Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 9:00 13:25 Ajournering Kl. 10:15 10:20, 11:00 13:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 9:00 13:25 Ajournering Kl. 10:15 10:20, 11:00 13:00"

Transkript

1 Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 februari 2014 kl. 9:00 13:25 Ajournering Kl. 10:15 10:20, 11:00 13:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning ande Roger Holmberg (S), ordförande Thomas Stjernquist (MP), 2:e vice ordförande Nasim Malik (S) Daniel Abrahamsson (S) Anne-Cathrine Lind (S) Toni Lavi (S) Siw Einarsson (V) Jan-Ingemar Lundström (M) Måns Linge (M) Yvonne Sölvinger (FP) Karl-Gustaf Kyrk (KD) Närvarande ersättare Muki Botonijc (S) Annika Carlsson Wistedt (MP) Tjänstemän Cecilia Frid Kerstin Edvinsson Johnny Lesseur Margit Lindholm-Johansson Laila Andersson Niklas Hermansson Kristina Appert Elisabeth Oscarsson Anslaget på kommunens anslagstavla den 6 mars 2014

2 2 (26) Pernilla Andersson Minna Ljungberg 32 Magdalena Elmersson 32 Lotta Hedström 30-31, Sekreterare Kerstin Edvinsson Justeras Roger Holmberg ordförande Måns Linge (M)

3 3 (26) Behandling av mötesärende 30 Fastställande av dagordning samt protokolljusterare 1. Socialnämnden fastställer dagordningen med den förändringen att ärende nummer 13 på dagordningen Utförd egen- och internkontroll ändras till ett beslutsärende. 2. Socialnämnden utser Måns Linge (M) att tillsammans med ordförande justera protokollet. Ska ske senast den 11 mars Ärenden för omedelbar justering justeras i direkt anslutning till dagens sammanträde.

4 4 (26) 31 Presentation av Barnahus i södra Kalmar län Elisabeth Oskarsson, enhetschef Barnahus tillsammans med Pernilla Andersson, socialsekreterare informerar om bakgrunden till barnahus och det arbete som bedrivs där. Barnahuset har varit igång sedan den 1 oktober Målgruppen är barn 0-17 år som har bevittnat eller blivit utsatta för våld i nära relationer på ett eller annat sätt. Här kan polis, åklagare, BUP och berörd socialtjänst träffa barnet i en trygg miljö och barnet behöver inte besöka flera olika inrättningar. I Barnahus ingår Borgholm, Emmaboda, Kalmar, Mönsterås, Mörbylånga och Nybro kommuner. Det finns en referensgrupp som träffas minst två gånger per år och en arbetsgrupp som träffas utifrån behov. Vidare hålls samrådsmöten varje vecka och i samrådet ingår representanter för polis, åklagare, BUP och socialtjänst. En fråga som fokuseras på är tidsperspektivet som behöver kortas ner när det gäller tiden från kontakt med Barnahus till samråd och från samråd till barnförhör. I det framtida arbetet ligger att erbjuda samtliga berörda föräldrar besök på Barnahus, att erbjuda barn möjlighet till återbesök, att göra besök ute i kommunerna, bjuda in kommunernas skolor och att vidareutbilda personal. Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

5 5 (26) 32 Överflyttning av vårdnaden till familjehemsföräldrar Dnr SN 2014/0081 För ärendet gäller sekretess enligt 26 kap. 1 första stycket Offentlighets- och sekretesslagen. Handlingar Tjänsteskrivelse daterad inklusive utredning. Vårdnadshavare har anmält företräde inför nämnden men infann sig inte till sammanträdet. Magdalena Elmersson, socialsekreterare läser upp ett brev från vårdnadshavaren ställt till socialnämnden. Bakgrund Socialnämnden har enligt 5 kap 2 Socialtjänstförordningen skyldighet att göra en framställan eller ansökan hos domstol om någon åtgärd behöver göras i fråga om vårdnad. Socialnämnden har talerätt i frågan om överflyttning av vårdnaden till andra än föräldrar som stadigvarande vårdat och fostrat barnet (6 kap. 8 FB). Barnets bästa ska vara avgörande utifrån barnets önskan och att det är uppenbart att det rådande förhållandet får bestå. I det aktuella fallet har barnet en bestämd önskan att familjehemsföräldrarna utses som särskilt förordnade vårdnadshavare till honom och familjehemsföräldrarna samtycker till det. Socialnämnden beslutar i enighet med socialförvaltningens förslag samt förklarar paragrafen omedelbart justerad.

6 6 (26) 33 Föreningsbidrag inom socialtjänsten 2014 Dnr SN 2014/0022 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Förslag till fördelning daterad Bakgrund Enligt riktlinje för föreningsbidrag inom socialtjänstens område ska socialnämnden årligen ta ställning till fördelning av föreningsbidraget. Fem föreningar har ansökt om föreningsbidrag för Samtliga har lämnat in ansökan i tid och fyra av fem sökande föreningar har lämnat kompletta ansökningar samt redovisning för Varje förening som får föreningsbidrag har en kontaktperson utsedd inom socialförvaltningen. Enligt riktlinjen för föreningsbidrag skall bidraget fördelas utifrån följande kriterier: Bidraget fördelas enligt bedömning av behovet av verksamheten och av de ekonomiska förutsättningar som finns i socialnämndens budget. För att bedöma socialförvaltningens behov av den verksamhet som föreningen bedriver, sätts den i relation till socialnämndens prioriterade mål och åtaganden. En bedömning görs för varje förening utifrån - hur och i vilken omfattning socialförvaltningens olika enheter och deras brukare känner till och/eller använder föreningens verksamhet - kvaliteten på verksamheten - resultat av verksamheten - vilken plan som finns för verksamhetens utveckling - förmågan att engagera ideella krafter i organisationens arbete - organisationens totala verksamhet och ekonomi - hur organisationen har använt tidigare bidrag och vilket resultat de har uppnått. Överläggning Under överläggningen föreslår Roger Holmberg (S): Återstående medel kronor som finns inom ramen, men som inte fördelats, läggs till förebyggande socialt arbete i kommunens bostadsområden.

