britt Dicksson (M) Iréne Andersson (M) Helena Swahn-Håkansson (FP) Maj-Stin Alvarsson (C) Marianne Lundahl (S) Thomas Deliagas (S) Ann-Christin Modin (S) Gunilla Modin (V) Siv Gyllensten (M) Sahadet Mavraj (FP) Erik Ciardi (C) Jan Bolin Cecilia Frid Margit Lindholm Johansson Kristina Appert Maj-Lis Nilsson Margareta Ekeroth Åkesson Utses att justera Anette Lingmert (S)

2 Underskrifter sekreterare... Margareta Ekeroth Åkesson ordförande... Christina Magnusson Datum för justeringen Kalmar den 22 april justerande... Anette Lingmert Anslag för justeringen Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla den 67 Fastställelse av dagordning beslutar att fastställa dagordningen.

3 Yttrande till Förvaltningsrätten D.nr so 2009/ Handlingar: Yttrande från Kalmar advokatbyrå daterat Alkoholhandläggare Margareta Ekeroth Åkesson informerar om att advokat Louise Wassberg, Kalmar Advokatbyrå, har utsetts att föra nämndens talan i Förvaltningsrätten gällande återkallelse av Tribe Hotel Management AB:s, , serveringstillstånd. Tribe Hotel Management AB:s ombud, advokat Wodek Kleinwichs, har inkommit med en skrivelse till Förvaltningsrätten. har fått tillfälle att yttra sig över denna. Då inget nytt har framkommit i sakfrågan vidhåller socialnämnden sitt beslut. beslutar att godkänna informationen. Tillståndsenheten

4 Tillsynsplan för år 2010 gällande Tillståndsenheten D.nr so 2010/ Handlingar: Tjänsteutlåtande daterat Alkoholhandläggare Margareta Ekeroth Åkesson informerar i ärendet. Tillsynsplanen för år 2010 omfattar endast yttre tillsyn. Inre tillsyn sker kontinuerligt och rutinerna för detta är så pass kvalitetssäkrade att dessa inte behöver sättas på pränt i detta sammanhang. Huvudinriktningen ska vara tillsyn av åldersgränsen, ordning och nykterhet. beslutar att godkänna och uppdra åt socialförvaltningen (Tillståndsenheten) att genomföra tillsyn enligt plan för år Tillståndsenheten

5 Samverkansavtal om handläggning av ärenden avseende alkohol- D.nr so 2010/ och tobakslagen mellan Borgholms kommun och Kalmar kommun Handlingar: Tjänsteskrivelse daterad inkl. bilaga. Alkoholhandläggare Margareta Ekeroth Åkesson informerar i ärendet. Huvudsyftet med samarbete kring ärenden avseende alkohol- och tobakslagen är att bli mindre sårbara, då endast en alkoholhandläggare arbetar med frågan i vardera kommunen. Genom gemensamt personalutnyttjande kan kommunerna upprätthålla hög kompetens, ett rationellt resursutnyttjande samt att verksamheten kan drivas på ett så ekonomiskt fördelaktigt sätt som möjligt för kommunerna. beslutar att anta samverkansavtal om handläggning av ärenden avseende alkohol- och tobakslagen mellan Borgholms kommun och Kalmar kommun samt att delegera till socialchefen att underteckna samverkansavtalet. Tillståndsenheten

6 Behov av särskild förordnad vårdnadshavare D.nr so 2010/ Handlingar : Tjänsteskrivelse daterad Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare samt utredning daterad För dessa handlingar gäller sekretess enligt 26 kap. 1 första stycket offentlighets- och sekretesslagen. beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Enheten för familjerätt

7 Behov av särskild förordnad vårdnadshavare D.nr so 2010/ Handlingar: Tjänsteskrivelse daterad Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare samt utredning daterad För dessa handlingar gäller sekretess enligt 26 kap. 1 första stycket offentlighet- och sekretesslagen. beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Enheten för familjerätt

8 Behov av särskild förordnad vårdnadshavare D.nr so 2010/ Handlingar: Tjänsteskrivelse daterad Anmälan av behov av särskild förordnad vårdnadshavare samt utredning daterad För dessa handlingar gäller sekretess enligt 26 kap. 1 första stycket offentlighet- och sekretesslagen. beslutar i enlighet med socialförvaltningens förslag. Enheten för familjerätt