7 7 (26) Ordförande frågar därefter om socialnämnden tillstyrker eller avslår förslaget. Han finner att nämnden tillstyrker förslaget. 1. Socialnämnden beslutar att bevilja föreningsbidrag för 2014 enligt bifogat förslag. 2. Socialnämnden beslutar att kronor ska fördelas/användas till förebyggande social arbete i kommunens bostadsområden.

8 8 (26) 34 Årlig bedömning av kommunens verksamhetsledningssystem Dnr SN 2014/0024 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Bakgrund I kommunens verksamhetsledningssystem ingår att förvaltningen årligen skall göra en bedömning av hur verksamhetsledningssystemet fungerar. Förvaltningen skall besvara ett antal frågor och redovisa svaren till den kommunövergripande kvalitetssamordnaren. Socialförvaltningen har gjort bedömning för Den sammanfattande bedömningen är följande: Arbetet med internrevisioner har fungerat bra och samtliga avvikelser är stängda. Arbete med de förbättringsförslag som inkommit i samband med internrevisionerna återstår. Lagbevakning och lagefterlevnad på miljöområdet bedöms ha fungerat tillfredställande. Genomförandet av den externa revisionen har fungerat bra. Arbete återstår med genomförande av korrigerande åtgärder och de förbättringsförslag som framkom vid revisionen. Förvaltningen behöver förbättra sammanställning av årlig uppföljning på arbetsmiljöområdet. Idag saknas en förvaltningsgemensam bild av hur det systematiska arbetsmiljöarbetet fungerar. Det systematiska brandskyddsarbetet har fortfarande brister när det gäller antalet utrymningsövningar och brandskyddskontroller som genomförs. Läget är förbättrat jämfört med 2012 men ännu inte tillfredställande. Utbildningar inom brandskyddsområdet fungerar tillfredställande. Miljöarbetet fungerar tillfredställande avseende avfalls- och kemikaliehantering. Miljöombudens kompetens bedöms vara god. Förvaltningen behöver bli bättre på att göra miljökonsekvensanalyser vid förändringar i verksamheten. Arbete med verksamhetens processer har utvecklats positivt under Det återstår fortfarande arbete med att färdigställa vissa processer samt ett behov av att uppdatera andra processer. Arbete med att göra mätningar i processer har påbörjats under 2013 men behöver utvecklas vidare. Kundtillfredställelse har mätts via brukarundersökning under Resultatet av undersökningen har i de delar där svarsunderlaget var tillräckligt använts för att utveckla verksamheten. Arbetet med mål har under 2013 utvecklats till att omfatta samtliga enheter inom förvaltningen. Drygt hälften av de satta målen 2013 har uppnåtts. Bedömningen är att förvaltningen hade för många mål under

9 9 (26) 2013 och att vissa mål var för högt satta. Detta innebär att måluppfyllelsen inte nåtts trots att betydande förbättringar har gjorts. Avseende förbättrings och avvikelsehanteringsarbetet behövs förbättringar genomföras vad gäller rutiner, kvalitet och sammanställning för att detta skall anses tillfredsällande. Endast ett fåtal förbättringsförslag kommer in och antalet registrerade avvikelser är för få i förhållande till verksamhetens storlek. Antalet Lex Sarahrapporter bedöms vara rimlig i förhållande till verksamhetens storlek. Ledningsgruppen tar återkommande upp klagomål, avvikelser, förbättringsförslag och Lex Sarah- rapporter vid ledningens genomgång och tar där ställning till åtgärder. Bedömningen är att ett flertal av de avvikelser som rapporteras såväl från revisioner som från klagomål- och avvikelserapportering leder till förbättringar i verksamheten. Socialnämnden beslutar att godkänna information avseende årlig bedömning av verksamhetsledningssystemet.

10 10 (26) 35 Riktlinjer personlig assistans Dnr SN 2014/0101 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Riktlinjer personlig assistans Bakgrund Socialförvaltningen har sedan tidigare haft riktlinjer för personlig assistans i verksamhetshandboken. Dessa har inte varit beslutade i socialnämnden. Tidigare riktlinjer har varit formulerade för att dels användas som information till brukare och dels för att vara vägledande för verkställigheten i personlig assistans. Under 2013 har nya föreskrifter tillkommit som berör personlig assistans. Förslaget till nya riktlinjer avser endast att vara riktlinjer för verksamheten i hur personlig assistans skall verkställas i Kalmar kommun. Informationsmaterial riktad till brukare kommer att tas fram med utgångspunkt från riktlinjerna men med en utformning som är anpassad för allmänheten. I de nya riktlinjerna har hänsyn tagits till de nya föreskrifter som gäller för verksamheten. Socialnämnden beslutar att anta bifogade riktlinjer för personlig assistans.

11 11 (26) 36 Delegeringsbestämmelser 2014 Dnr SN 2014/0028 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Insatser för funktionshindrade enligt LSS och SoL Bakgrund Behov av översyn av gällande delegeringsbestämmelser, avseende beslut i ärenden rörande funktionshindrade, har aktualiserats av några olika skäl. I frågor rörande personlig assistans, har den alltmer komplexa prejudikatsituationen lämnat handläggare i en många gånger svår ansvarssituation. Motparten är inte sällan en assistansanordnare, med goda resurser att föra en juridisk process i enskilda ärenden. Behovet av en bredare förankring i komplicerade bedömningar, gällande personlig assistans, har därför lyfts fram som ett önskemål från handläggare. Efter den organisatoriska sammanslagningen av individ- och familjeomsorgsfunktionen och funktionshinderfunktionen i Kalmar kommun, har ett antal ologiska skillnader uppenbarats i gällande delegering. Dessa har sitt ursprung i att myndighetsansvaret tidigare hanterades av två olika förvaltningar. För att åtstadkomma en mer enhetlig ansvarsnivå i den nya organisationen, har vissa justeringar därför bedömts vara nödvändiga. Nya delegeringsbestämmelser för beslut i ärenden gällande funktionshindrade, enligt LSS och SoL (nuvarande delegering ), ändras enligt upprättat förslag.