9 Öppettider socialförvaltningens reception D.nr so 2010/ Handlingar: Tjänsteskrivelse daterad Verksamhetschef Margit Lindholm Johansson informerar i ärendet. Syftet med förslaget är att optimera resursutnyttjandet inom organisationen, utan att för den skull försämra servicen till allmänheten. Allmänheten har rätt att förvänta sig att socialförvaltningen har hög tillgänglighet för kontakt, både via telefon och personliga besök. Därtill kommer att alla myndigheter har en skyldighet att finnas tillgängliga, för att tillgodose rätten för enskilda att ta del av allmänna handlingar. I den senare delen har dock Justitieombudsmannen uttalat att detta behov tillgodoses om myndigheten håller öppet minst två timmar under en arbetsdag. Förutom ansvar för besöksmottagning och telefonpassning, har receptionspersonalen även vissa administrativa arbetsuppgifter. Det råder brist på tid för egen administration inom receptionen. En lösning skulle kunna vara att avkorta öppethållandet vid de tider då det är minst intresse för allmänheten. Dessa tider är i första hand måndagar kl samt fredagar Behovet av öppethållande för att kunna lämna spontana ansökningar eller anmälningar är ändå väl tillgodosett. beslutar att socialförvaltningens reception fr.o.m. den 1 maj 2010 ska hålla öppet måndagar kl och , tisdagar-torsdagar kl och samt fredagar VC Margit Lindholm Johansson

10 s delegeringsbestämmelser D.nr so 2010/ Handlingar: Tjänsteskrivelse daterat inkl. bilaga. Verksamhetschef Margit Lindholm Johansson informerar i ärendet. Den 4 januari 2010 godkände socialnämnden förslag till delegeringsbestämmelser, där ett dokument behandlade IFO och ett annat LSS. I föreliggande förslag har dessa dokument förts samman och delegationen är nu den samma i de förvaltningsövergripande delarna. Från och med den 15 februari 2010 gick länsrättens verksamhet avseende Kalmar kommun över till Förvaltningsrätten i Växjö. Med anledning av detta har länsrätten bytts ut till förvaltningsrätten. beslutar att godkänna förslag till förändringar i delegeringsbestämmelserna för socialnämnden. Britt Kronberg

11 Ekonomisk uppföljning och prognos efter mars månad 2010 D.nr 2010/ Handlingar: Tjänsteskrivelse daterad Socialchef Jan Bolin samt avdelningschef Kristina Appert informerar i ärendet. Prognosen efter mars månad pekar mot ett underskott på 12 mkr för socialnämnden. Enheterna inom LSS visar totalt inga avvikelser mot budget. Under första kvartalet har kostnaderna för försörjningsstöd ökat med nästan 2 mkr jämfört med motsvarande period De hushåll som ökar mest är åldersgruppen år vilket bl.a. innebär att fler familjer är i behov av försörjningsstöd än tidigare. Överflyttning av ärenden från invandrarservice har också ökat. De hårda reglerna inom socialförsäkringssystemen samt arbetslöshet är huvudorsakerna till ökningen. Högre elkostnader efter den kalla vintern har också påverkat utfallet. Försörjningsstödet väntas överskrida budgeten med 5 mkr. Placeringskostnaderna för barn och ungdomar på institution väntas överskrida budgeten med 6 mkr. Hittills i år har 34 barn/ungdomar varit placerade på institution vilket är en liten ökning jämfört med förra året då motsvarande antal var 28. De flesta av de placerade är tonåringar som har svåra problem med droger, kriminalitet eller har psykiatrisk problematik. Innan beslut om extern placering sker övervägs alltid andra alternativ inom vård på hemmaplan. Kostnaderna institutionsplaceringar för vuxna missbrukare väntas överskrida budgeten med 1 mkr. Det är framför allt drogproblematik i gruppen unga vuxna mellan år som är orsaken till att institutionsplaceringar äger rum. Konsekvenserna av lågkonjunkturen är bl.a. att alltfler är i behov av socialnämndens tjänster. Den kraftiga ökningen av försörjningsstöd, fler antal barn och ungdomar som mår dåligt samt den växande gruppen av unga vuxna är mycket oroväckande. Olika åtgärder har vidtagits för att få balans i budgeten. Bl.a. har en ny modell införts för hantering av barn och ungdomar som riskerar externplacering. Effektiviseringar och omdisponeringar av resurser och personal mellan olika verksamheter är också något som sker ständigt för att hitta de bästa optimala lösningarna.