12 12 (26) 37 Migrationsverket Utökning av asylplatser för ensamkommande barn Dnr SN 2012/0447 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Margit Lindholm-Johansson, verksamhetschef redogör för ärendet och informerar att sedan handlingarna skickats ut till nämndens ledamöter har besked kommit från Migrationsverket att Kalmar kommun har tilldelats 11 platser för ensamkommande barn. Bakgrund Kalmar kommun har idag en överenskommelse med Migrationsverket om att tillhandahålla 6 platser för asylsökande ensamkommande barn och 29 platser för ensamkommande barn som fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Av de 6 asylplatserna är 3 riktade till ungdomar mellan år och 3 till ungdomar mellan år. Med anledning av att det råder en stor brist på platser för ensamkommande barn och ungdomar i landets kommuner har lagstiftningen förändrats den 1 januari Lagförändringen innebär att Migrationsverket fått möjlighet att placera ut barn i kommunerna oavsett om det finns avtal eller inte. Länsstyrelsen har fått i uppgift att bistå kommunerna i mottagandet. De har tillsammans med Migrationsverket tagit fram ett fördelningstal för hur många platser varje kommun bör tillhandhålla. Detta är bland annat grundat på prognosen över hur många barn som beräknas komma, på kommunens folkmängd, tidigare mottagande av ensamkommande barn, tidigare flyktingmottagande samt antalet inskrivna asylsökande på kommun- och länsnivå. Anvisningar kommer att ske enligt följande steg; 1. till kommun vilken barnet anses ha viss anknytning, t.ex. p.g.a. släkting, 2. till kommun med överenskommelse, 3. a) till kommun utan överenskommelse om platser, b) till kommun med överenskommelse om platser som ännu inte startat, c) till kommun med överenskommelse men där antalet platser är färre än länsstyrelsernas fördelningstal, 4. samtliga kommuner. Det exakta fördelningstalet för Kalmar kommuns del har ännu inte presenterats, men enligt uppgifter från Länsstyrelsen ligger det prelimenära fördelningstalet på 10 asylplatser. Varje asylplats beräknas idag i sin tur generera ca 2,5 PUT-platser.

13 13 (26) Utifrån det nya regelverket är det inte bra för en kommun att ha ett mottagande som understiger det fördelningstal som räknats fram. De kommuner som har ett avtal som inte understiger fördelningstalet har större möjlighet att styra inriktningen och kvaliteten på mottagandet. Om mottagandet är lägre än fördelningstalet riskerar kommunen att få icke homogena grupper av barn, vilket försvårar och fördyrar tillhandahållandet av en bra verksamhet. För att Kalmar kommun ska kunna tillhandahålla ett bra mottagande bör överenskommelsen med Migrationsverket utvidgas från 6 till 10 asylplatser. Eftersom antalet ensamkommande flickor har ökat och idag ligger på ca 17 % av de ensamkommande barnen föreslås en utökning av mottagandet med inriktning på flickor år. Tanken är att starta ett blandboende med både asyl- och PUT-platser. Det skulle innebära 4 asylplatser och ca 6 PUT-platser för målgruppen. Därefter ser vi att en utsluss ska ske via vår Ungboverksamhet. Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om utökning av antalet asylplatser för ensamkommande barn från 6 till 11 platser. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

14 14 (26) 38 Tillsyn Aquarellen - Inspektionen för vård och omsorg (IVO) dnr /2013 Dnr SN 2013/0359 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Redovisning av vidtagna åtgärder daterad IVO daterat Bakgrund Den 3 september 2013 gjorde IVO en föranmäld inspektion på Aquarellen. Det bedömdes då att det fanns brister när det gällde sammanställning av de klagomål och synpunkter som rör Aquarellen. IVO ställer därför krav på att det säkerställs att det görs sammanställningar och analyser av inkomna rapporter, klagomål och synpunkter i verksamheten. IVO begär en redovisning av vidtagna åtgärder. Socialnämnden beslutar att godkänna bilagda redovisning av vidtagna åtgärder och att överlämna den till Inspektionen för vård och omsorg samt förklara paragrafen omedelbart justerad.

15 15 (26) 39 Tillsyn Horisont - Inspektionen för vård och omsorg /2013 Dnr SN 2013/0520 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Redovisning av vidtagna åtgärder daterad IVO daterat Bakgrund Den 2-3 september 2013 gjorde IVO en föranmäld inspektion på Horisont. Det bedömdes då att det fanns brister när det gällde sammanställning av de klagomål och synpunkter som rör Horisont. IVO ställer därför krav på att det säkerställs att det görs sammanställningar och analyser av inkomna rapporter, klagomål och synpunkter i verksamheten. IVO begär en redovisning av vidtagna åtgärder. Socialnämnden beslutar att godkänna bilagda redovisning av vidtagna åtgärder och att överlämna den till Inspektionen för vård och omsorg samt förklara paragrafen omedelbart justerad.

16 16 (26) 40 Tillsyn Villa Ossian - Inspektionen för vård och omsorg (IVO) dnr /2013 Dnr SN 2013/0522 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Redovisning av vidtagna åtgärder daterad IVO daterat Bakgrund Den 2-3 september 2013 gjorde IVO en föranmäld inspektion på Villa Ossian. Det bedömdes då att det fanns brister när det gällde sammanställning av de klagomål och synpunkter som rör Villa Ossian. IVO ställer därför krav på att det säkerställs att det görs sammanställningar och analyser av inkomna rapporter, klagomål och synpunkter i verksamheten. IVO begär en redovisning av vidtagna åtgärder. Socialnämnden beslutar att godkänna bilagda redovisning av vidtagna åtgärder och att överlämna den till Inspektionen för vård och omsorg samt förklara paragrafen omedelbart justerad.