12 forts. 76 Inom försörjningsstödet har fler handläggartjänster tillsatts för att klara av det ökade inflödet av ärenden. Fortsatt satsning på coacher sker inom försörjningsstödet. Dessutom planeras olika sysselsättningsprojekt att starta upp för olika målgrupper. Mot bakgrund av prognosen kommer ytterligare åtgärdsförslag att arbetas fram. Trots detta kommer socialnämnden inte att klara av att balansera budgeten vid årets slut. Om kostnaderna för försörjningsstödet reduceras till budgetnivå blir konsekvenserna att socialnämnden inte kan uppfylla de krav som bl.a. finns i socialtjänstlagen. Om kostnaderna för placeringar minskas till budgetnivå innebär detta en mycket stor risktagning. Bl.a. kan konsekvenserna bli att människor gör sig själva eller andra illa. beslutar att godkänna informationen. KL-kontoret, ekonomi Avdelning ekonomi

13 Ledstjärna för socialförvaltningen D.nr so 2010/ Handlingar: Tjänsteskrivelse daterad inkl. bilaga. Socialchef Jan Bolin informerar i ärendet. I samband med socialförvaltningens nya organisation den 1 januari 2010 ökade medarbetarna från ungefär 200 till Detta kräver en annan form av ledning och styrning. Ledningsgruppen har därför satsat på lagutveckling med stöd av Sture Malmgren, som har stor erfarenhet av utvecklande ledarskap. En del av detta arbete har varit att skapa underlag för värdegrundsarbetet. Socialförvaltningen har i olika processer tagit fram en ledstjärna för förvaltningen som lyder: Socialförvaltningen finns till för att skapa social trygghet och möjlighet till ett självständigt liv för de som bor och vistas i Kalmar kommun. beslutar att godkänna informationen.

14 Den nya organisationen Socialchef Jan Bolin ger en kort beskrivning av läget på förvaltningen. beslutar att godkänna informationen.

15 Anmälan av delegationsbeslut Handlingar: Sociala utskottet Beslut daterade , samt med redovisade delegationsbeslut. Socialchef/VC, AC samt EC Beslut i personalärenden under perioden Beslut i serveringsärenden Alkoholhandläggare D.nr so 2009/ avseende Stufvenäs Gästgifveri AB. D.nr so 2010/ avseende Stufvenäs Gästgifveri AB. D.nr so 2010/ avseende Kultur- och fritidsförvaltningen. D.nr so 2009/ avseende Kobani Restaurang & Pizzeria. D.nr so 2010/ avseende Rebeckalogen nr 67, Cecilia Fryxell. D.nr so 2009/ avseende Sodexo AB. beslutar att lägga anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.

16 Föreläsning om Våldets psykologi Alternativ till våld inbjuder till en föreläsning om våldets psykologi med Per Isdal den 12 maj 2010 i Kalmarsalen. Föreläsningen är kostnadsfri. beslutar att anmäla tio personer till föreläsningen.

PROTOKOLL Socialnämnden

PROTOKOLL Socialnämnden 1 (16) Paragrafer 38-50 Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Klippan, kl. 18.00-20.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Hans-Bertil

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25

Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Tid och plats Stadshuset, Sjuntorpsrummet torsdag den 13 februari kl 14.00-17.25 Beslutande Lars-Gunnar Andersson ordf (S) Erica Parkås 1 v ordf (S) Sven-Olov Johansson (C) tjg ersättare för M-L Coon 14-20

Läs mer

SOCIALNÄMNDEN Protokoll

SOCIALNÄMNDEN Protokoll 1 (13) Plats och tid, Sammanträdesrummet, socialkontoret, kl 09:00-11.30 Beslutande Åsa Johansson (S) Margot Carlsson (S) Thomas Pettersson (S) Dennis Byberg (M) Lena Svensson (S) tj ers Maj Stenson (FP)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot

Socialnämnden. Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns (S) ledamot Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Torsö, Stadshuset kl. 13:00-14:45 Beslutande Janne Jansson (S) ordförande Leif Johansson (S) ledamot Eivor Hallén (S) ledamot Fred-Joachim Bruns

Läs mer

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30

2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Sammanträdesdatum Socialnämnden 2007-03-14. Lars Rundgren, s till kl 16.30 2828 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 () Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 14.00 17.30 ande Mattias Wärnsberg, s Eva Johansson Rosso, kd Gunilla Larsson, s Gunvor Nilsson, m Jan Kennmark,,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-09-25 1 (21) Plats och tid Smörblommevägen 12, stora konferensutrymmet, klockan 13.15-16.55 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S),