17 17 (26) 41 Årsrapport 2013 Dnr SN 2012/0933 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Bakgrund Socialnämndens årsrapport redovisas muntligt vid sammanträdet. Handlingar kommer att skickas ut inför marssammanträdet då socialnämnden ska fastställa årsrapporten. Kristina Appert, avdelningschef ekonomi visar bildmaterial över socialnämndens preliminära bokslut för Det totala underskottet visar -19,1 mnkr. De största avvikelserna visar volymökningar LSS, IFO institutionsplaceringar barn/ungdomar och placeringar vuxna. Effektiviseringar har gjorts inom LSS med 2,4 mnkr. Fokus har varit att få budget i balans och förberedelsearbete på omorganisation. Några andra viktiga händelser har varit genomförande av Rätt till heltid, användandet av Timecare, start av nya boenden, slutredovisning av IVO granskning av utredning mottagning, invigning av Barnahus och åtgärder för att få personer i egenförsörjning. Framtiden fokuseras bland annat på kostnader och kvalitet, utökat samarbete med andra myndigheter, socialnämndens roll inom det arbetsmarknadspolitiska fältet samt bostadsfrågan. Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

18 18 (26) 42 Utförd egen- och intern kontroll 2013 Dnr SN 2013/0015 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Sammanfattning av utförd egen- och internkontroll 2013 daterad Bakgrund Socialnämnden har fastställt egen- och internkontrollplan för 2013 enligt kommunens reglemente. I bilaga finns sammanfattning av kontrollerna. Den utförda internkontrollen visar att rutinerna i de flesta fall följs bra i verksamheterna. Den akt- och journalgranskning som kontinuerligt utförs av enhetschefer har förbättrats sedan tidigare år. Fortfarande finns vissa brister i granskningsrutinerna. Kontrolldatum sker inte alltid enligt rutin, dokumentation av granskningen kan förbättras etc. Arbetet kommer därför att vidareutvecklas under Särskilda satsningar på genomgång av inköpsprocessen, rutiner för handkassor och inköpskort kommer fortsätta att ske under Översyn av rutinen för boendes tillgångar är också prioriterad framöver. Socialnämnden beslutar godkänna redovisningen av utförd egen- och internkontroll för 2013.

19 19 (26) 43 Uppföljning daglig verksamhet Mossegården Dnr SN 2014/0083 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Bakgrund gjorde Socialförvaltningen en uppföljning av den privata, upphandlade, dagliga verksamheten Mossegården. Verksamheten verkställer beslut på Daglig verksamhet enligt LSS, har åtta platser och bedrivs i lantlig miljö. Verksamheten har haft avtal med Kalmar kommun i många år och har följts upp regelbundet tidigare. Uppföljningen i oktober 2013 var den första större sedan Avtalet med Kalmar kommun går ut och om det finns behov av den här typen av Daglig verksamhet i framtiden bör ny upphandling inledas under våren Uppföljningen gällde det verksamheten och Kalmar kommun kommit överens om i sitt avtal, d.v.s. i huvudsak kvalitet och lagkrav i form av kontroll av brandskydd, sekretess, kompetensutveckling, Lex Sarah, klagomålshantering och dokumentation. Sammanfattningsvis gav verksamheten ett gott intryck, men behövde också vidareutveckla arbetet med ovan nämnda frågor. Verksamheten har pga det gjort en handlingsplan. Denna handlingsplan kommer att följas upp hösten Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

20 20 (26) 44 Uppföljning daglig verksamhet Lustgården Dnr SN 2014/0084 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad Bakgrund gjorde Socialförvaltningen en uppföljning av den privata, upphandlade, dagliga verksamheten Lustgården. Verksamheten verkställer beslut på Daglig verksamhet enligt LSS, har 10 platser och bedrivs i lantlig miljö. Verksamheten har haft avtal med Kalmar kommun i många år och har tidigare följts upp regelbundet. Uppföljningen i oktober 2013 var den första sedan Avtalet med Kalmar kommun går ut och om det finns fortsatt behov av den här typen av daglig verksamhet bör ny upphandling inledas under våren Uppföljningen gällde det verksamheten och Kalmar kommun kommit överens om i sitt avtal, dvs i huvudsak kvalitet och lagkrav i form av kontroll av brandskydd, sekretess, kompetensutveckling, Lex Sarah, klagomålshantering och dokumentation. Sammanfattningsvis gav verksamheten ett gott intryck, men behövde också vidareutveckla arbetet med ovan nämnda frågor. Verksamheten har pga det gjort en handlingsplan. Denna handlingsplan kommer att följas upp under hösten Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

21 21 (26) 45 Information från förvaltningschef och ordförande Ordförande Roger Holmberg (S) informerar från sitt besök i Turkiet med anledning av jämställdhetsprojekt Tuselog som finansieras av Sida. Tillsammans med blanda andra Ingela Möller och Helene Torstensson från socialförvaltningen har diskussioner förts med företrädare för de turkiska kommunerna Giresun, Ordu och Ozmangazi om jämställdhet, våld i nära relationer och hedersvåld. Helene Torstensson, enhetschef ATV (Alternativ till våld) bjuds in till socialnämndens sammanträde i mars alternativt april för att närmare informera om arbetet och den utbildning som hon ska genomföra på plats i Turkiet. Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av informationen.

22 22 (26) 46 Anmälan av delegationsärenden Serveringsärenden: - SN 2013/0709 daterat Avskrivning av tillsynsutredning gällande IKEA Svenska Försäljnings AB, SN 2014/0090 daterat Återkallelse av serveringstillstånd gällande Änglamat Catering AB, SN 2014/0055 daterat Ansökan om stadigvarande serveringstillstånd gällande Änglamat Catering AB, SN 2014/0054 daterat Avskrivning av tillsynsutredning gällande Änglamat Catering AB, SN 2013/0515 daterat Avskrivning av tillsynsärende gällande Hanssons Krog i Kalmar AB, SN 2014/0066 daterat Återkallelse av serveringtillstånd gällande Kalmar FF Event AB, Sociala utskottet: - Protokoll daterade , , , Ordförandebeslut enligt 6 LVU, 9 LVU: - Omedelbart omhändertagande upphävs 9 LVU daterat Omedelbart omhändertagande upphävs 9 LVU daterat Omedelbart omhändertagande upphävs 9 LVU daterat Omedelbart omhändertagande upphävs 9 LVU daterat jml 6 LVU Omedelbart omhändertagande daterat jml 6 LVU Omedelbart omhändertagande daterat jml 6 LVU Omedelbart omhändertagande daterat jml 6 LVU Omedelbart omhändertagande daterat jml 6 LVU Omedelbart omhändertagande daterat jml 6 LVU Omedelbart omhändertagande daterat jml 6 LVU Omedelbart omhändertagande daterat jml 6 LVU Omedelbart omhändertagande daterat Ordförandebeslut enligt 11 LVU: - daterat avseende placering enligt 6 LVU - daterat avseende placering enligt 6 LVU - daterat avseende placering enligt 6 LVU - daterat avseende placering enligt 6 LVU - daterat avseende placering enligt 6 LVU - daterat avseende placering enligt 6 LVU - daterat avseende placering enligt 6 LVU - daterat avseende placering enligt 6 LVU - daterat avseende omplacering enligt 3 LVU Ersättning kontaktfamilj: - jml 4 kap 1 SoL daterat jml 4 kap 1 SoL daterat jml 4 kap 1 SoL daterat jml 4 kap 1 SoL daterat jml 4 kap 1 SoL daterat

23 23 (26) - jml 4 kap 1 SoL daterat jml 4 kap 1 SoL daterat Ersättning kontaktperson: - jml 4 kap 1 SoL daterat jml 4 kap 1 SoL daterat jml 4 kap 1 SoL daterat jml 4 kap 1 SoL daterat jml 4 kap 1 SoL daterat jml 4 kap 1 SoL daterat jml 4 kap 1 SoL daterat jml 4 kap 1 SoL daterat Delegeringsbeslut SoL, LVU för perioden : - Familjerätt 1/9 - Mottagning Fös 1/44 - Mottagning BoU-vuxna-LSS 1/9 - Utredning vuxen övrigt 1/4 - Utredning BoF1 1/12 - Utredning Vuxen1 1/57 - Utredning BoF2 1/8 - Utredning BoF3 1/3 - Familjehem 1/14 Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av anmälan av delegationsärenden.

24 24 (26) 47 Anmälan av kännedomsärenden Kommunfullmäktige: - Utdrag daterat Motion Kommunstyrelsen: - Utdrag daterat Svar på granskningsrapport Förvaltningsrätten i Växjö: - i mål nr 9-14 daterat Dom i mål nr daterad i mål nr daterad Dom i mål nr daterad i mål n daterat i mål nr daterat Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Dom i mål nr daterad Kammarrätten i Jönköping: - Dom i mål nr daterad i mål nr daterat Högsta Förvaltningsdomstolen: - i mål nr daterat 28 januari 2014 Kalmar Tingsrätt: - Dom i mål nr T daterad Dom i mål nr T daterad Dom i mål nr T daterad IVO Inspektionen för vård och omsorg: - dnr /2014 daterat Socialnämnden fattar inget beslut med anledning av anmälan av kännedomsärenden.

25 25 (26) 48 Inbjudningar och förrättningar Förhandsinformation om Anhörigriksdag i Varberg den maj Anmälan ska ske senast den 30 april. Socialnämnden beslutar att respektive gruppledare diskuterar frågan och återkommer med besked om eventuellt deltagande vid socialnämndens sammanträde i mars.

26 26 (26) 49 Övrigt Inget övrigt ärende finns anmält.

PROTOKOLL Socialnämnden Tid Plats Omfattning Beslutande Ersättare Övriga

PROTOKOLL Socialnämnden Tid Plats Omfattning Beslutande Ersättare Övriga Socialnämnden Tid Tisdagen den 17 december 2013 kl. 9:00 11:45 Ajournering kl. 10:55-11:05 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 228-247 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 februari 2015 kl. 9:00-15:15 Ajournering kl. 11:20-13:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 38-54 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Sammanträdesdatum Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4

Sammanträdesdatum Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum plan 4 161, 172, 174, 183, Omedelbar justering 186, 187 Tid 09.30-11.30, 12.50-16.15 Ajournering 14.30-14.20 Plats ande Närvarande ersättare Smedbackens Behandlingshem studiebesök Socialförvaltningen, sammanträdesrum

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Omedelbar justering

Socialnämnden PROTOKOLL. Omedelbar justering Socialnämnden Omedelbar justering Tid Tisdagen den 24 april 2018 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 10:50-10:55 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 1 Omfattning 73, 75, 77 Beslutande Roger Holmberg

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 30 september 2014 kl. 9:00-11:45 Ajournering kl. 10:15-10:25, 11:20-11:40

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 30 september 2014 kl. 9:00-11:45 Ajournering kl. 10:15-10:25, 11:20-11:40 Socialnämnden Tid Tisdagen den 30 september 2014 kl. 9:00-11:45 Ajournering kl. 10:15-10:25, 11:20-11:40 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 147-157 ande Roger Holmberg (S), ordförande

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Omedelbar justering. Tid Tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 9:00-11:35 Ajournering kl. 10:25-10:30, 11:00-11:05

Socialnämnden PROTOKOLL. Omedelbar justering. Tid Tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 9:00-11:35 Ajournering kl. 10:25-10:30, 11:00-11:05 Socialnämnden Omedelbar justering Tid Tisdagen den 23 oktober 2018 kl. 9:00-11:35 Ajournering kl. 10:25-10:30, 11:00-11:05 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 1 Omfattning 165, 167, 170-171,

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Omedelbar justering

Socialnämnden PROTOKOLL. Omedelbar justering Socialnämnden Omedelbar justering Tid Tisdagen den 28 augusti 2018 kl. 9:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 128, 132-133, 137, 142 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 28 oktober 2014 kl. 9:00-11:35 Ajournering kl. 10:55-11:30

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 28 oktober 2014 kl. 9:00-11:35 Ajournering kl. 10:55-11:30 Socialnämnden Tid Tisdagen den 28 oktober 2014 kl. 9:00-11:35 Ajournering kl. 10:55-11:30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 158-173 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa Hedin

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 13: Ajournering kl

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 13: Ajournering kl Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 13:00-16.20 Ajournering kl. 15.45-16.15 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 174-193 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-14:25 Ajournering kl. 11:30-12:30

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-14:25 Ajournering kl. 11:30-12:30 Tid Tisdagen den 23 februari 2016 kl. 10:00-14:25 Ajournering kl. 11:30-12:30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 30-50 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander (M), vice

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL

Socialnämnden PROTOKOLL Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 juni 2014 kl. 9:05-11:50 Ajournering Ajournering kl 11:00-11:30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 115-129 ande Roger Holmberg (S), ordförande

Läs mer

Ersättare Muki Botonijc (S), 194, Siw Einarsson (V), 194, Karl-Gustav Kyrk (KD), deltar ej i 195 på grund av jäv

Ersättare Muki Botonijc (S), 194, Siw Einarsson (V), 194, Karl-Gustav Kyrk (KD), deltar ej i 195 på grund av jäv Socialnämnden Tid Tisdagen den 16 december 2014 kl. 9:00-11.45 Ajournering kl. 11.00-11.30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 194-210 ande Roger Holmberg (S), ordförande, deltar