Läs mer

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE

SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE SOCIALNÄMNDENS BOKSLUT MED VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum 2009-01-28 Socialnämndens bokslut och verksamhetsberättelse 2008 Det ekonomiska utfallet

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V)

Ester Lindstedt Staaf (KD) Runar Kaattari (S) Rune Samuelsson (M) Othmar Nekham (MP) Per Sjövall (V) Protokoll Nr 7 Sammanträdesdatum 2014-08-27 Sammanträdestid 08.30-12.00 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Shlomo Gavie (C), 1:e vice ordförande Britt-Marie

Läs mer

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53

Annelii Andersson (s) Henny Södermark (s) tjg. ersättare. Sekreterare Susanne Sjögren Mats Morin Paragrafer 29-53 2014-02-26 1(31) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunkontoret, Vindeln, onsdagen den 26 februari 2014 kl. 09.00 12.00, 13.00 16.30 Beslutande Övriga deltagande Christer Lundgren (c) ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Socialnämnden 2007-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 37 Delgivning av protokoll...2 38 Delegationsbeslut...3 39 Upprättande av serviceplaner...4 40 Årsredovisning med bokslut...5 41 Internkontrollplan...6 42

Läs mer

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17

PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 PROTOKOLL 1 (21) 2013-06-17 Socialnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 08:15-16:25 Beslutande Kenneth Fahlesson (S), ordförande Torgny Lind (S) vice ordförande Ulla-Britt Kulin (S) Iosif Karambotis (S)

Läs mer

Bilaga 42 Ifylld och underskriven blankett skickas till följande adress: Länsstyrelsen i Skåne län Enheten för social hållbarhet 205 15 Malmö Sida 1(5) Ansökan om statsbidrag för verksamhet med personliga

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127

Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Jens Nilsson (s) Morgan Ohlsén (s) Eivor Carlsson (kd), från och med 127 Omsorgsnämnden 2007-12-11 1 (16) Plats och tid Bollegården, tisdagen den 11 december 2007, kl. 16.00-18.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson

Läs mer

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen

Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Tisdag den 30 oktober kl.15.00, omsorgsförvaltningen Omsorgsnämnden 2007-10-25 1 (25) Plats och tid Tingshuset torsdagen den 25 oktober 2007, kl. 16.00-19.45 Beslutande Hannu Sutinen (fp) ordförande Stefan Edvardsson (m), närvarande 98-109 Bente Johansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2011-05-17 KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid: 9:00: - 12:30 Plats: Rodret KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGSUTSKOTT Ledamöter: Erik Söderberg (fp) Ordförande Carola Granell (s) Vice ordförande Björn Johansson (s) Linda-Maria Hermansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på hemsidan. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 12.00 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V)

Regita Hedman (KD) ersätter Anna-Maria Hallberg (C) Eva Jonasson (FP) ersätter Inga Westlund (V) 1(1) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen kl 9.00-10.05 Beslutande Ledamöter Kenneth Dahlström (C) ordförande Per Wiman (KD) 1:e vice ordförande Liv Lunde Andersson (S) 2:e vice ordförande Kerstin Marits

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30.

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Omsorgsnämnden 2015-03-11. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:30 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) 42-49, 53-62 Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud

Läs mer

Lesley Holmberg (FP)

Lesley Holmberg (FP) Sida 1 (14) Plats och tid Stadshuset, kl. 16.00-18.45 ande Tony Hansson (S) ordförande Agneta Nilsson (S) ledamot Gabriel Barjosef (S) ledamot Lena Wöhlecke (M) förste vice ordförande Hans Johansson (M)

Läs mer

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta

Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta HÅBO Tid och plats Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Kl. 18 :00, Övergranssalen, kommunhuset, Bålsta Eva Staake (S), ordförande Carina Lund (M), vice ordförande Gunilla Gustavsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24

Omsorgsnämndens protokoll 2014-02-24 Datum: Måndagen den 24 februari 2014 Tid: 15.30 17.55 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Fredagen den 28 februari 2014 Paragrafer: 11-22 Utses att justera: Tommy Nilzén (MP) Underskrifter:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL A Sammanträdesdatum Socialnämnden 2015-04-15 Blad 1 (18) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen, kl. 11.00 16.30 Beslutande Karin Näsmark (S), ordförande Åse

Läs mer