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 11.00-12.45

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 11.00-12.45 Socialnämnden Tid Tisdagen den 31 mars 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 11.00-12.45 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 55-71 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083

Transumt. Protokoll 1 (7) Socialnämnden. Nr 9. Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00. Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 1 (7) Transumt Protokoll Socialnämnden Nr 9 Tid: Torsdagen den 18 december 2014 kl. 18.00-20.00 Plats: Stadshuset Lidingö, lokal KS-salen, 3083 Ledamöter: Amelie Tarschys Ingre (FP), ordförande Björn Engström

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL

Socialnämnden PROTOKOLL Socialnämnden Tid Tisdagen den 12 december 2017 kl. 9:00-9:35 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 235-254 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander (M), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 9:00-11:10

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 9:00-11:10 Socialnämnden Tid Tisdagen den 26 augusti 2014 kl. 9:00-11:10 Ajournering kl. 10:30-11:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 130-146 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa Hedin

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 1 1-11 Tid 14.00-15.40 Plats Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Beslutande Christina Magnusson (s) ej 2 Karl-Gustav Kyrk (kd) Nasim Malik (s) ej 2 Anette Lingmert (s) Anne-Cathrine

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum 215, 221, 222, 223, Omedelbar justering 224, 230, 231, 243 Tid 09.00-16.25 Ajournering kl. 10.35-10.45 och 11.55-13.00 Plats Magistern, Storgatan 35 B, Kalmar Beslutande Beslutande ersättare Roger Holmberg

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar 2011-01-03 1 1-13 Tid 14.00-14.45 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Roger Holmberg (S) Kajsa Hedin (M) Thomas Stjernquist

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 november 2015 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 11:45-12:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 183-196 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 2010-01-19 9 8-24 Tid 14.00-16.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar. Siv Gyllensten (M) Sahadet Mavraj (FP) 6-7

Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar. Siv Gyllensten (M) Sahadet Mavraj (FP) 6-7 2010-01-04 1 1-7 Tid 14.00-15.00 Plats Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Ann-Christin

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL

Socialnämnden PROTOKOLL Socialnämnden Tid Tisdagen den 20 november 2018 kl. 9:00-10:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 1 Omfattning 185-199 ande Lisa Jalmander (M) ordförande 185-187, 189-199, deltar ej i 188 p.g.a.

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 augusti 2015 kl. 9:00-11.10 Ajournering kl. 10:20-11:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 127-139 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl 2015-04-23 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdag den 23 april, kl. 9.00-11.00 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Lars

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 10:00-11:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 10:00-11:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 oktober 2016 kl. 10:00-11:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 150-163 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander (M), vice ordförande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 26 september 2017 kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 10:25-10:30

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 26 september 2017 kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 10:25-10:30 Socialnämnden Tid Tisdagen den 26 september 2017 kl. 9:00-12:15 Ajournering kl. 10:25-10:30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 176-191 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 maj 2013 kl. 10:00 15:45 Ajournering kl. 11:50-13:00, 14:35-14:55, 15:30-15:40

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 21 maj 2013 kl. 10:00 15:45 Ajournering kl. 11:50-13:00, 14:35-14:55, 15:30-15:40 Socialnämnden Tid Tisdagen den 21 maj 2013 kl. 10:00 15:45 Ajournering kl. 11:50-13:00, 14:35-14:55, 15:30-15:40 Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 101-123 ande Roger

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden. Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 9:00 14:45 Ajournering 10:45-11:15, 11:30-12:45

Protokoll. Socialnämnden. Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 9:00 14:45 Ajournering 10:45-11:15, 11:30-12:45 Protokoll Socialnämnden Tid Tisdagen den 25 mars 2014 kl. 9:00 14:45 Ajournering 10:45-11:15, 11:30-12:45 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 50-72 ande Roger Holmberg (S) Kajsa

Läs mer

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 19 november, kl

(17) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 19 november, kl 2014-11-19 1 (17) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 19 november, kl. 9.00-11.30 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer Maria Hedström. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Sammanträdesrum A, kl. 09:00-11:30 Beslutande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), Ordförande Anita Wallin (MP) ersättare för Carina Nordqvist (S) Emma Madueme (S) ersättare för Lars Jingåker

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL

Socialnämnden PROTOKOLL Tid Onsdagen den 2 januari 2019 kl. 9:00-11:00 Plats Socialförvaltningen, Fabriksgatan 31, sammanträdesrum plan 1 Omfattning 1-6 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander (M), vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (13) Sammanträdesdatum s. 1 (13) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 08:30 10:20 Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Anders Widesjö

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 mars 2018 kl. 9:00-11:40 Ajournering kl. 9:55-10:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 mars 2018 kl. 9:00-11:40 Ajournering kl. 9:55-10:00 Socialnämnden Tid Tisdagen den 27 mars 2018 kl. 9:00-11:40 Ajournering kl. 9:55-10:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 53-72 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Lomma kommunhus, sammanträdesrum Önnerup Tid 2017-09-21, kl. 08:30-09:44 Sammanträdesdatum s. 1 (22) Beslutande Övriga deltagare Sofia Forsgren-Böhmer (M) Britt Hjertqvist (L) Lena Forsberg (M) Pia

Läs mer

Individnämndens protokoll 2015-04-14

Individnämndens protokoll 2015-04-14 Datum: Tisdagen den 14 april 2015 Tid: 17.00 19.30 Plats: Familjecentralen, Ekaråsen Justeringsdag: Onsdagen den 15 april 2015 Paragrafer: 27-34 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Socialnämnden. Plats Socialförvaltningen plan 4 PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 18 december 2012 kl. 9:00 14:15 Ajournering 9:35-10.20 samt 12:00 13:15

Socialnämnden. Plats Socialförvaltningen plan 4 PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 18 december 2012 kl. 9:00 14:15 Ajournering 9:35-10.20 samt 12:00 13:15 Socialnämnden Tid Tisdagen den 18 december 2012 kl. 9:00 14:15 Ajournering 9:35-10.20 samt 12:00 13:15 Plats Socialförvaltningen plan 4 Omfattning 250-267 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa Hedin

Läs mer

Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid försörjningsstöd

Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid försörjningsstöd UTDRAG 1 (3) Sammanträdesdatum 2016-12-13 195 Motion från Christina Fosnes (M) om motprestation vid försörjningsstöd Dnr SN 2016/0589.02.05 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2016-11-29. Motion från Christina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Socialnämnden (13) Tisdagen den 26 maj 2015, klockan , i Skållerudsrummet

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5. Socialnämnden (13) Tisdagen den 26 maj 2015, klockan , i Skållerudsrummet Nr 5 Socialnämnden 2015-05-26 1(13) Tid och plats Tisdagen den 26 maj 2015, klockan 08.30 12.00, i Skållerudsrummet Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Eva Larsson

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Ajournering Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 13.50-15.10 Ajournering 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C) Thomas Löfgren

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 20 april Tid: 17.00 19.10 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 28 april Paragrafer: 23-31 Utses att justera: Paulina Svenungsson (C) Underskrifter:

Läs mer

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.

Bevis om att justerat protokoll är anslaget. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 1 (13) 2014-10-01. Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11. 1 (13) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Västervik 1 oktober kl. 09.00 11.20 Peter Johansson (M) ordf. Malin Sjölander (M) Tanja Pålsson (M) tjg.ers Marianne Båtman (M) Ronny Pettersson (S) tjg.ers

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00-17.20 ande Annika Hedberg Roth (S), ordförande Ulf Olofsson (S), vice ordföranade Fredrik Johansson (V) Torsten Jansson (S) tjg. ers Nancy

Läs mer

Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 3

Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 3 Socialnämnden Tid Torsdagen den 21 mars 2013 kl. 10:00-14:35 Ajournering kl. 10:45-10:55, 12:00-13:10 och 13:35-13:50 Plats Socialförvaltningen Riskvarnen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 54-71 ande Roger

Läs mer

Socialnämnden. Sida 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Socialnämnden. Sida 1 (12) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Underskrifter ANSLAG/BEVIS Sida 1 (12) Plats och tid Tapetsören, måndagen den 17 september 2018 kl 16:00-17:15 ande Bengt Andersson (C), Ordförande Siw Malmsten (L), 1:e vice ordförande Susanne Johansson (S) Jan Hanna (S) Roger

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgsnämnden Plats och sammanträdestid Beslutare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (14) Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:00 17.00 Leif Andersson (S) Tove-Liv Johansson, (S) Anna-Lena Carlsson (C) Sten Brodén (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (22) Sammanträdesdatum s. 1 (22) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdeslokal Önnerup Tid kl. 08.30-11.05 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande Bert Larsson (M) vice ordförande Lena Forsberg (M) ledamot

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 22 maj 2018 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 9:50-10:00

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 22 maj 2018 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 9:50-10:00 Tid Tisdagen den 22 maj 2018 kl. 9:00-11:30 Ajournering kl. 9:50-10:00 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 1 Omfattning 91-108 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander (M), vice ordförande

Läs mer

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden

sammanträde. Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Ärenden Plats och tid Hälsön 2018-03-13 08:30 Ledamöter: Bertil

Läs mer

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30

2011-11-16 1 (10) Socialnämnden. Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 2011-11-16 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdag den 16 november, kl. 9.00-10.30 ande Ledamöter Jan-Åke Lindgren (S), ordförande Carina Nordqvist (S), vice ordförande Anna-Greta

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Svar på motion Boende i familj ett bättre och enklare sätt att ta emot ensamkommande unga

Svar på motion Boende i familj ett bättre och enklare sätt att ta emot ensamkommande unga UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2018-06-19 Socialnämnden 118 Svar på motion Boende i familj ett bättre och enklare sätt att ta emot ensamkommande unga Dnr SN 2018/0261.02.05 Handlingar Tjänsteskrivelse

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 29 mars 2016 kl. 10:00-13:05 Ajournering kl. 11:30-12:30

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 29 mars 2016 kl. 10:00-13:05 Ajournering kl. 11:30-12:30 Socialnämnden Tid Tisdagen den 29 mars 2016 kl. 10:00-13:05 Ajournering kl. 11:30-12:30 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 51-72 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:25

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 1 (14) Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:25 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2017-03-02 Sida 1 (14) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga närvarande Utses att justera Skärfläckan/Betan, Medborgarhuset, Arlöv kl. 18:00-19:25 Inger Borgenberg (S),

Läs mer

Bakgrund Sedan tidigare har avgifter i LSS-verksamheten tagits ut och indexreglerats årligen enligt tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige.

Bakgrund Sedan tidigare har avgifter i LSS-verksamheten tagits ut och indexreglerats årligen enligt tidigare fattat beslut i kommunfullmäktige. UTDRAG 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-04-23 94 Avgifter 2013 Dnr SN 2012/0933 Handlingar Tjänsteskrivelse daterad 2013-04-14 Bakgrund Sedan tidigare har avgifter i LSS-verksamheten tagits ut och indexreglerats

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden

SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Socialnämnden Sidan 1 av 18 Plats och tid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande, ej tjänstgörande ersättare Övriga Utsedda att justera Rotebrorummet, plan 13 18:15-19:00 Lennart

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL

Socialnämnden PROTOKOLL Socialnämnden Tid Tisdagen den 22 november 2016 kl. 10:00-14:00 Ajournering kl. 11:30-12:15 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 164-182 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa

Läs mer

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare

Ordförande. V. ordförande Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare Ersättare 1 KS-rummet, kommunhuset, kl 18:00 20:30 100-111 Plats och tid Paragrafer Anna Strand (C) Marie Raask (S) Lars Lewander (M) Adam Algotsson (M) Agne Eklund (FP) Hamza Demir (V) Marina Borneblad (MP) Karin

Läs mer

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S)

Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist (M) Gunnar Ljungberg (S) Sidan 1 av 11 Plats och tid Rotebrorummet, plan 13, kl. 18:15-18:45 Närvarande ledamöter Lennart Gabrielsson (FP) Sonia Lunnergård (KD) Swapna Sharma (S) Marie Hård (M) Agneta Fraser (M) Anders Hultkvist

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 12:00-12:50, 14:00-14:50

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 12:00-12:50, 14:00-14:50 Socialnämnden Tid Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 9:00-15:00 Ajournering kl. 12:00-12:50, 14:00-14:50 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 8-37 ande Roger Holmberg (S), ordförande

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 april 2018 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 10:50-10:55

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 24 april 2018 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 10:50-10:55 Socialnämnden Tid Tisdagen den 24 april 2018 kl. 9:00-12:10 Ajournering kl. 10:50-10:55 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 1 Omfattning 73-90 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan

Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag , klockan Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Kommunhuset i Örkelljunga Tisdag 2018-12-18, klockan 13.30 15.00 Annika Jönsson (M), ordförande Christer Unosson

Läs mer

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet.

Nedan följer en beskrivning av hur socialsekreteraren kan gå till väga för att ansöka om en särskild förordnad vårdnadshavare för barnet. September 2012 RUTIN FÖR ATT ANSÖKA OM SÄRSKILD FÖRORDNAD VÅRDNADSHAVARE (SFV) FÖR ENSAMKOMMANDE BARN När ett barn som har kommit till Sverige utan vårdnadshavare får permanent uppehållstillstånd (PUT)

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21 1 Socialnämnden 2014-05-21 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 15.05 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 26 april 2016 kl. 10:00-13:30 Ajournering kl. 11:45-12:35

Socialnämnden PROTOKOLL. Tid Tisdagen den 26 april 2016 kl. 10:00-13:30 Ajournering kl. 11:45-12:35 Socialnämnden Tid Tisdagen den 26 april 2016 kl. 10:00-13:30 Ajournering kl. 11:45-12:35 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 73-95 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL

Socialnämnden PROTOKOLL Socialnämnden Tid Tisdagen den 18 december 2018 kl. 9:00-10:10 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 1 Omfattning 200-215 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander (M), vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-02-25. Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Sida 1/13 Plats och tid Lokal Roten, kl. 13.30 15.55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S), tjänstgörande

Läs mer

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar

Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar 95 91-107 Tid 14.00-16.10 Plats Beslutande Närvarande ersättare Socialförvaltningen, Södra Långgatan 62, plan 1, Kalmar Christina Magnusson (S) Karl-Gustav Kyrk (KD) Nasim Malik (S) Anette Lingmert (S)

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sammanträdesdatum PROTOKOLL Plats och tid: Kommunhuset, Socialchefens tjänsterum kl. 14:00-16:00 Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande Jenny Delén (M), 1 vice ordförande Göran Långström (PF), tjänstgörande ersättare

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Individnämnden protokoll

Individnämnden protokoll Datum: onsdag 22 augusti 2018 Tid: 17:00-19:05 Plats: Östra Roten Justeringsdag: fredag 24 augusti Paragrafer: 57-61, 67-69 Utses att justera: Fredrik Enström (C) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(20)

Sammanträdesprotokoll 1(20) Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Öjersbo konferens, 15.00 17.30 ande Övriga närvarande Annika Hedberg Roth (S) ordförande Christer Wallin (S) 1:e vice ordförande Fredrik Johansson (V) 2:e vice

Läs mer

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle Datum: kl 17:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare 1(9) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 15.22 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Linda

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

KALMAR KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 72 Socialnämnden. Tid Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar

KALMAR KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 72 Socialnämnden. Tid Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar KALMAR KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 72 66-85 Tid 13.30-16.15 Plats Socialförvaltningen, Skeppsbrogatan 55, plan 4, Kalmar Beslutande Närvarande ersättare Närvarande tjänstemän Roger Holmberg (S) Karl-Gustav

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL

Socialnämnden PROTOKOLL Socialnämnden Tid Tisdagen den 18 juni 2013 kl. 9:00 12:00. Ajournering kl. 10:15-10:45 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 126-141 ande Roger Holmberg (S), ordförande Kajsa Hedin

Läs mer

~ ~

~ ~ TINGSRYDS KOMMUN Utskottet för arbete och lärande Plats Tid Beslutande Justeringens plats och tid Underskrifter Organ Sam.m.anträdesdatum Datum för Förvaringsplats för protokollet Underskrift SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Socialnämnden PROTOKOLL

Socialnämnden PROTOKOLL Socialnämnden Tid Tisdagen den 28 augusti 2018 kl. 9:00-10:55 Ajournering kl. 10:00-10:05 Plats Socialförvaltningen sammanträdesrum plan 3 Omfattning 128-151 ande Roger Holmberg (S), ordförande Lisa Jalmander

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

PROTOKOLL Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sammanträdesdatum PROTOKOLL Plats och tid: Kommunhuset, Socialchefens tjänsterum kl. 13:00-14:55 Beslutande Elisabeth Holmer (S), ordförande Jenny Delén (M), 1 vice ordförande Lars Ottosson (PF), 2 vice ordförande Övriga

Läs mer

Individnämnden protokoll

Individnämnden protokoll Datum: onsdag 12 december 2018 Tid: 17:00-18:00 Plats: Östra Roten Justeringsdag: fredag 14 december 2018 Paragrafer: 93-99 Utses att justera: Fredrik Enström (C) Underskrifter: Sekreterare Ingela Flodin

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 18 Socialnämnden Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 18 Socialnämnden Sammanträdesdatum Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgs- och socialnämnden 2018-10-30 1 (17) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, klockan 13:35 14:02, 14:09-14:12 ande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Anna Johansson (S),ordförande Kristin

Läs mer

Socialnämnden (11)

Socialnämnden (11) 2015-12-22 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Vikhyttegatan 14, Filipstad, 2015-12-22 kl. 9:00-10:10 Ajournering kl. 9:05-9:20, 9:45-9:50 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare

Läs mer

Maria Sundqvist, Socialdemokraterna Cecilia Axelsson, Centerpartiet Bodil Olsson, Nya Moderaterna ANSLAG/BEVIS

Maria Sundqvist, Socialdemokraterna Cecilia Axelsson, Centerpartiet Bodil Olsson, Nya Moderaterna ANSLAG/BEVIS Plats och tid Socialtjänsten, kl 16.00 ande Bengt Andersson, Centerpartiet Susanne Johansson, Socialdemokraterna Jan Hanna, Socialdemokraterna Bengt Ferm, Socialdemokraterna Kjell-Åke Johansson, Kristdemokraterna

Läs mer

Individnämndens protokoll

Individnämndens protokoll Datum: Onsdagen den 27 september 2017 Tid: 17.00 19.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 9 oktober kl. 9.20 Paragrafer: 64-76 Utses att justera: Fredrik Enström (C)

Läs mer